25.07.2013 Views

Klinik på nettet? Drengen der pjækker Smedens datter - Elbo

Klinik på nettet? Drengen der pjækker Smedens datter - Elbo

Klinik på nettet? Drengen der pjækker Smedens datter - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Klinik</strong> <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>?<br />

En relation <strong>på</strong> <strong>nettet</strong> også er en<br />

relation. Med kvaliteter og forandringspotentialer.<br />

SIDE 8<br />

18. maj 2012 | 66. årgang | Dansk Psykolog Forening<br />

<strong>Drengen</strong> <strong>der</strong> <strong>pjækker</strong><br />

Hvad vi sætter i omløb om en<br />

person, bliver let hængende. Det<br />

giver noget at tænke over.<br />

SIDE 12<br />

Folk <strong>på</strong><br />

fabrik<br />

Produktion, ydelse, bundlinje. De mo<strong>der</strong>ne<br />

ti<strong>der</strong> ruller ind over det offentlige sundhedsvæsen<br />

– og inviterer til absurditeter.<br />

<strong>Smedens</strong> <strong>datter</strong><br />

Eva Hultengrens far var smed.<br />

Selv er hun æresmedlem. Og <strong>der</strong><br />

er faktisk en sammenhæng.<br />

SIDE 16<br />

9<br />

SIDE 4


› LEDER<br />

Ønsket om at måle kvaliteten kan lægge så store<br />

sten i skoen <strong>på</strong> mulighe<strong>der</strong>ne for at skabe den, at<br />

det, vi gør, knapt længere giver mening.<strong>Klinik</strong> <strong>på</strong><br />

Kvalitet i psykiatrien<br />

S<br />

idste år udgav Danske Regioner rapporten ”Kvalitet i psykiatrien – ny<br />

dagsorden for diagnostik og behandling”. Vi må selvfølgelig antage, at<br />

<strong>der</strong> er tale om et meget foreløbigt oplæg til et kvalitetsløft, idet specialpsykologer<br />

og psykologer i det hele taget ikke er medtænkt.<br />

Det sidste er vi ikke fornærmede over, vi forudsætter, at <strong>der</strong> er tale om en<br />

uheldig forglemmelse. I Danske Regioner, hvor vi netop har været til møde om<br />

de i rapporten nævnte pakkeforløb, er man nemlig helt klar over, at psykiatrien<br />

ville være ilde stedt uden psykologerne.<br />

Vi er gået konstruktivt ind i mø<strong>der</strong>ne med Danske Regioner, for kvalitet i<br />

psykiatrien er en målsætning, som Dansk Psykolog Forening har arbejdet <strong>på</strong><br />

gennem mange år. Patienterne skal have den kvalitet i behandlingen, som de<br />

har brug for, så de kan få det bedre og komme vi<strong>der</strong>e. Indsatsen skal afspejle,<br />

at vi anerken<strong>der</strong> de psykiske lidelsers invali<strong>der</strong>ende karakter, i samme grad<br />

som vi længe har gjort det med de somatiske.<br />

Men vi skal passe <strong>på</strong> med al den umage med at være sikre <strong>på</strong> at kunne<br />

dokumentere, om det, vi gør, virker. I denne udgave af<br />

Psykolog Nyt kan man se eksempler <strong>på</strong>, hvor grotesk<br />

vi kan indrette psykiatrien, hvis vi glemmer, at det<br />

er mennesker i al <strong>der</strong>es kompleksitet og foran<strong>der</strong>lighed,<br />

vi har ansvaret for at tage vare <strong>på</strong>.<br />

At ønsket om at måle kvaliteten kan lægge så<br />

store sten i skoen <strong>på</strong> mulighe<strong>der</strong>ne for at skabe<br />

den, at det, vi gør, knapt længere giver mening<br />

– for os såvel som for patienterne.<br />

Eva Secher Mathiasen,<br />

formand for Dansk Psykolog Forening<br />

18. maj 2012 | 66. årgang | Dansk Psykolog Forening<br />

<strong>nettet</strong>?<br />

<strong>Drengen</strong> <strong>der</strong> <strong>pjækker</strong><br />

<strong>Smedens</strong> <strong>datter</strong><br />

En relation <strong>på</strong> <strong>nettet</strong> også er en<br />

Hvad vi sætter i omløb om en<br />

Eva Hultengrens far var smed.<br />

relation. Med kvaliteter og foran-<br />

person, bliver let hængende. Det<br />

Selv er hun æresmedlem. Og <strong>der</strong><br />

dringspotentialer.<br />

giver noget at tænke over.<br />

er faktisk en sammenhæng.<br />

SIDE 8<br />

SIDE 12<br />

SIDE 16<br />

Medlemsblad for<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: dp@dp.dk<br />

www.danskpsykologforening.dk<br />

Psykolog Nyt<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: p-nyt@dp.dk<br />

Fax/Psykolog Nyt: 35 25 97 07.<br />

Redaktion:<br />

Claus Wennermark, ansv. redaktør<br />

Jørgen Carl, redaktør<br />

Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer<br />

DK ISSN: 0901-7089<br />

Layout og Tryk:<br />

Jørn Thomsen <strong>Elbo</strong> A/S<br />

Trykt med vegetabilske farver<br />

<strong>på</strong> miljøgodkendt papir<br />

Oplag:<br />

Kontrolleret oplag (FMK): 9.030 ex.<br />

Trykoplag: 9.900 ex.<br />

Medlem af Danske Specialmedier<br />

Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke<br />

nødvendigvis redaktionens eller foreningens<br />

holdninger. Redaktionen forbehol<strong>der</strong> sig ret<br />

til at afvise, forkorte eller redigere indsendte<br />

artikler. Redaktionen <strong>på</strong>tager sig ikke<br />

ansvar for artikler, <strong>der</strong> indsendes uopfordret.<br />

Forside: Colourbox<br />

NYT: Annoncer 2012<br />

Folk <strong>på</strong><br />

fabrik<br />

Produktion, ydelse, bundlinje. De mo<strong>der</strong>ne<br />

ti<strong>der</strong> ruller ind over det offentlige sundhedsvæsen<br />

– og inviterer til absurditeter.<br />

Job- og tekstsideannoncer mv.:<br />

DG Media, epost@dgmedia.dk<br />

Anfør ’Psykolog Nyt’ i emnefeltet<br />

Små rubrikannoncer (maks. 1/6 side):<br />

Psykolog Nyt, p-nyt@dp.dk, tlf. 35 25 97 06<br />

www.dp.dk > ’Psykolog Nyt’ > ’Annoncer’<br />

Abonnement/2012: 1.250 kr. + moms.<br />

Deadline (kl. 12)<br />

Nr. Deadline Udgivelse<br />

11 Ti. 29/5 15/6<br />

12 11/6 29/6<br />

13 30/7 17/8<br />

9<br />

SIDE 4


Accept af<br />

Skype-supervision<br />

Psykolognævnet giver en forsigtig<br />

accept af, at Skype-supervision<br />

indgår i autorisationsuddannelsen.<br />

Dansk Psykolog Forening har<br />

spurgt Psykolognævnet, <strong>der</strong> svarer,<br />

at <strong>der</strong> er en vis tilslutning i<br />

nævnet til, at man ville kunne<br />

acceptere op til 15 timers Skypesupervision,<br />

hvor det af geografiske<br />

grunde forekommer velbegrundet.<br />

Hver klokketimes fjernsupervision/Skype-supervision<br />

vil dog kun kunne medregnes<br />

med 75 %, og <strong>der</strong> skal foreligge ansigt til ansigt-supervision med<br />

den samme supervisor.<br />

Psykolognævnets generelle opfattelse er, at supervision skal ske<br />

ansigt til ansigt. Nævnet angiver, at det har forståelse for, at adgangen til<br />

og anerkendelse af Skype-supervision vil kunne give mulighed for at<br />

inddrage særlige specialiserede og kvalificerede supervisorer, men altså<br />

at anerkendelse af Skype-supervision ikke vil kunne stå alene.<br />

Psykolognævnet ser ikke grund til at fastsætte særlige retningslinjer<br />

for Skype-supervision. Nævnet vil tage temaet op i forbindelse med<br />

behandling af konkrete autorisationsansøgninger. Er du i autorisationsforløbet<br />

og i tvivl om, hvorvidt en eventuel Skype-supervision kan accepteres,<br />

skal du rette henvendelse til Psykolognævnet.<br />

lmi<br />

Svensk<br />

Én ting er, at psykologtitlen er beskyttet,<br />

men hvad med psykologens meto<strong>der</strong>? Bør<br />

hvem som helst kunne benytte dem?<br />

Det problem <strong>på</strong>peger docent i psykologi<br />

Mattias Lundberg og formanden for<br />

Sveriges Psykologförbund, Lars Ahlin, i<br />

en kommentar i Göteborgs-Posten 7. maj<br />

2012, hvor de slår til lyd for bedre brugerbeskyttelse:<br />

”Spørgsmålet om behandlere inden<br />

for det psykologiske arbejdsfelt har været<br />

opfordring<br />

rejst med det udgangspunkt, at terapeuterne<br />

har manglet uddannelse og brugt<br />

hjemmestrikkede meto<strong>der</strong>.<br />

Psykologmarkedet er næsten helt<br />

ureguleret. Det indebærer, at hvem som<br />

helst, uden uddannelse, kan arbejde med<br />

psykologiske meto<strong>der</strong> over for forskellige<br />

problematikker. Der findes altså ingen<br />

garanti for, at en behandler kan sit fag.”<br />

”Det psykologiske område skal defineres,<br />

så at det bliver tydeligt, hvilke fag-<br />

Kan vi lokke<br />

med tantra?<br />

› I KORT FORM<br />

Synes du også, at uddannelsesmulighe<strong>der</strong>ne<br />

var for snævre og fantasiløse, da du stod over<br />

for at skulle vælge din vej? Sådan behøver det<br />

ikke at være i fremtiden. I hvert fald åbner en<br />

ny, og som det præsenteres: banebrydende (!)<br />

uddannelse som Tantra Sexolog <strong>på</strong> Sexologiskolen<br />

København & Århus.<br />

For at kunne læse til Tantra Sexolog skal<br />

man først være uddannet sexolog fra Sexologiskolen<br />

eller anden nordisk sexologskole, hed<strong>der</strong><br />

det i en pressemeddelelse fra uddannelsesinstitutionen.<br />

På den etårige overbygning lærer<br />

eleverne tantrayoga, erotisk tantra og specielle<br />

tantriske behandlingsformer.<br />

Holdene går i gang til december, og tilmel<strong>der</strong><br />

man sig inden 1. juli, er introprisen kun<br />

50.000 kr. Fuld tilfredshed, eller …<br />

jc<br />

grupper og hvilke uddannelser <strong>der</strong> skal<br />

anses for at være adgangsgivende til at<br />

håndtere specifikke problemer.<br />

Brugerinformationen må indrettes <strong>på</strong><br />

en sådan måde, at det er nemt for klienten<br />

at vide, hvem <strong>der</strong> kan hjælpe med det<br />

problem, <strong>der</strong> søges afhjulpet”, hed<strong>der</strong> det<br />

i kommentaren.<br />

jc<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 3


› MODERNE TIDER<br />

F<br />

orandringens vinde blæser over den offentlige sektor, og visse<br />

tendenser vækker en bekymring, vi gerne vil dele med vores<br />

kolleger. Vores udgangspunkt er Region Hovedstadens Psykiatri,<br />

hvor vi er tillidsrepræsentanter, men den udvikling, vi advarer mod,<br />

er ikke geografisk forankret.<br />

En måde at betegne forandringerne <strong>på</strong> er New Public Management,<br />

NPM, som med udgangspunkt i nyliberalistisk tænkning dækker over<br />

en række reformer i den offentlige sektor verden over (Greve, 2002;<br />

Pe<strong>der</strong>sen, 2008). Kernen i NPM-litteraturen er indførelsen af styreformer<br />

fra den private sektor til den offentlige sektor med det formål<br />

at indlejre de offentlige institutioner i markeds(-lignende) styring<br />

(Lund, 2008).<br />

Denne nyorientering har vidtrækkende følger og når indimellem<br />

ud i den offentlige debat. Aktuelt er den i gang <strong>på</strong> de danske universiteter,<br />

foranlediget af at musikprofessor Linda Koldau fik en advarsel<br />

fra sin dekan for at kritisere sin ledelse offentligt. Dette har sat gang i<br />

en debat om NPM, som er blevet kritiseret for at fremelske en spytslikkerkultur,<br />

<strong>der</strong> giver ringe mulighed for indflydelse for ansatte og<br />

stu<strong>der</strong>ende.<br />

Harmonisering og ensretning<br />

En væsentlig del af de seneste års udvikling tager afsæt i NPM-modeller,<br />

hvor administrative værdier og økonomisk styring skubbes i forgrunden<br />

og faglighed, erfaring og solidaritet skubbes i baggrunden. En af<br />

antagelserne i den nyliberalistiske tankegang er, at det, <strong>der</strong> skaber udvikling<br />

og motiverer personalet i <strong>der</strong>es omsorgs- og behandlingsarbejde,<br />

er et økonomisk incitament (Lund 2009). Tankegangen indebærer<br />

et klart politisk og ideologisk sigte, ligesom det involverer et<br />

særligt menneskesyn.<br />

I NPM-modeller er <strong>der</strong> et stærkt fokus <strong>på</strong> administrative regelsæt<br />

og en stærk ledelse, gennem hvilke kvaliteten tænkes sikret. Det kliniske<br />

arbejde bliver således i stigende grad reguleret via direktiver, retningslinjer,<br />

ugeplaner, procedurer og behandlingspakker.<br />

Region Hovedstadens Psykiatri udarbej<strong>der</strong> hvert år en virksomhedsplan,<br />

<strong>der</strong> danner grundlag for en forhandling med centerledelserne<br />

og mun<strong>der</strong> ud i resultataftaler <strong>på</strong> grundlag af de givne budget-<br />

SIDE 4 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

un<strong>der</strong> bundlinjen<br />

I store dele af den offentlige sektor arbej<strong>der</strong> man med omsorg og menneskelig trivsel. Lægger<br />

man en blind markedstænkning hen over styringen her, havner man i den rene absurditet.<br />

ter. Ifølge virksomhedsplanen for 2012 skal behandlingsarbejdet harmoniseres<br />

og ensrettes efter ”højeste evidens”. Forløberen for dette<br />

tiltag er, at <strong>der</strong> inden for det psykologiske område blev oprettet en regional<br />

skole for kognitiv terapi i 2010, og efterfølgende blev standardiserede,<br />

kognitive tilbud implementeret i ambulant regi; blandt andet<br />

udmøntet i behandlingspakker.<br />

Den generelle tendens er, at psykologer i stigende omfang forventes<br />

at anvende kognitiv terapi. For den enkelte psykolog er <strong>der</strong> hermed<br />

kun i begrænset omfang frihed til at foretage en faglig vur<strong>der</strong>ing<br />

og vælge den intervention, <strong>der</strong> vur<strong>der</strong>es mest hensigtsmæssig i forhold<br />

til en given patient – et forhold, <strong>der</strong> stiller sig i vejen for at sammensætte<br />

et individuelt behandlingsforløb. Hele evidensdiskussionen<br />

bliver i denne forbindelse en del af en omsiggribende økonomiorienteret<br />

utilitaristisk tilgang til al omsorgs- og behandlingsarbejde.<br />

Produktionskrav og konsekvenser<br />

For tiden udmønter <strong>på</strong>lægget om styring af budgetterne sig blandt<br />

andet i krav om produktionstal, i vores branche betegnet som ydelser.<br />

Det kan være krav om, at 50 % af arbejdstiden skal bruges til direkte<br />

patientkontakt, eller at man skal have fx fire patientkontakter om dagen.<br />

Ikke nødvendigvis i sig selv et urimeligt eller un<strong>der</strong>ligt krav – det<br />

er trods alt for at behandle patienter, vi er <strong>der</strong>.<br />

Problemet er, at <strong>der</strong> naturligvis også er andre krav og arbejdsopgaver,<br />

og at disse ikke tæller som ydelser, da ydelser her er defineret<br />

som face to face-kontakt med en patient. Det drejer sig om supervisionsopgaver<br />

(give og modtage), un<strong>der</strong>visning, debriefing af personale,<br />

mø<strong>der</strong> og ikke mindst de stadigt voksende administrative krav,<br />

som <strong>der</strong> også er akkrediteringsmæssige krav om.<br />

Vi har lavet en un<strong>der</strong>søgelse <strong>på</strong> tværs af centrene i Region<br />

Hovedstadens Psykiatri, og <strong>der</strong> er tilsyneladende ingen logik i, hvad<br />

<strong>der</strong> udgør en ydelse. En samtale <strong>på</strong> fem minutter, medicinudlevering,<br />

en samtale <strong>på</strong> 45 minutter eller en test-opgave med efterfølgende udarbejdelse<br />

af testrapport tæller <strong>på</strong> flere centre alle for én ydelse. Testopgaver<br />

er i sagens natur den ydelse, <strong>der</strong> kræver mest efterbehandling,<br />

og <strong>der</strong>for er det <strong>på</strong> et enkelt afsnit besluttet at suspen<strong>der</strong>e testopgaver<br />

i en periode for at få ydelsestallene op.


PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 5<br />

FOTO: COLOURBOx


Store dele af psykiatrien er for mennesker, som <strong>på</strong> grund af <strong>der</strong>es<br />

psykiske vanskelighe<strong>der</strong> har mange afbud og udeblivelser. Det bety<strong>der</strong>,<br />

at aftaler, <strong>der</strong> er booket i kalen<strong>der</strong>en, ikke nødvendigvis fører til<br />

en ydelse. Man kan <strong>der</strong>for frygte, at ydelseskravet fører til, at de mere<br />

ustabile patienter (<strong>der</strong> bety<strong>der</strong> usikre ydelser!) bliver afsluttet fra behandlingsforløbet,<br />

inden de er færdigbehandlede, og at de mere stabile<br />

patienter (og <strong>der</strong>med sikre ydelser) bliver holdt i systemet længere<br />

end godt er, stik mod recovery-tanken, <strong>der</strong> ellers har været dominerende<br />

i psykiatrien i de seneste år.<br />

I et forsøg <strong>på</strong> at sikre, at de udmeldte produktionsmål nås, er <strong>der</strong><br />

opstået flere fantasifulde, til ti<strong>der</strong> absurde praksisser, som <strong>på</strong> ingen<br />

måde kan begrundes fagligt.<br />

Psykologer er <strong>på</strong> flere ambulante enhe<strong>der</strong> blevet bedt om at dobbeltbooke<br />

i <strong>der</strong>es kalen<strong>der</strong> og lave kortere samtaler, såfremt alle patienter<br />

mø<strong>der</strong> op. Hvis en psykolog er syg, er det <strong>på</strong> andre ambulante<br />

enhe<strong>der</strong> foreslået, at <strong>der</strong> ikke skal meldes afbud til dennes patienter<br />

og i stedet lade de fremmødte patienter tale kort med en anden psykolog<br />

eller behandler fra anden faggruppe for <strong>der</strong>med få ydelsen i hus.<br />

Nogle ste<strong>der</strong> er det blevet foreslået, at patienter indkaldes flere gange<br />

ugentligt for at holde ydelserne <strong>på</strong> det <strong>på</strong>lagte niveau. Et sted blev <strong>der</strong><br />

i december 2011 inviteret til æbleskiver hele fire gange og registreret<br />

fremmøde.<br />

Y<strong>der</strong>mere er <strong>der</strong> <strong>på</strong> nogle afsnit ikke indskrevet det normerede<br />

antal patienter, så kravet om et bestemt ydelsestal fordrer en intensiveret<br />

behandling af allerede indskrevne patienter, hvilket ikke kan begrundes<br />

fagligt. På flere ambulante enhe<strong>der</strong> læser medarbej<strong>der</strong>ne hver<br />

morgen <strong>der</strong>es kalen<strong>der</strong> op til det fælles morgenmøde for at dokumentere<br />

det <strong>på</strong>lagte antal aftaler. Ved ugens udgang gennemgås psykologens<br />

ydelsestal, for at psykologen kan forklare sig i de tilfælde, hvor<br />

produktionsmålene ikke er nået.<br />

En ureflekteret indførelse af målbare størrelser, <strong>der</strong> ikke matcher<br />

arbejdsopgaven fremmer en tænkning og en praksis, <strong>der</strong> ligner snyd.<br />

Til ære for denne tænkning opstår nye arbejdsopgaver, hvis hovedformål<br />

er at finde meto<strong>der</strong> til at opfylde krav, <strong>der</strong> ikke har det mindste<br />

at gøre med arbejdspladsens oprindelige kerneydelse.<br />

Registrering er ikke længere en måde at få et billede af virkeligheden<br />

<strong>på</strong> – virkeligheden indrettes efter registreringen.<br />

Ikke en pølsefabrik<br />

Som tillidsrepræsentanter i regionens psykiatri ser vi flere grunde til<br />

at være bekymrede over denne udvikling.<br />

Der er et oplagt etisk dilemma mellem, hvad <strong>der</strong> måtte vur<strong>der</strong>es<br />

som den optimale behandling for patienten af den enkelte psykolog,<br />

og den standardisering, <strong>der</strong> har fundet sted. Patienten er ikke længere<br />

et uegennyttigt formål, men et middel til et vigtigere mål, nemlig<br />

at få registreret en ydelse. Forskydning af fokus fra den faglige overvejelse<br />

og vur<strong>der</strong>ing til et blot og bart produktionsmål skaber meningsløshed<br />

med arbejdet, hvilket er en af de væsentlige årsager til<br />

udvikling af stress.<br />

Det er krænkende og stressende at blive overvåget, når målet er<br />

at kontrollere ydelsestallene. Det giver dårligt arbejdsmiljø og frister<br />

SIDE 6 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

til, at psykologens faglige udvikling gennem supervision, psykologmø<strong>der</strong>,<br />

kurser osv. bliver nedprioriteret. Kravet opleves som formyn<strong>der</strong>isk<br />

og signalerer, at psykologen ikke selv er i stand til at varetage<br />

sin funktion og yde sit bedste uden <strong>på</strong>bud. En stor trivselsun<strong>der</strong>søgelse,<br />

<strong>der</strong> blev færdiggjort sidste år, viste, at stress og udbrændthed<br />

fyl<strong>der</strong> meget i medarbej<strong>der</strong>nes sygefravær.<br />

Vi er klar over, at vores ledelser <strong>på</strong> mange niveauer selv er un<strong>der</strong><br />

pres og <strong>der</strong>for er nødt til at gøre noget. Men netop fordi et pengeøkonomisk<br />

princip ikke uden modsætning går hånd i hånd med et fagligt/etisk<br />

princip, er det nødvendigt med udveksling, forhandling og<br />

dialog. Vi fin<strong>der</strong> det også nødvendigt med en mo<strong>der</strong>nisering af den<br />

offentlige sektor, herun<strong>der</strong> Re gion Hovedstadens Psykiatri. Vi erindrer<br />

dog om, at de, <strong>der</strong> i sin tid iværksatte NPM-ficeringen af de offentlige<br />

institutioner, for længe siden har bedt om undskyld i en opsigtsvækkende<br />

kronik i Politiken: ”Tilgiv os – vi vidste ikke hvad vi<br />

gjorde” (Gjørup et al., 2007). Og med den aktuelle debat må vi mane<br />

til besindelse og anbefale en mo<strong>der</strong>ation af NPM med skyldig hensyntagen<br />

til det område, <strong>der</strong> styres.<br />

Vi er ikke en pølsefabrik, men arbej<strong>der</strong> med mennesker, <strong>der</strong> indimellem<br />

handler uforudsigeligt, og som ikke bare sådan la<strong>der</strong> sig putte<br />

ind i forudbestemte behandlingspakkeforløb. Det er væsentligt ikke<br />

at afmontere den mængde viden, som er oparbejdet i centrene, og<br />

som bliver brugt til at styre efter andre principper end NPM (Mølgaard,<br />

2010). Alt i alt mener vi, at det er nødvendigt med en mere kompleks<br />

tilgang end den snævre ydelsesmaksimeringstvang, som NPM kan<br />

tilbyde (Greve, 2002). Den offentlige sektor tager sig netop af opgaver,<br />

<strong>der</strong> ikke er rentable, og med en ensidig økonomistyring taget fra<br />

den private sektor, kan målgruppen ende med at blive selve problemet.<br />

Desværre tror vi ikke, vi har nået højdepunktet for denne tænkning<br />

endnu, og det er <strong>der</strong>for bydende nødvendigt, at vi forhol<strong>der</strong> os<br />

aktivt til de ændringer, alle ansatte i det offentlige mærker, og som<br />

stille og roligt fører til en forarmelse af den behandling, <strong>der</strong> gives i<br />

psykiatrien.<br />

Lotte Ahrensbach, Simon Heide Petersen,<br />

Ulla Østergaard og Mads Greve Haaning<br />

Psykologer, tillidsrepræsentanter, Region Hovedstadens Psykiatri<br />

litterAtur<br />

Jes Gjørup, J.; Hjortdal, H.; Jensen, T.; Lerborg, L.; Nielsen, Claus; Refslund, N.;<br />

Suppli, J.; Winkel, J.S. ”Tilgiv os – vi vidste ikke, hvad vi gjorde”. Kronik i Politiken,<br />

29. marts 2007.<br />

Greve, Carsten (2002). New Public Management. Nordic Cultural Institute.<br />

Publikationen indgår i forskningsprojektet “Nordisk kulturpolitik un<strong>der</strong> Forandring”.<br />

Lund, H.H. (2008). New Public Management – en principiel kritik. KritiskDebat.<br />

Lund, H.H. (2009). New Public Management – en kritik. SENyt. Artiklen bygger <strong>på</strong><br />

forfatterens rapport: ”New Public Management – rehabilitering af markedet. Kritik af<br />

markeds-, penge- og profitstyre i det offentlige”. København 2008.<br />

Mølgaard, J. (2010). New Public Management <strong>på</strong> retræte – eller hvad? KritiskDebat.<br />

Pe<strong>der</strong>sen, D. (2008). Ledelsesrummet i managementstaten. I: Dorthe Pe<strong>der</strong>sen.<br />

Offentlig ledelse i managementstaten, 2008.<br />

Rottbøl, E.: ”Managementkulturen er gået for langt”. Information, 1. marts 2012.


PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 7


› E-TERAPI<br />

offline<br />

Fra<br />

online<br />

til<br />

Internetbaseret rådgivning og<br />

terapi er et arbejdsområde, <strong>der</strong><br />

kan give store menneskelige og<br />

samfundsøkonomiske gevinster<br />

R<br />

ådgivning og terapi <strong>på</strong> <strong>nettet</strong> er ikke et nyt fænomen. Første<br />

gang jeg selv hørte om e-terapi, var således i 1995, hvor<br />

en medstu<strong>der</strong>ende ved Universitetet i Oslo ville etablere<br />

sig som onlinepsykolog. Jeg var mere end skeptisk og tænkte, det<br />

ville være umuligt at etablere terapeutiske processer med en person,<br />

man ikke kan se eller høre.<br />

Min nysgerrighed blev dog vakt, og i dag ved jeg, at en relation<br />

<strong>på</strong> <strong>nettet</strong> også er en relation. En relation, <strong>der</strong> har de samme<br />

kvaliteter og forandringspotentialer som en relation ansigt til ansigt.<br />

En interessant historisk bemærkning er, at Freud var den første,<br />

<strong>der</strong> brugte tekstbaseret terapi. Han udvekslede breve med flere<br />

af sine patienter og havde, som en sidebemærkning, i øvrigt aldrig<br />

øjenkontakt med sine patienter, når han sad bag briksen og<br />

associerede frit.<br />

Psykologer arbej<strong>der</strong> ud i fra ’De Etiske Retningslinjer for Nordiske<br />

Psykologer’. Det er <strong>der</strong>for naturligt, at de samme retningslinjer<br />

danner grundlaget for vore onlineklinikker. Spørgsmålet er,<br />

hvad det bety<strong>der</strong> i praksis?<br />

Inden vi etablerer en klinik <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>, bør vi have den nødvendige<br />

og tilstrækkelige viden og erfaring. Internetbaseret rådgivning<br />

og terapi har mange mulighe<strong>der</strong>, men også sine begrænsninger.<br />

Vi skal <strong>der</strong>for vide, hvad forskningen siger, og hvor vi fin<strong>der</strong><br />

den mest relevante viden. Hvilke teoretiske platforme og metodikker<br />

<strong>der</strong> kan anvendes <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>? Vi skal vide, hvilke kommunikationskanaler<br />

<strong>der</strong> kan bruges, og ikke mindst hvordan vi varetager<br />

klientens sikkerhed og fortrolighed?<br />

SIDE 8 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

Internetbaseret rådgivning og terapi egner sig ikke for alle og<br />

er ikke ment som en erstatning til traditionel terapi. Terapiformen<br />

kan <strong>der</strong>imod være et godt alternativ og et supplement til traditionelle<br />

mø<strong>der</strong> med psykologen.<br />

Lovgivning og retningslinjer<br />

Der findes ingen særskilt lovgivning for internetbaseret rådgivning<br />

og terapi i Danmark. Der ligger <strong>der</strong>for en opgave for Dansk<br />

Psykolog Forening i at udarbejde et oplæg til lovgivningen og hjælpe<br />

med at regulere det noget brogede marked, vi ser nu. Et stort<br />

problem er, at hvem som helst kan etablere sig som onlineterapeut.<br />

Der findes ingen certificering.<br />

Man må se med skepsis <strong>på</strong> udby<strong>der</strong>e af sundhedstjenester, <strong>der</strong><br />

fra den ene dag til den anden etablerer sig og tilby<strong>der</strong> internetbaseret<br />

rådgivning og terapi. De etiske retningslinjer tilsiger, at vi<br />

skal vide, hvad vi gør, og undgå at tilbyde behandlingsformer, som<br />

vi enten ikke har erfaring i eller <strong>der</strong> ikke er tilstrækkelig evidens<br />

for.<br />

Der rejses mange juridiske spørgsmål, når vi tilby<strong>der</strong> rådgivning<br />

og terapi <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>: Hvem har ansvaret for behandlingen, når<br />

psykolog og klient ikke mødes ansigt til ansigt? Hvordan håndterer<br />

vi datasikkerhed og personbeskyttelse? Hvad er klientens rettighe<strong>der</strong>.<br />

Hvad med tavshedspligten?<br />

USA er sandsynligvis et af de lande, hvor <strong>der</strong> er mest erfaring<br />

med internetbaseret rådgivning og terapi. Her fik man i 1998 udarbejdet<br />

retningslinjer for terapeuters virke <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>, Health Insurance<br />

Portability and Accountability Act (HIPAA). Det er ret-


PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 9<br />

mODELFOTO: SCANPIx


BAggrund<br />

Artiklen udspringer af et foredrag, som Kit Lisbeth<br />

Jensen holdt <strong>på</strong> temadagen i Dansk Psykolog Forening<br />

’Internetbaseret rådgivning og terapi’, februar<br />

2012. Bag arrangementet stod Dansk<br />

Psykoterapeutisk Selskab for Psykologers (DPSP)<br />

on lineudvalg. Forfatteren er medlem af udvalget.<br />

Efterfølgende har Dansk Psykolog Forening <strong>på</strong> sin<br />

generalforsamling i marts 2012 godkendt et forslag<br />

fra DPSP’s onlineudvalg om internetbaseret<br />

rådgivning og terapi: ”Dansk Psykolog Forening<br />

skal udarbejde retningslinjer og kurser inden for<br />

internetstøttet psykologisk praksis. Hensigten er,<br />

at kurserne skal kunne meriteres til relevante<br />

specialistuddannelser.”<br />

ningslinjer, <strong>der</strong> skal sikre klientens møde med helsetjenester online.<br />

HIPAA sætter de standar<strong>der</strong>, <strong>der</strong> skal tage vare <strong>på</strong> sikkerhed,<br />

fortrolighed og sørger for, at behandlere lever op til de krav, <strong>der</strong><br />

stilles for at kunne tilbyde internetbaseret rådgivning og terapi.<br />

Sikkerhed og fortrolighed<br />

Internetbaseret rådgivning og terapi foregår via tekstbaseret kommunikation<br />

(email/chat), videosamtaler, second life, forskellige<br />

fora, spil og selvhjælpsprogrammer.<br />

Al kommunikation mellem terapeut og klient over inter<strong>nettet</strong><br />

skal være krypteret og foregå via en sikker forbindelse. De tekniske<br />

krav til sikker forbindelse er et kompliceret og omdiskuteret<br />

området. Både nationalt og international argumenteres <strong>der</strong> for og<br />

mod brugen af fx Skype.<br />

Online Therapy Institute (DeAnna M. Nagel, Kate Anthony)<br />

og Telemental Health (Dr. Marlene M. Maheu) er to toneangivende<br />

onlineinstitutter, henholdsvis i USA og Canada, <strong>der</strong> begge uddanner<br />

og superviserer kommende og igangværende onlineterapeuter.<br />

Institutterne frarå<strong>der</strong> stærkt brugen af Skype og argumenterer<br />

med, at Skype ikke er udviklet til at varetage helsetjenester<br />

<strong>på</strong> <strong>nettet</strong>. Følgende kan måske fortælle hvorfor:<br />

SIDE 10 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

Keith Ross m.fl. fra Polyteknic Institute of New York har i et<br />

pilotstudie ringet til 10.000 tilfældige Skype-brugere hver time inden<br />

for to uger. De hentede brugerens historik og kunne konklu<strong>der</strong>e<br />

følgende: ”I know where you are and what you share.”<br />

Teamet benyttet sig af bl.a. BitTorrent. Det er det samme program,<br />

<strong>der</strong> kan opdage, når folk downloa<strong>der</strong> ulovlig musik og film.<br />

Ross m.fl. <strong>på</strong>peger, at såfremt Skype skal lukke det hul, må de ændre<br />

hele <strong>der</strong>es platform. De har konfronteret Skypes le<strong>der</strong> for teknologiske<br />

strategier, <strong>der</strong> ikke anerken<strong>der</strong> sikkerhedsproblemerne.<br />

Dr. Marlene Maheu fortæller <strong>på</strong> sit webinar ’The Good, the<br />

Bad, the Ugly’ i marts 2012, at Skype er god, når man skal holde<br />

kontakt med ansatte og familie. Hun er specielt optaget af, at Skype<br />

leverer dårlige videobille<strong>der</strong>, og at forbindelsen brydes ret ofte.<br />

Hun giver et tankevækkende eksempel: En klient fortæller om<br />

overgreb <strong>på</strong> børn. Du mister kontakten og kan ikke reetablere forbindelsen.<br />

Hvad stiller du op? Det illustrerer et kompliceret etisk<br />

dilemma – og <strong>der</strong> kan sikkert findes flere lignende.<br />

Når vi anven<strong>der</strong> Skype, er det nemt at opspore IP-adresser og<br />

klientoplysninger. Hvis man fx går ind <strong>på</strong> Mentaline, en dansk udby<strong>der</strong><br />

af terapeutiske videosamtaler over Skype, vil man til enhver<br />

tid finde ud af, hvilke af terapeuterne <strong>der</strong> i øjeblikket er i gang med<br />

en session.<br />

Hvad med email, chat, spil, second life og selvhjælpsprogrammer?<br />

Al kommunikation mellem psykolog og klient skal være<br />

krypteret og leveres over en sikker forbindelse (SSL). Der vil selvfølgelig<br />

forekomme sikkerhedshuller. Nets er det seneste eksempel.<br />

Selv om vi troede, det ikke var muligt, skete det alligevel. Nets<br />

blev hacket. Det viste sig muligt, fordi de aktuelle brugere af netbanken<br />

ikke havde firewall eller opdaterede virusprogrammer.<br />

Vi kan som psykologer aldrig være helt sikre <strong>på</strong>, om brugere<br />

af internetbaseret rådgivning og terapi sikrer <strong>der</strong>es computer godt<br />

nok. Men vi skal informere <strong>på</strong> <strong>nettet</strong> og sikre os i vores første kontakt,<br />

at det sikkerhedsmæssige er i orden, og aftale med klienten,<br />

hvad vi gør, hvis systemet bry<strong>der</strong> ned.<br />

Videosamtaler, email, chat og selvhjælpsprogrammer <strong>på</strong>viser<br />

god effekt og er blevet brugt gennem mange år. Uden for landets<br />

grænser er <strong>der</strong> udby<strong>der</strong>e, <strong>der</strong> har udviklet gode standar<strong>der</strong> for både<br />

videosessioner og tekstbaseret kommunikation. Vi ser desværre<br />

også dem, <strong>der</strong> tilby<strong>der</strong> internetbaseret rådgivning og terapi, uden<br />

at kommunikationen foregår via en sikker forbindelse, herun<strong>der</strong><br />

også selvhjælpsprogrammer. En sådan problematik bliver det for<br />

Psykologforeningen nødvendigt at forholde sig til.


Information til klienten<br />

En hjemmeside, hvorfra <strong>der</strong> tilbydes rådgivning og terapi, bør indeholde<br />

al den information <strong>på</strong> skrift, som vi bestræber os <strong>på</strong> at<br />

give til vore klienter un<strong>der</strong> førstegangssamtalen. Vi bør informere<br />

om, hvad terapien indebærer, hvilke problemområde den egner<br />

sig for og hvilke meto<strong>der</strong>, vi kan tilbyde. Vi bør også informere om<br />

begrænsninger og mulighe<strong>der</strong>, antal samtaler, retningslinjer for<br />

afbud, betalingsbetingelser med mere.<br />

Den kontrakt, vi bliver enige om ansigt til ansigt, skal klienten<br />

også have mulighed for at blive informeret om før det første møde<br />

online. Det at arbejde evidensbaseret <strong>på</strong> <strong>nettet</strong> må <strong>der</strong>for betyde,<br />

at klienten har mulighed for at få nødvendig og tilstrækkelig information<br />

for at kunne sætte sig ind i, hvad et forløb hos os indebærer,<br />

og hvilke kompetencer og meto<strong>der</strong> vi bruger i vores terapeutiske<br />

arbejde.<br />

En evidensbaseret praksis indebærer endvi<strong>der</strong>e, at vi bruger<br />

anerkendte meto<strong>der</strong> og er opmærksomme <strong>på</strong> vore mulighe<strong>der</strong> og<br />

begrænsninger, at vi har den nødvendig erfaring med at være online<br />

og er os vores etik bevidst. Når dette er <strong>på</strong> plads, kan vi empatisk<br />

og anerkendende møde klienten og hans eller hendes særpræg,<br />

kultur og præferencer.<br />

Tilpasning af meto<strong>der</strong><br />

Hvilke teorier og meto<strong>der</strong> egner sig online? Carl Rogers og den<br />

klient-centrerede terapi er en inspirator for mange onlineterapeuter.<br />

Uddannelse i fx tekstbaseret terapi indebærer at lære og øve<br />

sig i, hvordan det skrevne ord kan formidles <strong>på</strong> en måde, <strong>der</strong> opleves<br />

som respektfyldt, anerkendende og ubetinget accepterende<br />

for klienten.<br />

Søger man <strong>på</strong> ’onlinepsykologer’, vil man se, at <strong>der</strong> findes et<br />

lige så stort udvalg af teorier og meto<strong>der</strong> som blandt offline-psykologer.<br />

Fælles er, at det er meto<strong>der</strong>, <strong>der</strong> er tilpasset arbejdsformen.<br />

Forskning viser dog, at løsningsfokuserede, narrative og kognitive<br />

meto<strong>der</strong> egner sig godt.<br />

Vi ved, at <strong>der</strong> er bedst evidens for kognitiv behandling. Manualdrevne<br />

terapier er umiddelbart enklere at forske i. De ukendte<br />

variabler mindskes, og studierne viser en større reliabilitet og validitet.<br />

Det bety<strong>der</strong> imidlertid ikke, at andre metodikker er uegnede,<br />

men det bety<strong>der</strong>, at det er svært at etablere tilstrækkeligt gode<br />

design for at un<strong>der</strong>søge, hvad <strong>der</strong> virker, og hvorfor det virker. Det<br />

er nogle af de samme forskningsmæssige udfordringer, som vi ken<strong>der</strong><br />

offline.<br />

Hvorfor gå online?<br />

Stephen Goss, rektor <strong>på</strong> Metanoia Institute, University of Middelsex,<br />

og forfatter til flere bøger om e-terapi, mener, at vores største<br />

udfordring er at få skabt accept af, at en relation online også er en<br />

relation.<br />

Der er store menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster<br />

ved at tilbyde sundhedstjenester <strong>på</strong> <strong>nettet</strong>. Hver 6. dansker har psykiske<br />

plager og opsøger ikke hjælp. De, <strong>der</strong> opsøger hjælp, må ofte<br />

vente længe.<br />

Vi læser daglig om unge mennesker i vi<strong>der</strong>egående uddannelser,<br />

<strong>der</strong> dropper ud. Det postmo<strong>der</strong>ne samfund stiller store krav<br />

til det enkelte menneske. Vi har aldrig været så rige som nu, og <strong>der</strong><br />

har aldrig været så mange, <strong>der</strong> li<strong>der</strong> af stress, angst og depression.<br />

Hundredvis af børn får diagnoser, og forældre står ofte alene<br />

uden den hjælp og rådgivning, familien har brug for. Inter<strong>nettet</strong><br />

er en mulighed til at nå ud til langt flere. Både de <strong>der</strong> ikke søger<br />

hjælp ansigt til ansigt, og de <strong>der</strong> gerne vil have hjælp, men ikke får<br />

hjælpen <strong>på</strong> grund af lange ventelister eller et mangelfuldt tilbud.<br />

Psykologer har tillid i samfundet og er en faggruppe, <strong>der</strong> kan<br />

give god og kvalificeret hjælp til mange mennesker. Denne tillid<br />

bør vi tage med online. Vi bør levere god og kvalificeret hjælp <strong>på</strong><br />

<strong>nettet</strong>. Vi kan hente nødvendig viden ved at se over landegrænserne.<br />

Danmark er et af de sidste lande, <strong>der</strong> tilby<strong>der</strong> internetbaseret<br />

rådgivning og terapi. Vi behøver ikke at starte <strong>på</strong> bar bund.<br />

referencer<br />

Kit Lisbeth Jensen, cand.psych., specialist i klinisk psykologi<br />

www.psykologonline.net<br />

https://www.ismho.org/home.asp<br />

Christensen, E.K.; Nohr, L.E. (2003) ’Forsvarlig helsehjelp over <strong>nettet</strong>’, Tidsskrift for<br />

Den Norske legeforening, Nr. 13-14, 123: 1854-5<br />

Kraus, R., Stricker G., Speyer C. Edi (2011) Online Counseling, A Handbook for<br />

Mental Health Professionals. Elsevier Inc.<br />

Jones, G.; Stokes, A., (2009) Online counselling. Palgrave Macmilla<br />

Anthony, K.; Nagel, D. (2010) Therapy Online. Sage<br />

www.onlinetherapyinstitute.com<br />

Penn, P. (2010) Skrivning og sprog i terapi. Mindspace<br />

Pennebaker, J. (2011) The Secret Life Of Pronouns. Bloomsbury Press<br />

http://telehealth.org/<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 11


› IDENTITETSHISTORIER<br />

Det vi sætter i omløb<br />

I skolen er de kendt som ’drengen, <strong>der</strong> altid <strong>pjækker</strong>’ og ’pigen, <strong>der</strong> altid laver ballade’.<br />

Er det nødvendigvis sandheden, eller lever de bare op til den beskrivelse, vi giver af dem?<br />

SIDE 12 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

mODELFOTO: SCANPIx<br />

M<br />

it arbejde som psykolog og konsulent i PPR er primært<br />

konsultativt. Jeg er tilknyttet nogle skoler og daginstitutioner,<br />

som jeg y<strong>der</strong> personale- og ledelsesmæssig sparring,<br />

mens jeg modtager psykologopgaver fra andre områ<strong>der</strong> af kommunen.<br />

Opgaverne kommer til mig via standardiserede henvisningsskemaer<br />

udfyldt af barnets lærere. Bagest i skemaet har forældrene mulighed<br />

for at kommentere den problemstilling, som pædagoger eller<br />

lærere har peget <strong>på</strong>. Tit er disse felter tomme. Nogle gange er <strong>der</strong> en<br />

linje eller to fra forældrene, og til ti<strong>der</strong> en længere skrivelse, hvor de<br />

giver udtryk for uenighed eller forsvarer <strong>der</strong>es barn – ofte fordi de<br />

ikke oplever problematikkerne <strong>der</strong>hjemme. PPR vur<strong>der</strong>er <strong>på</strong> baggrund<br />

af skemaet, hvilken hjælp <strong>der</strong> ønskes og kan ydes.<br />

En sådan indgangsvinkel til at bede om og yde fagspecifik hjælp<br />

mener jeg fra en narrativ vinkel er problematisk. Lærere og pædagogers<br />

fortælling bliver nemlig bestemmende for den historie, <strong>der</strong><br />

danner rammen for ”barnets problem” og de efterfølgende handlinger.<br />

Karakterblade, elevmapper og andre skriftlige dokumenter har<br />

stor magt i, hvad andre fortæller om børn i <strong>der</strong>es skoletid, blandt<br />

andet fordi de voksne ved mere end børn, og fordi skriftlige dokumenter<br />

følger barnet helt ind i voksenal<strong>der</strong>en.<br />

Sammen med diskurserne <strong>på</strong> skolen kan velkendte, stereotype<br />

historier blive bestemmende for perspektiver og må<strong>der</strong> at behandle<br />

hinanden <strong>på</strong>. Her tænker jeg <strong>på</strong> elev-lærer-forhold og elev-elev-forhold,<br />

som nemt reproduceres og bliver fastholdt, når først de er skabt.<br />

Historien om ’drengen, <strong>der</strong> altid <strong>pjækker</strong>’ og ’pigen, som altid laver<br />

ballade’ kan gå igen fra årgang til årgang og være svære at ryste af,<br />

når først de er forbundet med en bestemt elev (Monk & Winslade,<br />

2008). Ofte ser vi, at en ung internaliserer disse fortællinger og selv<br />

identificerer sig med ord som ”<strong>pjækker</strong>” og ”ballademager”.<br />

Her kan skolevejle<strong>der</strong>en eller den psykologiske konsulent hjælpe<br />

med at tilføje hensigter, evner, håb og alternative fortællinger til<br />

de skriftlige dokumenter og <strong>der</strong>med give en stemme til barnet eller<br />

den unge, <strong>der</strong> i skriftlig form bliver lige så gyldig som de andre dokumenter.


”En voldelig, aggressiv dreng”<br />

Lad mig give et eksempel <strong>på</strong>, hvordan jeg i en opgave sammen med<br />

de involverede forsøgte at nedbryde en totaliserende problemfortælling<br />

til fordel for en mere positiv fortælling ved hjælp af skriftlig<br />

dokumentation.<br />

Lærerne for en teenagedreng beskrev, hvordan de havde behov<br />

for hjælp til at give drengen en god skoledag, fordi de ofte oplevede<br />

at han var ”voldelig, aggressiv og uden engagement og ambitioner<br />

for sit skolearbejde”. Med denne beskrivelse kunne man nemt danne<br />

slutningen om, hvilken dreng vi havde med at gøre, og hvad opgaven<br />

som psykolog kunne gå ud <strong>på</strong>: samtaler med drengen kunne<br />

måske ”få hans vrede mod omverden til at forsvinde”, som lærerne<br />

formulerede det.<br />

Hvad jeg ikke havde ventet, var, at den sidste side i henvisningen<br />

var et modstandsdygtigt modplot til lærernes beskrivelse af en drengs<br />

aggressive adfærd. <strong>Drengen</strong>s mor havde skrevet en side med velargumenterede<br />

indvendinger mod lærernes beskrivelse. Hun forklarede,<br />

at hun ikke kunne acceptere lærernes sprogbrug, <strong>der</strong> kom som en<br />

overraskelse for hende, og at de måtte have misforstået hendes drengs<br />

hensigter og handlinger. Hun mente, at han var genert og nok ikke<br />

brød sig om at føle sig som ”den dumme dreng i klassen”.<br />

Disse modsætningsfyldte fortællinger måtte jeg som narrativt<br />

orienteret psykolog un<strong>der</strong>søge nærmere! Jeg ringede til mo<strong>der</strong>en og<br />

aftalte et møde, hvor jeg kunne få udfoldet hendes historie om sønnen<br />

og ligeså i forhold til lærerne.<br />

På vej mod en ny fortælling<br />

Sammen med mo<strong>der</strong>en uddybede vi historien om en dreng, <strong>der</strong> var<br />

kærlig og omsorgsfuld, men som <strong>på</strong> grund af sin størrelse, og fordi<br />

han omgikkes nogle af de mere ”vilde drenge”, hele tiden følte, at lærerne<br />

var efter ham. Der havde været nogle dumme episo<strong>der</strong>, hvor<br />

drengen havde følt sig presset og dårligt behandlet og ”svaret en lærer<br />

igen”, samt et par episo<strong>der</strong> med drengestreger. Men selv når drengen<br />

ikke havde været med til at lave ballade, troede lærerne alligevel,<br />

det var hans værk. Det betød, at drengen følte sig forfulgt af lærerne.<br />

Det blev så <strong>der</strong>es ord mod hans. Mo<strong>der</strong>en holdt med sin dreng<br />

og stolede <strong>på</strong> hans ord, det var tydeligt at høre – og hvorfor skulle<br />

hun ikke det? Hun foreslog, hvordan lærerne kunne undgå mange<br />

af disse mindre gode episo<strong>der</strong> ved at tale pænt til drengen og måske<br />

forklare ham tingene en ekstra gang un<strong>der</strong> fire øjne, uden at han<br />

følte sig hængt ud foran de andre elever.<br />

Disse forslag gav et billede af en anden dreng end ham, <strong>der</strong> fremstod<br />

i lærernes henvisning. Mo<strong>der</strong>en forklarede, at drengen, inden<br />

hun skulle til mødet med mig, havde spurgt, om ikke han skulle høres<br />

i denne sag? Det skulle han. Vi aftalte et nyt møde efter mit møde<br />

med lærerne.<br />

Den gamle fortælling<br />

Lærerne indledte mødet med at fortælle den glædelige nyhed, at<br />

drengen efter sommerferien ”var blevet en helt anden”, og at han<br />

ikke havde været i konflikter. Jeg forsøgte <strong>der</strong>for gentagne gange at<br />

komme til at udforske denne fortælling, men lærerne insisterede <strong>på</strong>,<br />

at jeg først skulle høre om den dreng, de havde skrevet om i henvisningsskemaet.<br />

For hurtigt havde jeg forsøgt at komme den alternative fortælling<br />

til undsætning, og da jeg blev klar over det, fik vi fortællingen<br />

om drengens aggressioner og uheldige episo<strong>der</strong>, og hvordan lærerne<br />

havde arbejdet intensivt for at skabe et tillidsforhold til ham.<br />

Derefter blev <strong>der</strong> givet luft til den anden fortælling om en ”helt ny<br />

dreng”. Lærerne spurgte mig tilmed, om jeg vidste, hvordan det kunne<br />

være, at drengen havde ændret sig så gevaldigt? Jeg spurgte, om<br />

det mon kunne have at gøre med <strong>der</strong>es indsats? Det mente de ikke.<br />

Jeg var klar over, at denne nye fortælling var en positiv udvikling<br />

i lærernes syn <strong>på</strong> drengen, men det var ikke sikkert, at den nye<br />

historie ville holde vand, hvis drengen skulle falde i – eftersom lærerne<br />

var af den opfattelse, at drengen havde ændret sin adfærd <strong>på</strong><br />

egen hånd. Han var alene om problemet og alene om succes’en.<br />

Derfor måtte fortællingen bekræftes fra flere personer, eksemplificeres,<br />

tyknes og detaljeres, trykkes, uddeles og finde vej til drengens<br />

elevmappe, hvor henvisningen <strong>på</strong> ”den anden dreng” stadig lå.<br />

”Læs mig, del mig, arkivér mig”<br />

Herefter afholdt jeg et møde med drengen. Jeg sagde noget i stil med:<br />

”Det la<strong>der</strong> til, at du har fået dig et dårligt ry”, ”Er det rigtig forstået?”<br />

og ”Hvad synes du om det?” Den fortælling var han ikke helt tilfreds<br />

med, for det var slet ikke ham, sagde han. Jeg ville gerne hjælpe ham<br />

med at få lærerne til at se, hvordan han ”rigtigt var”, hvis det var i<br />

orden? Ja, det ville han gerne være med til!<br />

Jeg fortalte ham også, hvad lærerne havde fortalt mig om hans<br />

forandring, og at de havde spurgt, hvordan det var gået til? <strong>Drengen</strong><br />

kunne fortælle, at det var gået op for ham, at lærerne troede, han var<br />

en ballademager, og at han <strong>der</strong>for prøvede at gå sammen med nogle<br />

andre drenge end dem, <strong>der</strong> lavede ballade. Det var jo en fornuftig<br />

plan, blev vi enige om.<br />

Nu præsenterede jeg ham for min idé med at skrive et brev til<br />

lærerne om, hvordan han ønskede at blive opfattet, for at gøre op<br />

med sit gamle ry. Ideen, forklarede jeg, var fra en bog, hvori <strong>der</strong> var<br />

en historie om en dreng, hvis problemer mindede meget om hans<br />

situation, og jeg læste op af det brev, forfatterne havde sat ind som<br />

eksempel (Monk & Winslade, 2008):<br />

”Til Darren Jakichs glimrende lærere: Darren har indset, at hans<br />

lærere omtaler ham med ord som – har problemer, holdningsproblemer,<br />

bedst når han ikke er her, stritter imod, kan sommeti<strong>der</strong><br />

samarbejde, skal holdes un<strong>der</strong> opsyn, svarer igen, uhøflig. Darren<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 13


har indset, at et sådant omdømme <strong>på</strong> sigt vil få ham ned med nakken.<br />

Han vil gerne ændre det til: arbej<strong>der</strong> bedre, forbedrer sig, skaber<br />

ikke problemer. Darren be<strong>der</strong> ikke om særbehandling, men han<br />

be<strong>der</strong> jer (vær så venlige at) bemærke hans indsats for at ændre sit<br />

omdømme. På forhånd tak for hjælpen til Darren. Vi ønsker ham<br />

held og lykke. Venligst xx”.<br />

<strong>Drengen</strong> var med <strong>på</strong> ideen, så vi begyndte <strong>på</strong> brevet. Jeg skrev<br />

og tjekkede med ham, hvilke ord <strong>der</strong> passede <strong>på</strong> hans situation og<br />

ønsker. Ordlyden ændrede vi til et mere kulturelt acceptabelt sprog<br />

med mere danskklingende opfordringer om at lægge mærke til forandringer.<br />

Det gik op for mig, at det at tage udgangspunkt i en konkret<br />

sammenlignende historie og fremgangsmåde, var en fremragende<br />

indgangsvinkel til at udforske mere fåmælte teenageres ønsker, opfattelser<br />

og hensigter kombineret med overordentlig meget gennemsigtighed.<br />

Især tror jeg, at besvarelsen af lærernes henvisning med<br />

et formelt formuleret modsvar, <strong>der</strong> tog afsæt i hans egne ord og ønsker,<br />

fik ham til at føle sig taget alvorligt. Jeg var overordentlig spændt<br />

<strong>på</strong>, hvad lærerne ville tænke om dette brev.<br />

Brevet blev sendt til lærerne, og de blev opfordret til at dele det<br />

rundt og sprede ordet til de andre lærere. Efter en rum tid afholdt<br />

Dynamisk CoaChinguDDannelse<br />

Dynamisk coaching lærer dig at arbejde i dybden<br />

og med relationerne i din coaching.<br />

uddannelsen henven<strong>der</strong> sig til coaches og konsulenter,<br />

<strong>der</strong> ønsker at integrere den klassiske<br />

målorienterede coaching med værktøjer fra psykodynamisk<br />

psykologi, som giver dig mulighed for<br />

som coach at arbejde med både det rationelle og<br />

irrationelle lag i coachingen.<br />

uddannelsen består af 5 moduler à 2 to dage med<br />

ca. 2 måne<strong>der</strong>s mellemrum.<br />

modul 1 starter 22. august 2012.<br />

Vi afhol<strong>der</strong> gratis ­ og uforpligtende ­<br />

informations mø<strong>der</strong> 29. maj og 19. juni.<br />

For y<strong>der</strong>ligere information, ring til<br />

anne lundgren John an<strong>der</strong>sen<br />

23 24 55 75 20 25 75 28<br />

Du kan læse mere om os <strong>på</strong> www.green-an<strong>der</strong>sen.dk<br />

GREEN ANDERSEN - KBH<br />

strandgade 4 B, 1.sal<br />

Dk­1401 københavn k.<br />

SIDE 14 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

psykologi<br />

GREEN ANDERSEN - ÅRHUS<br />

Vester allé 26, 2.sal<br />

Dk­8000 Århus C<br />

vi et opfølgende møde. Lærerne var meget positive. Det samme var<br />

drengen og hans mor. <strong>Drengen</strong> var ikke kommet i konflikter, og han<br />

var begyndt at interessere sig for skolearbejdet. Lærerne havde lagt<br />

mærke til hans anstrengelser og syntes, at det var dejligt at have ham<br />

i klassen. Referatet af dette møde blev sendt til alle deltagerne til nutidig<br />

og senere brug.<br />

Tanker om skriftlig dokumentation<br />

Noget af det, <strong>der</strong> står klart for mig, er menneskers stærke følelse af<br />

at eje sandheden i en historie, og hvordan konflikter oftest opstår<br />

mellem mennesker, når flere si<strong>der</strong> af samme sag stø<strong>der</strong> mod hinanden.<br />

Jeg lægger mærke til, hvordan lærerne insisterer <strong>på</strong> sandheden<br />

i <strong>der</strong>es fortælling samtidig med mo<strong>der</strong>ens insisteren <strong>på</strong> sin – og<br />

hvordan jeg udefra kan tænke, at begge historier er sande og sameksisterende.<br />

Som jeg ser det, bliver det konsulentens opgave at fremhæve forskellene<br />

og lighe<strong>der</strong>ne i parternes fortolkninger af andres hensigter,<br />

som skaber uenighed, fordi de involverede parter ser sagen fra hver<br />

sit perspektiv.<br />

Vi kan ønske at nå til enighed – hvad <strong>der</strong> dog ikke er mit budskab.<br />

I stedet fin<strong>der</strong> jeg det interessant, at parterne kan bringes til at<br />

høre og afprøve nye fortolkninger for <strong>der</strong>med at se handlingernes<br />

hensigter i et andet (eller fra den andens?) perspektiv. Her tænker<br />

jeg især <strong>på</strong> de voksnes fortællinger om drengens handlinger, ønsker<br />

og ambitioner, <strong>der</strong>, afhængig af hvorfra historien fortælles, har vidt<br />

forskellige betydninger. Dette muliggøres i øget grad, hvis dokumentationen<br />

føles retfærdig og ligevægtig: ét brev fra den ene og ét brev<br />

fra den anden. Afgørende bliver det at dokumentere perspektiverne<br />

i de historier, <strong>der</strong> også har ret, men ikke endnu er blevet fremhævet<br />

og skrevet ned.<br />

Tilbageblik <strong>på</strong> forløbet fortæller om effekten i at spørge og give<br />

plads til andre fortællinger end de dominerende og låne dem et sejl,<br />

blæse dem op eller <strong>på</strong> vej ved at udforske detaljer, gentage, skrive<br />

ned, dele dokumenter rundt, afkræve svar og følge op <strong>på</strong>, om alle<br />

har overholdt <strong>der</strong>es ansvar med at lægge mærke til forandringerne.<br />

Jeg har således erfaret, hvordan den skriftlige dokumentation er et<br />

effektivt virkemiddel, også selv om <strong>der</strong> ikke sideløbende anvendes<br />

eksternaliserende sprog og narrative kort (White, 2008).<br />

litterAtur<br />

Cecilie Baltzersen, cand.psych.<br />

Børnekonsulentcentret, Holbæk Kommune<br />

Deleuze, Gilles, 2004: Foucault. Det lille forlag.<br />

Foucault, Michel, 1969: The Archeology of Knowledge.<br />

White, Michael, 2008: Narrative Landskaber.<br />

Winslade, John & Gerald Monk, 2008: Narrativ vejledning i skolen.


Virtuelt nærvær – og fravær<br />

M<br />

in største bekymring er, at de<br />

unge forældre har større fokus<br />

<strong>på</strong> <strong>der</strong>es smartphone end <strong>på</strong><br />

<strong>der</strong>es barn …<br />

Ordene stammer fra en pædagogisk<br />

le<strong>der</strong> i en kommune i Danmark. En kommune,<br />

<strong>der</strong> har set sig nødsaget til at sætte<br />

”mobil forbudt”-skilte i daginstitutionerne,<br />

for at personalet ikke skal spilde tid<br />

<strong>på</strong>, at far bliver nærværende i forhold til<br />

beske<strong>der</strong>. Eller at Mathilde eller Nikolaj<br />

ikke skal kæmpe forgæves for at vise mor<br />

<strong>der</strong>es fine tegning eller få hjælp med flyverdragten.<br />

Er vi <strong>på</strong> vej ind i en verden af<br />

virtuelt fravær?<br />

Udfordringen er klar i forhold til ungdomskulturen.<br />

Når jeg hol<strong>der</strong> foredrag <strong>på</strong><br />

uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser,<br />

hører jeg ofte historier om unge,<br />

<strong>der</strong> konstant er ON. For nylig oplevede jeg<br />

selv som un<strong>der</strong>viser, hvordan eleverne sad<br />

klar med <strong>der</strong>es computere, parat til at<br />

skrive mine guldord ned. Troede jeg.<br />

Hurtigt blev det klart, at <strong>der</strong> var en dialog<br />

i gang, som ikke havde meget med un<strong>der</strong>visningen<br />

at gøre.<br />

At unge er optaget af andet end un<strong>der</strong>visningen<br />

eller søger ly for forældreindblanding,<br />

er ikke nyt. De virtuelle rum<br />

er blot en ny mulighed for at forsvinde og<br />

mødes. Når du åbner døren til teenageværelset,<br />

gør du klogt i først at un<strong>der</strong>søge,<br />

hvor mange <strong>der</strong> er ”til stede” i lokalet.<br />

KluMMen (lat. columna)<br />

Man kan som forældre hurtigt komme til<br />

at sige noget upassende pinligt. Men hvad<br />

sker <strong>der</strong>, hvis de unge tager vanerne med<br />

ind i voksenlivet. Hvis mobilen bliver<br />

vigtigere end babyen?<br />

Den evige opkobling til arbejdspladsen<br />

er allerede en udfordring for mange familier.<br />

Un<strong>der</strong>søgelser viser, at familien føler<br />

sig klemt mellem tid nok til både arbejde<br />

og børn. Og at arbejde har sneget sig ind<br />

som en lille bacille. Dels <strong>på</strong> grund af de<br />

teknologiske mulighe<strong>der</strong>, dels fordi arbejde<br />

ikke længere blot handler om at tjene<br />

penge, men om identitet og selvudvikling.<br />

Arbejde er ikke længere nødvendigvis en<br />

sur pligt. Vi arbej<strong>der</strong> i spændende projekter<br />

og team og bliver rost for vores engagement.<br />

Det sker sjældent i lavpraktiske<br />

gøremål i privaten med opvaskemaskinetømning<br />

og lektielæsning. Derfor kan<br />

vigtige mails fra de spændende kolleger<br />

tage fokus fra godnatlæsningen.<br />

Hvad med næste generation?<br />

Men måske er arbejdet ikke den eneste<br />

on-faktor? Med smartphone og iPad er<br />

alle mulighe<strong>der</strong> fristende nær. Tilbud<br />

tikker ind, sjove statusopdateringer <strong>på</strong><br />

Facebook, et link med det sejeste klip <strong>på</strong><br />

YouTube. Og det vil kun blive vil<strong>der</strong>e i<br />

fremtiden.<br />

For nylig var jeg til et foredrag om<br />

fremtidens sociale tv. Her vil vi kunne<br />

› KLUMME<br />

integrere tv, smartphone og iPad i en<br />

heftig dialog med ”vennerne”, og medieforskere<br />

forudser, at den afstemning af<br />

værdier i familien, <strong>der</strong> tidligere er foregået<br />

i dagligstuen, i stigende grad vil foregå i<br />

individuelle meningsudvekslinger <strong>på</strong><br />

vores iPad. Mon børn i fremtiden vil vide,<br />

hvad far og mor tænker og mener?<br />

Mange unge giver udtryk for, at den<br />

virtuelle verden er lige så vigtig og ligefrem<br />

virkelig som den, de voksne kal<strong>der</strong><br />

den virkelige. En virtuel dagligstue, hvor<br />

det handler om at være til stede, byde ind<br />

og svare her og nu. Alt andet er uhøfligt.<br />

Er du ikke <strong>på</strong>, er du ikke med, når den<br />

næste event eller fest fin<strong>der</strong> sted i det<br />

fysiske rum. Måske den virtuelle verden<br />

næsten har forrang for den virkelige.<br />

Det er vel altid et kedeligt al<strong>der</strong>domstegn,<br />

når man begyn<strong>der</strong> at bekymre sig<br />

over den nye teknologi og for den kommende<br />

generation. Jeg kan alligevel ikke<br />

lade være med at overveje, hvordan de<br />

unge vil forvalte det virtuelle liv, når de<br />

får børn, og hvad det vil gøre ved børn i<br />

fremtiden. Allerede i dag kan man <strong>på</strong><br />

cafeer se unge par, <strong>der</strong> med hver sin<br />

smartphone virker meget virtuelt fraværende<br />

– nogle gange med en særdeles<br />

kontaktsøgende virkelig baby i midten.<br />

Anne-Marie Dahl, cand.scient.pol.<br />

Fremtidsforsker, Futuria<br />

Psykolog Nyts klummetekster skrives <strong>på</strong> skift af seks personer, som har fået frie hæn<strong>der</strong> til at ytre sig om tendenser i<br />

det mo<strong>der</strong>ne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområ<strong>der</strong> – og opgaven ly<strong>der</strong> ikke <strong>på</strong> at<br />

skrive om psykologi.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 15


› TAKKETALE<br />

– sagde<br />

smedens <strong>datter</strong><br />

SIDE 16 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

Hvorfor en psykologfagforening? Det spørgsmål besvarede<br />

Eva Hultengren i sin tale, efter at hun 24. marts 2012 var<br />

blevet udnævnt til æresmedlem.<br />

FOTO: LARS SKAANING.


V<br />

ed tidligere lejlighe<strong>der</strong> har jeg hørt mange ære-værdige<br />

mennesker fortælle om <strong>der</strong>es psykologfaglige udviklingsarbejde,<br />

hvor de har slået hul i mange mure for mange<br />

andre. Det kan jeg ikke fortælle om.<br />

Derimod kan jeg fortælle, at jeg er fagforeningsmand og har<br />

været det i generationer.<br />

At jeg er opdraget til at tænke i fællesskab. Og fællesskabet har<br />

altid haft brug for civil courage. De faglige organisationer har.<br />

Også selv om de ikke kendte ordet, men blot lagde krop til.<br />

Det var dog ikke <strong>på</strong> grund af, hvad Dansk Psykolog Forening<br />

kunne tilbyde af fællesskab og arbejdsmarkedsresultater, at jeg<br />

blev medlem tilbage i begyndelsen af 1970’erne.<br />

Det var <strong>på</strong> grund af min far. Han var smed.<br />

Det ville være fuldstændig utænkeligt, at jeg ikke var medlem<br />

af min fagforening. Jeg vidste, at det ikke hjalp, hvis jeg havde sagt:<br />

”Jamen far – Psykologforeningen er jo ikke en rigtig fagforening.”<br />

Han ville bare have set <strong>på</strong> mig og sagt: Men så må du jo gå ind og<br />

lave det om! Sådan var den politiske tankegang i min familie. Ikke<br />

en sag om storhedsvanvid, men noget om at stille sig til rådighed<br />

for det, <strong>der</strong> skal gøres.<br />

Så kort tid efter min kandidateksamen i januar 1972 fandt jeg<br />

telefonbogen frem, fandt Psykologforeningens adresse og mødte<br />

personligt op i foreningens dengang ydmyge lokaler. Jeg gik ind til<br />

daværende formand, Lise Møller, og fremførte mit ærinde: at jeg<br />

ønskede at blive medlem. Jeg kan stadig se eller mærke, at Lise og<br />

hendes skrivebord forekom mig lidt frygtindgydende. Betydningsfuldt<br />

fyldt op. Og jeg husker hendes: ”Ja, du kan godt blive<br />

medlem.” Det var indvielsen og et møde, <strong>der</strong> lå meget langt fra et<br />

”Dav kammerat. Velkommen un<strong>der</strong> fanerne.” Jeg fik medlemsnummer<br />

1347.<br />

Og så spænede jeg tilbage til den rigtige fagbevægelse. Mest<br />

Dansk Arbejdsmands- og Specialarbej<strong>der</strong>forbund, hvor jeg har<br />

slået mine fol<strong>der</strong> i rigtig mange år. På et tidspunkt var jeg ganske<br />

vist en tur indenom at være medlem af Psykologforeningens bestyrelse,<br />

fordi Jørgen Hunsdahl, <strong>der</strong> også var bestyrelsesmedlem,<br />

samlede nogle ikke helt traditionelle psykologer til at få lidt mere<br />

fagforening i fagforeningen. Som <strong>datter</strong> af min far kunne jeg ikke<br />

sådan sige nej til en opfordring. Min bestyrelsestid blev dog en<br />

kort visit, hvor jeg umuligt kan have efterladt fingeraftryk.<br />

Ad forskellige veje blev jeg alligevel aktiv begge ste<strong>der</strong>: både i<br />

den rigtige fagbevægelse og i min egen fagforening. Og så blev jeg<br />

aktiv <strong>på</strong> mine arbejdspladser med psykologarbejdet og organisationen,<br />

hvilket havde betydning for min vej i Psykologfagforeningen.<br />

Hvorfor være medlem?<br />

Hvorfor skal man være medlem af en fagforening? Og mere præcist:<br />

hvorfor skal man være medlem af Dansk Psykolog Forening?<br />

Mit svar er: Du har et fag, som du gerne vil udøve. Det bety<strong>der</strong><br />

noget for dig, og du vil gerne udøve det bedst muligt med bedst<br />

mulige resultater. Når du udøver dit fag, så gør du det <strong>på</strong> en arbejdsplads.<br />

Arbejdsudøvelsen er ikke frit svævende i ingenting.<br />

Dine rammer og vilkår skal være udformet således, så du kan lave<br />

bedst muligt arbejde. Så det er du nødt til at interessere dig for.<br />

Andre (som vi kal<strong>der</strong> modparten) kan have andre interesser, så<br />

det batter lidt mere, hvis I går sammen og stiller krav.<br />

Et voila! Så har vi en fagforening.<br />

Du har en fagforening, fordi du gerne vil udøve dit fag. Hvor<br />

svært kan det være at forstå! Den tankerække giver mig en vældig<br />

ro, kan jeg mærke.<br />

Jeg tænkte for nylig over, hvorfor denne ro? Så genialt er det jo<br />

ikke formuleret. Ikke noget, <strong>der</strong> kandi<strong>der</strong>er til at indskrive sig <strong>på</strong><br />

en liste over vigtige litterære udsagn. Jeg kom til at tænke, at det<br />

var, fordi jeg oplevede at have fået fat i rød<strong>der</strong>ne ved at gøre opgaven<br />

eller problemstillingen meget simpel. Jo sværere og mere<br />

kompleks problemstillingen er, des vigtigere er det at forsøge at<br />

spørge enkelt: Hvad er vi her for?<br />

Organisationer – herun<strong>der</strong> faglige organisationer – kan blive<br />

store og komplicerede. Gennem sammenlægninger måske. Man<br />

vægter størrelse som et afgørende parameter for gennemslagskraft<br />

og effektivitet. (Men måske er evidensen for det ikke helt krystalklar).<br />

Organisationspsykologer og andre organisationseksperter<br />

har i mange, mange år vidst, at store organisationer skal bruge<br />

mange kræfter <strong>på</strong> at opretholde sig selv. Bruge ekstra kræfter <strong>på</strong><br />

støttesystemer. Leverancesystemer. Bruge så megen opmærksomhed,<br />

så man kan forsvinde i at arbejde med systemer og strukturer.<br />

Missionen kan forsvinde. Kerneydelserne blive uklare.<br />

Min anden fagforening, ”den rigtige fagforening”, er næsten<br />

forblødt i sit strukturarbejde, blandt andet med sine fusioneringer<br />

for at blive større. Den sidste strukturkamp ved fusioneringen<br />

mellem arbejdsmændene og Kvindeligt Arbej<strong>der</strong>forbund blø<strong>der</strong><br />

endnu.<br />

Men vi i Dansk Psykolog Forening kan også godt være med i<br />

blødningen, selv om vi ikke er så store: <strong>på</strong> mange, mange generalforsamlinger<br />

har vi brugt halvdelen af tiden <strong>på</strong> at se <strong>på</strong> formuleringen<br />

af love og strukturer og procedurer og halvdelen af tiden<br />

<strong>på</strong> det øvrige.<br />

Taget over én kam gæl<strong>der</strong> det, at fagforeningerne blø<strong>der</strong>. På<br />

EU-plan er det således, at i 1980 var 40 % af de ansatte inden for<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 17


det LO-agtige område medlemmer af en fagforening. I 2011 var<br />

det faldet til 23 %. Faldet ser ud til at fortsætte.<br />

Det vil være en noget beskeden målsætning af have for sin fagforening<br />

at sige: ”Bare det hol<strong>der</strong> min tid ud!” Det er dog et udsagn,<br />

jeg ikke skal tage æren for.<br />

En interessant organisation<br />

Når en fagforening har udfordringer med sin funktionsmåde og<br />

opmærksomhed, så er det ikke kun et spørgsmål om størrelse. En<br />

fagforening er ikke en simpel organisation, det er en meget interessant<br />

organisation.<br />

Det er en organisation, hvor le<strong>der</strong>ne vælges af medlemmerne.<br />

Det er en organisation, hvor nogle le<strong>der</strong>es aflønnes og andre ikke.<br />

Hvor ansatte skal arbejde sammen med valgte. Hvor nogle kommer<br />

i <strong>der</strong>es fritid og lægger et stykke arbejde. Hvor fritidsarbej<strong>der</strong>ne<br />

arbej<strong>der</strong> sammen med nogle, <strong>der</strong> arbej<strong>der</strong> lønnet inden for en arbejdstid.<br />

Og organisationen er en politisk organisation forstået <strong>på</strong> den<br />

måde, at den medvirker i politiske beslutningsprocesser. Forarbejdet<br />

til beslutningsprocesserne. De traditionelle fagforeninger er<br />

desuden idébetonede eller værdibaserede. Det vil sige: de samler sig<br />

om eller har samlet sig om et sæt af meninger omkring mennesker,<br />

menneskers samvirken, menneskers udvikling. Spændende.<br />

Det er også spændende at se <strong>på</strong> de måske forskellige værdier,<br />

som organisationens medlemmer tillægger det, at man overhovedet<br />

samler sig i en organisation. Hvor tydelig mener man at det enkelte<br />

individ (medlem) skal være i organisationen. Hvor godt har man<br />

det med, at man ikke er tydelig hele tiden.<br />

Hertil kommer naturligvis alle de almindelige udfordringer:<br />

organisations-, ledelses- og gruppeprocesser. Der findes i alle mulige<br />

andre organisationer. Spændende, spændende. Måske burde vi<br />

psykologer ikke overlade skriverierne om fagforeninger til cand.<br />

polit.’er, cand.samf.’er og sociologer?<br />

En monofaglig fagforening<br />

Hvad er så den simple forståelse af fagforeningsmedlemskab? Hvorfor<br />

fagforening? Hvorfor medlemskab? Kan man stille skarpt <strong>på</strong> det<br />

simple?<br />

Måske kan vi lade os inspirere af, da man midt 1990’erne begyndte<br />

at lave det, <strong>der</strong> blev kaldt dogmefilm. Man begyndte at lave<br />

film med håndholdt kamera for at komme tilbage til, at film er at<br />

tage levende bille<strong>der</strong> af nogen, <strong>der</strong> optræ<strong>der</strong>. Og udstyret bag og<br />

omkring kameraet behøver ikke at koste en bondegård.<br />

Indimellem har vi overvejelser om og måske ligefrem en debat<br />

om, hvorvidt en fagforening skal være politisk. Om den pr. definition<br />

er politisk. Om Dansk Psykolog Forening pr. definition er<br />

politisk, fordi det er en fagforening.<br />

Psykologforeningen har ikke som LO-fagforeningerne haft<br />

afsæt i at være en økonomisk, social og politisk bevægelse. Udgangspunktet<br />

er ikke, at det er psykologforeningens medlemmer,<br />

<strong>der</strong> behøver ændrede økonomiske, sociale og politiske forhold. Men<br />

SIDE 18 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

vi er nødt til at interessere os for de økonomiske, sociale og politiske<br />

forhold for andre end os selv.<br />

Vi har udgangspunkt i at være et fag. Og vi er stadig en monofaglig<br />

fagforening, hvilket andre bør misunde os – og nogle gør –<br />

fordi det er en stærk platform.<br />

Nødt til at tænke politisk<br />

Jeg vil give mit bud <strong>på</strong>: ”Hvorfor psykologfagforening”, alene som et<br />

indlæg til y<strong>der</strong>ligere refleksion.<br />

Vi er motiveret af ønsket om udøvelsen af vores fag: Vi mener,<br />

at udøvelsen af psykologfagligt arbejde er vigtigt for dem, vi gør det<br />

sammen med eller over for – altså klienterne eller samfundet. Derfor<br />

skal vi også pege <strong>på</strong> behovene, hvor vi ser dem.<br />

Vi mener, at god udøvelse og gode resultater forudsætter bestemte<br />

faglige forudsætninger osv. Derfor er vi eksklu<strong>der</strong>ende over<br />

for de ikke-uddannede.<br />

Vi skal kunne koncentrere os om vores arbejde og ikke være<br />

nødt til at have bijob som buschauffør eller juleassistance for at have<br />

en løn vi kan leve af. Derfor skal vi have tilstrækkelige lønninger.<br />

Vi mener, at <strong>der</strong> skal bestemte betingelser til for at udføre vores<br />

arbejde. Det gæl<strong>der</strong> både eget arbejdsmiljø, ledelsesforhold, ugentlig<br />

arbejdstid og tid til at udføre en opgave. Derfor har vi mange lønarbej<strong>der</strong>interesser<br />

tilfælles med tømrere og murere og andet godtfolk.<br />

Vi mener, at psykologiske problemstillinger (psykiske lidelser i<br />

bred forstand; organisationer, <strong>der</strong> ikke mø<strong>der</strong> brugernes/borgernes<br />

behov; arbejdspladser, <strong>der</strong> producerer syge medarbej<strong>der</strong>e) er et<br />

massivt og tabsgivende problem. Derfor skal vi insistere <strong>på</strong>, at vi<br />

som fag skal have stor og seriøs respekt og løftes op ad samfundets<br />

Top-10 over dem, man lytter til. Derfor er vi nødt til at være politiske<br />

væsener. Nødt til at kende og tænke politisk.<br />

Vi mener, at vi er nødt til at være flere, <strong>der</strong> insisterer <strong>på</strong> det<br />

samme, ellers har heller ikke vi gennemslagskraft. Derfor skal vi<br />

overveje, om vi ikke i større udstrækning skal udtale os, offentligt<br />

og nogenlunde med én stemme. Også selv om vi ikke er formænd,<br />

men bare aktive.<br />

Og til sidst: Vi er nødt til at mødes, se hinanden; være sammen.<br />

Det styrker vores faglige identitet. Vores fornemmelse af at være<br />

psykolog og af, at det, vi laver, er psykologarbejde. At det, vi lytter os<br />

til, er psykologiske problemstillinger. En identitetsfølelse, <strong>der</strong> kan<br />

give os den ro og oplevelse af groundedhed, som er så vigtig, når<br />

man er med sin klient, hvad enten det er en enkeltperson eller en<br />

gruppe. Hvad enten det er terapi, coaching, supervision, rådgivning,<br />

sparring, vejledning.<br />

Derfor kan man også sige til de nye og nyuddannede: Kom til<br />

vores arrangementer i kredsen (fx i Nordjylland) – eller i selskabet.<br />

Gerne til psykologfaglige foredrag. Man kan blive klog af foredraget,<br />

og så bliver man mere psykolog af at være sammen med<br />

hinanden.<br />

Eva Hultengren, cand.psych., æresmedlem


Mark William. Danny Penman:<br />

› Mindfulness.<br />

Præsenterer en række simple, men virksomme øvelser,<br />

som let kan indgå i dagligdagen. Vores sædvanlige forsøg<br />

<strong>på</strong> enten at tænke os ud af eller bare glemme problemer<br />

og negative tanker bliver alt for let til en nedadgående<br />

spiral af bekymringer og selvbebrejdelser. Mindfulness<br />

er en enkel, men virksom måde at håndtere vanskelige<br />

følelser og livserfaringer <strong>på</strong> og <strong>der</strong>med en gang for alle<br />

bryde med en ond cirkel af negative tanker.<br />

Akademisk Forlag, 2012, 279 si<strong>der</strong>, 299 kr.<br />

Peter A. Levine. Maggie Kline:<br />

› Traumer set med barnets øjne.<br />

Håndbog, <strong>der</strong> giver redskaber til, hvordan professionelle,<br />

forældre og andre omsorgspersoner kan<br />

støtte børn gennem smertefulde oplevelser. Levine er<br />

grundlægger af terapiformen Somatic Experiencing,<br />

som ud fra et psyko-fysiologisk perspektiv fokuserer<br />

<strong>på</strong> at afhjælpe og opløse symptomer <strong>på</strong> traume ved<br />

at arbejde detaljeret med det, klienten sansemæssigt<br />

mærker i kroppen, snarere end at få den traumatiserede<br />

til at beskrive den forfærdelige hændelse.<br />

Dansk Psykologisk Forlag, 2012, 470 si<strong>der</strong>, 398 kr.<br />

Carl F. Kähler:<br />

› Det kompetente selv.<br />

Den canadisk-amerikanske psykolog Albert Bandura<br />

er en hovedfigur bag den kognitive revolution, <strong>der</strong><br />

prægede psykologien sidst i 1960’erne og satte fokus<br />

<strong>på</strong> menneskets selverkendelse og sociale indlæring.<br />

Bogen er en introduktion til hans hovedværk fra 1997,<br />

’Self-Efficacy: The Exercise of Control’ og til hans<br />

teorier om den personlige kompetences betydning for<br />

vores måde at klare os <strong>på</strong> i det mo<strong>der</strong>ne samfund.<br />

Frydenlund, 2012, 154 si<strong>der</strong>, 249 kr. indb.<br />

nYe BØger<br />

præsenterer løbende de nye<br />

bogudgivelser primært inden<br />

for det psykologiske område.<br />

Det redaktionelle princip er at<br />

søge inspiration til omtalen fx i<br />

forlagenes pressemeddelelser.<br />

En omtale er en omtale – ikke<br />

redaktionens anbefaling af<br />

bogen.<br />

Prisangivelserne er vejledende.<br />

Ingegerd Gavelin:<br />

› At møde sit barn – og sig selv.<br />

Med talrige eksempler vises det, hvordan vi som forældre<br />

gennem åbenhed over for barnets reaktioner<br />

kan hjælpe barnet, når det mø<strong>der</strong> problemer i tilværelsen.<br />

Et centralt punkt er, hvordan man som foræl<strong>der</strong><br />

kan forvandle sine egne negative og destruktive<br />

tanker til kreative og positive tanker.<br />

Frydenlund, 2012, 196 si<strong>der</strong>, 249 kr. indb.<br />

Dorte Damm. Per Hove Thomsen:<br />

› Børneliv i kaos.<br />

Om hvordan ADHD kommer til udtryk, og hvilke<br />

implikationer den har for de berørte børn og unge og<br />

<strong>der</strong>es familie og netværk. Forfatterne gennemgår<br />

forskellige interventions- og behandlingsmodeller,<br />

som kan anvendes i skolen, i fritidsordningen og<br />

hjemme. Bogen berører mange facetter af behandlingen,<br />

herun<strong>der</strong> medikamentel behandling, psykoterapi<br />

samt behandling i tæt samarbejde med barnets omgivende<br />

miljø, for eksempel i form af forældregrupper<br />

og familieterapi. 2. udgave.<br />

Hans Reitzels Forlag, 2012, 251 si<strong>der</strong>, 298 kr.<br />

Mikkel Arendt. Nicole K. Rosenberg (red.):<br />

› Kognitiv terapi. Nyeste udvikling.<br />

Bogen opdaterer dels kognitiv terapi ved de fleste psykiske<br />

lidelser hos voksne, dels en række af de væsentligste<br />

tredjebølgebidrag til behandling. Indehol<strong>der</strong> fx kognitiv<br />

terapi ved misbrug, skizofreni, affektive lidelser,<br />

angsttilstande, spiseforstyrrelser, ADHD, ludomani,<br />

arbejdsrelateret stress og kapitlet om mindfulness, ACT,<br />

positiv psykologi og neuropsykologi. Bogen giver såvel<br />

en teoretisk forståelse af de enkelte lidelser som praktiske<br />

kliniske anvisninger <strong>på</strong> vur<strong>der</strong>ing og behandling.<br />

Hans Reitzels Forlag, 2012, 622 si<strong>der</strong>, 525 kr. indb.<br />

› NYE BØGER<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 19


› OVERENSKOMST<br />

Klar med<br />

overenskomstkrav<br />

Psykologerne har meldt forslag ind til OK13-forhandlingerne. Et hovedkrav er sikring af reallønnen.<br />

Efter en række debatmø<strong>der</strong> <strong>på</strong> den enkelte arbejdspladser med<br />

<strong>der</strong><strong>på</strong> følgende indsendelse af forslag har Psykologforeningen nu<br />

udtaget psykologernes krav til overenskomstforhandlingerne <strong>på</strong><br />

det offentlige område i 2013.<br />

Foreningens hovedkrav til alle de offentlige arbejdsgivere i<br />

kommuner, regioner og staten er, at vi skal have sikret reallønnen.<br />

Reallønnen dækker som begreb over, at lønstigningerne skal være<br />

så store, at de dækker prisstigningerne.<br />

Et sådant krav har foreningen haft med ved de seneste mange<br />

overenskomster – og som regel med succes. Undtagelsen var dog<br />

OK11, som kompenserede for, at de offentlig ansattes lønninger<br />

var løbet fra de privatansatte. Skønnet for lønudviklingen ved OK11<br />

er en stigning <strong>på</strong> 2,2 procent mod en skønnet prisstigning 4,5 procent,<br />

altså et samlet reallønsfald i perioden <strong>på</strong> 2,3 procent.<br />

Derfor bliver fokus ved de kommende forhandlinger at bevare<br />

reguleringsordningen og skaffe generelle lønstigninger, <strong>der</strong> kan<br />

sikre reallønnen. Vur<strong>der</strong>ingen er imidlertid, at det bliver svært, for<br />

den offentlige økonomi er fortsat klemt. Meget ty<strong>der</strong> <strong>på</strong>, at lønningerne<br />

i de private virksomhe<strong>der</strong> fortsat halter efter prisudviklingen.<br />

Foreningens hovedkrav til alle de offentlige<br />

arbejdsgivere i kommuner, regioner og staten<br />

er, at vi skal have sikret reallønnen.<br />

Autorisationstillæg og arbejdstid<br />

Debatten blandt psykologer om overenskomsten viste, at det er<br />

forskellige krav, vi skal rejse <strong>på</strong> de tre områ<strong>der</strong> <strong>på</strong> psykologområdet.<br />

Bestyrelsen har valgt at stille få krav for <strong>der</strong>igennem at øge<br />

chancerne for at få de enkelte krav igennem.<br />

I forhold til staten og kommunerne vil Psykologforeningen<br />

denne gang satse <strong>på</strong> autorisationstillæg til alle. I kommunerne har<br />

SIDE 20 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

vi i forvejen dette <strong>på</strong> PPR, men i resten af kommunerne og i hele<br />

staten vil vi denne gang rejse det som krav. På det regionale område<br />

har vi igennem de sidste par år oplevet et øget pres i sundhedsvæsenet<br />

omkring øget arbejdstid <strong>på</strong> skæve tidspunkter. Derfor<br />

vil vi <strong>på</strong> det regionale område foreslå en bestemmelse om, at <strong>der</strong>,<br />

inden psykologer kan <strong>på</strong>lægges at arbejde uden for normal arbejdstid,<br />

skal laves lokale aftaler om arbejdstidsregler.<br />

På statens områ<strong>der</strong> har foreningen blandt andet foreslået, at<br />

basislønskalaen hæves til at være <strong>på</strong> niveau med kommuner og regioner,<br />

at pensionsprocenten sættes op til 17,5 %, og at <strong>der</strong> fremover<br />

<strong>på</strong> statens område som i kommuner og regioner skal gives<br />

tillæg for funktionen som tillidsrepræsentant. På det kommunale<br />

område har vi ud over kravet om autorisation foreslået, at le<strong>der</strong>klassificeringen<br />

afskaffer løntrin 49, så man fremover kun kan indplaceres<br />

<strong>på</strong> løntrin 50.<br />

I forhold til både kommuner, regioner og staten har foreningen<br />

stillet forslag om at styrke tillidsmandsarbejdet og hæ ve de såkaldte<br />

AKUT-midler, så <strong>der</strong> bliver råd til mere uddannelse til den<br />

enkelte tillidsmand. Samtidig foreslås en efteruddannelsesplan til<br />

alle offentlige ansatte for at styrke den generelle efteruddannelse.<br />

På det seniorpolitiske område foreslår vi, at de rettighe<strong>der</strong>, vi fik<br />

ved OK08, skal genindføres <strong>på</strong> det re gionale område, hvor de faldt<br />

ud ved OK11. Det er rettighe<strong>der</strong> om mulighed for ekstra fridage<br />

for ældre offentlige ansatte.<br />

Et helt nyt forslag gæl<strong>der</strong> en mulighed for at etablere en timebank,<br />

hvor den enkelte ansatte kan spare afspadsering op til orlov<br />

eller lignende pauser fra arbejdslivet. Aftalerne skal laves <strong>på</strong> en<br />

måde, så lønmodtagerne får rettighe<strong>der</strong>, når man i perio<strong>der</strong> vil arbejde<br />

mere, men det skal gøres uden at forringe arbejdsmiljøet.<br />

Bliver det nemt? Traditionen tro slår alle forhandler fast op til<br />

en ny forhandling, at det bliver svære end nogen sinde at lave en<br />

aftale. Den nuværende situation med reallønsfald og truslen om,<br />

at det måske skal fortsætte, gør det meget vanskeligt at få en<strong>der</strong>ne<br />

til at nå sammen.<br />

Alle foreningens krav kan ses <strong>på</strong> www.dp.dk > OK13.<br />

Niels Kjeldsen, cand.oecon.<br />

chefkonsulent, Dansk Psykolog Forening


Lars von <strong>der</strong> Lieth død<br />

Psykolog Lars von <strong>der</strong> Lieth døde 2. april 2012, den dag han fyldte<br />

72 år. En hjertevarm og gavmild person, <strong>der</strong> ikke var karrig med<br />

at øse af sin viden, dele af sit vid og støtte andre i <strong>der</strong>es udviklingsprocesser.<br />

Lars har i en årrække været lektor ved Københavns Universitet<br />

tilknyttet audiologopædi og har foruden arbejdet med hørehandicap<br />

forsket i adoption, herun<strong>der</strong> sprogudvikling og de særlige<br />

udfordringer, <strong>der</strong> knytter sig til at have et glemt, gemt sprog.<br />

Lars åbnede vores øjne for, at problemer hos børn med adoptivbaggrund<br />

kræver en an<strong>der</strong>ledes tilgang til fortolkning og forståelse<br />

end den vanlige, hvorfor vi skal være varsomme med at stille<br />

forhastede diagnoser til adopterede. Han var en flittig skribent og<br />

ubetinget det mest vidende leksikon at søge om adoption og områdets<br />

historik. Han var også en y<strong>der</strong>st populær og inspirerende<br />

foredragshol<strong>der</strong>, en aktiv un<strong>der</strong>viser og ikke mindst vejle<strong>der</strong> for<br />

rigtig mange stu<strong>der</strong>ende. Opgaver, han løste med en fabelagtig<br />

veloplagthed og dyb indsigt.<br />

Lars rakte langt ud over universitets gange, og han var med til at<br />

åbne landets første Adoptionsrådgivning tilbage i 1993. Siden hjalp<br />

han et ukendt antal familier gennem sin kloge og empatiske rådgivning<br />

i ’Lørdagsklinikken’, som han førte vi<strong>der</strong>e lige til sin død. Et<br />

tilbud til adoptivfamilier med skolesøgende børn, som var ganske<br />

Psykolog Finn Vestergård, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering<br />

i Aarhus, døde 21. april 2012 efter lang tids kræftsygdom.<br />

Finn Vestergård var, hvor han færdedes, en dybt respekteret<br />

psykolog, tillidsrepræsentant, le<strong>der</strong> samt intern og ekstern supervisor<br />

med stor viden <strong>på</strong> det revali<strong>der</strong>ingspsykologiske felt, hvor<br />

han udfoldede sit psykologliv. Han var engageret og loyal over for<br />

dem, han arbejdede med, og som var trængte. Han var kendetegnet<br />

ved en næsten urokkelig ro i sit virke. Han lyttede mere, end<br />

han talte, men når han talte, formuleredes ordene fra hans indsigt<br />

og viden. Derfor var hans udmeldinger skarpe, præcise og nuancerede,<br />

og <strong>der</strong> blev lyttet nøje og med respekt, både i det monofaglige<br />

og det tværfaglige forum.<br />

Finn Vestergård var uddannet fra Aarhus i 1980. Først var han<br />

ansat fra Arbejdsdirektoratets psykologiske tjeneste ved arbejdsformidlingen<br />

i Vejle. Herefter <strong>på</strong>begyndte han det revali<strong>der</strong>ingspsykologiske<br />

arbejde ved Revali<strong>der</strong>ingsvirksomheden BOMI’s arbejdsprøvningsafdeling,<br />

hvorfra han i 1995 flyttede til Voksenpsykologisk<br />

Kontor i Aarhus. De sidste ti år af sit liv brugte han i Klinisk Socialmedicin<br />

& Rehabilitering i Aarhus. I en lang periode var han del<br />

af le<strong>der</strong>gruppen her, ikke fordi han havde den store interesse for<br />

gratis. Han var også initiativtager til et<br />

forskernetværk, som med tiden inddrog<br />

behandlere og andre fagpersoner inden<br />

for adoptionsområdet. Ligeledes stod han<br />

i spidsen for en supervisionsgruppe, hvor<br />

han gav vi<strong>der</strong>e af sin adoptionsviden – for<br />

blot at give få eksempler.<br />

I begyndelsen af 1990’erne var han<br />

med i Haag, da de internationale regler for adoption blev grundlagt,<br />

og han ledte i perioden 1996-99 vejen for det fælles nordiske adoptionssamarbejde<br />

som formand for Nordisk Adoptionsråd og stod<br />

bag dannelsen af dens europæiske pendant, EurAdopt. Således har<br />

han lært os alle om god etik og nænsomhed i adoptionsprocessen.<br />

Som organisator af the First Global Research Conference on Adoption<br />

i 2005 lagde han vægt <strong>på</strong> også at give stemme til kapaciteter og<br />

aktører fra afgiverlandene.<br />

Lars ’s virke inden for adoptionsverden spændte vidt, og <strong>der</strong>for<br />

var det naturligt, at Adoptionsprisen i 2008 gik til ham. ”En alsidig<br />

kapacitet, en ildsjæl og veteran, hvis livsværk inden for adoptionsområdet<br />

er stort og mangefacetteret og har strakt sig over fem årtier”,<br />

lød det blandt andet i motivationen.<br />

Louise Svendsen, psykolog<br />

Finn Vestergård død le<strong>der</strong>skab, men fordi han fandt det nød-<br />

› MINDEORD<br />

vendigt. Hans bidrag i le<strong>der</strong>gruppen var<br />

ofte uventede og overraskende og opfordrede<br />

til nærmere eftertanke, og han<br />

skabte respekt og ligeværdighed omkring<br />

det psykologfaglige arbejde i den tidligere<br />

lægecentrerede organisation. Han var<br />

dedikeret i udviklingen af organisationen og dens opgaver.<br />

Igennem hans lange sygdomsforløb blev Finn Vestergård et<br />

smukt eksempel <strong>på</strong>, hvordan det er muligt at leve fuldt ud med<br />

erkendelsen om, at dagene er talte. Han var et aktivt og dedikeret<br />

familiemenneske, samtidig formåede han at fastholde sit dybe<br />

engagement i det daglige arbejde og i udviklingen af det psykologfaglige<br />

felt i det tværfaglige samarbejde i Klinisk Socialmedicin &<br />

Rehabilitering. Han var aktiv så længe, hans sygdom overhovedet<br />

tillod ham det og lang tid længere, end de fleste ville have magtet<br />

det. Selv i de sidste dage læste han sine mails. Hans død efterla<strong>der</strong><br />

et stort tomrum i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, og han<br />

vil blive husket og savnet.<br />

Anette Ulrik, psykolog<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 21


› ANMELDELSE<br />

Hvad i alverden<br />

er meningen<br />

En antologi om at leve med kronisk sygdom og handicap, baseret <strong>på</strong> den kristne<br />

trostradition, har givet anmel<strong>der</strong>en udfordringer. Han siger dog: spændende.<br />

E<br />

n udfordrende antropologi om at leve med kronisk sygdom<br />

og handicap, som overvejende er skrevet af præster/<br />

teologer med sjælesorgsbaggrund samt enkelte psykologer.<br />

Det er både en spændende og stor udfordring at skulle anmelde<br />

”Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk<br />

sygdom og handicap” til en psykologisk faggruppe.<br />

Spændende, fordi bogen <strong>på</strong> mange må<strong>der</strong> giver os et sjældent<br />

og direkte indblik i, hvordan faggrupper, vi tværfagligt samarbej<strong>der</strong><br />

tæt med, håndterer ”vores” begreber som identitet, sorgteori,<br />

depression, kognitiv terapi, skam/skyld, coping, meningsbegrebet<br />

osv. – og hvordan psykologisk teori historisk siver ind i<br />

og tit i forenklet form optages og anvendes af disse. Kognitiv<br />

terapi <strong>på</strong> syv linjer.<br />

Svært, fordi teologerne har andre ”akademiske” spilleregler<br />

end os i forhold til begrebsdefinition, dokumentation af <strong>på</strong>stande,<br />

anvendelse af forskning, angivelse af kil<strong>der</strong>, kritiske bedømmelser<br />

osv. Og de har også tilgang til et langt bre<strong>der</strong>e spektrum<br />

af tilgængelige ressourcer, idet det er legitimt at bruge en lignelse,<br />

en hverdagshistorie, materiale fra Biblen samt lidt udokumenteret<br />

empiri/talmateriale mv. ind – for at illustrere et tema.<br />

Bogens målgruppe er bred: kronisk handicappede, akut ramte,<br />

alvorlige sygdomsramte, <strong>på</strong>rørende samt professionelle i området.<br />

Målgruppen er vigtig at holde sig for øjet un<strong>der</strong> læsningen.<br />

Kan den bruges af dem, hvis livskastethed er at leve med en<br />

vanskelig krop?<br />

Glemt af Gud?<br />

Bogen er delt op i to hovedafsnit: den psykiske/sociale dimension<br />

– og den åndelige. Jeg vil egentlig anbefale psykologlæseren,<br />

at begynde med sidst nævnte.<br />

Her trækkes vi direkte ind i den kristne troskonstruktion.<br />

Gud er! Vi mennesker er ”beåndet” (eller belastet) med højere<br />

bevidsthed end ”dyret”, som instinktdrevet lever dets liv/mø<strong>der</strong><br />

sin død.<br />

Artiklerne belyser fra forskellige vinkler meningsbegrebet,<br />

SIDE 22 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

når det udfordres af kronisk sygdom (truende/utidig død) i<br />

Guds velordnede skaberværk. Når den universelle godhed punkteres<br />

af ”det onde” – af ubærlig lidelse. Hvordan kan Han lade<br />

det ske? Hvor er retfærdigheden? Og hvorfor er han tavs, når jeg<br />

retter mine bønner mod ham og trygler om miraklet, <strong>der</strong> flytter<br />

mig tilbage til de længelevendes domæne? ”Dumme skid?” Eller<br />

har han en plan om sende mig dybere ned/ind i mine sjælerum,<br />

teste min ydmyghed og sande overgivelse til troen?<br />

Jobs bog gennemsy<strong>der</strong> relevant mange af artiklerne.<br />

Løgstrup empatiske forståelsesunivers danner baggrund for<br />

relationsmødet og spejlingen. Kierkegaard stikker hovedet frem.<br />

Og igen og igen trækkes Frankls meningsunivers/meningsteori<br />

fra hans prøvelser i koncentrationslejrhelvedet frem.<br />

Især artiklen: ”Hvad i alverden er meningen?” (af psykolog<br />

Dorte Toudal Viftrup) er fremragende i at belyse hans stadige,<br />

fantastiske aktualitet, når vi mø<strong>der</strong> ubærlig lidelse. I artiklerne<br />

bruges konstant lignelser om tro og håb og mirakelhelbredelser<br />

beskrevet i Bibelen. Jesus – den store terapeut. ”Stå op. Tag din<br />

båre og gå!”<br />

Det er lidt af en lise at læse Niels Christian Hvidt artikel om<br />

religiøs coping (Kenneth Pargament). Her er <strong>der</strong> teoriudfoldelse<br />

og brug af un<strong>der</strong>søgelser. Vi er <strong>på</strong> hjemmebane.<br />

Det er udfordrende læsning for en ældre psykolog, som måske<br />

efterhånden ubevidst har baseret hele sit forståelseshorisont i<br />

den evidensbaserede virkelighed, men som samtidig også historisk<br />

er et produkt af en indremissionsk opdragelse i det mørke<br />

Vendsyssel – hvor Guds fordømmende øje bare så alt.<br />

Viden, <strong>der</strong> blev væk<br />

Det centrale i antropologien er selvfølgelig, om den, <strong>der</strong> er ramt<br />

af kronisk sygdom, kan bruge tros-/meningsteologien i at leve og<br />

mestre sit liv med handicappet. Det er umuligt at bedømme.<br />

Men gudskelov. Læseren får valget!<br />

I bogen tages <strong>der</strong> udelukkende udgangspunkt i kristent teologi.<br />

Det kunne have været spændende med en buddhistisk


indfaldsvinkel, hvor lidelsesbegrebet (og medfølelse/compassion)<br />

er centralt, og som vi nu ser udfoldet i tidens markedsdominerende<br />

mindfulness teorier.<br />

Første halvdel af bogen er også svær at anmelde. Flere af<br />

artiklerne, <strong>der</strong> dækker ”kroniker-temaer” som identitet, afmagt,<br />

sorg, depression, skam, stigmatisering, parforholdets og singlelivets<br />

udfordringer, er snakkende (udokumenterede) – og lidt<br />

sørgeligt. Flere af dem afspejler, at vi har ophobet kæmpe områ<strong>der</strong><br />

af psykologisk viden (om fx børn som <strong>på</strong>rørende), som tilsyneladende<br />

aldrig har forladt elfenbenstårnet og er blevet transformeret<br />

til almen, opkvalificerende viden. En undtagelse er<br />

artiklen: ”At vokse op med kronisk sygdom eller handicap”. Den<br />

er bare flot.<br />

Igen. Måske er artiklerne ok i forhold til dem, <strong>der</strong> nu lever<br />

konfronteret med den besværlige, handicappede krop og forsøger<br />

at finde ny livskvalitet un<strong>der</strong> disse betingelser?<br />

Den fraværende død<br />

I antropologien skelnes ikke mellem forskellige somatiske handicappegrupper.<br />

Der fokuseres <strong>på</strong> de fælles livsbetingelse i forhold<br />

til ikke længere at være ”rask levende”. På den situation, hvor<br />

BOgdAtA<br />

kroppen i den grad sætter ”kastetheds-grænserne” både psykisk,<br />

socialt og åndeligt. Stigmatiseringen. Det er indimellem problematisk.<br />

Der er jo forskel <strong>på</strong> at være blind, have gigt eller at leve<br />

sit liv i håbet om, at man snart kan få en ny nyre, at kemoen<br />

virker osv.<br />

En sidste pointe. Døden brillerer i den grad med sit fravær i<br />

de fleste af artiklerne. Det er selvfølgelig en personlig lettelse, at<br />

man kan være kronisk syg, uden at ”tidlig død” ryger helt op <strong>på</strong><br />

skærmen. Men måske afsejler det høje dødstabuniveau også, at<br />

det er de professionelles stemmer, vi hører – og ikke dem, <strong>der</strong><br />

faktisk lever med lidelsen/angsten for det næste attak og mørket<br />

forude.<br />

Spændende. Udfordrende antropologi.<br />

Ken<strong>der</strong> de yngre generationer af psykologer mon bibelfiguren,<br />

lidelsesmesteren Job? Han kan slås op <strong>på</strong> Google. Han er<br />

langt mere spændende end Lazarus – altså ham psykologen, <strong>der</strong><br />

blev berømt <strong>på</strong> at sælge stressteori.<br />

Lisbeth Riisager Henriksen (red.): Hvad i alverden er meningen?<br />

Om at leve med kronisk sygdom og handicap. Unitas Forlag. 2011.<br />

Niels Peter Agger<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 23


› MØDER & MEDDELELSER<br />

Kredse<br />

Kreds Roskilde<br />

› Fyraftensmøde<br />

Onsdag 20. juni 2012 kl. 16-18 holdes<br />

fyraftensmøde med temaet ”juridiske<br />

problemstillinger, som er særlige for psykologer”.<br />

Konsulent Sys Kroman fra Dansk<br />

Psykolog Forening vil holde et oplæg om<br />

emnet <strong>på</strong> ca. en halv time, hvorefter de<br />

deltagende psykologer får mulighed for at<br />

tage egne konkrete juridiske problemstillinger<br />

op til fælles drøftelse.<br />

Arrangementet er gratis. Sted i Roskilde<br />

oplyses senere. Tilmelding <strong>på</strong> kredsroskilde@gmail.com<br />

senest 1. juni.<br />

Stine Malling Thorsen<br />

seKtioner<br />

Le<strong>der</strong>sektionen<br />

› Inspirationsdag: Strategisk ledelse<br />

Le<strong>der</strong>sektionen inviterer til inspirationsdag<br />

for le<strong>der</strong>e om:<br />

”Strategisk ledelse – styringsparadigmer<br />

for dig som psykologfaglig le<strong>der</strong> i<br />

den offentlige sektor”.<br />

Tid og sted: 4. juni 2012, kl. 10-16 i<br />

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade<br />

27, København Ø.<br />

Arrangementet er gratis og tilmelding<br />

skal ske <strong>på</strong> www.dk via ’Mit DP’ senest<br />

29. maj 2012.<br />

kir<br />

selsKaber<br />

Fagligt Selskab for Supervision<br />

› Fyraftensmøde<br />

Selskabet afhol<strong>der</strong> fyraftensmøde om<br />

”Gruppesupervision med systemisk tilgang”.<br />

Ved cand.psych. Eva Søn<strong>der</strong>gaard,<br />

som med udgangspunkt i sin egen praksis<br />

vil fortælle om og invitere til refleksion<br />

med deltagerne.<br />

Tid og sted: Mandag 4. juni 2012 kl.<br />

17-20 i Dansk Psykolog Forening, Aros-<br />

SIDE 24 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

gården, Fiskergade 41, 4. sal, Aarhus C.<br />

Pris, tilmelding og y<strong>der</strong>ligere oplysninger:<br />

Se Selskabets hjemmeside <strong>på</strong> www.dp.dk.<br />

Tilmeldingsfrist: Tirsdag 29. maj 2012.<br />

Læs mere <strong>på</strong> vores hjemmeside: www.<br />

dp.dk > Netværk > Selskaber.<br />

Benedicte Schilling<br />

Fagligt Selskab for Supervision<br />

› Fyraftensmøde<br />

Selskabet hol<strong>der</strong> fyraftensmøde om<br />

”Gruppesupervision med postmo<strong>der</strong>ne<br />

(systemisk, narrativ og dialogisk) tilgang”.<br />

Ved cand.psych. Svend Aage Rasmussen.<br />

Tid og sted: torsdag 6. juni 2012 kl. 17.00-<br />

21.30 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade<br />

27, København Ø.<br />

Bemærk: Arrangementet er opdelt i to<br />

dele: Del 1: Teoretisk oplæg. Del 2: Workshop<br />

– praksis. Der vil være pause med<br />

let forplejning mellem de to dele.<br />

Svend Aage Rasmussen vil fortælle<br />

om sit arbejde med supervision fra den<br />

tilgang, som han repræsenterer med sin<br />

egen stil, som han med et lån fra Sheila<br />

McNamee kal<strong>der</strong> promiskuøs. I 2. del vil<br />

Svend Aage Rasmussen i samspil med<br />

deltagerne konkret illustrere sin tilgang i<br />

gruppesupervision, fx ved at supervisere<br />

med udgangspunkt i de sager, deltagerne<br />

opfordres og inviteres til at medbringe til<br />

supervision i denne workshop.<br />

Man kan kun deltage i arrangementets<br />

2. del, hvis man også er tilmeldt arrangementets<br />

1. del.<br />

Pris, tilmelding og y<strong>der</strong>ligere oplysninger:<br />

Se Selskabets hjemmeside <strong>på</strong><br />

www.dp.dk > Netværk > Selskaber, hvor<br />

man også kan læse mere.<br />

Tilmeldingsfrist: Fredag 1. juni 2012.<br />

Benedicte Schilling<br />

Netværk for Praksiskandidater<br />

› Fyraftensmøde og generalforsamling<br />

Netværket inviterer til fyraftensmøde<br />

med psykolog Niels Bagge samt efterfølgende<br />

generalforsamling tirsdag 29. maj<br />

2012 kl. 18-21.<br />

Niels Bagge hol<strong>der</strong> et oplæg om emoti-<br />

onsfokuseret terapi (EFT), som er udviklet<br />

af bl.a. Les Greenberg. EFT har rød<strong>der</strong> i<br />

klientcentreret terapi og oplevelsesorienterede<br />

meto<strong>der</strong> (bl.a. gestaltterapi).<br />

Alle er velkomne. Der vil være kaffe<br />

og te.<br />

Sted: Dansk Psykolog Forening,<br />

Stockholmsgade 27, København Ø. Arrangementet<br />

er gratis for medlemmer af<br />

Netværk for Praksiskandidater og koster<br />

50 kr. for ikke-medlemmer.<br />

Tilmelding til Mikkel <strong>på</strong>: talk@psykolog-mikkelbolarsen.dk<br />

Til generalforsamlingen skal <strong>der</strong> vælges<br />

ny styrelse. Tre af de nuværende styrelsesmedlemmer<br />

ønsker ikke at genopstille,<br />

så vi håber at se en masse interesserede<br />

nuværende og tidligere praksiskandidater,<br />

som har lyst til at fortsætte arbejdet med<br />

netværket. Dagsorden: 1) Velkomst og<br />

beretning fra året, <strong>der</strong> er gået. Ved formanden.<br />

2) Nyt fra netværket – hvad arbejdes<br />

<strong>der</strong> <strong>på</strong>. 3) Valg af ny styrelse.<br />

Lene Larsen<br />

Øvrige<br />

Dansk Selskab for Affektive Lidelser, DSAL<br />

Symposium og generalforsamling<br />

Symposium: Antidepressiva un<strong>der</strong> graviditet.<br />

Er det forsvarligt?<br />

Tid og sted: Fredag 1. juni 2012 kl.<br />

13.30-18.30 i Auditoriet ved Psykiatrisk<br />

Center København (Rigshospitalet), Henrik<br />

Harpestrengs Vej, Opgang 61A.<br />

Indlæg og paneldiskussion: Er det forsvarligt<br />

med antidepressiva un<strong>der</strong> graviditet?<br />

Skal behandlingen centreres i specialklinikker?<br />

Herefter generalforsamling.<br />

Y<strong>der</strong>ligere oplysninger og online tilmelding<br />

senest den 23. maj 2012 via<br />

www.dsal.dk.<br />

Helen Gerdrup Nielsen


Supervisionsgruppe for organisationspsykologer<br />

Form og indhold:<br />

Supervision af deltagernes egne medbragte sager. Oplæg, øvelser og præsentation<br />

af teorier/meto<strong>der</strong>/modeller af relevans for de præsenterede problemstillinger.<br />

Introduktion til og træning i forskellige supervisions- og refleksionsmeto<strong>der</strong>.<br />

Læsning af relevant litteratur.<br />

Deltagere:<br />

Psykologer <strong>på</strong> vej mod autorisation eller specialistgodkendelse.<br />

Gruppens størrelse vil være max. 5 personer.<br />

Omfang:<br />

10 dage af 6 timers varighed. Omregnet svarer dette til 40 timers supervision.<br />

Supervisor:<br />

Lone Willer Holm, cand.psych.aut., HD (O), specialist i arbejds- og organisationspsykologi.<br />

Psykodynamisk og systemisk/narrativ efteruddannelse i DK og<br />

udlandet. 19 års erfaring med organisationspsykologiske opgaver i privat og<br />

offentligt regi som både intern og ekstern konsulent. Akkrediteret executive<br />

coach. Un<strong>der</strong>viser <strong>på</strong> CBS, Lægeforeningens le<strong>der</strong>kurser og i Dansk Psykolog<br />

Forening.<br />

Sted: København.<br />

Datoer: 11/10, 15/11 og 13/12 2012 samt 17/1, 28/2, 14/3, 19/4, 17/5, 14/6 og<br />

16/8-2013.<br />

Tidsrammen er kl. 9-16.<br />

Pris: Kr. 20.000 inkl. kaffe/the og frokost, mens ekskl. moms. Beløbet betales i<br />

2 rater.<br />

Tilmeldingsfrist: 18. august 2012.<br />

Tilmelding og/eller y<strong>der</strong>ligere informationer:<br />

Mail: lone@willer-erhvervspsykologi.dk<br />

Mobil: 21 28 22 47<br />

Hjemmeside: www.willer-erhvervspsykologi.dk<br />

Willer Erhvervspsykologi<br />

København Centrum<br />

——————————————————————————————<br />

Hyggelige, møblerede lokaler til samtaleterapi udlejes.<br />

Køkken og venteværelse. Husleje (alt inkl.) fra<br />

550 kr. pr. måned for én hverdag pr. uge.<br />

Ring 21 64 44 08, eller se:<br />

http://lokaler.psykologkontakt.dk<br />

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose<br />

Afhol<strong>der</strong> i København:<br />

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose<br />

Afhol<strong>der</strong> i Skive:<br />

› RUBRIKANNONCER<br />

Supervision <strong>på</strong> stress<br />

– og søvnproblemer løst med hypnose<br />

med cand.psych. specialist og supervisor<br />

i psykoterapi Inge Guldal<br />

22.-23. september 2012. Stockholmsgade 27, København Ø<br />

Supervision <strong>på</strong> egen stil tæller både til gruppesupervision og<br />

egen terapi til specialist uddannelserne og autorisation. Der vil<br />

være mulighed for, at gruppen kan fortsætte som træningsgruppe<br />

(uden Inge) eller som supervisionsgruppe (med Inge).<br />

Kursusdagene fokuserer <strong>på</strong> at finde meto<strong>der</strong> til klientens/<br />

deltagernes søvn- og stressproblematikker og træne i løsningen<br />

af dem. Desuden præsenteres teoretiske oplæg, praktiske øvelser<br />

og demonstrationer.<br />

Pris: 4.000 kr. inkl. moms for medlemmer af selskabet og 4.300<br />

kr. for ikke-medlemmer inkl. frokost m.m.<br />

Tilmelding sker <strong>på</strong> selskabets hjemmeside<br />

www.klinisk-hypnose.org, se også fuld annonce her un<strong>der</strong> menupunktet<br />

”Kursustilmelding”<br />

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til un<strong>der</strong>viseren <strong>på</strong> 2022<br />

5720 eller ingeguldal@hotmail.com.<br />

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 23. juli 2012.<br />

Max. 12 deltager.<br />

Utilization approach<br />

med alm. praktiserende læge Per Nilsson<br />

21.-22. september 2012. Nordbanevej 15. Skive.<br />

Vi<strong>der</strong>egående kursus<br />

Dette kursus har vi holdt med stor begejstring i København,<br />

så nu gentager vi succesen i Skive.<br />

Per Nilsson lærer deltagerne at bruge utilization - nyttiggørelse<br />

af det umiddelbart forhåndenværende - <strong>der</strong> er fokus<br />

<strong>på</strong> det, <strong>der</strong> sker i den hypnotiske relation mellem terapeut<br />

og klient.<br />

Hypnotisk sprogbrug m.m.<br />

Pris: 3.000 kr. inkl. moms for medlemmer af selskabet og<br />

3.300 kr. for ikke-medlemmer. Inkl. frokost, sodavand, kaffe,<br />

te, kage og frugt.<br />

Tilmelding sker <strong>på</strong> selskabets hjemmeside<br />

www.klinisk-hypnose.org, se også fuld annonce her un<strong>der</strong><br />

menupunktet ”Kursustilmelding”<br />

Spørgsmål vedr. kurset kan rettes til<br />

ingeguldal@hotmail.com.<br />

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 23. juli 2012.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 25


› RUBRIKANNONCER<br />

2-årig uddannelse i psykoseterapi<br />

Specialistuddannelse i psykoterapi med psykoser og svære<br />

personlighedsforstyrrelser for psykologer, læger og andre<br />

professionelle.<br />

Gennem teoretiske oplæg, litteraturdiskussioner, øvelser<br />

og supervision vil deltagerne opnå viden og færdighe<strong>der</strong> i<br />

psykoterapeutisk behandling af alvorlige sindslidelser. Uddannelsen<br />

tager teoretisk og terapeutisk udgangspunkt i<br />

en psykodynamisk forståelse.<br />

Uddannelsen består af 18 moduler, og fin<strong>der</strong> sted én weekend<br />

om måneden, fredag kl. 14-19 og lørdag kl. 9-14.30.<br />

Den samlede uddannelse omfatter 90 timers teori og<br />

72 timers supervision.<br />

Un<strong>der</strong>visningen varetages af danske og internationale specialister<br />

i psykoseterapi og psykoterapi med svære personlighedsforstyrrelser.<br />

Uddannelsesstart: September 2012<br />

Pris: Kr. 40.000 for det fulde uddannelsesforløb (18 moduler).<br />

Beløbet kan betales i rater á kr. 10.000.<br />

Uddannelsen er organiseret således, at man kan nøjes med<br />

at melde sig til basisforløbet, og <strong>der</strong>ved opfylde Dansk<br />

Psykologforenings krav om 30 timers un<strong>der</strong>visning i teori<br />

og metode indenfor en anden teoretisk referenceramme.<br />

Prisen for basisforløbet (6 moduler) er kr. 15.000.<br />

Tilmelding: Senest 15. juni 2012 til instituttets sekretær<br />

Lisbeth Jensen mail@psykoseterapi.dk<br />

Find flere oplysninger om uddannelsesprogram, un<strong>der</strong> visere,<br />

tilmelding mv. <strong>på</strong> vores hjemmeside www.psykoseterapi.dk<br />

Bestyrelsen ved Institut for Psykoseterapi<br />

Torben Schjødt, Bettina Jæger,<br />

Bent Rosenbaum, Ulla Østergaard<br />

NARRATIVE PERSPEKTIVER<br />

annesaxtorph@gmail.com TLF 22 16 00 65<br />

Deleuze & Praksis<br />

Workshop • 1 dag • 7 juni 2012 • København • Pris: 1.650,-<br />

Skabe forbindelser mellem identitet, omdømme, drømme og intentioner<br />

og så det nye og andet? Erfare vagabond liv.<br />

Un<strong>der</strong>viser: Cand. psych: Louise Holt<br />

Narrativ Supervision<br />

Workshop • 2 dage • 20 - 21 Sept. 2012 • København • Pris 3.200,-<br />

De 4 kategorier i bevidning gennemgås med supervision for øje. Et<br />

supervisionsproj., blik <strong>på</strong> tilføjelsen af flere fortællinger i opgaven.<br />

Narrativ Introduktion<br />

Modul • 3 dage • 5, 6, 7 Sept • København • Pris: 4.300,-<br />

Intro. til det narrative for psykologer. Modul1: Dekonstruktion, brug<br />

postionskort, detaljerig praksis, tavle & træning af sprogfærdighed.<br />

Bevidning<br />

Workshop • 23 - 24 Okt. 2012 • København • Pris: 3.200,-<br />

Bevidning gennemgås, teori/praksisøvelser. Interview af vidner,<br />

fortællinger beriger og fletter øjeblikke af bånd af erfaringer, relationer<br />

og identitetsbille<strong>der</strong>.<br />

Narrativ Gruppeterapi & Yoga<br />

Egenterapi forløb • 12 gange • Start feb. 2013 • Kbh Pris: 16.500,-<br />

Gruppesamtaler for mennesker med noget <strong>på</strong> hjerte ifht. personlige<br />

og prof. vanskelighe<strong>der</strong>. Giv dig selv mulighed for at “bevæge dig<br />

med” kroppen, mærke, tale og genfinde mere af dig selv.<br />

Narrative Børnegrupper<br />

Workshop • 4 dage • Efterår 2013 • København • Pris: 5.900,-<br />

Børnegrupper, “livets forgreninger”, betydningsfulde andre, nærvær,<br />

færdighe<strong>der</strong> og mestring. Børnebevidning fletter vigtige erfaringer.<br />

Anvendelse af tegninger, leg og figurer i gruppearbejdet.<br />

Alle Kurser søges godkendt un<strong>der</strong> specialist i psykoterapi<br />

NB: NY ADR: V. TRIANGLEN, ØSTERBROGADE 29, 3, KBH Ø<br />

www.annesaxtorph.dk<br />

SIDE 26 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

SPECIALISTKURSER<br />

VOKSENMODULET<br />

Start februar 2013:<br />

• Lovgivning og Etik (12 t.). Un<strong>der</strong>viser: Psykolog Jytte Gandløse<br />

• Valg af interventionsformer (12 t.) Un<strong>der</strong>viser: Psykolog Michael Kaster<br />

• Personlighedsteori og personlighedsforstyrrelser (18 t.):<br />

Un<strong>der</strong>visere: Overlæge Per Sørensen og psykolog Sebastian Simonsen<br />

• Assesment (24 t.): Un<strong>der</strong>viser: Psykolog Christian Møller Pe<strong>der</strong>sen<br />

• Differentialdiagnostik (24 t.): Psykologerne Mikkel Arendt, Christian<br />

Møller Pe<strong>der</strong>sen m.fl.<br />

Pris: 21.500 kr. for hele kursusrækken<br />

KLINISK PYKOLOISK UNDERSØGELSESMETODIK<br />

30 timers kursus fordelt <strong>på</strong> 5 dage med start i efteråret 2012. Nærmere<br />

information om un<strong>der</strong>visere og indhold kommer snart. Kurset er en del<br />

af specialiseringsmodulet <strong>på</strong> bl.a. specialistuddannelsen i psykoterapi.<br />

Specialistmodulerne hos Mindwork udbydes som samlede pakker, således<br />

at deltagerne følges ad gennem hele det valgte modul. Modulerne<br />

afvikles indenfor et overskueligt tidsrum og til en meget fornuftig pris.<br />

Kurserne er forhåndsgodkendte af Dansk Psykolog Forening<br />

Pris: 8.500 kr.<br />

Un<strong>der</strong>visningen foregår i vores lokaler <strong>på</strong> Vesterbrogade 15 i København.<br />

For y<strong>der</strong>ligere information og tilmelding kontakt Mindwork Psykologisk<br />

Center <strong>på</strong> info@mindwork.dk eller tlf.: 20751616<br />

Kurserne arrangeres af psykologerne Vibeke Lunding­Gregersen &<br />

Henrik Tingleff, hvis psykologklinikker er fusioneret un<strong>der</strong> navnet<br />

MINDWORK PSYKOLOGISK CENTER APS<br />

Deepening inquiry & nourishing<br />

ourselves through mindfulness<br />

A 6-days Training Retreat<br />

for Mindfulness Teachers<br />

led by<br />

Antonia Sumbundu<br />

cand.psych. aut.,<br />

Specialist i psykoterapi og supervision,<br />

MSt i MBCT (Oxon),<br />

associate trainer Oxford<br />

&<br />

Ferris Urbanowski,<br />

MA. Tidl. Center for Mindfulness, U-Mass,<br />

Adj. lecture University of Bangor<br />

25. – 30. September, 2012<br />

Tornbjerggaard, Smedehalden 3,<br />

Esby, 8420 Knebel, Denmark<br />

Information and registration:<br />

www.karunaworkshops.dk<br />

or antonia.sumbundu@gmail.com


VOKSEN MODULET<br />

SPECIALIST­<br />

UDDANNELSEN<br />

EFTERÅR 2012 /FORÅR 2013<br />

Mulighe<strong>der</strong>nes Hus og Psykologhuset<br />

Odense udby<strong>der</strong> i efteråret 2012 / foråret 2013<br />

voksen modulet <strong>på</strong> specialistuddannelsen.<br />

Kursusrækken omfatter:<br />

• Den 27.-28. august 2012:<br />

Lovgivning og etik indenfor voksenområdet<br />

(10.6) 12 t.<br />

• Den 7.-9. november 2012:<br />

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori<br />

(10.4) 18 t.<br />

• Den 10.- 13. december 2012:<br />

Differentialdiagnostik (10.3) 24 t.<br />

• Den 14.-15. januar 2013 samt d. 8.-9. april<br />

2013: Assessment (10.2) 24 t.<br />

• Den 19.- 20. februar 2013<br />

(<strong>der</strong> tages forbehold for disse datoer):<br />

Valg af interventionsformer (10.5) 12 t.<br />

Vi har i valg af un<strong>der</strong>visere lagt vægt <strong>på</strong> høj<br />

faglighed samt evnen til at involvere deltagerne<br />

i for løbet.<br />

Pris: 22.500,- kr. pr. deltager. Beløbet omfatter<br />

un<strong>der</strong>visning, forplejning samt kursusmateriale.<br />

Sidste frist for tilmelding d. 18. juni 2012.<br />

For tilmelding eller y<strong>der</strong>ligere information<br />

kontakt vores sekretariat <strong>på</strong> 66 11 13 12 eller<br />

kursus koordinator Sanne Louise Larsen <strong>på</strong><br />

sll@psykologhus.dk.<br />

Se hvilke un<strong>der</strong>visere <strong>der</strong> kommer <strong>på</strong><br />

modulet: www.mulighe<strong>der</strong>nes-hus.dk un<strong>der</strong><br />

” fagområ<strong>der</strong>” - ”Voksenmodul”.<br />

Emotions<br />

› RUBRIKANNONCER<br />

Fokuseret Terapi<br />

4-dages kursus med aut. psykolog, spec. Niels Bagge<br />

Teori og praktisk træning i EFT udviklet af bl.a. Leslie Greenberg.<br />

Empati, emotionsfokusering, markør-guidede interventioner, som<br />

kropsorienteret fokusering, systematic evocative unfolding og<br />

stole-dialog. Kurset søges godkendt til specialistuddannelsen.<br />

Tid: 8, 15, 16 og 22 juni 2012 kl. 9-16, 24 timer i alt<br />

Sted: Ringstedgade 10, Roskilde<br />

Deltagere: Psykologer og max. 25 % andre faggrupper<br />

Pris: 6.500 kr. inkl. moms til konto 2905-0713544612<br />

Tilmelding: 1.6.2012 til ipcopt@gmail.com eller tlf. 20841884<br />

WWW.IPCOPT.DK<br />

IPCOPT – Ringstedgade 10, 4000 Roskilde – tlf. 20841884<br />

Lokaler til kontor/samtaler udlejes<br />

I fredet ejendom i Fre<strong>der</strong>iksværk udlejes to mindre rum med tilhørende<br />

fælleslokale, <strong>der</strong> kan anvendes til venteværelse, un<strong>der</strong>visning,<br />

gruppesupervision og lign. Endvi<strong>der</strong>e adgang til køkken, mø<strong>der</strong>um,<br />

toilet og have. Udlejes gerne til erhvervspsykologer eller lign., <strong>der</strong> har<br />

lyst til at deltage i et fagligt fællesskab. Pris kr. 3.500,- pr. lokale.<br />

Ring <strong>på</strong> 51 20 48 02 eller læs mere <strong>på</strong> www.schoug.dk.<br />

KROP OG NARRATIVITET<br />

Autorisationsgruppe Aarhus<br />

Ny gruppe starter mandag 10.09.2012. 60 timer fordelt <strong>på</strong> 10 mandage.<br />

Pris: 22.000 kr. inkl. moms. Early Bird indtil 1. juli: 20.000 kr. inkl. moms.<br />

Læs mere <strong>på</strong> www.psykologkirsten.dk un<strong>der</strong> Nyhe<strong>der</strong>.<br />

Susanne Mathiasen<br />

Cand.psych. Specialist i børnepsykologi<br />

Tlf.nr. 2360 9516<br />

susannemathiasen@hotmail.dk<br />

Københavns Centrum<br />

Charmerende og hyggeligt<br />

lokale beliggende tæt ved<br />

Kongens Nytorv udlejes.<br />

Venteværelse og køkken.<br />

Henvendelse:<br />

Tlf. 4112 4916 eller 3313 4320.<br />

Kirsten Børsting<br />

Cand.pæd.psych.aut.<br />

Tlf.nr. 5056 9932<br />

kirsten@psykologkirsten.dk<br />

Mød os <strong>på</strong><br />

facebook –<br />

Synes du<br />

godt om vores<br />

Facebookside?<br />

dansk<br />

psykolog<br />

Forening<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 27


› RUBRIKANNONCER<br />

USA annonce 176x118_Layout 1 04/04/12 09.21 Side 1<br />

Externship in Emotionally Focused Couple Therapy<br />

in Copenhagen. nov. 05 - 08 2012 with:<br />

Dr. Kathryn Rheem, Director of The Washington<br />

Baltimore Center for EFT and Foun<strong>der</strong>,<br />

alongside with<br />

Dr Sue Johnson of Strong Bonds, Strong Couples,<br />

and<br />

Jette Simon Director of Institute for Imago Therapy<br />

and the Washington DC Training Institute for Couples<br />

Therapy. Certified EFT therapist.<br />

The four day Externship in EFT is the most comprehensive<br />

and basic level of training in EFT.<br />

Externships are done in conjunction with ICEEFT and<br />

taught by an ICEEFT-approved Trainer.<br />

An Externship includes observations of live consultations,<br />

presentations of theory and clinical techniques, skills training<br />

exercises, and discussion of cases and clinical material.<br />

SIDE 28 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

Dir. Jette Simon<br />

The Externship in Emotionally Focused Couple Therapy (EFT)<br />

Dr. Kathryn Rheem,<br />

Brief Objectives:<br />

Externship participants learn how to view relationship distress<br />

from an attachment perspective, help partners reprocess<br />

the emotional experiences that led to their<br />

relationship distress, help couples create new bonding<br />

events between partners, and work with clinical impasses.<br />

Participants will learn the steps and stages of the model,<br />

interventions most commonly used, and how to work with<br />

each couple’s un<strong>der</strong>lying interactional pattern.<br />

Participants are strongly encouraged to read Sue Johnson’s<br />

(2004) Creating Connections, the basic text of EFT,<br />

before coming to the Externship.<br />

Nb: expected to be approved for specialist training.<br />

Daily schedule: 9-4 • Fee: dkr. 8.900,- incl. manual, lunch. • Language: English/Danish.<br />

Registration: jane@jettesimon.com<br />

v/Lene Iversen, Peter Rasmussen, Bodil An<strong>der</strong>sen og Lone Husby<br />

Til psykologer og læger:<br />

Ny 2-årig grunduddannelse i<br />

kognitive behandlingsformer<br />

Kognitiv Center Fyn tilby<strong>der</strong> ny uddannelse til voksenområdet.<br />

Vi er et behandlings- og kursussted med årelang og meget bred<br />

erfaring inden for kognitive uddannelser. Nu inddrager vi elementer<br />

fra 3. generations kognitiv terapi:<br />

Mindfulness, ACT, Compassionate Mind.<br />

Læs mere om kursusindhold, tilmelding og andre praktiske oplysninger:<br />

www.kognitivcenterfyn.dk.<br />

Tid: 10/9 2012 - 13/6 2014.<br />

Un<strong>der</strong>visere: Psykologer og godkendte specialister i psykoterapi<br />

og supervision, Lene Iversen, Peter Hørslev Rasmussen og Lone Husby<br />

samt speciallæge i psykiatri, MSc i kognitiv terapi fra Oxford, Bodil<br />

An<strong>der</strong>sen.<br />

Tilmelding: Sidste frist 1. juli 2012.<br />

Sundhedsstyrelsen pointerer i sit referenceprogram vigtigheden af, at<br />

kognitiv adfærdsterapi indgår som et behandlingstilbud til ikkepsykotiske<br />

lidelser.<br />

GOLF<br />

for psykologer<br />

Det uofficielle Dm for psykologer 2012<br />

Lørdag 18. august 2012 kl. 10. Første starttid kl. 11.<br />

Odense Golfklub, Hollufgård, Hestehaven 200,<br />

Odense SØ<br />

For medlemmer af Dansk Psykolog Forening og DGU med<br />

et max.-handikap <strong>på</strong> 46.<br />

Pris: 600 kr. som dækker greenfee, startpakke, præmier, forplejning<br />

før og efter turneringen.<br />

Tilmelding: Senest 15. juni til beritzankel@youmail.dk. Betalingsoplysninger<br />

tilsendes ved tilmelding. Oplys navn,<br />

adresse, tlf., e-mail, hjemklub, DGU-nr. og handikap.


Tre psykologer til Center for Inklusion<br />

Center for Inklusion/Pædagogisk Psykologisk Rådgivning<br />

(PPR) er en del af Børn- og Familieafdelingen i Odense<br />

Kommune. Vi består af en 0-6 års afdeling, en 7-18 års<br />

afdeling, Specialrådgivningen for Småbørn, Børneterapien,<br />

Specialpædagogisk Afdeling samt et Sekretariat,<br />

en le<strong>der</strong>gruppe og en konsulentgruppe.<br />

I forbindelse med en opprioritering af 0-6 års området,<br />

søger vi to psykologer til afdelingen. Vi søger ligeledes<br />

en psykolog til Specialpædagogisk Afdeling.<br />

Du vil indgå i team med kompetente medarbej<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />

har lyst og evne til at løse opgaverne <strong>på</strong> et højt niveau.<br />

Stillingerne i 0-6 års området<br />

Vores indsats tager udgangspunkt i at forebygge og inklu<strong>der</strong>e.<br />

Tilgangen til arbejdet er processorienteret, hvor<br />

vi samarbej<strong>der</strong> med de involverede i de lærings- og udviklingsmiljøer,<br />

børnene befi n<strong>der</strong> sig i. PPR´s arbejdsmeto<strong>der</strong><br />

bety<strong>der</strong>, at vi sammen med skoler og børnehuse,<br />

har omstillet os til konsultative processor og <strong>der</strong>ved har<br />

ændret fokus fra at arbejde individuelt med børn, til at<br />

arbejde relations- og processorienteret.<br />

Stillingen i Specialpædagogisk Afdeling<br />

PPR betjener kommunens specialklasser for elever med<br />

socio-emotionelle udviklingsbehov samt elever med<br />

generelle læringsvanskelighe<strong>der</strong>. Stillingen i Specialpædagogisk<br />

Afdeling er målrettet begge typer elever, da<br />

PPR’s rådgivning og vejledning tager udgangspunkt i en<br />

helhedsorienteret tænkning. Desuden un<strong>der</strong>støtter psykologerne<br />

i Specialpædagogisk Afdeling <strong>der</strong>es kolleger i<br />

de almene børnehuse og un<strong>der</strong>visningstilbud.<br />

Vi forventer<br />

Vi har brug for psykologer med erfaring og kompetence<br />

i konsultativ rådgivning og vejledning, med henblik <strong>på</strong><br />

at initiere og samarbejde om inklu<strong>der</strong>ende indsatser i de<br />

specialpædagogiske tilbud.<br />

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle uanset al<strong>der</strong>,<br />

køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

Læs mere <strong>på</strong> odense.dk/job<br />

Vi tilby<strong>der</strong><br />

Du vil blive en del af et stærkt fagligt fællesskab i en<br />

uhøjtidelig atmosfære, hvor du vil have indfl ydelse <strong>på</strong><br />

opgaverne og kan være med til at udvikle arbejdspladsen.<br />

Vi betragter fl eksibilitet i opgaveløsningen, omstillingsparathed<br />

og positivitet som selvfølgelige elementer<br />

<strong>på</strong> en god arbejdsplads.<br />

Når du starter i Center for Inklusion/PPR tilrettelægger vi<br />

en introduktionsperiode for dig. Du vil få målrettet supervision<br />

<strong>på</strong> opgaver, funktion og organisation. Som nyuddannet<br />

psykolog vil du indgå i et autorisationsforløb.<br />

Ly<strong>der</strong> ovenstående som noget for dig, vil vi gerne høre<br />

hvad du kan bidrage med.<br />

Stillingen er <strong>på</strong> 37 timer/uge.<br />

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst<br />

og i henhold til Ny løn.<br />

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 31. maj 2012.<br />

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.<br />

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til<br />

at kontakte afdelingsle<strong>der</strong> for 0-6 års afdeling Birgitte<br />

Aagaard Zethsen, eller afdelingsle<strong>der</strong> for specialpædagogisk<br />

afdeling Johnny B. Rasmussen.<br />

På vores hjemmeside www.odense.dk/centerforinklusion<br />

kan du læse mere om Center for Inklusions opbygning<br />

og opgaver.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 29


› STILLINGSANNONCER<br />

SIDE 30 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

DANSK PSYKOLOG FORENING<br />

Un<strong>der</strong>visere til<br />

kursusprogrammet 2013<br />

Dansk Psykolog Forenings kursusudvalg søger un<strong>der</strong>visere til at forestå un<strong>der</strong>visningen<br />

<strong>på</strong> en række kurser, <strong>der</strong> opslås i foreningens kursusprogram<br />

2013. Kurserne afholdes i løbet af 2013 enten i København eller Aarhus.<br />

Un<strong>der</strong>visningsdagene aftales senere.<br />

DET TVÆRGÅENDE MODUL<br />

Introducerende kurser, <strong>der</strong> skal give mulighed for faglig indsigt <strong>på</strong> tværs<br />

af specialerne med fælles basisdiscipliner eller fælles arbejdsområ<strong>der</strong>. Skal<br />

bidrage til fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb.<br />

3.3. Sorg og krise hos børn – København. 12 timer<br />

BØRNEMODULET<br />

Kurserne skal bibringe bred teoretisk viden med særlig vægt <strong>på</strong> kendskab<br />

til udredning og gøre psykologen i stand til at foretage en faglig metodisk<br />

udredning af psykiske forstyrrelser hos børn og unge.<br />

5.2. Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser – Aarhus.<br />

30 timer<br />

5.3. Den psykologiske un<strong>der</strong>søgelse – Aarhus. 36 timer<br />

ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGIMODULET<br />

Skal bl.a. sikre deltagere bred teoretisk viden med særlig vægt <strong>på</strong> kendskab<br />

til udredning og intervention og sætte psykologen i stand til at foretage<br />

udredninger af problemstillinger inden for området.<br />

17.3. Samspillet mellem spektret af konsulentrolle. 24 timer<br />

17.6. Nyere stressfænomener og ændringer i work-life-balancen. 12 timer<br />

17.7. Arbejdets betydning og det rummelige arbejdsmarked. 12 timer<br />

SPECIALISERINGSMODULERNE<br />

Kurserne skal sikre den specifikke og specialiserede viden inden for det<br />

enkelte speciale.<br />

6.4.4.2.2. Psykologiske un<strong>der</strong>søgelsesmeto<strong>der</strong> kursusindhold. 18 timer<br />

6.4.4.2.2. Psykologiske un<strong>der</strong>søgelsesmeto<strong>der</strong> indhold. 30 timer<br />

12.4.2.2.1. Klinisk psykologisk un<strong>der</strong>søgelsesmetodik (børn eller voksne).<br />

30 timer<br />

LÆS HELE OPSLAGET<br />

Se hele opslaget med kvalifikationskrav, aflønning mv. <strong>på</strong> www.dp.dk ><br />

Om foreningen > Ledige stillinger.<br />

Ansøgning senest 13. juni 2012 til gje@dp.dk, eller med brev: Dansk<br />

Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att. sekretær<br />

Gitte Jensen.<br />

Dansk Psykolog Forening er en fagforening og en faglig forening for<br />

psykologer. Medlemstallet er godt 9100. I sekretariatet er <strong>der</strong> ansat 41<br />

medarbej<strong>der</strong>e. Se også vores hjemmeside: www.dp.dk<br />

Psykolog til PPR Varde Kommune<br />

Vi skal pr. 16. august 2012 bruge en psykolog.<br />

Hvad tilby<strong>der</strong> vi?<br />

Du får et spændende job, hvor ikke to dage er ens, og hvor du i høj grad selv<br />

får indflydelse <strong>på</strong> både opgaver og hverdagens rammer. Dine opgaver vil<br />

veksle mellem konsultative funktioner i forhold til skoler og daginstitutioner,<br />

traditionelle u<strong>der</strong>søgelsesopgaver, og du får også mulighed for at binde an<br />

med lettere behandlingsopgaver.<br />

I det ledige distrikt er <strong>der</strong> såvel daginstitutioner som skoler og specialklasseelever<br />

med specifikke vanskelighe<strong>der</strong> samt modtageklasse. Vi støtter og<br />

gui<strong>der</strong> hinanden – og det skal du også kunne. Vi lægger vægt <strong>på</strong> et højt<br />

fagligt niveau – det skal du også gøre. Vi er alle fleksible, når det kræves – det<br />

skal du også være. Du bliver til gengæld en del af en virksomhed med 30<br />

engagerede og vidende kolleger af begge køn og i alle aldre. Vi har et godt<br />

arbejdsmiljø med faglig udvikling og fast intern supervision, og med plads til<br />

daglig begejstring i en uhøjtidelig og humoristisk omgangstone.<br />

Er du endnu ikke autoriseret, aftaler vi et autorisationsforløb i forbindelse<br />

med ansættelsen.<br />

Søg stillingen…<br />

Send din ansøgning <strong>på</strong> mail til olkl@varde.dk eller med almindelig post til<br />

PPR, Varde Kommune, att. Ole Klüwer, Bytoften 2, 6800 Varde.<br />

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. juni 2012 kl. 12 – vi forventer at afholde<br />

samtaler onsdag den 20. juni 2012.<br />

Vil du vide mere? Så er du velkommen til at ringe til ledende psykolog Ole<br />

Klüwer <strong>på</strong> 7994 6117 eller souschef Anna Andsbjerg <strong>på</strong> 7994 7603.<br />

se mere <strong>på</strong> www.vardekommune.dk/job<br />

Psykolog til DAT-teamet<br />

Psykiatrisk Afdeling, Svendborg<br />

Til Psykiatrisk Afdeling, Svendborg søges en psykolog<br />

til DAT-teamet med tiltrædelse pr. 1. august 2012.<br />

Læs hele stillingsopslaget <strong>på</strong> job.regionsyddanmark.dk<br />

Jobnummer: 112223<br />

Ansøgningsfrist er den 7. juni 2012.<br />

Psykiatrisk Afdeling, Svendborg<br />

Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg


Vil du være med til at forebygge, at børn og<br />

unge bliver udsat for seksuelle overgreb?<br />

Så er du måske den nye kliniske psykolog i JanusCentret<br />

Sammen med et hold af fagligt kompetente og topmotiverede<br />

kolleger, får du muligheden for at være med til at<br />

sætte dagsordenen <strong>på</strong> et børnefagligt felt.<br />

I jobbet skal du være med til gennem en tidlig, helhedsorienteret<br />

indsats at gøre en forskel for børn og unge ved at forebygge<br />

seksuelle overgreb imellem dem.<br />

JanusCentret er spydspids i arbejdet med børn og unge med<br />

seksuelt bekymrende og grænseoverskridende adfærd. Vi<br />

behandler dem - såvel som <strong>der</strong>es netværk - med stor succes.<br />

Du får i dit arbejde indflydelse <strong>på</strong>, at adfærdsmønstre brydes,<br />

og at børnene udvikler mere glæde og trivsel. Dermed<br />

forebygges også krænkelser senere i voksenlivet.<br />

Ansøgningsfrist 01.06.2012<br />

Se hele opslaget <strong>på</strong> hjemmesiden: www.januscentret.dk<br />

hvor du også kan læse mere om centrets kerneydelser.<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

JanusCentret er ud over udrednings- og behandlingsklinik<br />

også videnscenter, og det eneste sted i Danmark, som specifikt<br />

arbej<strong>der</strong> med disse børn og unge. I jobbet er du <strong>der</strong>for i<br />

høj grad med til at præge udviklingen <strong>på</strong> et område med stor<br />

politisk og offentlig bevågenhed.<br />

Opgaverne i JanusCentret er mangeartede og varierede. Dit<br />

arbejde med at indsamle og formidle viden både nationalt og<br />

internationalt vil være med til at skabe forandring til fordel<br />

for mange børn og unge.<br />

Du lan<strong>der</strong> <strong>på</strong> en dynamisk arbejdsplads med gode og ambitiøse<br />

kolleger, hvor det faglige niveau er tårnhøjt. Samtidig<br />

bliver du en del af stærke faglige netværk.<br />

GREEN ANDERSEN Erhvervspsykologi søger partnere/chefkonsulenter<br />

Vi har travlt og søger <strong>der</strong>for erfarne konsulenter med<br />

psykolog faglig baggrund. Med andre ord dig som enten<br />

alle rede arbej<strong>der</strong> som konsulent internt i en virksomhed eller<br />

som selvstændig, og som gerne vil udvikle dig vi<strong>der</strong>e, enten<br />

som chefkonsulent eller partner i GREEN ANDERSEN.<br />

Vi lægger særligt vægt <strong>på</strong>, at du<br />

• har en stærk faglig baggrund inden for det<br />

erhvervspsykologiske felt<br />

• har solid erfaring som coach, proceskonsulent og<br />

un<strong>der</strong>viser<br />

• har forretningsmæssig erfaring og forståelse<br />

• er selvstændig, kan arbejde med kun<strong>der</strong> <strong>på</strong> flere niveauer<br />

og selv skabe opgaver.<br />

Vi kan tilbyde dig spændende opgaver i nogle af landets<br />

største virksomhe<strong>der</strong> og en uformel fleksibel arbejdsplads<br />

med stor frihed, hvor humor er et vigtigt element i en til<br />

ti<strong>der</strong> hektisk hverdag.<br />

Vi anser egen supervision samt relevant efter- og vi<strong>der</strong>euddannelse<br />

som et vigtigt parameter for hele tiden at<br />

dygtig gøre og vi<strong>der</strong>eudvikle os som konsulenter.<br />

Det er vigtigt for os, at du deler vores vision om at udvikle<br />

et stærkt fremtidsorienteret fagligt fællesskab og et ønske<br />

om at være blandt de allerbedste i branchen inden for vores<br />

område.<br />

Kort ansøgning og cv sendes til<br />

hg@green-an<strong>der</strong>sen.dk<br />

eller:<br />

GREEN ANDERSEN A/S<br />

Att. Henning Green<br />

Strandgade 4 B, 1.sal<br />

1401 København K<br />

Der er ansøgningsfrist fredag den 1. juni 2012.<br />

GREEN ANDERSEN - KBH<br />

Strandgade 4 B, 1.sal<br />

DK-1401 København K<br />

GREEN ANDERSEN - ÅRHUS<br />

Vester Allé 26, 2.sal<br />

DK-8000 Århus C<br />

HvEm ER GREEN ANDERSEN GREEN ANDERSEN er grundlagt 1996. Vi er en konsulentvirksomhed, som arbej<strong>der</strong> med udvikling af de person lige kompetencer i den<br />

professionelle rolle. Vi tager udgangspunkt i en psykodynamisk faglighed, som vi omsætter til konkret, brugbar og målorienteret læring <strong>på</strong> individ, gruppe og organisationsniveau.<br />

Du kan læse mere om os <strong>på</strong> www.green-an<strong>der</strong>sen.dk<br />

psykologi<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 31


› STILLINGSANNONCER<br />

Region Hovedstadens Psykiatri<br />

Psykiatrisk Center Glostrup<br />

Erfaren klinisk<br />

psykolog søges til<br />

ADHD ambulatoriet<br />

ADHD-ambulatoriet arbej<strong>der</strong> med pakkeforløb til<br />

udredning og behandling af ADHD. Forløbet dækker<br />

udredning, initiering af medicinsk behandling samt<br />

psykoedukation.<br />

Den kommende psykolog skal bl.a. varetage psykoedukative<br />

gruppeforløb for patienter med ADHD i<br />

samarbejde med læge, un<strong>der</strong>søgelser for ADHD af patienter,<br />

udføre kognitiv testning, samtaleforløb samt<br />

un<strong>der</strong>visning af psykologer, læger og plejepersonale.<br />

Se nærmere <strong>på</strong> www.regionh.dk/job, jobnr. RH62261<br />

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås<br />

ved henvendelse til chefpsykolog Birgit Henning,<br />

tlf.: 38 64 08 12 eller overlæge Lise Nyholm,<br />

tlf.: 38 64 09 17.<br />

Tiltrædelse: 1. august.<br />

Holmstrupgård søger<br />

afdelingsle<strong>der</strong> (psykolog)<br />

På baggrund af nyudvikling i vores organisation, har vi<br />

oprettet en stilling som afdelingsle<strong>der</strong> for vores rådgivergruppe<br />

til besættelse den 1. august 2012.<br />

Rådgivergruppen vil i den nye organisering udgøre en<br />

stabsfunktion i vores samlede døgntilbud, og desuden<br />

medvirke til løsning af eksterne opgaver, samt deltage i nye<br />

udviklings­ og samarbejdsprojekter.<br />

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for<br />

unge mellem 14 og 23 år med intern skole, beskæftigelse<br />

og udslusningsafdeling. Afdelingerne er for unge med<br />

forskellige psykiatriske vanskelighe<strong>der</strong> bl.a. kontaktvanskelighe<strong>der</strong><br />

(Aspergers syndrom), psykotiske vanskelighe<strong>der</strong><br />

(skizofreni), opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD),<br />

personligheds­ og spiseforstyrrelser.<br />

Y<strong>der</strong>ligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos souschef/chefpsykolog<br />

Birte Lausch <strong>på</strong> tlf. 7847 8600.<br />

Se hele opslaget <strong>på</strong> http://www.rm.dk/job<br />

Ansøgningsfrist: 31. maj 2012 kl. 12.<br />

www.holmstrupgaard.dk<br />

SIDE 32 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

Helsehjemmet, <strong>der</strong> er en selvejende døgnbehandlingsinstitution<br />

i Ha<strong>der</strong>slev, søger en forstan<strong>der</strong> pr. 1. august 2012.<br />

Helsehjemmet er en selvejende institution, <strong>der</strong> har driftsoverenskomst<br />

med Ha<strong>der</strong>slev Kommune. Helse hjemmets kerneydelse<br />

er døgnbehandling i henhold til Serviceloven med intern<br />

specialun<strong>der</strong> visning i henhold til Folkeskoleloven.<br />

Helsehjemmets værdigrundlag bygger <strong>på</strong>, at ”børn har det<br />

bedst i familier – helst <strong>der</strong>es egne”.<br />

Opgaven<br />

Forstan<strong>der</strong>en skal sikre, et godt samarbejde med medarbej<strong>der</strong>ne,<br />

de <strong>på</strong>rørende, behandlingsteamet og med kommunens<br />

visitationsenhed.<br />

Forstan<strong>der</strong>en har ansvar for personaleledelse og den daglige<br />

drift, herun<strong>der</strong> budget og økonomistyring. Det er forstan<strong>der</strong>ens<br />

ansvar at arbejdet sker i overensstemmelse med de rammer<br />

og regler, <strong>der</strong> udstikkes af kommunen.<br />

Forstan<strong>der</strong>en skal:<br />

• Være et ordentligt menneske<br />

• Være god til at skabe og fastholde overblik<br />

• Være god til at uddelegere opgaver og udfører<br />

situationsbestemt ledelse <strong>på</strong> en velfungerende<br />

døgnbehandlingsinstitution<br />

• Have en anerkendende tilgang til medarbej<strong>der</strong>e og børn og<br />

<strong>der</strong>es familier<br />

• Være god til kommunikation ­ og formidling, både skriftlig<br />

og mundtlig<br />

• Være udadvendt og imødekommende<br />

• Være god til at arbejde proces­ og resultatorienteret.<br />

Faglige kompetencer:<br />

• En bred og solid ledelseserfaring<br />

• En relevant faglig uddannelse<br />

• Gerne efteruddannelse, le<strong>der</strong>uddannelse <strong>på</strong> diplomniveau<br />

• Kendskab til, eller erfaring med, budget og økonomistyring<br />

• Kendskab til den kommunale administration<br />

• Kendskab til gældende lovgivning, herun<strong>der</strong> Barnets Reform<br />

Vi søger en person, <strong>der</strong> bræn<strong>der</strong> for arbejdet med børn<br />

og fami lier <strong>der</strong> har det vanskeligt i livet, og en person som<br />

stor trives med de udfordringer <strong>der</strong> ligger i arbejdet med<br />

personale ledelse, budget og økonomistyring.<br />

Vi kan tilbyde:<br />

• Et godt le<strong>der</strong>forum til faglig sparring<br />

• Engagerede kollegaer og medarbej<strong>der</strong>e<br />

• En spændende arbejdsplads med udfordringer og<br />

udviklingsopgaver<br />

Løn og ansættelsesvilkår:<br />

Aftales individuelt mellem Helsehjemmet, Ha<strong>der</strong>slev Kommune<br />

og den faglige organisation.<br />

Y<strong>der</strong>lige oplysninger:<br />

Y<strong>der</strong>lige oplysninger kan fås ved henvendelse til souschef<br />

Pia Hansen, 74 58 21 21<br />

Ansøgning:<br />

Ansøgningsfrist den 30.05.12<br />

Ansøgningen sendes til formand Hanne Lene Haugaard <strong>på</strong><br />

mail adr. hlh1@bbsyd.dk<br />

Det tilstræbes at indkalde til samtale i uge 23


kLiniSk pSYkOLOg til<br />

AnstAlten ved Herstedvester<br />

En nyoprettet, midlertidig stilling, som klinisk psykolog er til<br />

besættelse snarest muligt, til og med den 31. december 2013.<br />

Stillingen udgør 25 timer ugentligt.<br />

Om Anstalten ved Herstedvester<br />

Anstalten ved Herstedvester hører un<strong>der</strong> Justitsministeriet,<br />

Kriminalforsorgen, og er et lukket landsdækkende fængsel for<br />

indsatte med særligt behov for psykiatrisk og psykologisk udredning<br />

og behandling.<br />

Anstalten har 138 pladser, hvoraf 10 er kvindepladser, 18 pladser<br />

er særlige visitationspladser til sædelighedsdømte, og et antal<br />

pladser er til mandlige grønlæn<strong>der</strong>e dømt til anbringelse <strong>på</strong> ubestemt<br />

tid. Der er til anstalten knyttet en åben fængselsafdeling<br />

med plads til 15 indsatte.<br />

Stillingens indhold<br />

Den ledige psykologstilling er knyttet til afdeling 1, som blandt<br />

andet består af en visitationsafdeling for sædelighedsdømte og en<br />

åben fængselsafdeling. Visitations-afdelingens primære formål er<br />

at vur<strong>der</strong>e og motivere de indsatte til at tage imod et psykiatrisk/<br />

sexologisk behandlingstilbud. De indsatte gennemgår et gruppemotiva-tionsprogram<br />

un<strong>der</strong> opholdet <strong>på</strong> afdelingen.<br />

Vi tilby<strong>der</strong><br />

• et spændende job med store udfordringer<br />

• behandlingsarbejde i et dynamisk tværfagligt team<br />

• gode mulighe<strong>der</strong> for faglig og personlig udvikling<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

• deltagelse i gruppesupervision i psykiater/psykologgruppen<br />

• gode kolleger<br />

• deltagelse i sundhedsordning ved Falck Healthcare<br />

Vi forventer, at du<br />

• har klinisk erfaring med et psykosocialt belastet klientel<br />

• har interesse for / erfaring med motivationsarbejde<br />

• har overblik og gode formuleringsevner både skriftligt og<br />

mundtligt<br />

• er indstillet <strong>på</strong> og har evner for tværfagligt samarbejde med<br />

andre faggrupper<br />

• er ansvarsbevidst og beslutsom<br />

• er psykisk robust<br />

• har autorisation som psykolog.<br />

Løn og ansættelsesvilkår<br />

Løn ifølge overenskomst med Dansk Psykologforening i henhold<br />

til principperne for Ny Løn.<br />

Y<strong>der</strong>ligere oplysninger<br />

Ledende psykolog Steen Mollerup <strong>på</strong> telefon 7255 6521 eller<br />

psykolog Morten Ahrenkiel <strong>på</strong> telefon 7255 6526, dagligt fra<br />

kl. 15.00-15.30.<br />

Ansøgningsfrist<br />

den 1. juni 2012. Ansøgning med oplysning om beskæftigelse og<br />

dokumentation for uddannelse sendes til: Anstalten ved Herstedvester,<br />

Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund, att. Sanne Myllerup<br />

eller mailes til: sanne.myllerup@kriminalforsorgen.dk.<br />

I Kriminalforsorgen tilby<strong>der</strong> vi dig en højt profileret arbejdsplads, hvor de rette kompetencer er afgørende for succes. Du får et medansvar for at løfte vores unikke samfundsopgave:<br />

At fuldbyrde domstolenes domme og samtidig støtte og motivere de dømte til et liv uden kriminalitet. Er du blandt de få, <strong>der</strong> mestrer balancen mellem det hårde<br />

og det bløde, er du måske en af os. rettestøbning.dk


› STILLINGSANNONCER<br />

Le<strong>der</strong> af PPR<br />

Nyborg Kommune søger engageret<br />

le<strong>der</strong> af PPR, da den nuværende går <strong>på</strong><br />

pension.<br />

Har du lyst til at være med til at præge<br />

udviklingen <strong>på</strong> børne- og ungeområdet i Nyborg<br />

Kommune?<br />

Vi søger en udviklingsorienteret og visionær le<strong>der</strong>,<br />

<strong>der</strong> med højt engagement kan sikre faglig kvalitet<br />

og sammenhængskraft samt skabe resultater. En<br />

le<strong>der</strong>, <strong>der</strong> tager udgangspunkt i den pædagogiske/<br />

psykologiske udvikling, og kan relatere denne til<br />

PPR’s arbejde i de enkelte institutioners forskellige<br />

kulturer og til den samlede børne- og ungeindsats i<br />

Nyborg Kommune.<br />

PPR er en velfungerende enhed un<strong>der</strong> Skole- og<br />

Kulturafdelingen med 12 ansatte, psykologer, tale/<br />

hørelærere, læsekonsulent og sekretær. PPR-le<strong>der</strong>en<br />

refererer til Skole- og Kulturchefen og er en del<br />

af skolele<strong>der</strong>kredsen. PPR-le<strong>der</strong>en indgår i et tæt<br />

samarbejde med daginstitutionsle<strong>der</strong>ne samt med<br />

en central rolle i en række tværsektorielle styregrupper<br />

og netværk.<br />

Nyborg Kommune har i 2011 og 2012 gennemført<br />

strukturændringer <strong>på</strong> dagtilbuds- og skoleområdet,<br />

<strong>der</strong> fremtidssikrer bæredygtighed inden for områ<strong>der</strong>ne.<br />

Nyborg Kommune ønsker, at daginstitutionerne<br />

og skolerne generelt arbej<strong>der</strong> med udvikling<br />

af inklu<strong>der</strong>ende institutioner/læringsmiljøer. Som<br />

PPR-le<strong>der</strong> er det vigtigt, at du har viden om og<br />

forståelse for at fremme inklusion og kan udvikle<br />

PPR’s rolle i forhold til at un<strong>der</strong>støtte inklusion.<br />

Vi kan tilbyde dig<br />

• en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor<br />

arbejdet er baseret <strong>på</strong> kompetencefremmende<br />

meto<strong>der</strong>, <strong>der</strong> tager udgangspunkt i et ressource-<br />

SIDE 34 | PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012<br />

Nyborg – Midtpunkt for gode oplevelser<br />

syn <strong>på</strong> børn og unge<br />

• fagligt kompetente medarbej<strong>der</strong>e<br />

• et humoristisk, omsorgsfuldt og rummeligt miljø<br />

<strong>på</strong> PPR med åben dialog i en respektfuld, anerkendende<br />

og tillidsfuld tone, hvor <strong>der</strong> er plads til<br />

kritiske spørgsmål og uenighed<br />

• en bred skare af kompetente og engagerede<br />

samarbejdspartnere i Skoleafdelingen, Børneafdelingen,<br />

Socialafdelingen, daginstitutionerne<br />

og <strong>på</strong> skolerne/videncentrene<br />

• gode mulighe<strong>der</strong> for personlig og faglig udvikling<br />

Vi forventer, at<br />

• du er autoriseret psykolog og har erfaring med<br />

udredning inden for børne- og ungeområdet<br />

• du har le<strong>der</strong>erfaring fra tidligere job/uddannelse<br />

inden for ledelse<br />

• du har strategiske kompetencer og gode samarbejdsevner<br />

og kan omsætte dem i praksis<br />

• du har en anerkendende og ressourcetænkende<br />

tilgang; personligt og fagligt<br />

• du har overblik, er struktureret og systematisk<br />

• du er tydelig i kommunikationen og kan omsætte<br />

faglig viden til læring og udvikling<br />

Er du interesseret, kan du høre mere om stillingen<br />

ved skole- og kulturchef Jan Hermansen <strong>på</strong><br />

tlf. 6333 7881/2023 3208<br />

eller <strong>på</strong> e-mail: jhe@nyborg.dk<br />

Forventet tiltrædelse 1. august 2012<br />

Ansøgningsfrist: 1. juni 2012 kl.12.00<br />

Første samtalerunde afvikles 18. juni.<br />

Anden runde fin<strong>der</strong> sted 20.6.<br />

Søg stillingen elektronisk <strong>på</strong><br />

www.nyborg.dk/ledigestillinger<br />

Ansættelse og løn efter gældende overenskomst.<br />

Le<strong>der</strong> af PPR_uden.indd 1 07-05-2012 09:50:02


2 psykologer til Psykologisk<br />

Pædagogisk Center,<br />

Guldborgsund Kommune<br />

Psykologisk Pædagogisk Center er organiseret un<strong>der</strong><br />

Børn og Kultur i Guldborgsund Kommune. Centret løser<br />

opgaver inden for social- og skolelovgivningen. Personalet<br />

består af psyko loger, specialkonsulenter, småbørnskonsulenter,<br />

sprog-/talekonsulenter og kontor- og<br />

servicepersonale (ca. 35 medarbej<strong>der</strong>e)<br />

Psykologgruppen består af en gruppe <strong>på</strong> 9 områdepsyko<br />

loger fordelt <strong>på</strong> 3 områ<strong>der</strong> og en gruppe <strong>på</strong> 8<br />

psykologer, <strong>der</strong> primært løser opgaver inden for sociallovgivningen,<br />

herun<strong>der</strong> varetager en eller flere specialistfunktioner.<br />

Den ene af stillingerne skal primært løse opgaver<br />

inden for social lovgivningen, med tjenestested <strong>på</strong> PPC i<br />

Nykøbing F.<br />

Den anden stilling er som områdepsykolog, hvor den<br />

primære opgave er varetagelsen af den pædagogiske<br />

psykologiske konsulentfunktion <strong>på</strong> skoler og daginstitutioner<br />

i området.<br />

Vi søger psykologer med interesse for:<br />

• det tværfaglige samarbejde<br />

• og gerne med erfaring med psykologiske<br />

un<strong>der</strong>søgelser<br />

• konsulent-, rådgivnings- og supervisionsopgaver<br />

• det forebyggende arbejde<br />

• at arbejde ud fra en ressource- og relationsorienteret<br />

tænkning<br />

• psykologisk behandling af børn, unge og voksne<br />

• lyst til at arbejde med fornyelse og udvikling<br />

Vi tilby<strong>der</strong>:<br />

• engagerede og veluddannede kolleger<br />

• en organisation i løbende udvikling<br />

• et godt tværfagligt samarbejde<br />

• løbende supervision<br />

Ansøgere med autorisation vil blive foretrukket. Såfremt<br />

autorisation ikke haves, tilby<strong>der</strong> vi 2 timers<br />

ugentlig supervision ved autoriserede psykologer.<br />

Løn og arbejdsforhold i henhold til gældende overenskomst.<br />

Y<strong>der</strong>ligere oplysninger kan indhentes hos le<strong>der</strong> PPC<br />

psykolog Lisbeth Sten Jensen eller hos TR. psykolog<br />

Anita Bruun tlf.:54732950<br />

Ansøgning stiles til Guldborgsund Kommune og sendes<br />

mærket ”psykolog PPC” til Psykologisk Pædagogisk<br />

Center Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. senest søndag<br />

den 1. juli 2012<br />

Kan du det<br />

med mennesker?<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

Ru<strong>der</strong>sdal Kommune – afdelingen for Forebyggelse<br />

og Rådgivning – søger:<br />

Faglig le<strong>der</strong> for psykologgruppen<br />

Vi søger en faglig le<strong>der</strong>, <strong>der</strong> kan un<strong>der</strong>støtte og<br />

stimulere en faglig sammenhæng og udvikling i<br />

psykologteamet og samtidig sikre nytænkning og<br />

nyskabelse. Vi forventer, at du stiller høje faglige<br />

krav, hol<strong>der</strong> dig ajour med den videnskabelige og<br />

samfundsmæssige udvikling indenfor psykologisk<br />

behandlingspsykiatri, og du har viden om og forståelse<br />

for at fremme inklusion og kan udvikle psykologernes<br />

rolle i forhold til at un<strong>der</strong>støtte inklusion.<br />

Nærmere oplysninger om stillingen kan ske ved henvendelse<br />

til afdelingschef for Forebyggelse og Rådgivning<br />

Charlotte Kruse Lange, tlf.nr.: 46114403 eller<br />

<strong>på</strong> www.ru<strong>der</strong>sdal.dk un<strong>der</strong> ”Job i kommunen”, hvor<br />

du også kan finde en udvidet stillingsprofil.<br />

Ansøgningsfrist senest d. 01. juni 2012, kl. 12.00 til<br />

Ru<strong>der</strong>sdal Kommune, Forebyggelse og Rådgivning,<br />

mrk.: Faglig le<strong>der</strong> for psykologteamet <strong>på</strong> e-mail:<br />

hd@ru<strong>der</strong>sdal.dk<br />

PSYKOLOG NYT NR. 9 | 2012 | SIDE 35


MASTERCLASS<br />

PSYKOLOGI<br />

Viden · Indsigt · Overblik<br />

Kommunikation, personlig udvikling og samspil er begreber fra psykologiens<br />

verden, men det er også begreber, <strong>der</strong> er stor fokus <strong>på</strong> i erhvervslivet lige<br />

nu. En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et<br />

godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer.<br />

MASTERCLASS<br />

Har du lyst til at lægge endnu et fagligt<br />

niveau oven<strong>på</strong> din uddannelse? MasterClass<br />

i Psykologi er baseret <strong>på</strong> e-learning, <strong>der</strong><br />

kombineres med forelæsninger efter hvert<br />

endt modul samt en afsluttende eksamen.<br />

Un<strong>der</strong>visningen giver dig indgående kendskab<br />

til de psykologiske aspekter, <strong>der</strong> gør dig<br />

i stand til at afkode beslutningsadfærd,<br />

reaktioner samt udviklingen i organisatoriske<br />

sammenhænge.<br />

PSY MODULER<br />

Modul 1: Personlighedsteori<br />

Modul 2: Identitetsudvikling<br />

Modul 3: Kognition og indlæring<br />

Modul 4: Angst, sorg og kriser<br />

Modul 5: Arbejdspsykologi,<br />

stress og coping<br />

Modul 6: Kommunikation og motivation<br />

DELTAGERGEBYR<br />

Pris kr. 35.000 ex. moms. Specialrabat<br />

af kr. 10.000 ved reference til denne annonce.<br />

OPSTART<br />

København: Jan / Mar / Maj / Aug / Okt<br />

Århus: Jan / Mar / Maj / Aug / Okt<br />

Mere information om MasterClass i Psykologi<br />

fi n<strong>der</strong> du <strong>på</strong> www.probana.com/psy.asp<br />

TILMELDING<br />

WEB: www.probana.com<br />

TEL: 45 76 58 58<br />

FAX: 45 76 71 71<br />

EMAIL: probana@probana.com<br />

POST: Amaliegade 6,<br />

1256 Kbh K<br />

Al henvendelse til: dansk Psykolog Forening, stockholmsgade 27, 2100 København Ø. tlf. 35 26 99 55<br />

sorteret MAgAsinPost sMP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!