Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

50

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Hvordan kan GM-spredningen

begrænses ?

Udvikling af hansterile sorter har allerede været omtalt; de

vil jo i hvert fald ikke kunne sprede deres egenskaber med

pollen. En anden metode består i at forsyne de genmodifi cerede

planter med endnu en ny egenskab, som forhindrer deres

frø i at kunne spire – evt. ved hjælp af et såkaldt terminatorgen.

Specielt for U-landene er terminator-teknologien dog

begrænsende, fordi man så ikke kan bruge en del af høsten til

såsæd året efter. Det gør landmanden afhængig af såsæd fra

producenten og øger monopoliseringen.

Man kan også begrænse spredningen af pollen fra GMafgrøder

ved at holde passende afstand mellem markerne.

Denne såkaldte isolationsafstand kan f.eks. fastsættes, så

genoverførslen begrænses til mindre end 1 % (fi gur 4-4).

De nuværende danske afstandskrav ved frøavl af selvbestøvede

arter varierer mellem 200 m (majs), 500 m (rapshybrider)

og 800 m (roer). Danmarks Miljøundersøgelser er ved

at undersøge, hvordan dyrkningsmønster, vindforhold og

insektspredning påvirker pollenspredningen for at komme

med forslag til realistiske isolationsafstande og andre tiltag,

der minimerer risikoen for GM-spredning til økologiske

marker.

Risikoen for at få blandet GM-planter ind i en økologisk

afgrøde kan reduceres, hvis den tid, der skal gå før en konventionelt

dyrket mark kan bruges til økologisk dyrkning,

øges. Risikoen for GM-forurening kan også mindskes ved

at anvende lavrisiko-afgrøder i sædskiftet (se tabel 4-2).

Samtidig er det nødvendigt at foretage en effektiv jordbearbejdningen,

der kan begrænse problemer med spildfrø og

ukrudtshybrider. Endelig kan man etablere et overvågningsprogram

af de økologiske marker, så man tidligt kan opdage

GM-spildplanter og -ukrudtshybrider og tage forholdsregler

mod yderligere spredning.

More magazines by this user
Similar magazines