Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

38

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 3-4

Bladlus, der angribes af galmyggelarve

(øverst). Galmyg

spiller en rolle i biologisk

bekæmpelse i drivhuse,

ikke ude i marken. For at

markskadedyr ikke skal tage

overhånd, er det vigtigt,

at rovdyr som mariehøns

(nederst) er til stede.

Fotos: Fritjof Lind og

Niels Elmegaard.

Gødning

Den anden forskel er som nævnt, at der anvendes mindre

gødning på økologiske marker, og at denne gødning hovedsageligt

er organisk. Det betyder især noget for jordbundsorganismerne,

der populært sagt får mere og bedre mad (se kapitel

2). Det kan få afsmittende virkninger op i fødekæderne, idet

nogle jordbundsdyr er vigtige fødeemner for overjordiske

dyr som insekter og edderkopper, der igen er føde for fugle.

Jorbundsdyrene er endvidere vigtige for næringsstofomsætningen

og jordens struktur.

Mindre gødning betyder også mindre næringsværdi i

afgrøderne, hvilket bl.a. får den konsekvens, at der er færre

bladlus i økologisk korn. Dette kan dog også skyldes, at

bladlusenes naturlige fjender har bedre forhold i de økologisk

dyrkede marker.

Det lavere gødskningsniveau eller den øgede anvendelse

af organisk gødning i økologiske marker påvirker derimod

ikke markfl oraen væsentligt.

Sædskifte

Økologiske kvæggårde har fl ere græsmarker end konventionelle.

Selv græsmarker, der kun ligger urørt et par år, har vist

sig at spille en vigtig rolle som levested for både snyltehvepse

og rovbiller, der angriber bladlus i kornmarker (fi gur 3-4).

I dyrkede marker er der nogle få fuglearter, der bygger

rede, f.eks. sanglærke og vibe. Sanglærken foretrækker lysåbne

afgrøder som vårbyg, men kan også have fordel af en

vis afgrødevariation, idet afgrøder gror til og bliver for tætte

for lærken i løbet af sæsonen. Viben og bomlærken foretrækker

også meget åbne afgrøder og afgræssede marker. Disse

fugle skulle derfor klare sig bedst på økologisk bedrifter, men

ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af strigling og harvning i økologiske

marker har som nævnt den modsatte virkning.

Blandt pattedyrene er det kun haren, der normalt yngler i

pløjede marker. Harebestanden har været på retur gennem 40

år. Årsagerne hertil er ikke endeligt afklaret, men det vides, at

haren har en fordel, hvis der dyrkes mange forskellige afgrøder

på en bedrift – et område, hvor de økologiske marker

skulle kunne give de bedste vilkår.

På fl erårige græsarealer indvandrer ofte mus, der kan

danne fødegrundlag for rovfugle som tårnfalk, musvåge og

ugler, samt rovdyr som ræv og lækat. Græsmarkerne er og

glimrende for harer og hjortevildt.

More magazines by this user
Similar magazines