Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

54

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 5-1

Søbred præget af stærk

næringsstoftilførsel.

Foto: Jens Møller Andersen.

Der har siden midten af 1980’erne været fokus på landbrugets

bidrag til vandmiljøets dårlige tilstand. Forureningen skyldes

for en stor dels vedkommende landbrugets udledning af

kvælstof og pesticider. I økologisk landbrug er der forbud

mod anvendelse af pesticider, så det er indlysende, at jo mere

af denne driftsform, jo mindre pesticidforurening. Økologisk

landbrugs gavnlige virkning på kvælstofforureningen er derimod

mindre entydig, og meningerne i den offentlige debat

er delte.

Dette kapitel handler først om betydningen og omfanget

af forureningen; derefter behandles forsøgene på at mindske

udledningen af kvælstof og pesticider fra landbruget. I kapitlets

hovedafsnit undersøges det økologiske og det konventionelle

landbrugs kvælstofproblemer nærmere.

Kvælstof og pesticider i vandmiljøet

Udvaskning af kvælstof fra dyrkede arealer er den væsentligste

årsag til kvælstofforurening i vores grundvand, søer

og fjorde (fi gur 5-1). Særlig stor udvaskning sker fra arealer,

der tilføres mere kvælstof, end afgrøden kan optage. Brug af

pesticider i landbruget rummer også en fare for vandmiljøet.