kan udvikle sig ved - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

kan udvikle sig ved - LandbrugsInfo

Kommunika’

– hva’ for noget?

- Om kommunikation, feedback

og konflikthåndtering

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Lidt om papegøjen

• Organisationsantropolog (Aarhus Universitet)

• Uddannelseskonsulent og projektleder i DLBR

Akademiet

• Aktuelt fokus på kompetenceudvikling indenfor:

• Ledelse og kultur

• Personlig formidling og kommunikation

• Teamudvikling- og processer

• Procesfacilitering

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Kontaktdata:

Pernille Hjortkjær

DLBR Akademiet

Udkærsvej 15, Skejby

8200 Århus N

Tlf: 2336 1721

prh@landscentret.dk


Hvad er kommunikation?

Skriv selv:

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Min foretrukne

kommunikationsmåde

5 min. Individuel refleksion

Skriv selv:

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Al adfærd er kommunikation!

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Non-verbal kommunikation

• ”Human elements”

– Bevægelser (mimik og gestikulering)

– Proximics - afstand

– Berøring

– Kropsholdning

– Etc.

• Stemmen

– Hastighed

– Tonefald

– Åndedræt

– Intonation

– Accent and dialekter

– Etc.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Non-verbal kommunikation

• Stilhed - pauser

• Udseende

– Farver

– Tøjvalg

– Briller, ur, smykker

– Tatoveringer, piercing

– Frisure

– Etc.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


DiSC-modellen

- hvordan man opfatter...

Omgivelser er alt udenfor mig selv, herunder:

– Det nære miljø med venner, naboer, familie, arbejdspladsen,

stedet hvor vi bor m.v.

– Det fjernere miljø med mennesker jeg ikke kender, samfundet

med dets love og regler, normer, paragraffer og struktur. Men

også naturens, tyngdeloven og andre forhold der knytter sig hertil.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


DiSC-modellen

- hvordan man opfatter...

– Jeg ser mennesker som jeg skal passe på for de vil mig

noget ondt, kritiserer mig og er skeptiske overfor mig.

Regler og love i samfundet er skabt for at genere mig, jeg

oplever regnvejr og modvind.

– Jeg ser mennesker som vil mig det bedste, roser mig og er

positive overfor mig. Regler og love i samfundet er skabt for

at beskytte mig, jeg oplever solskin og medvind.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


DiSC-modellen

i = (social) indflydelse

Primært motiv:

• social anerkendelse

Frygt for:

• social afvisning

Ønsker:

• klapsalver

• popularitet, at være i centrum

• ros (du er OK)

• gruppeaktiviteter

• positive relationer

• frihed fra kontrol og detaljer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Karakteristika:

• optimistisk

• tillidsvækkende

• følelsesmæssig

• involverende med mennesker

• udadvendt

• entusiastisk /charmerende

• åben

Begrænsninger:

• impulsiv / uorganiseret

• lover for meget

• manglende gennemførelse


DiSC-modellen

S = stabilitet

Primært motiv:

• stabilitet

Frygt for:

• forandringer/det uforudsigelige

Ønsker:

• ægte værdsættelse

• samarbejde

• at arbejde med kendte metoder

o.s.v.

• sikkerhed

• tid til at omstille sig til ændringer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Karakteristika:

• velovervejet

• arbejder støt

• samarbejdsorienteret

• tålmodig / lyttende

• loyal

• omsorgsfuld for gruppen

• accepterende

Begrænsninger

• meget villig

• sætter egne behov sidst

• modstand mod positive forandringer


DiSC-modellen

C = competence

Primært motiv:

• kvalitet/præcision

Frygt for:

• fejl, sjuskede metoder, kritik af deres

• arbejde, følelsesladede situationer

Ønsker:

• at få ret

• overblik

• ros for opgaver

• begrænsede risici

• muligheder for at støtte sig til

autoriteter.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Karakteristika:

• analytisk og faktuel

• opmærksom på standarder og

detaljer

• samvittighedsfuld

• diplomatisk / forsigtig

• forretningsmæssig / reserveret

• videbegærlig

• pålidelig

Begrænsninger:

• overkritisk overfor sig selv og andre

• ubeslutsom

• manglende kreativitet.


Min adfærd ud fra DiSC-modellen

5 min. Individuel refleksion

Skriv selv:

Mest D, I, S eller C adfærd?:

Hvordan viser det sig? Og i hvilke situationer?:

Mindst D, I, S eller C adfærd?:

Hvordan viser det sig? Og i hvilke situationer?:

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Hvad er feedback?

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Feedback er tilbagemelding på

adfærd, som kan bruges til

fremadrettet at ændre sin

adfærd. Derfor bruges ordet

feedforward i visse kredse


Feedbackmodel

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Iagttagelse

Oplevelser

Fortolkning

Forslag


Hvordan modtager vi feedback?

Afvise

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Feed back stigen

Dialog

Lytte - høre

Forklare (bort-)

Forandre

Forstå - indse

Udvikle

Ændre varigt


Hvordan modtager du typisk feedback?

5 min individuel refleksion.

Skriv selv:

Afvise

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Feed back stigen

Dialog

Lytte - høre

Forklare (bort-)

Forandre

Forstå - indse

Udvikle

Ændre varigt


Hvad er en konflikt?

Konflikt er en uoverensstemmelse

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

mellem to eller flere parter, der

fremkalder spændinger hos den

enkelte

Center For Konfliktløsning


Hvilke typer af konflikter har I?

Skriv selv:

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Hvorfor skal vi kunne konflikthåndtere?

• Konflikter er en uundgåelig del af livet

• Konflikter er nødvendige for at skabe forandring

• Kunsten er at håndtere dem kompetent

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

28


Konflikt og Harmoni

• Forandring

• Vækst

• Udvikling

• Usikkerhed

• Ulige

• Uafhængig

• Forskellige

• Slippe

• Uforudsigelig

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Stabilitet

• Konsolidering

• Stilstand

• Sikkerhed

• Lige

• Afhængig

• Ens

• Holde fast

• Forudsigelig

29


Konfliktens dimensioner

Sagen:

Uoverensstemmelsen henviser til

sagen

Relationen:

Spændingerne henviser til relationen

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Kendetegn ved de forskellige konflikttyper

Instrumentelle konflikter

Om konkrete mål, midler,

metoder, strukturer og

procedurer.

Håndtering: Problemløsning.

Ønsket resultat: Nå til enighed og

komme videre.

Interessekonflikter

Om fordeling af ressourcer,

penge, arbejde, plads, ting og

tid.

Håndtering: Forhandling.

Ønsket resultat: En aftale.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Værdikonflikter

Om personlige eller kulturelle

værdier man vil slås for –

menneskerettigheder,

religion og politisk overbevisning.

Håndtering: Åben kommunikation.

Ønsket resultat: Gensidig

forståelse.

Personlige konflikter

Om identitet, selvværd, loyalitet,

tillidsbrud, afvisning, mm.

Håndtering: Åben kommunikation.

Ønsket resultat: Gensidig

forståelse.

31


Tre svar på konflikter

• Undvige

– flygte, tage maske på, bøje af, glatte ud, aflede, ignorere,

fortrænge, bruge sarkasme, undskylde

• Svare aggressivt

– Give igen med samme mønt, angribe, true, psykiskvold,

fysisk vold, sarkasme

---------------------------- eller --------------------------------------

• Møde konflikten åbent

– erkende uenighed, undersøge,

turde spørge, bevare nysgerrigheden, være tydelig

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Kilde: Center For Konfliktløsning


Konflikttrappen

Målet er ikke færre konflikter.

Men bedre og mere berigende

konflikter

Uoverensstemmelse

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Problemet vokser

Personificering

Kilde (konflikttrappen): Center for konfliktløsning – Kompendium 2000

Fjendebilleder

Samtale opgives

Åben fjendtlighed

Polarisering

Effektive organisationer har

konstant mange konflikter på de

laveste trin af konflikttrappen. Og

de bedste har lært at værdsætte og

udvikle sig på baggrund af

konflikter

33


Konflikters eskalering

1. Uoverensstemmelse: Vi vil ikke det samme.

Problemløsning.

2. Personificering: Den andens skyld.

Den anden er problemet, negative følelser, angribe, bebrejde, betvivle

motiver og karakter, forsvar, sårethed, misforståelser og forvrængninger.

3. Problemfelt udvides: Der er meget i vejen.

Nye problemer dukker frem, gamle sager tages op.

4. Samtale opgives: Det nytter jo ikke.

Upræcis kommunikation, flere følelser, mindre forståelse, ”de døves

dialog”, undgår hinanden, kommunikere ved handling, taler om – ikke

med, søger forbundsfælle.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

34


Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Konflikters eskalering

5. Fjendebilleder: Modparten er forkastelig.

Det oprindelige problem er glemt, de gode og de onde, jeg vil have

min ret, ”den sidste grusomheds politik”, konflikten som magnet.

6. Åben fjendtlighed: I vredens vold.

Kontakten varetages af ekstremister.

De mådeholdne udskilles – forrædere.

Mål: At skade modparten.

7. Polarisering: Der er ikke plads til os begge.

Geografisk adskillelse.

35


Konfliktskytrappen

Uoverensstemmelse

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Indre billeder

Man trækker

sig

Fælles

fjendebilleder

Intet er muligt

mere

Kilde: Center For Konfliktløsning


Kommunikation

OPTRAPPENDE SPROG

• du-sprog

• afbryder

• ligeglad

• ledende spørgsmål

• bebrejder

• abstrakt

• fokuserer på fortiden

• går efter personen

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

AFSPÆNDENDE SPROG

• jeg-sprog

• lytter til ende

• interesseret

• åbne spørgsmål

• udtrykker sit ønske

• konkret

• fokuserer på nutid/fremtid

• går efter problemet

Kilde: Center For Konfliktløsning


Afspændende kommunikation fokuserer på behov og

interesser

Krav

Interesser

Behov

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Krav

Interesser

Behov

Det typiske fokus i konfliktkommunikation er krav

og modkrav.

Kommunikation, der fokuserer på

interesser og behov, giver langt større

mulighed for at skabe forståelse og enighed

38


Metode til konfliktløsning

• Hvordan vi har det

• Hvad vi gerne vil have

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Fakta

• Følelser

• Behov

• Anmodning

Kilde: Center For Konfliktløsning


Konfliktstile

Høj

Sagens vigtighed

Lav

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Dominerende Samarbejde

Kompromis

Undvigende Tilpassende

Relationens vigtighed

Høj

40


Hvornår bruges de 5 konfliktstile?

DOMINERENDE

• Når det er nødvendigt med en

hurtig beslutsom afgørelse

• I forbindelse med vigtige sager,

hvor upopulære interventioner

skal igangsættes; f.eks.

nedskæringer, disciplinære

indgreb, ændring af regler etc.

• Når det er sager der er af vital

betydning, og du som leder ved,

at du har ret.

• Mod mennesker, der udnytter

ikke-dominerende adfærd.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

SAMARBEJDENDE /

PROBLEMLØSENDE

• Når der skal findes en

integreret løsning, hvor begge

parters interesser er

nødvendige at tilgodese

• Når formålet er at lære noget

• Når man vil sammensmelte

forskellige personers indsigt

• For at få en gensidig

forpligtelse ved at inkorporere

vigtige interesser i en

konsensus­beslutning

• For at få bearbejdet det

følelsesmæssige aspekt af en

situation, som har udviklet sig

uheldigt.

41


Hvornår bruges de 5 konfliktstile?

KOMPROMISSØGENDE

• Når resultater er vigtige, men

ikke anstrengelserne værd

a.h.t. Eventuel risiko for at

forværre en relation

• Når to parter med lige stor

indflydelse, og som begge er

forpligtede overfor mål der

gensidigt udelukker hinanden

• Når der skal opnås midlertidige

løsninger på komplekse

problemstillinger

• Når der skal opnås acceptable

løsninger under tidspres

• Som back-up, når samarbejde

eller konkurrence ikke har

været nogen succes.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

UNDVIGENDE

• Når et emne er trivielt eller

andre emner er mere vigtige

• Når der ikke er nogen chance

for at få ens egne synspunkter

igennem

• Når en midlertidig afbrydelse

er en gevinst i forhold til en

løsning

• For at lade personer køle af

• Når det er nødvendigt at

indhente yderligere information

• Når andre kan løse problemet

mere hensigtsmæssigt

• Når problemerne kun

repræsentere symptomer.

42


To vigtige læresætning for konfliktløsere:

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Bag enhver handling

er der er en god intention

Du siger ikke det, du siger.

Du siger det, der bliver hørt.

43


God lytning…

- vil sige virkelig at høre efter, koncentrere sig om det, der bliver sagt, og

ikke på det næste, du selv selv vil sige.

Åbne spørgsmål - ”Kan du sige noget mere om”, ”Hvad havde du…?”

Klargørende spørgsmål ”Hvornår fik du den besked?”

”Hvordan kom det frem?”

Pauser

Opsummering ”Så da du hentede…. Er det rigtigt forstået?”

Sæt ord på følelser ”Du blev altså ked af det..:”, ”Det lyder som om..”

Indlevelse ”Jeg forstår godt, at det kan være svært..”

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

”Man kan ikke lytte, når man selv har munden fuld af ord”

44


Gode spørgsmål på vej mod løsningen

• Hvad har du allerede gjort for at løse problemet?

• Undtagelsesspørgsmål: Er der situationer, hvor problemet ikke er et problem?

• Lad os forestille os, at vi taler sammen om nogle måneder, og på det tidspunkt

er problemet forsvundet. Kan du beskrive din arbejdsdag til den tid?

• Hvad fremmer problemet? (hvad gør det værre)

• Hvad hæmmer problemet? (hvad gør det bedre)

• Hvis problemet er en andens, hvad ville du så foreslå?

• Fordele og ulemper ved problemet

• Skalaspørgsmål: Hvor slemt er det her? Hvor tæt på en løsning er vi=

Hvor meget har du gjort hidtil for at løse problemet?

• Hypotetiske spørgsmål: Hvad nu hvis du….?

• Positive omformuleringer

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

45


Videre med DiSC

- Idéer til udvikling af din DiSC

profil

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Udviklingskatalog – A

Lavt “D” kan udvikle sig ved at:

• Påtage sig nye varierede

opgaver noget oftere

• Søge nye og alsidige

udfordringer

• Bruge sin autoritet noget

mere

• Træffe hurtigere og mere

selvstændige beslutninger

• Sætte sig mere igennem –

også selv om det kan gå ud

over

• Andre

• Være mere direkte og

kontant i kommunikationen

med andre

• Stole mere på egen

dømmekraft.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Strække den personlige elastik –

bryde grænser og udfordre sig

selv og andre

• Stille direkte og nærgående

spørgsmål og kræve kontante

svar

• Være mere risikovillig og

Eksperimenterende

• Stå frem, tage ordet og udvise

mere markante holdninger

• Sige til og fra og stå fast

• Sætte konkrete og personlige mål

- tænke mere i resultater

• Udvise konfliktsøgende og

problemløsende adfærd.


Udviklingskatalog – A

Lavt “i” kan udvikle sig ved at:

• Være mere åben og udadvendt i sin •

kommunikation og kontakt med

andre

Søge kontakt til og inspiration i

fremmede miljøer og opsøge

mennesker der er forskellige fra én

• Samarbejde oftere og med flere selv

mennesker

• Tro på egne ideer og holdninger og

• Tale noget oftere og noget mere om forsøge at ”sælge” disse til andre


sig selv, sin mening og sine • Være til stede i nuet

overvejelser

• Give udtryk for og følge sine følelser

Være mere inspirerende for andre at

• Træne og undervise andre

lytte til/være sammen medGive sig tid til sociale begivenheder

og gruppeaktiviteter

Virke som inspirator og motivator

overfor sine omgivelser

• Øge sin indsigt i psykologiske

emner/menneskelig indsigt

• Udstråle og udtrykke et positivt og

optimistisk livssyn

• Ændre fokus fra sagen til

• Styrke evnen til at opfange sociale

signaler.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret


Udviklingskatalog – A

Lavt “S” kan udvikle sig ved:

• Arbejde mere og tættere sammen

med andre

• Være mere tålmodig og eftergivende

overfor kolleger, venner og familie

• Nå resultater på en stille og rolig

måde

• Arbejde mere metodisk og

struktureret

• Være mere stabil i sine aktiviteter

• Forbedre sin koncentrationsevne,

når det drejer sig om regler, rutiner,

detaljer m.v.

• Lytte noget mere, mere aktivt og

længere tid ad gangen

• Tale mindre om

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Udvikle positive vaner og holdninger til

rutinearbejde, regler og detaljer

• Være mere imødekommende overfor

andre menneskers behov og meninger

• Være hjælpsom overfor andre

mennesker

• Være mere positiv og åben overfor

stabile forhold og harmoniske omgivelser

• Udvise tolerance

• Leve i nuet

• Stille sig tilfreds med tingenes tilstand.


Udviklingskatalog – A

Lavt “C” kan udvikle sig ved:

• Forholde sig mere neutral i

konfliktsituationer

• Være mere kritisk

• Arbejde langsommere, mere

koncentreret, tænke sig mere om

• Være mere agtpågivende overfor

akkuratesser og detaljer

• Finde logiske argumenter og

synsvinkler

• Fokusere mere på kvalitet frem for

kvantitet

• Arbejde med et stabilt

kvalitetsniveau over lang tid

• Være mere selvstændig

• Bruge mere tid på

planlægningsarbejde.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Være mere regelmæssig - komme og gå

til tiden m.v.

• Leve mere efter reglen SE - TÆNK -

• BESLUT - GØR

• Beslutte og begrunde mere ud fra fakta

og data end ud fra følelser

• Være mere analyserende og

observerende

• Bevare fokus

• Udvise større disciplin ifm.

mødetidspunkter, forberedelse og

systematik

• Vente længere med at tage stilling og

træffe beslutninger

• Acceptere, at det sociale element ikke

altid er vigtigt/afgørende.


Udviklingskatalog – B

Højt “D” kan udvikle sig ved:

• Tænke mere over mulige

konsekvenser inden reaktion

• Lytte mere, og mere aktivt til

andres tanker, følelser og

erfaringer

• Lære mere om hvordan

forhandlingssituationer kan

blive til vind/vind-situationer

• Forklare om sine

overvejelser i en aktuel sag i

stedet for blot at meddele

sin konklusion

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Lære at deltage i en gruppe uden

nødvendigvis at være lederen

eller den styrende

• Udvikle mere takt og diplomati i

kommunikation og samvær med

andre

• Blive bedre til at give andre

anerkendelse og ros, når det er

fortjent

• Smile mere

• Være mere imødekommende

overfor andre


Udviklingskatalog – B

Højt “i” kan udvikle sig ved:

• Udvikle en mere

realistisk vurdering af

mennesker og

situationer, dvs. at

vurdere såvel negative

som positive sider

• Strukturere sine

arbejdsmetoder for at

opnå mere orden og

bedre udnyttelse af tiden

• Udvikle evner til at være

bestemt og direkte i

løsningen af konflikter.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Være villig til at lytte til samt

overveje mindre positive tanker

og følelser som andre giver

udtryk for

• Være mere konsekvent i

opfølgningen af detaljer

• Blive bedre til at styre sin tid

• Være mere kritisk overfor sit

tidsforbrug i forbindelse med

møder og samtaler med andre.


Udviklingskatalog – B

Højt “S” kan udvikle sig ved:

• Udvikle sin evne til at

acceptere forandringer

• Lære at sige fra og stå

fast på sine synspunkter

• Tage initiativ til at få

skabt klarhed i

situationer, der synes

vanskelige og

uoverskuelige

• Mere selvstændighed.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Tage nogle flere udfordringer

op

• Udvikle mere fleksibilitet i sin

arbejdsform og metoder

• Være på udkig efter mulige

forbedringer, dvs. nemmere og

hurtigere metoder, der kan

effektivisere arbejdsrutiner.


Udviklingskatalog – B

Højt “C” kan udvikle sig ved:

• Skabe bedre balance mellem

ønsket om perfektion og den

tid, der anvendes på den

aktuelle sag

• Reagere mindre defensivt og

selvforsvarende, når hans

arbejdsindsats drøftes

• Moderere sin kritik af andre og

deres arbejde, ved at overveje

såvel det følelsesmæssige

aspekt som det objektive og

faktuelle

• Dele sin viden og indsigt med

andre på en ikkenedvurderende

og ikke

fordømmende måde.

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

• Være mere åben og villig til at give

udtryk for sine følelser

• Udvikle mere villighed til at diskutere

sine arbejdsmetoder

• Være mere fleksibel overfor andres

måder at gøre ting på

• Undgå en alt for sort-hvid og stiv

tankegang, og ikke altid forlange at

have “fuldstændig ret”.


Personlig handlingsplan

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

More magazines by this user
Similar magazines