Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

emersonclimate.com

Monteringsinstruktioner for - Emerson Climate Technologies

Sikkerhedsinstruktioner for Copeland® kompressorer

Læs disse sikkerhedsinstruktioner grundigt igennem før installation. Hvis instruktionerne ikke overholdes, kan det medføre personskader.

Disse instruktioner skal gemmes i hele kompressorens levetid.

Copeland® kompressorer er beregnet til installation i systemer i henhold til Rådets maskindirektiv. De må kun tages i drift, hvis de er blevet

installeret i disse systemer i henhold til instruktionerne og opfylder gældende lovbestemmelser.

Om sikkerhed

• Kølekompressorer må kun anvendes til det bestemmelsesmæssige formål.

• Kun kvalificeret og autoriseret HVAC-personale eller kølemontører må installere, ibrugtage og vedlige holde dette udstyr.

• El-tilslutninger skal foretages af en kvalificeret elektriker.

• Alle gældende sikkerhedsstandarder for tilslutning af el- og køleudstyr skal overholdes.

Generelle instruktioner

2

Anvend personlige værnemidler. Sikkerhedsbriller, handsker, beskyttelsestøj, sikkerhedsstøvler

og sikkerhedshjelme bør anvendes, hvor dette er nødvendigt.

ADVARSEL

Risiko for kollaps! Personskader! Flyt kun kompressorer med passende mekanisk udstyr

eller håndteringsmateriel, der passer til vægten. Hold kompressoren i opretstående

position. Det er tilladt at stable paller oven på hinanden, så længe vægten ikke overstiger

300 kg, maks. 3 i højden i forbindelse med opbevaring og 2 i højden i forbindelse

med transport. Det er ikke tilladt at stable enkelte kasser oven på hinanden. Hold altid

emballagen tør.

Hurtig frigivelse af komprimeret luft! Person skade! Kompressorene er fra fabrikken

påfyldt komprimeret tørret luft mellem 1,35 og 1,5 bar for, at sikre mod indtrængen af

luft eller fugt under transport. Trykket skal forsvarligt sænkes før end tilslutningerne åbnes

fuldstændigt, eller før blændhætter fjernes.

Systemfejl! Personskader! Systemer, som ikke er fyldt helt, eller som har lukkede serviceventiler,

bør låses elektrisk/mærkes, hvis de efterlades uden opsyn. Kun godkendte

kølemidler og køleolier må anvendes.

Højt tryk! Risiko for hud- og øjenskader! Vær forsigtig, hvis tilslutninger på en enhed

under tryk løsnes.

Højt tryk! Personskader! Anvendelse af en sikkerhedsventil i henhold til EN 378 erobligatorisk.

Overhold personlige sikkerhedskrav, og undersøg testtryk forud for en test.

ADVARSEL

Elkabler! Elektrisk stød! Afbryd strømforsyningen, og fjern alle sikringer, før der udføres

arbejde på de elektriske dele.

ADVARSEL

Dieseleffekt! Ødelæggelse af kompressor! Blandingen af luft og olie kan ved høje

temperaturer medføre eksplosion. Undgå brug af luft.

Systemeksplosion! Personskader! Brug ikke andre industrigasser.

Eksplosiv flamme! Forbrændinger! Olie-/kølemiddelblandinger er yderst brandfarlige.

Fjern alle kølemidler, før systemet åbnes. Undgå at arbejde med åben ild flamme i et

system med kølemiddel.

ADVARSEL

Høj overfladetemperatur! Forbrændinger! Berør ikke kompressoren eller rørsystemet,

før den/det er afkølet. Sørg for, at andre materialer i nærheden af kompressoren ikke

kommer i berøring med den.

Lave overfladetemperaturer! Forfrysninger! Berør ikke overfladen på kompressorens

rørsystem, før det har stuetemperatur.

More magazines by this user
Similar magazines