BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ... - Gestra AG

gestra.de

BK 37 BK 28 BK 29 BK 37 ASME BK 28 ASME BK 29 ... - Gestra AG

DA

D a n s k

Vandudlader

BK 37

BK 28

BK 29

BK 37 ASME

BK 28 ASME

BK 29 ASME

Driftsvejledning

818720-01

1


2

Indholdsfortegnelse

Side

Vigtige henvisninger

Anvendelse i henhold til bestemmelserne ...................................................................... 4

Sikkerhedshenvisninger ................................................................................................ 4

Fare ............................................................................................................................ 4

OBS ............................................................................................................................ 4

PED (Trykarmatur-direktiv) ............................................................................................ 4

ATEX (Eksplosive gasser) .............................................................................................. 4

Information om overensstemmelseserklæring / fabrikanterklæring ................................... 4

Oplysninger

Pakningens indhold ...................................................................................................... 5

Systembeskrivelse ....................................................................................................... 5

Tekniske data

Mærkeplade / Identifikation........................................................................................... 5

Konstruktion

Enkeltdele BK 37 ......................................................................................................... 6

Enkeltdele BK 37 ASME ................................................................................................ 7

Enkeltdele BK 28, BK 29 .............................................................................................. 8

Enkeltdele BK 28 ASME, BK 29 ASME ........................................................................... 9

Signaturforklaring ...................................................................................................... 10

Montage

OBS .......................................................................................................................... 11

BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME .................................... 11

Fare .......................................................................................................................... 11

Indbygningsvejledning ................................................................................................ 11

OBS .......................................................................................................................... 11

Varmebehandlig af svejsesømmene ............................................................................ 11

Værktøj...................................................................................................................... 12

Idriftsætning

BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME ................................... 12

Fare .......................................................................................................................... 12


Indholdsfortegnelse – fortsat –

Side

Drift

OBS .......................................................................................................................... 12

Vedligeholdelse

Fare .......................................................................................................................... 12

Kontrol af vandudladeren ............................................................................................ 13

Demontage / rengøring af Thermovit ® regulatoren og si ............................................... 13

Værktøj...................................................................................................................... 13

Tilspændingsmomente ............................................................................................... 13

Reservedele

BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME .................................... 14

Reservedelsliste ......................................................................................................... 14

Tage ud af drift

Fare .......................................................................................................................... 15

OBS .......................................................................................................................... 15

Bortskaffelse ............................................................................................................. 15

3


4

Vigtige henvisninger

Anvendelse i henhold til bestemmelserne

Vandudladerne BK 37..., BK 28..., og BK 29... må kun anvendes til afledning af kondensat

af vanddamp eller som luftudlader. Anvendes i rørledninger til afledning af kondensat af

vanddamp inden for de tilladelige tryk- og temperaturgrænser under iagttagelse af den

kemiske og korrosive indflydelse på trykarmaturet.

Sikkerhedshenvisninger

Armaturet må kun monteres og sættes i drift af egnede og uddannede personer.

Vedligeholdelses- og ombygningsarbejde må kun udføres af personer, som er blevet tildelt

denne opgave, og som er uddannet specielt hertil.

Fare

Armaturet står under tryk ved drift og er varmt. Der er risiko for alvorlige forbrændinger

og skader på hele kroppen.

Montage- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægget er trykløst (0 bar)

og i kold tilstand (20 °C).

Armaturet skal være adskilt fra højtryks- og lavtrykssiden og udluftet, før der udføres

montage- eller vedligeholdelsesarbejde.

Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne!

Der skal bæres arbejdshandsker ved alt arbejde på armaturet!

OBS

Mærkepladen angiver armaturets tekniske egenskaber. Et armatur uden specifik mærkeplade

må ikke sættes i drift eller anvendes! Tryk- og temperaturangivelser på armaturets

mærkeplade skal stemme overens med anlæggets krav.

PED (Trykarmatur-direktiv)

Armaturet opfylder kravene i trykarmatur-direktiv 97/23/EG

Anvendes i fluidgruppe 2.

Armaturerne falder under paragraf 3.3 og må ikke være CE-mærkede.

ATEX (Eksplosive gasser)

Armaturerne udgør ingen potentiel antændelseskilde og falder derfor ikke under eksplotionsbeskyttelsesregulativ

94/9/EG.

Anvendes i Ex-zonerne 0, 1, 2, 20, 21, 22 (1999/92/EG). Armaturerne har ingen

Ex-mærkning.

Information om overensstemmelseserklæring /

fabrikanterklæring

Detaljer om overensstemmelsesvurderingen i henhold til de europæiske direktiver fremgår

enten af vores overensstemmelseserklæring eller fabrikanterklæring.

Den gyldige overensstemmelseserklæring/fabrikanterklæring er til rådighed på internettet

på www.gestra.de/Dokumente eller kan rekvireres hos os.


Oplysninger

Tekniske data

Pakningens indhold

BK 37, BK 37 ASME: BK 28, BK 28 ASME: BK 29, BK 29 ASME:

1 vandudlader BK 37 1 vandudlader BK 28 1 vandudlader BK 29

1 driftsvejledning 1 driftsvejledning 1 driftsvejledning

Systembeskrivelse

Termisk vandudlader med korrosionsfast, vandslagssikker Thermovit ® regulator (duostålregulator).

Med indvendig si og integreret kontraventil. Asbestfri huspakning (Grafit/CrNi).

Kan monteres i enhver position.

Vandudladeren er således indstillet fra fabrikken, at kondensatet stort set afledes uden

kondensatophobning.

Mærkeplade / Identifikation

For tryk- og temperaturgrænser, – se identifikationen på huset eller se angivelserne på

mærkepladen. For yderligere information, – se GESTRA tryksager så som datablade og

tekniske informationer.

På mærkepladen eller huset er der identificeret type og udførelse:

Fabrikantangivelse

Typebetegnelse

Trykklasse PN eller class

Materialenummer

Flowretning

1

Stempel på huset / mærkepladen, f.eks. 09 viser fremstillingskvartal og -år

(eksempel: 1. kvartal 2009)

Fig. 1

Nominel diameter

Nominel trykangivelse

Class

Nominel trykangivelse

5


6

Konstruktion

Enkeltdele BK 37

7

9

8

Fig. 2

7

6

1

3

4

5


Konstruktion – fortsat –

Enkeltdele BK 37 ASME

0

9

Fig. 3

7

6

1

3

4

5

7


8

Konstruktion – fortsat –

Enkeltdele BK 28, BK 29

7

9

8

Fig. 4

7

6

1

2

4

5


Konstruktion – fortsat –

Enkeltdele BK 28 ASME, BK 29 ASME

0

9

Fig. 5

7

6

1

2

4

5

9


10

Konstruktion – fortsat –

Signaturforklaring

1 Dæksel

2 Thermovit ®-regulator BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME

3 Thermovit ® -regulator BK 37, BK 37 ASME

4 Si

5 Pakningsring

6 Hus

7 Sekskantmøtrik

8 Pinbolte m. ekspansionsreces DIN 2510

9 Mærkeplade

0 Pinbolte


Montage

OBS

Det nominelle størrelse på dette udstyr er designet til DN 25.

Bemærk at de tilladte belastninger (kraftpåvirkninger, vridningsmomenter), der

påvirker rørtilslutninger med tilslutningsender større end DN 25, er begrænset til de

tilladte belastninger for rørtilslutningsender for udstyr med størrelse DN 25.

Hvis belastningerne for rørtilslutningsenderne overstiger denne grænse, skal der

sørges for passende ekstra støtte for at beskytte udstyret.

Under iagttagelse af flowretningspilen (pilen viser i flowretningen) er montagepositionen

valgfri. Ved montage i vandret ledning foretrækkes det, at dækslet vender opad.

Fare

Armaturet står under tryk ved drift og er varmt. Der er risiko for alvorlige forbrændinger

og skader på hele kroppen.

Montage- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægget er trykløst (0 bar)

og i kold tilstand (20 °C).

Armaturet skal være adskilt fra højtryks- og lavtrykssiden og udluftet, før der udføres

montage- eller vedligeholdelsesarbejde.

Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne!

Der skal bæres arbejdshandsker ved alt arbejde på armaturet!

Indbygningsvejledning

1. Flowretningspilen på armaturhuset skal stemme overens med dampstrømmens retning.

2. Tag højde for servicemål. Når vandudladeren er monteret, skal der bruges et frimål

på mindst 80 mm til at demontere dækslet 1!

3. Plastpropperne fjernes. Plastpropperne er kun beregnet til transportsikring!

4. Tilslutningerne renses.

5.1 Armatur med løsbare tilslutninger (f. eks. flanger) indbygges.

5.2 Ved svejsemuffe- eller svejseendetilslutning: Montage med lysbuesvejsning (svejseprocedure

111 og 141 iht. ISO 4063) eller standard af samme niveau.

OBS

Indsvejsning af vandudladere må kun udføres af svejsere med svejsecertifikat iht.

DIN EN 287 eller standard af samme niveau.

Varmebehandlig af svejsesømmene

Efter indsvejsning af vandudladeren er det påkrævet at varmebehandle svejsesømmene

(glødes ved lav spænding iht. DIN EN 100529). Varmebehandlingen indskrænker sig til

svejsesømmens nærmeste omgivelse.

11


12

Montage – fortsat –

Idriftsætning

Drift

Det skal sikres, at alle tilslutninger er blevet underkastet en egnet trykprøve iht. de gældende

forskrifter.

Fare

Vedligeholdelse

Værktøj

Ringgaffelnøgle SW 24, DIN 3113, Form B

Armaturet står under tryk ved drift og er varmt. Der er risiko for alvorlige forbrændinger

og skader på hele kroppen.

Montage- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægget er trykløst (0 bar)

og i kold tilstand (20 °C).

Armaturet skal være adskilt fra højtryks- og lavtrykssiden og udluftet, før der udføres

montage- eller vedligeholdelsesarbejde.

Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne!

Der skal bæres arbejdshandsker ved alt arbejde på armaturet!

OBS

Tøm vandudladeren hvis installationen nedlukkes og der forventes frost.

Vi anbefaler regelmæssige tests og vedligeholdelse for at sikre armaturets funktion.

En kontinuerlig overvågning anbefaler vi ved kritiske anvendelser.

Fare

Armaturet står under tryk ved drift og er varmt. Der er risiko for alvorlige forbrændinger

og skader på hele kroppen.

Montage- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægget er trykløst (0 bar)

og i kold tilstand (20 °C).

Armaturet skal være adskilt fra højtryks- og lavtrykssiden og udluftet, før der udføres

montage- eller vedligeholdelsesarbejde.

Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne!

Der skal bæres arbejdshandsker ved alt arbejde på armaturet!


Vedligeholdelse – fortsat –

Kontrol af vandudladeren

GESTRA vandudladerne BK kan testes under driften med GESTRA ultralydsmaleapparatet

VAPOPHONE ® eller TRAPTEST ®.

Demontage / rengøring af Thermovit ® regulatoren og si

1. Se farehenvisningen før påbegyndelse af arbejdet!

2. Dækslet 1 demonteres fra huset 6, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5

3. Thermovit ® regulatoren 2 eller 3 demonteres med en skruenøgle.

4. Thermovit ® regulatoren 2 eller 3 skrues ud og sien 4 tages af.

5. Hus, regulator, dæksel og si renses.

6. Pakfladerne befries for rester af pakningsring, og en ny pakningsring 5 lægges i.

7. Husets pakflader 6 og Thermovit ® regulatoren 2 eller 3 renses.

8. Sien 4 lægges i.

9. Thermovit ® regulatoren 2 eller 3 monteres og tilspændes med 100 Nm.

10. Ekspansionsskruernes gevind 8 / pinbolte 0 behandles med temperaturbestandigt

smøremiddel (f.eks. OKS 217 ®)

11. Dækslet 1 sættes på, pinboltene med ekspansionsreces 8 / pinbolte 0 monteres

med sekskantmøtrikker 7 og tilspændes ved rumtemperatur krydsvis med 60 Nm.

Værktøj

Ringgaffelnøgle SW 24, DIN 3113, Form B

Ringgaffelnøgle A.F. ¾", SW 19, ISO 3318

Momentnøgle 20-100 Nm, ISO 6789

Momentnøgle 80-400 Nm, ISO 6789

Tilspændingsmomenter

Komponent Benævnelse Tilspændingsmoment [Nm]

2 / 3 Thermovit ® regulator 100

7 Sekskantmøtrik 60

Alle tilspændingsmomenter refererer til en rumtemperatur på 20 °C.

OKS 217 ® er et registreret varemærke fra OKS Schmierstoffe GmbH, München

13


14

Reservedele

BK 37, BK 37 ASME, BK 28, BK 28 ASME, BK 29, BK 29 ASME

Fig. 6

Reservedelsliste

Komponent Benævnelse Bestillingsnummer

2

3

2/3

4

Thermovit ® regulator til BK 28..., BK 29... komplet

incl. pakningsring 5

Thermovit ® regulator til BK 37... komplet

incl. pakningsring 5

370281

377722

5 Pakningsring Grafit/CrNi 372095

4 Si 096701

5


Tage ud af drift

Fare

Armaturet står under tryk ved drift og er varmt. Der er risiko for alvorlige forbrændinger

og skader på hele kroppen.

Montage- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægget er trykløst (0 bar)

og i kold tilstand (20 °C).

Armaturet skal være adskilt fra højtryks- og lavtrykssiden og udluftet, før der udføres

montage- eller vedligeholdelsesarbejde.

Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne!

Der skal bæres arbejdshandsker ved alt arbejde på armaturet!

OBS

Tøm vandudladeren hvis installationen nedlukkes og der forventes frost.

Bortskaffelse

Ved bortskaffelse af armaturet skal de lovmæssige forskrifter for bortskaffelse af affald

følges.

15


Verdensomspændende repræsentationer finder De under:

www.gestra.de

Denmark

Gustaf Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8 – 10

DK-2605 Brøndby

Tel. 0045 43 / 29 02 00

Fax 0045 43 / 29 02 02

E-mail fagerberg@fagerberg.dk

Web www.fagerberg.dk

GESTRA AG

P. O. Box 10 54 60, D-28054 Bremen

Münchener Str. 77, D-28215 Bremen

Tel. 0049 (0) 421 35 03 - 0

Fax 0049 (0) 421 35 03 - 393

E-Mail gestra.ag@flowserve.com

Web www.gestra.de

GESTRA

818720-01/06-2011csa (803738-05) · GESTRA AG · Bremen · Printed in Germany

16

More magazines by this user
Similar magazines