Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

GMP-mark

Pollenspredning

Pollen fra hybrider med ukrudt

Spredning af GM-frø

med landbrugsmaskiner

Spildsæd efter omlægning

De konkrete problemer, økologiske avlere må se i øjnene

med hensyn til genmodifi cerede planter, fremgår af fi gur 4-2.

GM-forurening via foder og frø

Økologisk

mark/bedrift

Mest aktuel er risikoen for GM-forurening af kreaturernes

foder. F.eks. indeholdt nogle partier soja, importeret til Danmark

i 2001 til brug i økologisk foder, identifi cerbare rester af

genmodifi ceret materiale – og partiet måtte kasseres.

Foderet i de økologiske fjerkræ- og svinebesætninger består

for en stor del af soja. Samtidig er sojabønnen den afgrøde, der

på verdensplan i størst omfang dyrkes som genmodifi ceret.

Således var 63 % af det samlede sojaareal i 2001 dyrket med

GM-sorter. GM-forureningen af soja, raps og majs kan påvises

i det maskinelt forarbejdede foder, men overlever ikke fordøjelsen

i dyrenes tarmkanal, så de fi ndes ikke i det animalske

slutprodukt. Foderet indeholder heller ikke spiringsdygtige

frø.

Opblanding af konventionel såsæd med GM-sorter er en

anden kilde til forurening af økolo giske afgrøder. Dette skyldes,

at der mangler økologisk såsæd af mange arter (f.eks. hvidkløver,

lucerne og hybridraps), og det derfor er tilladt i begrænset

omfang at anvende konventionel såsæd. Specielt raps og majs

importeret fra Nordamerika til fl ere EU-lande har vist sig at

indeholde GM-frø i større omfang. Dette ville være kritisk for

den økologiske landmand, hvis de var brugt som såsæd.

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 45

Udsæd med GM-rester

GMP i ikke-økologisk

foder

Figur 4-2

Oversigt over de måder,

hvorpå genmodifi cerede

planter (GMP) kan fi nde vej

til økologisk landbrug.

More magazines by this user
Similar magazines