Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

34

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 3-1

Såvel mangfoldigheden på

en orkidé-eng som samspillet

mellem planter og insekter

er afgørende for naturkvaliteten

i landbruget.

Fotos: Knud Tybirk.

Gennem de sidste årtier er der blevet langt færre agerhøns,

lærker og harer i Danmark. Alle tre arter er karakteristiske

for dyrkede marker, og man har ofte diskuteret, om tilbagegangen

for netop disse arter skyldes det konventionelle landbrugs

driftsformer, blandt andet brug af pesticider.

I et lidt længere tidsperspektiv på 200 år er naturkvaliteten

(her forstået som både biodiversitet, dvs. mangfoldigheden af

vilde dyre- og plantearter, og mangfoldigheden af biotoper

– levesteder for dyr og planter) gået tilbage i agerlandet i takt

med opdyrkning, gødskning, dræning og på det seneste og

tilgroning af enge, moser, overdrev og heder (fi gur 3-1). Især

stedfaste og nøjsomme organismer har fået det svært, og det

er eksempelvis gået ud over mange plantearter og sommerfugle.

I dette kapitel diskuteres, om økologisk landbrug gør en

forskel for de vilde planter og dyr i og uden for markerne.

Økologiske landmænd vil ifølge deres idégrundlag tage mest

muligt hensyn til alle levende organismer, men får naturen

egentlig bedre vilkår ved omlægning til økologisk landbrug ?

Naturkvalitet er svær at måle

Naturkvalitet kan opgøres på forskellige måder. En meget

anvendt måde er simpelthen at sammenligne mangfoldigheden

af vilde dyr og planter på en række enkeltmarker fra

forskellige dyrkningssystemer. Man kan også lave undersøgelser

på bedriftsniveau, hvor der inddrages alle de levesteder

og organismer, der fi ndes på den enkelte landmands

forskellige jorder (se kapitel 2). Endvidere er mangfoldighed

på landskabsniveau (f.eks. en ådal, hvor mange bedrifter

har jord, fi gur 3-2) væsentlig. Her er det de gode levesteders

antal, størrelse og indbyrdes sammenhæng, der er afgørende.

Alternativt kan man vurdere, hvordan sammensætningen af

vilde dyr og planter afviger fra en referencetilstand, f.eks. den

tilstand landskabet havde, før moderne landbrug slog igennem

i 1960’erne.

Naturkvaliteten inkluderer ud over mangfoldigheden og

vigtige funktioner og processer i økosystemet. I agerlandet

handler dette om, at landmandens dyrkningspraksis ud over

at bevare naturkvaliteten, også skal tilgodese jordens evne til

eksempelvis at recirkulere næringsstoffer, opretholde et højt

afgrødeudbytte, modvirke erosion, tilpasse sig variationer i

klimaet og levere rent drikkevand.

More magazines by this user
Similar magazines