Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Boks 3-1

Lærken på økologiske og konventionelle bedrifter

En række modelscenarier har været gennemført i et område

ved Bjerringbro for at analysere økologisk landbrugs påvirkning

af lærkebestanden. Tætheden af ynglepar og antallet

af unger, der bliver fl yvefærdige på en sæson, bestemmes af

landskabets sammensætning, f.eks. markstørrelse, afgrøderne,

småbiotoper m.m., samt landbrugsdrift og vejret. Fraværet

af pesticider ved en omlægning til økologisk brug vil umiddelbart

virke positivt på lærkebestanden, fordi der bliver mere

føde tilgængeligt. Men dette kan opvejes af en række andre

forhold, som har betydning såsom hvilken bedriftstype, der

omlægges, sædskifte- og afgrødetype samt driftsintensitet.

I scenarierne havde de økologiske kvægbedrifter et meget

ensartet sædskifte og økologiske svin var udegående. Både

økologisk plante- og svineavl samt mælkeproduktion kan virke

negativt på fuglenes bestandstæthed og ungeproduktion

sammenlignet med konventionel drift – specielt for ensartede

sædskifter i store områder med mange græssende køer

og svin. Dyrene forstyrrer og tramper i rederne, og intensive

markstriglinger mod ukrudt kan ødelægge rederne, hvis de

udføres på et for sent tidspunkt.

En lærke, en lærkerede og nogle lærkeunger. Foto: Anders Riis.

Boks 3-2

Blomstrende urter – ej blot til pynt

Mange forbrugere vil gerne have salat- og kålhoveder, der

ikke er sprøjtet med kemiske bekæmpelsesmidler. Hvis der

altså ikke sidder masser af bladlus på salatbladene eller i

kålhovedet. Hos økologiske gartnere forsøger man sig med

at dæmpe angrebet af bladlus ved at så blomstrende urter

i grønsagsafgrøderne for at tiltrække bladlusenes naturlige

fjender, snyltehvepse og svirrefl uer. Hvis urterne blomstrer på

det rigtige tidspunkt, dvs. når nyttedyrene har brug for dem,

og hvis urtestriberne står tæt, bliver bladlusangrebet i grønsagerne

nedsat betragteligt. Dette er et godt eksempel på en

frugtbar udnyttelse af naturens egne mekanismer i økologisk

landbrug.

Tagetes mellem salat og kål. Foto: Helge Pedersen.

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 37

More magazines by this user
Similar magazines