Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

56

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen

Figur 5-2

Udviklingen i forbruget af

handelsgødning og udvaskningen

af kvælstof siden

1985. Under Vandmiljøplan

II forventes der omlagt

160.000 ha til økologisk

jordbrug. Det skønnes, at

forbruget af kvælstof fra

handelsgødning herved vil

blive reduceret med 11.000

tons og udvaskningen af

kvælstof vil blive reduceret

med 1.600 tons i alt

om året. Målsætningen i

Vandmiljøplan II er en samlet

reduktion i udvaskningen af

kvælstof på ca. 34.000 tons

kvælstof.

Kvælstof

Fra 1960 til 1985 steg det danske forbrug af kvælstofgødning i

form af handelsgødning fra ca. 100.000 tons til ca. 400.000 tons.

Samtidig optrådte iltsvind og fi skedød gentagne gange i Kattegat.

Det førte til vedtagelsen af Vandmiljøplan I i 1987. Målet var

at halvere kvælstofudvaskningen til vandmiljøet. Det var imidlertid

ikke så let at nå denne målsætning, så der blev vedtaget

nye handlingsplaner: Handlingsplanen for Bæredygtigt Landbrug

i 1991 og 1996 og Vandmiljøplan II i 1998. Virkemidlerne

i de første handlingsplaner var først og fremmest rettet mod

gødningsanvendelsen, men i Vandmiljøplan II blev der taget

fl ere instrumenter i brug. Det drejer sig bl.a. om, at en større del

af dansk landbrug skal drives efter økologiske principper.

Gødningsreglerne for økologisk landbrug er strammere

end for landbruget generelt (se boks 5-1). Da Vandmiljøplan

II skulle udformes, mente man derfor på Forskningscenter for

Økologisk Jordbrug, at der fra økologisk landbrug ville blive

udvasket 10 kg kvælstof mindre pr. ha end fra konventionelt

landbrug. Vandmiljøplanen skulle give en samlet reduktion af

kvælstofudvaskningen på 34.000 tons, og man forventede, at

økologisk landbrug i perioden fra 1998 til 2003 kunne bidrage

hertil med ca. 1.600 tons (fi gur 5-2).

500

400

300

200

100

Kvælstof

(1.000 tons)

0

1985

1987

Forbrug af handelsgødning

1989

Udvaskning af kvælstof

1991

VMP I VMP II

1993

1995

1997

1999

Forventet

2001

2003

More magazines by this user
Similar magazines