Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

www2.dmu.dk

Økologisk landbrug og naturen - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...

Ion: Atom eller molekyle, som har fl ere eller

færre elektroner end normalt; den elektriske

neutralitet er dermed brudt, og ionen er enten

positivt eller negativt ladet. Se f.eks. nitrat.

Logaritmisk skala: Talskala, hvor afstandene

mellem tallene ikke er lige lange, men har en

længde, der svarer til logaritmen til tallene.

F.eks. er afstanden mellem 0 og 10 og mellem 0

og 100 henholdsvis 10 og 100 på en almindelig

skala. På en logaritmisk skala er den derimod

logaritmen til 10 og til 100, hvilket giver hhv. 1

og 2. Afstandenene bliver mindre og mindre, jo

større tallene bliver. Det kan man bl.a. udnytte,

når meget forskellige størrelser skal bringes

sammen på samme fi gur – f.eks. når man vil vise

størrelsen af lermineraler og sten.

Mineralisering: Nedbrydning af organisk stof;

en række processer, der tilsammen bevirker,

at stoffets mineralske bestanddele frigøres og

opløses, så planter kan optage dem (plantenæringsstoffer).

Se også nedbrydning.

Modelscenario, se scenario.

Nedbrydning: I de fl este sammenhænge bruges

betegnelsen om de processer, der fører til, at de

store organiske molekyler, som levende organismer

er bygget af, bliver til mindre molekyler.

Typisk bliver de til kuldioxid, vand og mineraler

(plantenæringsstoffer), men før de når så langt,

optræder andre, knap så små molekyler, f.eks.

bliver stivelse til glucose, som så til sidst bliver til

kuldioxid og vand. Nedbrydning kan fi nde sted

uden for celler eller inde i celler.


Nitrat: Ion bestående af kvælstof og ilt (NO3 ),

letopløselig i vand.

Organisk stof: Forskellige kemiske forbindelser,

hvis hovedbestanddel er kulstof. Typiske eksempler

er polysakkarider og proteiner.

MILJØBIBLIOTEKET

Økologisk landbrug og naturen 81

Polysakkarid: Navnet kommer af ”mange”

(poly) og sukkerstof (sakkarid). Organisk stof,

hvor et stort antal små sukkermolekyler er sat

sammen til et stort molekyle; eksempelvis kan

mange glucosemolekyler forbinde sig til et

stivelsesmolekyle.

Rapshybrid, se hybrid.

Scenario: En tænkt situation, et fremtidsbillede.

Kan have form af en matematisk model. F.eks.

har man lavet ”udslipsscenarier”, modelverdener,

hvor man har regnet sig frem til et

samfunds udslip af drivhusgasser på baggrund

af fastlagte faktorer som industriproduktion,

transport, livsstil m.v.

Sort: En organisme, der ved mutation, krydsning

eller anden manipulation har opnået

egenskaber, der afviger fra ophavets, udgør

sammen med sit eget afkom en sort. Da

betegnelsen kun bruges om dyrkede planter og

derfor især har økonomisk betydning, er det

afgørende, at egenskaberne ikke ændrer sig,

når den nye organisme får afkom.

Svampetråd (-hyfer), se hyfer.

Sædskifte: (Regelmæssig) vekslen mellem forskellige

afgrøder på samme mark.

Udlæg: Afgrøde, der sås i en anden afgrøde,

som kaldes dækafgrøden.

Ukrudtshybrid, se hybrid.

Økosystem: Afgrænset del af naturen, hvorfra

stoffer kun i mindre grad krydser grænserne

til andre, tilstødende dele. Omfatter både

de levende og de ikke-levende bestanddele.

Eksempler er en skov og en sø.

More magazines by this user
Similar magazines