Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

Hilsen fra

Frederikskirken

Sommer 2013 • juni-august • www.frederikskirkenparis.dk

Den danske Kirke i Paris


adresser

Frederikskirken

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Præstepar

Marianne og Asger

Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Træffes bedst om formiddagen.

Ved personligt fremmøde

kontakt venligst præsten

inden. Mandag er fridag.

Ungdomsrådgiver

Gabriela Anna Cieploch

Tlf 09 51 13 82 31

E-mail ungkontor@free.fr

Kontortid

Tirsdag 10-15 samt 20-22

Torsdag 15-18

Fredag 10-15

Træffes iøvrigt efter aftale.

Mandag er fridag.

Kirkeassistent

Mimmi Bie

Organist

Rasmus Anthonisen

E-mail raslum@gmail.com

2

M

Økonomimedarbejder

Annegitte Jacobsen

Tlf 01 42 89 66 46

E-mail kirkeadm@free.fr

Kontortid: tirsdag, torsdag

og fredag kl. 10-15.30

Kirkerådet

Formand

Søren Eskildsen

Tlf +33 ( 0) 1 42 25 90 03

E-mail soren.eskildsen@

orange.fr

Næstformand

Lisbeth Alkjærsig

Tlf 01 45 90 35 60

E-mail lisbeth.broste@

orange.fr

Øvrige medlemmer

Ulla Smidt

Ib Chr. Pedersen

Birgit Piccirillo,

Marianne Papiau

Christian Geertsen

Christian Mourlaque

Klaus Ebbe

Suppleanter

Frederik Paulsen

Christine Certain-Delus

Avenue de Friedland


Avenue des Champs-Elysées

M

åbningstider

Juni

Mandag lukket

Tirsdag 10-22

Onsdag 15-21

Torsdag 15-22

Fredag 10-15

Lørdag og søndag 10-14

Juli

Alle hverdage undtagen

Mandag 14 -17

Lørdag lukket

Søndag 10-14

August

Alle hverdage undtagen

Mandag 14 -17

Lørdag og søndag lukket

Frederikskirken er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

• www.dsuk.dk


præsten skriver

Afslutningen

på eventyret

Et parisereventyr lakker mod enden for min familie og mig.

Når det næste blad udkommer, sidder vi nok stadig på vores

flyttekasser i præstegården i Bøvlingbjerg ved Vesterhavet lidt

syd for Lemvig – jeg som præst for en grundtvigsk Valgmenighed

og resten af familien med nye mål for øje.

Det er meget vemodigt at skulle sige farvel til Frederikskirkens

menighed, kirkeråd og personale og medarbejdere på

Ambassaden - alle jer, som har gjort virket som præst til en stor

glæde. Vi slutter vores tid i Paris imens legen er god for vores

børn, som har klaret skiftet fra dansk skolegang i Sydslesvig på

en skole med 60 elever til Lycee International med lidt flere. Flot

klaret børn! Når man tænker på hvor stort et kulturskifte det i

sig selv er at gå fra et lille trygt dansk skolemiljø til den franske

skole og alt dens væsen.

Mange erfaringer rigere på sprog og kultur, mad og vin,

fransk burokrati og trafik – med store berigende oplevelser

arbejdsmæssigt og privat går turen nordvest på. Paris og alt det

positive vi har mødt her er sparet op på vores personlige indre

konto.

Både Asger og jeg vil her takke jer alle for al den tillid vi har

mødt i vores virke som præstepar i fem år. Vi kommer til at

savne jer og vil tænke på disse fem år med stor taknemmelighed.

Vi ønsker jeg alt godt i fremtiden i og udenfor kirken.

„Au revoir” – og forhåbentlig på gensyn i Paris eller ved

Vesterhavet i Danmark, hvis jeres vej skulle gå nordvestenom.

Kærlig hilsen fra hele familien;

Sigbrit, Peter, Ida Marie, Asger og Marianne

PS: En hilsen fra Lucca som helt sikkert vil savne alle de små

i vuggestuen og børnehaven - ikke mindst alle de godbidder,

den har spist og snuppet i årenes løb. Nu venter der frisk luft og

motion i klitterne ved havet.

› Af Marianne Nørgaard

Gyldenkærne, præst

FOTO BO NYGAARD LARSEN

3


kolofon

Hilsen fra

Frederikskirken

Sommer 2013 • juni-august • www.frederikskirkenparis.dk

Den danske Kirke i Paris

Hilsen fra Frederikskirken

udgives af kirkerådet

Den Danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Ansvarshavende redaktør

Marianne Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Design & layout

Bo Nygaard Larsen

E-mail

bo@bonygardlarsen.dk

Tryk

Glumsø Bogtrykkeri

Oplag

1.000 eksemplarer

Næste nummer

Udkommer den 1.

september 2013

Forsidefoto

Sommer

Foto Gabriela Anna

Cieploch

4

Handlinger

Døbte

Søndag den 21. april blev Esben Day Rasmussen døbt

Lørdag den 11. maj blev Louise Spring Turner voksendøbt

Pinsedag den 21. maj blev Olivia Janet Ingeløf Aro døbt.

Søndag den 26. maj blev Clement Favres des Cotes døbt

Viede

Den 13. april blev Christina Franck

og Ulrik Hyrup Mogensen viet

Den 11. maj blev Hanna Marika Huovinen

og Theis Johnson viet

Den 8. juni blev Malene Hedegaard

og Christian Johannessen viet og deres datter Mille Hedegaard

Johannessen døbt

Tak

En stor tak til Sonja Paulsen for gaven til

Frederikskirkens julebasar 2012.

undervisning i frederikskirken

Lørdagsskole

Cirka 12 lørdage om året kl.

10-13 fra og med børn i collegealderen

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Onsdagsskole

Skolen er nedlagt. Læs mere

på side 13

Børnehave

Onsdag kl. 9-16 for børn fra

3 til 6 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29

Vuggestue

Torsdag kl. 9-15 for børn fra

1 til 3 år

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29


aktuelt

Præsteskifte i

Frederikskirken

Asger og Marianne, Frederikskirkens

præstepar gennem fem år

rejser med udgangen af juli hjem

til Danmark. Marianne skal tiltræde

en stilling som præst i en grundtvigsk

valgmenighed i Vestjylland.

Sommerens Sankt Hans-fest, fredag den 21.

juni, bliver det sidste større arrangement ,hvor

der vil være lejlighed til at tage afsked med

præstefamilien.

Vikar på vej

Kirkerådets ønske har været at ansætte en ny

fast præst i umiddelbar forlængelse af vor nuværende

præst.

Dette har desværre ikke været muligt på

grund af DSUKs ønske om at spare penge ved

at ansætte en vikar i en periode.

Frederikskirken vil derfor i en periode af

fire-seks måneder have en vikarpræst.

Kirkerådet er meget tilfreds med at have aftalt

med Kjeld Jørgensen, at han tiltræder som

vikar søndag den 1. september 2013. Kjeld

Jørgensen kender Frederikskirken særdeles

vel, idet han var kirkens præst i en periode fra

1982 til 1987.

Kirkerådet ser frem til et godt samarbejde

med Kjeld Jørgensen.

Søren Eskildsen,

kirkerådsformand

5


generalforsamling

2012 var et godt år

for Frederikskirken

Tirsdag den 26. marts afholdt Frederikskirken

den årlige generalforsamling, hvor kirkerådsformand

Søren Eskildsen aflagde beretning.

Vi bringer her et uddrag af beretningen

Året 2012 har været et rigtigt godt år

i Frederikskirken. Det har været,

hvad jeg vil kalde et normalt år,

efter at vi begyndelsen af året fik

færdiggjort de sidste småting der resterede i

renoveringen og kælderudbygningen.

Personale

Sædvanen tro vil jeg starte med det vigtigste,

nemlig det personale der befolker kirken

hver dag året igennem. Præsten, Marianne,

og præstefamilien er helt de samme som de

foregående næsten fem år. Det vil ændre sig

senere i år. Det vender jeg tilbage til i slutningen

af min årsberetning.

Vi er vant til, at vi får ny organist hvert år

i begyndelsen af september. Det fik vi også i

2012, hvor Rasmus Anthonisen afløste Johan

Sigvard Jensen.

Rasmus spiller for og leder koret frem til

sommerferien i år. Sidste års organist, Johan,

ser og hører vi stadig i kirken. Johan studerer

fortsat i Paris sideløbende med sit job i

Danmark. Han er i Paris en lang weekend ca.

en gang om måneden og afløser somme tider

Rasmus her i kirken.

6

Kirkeassistenten er jo som regel etårige

ansættelser. Ann Sofi Gundtoft fratrådte og

blev afløst af Mimmie Bie, der fortsat er hos os

frem til sommerferien.

Økonomimedarbejder stillingen har Lotte

Nør passet siden efteråret 2010. Lotte valgte

nye udfordringer, blandt andet som lærer ved

univesitetet i Lille, og hun forlod os derfor i

sommeren 2012.

Kirkerådet forsøgte at løse opgaven med en

ekstern, selvstændig økonomiservice. Det var

desværre ikke nogen succes og blev derfor af

kort varighed.

Vi søgte derfor påny en fast deltids

økonomimedarbejder. Vi fik et pænt antal

ansøgninger, og kirkerådet valgte at ansætte

Annegitte Jacobsen pr. 1. november 2012.

Annegitte er bankuddannet i Danmark. Det

er jo ikke så ringe en baggrund, når man skal

holde godt styr på kirkens økonomi.

Jeg vil i den forbindelse fremhæve Ulla og

Birgit, to af mine kirkeråds kollegaer der har

hjulpet meget til med at få både alt omkring

julebasarens økonomi og årsafslutning godt

afviklet, og helt generelt at få Annegitte sat godt

i gang med jobbet.


generalforsamling

Indtryk fra årets generalforsamling. Foto Gabriela Anna Cieploch

Som de fleste sikkert ved har både

Ulla og Birgit haft stillingen som kirkens

økonomimedarbejder.

Ungdomsrådgiveren har de sidste snart

tre år været Gabriela Cieploch. Nu lakker det

mod enden for Gabriela, der slutter sin tid i

Frederikskirken med udgangen af august i år.

Vi har allerede annoncer indrykket for en ny

ungdomsrådgiver med ansøgningsfrist den 15.

april.

Jeg har tidligere nævnt at også præsteparret

forlader kirken i år. I de seneste fem år har

ungdomsrådgiver og præsteægttefælle, Asger,

delt denne stilling.

Det vil nu ændre sig til en fuldtids ungdomsrådgiver.

Vedligeholdelse og arv

De sidste detaljer af udbygning og renovering

blev færdiggjort i 2012. Der udestår fortsat

nogle få betalinger af tilbageholdte garantibeløb,

men ellers er byggeriet og renoveringen vel

overstået og afsluttet.

Kirkens ventilationssystem er gennemgået

og delvist fornyet. Den store ventilationsmotor

der driver systemet er blevet udskiftet.

Den gamle ventilationsmotor var slidt og

kunne blive meget varm med brandfare til

følge.

En enkelt del af systemet mangler stadig at

blive fornyet, men det vil ske i år, når motoren

der står på taget over køkkenet bliver udskiftet

til en mindre og mere effektiv motor.

Efter to års arbejde med det franske

bureaukrati, herunder en mindre ændring

af kirkens vedtægter i november 2011 på en

ekstraordinær general-forsamling, er arven

nu blevet udbetalt til kirken uden fradrag af

arveafgift.

Det bør vi alle være yderst taknemmelige for.

7


generalforsamling

Det har styrket kirkens egenkapital så kirkens

økonomi ikke så let bliver blæst omkuld.

Kommunikation

Kirkens kommunikation består i det

væsentlige af to ting, kirkeblad og hjemmeside.

Kirkebladet udkommer fire gange om året i et

oplag på 1.000.

Det er vel næppe for optimistisk at antage, at

bladet i gennemsnit læses af to i hver husstand,

det vil sige cirka 2.000 personer i kvartalet.

Kirkens hjemmeside er den anden vigtige

bærer af kirkens kommunikation. www.

frederikskirkenparis.dk har mere end 3.000

besøg pr. måned.

I måneden fra den 2. februar til den 4. marts

i år var der 3.221 der klikkede ind på siden.

Der er med andre ord adskillige tusinde der

på den ene eller den anden måde modtager

information fra og om Frederikskirken hvert

år.

Medlemsskab af kirken

Det er nu otte år siden at medlemsskab af kirken

blev besluttet på en generalforsamling. I nogle

år stabiliserede medlemstallet sig omkring 200

Det har desværre ikke været tilfældet i 2012,

hvor medlemstallet er faldet til omkring 150.

En del af faldet kan utvivlsomt tilskrives, at

mange glemmer at betale kontingentet.

„Der er jo lang tid til årets udgang, så det

betaler jeg senere.”

Må jeg foreslå forsamlingen, at vi alle går

hjem og sender en check til kirken allerede i

denne uge, så man dermed har betalt for 2013.

Kontingentet har i flere år været 35 euros.

Kirkerådet vil senere i aften foreslå uændret

kontingent, altså 35 euros pr. år.

I Bruxelles er kontingentet 20 euros pr.

8

måned, det vil sige 240 euros pr. år. De har 300

medlemmer i Bruxelles.

Julebasar

En af de tilbagevendende faste årlige glædelige

begivenheder i kirken, endda en af de meget

glædelige, er julebasaren.

Igen i år fik vi et meget flot og tilfredsstillende

salg, der endnu engang overgik sidste års

resultat.

Den fornøjelse det er at give tallene for det

endelige salg og overskud vil jeg overlade til

Ulla, når hun lidt senere i aften præsenterer

årsregnskabet.

Også i år var de frivillige julebasar arbejdere

inviteret af vor ambassadør til en festlig

komsammen i ambassadørboligen. Igen i år

var arrangementet således, at ledsagere ikke

deltog, hvilket til gengæld

gjorde det muligt også at invitere de unge

hjælpere, der dermed fik endnu en oplevelse at

tage med hjem til Danmark fra deres ophold

i Paris.

Da ambassadøren jo ikke kunne være med

her i aften, kan vi ikke takke hende her, men

jeg foreslår, at vi beder dirigenten overbringe

generalforsamlingens tak for denne gestus det

er hvert år, at invitere de mange frivillige.

Øvrigt

De fleste årsberetninger slutter med et afsnit

om, hvorvidt der er sket væsentlige ting siden

årets afslutning. Det er der unægteligt i år.

I slutningen af januar meddelte Marianne

mig og dermed kirkerådet, at hun og familien

forlader Frederikskirken den 30. august for at

tiltræde en ny stilling i Danmark.

Kirkerådet besluttede straks at tage kontakt

til DSUK med henblik på at få ansat en ny præst


pr. 1. september i umiddelbar forlængelse af

Marianne.

Resultatet var nedslående. Som bekendt

betaler DSUK, eller rettere den danske stat,

halvdelen og Frederikskirken den anden halvdel

af præstens løn samt alle andre omkostninger

med halvdelen, herunder flytteomkostninger.

DSUKs økonomi er elendig og har været det

i alle årene siden 2004, hvor DSUK kom til

verden som en sammenslutning mellem DKU

og Sømands-kirkerne.

DSUK mener derfor ikke at have råd til at

betale DSUK’s andel af flytteomkostningerne

for Marianne og Asger, samt flytteomkostninger

for den tiltrædende præst. Frederikskirken

er parat til at betale, men DSUK kan eller vil

ikke. Flytteomkostningerne vil DSUK spare op

til ved at Frederikskirken i ca. et halvt år skal

have en vikarpræst. Hvordan hænger det nu

sammen ?

Det er simpelt. En fast præst koster i runde

tal ca. 40.000 kroner om måneden, og en vikar,

stadig i runde tal, koster cirka 12.000 kroner

om måneden.

Der spares altså cirka 28.000 kroner om

måneden. Alle kirkerådets argumenter er

prellet af på DSUK, VI SKAL HAVE VIKAR

PRÆST I MINDST 4 MÅNEDER, og muligvis

i 6 måneder, det vil sige til den 1. marts 2014. Vi

meddelte straks DSUK, at kirkerådet ville have

medindflydelse på valg af vikar.

Nogenlunde samtidig hermed fik jeg

henvendelse fra to herboende om at Kjeld

Jørgensen, Frederikskirkens præst fra 1981 til

1987, måske var interesseret i at vikariere.

Jeg talte flere gange i telefon med Kjeld

Jørgensen og jeg meddelte herefter DSUK vort

forslag til vikar. DSUK og Kjeld Jørgensen

blev enige om vilkårene og Kjeld Jørgensen

tilætræder den 1. september og bliver i Paris til

en ny præst er fundet og ansat. Kjeld Jørgensen

virker meget optimistisk og motiveret.

Hans kone underviser og går på pension til

sommer. Pensionisttilværelsen bliver måske

kort, hvis hun får smag for at undervise i

kirkens skoler. Kirkerådet håber, at I vil tage

godt imod dem, nå de starter i kirken den 1.

september.

Det er, hvad jeg vil betegne som en væsentlig

begivenhed der er indtruffet siden årsskiftet og

dagen i dag.

Tak

Fra kirkerådet skal der lyde stor og varm tak til

alle de mange frivillige og til sponsorerne. Stor

tak også til de mange tusinde købelystne gæster

der besøgte julebasaren i de tre dage.

Kirkens samlede personale, ingen nævnt

ingen glemt, skal have stor tak for endnu et år

med god og engageret indsats i årets løb.

Endelig skal der lyde tak til mine

kirkerådskollegaer for godt og konstruktivt

samarbejde i 2012, både i kirkeråd og i udvalg.

Tak til Kirkeministeriet for fortsat stor

velvilje og imødekommenhed. Tak også for

samarbejdet med DSUK i Danmark.

Til slut tak til Københavns biskop, Peter

Skov Jacobsen, der har givet kirken en gave

på 13.500 kroner, øremærket til køb af nye

højskolesangbøger til erstatning for de

sangbøger, som de musikalske kirkemus spiste

lystigt af, mens bøgerne var pakket ned i

byggeperioden.

9


kunst

Dansk-fransk

stædighed og

inspiration

Paris rummer intet mindre end et

dansk-fransk kulturbibliotek. Erik

Laugesen Kristensen skriver her

nærmere om det spændende sted,

som er opbygget af Bo Halbirk.

Tekst Erik Laugesen Kristensen

Det dansk-franske grafiske kunstbibliotek

i Paris. Et unikt sted i

Paris, ja i hele Frankrig. Dansk

stædighed og fransk inspiration,

noget sjældent i disse tider, har skabt et grafisk

kunstbibliotek i Paris. Siden 1992 har den

danske grafiker Bo Halbirk stædigt og med

succes oparbejdet et internationalt grafisk

kunstbibliotek i hjertet af Paris – Artoteque A

FLEUR D’ENCRE.

I Frankrig har ”Le department des Estampes

et de la photographie de la Bibliotèque nationale

de France” for nylig anerkendt Bo Halbirks

arbejde og kunstbibliotekets enestående

samling af grafiske værker af internationale

kunstnere. Der er kun få kunstbiblioteker

i verden og slet ikke i Danmark, som kan

opvise en tilsvarende unique samling - så

anerkendelsen er helt fortjent. I Danmark er

der i dag måske kun ét kunstbibliotek, der kan

matche.

Bo Halbirks ”Artoteque a Fleur d’encre”

i Paris – og dog? Det karakteristiske ved

kunstbiblioteket i Paris er dets internationale

10

præg med værker skabt på stedet af grafiske

kunstnere fra Europa til Asien, og fra de

Amerikanske og Afrikanske fastlande.

Kunstbiblioteket er løbende involveret i både

individuel og kollektiv produktion af grafiske

værker og udgivelser og samlingen vokser

konstant. Kunstbiblioteket ser det i dag som

sin fornemste opgave at udbrede kendskabet til

international grafisk kunst og kunstnere.

Grafikken er en særlig kunstform og en

udtryksmåde, som kræver meget af sin udøver.

Til gengæld giver grafikken mulighed for helt

særlige oplevelser – fordi kravene til den

kunstnerisk faglige omhyggelighed, præcision

og disciplin i udførelsen er store og skal

kombineres med den unikke kunstneriske

frihed og inspiration, som kunstformen kræver.

En stærk kunstnerisk udtryksform

For den kunstinteresserede kan indlevelsen i

grafikkens univers give inspiration af en helt

anden art og dybde end andre kunstneriske

udtryksformer.

Grafikken kan ofte være en lidt overset


kunst

BO HALBIRK I ARBEJDSTøJET.

kunstnerisk disciplin. Det grafiske kunstbibliotek

”a Fleur d’encre” ser det derfor som

sin mission at samle og bevare den grafiske

kunst og periodevis stille værker og udstillinger

til rådighed for de nationale samlinger – siden

2004 også for Bibliothèque Nationale de

France.

Artotequet ”A FLEUR D’ENCRE” udgiver

kunstmapper med grafik og tekst i samarbejde

med kunstnere tilknyttet Atelier Bo Halbirk

samt kunstnere inviteret af Bo Halbirk

personligt. Man samarbejder for øjeblikket

aktivt om udstillinger især med artotequer

i Frankrig, Luxembourg, Belgien, Kroatien,

Tyskland, Finland, Danmark, USA og

Argentina.

Kunstnere involveres og engageres

Artotequet organiserer løbende udstillinger

omkring et specifikt tema, en kunstnerisk stil

eller en introduktion af specifikke kunstnere

med det formål at styrke især den internationale

udveksling.

Der afholdes også diskussionsaftener

og åbent-hus dage med både kunstnere og

kunsthistorikere. Artotequet inviterer hvert

år en talentfuld international grafisk kunstner

til at arbejde i værkstedet og dette markeres

samtidig med en særlig festlighed.

Danske grafikere er velkommne hos Atelier

Bo Halbirk både på besøg og som arbejdende

kunstnere efter aftale. På nuværende tidspunkt

er der i kunstbibliotekets store samling

optaget en ti-tolv danske grafikere og her

skal blot nævnes Bo Halbirk selv naturligvis,

som er en international anerkendt grafiker,

og et par andre kendte, for eksempel Jens

Uffe Rasmussen, Svendborg, Jette Bækgaard,

Silkeborg. Jan Danebod, København og Lene

Levau, Odense.

fakta

Association AtelierGravure Bo Halbirk/

Artotèque A Fleur d’Encre,

80/82 Rue du Chemin Vert Paris, France

E-ail bohalbirk@yahoo.fr

www.bohalbirk.com

11


det sker

også i kirken

Vi elsker vort land, men ved midsommer mest ... Sådan

synger vi i Holger Drachmanns elskede Midsommervisen

fra 1885. Sangen er om nogen synonymt med Sankt

Hans-fejringen i Danmark, og den vil da også blive sunget,

når Frederikskirken fredag den 21. juni kl. 19.00

indbyder til fest med båltaler.

Aftenen bliver samtidig Sankt Hans aften bliver samtidig

også afskedsfest for præstepar, ungdomsrådgiver,

kirkeassistent og organisten.

Pris 20 euro., inkl. drikkevarer.

Pris for aupair: 15. euro og børn 8 euro.

Tilmelding sker ved fremsendelse af en check til kirken

mærket „Sankt Hans” .

12

Kom til vores

Sankt Hans-fest

Bastilledag i kirken

Bastilledagen den 14. juli er der musikgudstjeneste med en

blanding af orgelmusik og oplæsning med temaet Kamp og

frihed.

Koncerten/gudstjenesten finder sted om aftnen kl. 20.00.

Flemming Dreisig, Frederikskirkens sommer organist, som

tidligere var organist i Københavns domkirke spiller.

tjek www

Sker der noget nyt i Frederikskirken?

Hvordan får jeg fat på

præsten eller en anden medarbejder

ved kirken? Hvem er

formand for kirkerådet?

Få svarene på kirkens hjemmeside,

der er åben 24 timer i

døgnet.


onsdagsskolen

Kirken lukker

Onsdagsskolen

De franske skoler holder nu åbent om onsdagen.

Det betyder, at grundlaget for kirkens undervisnings

onsdag formiddag desværre er

faldet bort.

Kirkerådet har besluttet at nedsætte en ar-

bejdsgruppe med henblik på at etablere

danskundervisning for primaireeleveret antal

lørdage.

Forældrene til elever i Onsdagsskolen vil

blive kontaktet med henblik på interesse

Foto Nygaard Larsen

for en sådan ordning. Andre bedes holde sig

orienteret på kirkens hjemmeside, hvor videre

informationer vil blive givet.

Den nuværende lørdagsskole, vuggestue og

børnehave berøres ikke af ændringerne.

Læs eventuelle opdateringer om sagen på

www.frederikskirkenparis.dk.

Asger Gyldenkærne

13


14

Bryde samarbejder med

erfarne partnere fra

hele verdenen og tilbyder:

• Transit hotel

• Faste priser på ”dør-til-dør”

levering i Europa

• Emballering/pakning til eksport

• Ekspert rådgivning vedrørende

alle faser i flytningen

• FIDI/FAIM certificeret

internationalt flyttefirma

• Global service

INTERNATIONAL

DIN ANNONCE HER?

KONTAKT KIRKEN

FOR INFO OG PRISER

Dansk

børnepsykolog

MAJA KOKOTT

Université Paris V

René Descartes

06 03 13 46 29

maja@kokott.dk

Professionel

flytning

Bryde & Sønner

+45 44 53 20 00

www.bryde-as.dk

bryde@bryde-as.dk

Svensk tandlæge i Paris

Dr Golsara Mehryar

Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm

Børne- og voksentandlæge

Taler svensk, engelsk og fransk

14, rue Christophe Colomb, 75008 Paris

Tlf 01 47 20 73 25 / 06 62 88 49 06

Skal du hjem til Danmark?

Dansk konsulent

i området uge 11 og

uge 40 for besigtigelse.

Ring og book tid.

Udlandsflytning er en tillidssag

I 50 år har vi sat en ære i at passe på vores kunders

ejendele og tilbyde gnidningsfrie, effektive flytninger.

Har du brug for flytning til/fra udlandet, kan vi hjælpe dig.

Vi har stor erfaring med:

• Rådgivning og planlægning

• Nedpakning og emballering

• Mærkning og inventarlister

DANSK BØRNETANDLÆGE

DR. JONA ANDERSEN

15, rue Freycinet

75116 Paris

dr.andersen@pedodontie.com

www.pedodontie.com

Tlf. 01 47 23 01 00

• Sikker transport

• Udpakning og placering

• Opbevaring på lagerhotel

+45 44 50 70 00 • www.bjflyt.dk


au revoir

Rasmus’ afskedshilsen

Her, hvor frederikskirkeåret nærmer sig sin

afslutning, kan jeg se tilbage på og glæde mig

over en begivenhedsrig tid i Paris med mange

gode oplevelser af forskellig karakter.

Selvom jeg både har haft fast job, et

krævende studie og en efterhånden stor

bekendtskabskreds i Paris, føler jeg mig

stadigvæk som turist.

Jeg vil gerne sige stor tak til mine kollegaer i

Frederikskirken for hyggeligt og velfungerende

samarbejde og for altid at have tid og lyst til

samvær og en sludder, samt til torsdagskoret for

hyggelige stunder og god stemning. Desuden

tak til kirkens menighed for interessante

samtaler og sjove pariserhistorier søndag efter

søndag samt en generel imødekommenhed og

nysgerrighed overfor orgelmusik og dette års

taknemmelige organist. Det er dejligt at opleve

Mimmis afskedshilsen

Tre, der snart siger farvel til frede-rikskirken. Fra

venstre Rasmus Anthonisen, Mimmi Bie og Gabriela

Anna Cieploch

kirken som samlingspunkt for folk i alle aldre

som det udspiller sig her. Det gør arbejdet som

kirkemusiker til et utroligt taknemmeligt job,

at man har et stort og trofast publikum som

lytter og synger så engageret med.

Jeg har indset at muligheden for fortsat

faglig fordybelse hos mine to verdensberømte

orgelprofessorer her i byen er for attraktiv til at

afbryde halvvejs og derfor bliver jeg boende i

Paris endnu et år fra september 2013.

I får en ny organist i form af min dygtige

studiekammerat fra København, Elena

Koukhar, men vi vil fortsat komme til at se

hinanden til kirkens arrangementer i ny og næ.

De bedste hilsner,

Rasmus Anthonisen

Nu lakker mit ophold i byernes by desværre

mod enden, og derfor skal der lyde et stort

tak fra min side til alle jer søde danskere,

som er med til at gøre Frederikskirken til det

unikke tilholdsted, det er.

Jeg har haft et fantastisk og uforglemmeligt

år i Paris. Jeg er taknemlig over at have lært

jer alle at kende og ønsker jer held og lykke

frem over i kirken.

Jeg håber, at kommende kirkeassistenter

kommer til at bage jer skønne kager og andre

lækkerier i mange år endnu.

Tusind tak for alt.

De bedste hilsner,

Mimmi Bie

15


kalender juni-august

juni

Søndag d. 2. kl. 11 Gudstjeneste. 1.s.e.trinitatis

Tirsdag d. 4. kl. 20 Tirsdagsaften

Torsdag d. 6. kl. 15 Læsekreds /Film ”Marie Krøyer”

Søndag d. 9. kl. 11 Gudstjeneste. 2.s.e.trinitatis

Søndag d. 16 . Ingen gudstjeneste

Tirsdag d. 11 kl. 20 Tirsdagsaften

Tirsdag d. 18. kl. 20 Tirsdagsaften

Fredag d. 21. kl. 20 Sankt Hans-fest – afsked med præstepar, ungdomsrådgiver,

16

kirkeassistent og organist.

Buffet – Tilmelding – HUSK

Søndag d.23 kl. 11 Gudstjeneste. 4.s.e. trinitatis

Søndag d. 30. kl 11 Gudstjeneste. 5.s. e.trinitatis

juli

Søndag d. 7. kl. 11 Gudstjeneste. 6.s.e.trinitatis

Søndag d. 14 kl. 20 Musikgudstjeneste – en blanding af musik og oplæsning med

temaet Kamp og frihed - i anledning af Bastilledagen.

Ved tidligere domorganist Flemming Dreisig og kirkens

præst

Søndag d. 21. kl. 11 Afskedsgudstjeneste med let sommer frokost.

Søndag d. 28. Ingen gudstjeneste

august

Der er ingen gudstjenester og arrangementer i august

Efter alle gudstjenester serveres der

kaffe med hjemmebagt kage.


Mød andre

djøfere i

Paris

PolitikenWeekly og Politikens e-avis

Bor du fast eller midlertidig i udlandet, har du stadig alle

muligheder for at få adgang til den levende avis.

Få PolitikenWeekly leveret hver uge

Som Som en rigtig avis giver PolitikenWeekly dig et pusterum i den myldrende strøm

af daglige nyheder og informationer. En rolig oase med baggrundsstof og

indblik fra livet i Danmark og det danske syn på begivenheder i udlandet.

PolitikenWeekly udkommer hver onsdag og sendes kun til adresser i udlandet.

Få Politikens e-avis hver dag

Nu kan du læse den daglige Politiken på din tablet, smartphone eller pc, alle

steder året rundt. Allerede kl. 23 dansk tid er avisen parat til at blive set

og læst. Med e-avis får du adgang til Politikens avisarkiv fra din pc.

E-avis tilbud til PolitikenWeekly abonnenter

Bestiller du nu, eller har du allerede, et PolitikenWeekly abonnement,

så tilbyder vi dig at få Politikens e-avis til specialpris. Du skal vælge

e-avis abonnementsperiode svarende til dit Weekly abonnement.

Bestil på politikenweekly.dk eller på +45 70 15 95 15

Ny Ny Ny afgørelse afgørelse afgørelse betyder, betyder, betyder, at at at

udlandsdanskere udlandsdanskere udlandsdanskere fremfremfremoverover må må være være i i DanDanmarkmarkmark halvdelen halvdelen halvdelen af af af året året året

uden uden at at betale betale skat. skat.

miskemiske og og juridiske juridiske rådgivere rådgivere ifølge ifølge for for de de seneste seneste 12 12 måneder. måneder. Det Det har har merhusmerhus eller eller en en lejlighed lejlighed herhjemherhjem- ii i byer byer byer med med med høje høje høje boligomkostninger.

boligomkostninger.

boligomkostninger.

avisen. avisen. Det Det betyder betyder nemlig, nemlig, at at de de kan kan længe længe givet givet udlandsdanskerne udlandsdanskerne de de me,me, uden uden at at være være bopælspligtig.

bopælspligtig. På På På sigt sigt sigt kan kan kan det det det få få få den den den konsekvens,

konsekvens,

konsekvens,

besøge besøge deres deres børn børn og og børnebørn børnebørn ii

konsekvenser, konsekvenser, at at de de kun kun opholdt opholdt sig sig ii

»Men »Men der der er er dog dog tale tale om om en en konkon- at at at færre færre færre danskere danskere danskere bliver bliver bliver udstationeudstationeudstatione- Danmark Danmark væsentligt væsentligt længere, længere, end end deres deres sommerhus sommerhus eller eller lejlighed lejlighed ii

kretkret afgørelse. afgørelse. Vi Vi ved ved således således fortsat fortsat ret.ret.ret. »Når »Når »Når vores vores vores udstationerede udstationerede udstationerede skal skal skal

det det hidtil hidtil har har været været muligt. muligt.

Danmark Danmark tre tre måneder måneder om om året året for for ikik- ikke ikke reelt, reelt, hvor hvor korte korte ferieophold ferieophold ii

dobbelt dobbelt dobbelt bebyrdes, bebyrdes, bebyrdes, vil vil vil det det det få få få den den den konkonkon- Indtil Indtil nu nu er er udlandsdanskere udlandsdanskere på på keke at at komme komme på på kant kant med med loven. loven. For For udlandet udlandet Skat Skat vil vil acceptere, acceptere, uden uden at at sekvens,sekvens,sekvens, at at at 70-75 70-75 70-75 procent procent procent af af af vores vores vores ududud- uafbrudt uafbrudt ferie ferie i i Danmark Danmark i i op op til til tre tre at at udløse udløse en en ny ny tremåneders tremåneders periode periode tremåneders tremåneders reglen reglen overtrædes.

overtrædes. stationeringerstationeringerstationeringer fra fra fra Danmark Danmark Danmark ikke ikke ikke

måneder måneder blevet blevet rådet rådet til til at at rejse rejse skulle skulle de de nemlig nemlig rejse rejse hjem hjem til til bobo- Samtidig Samtidig er er det det vigtigt vigtigt at at notere notere sig sig længere længere længere finder finder finder sted«, sted«, sted«, siger siger siger Lars Lars Lars MarMarMar- hjem hjem til til deres deres bopælslande bopælslande i i typisk typisk pælslandetpælslandet i i mindst mindst en en måned, måned, hvis hvis reglen reglen om, om, at at man man sammenlagt sammenlagt kun kun cher,cher,cher, administrerende administrerende administrerende direktør direktør direktør i i i AmAmAm- mindst mindst en en måned. måned. På På den den måde måde er er de de ikke ikke de de ville ville modtage modtage en en ordentlig ordentlig må må opholde opholde sig sig her her i i landet landet i i 180 180 dadabububu A/S. A/S. A/S. »Det »Det »Det er er er ufatteligt ufatteligt ufatteligt sørgeligt, sørgeligt, sørgeligt, for for for

sluppet sluppet for for en en regning regning fra fra Skat. Skat. Ifølge Ifølge regning regning fra fra Skat. Skat.

gege inden inden for for de de sidste sidste 12 12 måneder, måneder, det det det har har har kæmpe kæmpe kæmpe værdi værdi værdi for for for Danmark, Danmark, Danmark,

skatteekspert skatteekspert Torben Torben Bagge, Bagge, advoadvo- Nu Nu åbner åbner Skatterådet Skatterådet dog dog op op for, for, hvis hvis ikke ikke man man vil vil anses anses for for fuldt fuldt skatskat- at at at medarbejderne medarbejderne medarbejderne får får får international

international

international

dlandsdanskere dlandsdanskere dlandsdanskere må må må fremfremfremkatfirmaetkatfirmaet Tommy Tommy V. V. Christiansen,

Christiansen, efter efter den den nye nye afgørelse, afgørelse, at at de de med med en en tepligtigtepligtig til til Danmark«, Danmark«, siger siger Jesper Jesper erfaring«, erfaring«, tilføjer tilføjer han. han.

overoverover bo bo bo seks seks seks måneder måneder måneder ad ad ad har har Skat Skat dermed dermed for for første første gang gang slået slået sviptur sviptur til til for for eksempel eksempel Sverige Sverige i i en en Demming, Demming, revisorfirmaet revisorfirmaet Deloitte. Deloitte. Hvor Hvor Hvor meget meget meget det det det dobbelte dobbelte dobbelte skatteskatteskatte- gangen gangen gangen i i i deres deres deres danske danske danske somsomsom- fast, fast, hvad hvad der der menes menes med med "kortvarigt "kortvarigt eller eller to to uger uger kan kan udløse udløse en en ny ny tremåtremåsmæksmæksmæk vil vil vil komme komme komme til til til at at at koste koste koste ererermerhusemerhusemerhuse eller eller eller lejligheder, lejligheder, lejligheder, uden uden uden at at at de de de ophold ophold pga. pga. ferie ferie og og lignende", lignende", skriskrinedersneders periode, periode, som som gør, gør, at at de de lovligt lovligt

hvervslivet,hvervslivet,hvervslivet, er er er endnu endnu endnu uvist, uvist, uvist, men men men på på på

bliver bliver bliver skattepligtige skattepligtige skattepligtige til til til Danmark, Danmark, Danmark, så så så verver avisen. avisen.

kan kan opholde opholde sig sig i i Danmark. Danmark. Dermed Dermed Flere Flere tusinder tusinder af af udstationerede

udstationerede længere længere længere sigt sigt sigt kan kan kan det det det få få få større større større konsekonsekonse- længe længe længe de de de sørger sørger sørger for for for at at at tage tage tage en en en sviptur sviptur sviptur Hvis Hvis du du som som udlandsdansker udlandsdansker har har bliver bliver det det for for fremtiden fremtiden nemmere nemmere danskere danskere står står til til at at få få dobbelt dobbelt skatteskattekvenser.kvenser.kvenser. »Det »Det »Det har har har isoleret isoleret isoleret set set set både både både

til til til for for for eksempel eksempel eksempel Sverige Sverige Sverige i i i en en en uge uge uge eller eller eller ejendom ejendom i i Danmark, Danmark, så så er er du du sådan sådan for for danskere danskere med med bopæl bopæl i i udlandet udlandet smæksmæk med med store store konsekvenser konsekvenser for for konsekvenser konsekvenser konsekvenser for for for konkurrenceevkonkurrenceevkonkurrenceev-

to.

set set fuldt fuldt skattepligtig skattepligtig herhjemme,

herhjemme, at at tage tage hjem hjem for for at at besøge besøge venner venner og og erhvervslivet, erhvervslivet, skriver skriver Berlingske. Berlingske. De De nennennen og og og eksporten, eksporten, eksporten, fordi fordi fordi det det det skader skader skader

Det Det Det er er er resultatet resultatet resultatet af af af en en en ny ny ny afgørelse afgørelse afgørelse ii

i hvis hvis du du tager tager ophold ophold i i boligen. boligen. Med Med familie familie og og opholde opholde sig sig i i deres deres bolig bolig udsendtes udsendtes særlige særlige skattefritagelse

skattefritagelse relationen relationen relationen til til til fjerne fjerne fjerne markeder. markeder. markeder. Det Det Det

Skatterådet, Skatterådet, Skatterådet, skriver skriver skriver Morgenavisen

Morgenavisen

Morgenavisen mindre mindre du du bare bare er er i i landet landet på på grund grund længere længere tid tid ad ad gangen. gangen.

ophæves ophæves med med den den nye nye skattereform,

skattereform, kan kan kan betyde betyde betyde fald fald fald i i i beskæftigelsen«, beskæftigelsen«, beskæftigelsen«, sisisi- Jyllands-Posten.

af af ferie ferie eller eller andre andre kortvarige kortvarige ophold ophold Af Af de de godt godt 24.000 24.000 danskere, danskere, der der samtidig samtidig med med at at de de skal skal til til at at betale betale gergerger Bo Bo Bo Sandemann Sandemann Sandemann Rasmussen, Rasmussen, Rasmussen, propropro- Afgørelsen Afgørelsen Afgørelsen kan kan kan betyde, betyde, betyde, at at at tusinder tusinder tusinder af af maksimalt maksimalt tre tre måneder måneder i i træk. træk. har har flyttet flyttet bopæl bopæl til til enten enten Frankrig Frankrig skat skat af af deres deres frie frie boliger. boliger. Det Det betyder, betyder, fessorfessorfessor i i i økonomi økonomi økonomi ved ved ved Aarhus Aarhus Aarhus Univer- Univer- Univer-

af af af ældre ældre ældre vil vil vil få få få lyst lyst lyst til til til at at at flytte flytte flytte til til til varvarvar- Herudover Herudover må må du du sammenlagt sammenlagt opop- eller eller Spanien, Spanien, hvor hvor de de bor bor fast, fast, har har at at det det bliver bliver dyrere dyrere for for de de virksomhevirksomhesitet.sitet.meremeremere himmelstrøg, himmelstrøg, himmelstrøg, forudser forudser forudser økonoøkonoøkonoholdeholde dig dig i i Danmark Danmark 180 180 dage dage inden inden omkring omkring halvdelen halvdelen af af dem dem et et somsomder,der, der der har har udsendte udsendte medarbejdere

medarbejdere

skattelempelse

skattelempelse

U

Inkl.

Plus

Er du medlem af Djøf og

bor i Frankrig, så kom og

deltag i vores netværk. Du

får mulighed for at møde

andre djøfere på tværs af

brancher, organisationer

og virksomheder, og vi

har en masse spændende

arrangementer af både

faglig og social karakter.

Læs mere om netværket

på djoef.dk/paris – og

meld dig ind i LinkedIngruppen

i Frankrig på

djoef.dk/verdenskortet.

...

djoef.dk/paris

avisen for danskere i udlandet

weekly

POLITIKEN19. sept. 2012

Årgang 103. Nr. 38

Pris 22 kr.

Abonnement

Service 70 15 95 15

www.politiken.dk

Børnenes talsmand

Danmarks børn får tidligere chefpolitiinspektør

Per Larsen (67) som ny talsmand.

Han er udpeget til posten som formand

for Børnerådet og skal dermed tale børnenes

sag både i medier og over for ministre

og Folketinget. Han afløser

Lisbeth Zornig Andersen.

Side 2

Skatterådet: Bopælsregler løsnes op

LYSERE TIDER. Udlandsdanskere får nu mulighed for at nyde herlighederne ’hjemme i Danmark’ i længere tid - uden at komme i karambolage med Skat. Foto: Thomas Borberg

Dobbelt Dobbelt skattesmæk

skattesmæk

Danmarks rigeste - side 8

Kultur med kant

Der har været perioder i dansk politik,

hvor kulturministeren har været så ligegyldig

og farveløs, at man har haft svært

ved at huske vedkommendes navn. Det

gælder dog ikke 1993-96, hvor den nu 70årige

Jytte Hilden sad på posten.

I de år var der ballade.

Ritzau Ritzau Ritzau

POLITIKENWEEKLY

Side 13

Udlandsdanskere Udlandsdanskere får får nu nu mulighed mulighed for for at at nyde nyde herlighederne herlighederne ’hjemme ’hjemme i i Danmark’ Danmark’ i i længere længere tid tid - - uden uden at at komme komme i i karambolage karambolage med med Sk Skat. Foto: Thomas Borberg

17


padam padam

Af Gabriela Anna Cieploch,

ungdomsrådgiver

18

Forårshilsen fra Ungkontoret

Kære danske unge i Paris. Der er stadig en måned til

ungkontoret holder sommerferie, men allerede nu

vil jeg skrive, at jeg er rigtig glad for at have lært

jer at kende.

Det har været en fornøjelse at holde tirsdagsaftener og de

andre arrangementer for jer. I er inspirerende og så søde, og jo

mere jeg lærer jer at kende, jo mere har det været et privilegie

at have jer under „mine vinger”:) I skal snart videre efter jeres

Paris-eventyr, og jeg håber at I har fået det bedste ud af byen,

fået nogle venskaber for livet og kun taget de eventuelle bump

her og der med som en erfaring, for de har også været en

uundgåelig del af denne rejse.

Jeg håber at se så mange af jer som muligt når vi holder

afskedsfest til Skt.Hans aften i slutningen af juni, så kan vi alle

officielt sige farvel til hinanden.

Tre er et magisk tal i eventyrets verden, og det er også det

antal år jeg har tilbragt som ungdomsrådgiver i Frederikskirken.

De tre år er fløjet forbi i en lige så magisk fart, og jeg er ikke i

tvivl om hvorfor. Men nu er min tid i Frederikskirken forbi,

og jeg synes at det har været fantastisk at arbejde et sted, som

forbinder fællesskab, engagement, kreativitet og åndelighed på

tværs af generationer.

Jeg vil selvfølgelig savne de kendte ansigter, de unge,

undervisningen i Onsdagsskolen og min hverdag på kontoret.

Jeg er meget taknemmelig for at have haft et arbejde, der

genererer så meget positivt og er så berettiget (jeg kan tælle

negative e-mails på én hånd i løbet af min tid i kirken!), og jeg

takker for den varme velkomst fra allerførste dag, hvor jeg blev

mødt med så stor tillid og venlighed, fra både præsteparrets

side, kirkerådet, kolleger, kirkens medlemmer og de unge.

Jeg har været meget glad for mine forskelligartede opgaver,

og har følt mig priviligeret i mit arbejde. Men nu skal jeg jo også

videre, så en anden kan få indblik i julebasarens hemmeligheder.

Tusind tak for tre dejlige år og for alle de smil jeg er blevet

mødt med.

Gabriela


padam padam

ungkalender

juni

Tirsdag d. 4.: tirsdagsaften kl. 20

Tirsdag d. 11.: tirsdagsaften kl. 20

Tirsdag d. 18.: tirsdagsaften kl. 20 – officiel afslutning

med fællesspisning

Tirsdag d. 25.: sidste tirsdagsaften kl. 20

juli+august

I juli og august er der ingen tirsdagsaftener.

sommerlukket

Ungkontoret har lukket i hele juli måned, men åbent

igen fra august. Hold øje med hjemmesiden for

kirkens åbningstider i august.

Lørdag den 27. april besøgte

Ungkontoret Monets Have i

Giverny.

tirsdagsaftener

Hver tirsdag klokken 20

mødes alle unge danskere i

Paris til hyggeligt samvær.

Nogle gange finder arrangementet

sted i kirken, andre

gange ude i byen. Hvis ikke

andet er oplyst, er aftenerne

gratis.

Har du ideer til en aktivitet,

skal du bare kontakte

Gabriela.

padam padam

Vi er selvfølgelig også på

facebook. Vores gruppe hedder

padam padam, og her

kan du hele tiden bliver opdateret

i seneste nyt og eventuelle

ændringer. Velkommen

til padam padam.

Gabriela

19


20

ADVOKAT ICP CABINET D’AVOCATS

6, Place Saint Sulpice

75006 Paris

www.franskadvokat.fr

cid:120049CE-FC09-4B75-BCC0-C01176713994

IB CHRISTIAN PEDERSEN

Advokat & Avocat

icp@advokat-dk.fr

T : +33 1 45 44 10 33

Praktiserende advokat i Paris i 15 år procederende retssager af enhver art

ved de fleste retter i hele Frankrig samt i Danmark i forbindelse med

franskrelaterede retssager.

Hovedarbejdsområder indenfor rådgivning/forhandling

Selskabs- og erhvervsret, arbejdsret, inkasso, agent- og forhandlerret,

personskadesager, skatteret, fast ejendom, familie- og arveret,

dødsbobehandling.

Kirkens udvalg

Kirkerådet har nedsat en række udvalg. Vi præsenterer dem her:

Økonomiudvalg

Ulla Smidt (formand), Søren Eskildsen, Ib Chr. Pedersen, Birgit Piccirillo

Husudvalg

Chr. Mourlaque (formand), Frederik Paulsen, Klavs Ebbe, Lisbeth Alkjærsig

Kulturudvalg

Marianne Gyldenkærne (formand), Marianne Papiau, Christine Certain-Delus,

Frederik Paulsen, Chr. Geertsen

Personaleudvalg

Lisbeth Alkjærsig (formand), Ulla Smidt, Christine Certain-Delus, Birgit

Piccirillo, Ib Chr. Pedersen, Asger Gyldenkærne


BLIV MEDLEM AF

FREDERIKSKIRKEN

Husk at betale medlemsbidrag inden

den 31. december , hvis I ønsker

stemmeret på generalforsamlingen

i 2014

Hermed sendes årsbidraget Euro __________________

m Sæt kryds her, hvis du ønsker kvittering til brug som

dokumentaion for det franske skattevæsen.

Vedlæg venligst frankeret svarkuvert

EFTERNAVN

FORNAVN

GADE OG NR.

POSTNR.

BY

TLF

E-MAIL

Mindste

årlige bidrag

pr. person er

35 euro

21


kierkegaard

22

Søren Kierkegaard

200 år

skrevet af

Flemming Fleinert-Jensen


kierkegaard

Søren Kierkegaards 200-års-fødselsdag

den 5. maj blev og bliver fortsat

naturligvis først og fremmest fejret i

Danmark (www.kierkegaard2013.dk),

men den vil ikke gå upåagtet hen i Frankrig.

Således organiserer ambassadens kulturafdeling

med Marius Hansteen i spidsen fra

den 17. maj til den 5. juni en række aftener i

Danmarkshuset omkring Kierkegaard (www.

maisondudanemark.dk).

Ambassaden er ligeledes involveret i en

åben studiedag, som det franske Kierkegaardselskab

indbyder til den 28. september på

Bibliothèque nationale de France med titelen

Kierkegaard: lectures francophones.

Kierkegaard-selskabet i Frankrig (www.

assocsk.com ) blev stiftet i 1999 og har siden

afholdt flere internationale konferencer. Det

udgiver regelmæssigt et medlemsblad, ligesom

det inviterer foredragsholdere til de årlige

generalforsamlinger.

Man behøver ikke at være Kierkegaardspecialist

for at melde sig ind (indmeldelsesblanket

findes paa hjemmesiden). Det et

nok at interessere sig for et forfatterskab, der

sammen med H.C. Andersens er Danmarks

største litterære trumfkort i udlandet.

Spændende konference i vente

Selskabets mest ambitiøse projekt i jubilæumsåret

er en konference på Centre Culturel

International i Cerisy-la-Salle i Normandiet

mellem St. Lô og Coutances. Den finder

sted fra den 8. til den 15. juli 2013 og har

som emne Fuldendelsens skrifter (L’oeuvre de

l’accomplissement).

Udtrykket stammer fra Kierkegaard selv og

sigter på nogle skrifter fra 1848-1849, blandt

andre Sygdommen til døden, der skulle opfattes

som forfatterskabets kulmination.

På konferencen er tidsrummet imidlertid

udvidet, så det omfatter hele sidste halvdel

af forfatterskabet, lige fra Kærlighedens

gerninger, udkommet i 1847, til kirkekampen

i 1855.

Der er indbudt tyve foredragsholdere fra

flere lande og programmet kan konsulteres

på hjemmesiden www.ccic-cerisy.asso.fr/

kierkegaard13.html.

Der er imidlertid plads til andre interes-

serede, som kan komme enten et par dage

eller hele ugen og nyde godt ikke blot af

de kierkegaardske tanker, men også af

komfortable, landlige omgivelser. Prisen for

fuld pension i en uge er 560 €, ellers koster det

98 € per dag.

Stigende fransk interesse

Ved man i øvrigt, at Kierkegaards Oeuvres

Complètes er udgivet i tyve bind 1966-1986

(Ed. de l’Orante)? Dertil kommer andre

oversættelser af enkeltværker, hvoraf nogle

findes i billigudgaver. Uddrag af hans Dagbøger

(Journal) blev udgivet på fransk i fem bind

1941-1961 (Gallimard) og i 2007 udkom første

bind af en nyoversættelse med titelen Journaux

et Cahiers de notes, efterfulgt i marts i år af

bind to (Fayard/Orante).

Der kan i dag iagttages en stigende interesse

i Frankrig for Kierkegaard. Hans navn er kendt

og velanskrevent, men hvor mange har læst

noget af ham?

Det samme spørgsmål kan stilles til

danskere, som imidlertid nu har en

23


kierkegaard

splinterny Kierkegaard-udgave til rådighed.

Den er besørget af Søren Kierkegaard

Forskningscenteret i Vartov i København og

omfatter 55 bind, hvoraf de 28 indeholder alt,

hvad man ved af, at Kierkegaard har skrevet

(helt ned til papirstrimler), mens resten er

kommentarbind med et hav af litterære,

sproglige, teologiske, bibelske, filosofiske og

personalhistoriske kildehenvisninger.

Dette monumentale værk overdrages officielt

den 5. maj til Københavns Universitet ved en

højtidelighed i universitetets festsal.

Ingen undskyldning

Med denne udgave har man altså ikke længere

den undskyldning for ikke at læse Kierkegaard,

at nogle af de foregående udgaver var med

krøllede bogstaver.

Dog, teksterne er de samme. Nogle af

dem er indviklede, det er rigtigt, men langt

de fleste er forståelige for menigmand. Den

eneste betingelse er, at man besidder en vis

koncentrationsevne og interesserer sig for, hvad

det indebærer at kalde sig kristen. Kierkegaard

er hverken missionær eller moralist, men han

vil ryste læseren ud af hans menneskelige og

kristelige sløvhed.

24

Det kristne ord er ikke rettet til en befolkning,

men til hver enkelt, der er kaldet til at tage

ansvaret for sin eksistens, et væsentligt begreb

hos Kierkegaard der forklarer, at han, meget

forenklet, er blevet kaldt„”eksistentialismens

fader”.

Kierkegaard havde grundige filosofiske

kundskaber og Sokrates var hans beundrede

forbillede. Han førte også på et vist tidspunkt

et nådeløst angreb på den hegelske filosofi

og adskillige af hans kategorier har spillet en

betydelig rolle i det 20. århundredes filosofi –

men han anså ikke sig selv for filosof.

Han kaldte sig heller ikke for teolog

– hvad der for ham var ensbetydende med

universitetslærer, en stillingskategori han ikke

havde meget til overs for.

En religiøs forfatter

Han foretrak at kalde sig digter – og han har

skabt forunderlige fiktive personer – eller

simpelt hen religiøs forfatter. Selv er jeg

tilbøjelig til at kalde ham, der hverken blev

præst eller professor, for forfatter og tænker.

• Forfatter, fordi han mestrede et uhørt

antal stilarter, alt efter hvilket emne han

behandlede. Nogle af hans kendeste bøger


er skrevet af pseudonymer med fantasirige

navne. De udgør et litterært maskespil

der beskriver forskellige menneskelige og

kristelige eksistenstyper, der befinder sig

et eller andet sted inden for de berømte

tre stadier: det æstetiske, det etiske og det

religiøse.

• Tænker, fordi han gav nyt indhold til

kendte filosofiske begreber og fordi han

fornyede problemstillinger som forholdet

mellem tro og fornuft, menneskelig

og kristelig kærlighed, kristendom og

humanisme. Som arg modstander af

enhver tænkning i systemer (Hegel)

opfattede han sig - men uden straks at sige

det lige ud - som kristen tænker, som én

der, uden at besidde udefra kommende

myndighed, ønskede at gøre opmærksom

på, hvad kristendom er og hvad den

indebærer for den enkeltes eksistens.

Han mente endog i den grad at vide, hvad

kristendommen står for, at han ikke turde

kalde sig selv kristen.

Det er denne mærkelige mand, „et geni i en

købstad”, som han kaldte sig selv, vi den 5. maj

kan lykønske med de 200 år.

25


konfirmander

Husk at indskrive dit barn

til konfirmation i 2014

Frederikskirken er kirken for alle danskere i

Paris og omegn. Også for de unge. Derfor er vi

glade for at tilbyde jeres vordende konfirmander

en konfirmationsundervisning med afsluttende

konfirmation.

Til september begynder et nyt hold konfirmander.

Der er indskrivning til konfirmation

søndag den 22. september efter gudstjenesten.

Medbring dåbsattest. Konfirmationen er pinsedag

2014.

Ovenstående billede er fra forårets konfirmandtur

til Nice.

26


Godt improteater,

ej blot til lyst

g

Caspar Schjelbred skriver

23


Godt improteater,

ej blot til lyst

For de fleste virker improteater måske

umiddelbart mest som en omgang sjov

og ballade. Det er det også. Det er sjov.

Og der er ballade. Underholdningen er

levende. Den lever sit eget liv.

I hvert fald i de øjeblikke når vi lever op til

vores fulde potentiale hvad enten det er på

scenen eller i øvelokalet.

Jeg opdagede improteater for tolv år siden

her i Paris. En ven ringede en aften og spurgte,

om jeg ikke ville komme ned på en café, hvor

han sad med sine improklassekammerater.

Jeg anede overhovedet ikke, hvad impro var

dengang. Kort tid efter så jeg deres afslutningsforestilling

og havde svært ved at tro mine øjne.

Hvordan er det muligt? At stille sig op foran et

publikum uden en anelse om hvad der vil ske

og skabe noget der giver mening.

Er det overhovedet tilladt? Det ville jeg ikke

turde, det ville jeg aldrig kunne finde ud af.

Troede jeg, tror de fleste ... Af en eller anden

årsag prøvede jeg det alligevel. Det var sjovt og

det var spændende.

øvelokalet var ikke kun en legeplads, men

også et laboratorium, et sted at eksperimentere.

For mit vedkommende handlede

improteater lige fra starten af om at afprøve

mig selv, at udforske min identitet. Det centrale

spørgsmål var – og er stadig: hvem er jeg? Eller

mere praktisk: hvem eller hvad kan jeg ellers

være? Hvor meget kan jeg være? Hvor meget

af mig selv? Hvor meget af alle andre? Hvor

meget menneske tør jeg være? Hvor meget

menneskelighed findes der i mig?

I improteater kommer al indhold grundlæggende

fra os selv. Vi er personligt ansvarlige

for det vi siger og gør foran publikum. Der er

ikke nogen der har skrevet vores replikker. Ikke

28

nogle, der har bestemt vore handlinger. Vi er

frie til at gøre lige præcis det vi vil.

Frygten for det ukendte

Og det er selvfølgelig dér, skoen klemmer. Hvad

vil vi når vi har frihed til at gøre stort set hvad

som helst? Ikke ret meget, næsten ingenting –

er det sørgelige svar.

Vi bliver grebet af frygt for det ukendte,

det vil sige fremtiden. Frygt for, hvad der kan

ske, og især: frygt for hvad andre mennesker

skulle mene om os. Frygt for at gøre noget

forkert, noget forkasteligt, noget der ikke

passer indenfor de gængse rammer. Hvad nu

hvis de tror at jeg personligt mener, har lyst til

eller drømmer om det jeg siger og gør her på

scenen?

„Hele verden er en scene, mænd og

kvinder på den blot aktører”, bliver der sagt i

Shakespeare. Det er sandhed. For mig handler

improteater grundlæggende om at skabe glæde

og lyst til mere liv – på egen hånd, i mødet med

andre mennesker, foran et publikum – på alle

sociale scener. I skolen, på arbejdspladsen, i

byen, sågar i kirken. Til fest og til begravelse.

Det handler om liv og død. Det uforudsigelige

og det absolut forudsigelige. De fleste af os

prøver at undgå ballade, og vi er gode til det.

Vi er født og opvokset i civiliserede samfund,

hvor vi normalt stræber efter kontrol. Vi

vil gerne have styr på os selv og på vores

omgivelser.

Vi vil have styr på hinanden. Derved kvæler

vi selve muligheden for ballade. Som voksne

er vi ikke længere vant til at lege. Derfor er

hverdagen som regel hverken særlig sjov eller

spændende. Når der så bliver ballade er vi

ikke nødvendigvis særlig gode til at håndtere


Navn Caspar sChjelbred Født 1979 i hørsholm Opvokset i småland,

sverige Boet i paris siden 1999 Uddannelse master i videnskabskabshistorie

fra sorbonne Karriere kunstnerisk leder

for improteatergruppen the improfessionals siden 2008,

Undervist i deres skole impro AcAdemy siden 2006 • Arbejdet

freelanCe i europa og australien siden 2010.

www.schjelbred.com • www.improsUpreme.com

den – og ballade er altid en mulighed når man

har med levende mennesker at gøre. Børn er

selvfølgelig de bedste eksempler på mennesker

fulde af liv.

Den modsatte hverdag

Deres verden er anderledes levende end den

voksne hverdag hvor der kun leves mere eller

mindre.

Improteater er det modsatte af sådan en

hverdag. Her gælder det om at leve meget. Så

meget som muligt. I øvelokalet og på scenen

gælder det lige netop om at ikke kontrollere

sig selv eller de andre. Det gælder først om at

få gang i noget ballade. Derefter om at få styr

på balladen. Det handler om at være som et

barn, ikke om at være barnlig. Det handler om

bevidsthed. Aktiv bevidsthed, vel at mærke.

Ikke noget med at sidde på sin flade, lukke

øjnene og sige ohm.

Når samspillet mellem mennesker bliver

en fornøjelse i sig selv åbner det uanede og

uforudsigelige muligheder. Dette er kernen i

improteater. Den levende kerne. Hjertet.

For mig er improteater således træning til

at leve et gladere liv. Det handler om at skabe

glæde. Opfordringen er: tag mere hensyn til

dig selv. Så vil du kunne tage bedre hensyn

til de andre. Samarbejde er godt, en absolut

nødvendighed. Men hvad har du at samarbejde

med?

Hvilken position samarbejder du fra? Hvor-

henne er du? Når jeg underviser improteater,

starter jeg derfor altid med individet for at rette

deltagernes fokus mod deres egen krop, følelse

og tanke. Enhver undervisningstime starter

med forberedende øvelser i kropsbevidsthed

og bevægelse, åndedræt og stemmeføring,

forestillingsevne og fantasi. Når den grund er

lagt, kan resten (af livet) varieres på enhver

tænkelig måde.Vi træner til at skabe noget

sammen. At finde, tage og give plads – til sig

selv og til andre. Lytte bedre til hinanden.

Det bedste i os

Godt improteater får det bedste frem i os.

Det er afhængigt af de bedste menneskelige

kvaliteter: mod, generøsitet, medfølelse,

nysgerrighed. Samtidig bliver vi selvfølgelig

også konfronteret med resten.

Det gode er det der gør at improvisationen

fungerer – det dårlige er det, der gør at den ikke

fungerer. Her mener jeg ikke det at improteater

skal fungere formelt, at det skal ligne det vi

forstår ved teater. For det er ikke særlig svært.

Det handler ikke om teknisk tilfredsstillelse.

Nej, godt improteater findes kun i de

øjeblikke når det er en fornøjelse og en glæde

for alle involverede parter. Skuespillere og

tilskuere. Improteater gør mig til et bedre

menneske. Jeg fortæller ikke nogen, hvordan

de skal leve.

Men jeg kan undervise i godt improteater.

Derfra er det op til enhver.

29


faste aktiviteter

30

Torsdagskoret

Koret holder sommerferie og en ny

sæson begynder til september. Hold øje

med kirkebladet og hjemmesiden for

tidspunkter.

Senior Modern Dance

Der bliver uden tvivl mulighed for

at bevæge arme og ben, når der

bliver afholdt Modern Dance i kirkens

læsesal. Det sker hver tirsdag

kl. 10.30 ved Anna Bodil Bjerg. Vi

arbejder med kropsplacering, balletøvelser,

dansetrin, rumbevisthed,

åndedræt, barre au sol og afslapning.

Kontakt Anna Bodil Bjerg, tlf.

01 47 31 38 91.

Sykredsen

Sykredsen syr og strikker til

håndarbejdsboden til årets julebasar.

Nærmere oplysninger hos

Jytte Nordfjeld

Tlf 01 79 56 47 79

Læsekredsen ser

filmen om Marie Krøyer

Har du lyst til at diskutere en bog og få ny inspiration til

dansk og nordisk litteratur, så er du velkommen i kirkens

læsekreds. Der skiftes mellem nyere og klassisk litteratur.

Vi mødes næste gang torsdag den 6. juni, hvor vi ser

filmen om Marie Krøyer.

Kontakt Marianne Gyldenkærne for tilmelding.

Dansk for voksne

Der undervises i dansk for voksne i Danmarkshuset

og i Frederikskirken. Det sker på hverdage

i aftentimerne 18-20 eller 20-22.Underviseren

er Lis Overby.

For nærmere information kontakt venligst

Lis Overby

Tlf 01 43 26 66 62

E-mail lisoverby@wanadoo.fr


NYTTIGE NETVÆRK

Danes Wordwide

Danes Wordwide – en forening for internationale danskere.

Nærmere oplysninger Charlotte Hickel

Tlf. 01 69 28 52 65

Vi er en forening for danske forældre og familier med tilknytning

til Danmark. Vi mødes privat og til fællesarrangementer

som skovtur, familiedag og juleklip.

Info

for danskere i paris

Familiekredsen

Alette Wernberg Tlf 01 46 02 99 78,

alette@familiekredsen.com

Marianne Felsenburg Tlf 01 34 71 22 83,

marianne@familiekredsen.com

Lycée Lamartine - Paris 9

Dansk i gymnasiet, L.I. E

cours.danois@gmail.com

Bibliothèque

Nordique

6, rue Valette, 70005 Paris tlf

01 44 41 97 50.

Åbningstider man-lør 13-18.

Lycée International,

St. Germain en Laye

Den danske afdeling

Tlf 0033 - 1 34 51 86 63

Leder: Margrethe Rønnow

E-mail danskeafd@orange.

fr .

www.sectiondanoise.dk

Den danske

præst i Nice

Carl Bjarkam

Tlf +33 493290844

E-mail pastor@

rivierakirken.org

Association

France-Danemark

kontakt papiau@fondationdanoise.org

+25Klubben kontakt

25klubben@gmail.com

Cercle

Franco-Danois

142, avenue de Champs-

Elysées. 75008 Paris

cercle-franco-danois

@hotmail.com

Les Petites

Sirenes

Vi er mange danske

kvinder i Paris både på

gennemrejse og fastboende

der mødes hver

tredje torsdag til hyggeligt

og festligt samvær

Lotte Bassompierre

Tlf 01 42 96 00 34

Hanne Charalambous

Tlf 01 64 38 02 86

E-mail hannescheby@

gmail.com

Den danske

Ambassade

Tlf 01 44 31 21 21

77 Avenue Marceau

75016 Paris

Danmarkshuset

Tlf 01 56 59 17 40

142 avenue des

Champs-Elyseés

75008 Paris

31


Sankt Hans

Sankt Hans-fest i kirken

fredag den 21. juni kl. 19

„Vi elsker vort land, men ved midsommer mest ...”. Sådan

synger vi i Holger Drachmanns elskede Midsommervisen

fra 1885, Sangen er om nogen synonymt med Sankt Hansfejringen

i Danmark, og den vil da også blive sunget, når

Frederikskirken fredag den 21. juni kl. 19.00 indbyder til fest

med båltaler.

Sankt Hans Aften bliver samtidig også afskedsfest for

præstepar, ungdomsrådgiver, kirkeassistent og organisten.

Pris 20 euro, inklusive drikkevarer

Pris for aupair: 15. euro og børn 8 euro.

Tilmelding sker ved fremsendelse af en check til kirken

mærket „Sankt Hans” .

Vi elsker vort land, men ved

midsommer mest ...

FOTO COLOURBOX

More magazines by this user
Similar magazines