Sikker med naturgas - Gas i ditt hus

gasiditthus.se

Sikker med naturgas - Gas i ditt hus

Sikker

med naturgas

Ren besked om naturgas og sikkerhed


2

Viden og sikkerhed ...

Viden giver sikkerhed

– og sikkerhed giver tryghed ...

Denne brochure handler om naturgas og naturgasinstallationer i enfamiliehuse.

Brochurens formål er at informere Dem som forbruger om naturgas og sikkerheden

omkring gasinstallationerne.

Erfaringen viser, at naturgas er en sikker energiform. Der er dog en risiko ved

enhver form for energi. Viden og kendskab til installationernes funktion og drift

skaber en høj grad af sikkerhed.

Når De har læst brochuren igennem, har De fået et grundigt kendskab til de

sikkerhedsforanstaltninger, der træffes, og til hvad De selv kan gøre for at undgå

problemer med Deres naturgasinstallation.

Bag på brochuren finder De døgnvagt-telefonnummeret på Deres naturgasselskab.

Opbevar brochuren et sted, hvor den altid er nem at få fat i.

Indhold

Gas og røglugt ............................................................. 3

Advarselssignaler ......................................................... 4

Pas på kulilten .............................................................. 5

Vær opmærksom på .................................................... 6

Hvem har ansvaret ....................................................... 7

Aftrækssikringer og service ......................................... 8

Hvad kan jeg selv gøre ................................................ 9

Gasinstallationen ....................................................... 10

Kedeltyper .................................................................. 11

Skorstene .................................................................... 12

– og lave aftræk ......................................................... 13

Kuliltealarmer ............................................................ 14

8 gode huskeregler .................................................... 15

Gas- og røglugt ...

Lugter De gas ude eller inde?


Kontakt straks døgnvagten

hos naturgasselskabet – men

ikke fra Deres egen telefon!

Hvis der siver gas ud i boligen, er det

vigtigt, at De ikke benytter telefonen.

De må heller ikke tænde eller slukke

for de elektriske kontakter.

Gas- og røglugt

Alarmsignaler:

■ Lugt af gas inde eller uden for huset

■ Fugtigt indeklima og dårlig lugt

■ Dug på ruderne

■ Hovedpine, svimmelhed eller træthed

Forholdsregler:

■ Åbn døre og vinduer til det fri

■ Luk for gassen ved stophanen

■ Undgå brug af åben ild

■ Tænd og sluk ikke for lys og

elektriske apparater

■ Informer andre i ejendommen

Gasselskabet

Døgnvagtens telefonnr. står på bagsiden

Eksplosion

Naturgas kan under særlige omstændigheder

eksplodere. Hvis naturgasinstallationen

er utæt, og der trænger

gas ud i opstillingsrummet, kan gassen

antændes, hvis gaskoncentrationen er

mellem 4-15%, fx af den gnist, der opstår,

når man tænder eller slukker for

en kontakt.

Derfor er gassen tilsat et lugtstof, således

at selv meget små mængder

naturgas kan opdages, inden farlige

situationer opstår.

Læs den medfølgende instruks/mærkat

fra gasselskabet – placeret ved kedlen

3


4

Advarselssignaler ...

Lugter De forbrændingsprodukter?

Ved en ikke fuldstændig forbrænding kan der dannes kulilte, som er en giftig og

lugtfri luftart.

Føler De utilpashed, som stort set forsvinder igen ved indånding af frisk luft, eller

kan De lugte eller fornemme forbrændingsprodukter, fx fugtigt indeklima eller

dug på ruderne, skal De gøre følgende:

Åbn døre og vinduer

Luk for gassen ved stophanen

Ring til Deres naturgasselskab

Ved utilpashed – søg frisk luft

Telefonnummer

til gasselskabet

– se bagsiden

Symptomerne viser sig hurtigt ved høje koncentrationer af kulilte i boligen –

men kan også vise sig efter længere tids ophold i lavere koncentrationer. Kulilten

ophobes i kroppen, så længe man opholder sig i kulilteholdig luft.

Pas på kulilten ...

Gasuheld og -ulykker er heldigvis meget sjældne. Men det er vigtigt, at

De altid er opmærksom på Deres naturgasinstallations tilstand og funktion.

Den hyppigste årsag til uheld er manglende vedligeholdelse af installationen.

Dårlig forbrænding giver kulilte

Normalt udvikles der næsten ingen kulilte, når man fyrer med naturgas. Men

hvis gasfyret har en dårlig forbrænding, er der risiko for en væsentlig kuliltedannelse.

Dette giver normalt ingen sikkerhedsmæssige problemer, hvis aftrækket

(skorstenen) fungerer korrekt.

Farlige situationer kan dog opstå, hvis der dannes kulilte i gasfyret samtidig

med, at aftrækket/skorstenen er defekt, således at kulilten udledes i boligen.

Hvor kommer kulilte fra? Kuliltes egenskaber

● Dårligt vedligeholdte gaskedler el. ● Farveløs

andre gasforbrugende apparater ● Lugtfri

● Brændeovne ● Yderst giftig

● Fastbrændselskedler ● Vejer det samme som luft

● Bygas (indeholder 2-4% CO)

● Udstødning fra biler

● Dårlig forbrænding generelt

● Havegrill (trækulsgrill)

Advarselssignaler og symptomer Førstehjælp

ved kulilte i boligen ● Få frisk luft – forlad ejendommen

● Fugtigt indeklima ● Advar andre – og søg straks læge

● Dug på ruderne eller skadestue

● Dårlig luft/lugt

● Kraftig hovedpine, kvalme og diarré Hvis personen er bevidstløs

● Brystsmerter og kramper ● Kunstigt åndedræt

● Træthed, døsighed og forvirring ● Hjertemassage

● Bevidstløshed og koma ● Rekvirer ambulance

Kulilten binder sig ca. 250 gange bedre end ilt til de røde blodlegemer og reducerer

blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen. Derfor er selv meget

små mængder kulilte farlige.

5


6

Vær opmærksom på ...

Er der pludselig ingen gas?

Ring til naturgasselskabets døgnvagt (se telefonnummer på bagsiden). Her vil

man hjælpe Dem med at finde årsagen.

Er der driftstop på Deres naturgasfyr?

Kontakt Deres VVS-installatør, servicefirma eller naturgasselskab.

Skal De installere brændeovn?

Det er ikke tilladt at montere brændeovn eller pejs på samme skorstensløb som

Deres naturgasfyr.

Skal De installere tørretumbler eller emhætte?

Ved installation af apparater med mekanisk ventilation skal De kontakte Deres

VVS-installatør eller naturgasselskabet for at høre, om dette kan forstyrre

forbrændingsprocessen i Deres naturgasfyr.

Skal De bygge om eller til?

Planlægger De bygningsændringer, som kan påvirke gasinstallationen, frisklufttilførsel

og aftræk/skorsten, er det vigtigt at rådføre sig med VVS-installatøren

eller gasselskabet, inden arbejdet påbegyndes.

Skal De i gang med større gravearbejder?

Ring til naturgasselskabet og få at vide præcis, hvor stikledningen ligger, så De

ikke risikerer at beskadige den.

Et gaskomfur kræver udluftning

Hvis De har gaskomfur, skal der være god udluftning i køkkenet fx i form af en

emhætte. Den vil fjerne vanddamp og de små mængder kvælstofilter, som dannes

i forbrændingsprodukterne. I modsat fald kan der ske en ophobning af

kvælstofilter i luften. Det er kvælstofilterne i forbrændingsprodukterne, som kan

virke generende på fx astmatikere og små børn. Husk at spørge naturgasselskabet

eller VVS-installatøren til råds, inden emhætten sættes op. Den kan nemlig godt

påvirke frisklufttilførslen til naturgaskedlen, hvis denne har åbent forbrændingskammer

(se side 11).

Udmunding af vandret balanceret aftræk

Ønskes en installation forsynet med et vandret balanceret aftræk, må udmundingen

ikke placeres i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre arealer,

hvor der ofte befinder sig mennesker.

Hvem har ansvaret ...

Det er ejerens/brugerens ansvar:

● At naturgasinstallationen betjenes efter forskrifterne og ikke udsættes for

overlast

● At gasmåler og hovedhane til enhver tid er let tilgængelige

● At kun autoriserede VVS-installatører arbejder på naturgasinstallationen

● At stikledningen ikke beskadiges

● At de naturgasforbrugende apparater og deres aftræk/skorstene vedligeholdes,

så de er i forsvarlig stand

● At aftræksrør/skorsten, ventilationskanaler, friskluftåbninger o.l. ikke lukkes

eller tilstoppes

● At lovpligtige servicekrav overholdes

Det er VVS-installatørens ansvar:

● At alle nye installationer og ændringer af eksisterende installationer anmeldes

til gasselskabet og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Gasreglementets

bestemmelser. Installatøren fritages ikke for sit ansvar, selv om

naturgasselskabet har godkendt installationen.

● At instruere ejer/bruger i at betjene installationen og de tilsluttede gasforbrugende

apparater. Der skal altid følge dansksprogede brugsanvisninger samt

eventuelle sikkerhedsregler med til naturgasapparaterne.

Det er naturgasselskabets ansvar:

● At have en vagtcentral, som ejer/bruger kan kontakte døgnet rundt

● At kontrollere alle nye installationer

● At overvåge det generelle sikkerhedsmæssige niveau på eksisterende

gasinstallationer

● At yde naturgaskunderne information og energirådgivning

7


8

Aftrækssikringer og service ...

Gasreglementet

Naturgasinstallationer, herunder også skorsten/aftræk, skal udføres og vedligeholdes

efter bestemmelserne i Gasreglementet, der er udarbejdet af Danmarks

Gasmateriel Prøvning (DGP), som er den danske myndighed på området. DGP er

underlagt By- og Boligministeriet.

Aftrækssikringer

En aftrækssikring er en sikkerhedsanordning, der afbryder kedlen, hvis skorstenen

skulle blive blokeret.

Kedeltype (se side 11) Krav om montage af aftrækssikring

Kedler med gasblæseluftbrændere

og alle gaskedler med åbent

forbrændingskammer Ja

Kedler med lukket forbrændingskammer Nej

Er De i tvivl om, hvilken type kedel De har, kan De se eksempler på side 11 –

alternativt kan De kontakte Deres VVS-installatør eller gasselskab.

Service og vedligeholdelse

Kedeltype (se side 11) Lovkrav Anbefaling

Gaskedler med åbent forbrændingskammer Hvert 2. år

Gasblæseluftbrænder Hvert 2. år

Gaskedler med lukket forbrændingskammer

Kondenserende kedler med lukket

Hvert 3. år

forbrændingskammer Hvert 2. år

Hvad kan jeg selv gøre ...

Det kan De selv gøre

naturgasinstallationen samt skorsten/aftræk efterset og vedligeholdt med

passende mellemrum. Tegn helst en servicekontrakt, enten med et autoriseret

servicefirma (VVS-installatør) eller med naturgasselskabet.

Sørg for at holde rent omkring naturgasinstallationen. Ved kedeltyper med

åbent forbrændingskammer er det særlig vigtigt at holde rent i opstillingsrummet

og omkring luftindtaget ved kedlen.

Hold øje med at skorsten/aftræk ikke tilstoppes

af nedfaldne blade, sne og is, fuglereder o.l.


Hold øje med skorstenens tilstand. Hvis skorstenen

fx har en gammel foring, en keramisk foring

eller slet ingen foring, skal De være opmærksom

på, at der kan foregå en langsom nedbrydning.

Det kan medføre, at skorstenen tilstoppes, så der

opstår risiko for, at kulilteholdige forbrændingsprodukter

trænger ud i boligen. Få VVS-installatøren

til at vurdere skorstenen og eventuelt sætte

en godkendt foring i.

Vær opmærksom på fugt eller lugt i det rum, hvor

kedlen er opstillet. Det kan være tegn på dårligt

fungerende aftræk.

Fjern nedfald i skorstenen ved renselemmen på

skorstenen.


9


10

Gasinstallationen ...

Opbygning og tilslutning

En naturgasinstallation omfatter:

● Forsyning af naturgas til boligen via stikledningen

● Den indvendige rørinstallation

Gasapparaterne

● Aftrækssystemet for udledning af forbrændingsprodukter

Gasforsyningen – dvs. stikledningen ind til huset – er normalt lagt 60-90 cm ned

i jorden. Den slutter ved hovedhanen, som enten sidder over jorden (Fig. 1) eller

er placeret under jordniveau i husets kælder (Fig. 2). Fra hovedhanen føres

gasforsyningen videre i målerskabet.

Fra måleren ledes gassen gennem et rør til kedlen og eventuelle andre naturgasforbrugende

apparater, fx komfur. Røggasserne ledes gennem et aftræk eller en

skorsten ud i det fri.

Sådan afbrydes gastilførslen

Illustrationerne viser, hvor De (i de fleste tilfælde) skal lukke for gassen.

Der findes imidlertid flere forskellige typer installationer. Derfor er det vigtigt,

at De selv undersøger, hvor der kan lukkes for gassen på Deres installation

(se Fig. 1 og 2).

KEDEL

LUK HER ELLER HER

Fig. 1. Hovedhanen installeret over

jordniveau

MÅLER-

SKAB

KEDEL

LUK HER

MÅLERSKAB

Fig. 2. Hovedhanen installeret under

jordniveau

Kedeltyper ...

Kedler med åben forbrænding (Fig. 3, 4 og 5)

En naturgaskedel med åben forbrænding og en gasblæseluftbrænder tager luften

til forbrændingen fra det rum, hvor den står. Derfor skal der tilføres frisk luft.

Røggasserne ledes enten ud gennem skorstenen eller gennem et specielt aftræk.

MÅLERSKAB

LUFT

AFTRÆKS-

SIKRING

RØGGAS

Fig. 3. Væghængt

gennemstrømningskedel

med åbent forbrændingskammer

Fig. 4. Gulvplaceret

naturgaskedel med åbent

forbrændingskammer

Kedler med lukket forbrænding (Fig. 6 og 7)

Disse kedler får frisk

luft og afgiver forbrændingsprodukterne

gennem et dobbeltrør

(balanceret aftræk) eller

gennem to separate rør

(splitaftræk). Aftrækket

kan enten være placeret

vandret gennem muren,

lodret gennem taget eller

evt. gennem skorstenen.

MÅLERSKAB

LUFT

AFTRÆKS-

SIKRING

MÅLERSKAB

RØGGAS

RØG-

GAS-

LUFT

Fig. 6. Naturgaskedel med

lukket forbrændingskammer

og vandret balanceret

aftræk

MÅLERSKAB

LUFT

AFTRÆKSSIKRING

Fig. 5. Kedel med

gasblæseluftbrænder

MÅLERSKAB

Fig. 7. Naturgaskedel med

lukket forbrændingskammer

og lodret balanceret

aftræk

11


12

Skorstene ...

Vær opmærksom på faresignaler

Er der lugt, fugt eller dug i fyrrummet, kan skorstenen være defekt og udgøre en

risiko for, at der kan trænge giftig kulilte ud i huset.

Vær opmærksom på Deres skorstens tilstand

Stålskorsten

Har skorstenen

ikke en renselem,

skal der monteres en.

Muret skorsten

Er der ikke en

fuglerist eller en

hætte på skorstenen,

skal der monteres en.

Hvis der er løs

LECA-isolering i skorstenen,

skal den fjernes.

Husk at fjerne

nedfald i skorstenen

regelmæssigt. Mindst

én gang om året. *)

Er der ikke en

renselem i skorstenen,

skal der mures en i.

Er der ikke

monteret et foringsrør,

bør det gøres.

*) De må gerne selv fjerne nedfald ved renselemmen

Er skorstenen

monteret

direkte

oven på

kedlen,

bør den

kontrolleres årligt,

idet rustskaller kan

blokere kedlen.

Husk at fjerne

nedfald i skorstenen

regelmæssigt. Mindst

én gang om året. *)

Tæret eller

defekt foringsrør

skal udskiftes.

og lave aftræk ...

På installationer udført før 1987 var det tilladt at lade aftrækskanaler fra en

gaskedel med åbent forbrændingskammer udmunde meget tæt på tagfladen.

Dette kan i nogle tilfælde betyde, at aftrækket under visse vejrforhold fungerer

dårligt, og der kan trænge forbrændingsprodukter ind i boligen. Ved denne type

installation skal man være særlig opmærksom på faresignaler, da den lovpligtige

aftrækssikring ikke altid virker på disse anlæg.

Hvis der er generelle problemer med aftrækket, bør det ændres i henhold til

Gasreglementes gældende bestemmelser.

Udmunding

udført før 1987

Figurerne illustrerer forholdene ved huse med stor taghældning. Vær i øvrigt

opmærksom på, at høje træer omkring huset kan påvirke aftrækkets funktion.

Er De i tvivl, så kontakt Deres VVS-installatør eller gasselskabet.

Udmunding udført

efter nuværende

bestemmelse

13


14

Kuliltealarmer ...

Kuliltealarmer

Som et supplement kan der monteres en kuliltealarm, der giver en tydelig og høj

alarmlyd, hvis der opstår kulilte i huset. Imidlertid viser erfaringer fra Danmark

og andre lande, at de kuliltealarmer, der markedsføres, kan give fejlalarmer og –

hvad der er endnu værre – svigte!

Bemærk – Kuliltealarmer er udelukkende et ekstra sikkerhedselement i

den totale installation og ikke en primær sikkerhedsanordning!

Hvad skal en god kuliltealarm kunne?

● Give alarm før et farligt kulilteniveau nås, men uden fejlalarmer

● Have indbygget en alarmkurve, som simulerer kroppens optagelse af kulilte

● Kun reagere på kulilte (stor selektivitet)

● Skal kunne afprøves manuelt

● Have indbygget selv-check funktion

● Have høj gennemtrængende alarmtone

● Evt. have mulighed for tilslutning af flere alarmgivere

Hvis Deres kuliltealarm går i gang, bør De gøre følgende:

● Åbn døre og vinduer

● Sluk kedlen

● Kontakt gasselskabet eller en autoriseret VVS-installatør

HUSK!

● Sæt Dem ind i hvordan alarmen skal afprøves og intervaller for udskiftning

● Andre kilder kan give kulilte og forårsage alarmer (fx kemikalier, maling, mv.)

● Alarmen skal udskiftes med passende mellemrum (3-5 år) jf. brugervejledning

8 gode huskeregler ...

HUSK:

1

2

3

4

5

6

7

8

Friskluftåbninger ud til det fri må aldrig spærres eller tilstoppes.

Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skorstensløb.

Udmundingen af et vandret balanceret aftræk må aldrig placeres i

en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre arealer, hvor

der ofte befinder sig mennesker.

Check altid hvor stikledningen er placeret, når De skal i gang med

større gravearbejder.

Arbejd aldrig selv på installationerne. Tilkald en fagmand som loven

kræver.

Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af naturgasinstallationerne.

Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten. Vær opmærksom

på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret. Det kan

være tegn på dårligt fungerende aftræk eller dårlig forbrænding.

Få oplysning og rådgivning hos naturgasselskabet, når De planlægger

bygningsændringer ved eller omkring stikledning, målerskab,

gaskedel og installation.

15


DGC & K-TEXT 10.00

More magazines by this user
Similar magazines