Sogne-hilsen - Mou kirke

mousogn.dk

Sogne-hilsen - Mou kirke

MOU

MAJA LISA ENGELHARDT

Billede af altertavlen

i Hylleholt

Sogne-hilsen

Juli - August - September 2006


Småt og stort

Hjemmeside: www.mousogn.dk

er sognets hjemmeside. Her er oversigt

over aktuelle hændelser i sognet og øvrige

nyttige oplysninger. Der er stadig barnetegninger

fra fortællingen om Moses.

Fra menighedsrådet:

Referater fra menighedsrådet vil kunne

læses på hjemmesiden fra d.1.juli 2006

Alterbrød:

Menighedsrådet har den 12.juni besluttet,

at vi i fremtiden får bagt alterbrødet

hos bageren, i stedet for de traditionelle

oblater.

Nyt navn:

Menighedsrådet har den 12.juni enstemmigt

besluttet at søge provstiet om navneforandring,

således at vi fremtiden vil

komme til at hedde Lille Vildmose Sogn

Påmindelse fra graveren:

Husk at sortere affaldet på kirkegården

til kompost eller ikke kompost. Affaldsspandene

står udenfor den gamle stald.

Det er for øvrigt forbudt at henkaste affald

ved kirkegårdens container.

Adresser:

Mou Kirke:

Graver: Kurt Christjansen

Kontor: Tlf: 4018 9722

Kirkeværge: Rigmor Sørensen,

Gl. Egensevej 22. tlf.: 9831 1015

Dokkedal Kirke:

Graver Karen Tonnisen,

Kontor: tlf: 9831 0941 (Bedst kl. 9-10, tillige tors.

16.30-18) Privat: tlf. 9831 0580

Kirkeværge Minna Kanstrup,

Kystvej 210. tlf.: 9831 0573

Fælles

Sognepræst Hanne Moesgaard Skjesol

Dokkedalvej 8. Tlf.: 9831 1041.

e-mail: hmsk@km.dk (Fredag er fridag)

2

Fotografering i kirken:

Det er stadig muligt at fotografere efter

kirkelige handlinger i forbindelse med

dåb og bryllup etc. Under de kirkelige

handlinger beder vi folk om at bruge øjne

og ører godt, i stedet.

Om gudstjenester:

Gudstjeneste for døve: Den 6. august

kommer døvepræst Erik Lundager og

holder døvegudstjeneste i Dokkedal kirke

kl. 14.00. Gudstjenesten vil foregå både

med tegnsprog og tale, så det er muligt

for alle at følge med. Gudstjenesten er

åben for alle.

Friluftsgudstjeneste 20.august kl. 19.00:

Gudstjenesten vil foregå, der hvor der var

parkeringsplads for restauranten i gamle

dage. Bilister bedes om at parkere ved

P-pladsen ved molen og gå op til stedet.

Gangbesværede er velkomne til at blive

kørt helt frem. Borgerforeningen sætter

bænke frem, men de, der har mulighed

for det, kan gerne selv medbringe noget

at sidde på og tæpper. Der serveres kaffe

efter gudstjenesten. Se i øvrigt omtale i

avisen.

Organist Margrete Hedemand,

Blegkilde Allé 39, Aalborg, tlf.: 9814 6212

Kirkesanger Henrik Andersen, tlf. 9877 4047

Kirkesanger Tina Rasmussen, tlf.: 9858 5338

Menighedsråd:

Formand: Kay-Ole Larsen,

Mulbjergvej 22, Dokkedal, tlf.: 9677 6601

Kasserer: Else Nielsen, Kystvej 232. tlf: 9831 0665

Øvrige:

KFUM-Spejderne: Casper Greve Madsen

Ribesvej 4, Mou, tlf. 9831 0387

Mail: caspergreve@madsen.mail.dk

Mother Theresa Nørkleklub

Else Jensen, Junoparken 10, tlf: 9831 1143

Sct. Nicolai Tjenesten: tlf. 7012 0110

Se også vores hjemmeside: www.mousogn.dk

Tryk: ERLA Offset, Svenstrup


Hvem er Maja Lisa Engelhardt?

Ja, udover at være en internationalt anerkendt

kunstner med billeder alle de ”rigtige”

steder, så er det også kunstneren,

der har fundet vejen til Lille Vildmose og

deltager i restaureringen af Mou kirke.

Når Mou kirke skal gennemrestaureres

i løbet af efteråret og vinteren, så er det i

et tæt samarbejde mellem arkitekt Søren

Nørgaard fra Plateau arkitekter og kunstneren

Maja Lisa Engelhardt. Arkitekten

står for de praktiske løsninger, mens

kunstneren er med til at skulle skabe

helheden i det visuelle. Maja Lisa Engelhardt

er et af de virkelig ”hotte” navne

indenfor kunsten i Danmark. Hun har lige

udgivet en bog med Pär Lagerkvists digt

”Aftonland”, som hun har illustreret med

de nydeligste billeder. For et par måneder

siden illustrerede hun Prins Henriks

nyeste digtsamling og hun har billeder

på Christiansborg og Statens museum

for kunst.

Men hun har også i en årrække delta-

get i restaurering af en række kirker, og

dette arbejde med kirker og det kristne

budskab betyder meget for hende. ”Når

jeg står i Mou kirke, så er det ikke min

person, der gælder, så er det Mou kirke”,

sagde Maja Lisa Engelhardt sidste gang

hun var her. Hun ønsker at skabe en lethed

i rummet og tager udgangspunkt i

altertavlen og prædikestolen, som kunstneren

finder meget smukke.

I Henrik Wivels monografi om kunstneren

fra 2002, skriver han, at Maja Lisa

Engelhardts kunstneriske udtryk har sine

rødder i en romantisk, nordisk malertradition.

Men hun tilfører billederne endnu

et ”billede på billedet”. Over det naturalistiske

tilfører hun sin egen oplevelse

af motivet med kraft, med lys og mørke.

Hun oplever noget, der er større end os

selv i landskabet og i livet. Der hvor menneskene

er svigefulde og komplicerede,

der kommer naturen til os, hvis vi inviterer

den. Helt siden sin debut i 1985 har de

bibelske Guds-billeder og tegn i verden

været centrale i kunstnerens billedmønstre

– sædekornet, tornekronen, søen,

den brændende tornebusk, lyset, vinger.

Fortællingen om Jakob, som kæmper

med Gud hele natten, og ikke vil slippe

Gud, før han bliver velsignet, har kunstneren

lavet en hel udstilling om og udgivet

bog over.

Forsiden på Mou sogne-hilsen er prydet

af altertavle-billedet i Hylleholt Kirke ved

Fakse Ladeplads. Maja Lisa Engelhardt

har fremstillet Kristi Himmelfart på en

baggrund af et nordisk landskab. Det

er i dette landskab Jesus bliver væk for

øjnene af disciplene, og i dette landskab

erindringen om ham sidder. Selve skik-

3


4

kelsen er omgivet af lys. Jesus er ved at

få sin guddoms-skikkelse, som man ikke

kan magte at se ansigtet til, derfor er det

utydeligt. Forestillingen om, at vi ikke kan

tåle at se Guds ansigt stammer fra en fortælling

om Moses, der ønsker at se Gud.

Men Gud holder hånden for Moses ansigt,

når han går forbi hulen, hvor Moses

er. Først når Moses kun kan se ryggen af

Gud, tager Gud hånden væk. Ellers ville

Moses ikke have tålt det.

I Mou kirke står Maja Lisa Engelhardt

for farvesætningen af kirken og for et

nyt altertæppe. Også her ønsker hun at

lade Det gamle og Det nye Testamente

møde hinanden. Altertavlen fremstiller

Jesu nadver med disciplene, og er altså

Mad og tro

efteråret 2006

Dette efterår spørger vi os selv: hvad

gør troen kristen? Vi bevæger os i

religionens spændingsfelter, der hvor

meninger mødes og brydes.

Vi skal høre om to religioner, der har fælles

udgangspunkt med kristendommen

og dog er ganske anderledes. Islam og

Judas-evangeliet. Vi byder også på én,

der gennem sit liv og sin forkyndelse,

har inspireret kristne i tusind år og stadig

gør det, nemlig helgenen Frans af Assisi.

Sidst, men ikke mindst, vil Lone Hertz

genfortælle Johannes-evangeliet; det

evangelium, som gengiver fortællingen

om Jesus på sin helt egen måde.

31. august: Islam og kristendom ved

Herluf Eriksen

Foredraget belyser en række forskelle og

fra Det nye Testamente. Derfor ønsker

kunstneren at lade altertæppet fremstille

noget fra Det gamle Testamente. ”Sådan

at når menigheden knæler ved alteret

og ser ned, så ser de den gamle pagt

og begyndelsen. Når de bagefter løfter

hovedet, ser de fuldendelsen og den nye

pagt!”

Det bliver rigtigt spændende at se resultaterne

af Maja Lisa Engelhardts tanker

næste forår. Altertæppet skal fremstilles

af vævere i Paris, som bruger et

maleri som ”mønster”. Det er en meget

krævende og langsom proces, men den,

der venter på noget godt, venter ikke

forgæves!

Hanne Moesgaard Skjesol

ligheder mellem de to religioner. Konfrontation

eller det modsatte?

28. september: Frans af Assisi ved Pia

Søgaard Hansen

Foredrag om Frans af Assisi og lysbilleder

fra Assisi og Italien.

26. oktober: Judas-evangeliet ved Ole

Davidsen

Foredraget belyser Judas-evangeliets

særtræk og om udvælgelsen af indholdet

i bibelen. Hvorfor er Judas-evangeliet

ikke med?

30. november: Johannes-evangeliet ved

Lone Hertz

Genfortælling af Johannes-evangeliet.

Tilmelding for hele sæsonen til Karen

Tonnisen eller sognepræsten. 200 kr. for

voksne, 100 for børn. Prisen omfatter

middag og foredrag. Mad og tro foregår

i Plejecenterets store sal og begynder kl.

17.30. Sidste frist for tilmelding: søndag

27. august.


Vi starter med

mini-konfirmander igen!

Til efteråret inviteres 3.klasse-eleverne til at bliver mini-konfirmander.

Der vil Hanne-præst undervise og lege med børnene hver torsdag

efter skole, fra sidst i september til advent.

Mange vil sikkert huske, at vi har haft mini-konfirmander før i sognet, og

mindes det med glæde. Det er dejligt, når børn og voksne fylder kirken

og oplever højtid, spænding og glæde sammen, og jeg ser frem til at

prøve det. Ideen om ”Mini-konfirmander” er vokset ud af et behov for

mere dåbs-oplæring, før man bliver ”stor” konfirmand. Børnene har masser

af spørgsmål og tanker om Gud og tro og alt det, der er større end

os selv i livet. Som mini-konfirmand får man mulighed for at få snakket

sammen om det meste. De vil hver gang få fortalt historier fra bibelen og

vi skal synge og lege sammen.

Sammen med os kommer også Vibeke Krebs, som arbejder på Frittern

i Mou.

Vi starter ved Høst-gudstjenesten og slutter sammen til 1. Søndag i advent.

Der vil blive sendt brev til alle 3. klasse-elever efter sommerferien med

flere oplysninger og mulighed for tilmelding.

Hanne Moesgaard Skjesol

5


Kirkelige handlinger

MOU KIRKE

Døbte.

Februar:

26. Jonathan Rise Clement Jørgensen

Marts:

12. Casper Bach Thomsen

12. Sejer Skytte Larsen

16. Amalie Hegelund Borissoff Kristensen

April:

02. Oliver Framnes Tran

02. Alberte Havsager Christensen

23. Torgeir Ehlert Sitter

Maj:

21. Simone Stegenborg Nyberg

27. Mathias Rønnov Sørensen

28. Frederik Fredelund Grøndahl

Juni:

04. Sebastian Ertmann Kjær

Konfirmerede -. maj:

12. Karina Bay Andersen

12. Rikke Langeland Hyldborg Andersen

12. Camilla Grimm Birnbaum

12. Camilla Betak Byrresen

12. Anders Carlsen

12. Christina Overgaard Christensen

12. Jesper Dencker Christensen

12. Mark Lindstrøm Christensen

12. Martine Gjerløv Gregersen

12. Kristoffer Kilias Møller Jakobsen

12. Anders Zinck Jensen

12. Marie-Louise Lykke Jensen

12. Mette Nykær Jensen

12. Nanna Jensen

12. Rico Volfgang Jensen

12. Puk Larsen

12. Peter Nyholm Luthersson

12. Line Mogensen

12. Camilla Steffenauer Nielsen

12. Christian Pedersen

12. Lasse Rosengren Pedersen

6

12. Dennis Poulsen

12. Kimmy Poulsen

12. Mathilde Ramsgaard

12. Kasper Kjær Simonsen

12. Torgeir Ehlert Sitter

12. Jonas Holmsgaard Villadsen

Vielser / Velsignelser

Maj:

13. Helle Schwerin og

Johan Carlos Schwerin

20. Maj-Britt Clement Jørgensen og

Jesper Rise Jørgensen

27. Anitta Rønnov Sørensen og

Jesper Raal Sørensen

Begravelser / Bisættelser

Februar:

17. Carl Bjørn Nielsen

22. Tage Holm Rasmussen

Marts:

17. Hardy Bøgh Thygesen

April:

06. Lilly Dusine Pedersen

07. Flou Jensen

19. Egon Pedersen

DOKKEDAL KIRKE

Døbte.

Februar:

19. Mette Wedsgaard Knudsen

Marts:

26. Liv Diana Frølund Pedersen

Konfirmerede - maj

14. Niklas Emil Lykke Falck Christensen

14. Jonas Grud Henriksen

14. Johannes Hermansen

14. Lea Klitgaard Jørgensen

Begravelser / Bisættelser

Marts:

08. Preben Kristensen


Gudstjenesteliste

Dato Søn-/Helligdag Mou Dokkedal

23. juni Sankt Hans Aften 22.00 Ingen

25. juni 2. søndag efter trinitatis Ingen 10.30

02. juli 3. søndag efter trinitatis 9:00 (OP) ingen

09. juli 4.søndag efter trinitatis 9:00 (OP)

16. juli Aftensang 19:30 (OP) ingen

23. juli 6. søndag efter trinitatis ingen 10:30

30. juli 7. søndag efter trinitatis 10:30 ingen

06. august 8. søndag efter trinitatis ingen 10:30

13. august 9. søndag efter trinitatis - 10:30

20. august Friluftsgudstjeneste - 19:00

27. august 11. søndag efter trinitatis - 9:00 (OP)

03. september 12. søndag efter trinitatis - 10:30

10. september 13. søndag efter trinitatis - 10:30

17. september 14. søndag efter trinitatis - 10:30

24. september Høstgudstjeneste - 10:30

(OP) Ove Paulsen. Alle øvrige gudstjenester er ved sognepræst Hanne Moesgaard

Skjesol.

KIRKEBIL

Der kan bestilles gratis kirkebil til gudstjenesterne. Ordningen er normalt forbeholdt

kirkegænger med gangbesvær (medtager kørestol, hvis der gøres opmærksom

herpå ved bestillingen), eller hvor transportforholdene i øvrigt er urimelige.

Kirkebil bestilles senest dagen før hos Mou Taxi på tlf. 98 31 01 80.

7

More magazines by this user
Similar magazines