Thorvaldsens Museum ARKEN ... - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

Thorvaldsens Museum ARKEN ... - Skoletjenesten

Thorvaldsens Museum

ARKEN

Vikingeskibsmuseet

Nikolaj Kunsthal

Arbejdermuseet

Københavns Museum

Experimentarium

Nationalmuseet

Dansk Arkitektur Center

Ny Carlsberg Glyptotek

DR Symfoni Orkestret

Kulturcentret Assistens

GeoCenter Møns Klint

Gl Holtegaard

Zoologisk Have

Statens Museum for Kunst

Mute Comp. Physical Theatre

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Designmuseum Danmark

Statens Forsvarshistoriske Museum

Orlogsmuseet · Tøjhusmuseet

Danmarks Tekniske Universitet

# 8 august 2011

Info

SKOLETJENESTEN S

UNDERVISN I N G STILBUD

U N G D O M S U D D A N N E L S E R

SKO L EÅRET 2 0 1 1 / 1 2


TIL LÆSERNE

Skoletjenestens undervisningstilbud til ungdomsuddannelser

omfatter først og fremmest det almene gymnasium (stx) og hf,

men i de seneste år er der i stigende grad tilrettelagt tilbud, der

henvender sig bredt til de gymnasiale uddannelser, og især er

der nye tilbud til htx.

De gymnasiale uddannelser har altid været en central målgruppe

i Skoletjenestens virke, og nye og gamle tilbud tilrettelægges

i et samspil mellem de gældende læreplaner m.v. og de

særlige muligheder for at inddrage en anden og supplerende

faglighed og oplevelse, som et besøg i de autentiske læringsmiljøer

giver.

Et eksempel på, at de gymnasiale uddannelser er i fokus i

udviklingsarbejdet, er de mange nye tiltag, som Skoletjenesten

Statens Naturhistoriske Museum har stået for i de sidste to år.

Det målrettede arbejde har både resulteret i en bred vifte af aktivitetstilbud

og et stort besøg. På Københavns Museum har en

helt ny profil på museet med nye måder at skabe nutidige udstillinger

på givet grundlag for at skabe nye læringsressourcer,

blandt andet med inddragelse af ny teknologi i undervisningen.

Interaktive læringsrum indgår også i udstillingerne “Europa!” på

Nationalmuseet og “Yinka Shonibare” på Designmuseum, som

samtidig hver især omhandler centrale temaer.

På de følgende sider giver vi et kort overblik over det kommende

skoleårs undervisningstilbud. En nærmere beskrivelse kan læses

på www.skoletjenesten.dk, og yderligere oplysninger kan desuden

altid fås ved direkte henvendelse til Skoletjenestens medarbejdere

på de enkelte museer og kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerne

er levende og dynamiske, og vi udvikler derfor hele

tiden nye undervisningsaktiviteter – følg med på hjemmesiden og

via Skoletjenestens elektroniske nyhedsbrev!

Info # 8, august 2011

© Skoletjenesten 2011

Oplag: 5.000

ISSN: 1604-8792

Skoletjenesten

Artillerivej 126, 5. sal

2300 København S

Tlf.: 32 68 73 50

skoletj@skoletjenesten.dk

www.skoletjenesten.dk

Poul Vestergaard,

Leder af Skoletjenesten

Redaktion: Pia Justesen og Poul Vestergaard (ansv.).

Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten.

Tryk: Kailow Graphic.

Forsidefoto: Københavns Museum.

Bagsidefoto: Lars Skaaning. Thorvaldsens Museum.

Der tages forbehold for trykfejl og evt. prisændringer.

Skoletjenesten er et samarbejde mellem

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune,

kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster og

en række museer, kulturinstitutioner og

uddannelsessteder.

INDHOLD

KULTURHISTORIE

Europa! 3

Nationalmuseet 5

Arbejdermuseet 10

Bakkehusmuseet 11

Danmarks Tekniske Museum 11

Det Nationalhistoriske Museum

på Frederiksborg Slot 12

Karen Blixen Museet 14

Kulturcentret Assistens 14

Københavns Museum

– storbyen, identiteter og nærvær 15

Københavns Museum 17

DieselHouse 18

Medicinsk Museion 19

Brede Værk 19

Frilandsmuseet 20

Politihistorisk Museum 20

Orlogsmuseet 20

Tøjhusmuseet 20

Teatermuseet i Hofteatret 21

Vikingeskibsmuseet 21

NATURVIDENSKAB

Esrum Kloster & Møllegård 22

Experimentarium 22

GeoCenter Møns Klint 23

Tivoli 23

Danmarks Akvarium 24

Danmarks Tekniske Universitet 24

Nye tider – nye tiltag 25

Botanisk Have 26

Geologisk Museum 26

Zoologisk Museum 26

Zoologisk Have 27

KUNST · ARKITEKTUR · DESIGN

ARKEN Museum for Moderne Kunst 28

Dansk Arkitektur Center 29

Davids Samling 30

Den Frie Udstillingsbygning 31

Den Hirschsprungske Samling 32

Yinka Shonibare 33

Designmuseum Danmark 34

Gl Holtegaard 35

KØS Museum for kunst i det offentlige rum 36

Louisiana Museum for Moderne Kunst 37

Museet for Samtidskunst 38

Ny Carlsberg Glyptotek 38

Nikolaj Kunsthal 39

Ordrupgaard 40

Statens Museum for Kunst 40

Thorvaldsens Museum 44

MUSIK · TEATER · DANS

Verdensmusikbanken.dk 45

Figura 45

DR SymfoniOrkestret 45

Mute Comp. Physical Theatre 45

Det Kongelige Teater 46


Europa!

Særudstilling på Nationalmuseet,

6. januar – 3. juni 2012

■ af vibeke mader, skoletjenesten nationalmuseet

Europas historie og relationer til omverdenen gennem

2.500 år er temaet for Nationalmuseet næste

store særudstilling, der åbner for publikum den 6.

januar 2012.

Udstillingen viser et langt forløb over 2.500 år,

hvor udvalgte genstande viser snit af Europas historie,

og hvordan idéen om Europa er blevet knyttet til

forskellige betydningsbærende fænomener som kristendom,

den videnskabelige revolution, forskellige

styreformer, demokrati, kapitalisme og menneskerettigheder.

Udstillingen omhandler 9 nedslag i Europas

historie, som viser de muligheder og brud, der har

været med til at forme Europas historie i et konstant

samspil med omverdenen fra antikken til det 20.

Kulturhistorie

århundredes ødelæggende krige og ideologiske kampe

og et Europa i globaliseringens tegn.

De 9 nedslag er konstrueret således, at europæisk

kultur og andre kulturer fra samme periode modstilles.

Her undersøges bl.a. den indflydelse, den arabiske

højkultur har haft på middelalderens samfund,

men også, hvordan det middelalderlige samfund

forstod at anvende disse bidrag, og hvordan ændrede

politiske og økonomiske strukturer skabte

grundlaget for Europas store ekspansion, der fandt

sted i 1400-1500-årene. Her underlagde de europæiske

stater sig store dele af verden og opbyggede et

globalt hegemoni, som gennem de herskende magtstrukturer

kom til udtryk i senere tiders kolonisering

og imperialisme. Indadtil var Europa i 1700-årene

“europa bortført af zeus i skikkelse af en tyr”, potteskår. foto: nationalmuseet.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 3præget af store politiske omvæltninger, hvor idéer

om universelle værdier som menneskerettigheder og

en retsstat skabte et samfund, hvor nye sociale grupper

kom til orde og kunne formulere en anden politisk

dagsorden. Europa skabte fra 1500-tallet en

verdensmagt, hvor europæiske værdier fik en fremtrædende

betydning; men med krigene i 1914-1918

og 1939-1945 bryder Europas verdensmagt sammen

og bliver udfordret af nye magter, der har taget

moderniteten til sig.

Et underliggende tema og spørgsmål gennem

udstillingen er: Hvad er Europa: En idé, en konstruktion?

Findes der en fælles europæisk identitet?

Hvordan forstås europæisk identitet? Idéer om

Europa stammer fra græsk kultur, fik blivende

betydning i middelalderen og hviler i dag på fore-

videnskabelige nybrud. ur med armillarsfære, der viser en

model af universet. foto: nationalmuseet.

stillinger om samhørighed og forskelle og på fælles

erfaringer fra fortiden og forestillinger om fremtiden.

Begrebet europæisk identitet forbindes i dag med

konkrete politiske sammenhænge og knytter sig til

forestillinger om modernitet og rationalitet, men

har været under konstant forhandling og konstruktion

i de forskellige historiske perioder i mødet med

kulturer uden for Europa. Europæisk identitet har

ofte historisk set udkrystalliseret sig i opposition til

en ikke-europæisk anden, som afrikanere, asiater og

muslimer, og står derfor over for nye kolossale ydre

udfordringer fra andre aktører i verden, der ikke

længere anerkender en europæisk eller vestlig dominans.

Digital læring med fokus på demokrati og

europæisk identitet

Temaer i undervisningen fokuserer på begreberne

demokrati, europæisk identitet og et kronologiforløb,

og selve undervisningen ved besøget er organiseret

som en workshop med mobil læring og som

omvisninger i udstillingen.

Workshoppen “Vejen til demokrati” har til formål

at analysere demokratibegrebet i europæisk historie

og afsøge begrebets ændrede betydning gennem

udvalgte punktnedslag. Eleverne arbejder i udstillingen

med iPods og samler data til en fælles produktion,

der bliver uploadet til Nationalmuseets

netværk og vises på en storskærm i udstillingen. Formål:

At give eleverne en stemme i udstillingen.

Temaet “Hvad er europæisk identitet?” undersøger,

hvad en sådan identitet består af, og hvor den

historisk stammer fra, og “Historiens gang – periodisering

til diskussion” tager med udgangspunkt i

Europa-udstillingen diskussionen op om, hvilke

historiesyn der ligger til grund for de historiske

perioders betegnelser. Tilbuddet er særligt velegnet

til det obligatoriske kronologiforløb i 3. g, men alle

tilbuddene passer til langt det meste af historiefagets

kernestof og arbejder med en tæt inddragelse af eleverne

i omvisningerne.

4 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie


NATIONALMUSEET

Frederiksholms Kanal 12

1220 København K

Tlf. 33 47 38 38, kl. 10-14

www.natmus.dk

SÆRUDSTILLING

Hvad er europæisk identitet?

17. januar – 25. maj 2012

Diskussionen om en særlig europæisk

identitet er aktuel med en

stadig stigende integration i det

europæiske samarbejde. Hvad

består en sådan identitet af, og

hvor stammer den historisk fra?

1 t. / 300 kr.

Historiens gang

– periodisering til diskussion

17. januar – 25. maj 2012

Hvorfor er der uenighed om, hvornår

perioder starter og slutter?

Vores inddeling af historien er

udtryk for, hvilke begivenheder vi

ser som afgørende elementer for

at forstå os selv og vores nutid.

1 t. / 300 kr.

Vejen mod demokrati

– workshop med mobil læring

17. januar – 25. maj 2012

Workshoppen sigter på at analysere

demokratibegrebet i europæisk

historie fra antikken til det 20.

århundrede og afsøge begrebets

ændredede betydningslag gennem

tiden.

2 t. / 600 kr.

DANMARKS OLDTID

Danmarks tilblivelse

Få en introduktion til Danmarks

oldtid gennem nogle af de mest

spektakulære fund fra rensdyrjægerne

til de første kristne vikinger.

1 t. / 300 kr.

Kulturhistorie

MIDDELALDER OG

RENÆSSANCE

HELE SKOLEÅRET

Fra vikingetid til middelalder

– et kort kronologiforløb

Harald Blåtands dåb i o. 965 blev

begyndelsen på en række markante

religiøse, mentale, sociale og

politiske ændringer, der på sigt

integrerede Danmark i den vesteuropæiske

kultur.

1 t. / 300 kr.

Dagligliv i renæssancen

Renæssancen er en periode, som

banede vejen for et nyt verdensbillede,

ny videnskab og nye måder at

leve på. Verden blev større, og det

satte skub i en dynamisk udvikling.

1 t. / 300 kr.

Troens billeder

Kirkens kunst var en integreret og

uundværlig del af den kristne forkyndelse.

Fra hvælvinger, malerier

og gyldne altre fortaltes Bibelens

historier til den ofte analfabetiske

menighed.

1 t. / 300 kr.

Perioden fra 1536 til 1660

– brud og kontinuitet

Tiden fra 1536 til 1660 bød bl.a. på

reformationen, sociale omvæltninger,

religionskrige og en ny samfundsstruktur.

Temaet fokuserer på

periodens samfundsmæssige forandringer.

1 t. / 300 kr.

uroksen. foto: nationalmuseet.

portræt af luther.

foto: nationalmuseet.

Reformationen 1536

– religion, politik og krig

I 1517 slog Luther sine teser op i

Wittenberg. Det blev starten på en

reformbevægelse, der førte til

dannelsen af de protestantiske

kirker i Nordeuropa.

1 t. / 300 kr.

armillarsfære, model af universet.

foto: nationalmuseet.

Renæssancens

naturvidenskabelige revolution

Vi gennemgår 1500-1600-tallets

videnskabshistorie, hvor nye

metoder levede side om side med

den magiske praksis. Der perspektiveres

til nutidens evidensbaserede

forskning.

1 t. / 300 kr.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 5Drømme om universet

– skiftet fra det geo- til det

heliocentriske verdensbillede

Et undervisningstilbud, hvor rollespil,

fysikforsøg, kulturhistoriske

kilder, genstande og it er ingredienserne

i et tværfagligt dynamisk

historie/fysik-forløb, der kræver

elevernes aktive deltagelse.

3 t. / 950 kr.

Mellem stjerner og planeter

– et digitalt læringsspil

Skoletjenesten og Nationalmuseet

har udviklet et tværfagligt læringsspil

om skiftet fra det geocentriske

til det heliocentriske verdenbillede

rettet mod historie og fysik.

http://stjernerogplaneter.natmus.dk/

DANMARKSHISTORIER

1660-2000

HELE SKOLEÅRET

Enevældens Danmark

I 1660 blev enevælden indført i

Danmark ved et statskup. Hør om

enevælden som magtsystem og

om et samfund inddelt i stænder.

1 t. / 300 kr.

Oplysningstiden og det galante

1700-tal

Oplysningstiden var præget af enevælde,

en magtfuld kirke og et brutalt

retssystem, men den var også

præget af oplysningsfilosoffer og

et borgerskab, der satte samfund,

religion og videnskab til debat.

1 t. / 300 kr.

Guldalderens Danmark

Undervisningen giver et indblik i

perioden 1800-1850 samt i de

mange nye opfindelser, opdagelser

og idéer, som prægede tiden.

1 t. / 300 kr.

Det moderne bryder igennem

Grundloven af 1849 lagde med sin

begrænsede valgret op til et nyt og

demokratisk samfund. Undervisningen

tager udgangspunkt i

emner som folk, demokrati, industrialisering

og fremskridtstro.

1 t. / 300 kr.

Danmark i det 20. århundrede

Undervisningen handler om

opbygningen af det danske velfærdssamfund.

Fra de visionære

tanker omkring år 1900, over

krisen i 1930’erne til tiden efter

2. verdenskrig.

1 t. / 300 kr.

Danmark i mellemkrigstiden

De brølende 1920’eres sorgløshed

blev afløst af 1930’ernes krisetider.

Det var også i denne periode, at de

første spadestik til det velfærdssamfund,

vi kender i dag, blev taget.

1 t. / 300 kr.

Historiens lange linier

En hurtig indføring i centrale

begivenheder, hændelser og

fænomener i de seneste 350 års

Danmarkshistorie, krydret med

små historier om det levede liv.

1 t. / 300 kr.

“familiebillede” 1829. malet af emilius bærentzen. foto: nationalmuseet.

Lige køn?

I 1909 stemte danske kvinder for

første gang ved et valg. Hvad betød

det, at kvinder fik stemmeret? På

omvisningen ses på kvinders stilling

i samfundet, og der diskuteres

ligestilling førhen og nu.

1 t. / 300 kr.

KLUNKEHJEMMET

Borgerskab i plys og klunker

Omvisningen belyser alle sider af

denne enestående lejlighed, både

de rum, hvor familiens gæster

kom, og de områder, hvor kun

herskab og tjenestefolk satte deres

ben. Der tegnes et indgående billede

af hverdagen i et borgerskabshjem

omkring år 1900 samt tidens boligindretning

og modestil. Der lægges

vægt på at vise forskelle mellem

kvindens og mandens verden. En

god baggrund for at arbejde videre

med et tema som f.eks. sædelighedsfejden.

2 x 1 t. / 500 kr.

Ved klasser over 30 personer inkl.

lærer kan ekstra hold bestilles

til 250 kr.

3 x 1 t. / 750 kr.

6 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie


ETNOGRAFISK SAMLING

INDIANERE

HELE SKOLEÅRET

Præcolumbiansk kultur og religion

Religion i Sydamerika (Latinamerika)

har en række fællestræk. For de

mesoamerikanske såvel som de

sydamerikanske kulturer gælder

det, at de var polyteistiske

religioner med mange guder.

1 t. / 300 kr.

Præcolumbianske skatte

Azteker-, maya- og inkarigerne var

velorganiserede stater med en

højtudviklet kultur og politiske

institutioner. Det illustreres

gennem skattefund, keramik og

kulturel udveksling.

1 t. / 300 kr.

maske i form af solkvinden.

foto: nationalmuseet.

GRØNLAND

HELE SKOLEÅRET

På ekspedition til Grønland

Modige danskere som Knud

Rasmussen har trodset mørket og

kulden på lange ekspeditioner for

at skaffe oplysninger om Grønlands

natur og folk. Hør om rejserne, og

se på de hjembragte genstande.

1 t. / 300 kr.

Kulturhistorie

nøjagtige modeller blev hjembragt af knud rasmussen. foto: nationalmuseet.

Fangerliv i Grønland

Lær om familieliv, bolig, transport,

handel, fangst og åndeverden. Se

de unikke genstande fra Nationalmuseets

grønlandske samlinger,

og få en kort indføring i Grønlands

historie op til i dag.

1 t. / 300 kr.

Natursyn og livssyn hos

arktiske folk

Eskimoerne levede i en verden fuld

af ånder og tabuer. Eleverne får en

indføring i det livssyn, hvori sagn

og myter fra de arktiske områder

indgik, og ser på amuletter,

tupilakker m.v.

1 t. / 300 kr.

ØSTASIEN

HELE SKOLEÅRET

Made in China

Kineserne har opfundet alt fra

kompas og fyrværkeri til bogtrykkeri

og krudt. I dag produceres mange

af de varer, som indgår i vores

hverdag, i “Riget i Midten”.

1 t. / 300 kr.

Forlystelseskvarterer og karaoke

Hør om den japanske underholdningsindustri

fra animationsfilm

og avancerede computerspil til

gamle traditioner, såsom de hvidmalede

geishaer og Noh-teatret.

1 t. / 300 kr.

samuraisværd (katana) med lakeret skede

fra 1800-tallet. foto: nationalmuseet.

Ære og skønhed i Japan

Hør om tiden omkring 1600, hvor

Japan blev forenet til ét rige. Æreskodekser,

skønhedsidealer og

populær underholdning i nutidens

Japan knytter sig til datidens

samuraier og geishaer.

1 t. / 300 kr.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 7kvindemaske fra dr congo, kaldet en

kifwebe. foto: nationalmuseet.

AFRIKA

HELE SKOLEÅRET

Maskens rolle

Om masketraditionen i Afrika og

dens rolle i forbindelse med overgangsritualer,

religiøse og politiske

processer. Maskebrugen sættes i

en social og politisk sammenhæng

med perspektiv til Danmark.

1 t. / 300 kr.

Sukker, slaver og skæbner

Danskerne skibede engang ca.

100.000 slaver over Atlanten. Tag

med på en tværfaglig rejse, og lær

om den danske slavehandel, der

forandrede mange menneskers liv.

1 t. / 300 kr.

Politiske og sociale strukturer i

Central- og Vestafrika

Vi sætter fokus på den komplekse

politiske, religiøse og sociale organisering

i Central- og Vestafrika.

Undervisningen omhandler blandt

andet magiske figurer og statussymbolers

essentielle rolle.

1 t. / 300 kr.

islams fem søjler, indisk plakat købt på zanzibar. foto: universitetet i bergen.

indbygger i landsbyen sesemi. foto: dorthe nielsen.

Løvens fortælling

I undervisningsmaterialet “Løvens

fortælling” perspektiveres dansk

slavehandel gennem personportrætter

fra nutidens Ghana. Læs

om livet, drømme og holdninger til

slavehandlen blandt efterkommerne.

Gratis.

RELIGION OG

KULTURMØDER

HELE SKOLEÅRET

Ritualer

Hvad er et ritual, og hvilken rolle

spiller ritualer for de religiøse og i

samfundet? Vi diskuterer dåb,

omskæring, begravelse, ligbål, bøn

og ofringer i et historisk og ritualteoretisk

perspektiv.

1 t. / 300 kr.

Islam i dag

Få en kulturhistorisk introduktion

til islams grundlag og mangfoldighed,

der kvalificerer eleverne til at

deltage i den aktuelle debat.

Lærereksemplar af Koranen udleveres

gratis.

1½ t. / 425 kr.

8 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie


Religion for gymnasieklasser

De fem største verdensreligioner,

jødedom, kristendom, islam,

hinduisme og buddhisme, belyses

med fokus på genstande, myter og

ritualer. Eleverne prøver dragter og

inddrages aktivt gennem dialog.

1½ t. / 425 kr.

ANTIKSAMLINGEN

Civilisationens fødsel i

Den nære Orient

Hør om landbrugets opståen, skriftens

opfindelse og de første byer i

det, der i dag er Mellemøsten, og

hvordan stormagter kendt fra

Bibelen kæmpede indbyrdes om

jord, handelsret og ressourcer.

1 t. / 300 kr.

alexander d. store vist med vædderhorn.

foto: nationalmuseet.

Propaganda i Antikken

Billedernes magt i antikken. Hvordan

magthaverne markerede sig,

og hvordan kunst og dagligdags

genstande gav udtryk for politiske

omstændigheder i Grækenland

og Rom.

1 t. / 300 kr.

Det romerske verdensrige

Følg Roms udvikling til verdensrige,

og fra republik til kejserdømme.

Mød den romerske borger i Rom

og i rigets provinser, og oplev,

hvordan også Danmark havde

kontakt med romerne.

1 t. / 300 kr.

Kulturhistorie

odysseus undslipper kyklopen under

maven på et får.

foto: nationalmuseet.

Da kultur og litteratur blev

til billeder

Det antikke græske billedsprog

afspejlede både mytologi og samfundsforhold.

Vi ser, hvordan litteraturen

kommunikeredes ud til

folket gennem billeder, og hvad de

betød for den græske selvopfattelse.

1 t. / 300 kr.

prisamfora, der viser den vundne sportsgren.

foto: nationalmuseet.

Hurtigere, højere, stærkere

– sport i antikken

Om sport i antikkens Grækenland

og de olympiske lege i oldtid og

nutid.

1 t. / 300 kr.

Ørnen og korset

– Romerriget på Jesu tid

Hør om livet i Romerrigets østlige

del på Jesu tid. Vi følger kristendommens

begyndelse igennem

bibelhistorier og arkæologi.

1 t. / 300 kr.

I Osiris’ rige

Vi tager på rejse til Dødsriget, hvor

Osiris hersker. I Antiksamlingen

findes gravudstyr, der går over

4000 år tilbage. Genstandene fortæller

om ægypternes forestillinger

om livet efter døden.

1 t. / 300 kr.

kopi af græske stemmehjul.

foto: nationalmuseet.

Demokratiets vugge

– livet i den græske bystat

Vi ser på forskellen mellem

athenernes og vor tids demokrati.

Hvordan artede livet sig for

bystatens indbyggere?

1 t. / 300 kr.

Når kulturer mødes – på rejse

omkring Middelhavet

Tag med på rejse omkring Middelhavet.

Vi besøger Ægypten, Grækenland,

etruskerne og Rom og ser på

fællestræk i kulturerne i kunst,

religion og gravskikke.

1½ t. / 425 kr.

NATIONALMUSEET

Bestilling: Tlf. 33 47 38 38,

kl. 10-14

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 9


ARBEJDERMUSEET

Rømersgade 22

1362 København K

Tlf. 33 48 03 30,

mandag-torsdag kl. 13-16

www.arbejdermuseet.dk

www.aba.dk

John Kørner: Kvinder til salg

1. september – 20. december 2011

Ud fra John Kørners nymalede

værker sættes der fokus på den

sexhandel, der foregår med udenlandske

kvinder i Danmark. Forløbet

illlustrerer, hvordan kunsten

kan kommentere og debattere et

aktuelt problem.

1 t. / 200 kr.

HELE SKOLEÅRET

Familien Sørensen

Hvordan formede hverdagslivet sig

hos arbejderklassen omkring år

1900? Forløbet fokuserer på arbejderfamiliens

hverdag, kønsmoral,

forholdet til religion samt bolig- og

arbejdsforhold.

1 t. / 200 kr.

Industriarbejdet

De sidste 150 år har industrien

gennemgået en udviklingsproces

fra håndværk til IT-styrede produktioner.

Undervejs har industrien og

industriarbejderne gensidigt påvirket

hinanden i processen.

1 t. / 200 kr.

strejkemøde i festsalen 1899. foto: arbejdermuseet.

john kørner: “kvinder til salg”. © john kørner.

Kold krig – ideologiernes kamp

Hvordan forsøgte øst og vest at

påvirke danskerne i 1950’erne?

Og fik den kolde krig indflydelse på

hverdagslivet, som det formede sig

i 1950’ernes Danmark?

1 t. / 200 kr.

Byvandring:

Kampen for demokratiet:

1849-1901

Byvandringen formidler den

politiske kamp, der foregik mellem

Socialdemokratiet, Ventre og Højre

i tiden. Faglige oplæg og øvelser

giver eleverne et indblik i tidens

begreber og begivenheder.

Ca. 2 t. / 500 kr.

Byvandring:

Slaget på Fælleden

Nørrebro, stenkast og sammenstød

mellem civile og myndigheder.

Slaget på Fælleden tager eleverne

tilbage til 1870’ernes Nørrebro,

hvor den spirende arbejderbevægelse

slår rødder i brokvarteret.

Ca. 2 t. / 500 kr.

10 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie


BAKKEHUSMUSEET

Rahbeks Allé 23

1801 Frederiksberg C

Tlf. 33 31 43 62

www.bakkehusmuseet.dk

portræt af adam oehlenschläger.

foto: stuart mcintyre.

HELE SKOLEÅRET

Oplysningstiden og

romantikken i Danmark

Med udgangspunkt i ægteparret

Kamma og Knud Lyne

Rahbeks hjem i Bakkehuset

beskrives dansk kulturliv i

perioden 1780-1830. Begreber

som oplysningstiden,

romantikken og guldalderen

vil blive belyst.

1 t. / 1 kr. pr. elev.

Tilmeld dig Skoletjenestens

elektroniske nyhedsbrev på

www.skoletjenesten.dk

– udsendes hver måned

med sidste NYT!

Kulturhistorie

DANMARKS

TEKNISKE MUSEUM

Fabriksvej 25-27

3000 Helsingør

Tlf. 49 22 26 11

www.tekniskmuseum.dk

Myter og sandheder

– Ellehammers flyforsøg i 1906

Hjemmeside bygget op

omkring Ellehammers påstand

“Jeg fløj” og en diskussion af

begrebet flyvning.

http://myterogsandhed.

e-museum.dk/

HELE SKOLEÅRET

Den industrielle revolution

Dampmaskinen indvarsler en

ny æra med industrielle

teknologier.

50 min. / 250 kr.

foto: danmarks tekniske museum.

Innovation

Med afsæt i Joseph A. Schumpeters

klassiske skelnen mellem invention,

innovation og diffusion udbydes

undervisning i museets omfattende

samling.

50 min. / 250 kr.

Energikrisen på mobil

Tag tilbage og ændr historien – det

er din egen fremtid, der er på spil.

Du skal få fremtidens biler til

at køre!

1½ t. / 250 kr.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 11

illustration: ignacio peña.


DET

NATIONALHISTORISKE

MUSEUM PÅ

FREDERIKSBORG SLOT

Frederiksborg Slot

3400 Hillerød

Tlf. 48 26 04 39, kl. 10-15

www.frederiksborgslot.dk

Christian 4.s Frederiksborg

– renæssanceslot og kongespejl

1. april – 30. september

Christian 4.s Frederiksborg Slot

blev opført og dekoreret efter

renæssancens principper. Tag med

på opdagelse i renæssancens

symbolik, og hør, hvordan slottet

var en spejling af kongens magt

og rigdom.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

HELE SKOLEÅRET

Fra kongebolig til museum

Oplev Christian 4.s pragtfulde

renæssanceslot, og hør om slottets

tid som kongebolig samt om

branden, der førte til oprettelsen af

museet, hvor Danmarkshistorien

fra 1500 til i dag fortælles.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Christian 4.

Christian 4.s tid opleves gennem

renæssanceslottet og de store

pragtrum fra hans tid. Portrætter

og historiemalerier belyser vigtige

faser og begivenheder i Christian

4.s liv.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

“danmark”, 2009, malet af peter carlsen. foto: kitt weis.

Historiemaleriet

Historiemalerierne indbyder til

spændende fortællinger om

historiske begivenheder. Samtidig

giver de mulighed for analyse og

kildekritiske studier, da de ofte er

malet, længe efter begivenheden

fandt sted.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Leonora Christina og Danmarks

største landsforræder

Historien om Leonora Christinas

fangenskab i Blåtårn og selvbiografien

“Jammersminde” er en

vigtig del af Danmarks historie og

kultur. På Det Nationalhistoriske

Museum kan eleverne opleve

begge dele.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Portrættets historie

Oplev Danmarks største portrætsamling

af markante danskere fra

1500 til i dag. Hør om portrætternes

iscenesættelse for de forskellige

samfundslag og om portrættets

stilmæssige udvikling fra renæssancen

til i dag.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Kongemagtens historie

Hør om kongemagtens udvikling

fra Christian 1. til dronning

Margrethe. Der fortælles om

forskellige styreformer samt om

ændringer i kongernes rolle og

selvopfattelse.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Audienssalen og den enevældige

kongemagts forherligelse

Den prægtige Audienssal i 1600tallets

barokstil giver et unikt

indblik i en enevældig monarks

iscenesættelse af sig selv som en

sejrrig feltherre med slægtens ret

til tronen og arvefølgen sikret.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Oplyst enevælde

Den oplyste enevælde omfatter

bl.a. den dramatiske historie om

Christian 7.s sindssygdom og hans

livlæge Struensee, der tog magten

og var dronningens elsker, indtil

han blev arresteret og henrettet.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

12 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie


Enevælden på Frederiksborg

Enevældens kroningskirke og Audienssalen

beskrives sammen med

portrætter af hovedpersonerne ved

enevældens indførelse og historiemalerier

om svenskekrigene og

arvehyldningen 1660.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Besættelsen og krigen i kunsten

Gennem museets billeder behandles

efterkrigstidens fortolkninger af

besættelsen, hvor splittelsen mellem

samarbejdspolitikerne og

modstandsbevægelsen spillede en

central rolle.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

De lange linjer i

Danmarkshistorien

Oplev de lange udviklingslinjer i

Danmarkshistorien fra o. 1500 til i

dag gennem portrætter, historiemalerier,

møbler og kunstgenstande,

og vælg selv, om temaet

skal være historie eller kunst.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Kulturhistorie

Guldalderen

Gennem slagbilleder og portrætter

af de betydeligste personligheder

behandles de dramatiske Englandskrige

og den efterfølgende

kunstneriske og videnskabelige

blomstringsperiode.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Reformationen

Reformationstiden i Danmark var

præget af kampen mellem katolicisme

og protestantisme. Oplev

periodens hovedpersoner som

Hans Tavsen og Christian 3., og se

den første Bibel på dansk fra 1550.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Danmark i det 20. århundrede

Danmarks udvikling skildres ved

portrætter af markante danskere

og historiemalerier af vigtige begivenheder.

Portrætterne viser alle

samfundslag og belyser de vigtigste

ismer i epokens portrætkunst.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

detalje fra “den grundlovgivende rigsforsamling”, malet af constantin hansen 1860-64.

foto: lennart larsen.

“en konditor” 1928. foto: august sander.

© die photographische sammlung/sk

stiftung kultur, cologne.

De slesvigske krige og genforeningen

De slesvigske krige og genforeningen

er skildret i kunsten, så man

både får indtryk af krigenes gang

og af de nationale myter om

“ånden fra 48” og 1864, der har

formet den danske identitet.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Demokratiets indførelse

Junigrundloven omhandler perioden

omkring afskaffelsen af den

enevældige statsform i 1849, hvor

Danmark fik folkestyre, hvilket bl.a.

illustreres ved Constantin Hansens

maleri af grundlovsfædrene.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

Fra kaos til kosmos

Med fokus på Danmarkshistoriens

største videnskabsmænd fortælles

via museets genstande verdensbilledets

historie gennem 500 år

samt den betydning, danske videnskabsmænd

har haft for udviklingen.

1 t. / 15 kr. pr. elev og lærer i entré.

DET NATIONALHISTORISKE

MUSEUM PÅ

FREDERIKSBORG SLOT

Bestilling: Tlf. 48 26 04 39,

kl. 10-15

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 13


KAREN BLIXEN

MUSEET

Rungsted Strandvej 111

2960 Rungsted Kyst

Tlf. 45 57 10 57

www.karen-blixen.dk

karen blixens skrivemaskine.

foto: erica lennard, 1993.

Kreativ skrivning

Ved at læse og analysere Blixens

tekster afprøver vi forskellige

skriveøvelser, der styrker

elevernes iagttagelsesevne og

sproglige bevidsthed.

1½ t. / 775 kr.

Skræddersyet undervisning

Vi tager gerne udgangspunkt i

en specifik tekst af Karen Blixen,

som klassen har læst, f.eks.

fra kanonen.

1 t. 550 kr. / 1½ t. 775 kr.

Tilmeld dig Skoletjenestens

elektroniske nyhedsbrev på

www.skoletjenesten.dk

– udsendes hver måned

med sidste NYT!

KULTURCENTRET

ASSISTENS

Assistens Kirkegård

Kapelvej 4, 2200 København N

Tlf. 35 37 19 17

www.assistens.dk

Lad latteren rulle på gravens rand

NYHED

Lad latteren rulle med latterinstruktør

Hanne Siboni. Latterkursus

giver glæde og energi. Med

en række øvelser igangsættes latteren

helt uden årsag.

1 t. / 750 kr.

LÆRERKURSUS

Latterkursus – lad latteren rulle på

gravens rand

Tag hele lærerværelset med på latterkursus.

Latter øger velværen og

er en fantastisk måde at slippe tøjlerne

løs sammen på. En metode

til sammen med kollegerne at få

overskud og energi i hverdagen.

Alle undervisere. 1.500 kr.

HELE SKOLEÅRET

Da naturen blev moderne

Naturen er ikke til at komme

udenom! I 1700-tallet ændredes

vores opfattelse af naturen, og

forholdet mellem menneske og

natur blev anderledes. Naturen

blev læremester for ånd, kultur

og samfund.

1½ t. / 500 kr.

“Indimellem tænker man jo

på døden”

Forløbet giver indsigt i forskellige

tiders, kulturers og konkrete

steders “sætten ord og billeder”

på døden.

1½ t. / 500 kr.

Digterruten

Fortællinger om forfattere og

digtere, som ligger begravet på

Assistens Kirkegård. Blandt

andre H.C. Andersen, Michael

Strunge, Dan Turèll, Søren

Kierkegaard og mange flere.

1½ t. / 500 kr.

Ånden i naturen

Hvad er egentlig naturvidenskab?

På Assistens Kirkegård ligger

mange af de naturvidenskabsmænd,

hos hvem ånds- og naturvidenskab

udgjorde et sammenhængende

hele.

1½ t. / 500 kr.

Den fortællende have

En kirkegård er en have med de

døde, men anlagt for de levende.

1½ t. / 500 kr.

14 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie

foto: kulturcentret assistens.

foto: kulturcentret assistens.


Københavns Museum

– storbyen, identiteter og nærvær

Metamorfose, forandringer og nye måder at skabe vedkommende, nutidige udstillinger og

læringsressourcer på har kendetegnet Skoletjenestens arbejde igennem de sidste 3 år.

■ af sidsel risted staun, skoletjenesten københavns museum

Museet har ikke bare skiftet navn fra Københavns

Bymuseum til Københavns Museum, men også sat

fokus på at være til stede som kulturinstitution i

byen lige nu, på storbyen som livsvilkår, og på hvordan

det er muligt at skabe identiteter.

At blive københavner

I slutningen af 2010 åbnede vores nye store særudstilling

“At blive københavner”, og med den søsatte

Skoletjenesten på Københavns Museum også et stort

undervisningsprogram til gymnasieskolen.

Udstillingen er en todelt rejse, som på én gang

fortæller om de mange forskellige måder, man kan

blive københavner på – både for 400 år siden og i

dag – og tydeliggør, at vi alle er kommet til byen på

et tidspunkt og har valgt at blive: Om bonden, der

kom til storbyen med industrialiseringen og aldrig

vendte hjem igen og på den måde var med til at skabe

storbyen. Om hollænderne, som blev inviteret til

Amager i 1600-tallet med særlige privilegier og også

slog rødder. Eller om Reza fra Iran, som i 1995

besluttede at blive i Danmark efter et internationalt

Kulturhistorie

foto: københavns museum.

portrætter fra vognmandsparken 1977-79.

foto: jiro monchizuki/københavns museum.

karatestævne og senere aktivt brugte karate og foreningslivet

til at finde nye steder at slå rødder i

København. Men udstillingen er også fortællingen

om, hvordan der alligevel er fællesskaber i kosmopolen

København, som forener de mange forskellige

mennesker i byen: Et eksempel er den jødiske ghetto

i Vognmagergade i begyndelsen af 1900-tallet,

mens et andet er det internationale jazz-musikermiljø

i 1960’ernes København, der gav rum til mange

sorte musikere, som rejste fra det stærkt raceopdelte

USA.

Den personlige fortælling og flerstemmighed

Undervisningen i “At blive københavner” har sat

identitetsskabelse som rammen for forløbene: Kan

man være noget eller nogen hele livet? Eller er identitet

noget, vi hele tiden skaber gennem de situationer

og relationer, vi indgår i, og i de valg og fravalg,

vi dagligt foretager? Her er der fokus på identitetsskabelse

som københavner, men også på en nuancering

af fortællingerne gennem flerstemmighed og

perspektiveringer.

Den flerstemmighed, som er en af udstillingens

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 15bærende pointer, går igen i undervisningsforløb,

migrationsbyvandring og det store undervisningsmagasin

på 48 sider, som er udviklet til gymnasieskolen.

Magasinet består af artikler, introduktioner

og arbejdsspørgsmål, som også diskuterer identitet,

sprog- og kulturmøder og urbanitet fra forskellige

vinkler. Magasinet kan downloades gratis på

copenhagen.dk eller sendes mod et gebyr på 100 kr.

Undervisningsforløbet på museet er struktureret

omkring introduktioner til Københavns indvandrings-historier

og til øvelser, som eleverne skal lave

i relation til udstillingens 4 temaer om Ankomster,

Ønsket/uønsket, Kosmopolen og Urbane fællesskaber.

Lærerkursus: “At blive københavner” torsdag den

1. september kl. 14-17

Velkommen til VÆGGEN

Hvad nu hvis alle kunne være med til at skabe fremtidens

kulturarv? Og hvad hvis gymnasieelever og

lærere også kunne være med til at samle ind og

bidrage med “byggesten” til de fortællinger, som

vores børn, børnebørn og tiptiptip… vil sample deres

historier om København ud fra i fremtiden? Og endnu

bedre: Hvad hvis både nyt og gammelt materiale

kunne bruges af lærere og elever frit i undervisningssammenhæng?

Den gode nyhed er, at det faktisk allerede er en

mulighed. Det er ikke kun gennem de sociale medier

som facebook, twitter og flikr, at vi kan udveksle,

kommentere og fortælle historier om os selv nu og

her. Det kan vi også i den store digitale formidlingsplatform

VÆGGEN, som Københavns Museum

lancerede i forbindelse med udgravningerne til den

nye metroring.

VÆGGEN er en 12 meter lang multitouch skærm

på Rådhuspladsen med over 10.000 historiske og

nutidige fotos af København og livet og hverdagen i

byen. Materialet er både museets, privatpersoners og

uddannelsesinstitutioners, som Skoletjenesten har arbejdet

sammen med i det forløbne år. VÆGGEN er

både en fotosafari, man kan gå på en legende opdagelse

i direkte på Rådhuspladsen, og så er det et fordybelses-website,

som kan inddrages i undervisningen

hjemme i klasseværelset.

“væggen” på kongens nytorv, 2010. foto: spild af tid /

københavns museum.

I efteråret holder Skoletjenesten på Københavns

Museum lærerkursus 8. september med introduktioner

til VÆGGEN. Se desuden undervisningstilbuddet

“Fremtidens kulturarv”.

Industrikultur for unge – fra diesel til dåseøl

Hvordan er industrikultur, byen og gymnasieelevers

hverdag forbundet?

Et nyt undervisningstilbud tager dels udgangspunkt

i byernes industrielle kulturarvsmiljøer som

konkret afsæt for en undersøgelse af Danmarks

industrialisering og grundlaget for vores samfund,

dels i bekendtgørelser og læreplaner.

Undervisningstilbuddene er udviklet i samarbejde

med gymnasielærere fra Gefion og Christianshavn

Gymnasium og bygger på, at eleverne skal bruge de

faktiske miljøer som læringsrum og ved sammenholdning

med originale kilder af forskellig art diskutere

relevante problemstillinger i fag som dansk,

historie, samfundsfag, kemi, fysik, billedkunst og

design. Forløbet er tværfagligt og blander fag, metode

og læringsrum, men giver samtidig eleverne plads

til kreativitet. Efter besøg og introduktioner skal eleverne

producere og formidle deres emne i en digital

produktion, der kan bidrage til et nyt blik på byens

industrikultur. Elevernes produktioner bliver samtidig

en del af Københavns fortællinger gennem

VÆGGEN.

Læs mere på: www.copenhagen.dk for

introduktion, lærervejledning og undervisningsforløb

om industrikultur til gymnasieskolen.

16 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie


KØBENHAVNS

MUSEUM

Vesterbrogade 59

1620 København V

Post: Absalonsgade 3

1658 København V

Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-17

www.copenhagen.dk

Skrald – om byens symbiose

med sit affald

Fra 24. oktober 2011

Intet forsvinder, men alt bliver til

noget andet: skrald og affald som

bæredygtighed, forbrugssamfund

og historiske kulturlag. Hvad siger

dit skrald om dig?

2 lektioner / 500 kr.

VÆGGEN – fremtidens kulturarv

VÆGGEN – et digitalt undervisningsforløb,

hvor elever gøres til

videreformidlere og fortolkere af

Københavns kulturarv gennem

brug af digitale og sociale medier.

3 lektioner / 750 kr.

AT BLIVE KØBENHAVNER

At blive københavner

– Om indvandring til København

gennem tiden

Hvad definerer en københavner?

Forløbet stiller skarpt på migration

og kulturel mangfoldighed som

Kulturhistorie

foto: spild af tid / københavns museum.

fundamentalt for Københavns

historiske og nutidige udvikling og

for forståelsen af byens identitet.

2 lektioner / 500 kr.

Indvandringens historie i

København – en byvandring om

migration

Migrationen er og har altid været

en vigtig del af hovedstadens

historie. Ikke kun som et kuriøst

indslag i byens liv, men som en

fundamental ingrediens i udviklingen

af byen.

HELE SKOLEÅRET

Hvad rager det mig?

– et AT-forløb med mening

I dette AT-forløb med udgangspunkt

i de humanistiske og naturvidenskabelige

fag får eleverne

mulighed for at behandle historiske

fund og diskutere metoder ud

fra arkæologien i København.

2 undervisningsdage (12 lektioner)

3.000 kr. / 4 moduler 750 kr.

foto: københavns museum.

Velfærdssamfundets udvikling –

København i det 20. århundrede

Hvor går grænsen for, hvilke funktioner

det offentlige system skal

varetage? I det 20. århundrede

overgår flere og flere opgaver, der

tidligere var forankret i familien, til

et offentligt korps.

1 lektion / 300 kr.

Frihed, lighed og borgerskab

– om overgangen fra enevælde til

demokrati

Undervisning om demokratiets

udvikling og overgange. Eleverne

skal forholde sig til 1800-tallets

spæde demokrati gennem dialog

og øvelser.

1 lektion / 300 kr.

Under demokratiets vinger

Besøg udstillingen, og få et indblik

i København og københavnernes

liv og hverdag i det 20. århundrede.

Eleverne inddrages aktivt gennem

dialog og gruppearbejde.

1 lektion / 300 kr.

Demokratiworkshop

Demokratiet i Danmark sættes på

prøve. Hvordan opstod demokratiet,

og er det den bedste styreform?

Gennem øvelser, udstillinger og

diskussion arbejder eleverne med

deres forståelse af demokratibegrebet

2 lektioner / 500 kr.

foto: københavns museum.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 17Prostitution – før og nu

Verdens ældste erhverv eller verdens

dårligste undskyldning? Det

har eleverne nu mulighed for at

diskutere med udgangspunkt i et

nyt website med artikler, arbejdsspørgsmål

og en lang række kilder.

www.prostitution.emuseum.dk

Gratis.

Industrikultur – fra diesel til dåseøl

Industrikultur udgør en væsentlig

del af det 20. århundredes historier

om København. Eleverne arbejder

gennem 2 minutters film og

fotoserier med deres relation til

de konkrete industrimiljøer i

København.

http://www.copenhagen.dk/dk/

besog_museet/undervisning/fra_

diesel_til_dasel/

5-12 moduler / gratis.

BYVANDRINGER

Byvandring til enevældens

København

Tag klassen med på byvandring fra

Amalienborg Slotsplads, og hør

om flåde og handel, kongens

administration og forordninger

samt hverdagslivet på tur ned

gennem byen.

2 lektioner / 800 kr.

København i koleraens skygge

Brug byvandringen om “København

i koleraens skygge” til dels at

få et indblik i sundheds- og sygdomsopfattelser

i 1800-tallets

København, dels til at lære byen og

dens historie at kende.

2 lektioner / 800 kr.

Herstories

– en byvandring om kvinders

kampe i København

Gennem historier om borgerkvinder,

prostituerede, tjenestepiger

og rødstrømper udfordres

eleverne til at reflektere over, om

der er brug for et opgør med

udgangspunkt i kønnet.

2 lektioner / 800 kr.

“Et ædelt og tappert folk”

– Københavns bombardement

1807

En byvandring om Københavns

bombardement. At befolkningen

bliver taget som gidsel i krige, er

ikke nyt. I 1807 gik det ud over

Københavns borgere.

2 lektioner / 800 kr.

Mursten og manifestationer

I 2007 lagde Nørrebro asfalt til

gadekampe. Det var ikke første

gang, Nørrebro var scene for voldsomme

konfrontationer mellem

unge og politi.

2 lektioner / 800 kr.

Fra vold til velfærd

– byvandring på Nørrebro

Brug byvandringen “Fra vold til

velfærd” til at få et andet blik på

Nørrebro og til at lære bydelen og

dens historie at kende.

2 lektioner / 800 kr.

Det moderne gennembrud

– en byvandring på Nørrevold

Tag med på en byvandring på

Nørrevold, og få et konkret

eksempel på den udvikling, som

skete med København sidst i

1800-tallet. Lær din by og dens

historie at kende.

2 lektioner / 800 kr.

Byvandring på Vesterbro

– fra landlig idyl til byfornyelse

Brug byvandringen som eksempel

på, hvad industrialiseringen betød

for de mennesker, som arbejdede

ved maskinerne og boede i det

trange karrébyggeri. Lær din by og

dens historie at kende.

2 lektioner / 800 kr.

DIESELHOUSE

Elværksvej 50

2450 København SV

www.dieselhouse.dk

Bestilling via

Københavns Museum:

Tlf. 33 21 07 72, kl. 10-17

HELE SKOLEÅRET

Kultur og teknologi

– industrialisering i autentiske

omgivelser

På DieselHouse får eleverne

et indblik i samspillet mellem

kultur og teknologi og ser

verdens engang største dieselmotor.

Eleverne inddrages

aktivt i undervisningen gennem

gruppearbejde og dialog.

2 lektioner / gratis.

KØBENHAVNS MUSEUM

Bestilling: Tlf. 33 21 07 72,

kl. 10-17

18 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie

foto: man diesel a/s.


MEDICINSK MUSEION

Bredgade 62

1260 København K

Post: Fredericiagade 18

1310 København K

Tlf. 35 32 38 00, kl. 10-14

www.museion.ku.dk

HELE SKOLEÅRET

Undervisning onsdag og torsdag

kl. 10,10.30,11.30 og 12.

Skal forudbestilles.

Medicinens historie

Besøg Medicinsk Museion i

Det Kongelige Kirurgiske

Akademi fra 1787, hvor der

frem til 1942 blev uddannet

kirurger. Udstillingerne fortæller

om opfattelsen af sundhed og

sygdom gennem tiden.

1½ t. / 600 kr.

Tilmeld dig Skoletjenestens

elektroniske nyhedsbrev på

www.skoletjenesten.dk

– udsendes hver måned

med sidste NYT!

Kulturhistorie

foto: medicinsk museion.

NATIONALMUSEET

BREDE VÆRK

I. C. Modewegs vej

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 50 76 08 49

www.bredevaerk.natmus.dk

lene bros hotpants, 1971.

foto: nationalmuseet brede værk.

Krop og forklædning

Til 23. oktober 2011

Klæder og kultur. Gennem klædedragtens

historie hører klassen om

stilarternes værdier og formsprog.

1 t. / 400 kr.

Litteratur og industrialisering

Til 23. oktober 2011

I slutningen af 1800-tallet begyndte

forfattere at skildre virkeligheden

og mange af de konsekvenser, som

industrialiseringen og liberalismen

havde. Vi følger i temaer, hvordan

den store historie om Danmarks

industrialisering, som den fremtræder

i tidens store litterære

værker, spejler sig i den konkrete

historie om Brede Klædefabrik.

1½ t. / 400 kr.

Landliggerliv side om side med

den industrielle revolution

– tilbage til naturen

Kaniner og ferskner på væggene,

“kys-mig-om-du-tør”-kyser på

hovedet. Borgerskabet søger ud

i naturen i sidste halvdel af

1700-tallet, også for at finde

nye sider af sig selv.

1½ t. / 400 kr.

fejedrenge 1912.

foto: nationalmuseet brede værk.

Direktør og arbejder

– fabrikssamfundet i Brede

Til 23. oktober 2011

På tur i industrisamfundet i Brede.

Klassen kommer igennem alle de

autentiske bygninger fra fabrikkens

funktionstid og hører om produktion,

arbejde og organisation.

1½ t. / 400 kr.

Hænderne i maskinen

Til 23. oktober 2011

Med hænderne på samlebåndet

arbejder klassen med industriel

produktion under hårdt pres fra

verdensmarkedet.

2 t. / 450 kr.

Det virtuelle Brede

Kilde- og faktamateriale til undervisning

i (teknologi)historie og

samfundsfag. Fakta om fabrikkens

teknologi og arbejdskraft gennem

250 år.

Gratis.

den kinesiske pavillon.

foto: nationalmuseet brede værk.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 19


NATIONALMUSEET

FRILANDSMUSEET

Kongevejen 100

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 50 76 08 49,

tirsdag-torsdag kl. 13-14

Omvisning på Frilandsmuseet

16. august – 14. oktober 2011

Gårde, huse og landskaber

fortæller om livet på landet for

høj og lav gennem 400 år.

Omvisningen vil blive tilrettelagt

ud fra det ønskede emne

med inddragelse af relevante

bygninger og landskaber.

1½ t. / 400 kr.

Ti byde Vi

6.-29. september 2011

Om sagen mod barnemordersken

Gisle Nielsdatter i det

Herrens år 1754. Med udgangspunkt

i den tids retssystem og

menneskeopfattelse får eleverne

rollerne som anklaget og

anklager, forsvarer og dommer.

3 t. / 800 kr.

foto: frilandsmuseet.

POLITIHISTORISK

MUSEUM

Fælledvej 20

2200 København N

Tlf. 35 36 88 88,

mandag og onsdag kl. 9-15

www.politimuseum.dk

Forbrydelse og straf

– filosofien bag

Luppen skal frem i dette undervisningstilbud,

hvor vi kigger bag om

straffens og forbrydelsens umiddelbare

udtryk.

1½ t. / 400 kr.

Demokratiet på spidsen

– Hvad er demokrati? Og hvad

rager det mig?

Politihistorisk Museum sætter

demokratiet på spidsen i en

omvisning, der ikke tager udgangspunkt

i folketingssalen, men i

politiarbejdets dilemmaer.

1½ t. / 400 kr.

Politi, demokrati og

prostitution

I tretrinsraketten “Politi, demokrati

og prostitution” får eleverne

mulighed for at arbejde med tre

emner, der er tæt knyttet og fyldt

med problemer.

2 t. / 500 kr.

STATENS

FORSVARSHISTORISKE

MUSEUM

ORLOGSMUSEET

Overgaden oven Vandet 58

1415 København K

Tlf. 33 18 14 33,

mandag-onsdag kl. 10-13

www.orlogsmuseet.dk

HELE SKOLEÅRET

Byvandring på Holmen

Vi besøger flådebasen på Holmen

og den gamle mastekran.

2 t. / 500 kr.

Besøg i ubåden SÆLEN og

torpedomissilbåden SEHESTED

Kom om bord på de historiske

krigsskibe på Holmen, og hør

om livet til søs i den danske

flåde.

2 t. / 500 kr.

TØJHUSMUSEET

Tøjhusgade 3

1214 København K

Tlf. 33 18 14 33,

mandag-onsdag kl. 10-13

www.thm.dk

HELE SKOLEÅRET

Fra langbue til kalashnikov

Skydevåbnenes udvikling fra

middelalderen til i dag – et

forløb om, hvorledes ændring

af skydevåbnene har ændret

krigsførelsen.

2 t. / 500 kr.

20 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kulturhistorie

foto: hans michaelsen.

ubåden ‘sælen’. foto: jens lauridsen.


TEATERMUSEET

I HOFTEATRET

Christiansborg Ridebane 18

1218 København K

Tlf. 33 11 51 76

Fax 33 12 50 22

www.teatermuseet.dk

HELE SKOLEÅRET

Generel omvisning

En omvisning i Teatermuseet på

Christiansborg, hvor I oplever

det gamle Hofteater og hører

om konger, skuespillere, teaterhistorie,

teater og kultur samt

ser de skiftende særudstillinger.

1 t. / 880 kr.

Dødens Teater 1772

Perioden omkring 1772 er en af

de mest dramatiske i vores

historie: En enevældig, men

sindssyg konge; en tysk livlæge,

der blev dronningens elsker og

landets leder – og i centrum

stod Hofteatret.

1 t. / 880 kr.

Frederik og Louise – 1849

“Frederik og Louise – 1849” er

en del af historien om Frederik

7. og hans hustru til venstre

hånd, grevinde Danner, født

Louise Rasmussen. En historisk

periode med tilknytning til

museet.

1 t. / 880 kr.

Kulturhistorie

illustration: johan f. krarup.

VIKINGESKIBSMUSEET

Vindeboder 12

4000 Roskilde

Tlf. 46 30 02 53, kl. 10-15

www.vikingeskibsmuseet.dk

Vikingernes skibe

I Vikingeskibshallen giver Skuldelevskibene

tilsammen et enestående

indtryk af vikingetidens skibsbygningskunst

og håndværk. Vi

perspektiverer skibene til vikingetidens

politiske historie.

1 t. / 200 kr.

Skuldelev 2

– en maritim teknologihistorie

Vikingeskibsmuseet har ved

byggeriet af de 5 rekonstruktioner

af skibe forsket i træteknologi og

historiske håndværk. En unik

ekspertviden inden for maritim

teknologihistorie er derved opnået.

1½ t. / 400 kr.

SEJLADS

I vikingernes kølvand

15. august – 30. september 2011

og 1. maj – 22. juni 2012

Der sejles i nordiske træbåde med

årer og råsejl. Eleverne deltager

aktivt om bord og overnatter

på naturlejrpladser langs Roskilde

Fjord. Der kan lægges vægt på

særlige temaer.

2-5 dage /

12-mandsbåde: 2.300 kr. pr. dag /

16-mandsbåde: 2.650 kr. pr. dag.

Sejlads med vikingeskibe

15. august – 30. september 2011 og

1. maj – 22. juni 2012

Sejlads på Roskilde Fjord med

overnatning, f.eks. i forbindelse

med introdage. På sejladserne indgår

eleverne i praktiske opgaver om

bord og får indsigt i skibenes konstruktion,

rig og sejlegenskaber.

Min. 2 t. /

8-mandsbåd 450 kr. for 2 t. /

12-mandsbåd 720 kr. for 2 t. /

16-mandsbåd 810 kr. for 2 t.

foto: vikingeskibsmuseet.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 21

foto: vikingeskibsmuseet.


ESRUM KLOSTER &

MØLLEGÅRD

Klostergade 11, Esrum,

3230 Græsted

Tlf. 48 36 04 00,

kl. 10-15

www.esrum.dk

Skoven som levested

April-november

I Gribskov laver vi en sammenlignende

undersøgelse af løv- og

nåleskov. Vi fanger dyr, bestemmer

planter, måler regnorme, ser

på jordbundsprofiler, måler lys,

pH m.m.

4-6 t. / 1.500 kr.

Havet ved kysten

Maj-oktober

Få kendskab til havets økologi

og miljøproblemer. I Gilleleje

havn måler vi sigtedybde, ilt,

saltholdighed og temperatur.

Med firkantskraber og net fanger

vi dyr og samler planter fra sten

og opskyl.

4-6 t. / 1.500 kr.

På stor dybde

Maj-oktober

Oplev Esrum Sø fra båd. Vi måler

fysiske forhold i vandsøjlen m.m.

Fra kysten fanger vi dyr og samler

planter. I laboratoriet analyserer

vi vandets kemi, bestemmer dyr

og søens vandkvalitet.

4-6 t. / 1.500 kr.

Den levende å

Hele året

Lær den dynamiske å at kende.

Iført waders indsamler vi organismer

i Esrum Å, tager vandprøver,

måler strømhastigheder m.m.

I laboratoriet analyserer vi kemi,

bestemmer dyr og åens vandkvalitet.

3-5 t. / 1.500 kr.

mød en spastiker. foto: experimentarium.

EXPERIMENTARIUM

Tuborg Havnevej 7

2900 Hellerup

Tlf. 39 27 33 33

Book besøg online på

www.experimentarium.dk

Mød en spastiker

Der er mange tabuer og fordomme

om livet som handicappet

eller hjerneskadet. I værkstedet

kan eleverne stille alle de

spørgsmål, de ønsker, se på

hjælpemidler og høre mere om

livet som spastisk lammet.

45 min. / gratis, dog betales

skoleentré.

ENERGI

– sol, strøm og spænding

Vi sætter fokus på fremtidens

energi og klima i dette kreative

afsnit af hovedudstillingen, som

tager udgangspunkt i de

berøringsflader, vi har med

energi, energiforbrug og

-produktion i hverdagen.

Entré: Særlig skolepris.

foto: experimentarium.

BODY WORLDS

– Din fantastiske krop

Forlænget til 4. september 2011

Oplev Gunther von Hagens’

originale udstilling “BODY

WORLDS – Din fantastiske

krop“.

Udstillingen viser donerede og

plastinerede menneskekroppe

og organer og giver indblik i

menneskets anatomi.

Entré: Særlig skolepris.

22 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Naturvidenskab


GEOCENTER

MØNS KLINT

Stengårdsvej 8

4791 Borre

Tlf. 55 86 36 20 eller bestilling

via mail:

jgk@moensklint.dk

www.moensklint.dk

GeoCenter Møns Klint

åbningstider

Til 31. oktober 2011 og

5. april – 31. oktober 2012

Gratis overnatning for lejrskoler

på vores basecamp

Lige ved siden af GeoCentret har

Naturstyrelsen bygget en helt ny

lejrplads med 4 sheltere, bord-/

bænke, bålpladser, toiletskur etc.

Der er plads til 30-50 personer, og

det er gratis.

1-3 døgn / gratis.

Adventure-fræs på klinten NYHED

Dette er forløbet for den aktive

klasse, som gerne vil kombinere et

spændende og lærerigt besøg på

Møns Klint med masser af frisk

luft og lidt til både hjerne og ben!

2 t. / 75 kr. pr. elev, lærere gratis.

GPS-løb, faglighed og samarbejde

Sundhed, motion og naturfag i det

kuperede landskab. GPS’erne

styrer holdene rundt til forskellige

poster, hvor de skal løse opgaver

om dyr, planter, samarbejde og

geologien på Møns Klint.

2 t. / 75 kr. pr. elev, lærere gratis.

Mountainbike i Danmarks

flotteste natur

Landskabet på Møns Klint er kuperet

og varieret, og på topmoderne

mountainbikes når vi vidt omkring.

2 t. / 75 kr. pr. elev, lærere gratis.

Naturvidenskab

Møns Klint – det bedste

Her er tilbuddet for jer, som skal

vide så meget forskelligt som

muligt om geologi, botanik, økologi

m.v. ved Møns Klint. Simpelthen

lidt af det hele – det bedste fra

Danmarks mest særegne natur.

1½ t. / 75 kr. pr. elev, lærere gratis.

Naturvidenskabeligt grundforløb

– hypoteser og teorier

I naturvidenskabeligt grundforløb

arbejdes med iagttagelser og

opstilling af hypoteser. Klassen

udfordres på deres viden og evner

for at opnå en forståelse af, hvordan

klinten er dannet.

1½ t. / 75 kr. pr. elev, lærere gratis.

foto: jesper rønn kristiansen.

foto: sandra strandberg.

TIVOLI

Vesterbrogade 3

1630 København V

Tlf. 33 75 02 47

www.tivoli.dk

Fysikdage i Tivoli

5.-23. september 2011

Hvor meget energi bruges der

til Rutschebanen? Kan højden

på Himmelskibet måles med

en mobiltelefon, og hvad er

farten, når man vender på

hovedet i Dæmonen?

50 kr. pr. elev inkl. entré og

turpas.

Titanic – The Exhibition

Til 30. december 2011

Den 10. april åbnede udstillingen

om Titanic i H.C. Andersen

Slottet ved Tivoli. Her har

eleverne mulighed for at få et

spændende indblik i verdens

mest berømte skibskatastrofe.

Entré til udstilling / 45 kr. pr. elev.

Entré til udstillingen samt

Tivoli-entré / 90 kr. pr. elev.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 23

foto: tivoli.


DANMARKS AKVARIUM

Kavalergården 1

2920 Charlottenlund

Tlf. 39 62 32 83 eller 39 46 31 32,

helst efter kl. 13.30

www.danmarksakvarium.dk

HELE SKOLEÅRET

Prøvetagning i vandhuller

Udvalgte dage medio april

– 1. november, kl. 9-14

Prøvetagning på to meget forskellige

lokaliteter. Prøvetagning, måling

og sortering sættes ind i en økologisk

sammenhæng. Til sidst

demonstreres relevant fødesøgningsadfærd

i udstillingen.

5 t. / 1.500 kr.

Fiskeri fra Charlottenlund Strand

Udvalgte dage medio april

– 1. november, kl. 9-14

Prøvetagning på den nærliggende

strand følges op af sortering og

perspektivering af økologiske

aspekter. Til sidst demonstreres

flugtadfærd hos udvalgte fisk og

fiskeredskabers virkemåde.

5¼ t. (3.g dog 6 timer) / 1.500 kr.

Adfærd II

Ud fra korte forsøg med påvirkning

af mindre dyr arbejder eleverne

med adfærdens forudsætninger.

Derpå demonstreres habituering i

udstillingen. Egne observationer af

cichliderne slutter forløbet.

3½ t. / Pr. 1. august er alle skolebesøg

gratis ved forudbestilling senest

1 uge før besøget.

Evolution

Med udgangspunkt i begreberne

homologi og analogi arbejder

eleverne med morfologiske træk.

Afslutningsvis opstilles et stamtræ,

der viser fiskenes udvikling.

3½ t. / Pr. 1. august er alle skolebesøg

gratis ved forudbestilling senest

1 uge før besøget.

24 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Naturvidenskab

tæppehaj. foto: martin macnaughton.

foto: danmarks akvarium.

dtu scienceshow.

foto: thorkild amdi christensen.

DANMARKS

TEKNISKE

UNIVERSITET

Anker Engelundsvej 101

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 25 76 76

www.explore.dtu.dk

www.scienceshow.dtu.dk

HELE SKOLEÅRET

Mød DTU

Vindmøller, bioteknologi eller

betonstøbning? Danmarks

Tekniske Universitet inviterer

indenfor til mere end 70 forskellige

foredrag og laboratorieøvelser

inden for universitetets

forskningsområder.

1 t. til 1 dag / gratis.

DTU ScienceShow

DTU ScienceShow

– når fysik og kemi OGSÅ

er fest og farver.

1 t. på DTU 400 kr. /

1 t. på skolen 900 kr.

Andre priser efter aftale.


Nye tider – nye tiltag

Om gymnasieindsatsen på Statens Naturhistoriske Museum

■ af lars dall, skoletjenesten statens naturhistoriske museum

Statens Naturhistoriske Museum står over for en

begivenhed af historiske dimensioner: den fysiske

integrering af Geologisk Museum, Botanisk Have

og Zoologisk Museum.

Om fem år vil et nyt forenet naturhistorisk museum

i absolut verdensklasse stå færdigt i, omkring og

under Botanisk Have. Statens Naturhistoriske

Museums ambition er – både nu og i fremtiden – at

repræsentere kvalitet, autenticitet, originalitet og eksklusivitet,

og da Skoletjenesten er en væsentlig og

naturlig del af den igangværende proces omkring

udviklingen af det nye museum, er en række nye initiativer

og aktiviteter på især gymnasieområdet blevet

søsat.

En travl tid

Ud over de 4.000 gymnasieelever, der blev undervist

på museet sidste år, så har 2010 og 2011 også været

årene, hvor Skoletjenesten har lanceret en række nye

tiltag målrettet gymnasierne: naturfaglige foredragsrækker

(INDBLIK), superaktuelle arrangementer

(NATURE NEWS), tværfaglige inspirationsdage

(UDSYN), historiske arrangementer (MÆRKE-

DAGE), optagelser til Danskernes Akademi (20

forelæsninger om biodiversitet), ny webportal med

inspirationsmateriale til undervisere (sommeren

2011), nyt undervisningslokale (august 2011) samt

ud af huset-aktiviteter (undervisning af gymnasieelever

i Holstebro og på Bornholm).

Flodpil, fluer og flint

En fællesnævner for mange af disse nye tiltag er forsøget

på fra Skoletjenestens side at indtænke fler- og

tværfaglighed i vores aktiviteter. Man kan sige, at vi

Naturvidenskab

herved forudgriber museets forestående fysiske forening

af – blandt andet – flodpil, fluer og flint. Og vi

bestræber os desuden på ikke kun at tænke og praktisere

tværfaglighed inden for, men også ud over vores

naturfaglige domæne. Verden og virkeligheden er

tværfaglig – det ønsker vi at afspejle i vores daglige

virke. Vel mødt på museet. ▼

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 25

foto: statens naturhistoriske museum.STATENS NATURHISTORISKE

MUSEUM

BOTANISK HAVE

Øster Farimagsgade 2B

1353 København K

Læs om booking på

www.snm.ku.dk

HELE SKOLEÅRET

Klassifikation og evolution

Oplæggets formål er at introducere

eleverne for begreberne klassifikation

og evolution vha. udvalgte

plantegrupper.

75 min. / gratis.

STATENS NATURHISTORISKE

MUSEUM

GEOLOGISK MUSEUM

Øster Voldgade 5-7

1350 København K

Læs om booking på

www.snm.ku.dk

HELE SKOLEÅRET

Energi 2030

Skal vi fyre op for atomkraften eller

satse på solceller? Er det bedre at

købe gas fra Rusland end at få

elektricitet fra Norge? Viser vind

virkelig vejen, og er det en god idé

med bilfri søndage?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

Seismik NYHED

Fra efteråret 2011

Hvad er seismik? Hvad gemmer

der sig under overfladen? Hvordan

kan lydbølger fortælle os om

undergrundens opbygning?

2 t. / 25 kr. pr. elev.

foto: mikael schlosser.

Danmarks geologi NYHED

Fra efteråret 2011

Hvordan så Danmark ud for millioner

af år siden? Hvad kan bjergarter

og fossiler fortælle os om miljøet

og klimaet i fortiden? Hvordan

finder man alderen på en bjergart?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

Vulkaner

Hvorfor går vulkaner i udbrud?

Hvad sker der under et vulkanudbrud?

Og hvornår er vulkaner

farlige?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

Menneskets evolution

Hvordan udviklede vi os til det

moderne menneske Homo sapiens

– og hvor stor forskel er der egentlig

på os, chimpansen og de uddøde

menneskeformer?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

Pladetektonik

Hvordan ser der ud i Jordens

indre? Hvorfor er der pladetektoniske

bevægelser på Jorden, og hvorfor

er der ikke vulkaner i Danmark?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

Bjergarternes dannelse

Hvad er sten? Hvad er et mineral?

Hvor kommer de fra? Og hvad kan

de fortælle os om Jordens fortid?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

STATENS NATURHISTORISKE

MUSEUM

ZOOLOGISK MUSEUM

Universitetsparken 15

2100 København Ø

Læs om booking på

www.snm.ku.dk

HELE SKOLEÅRET

I Darwins fodspor

– en erkendelsesrejse

Kun undervisning om eftermiddagen

Hvilke oplevelser og opdagelser

ledte Darwin frem til evolutionsteorien

– og hvordan kan vi i dag

bruge Darwins tanker om variation

og selektion til at beskrive og forstå

evolutionære processer?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

Evolutionens byggesten

Hvordan og hvorfor sker evolution?

Dyr med samme alder og køn ser

umiddelbart ens ud, men er de

det?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

Evolution – fra dinosaur til fugl

Hvad ved forskerne om fuglenes

opståen og tidlige evolution?

Kan 145 millioner år gamle fossiler

hjælpe os med at forstå de

evolutionære kræfter, der førte til

nutidens fugle?

1½ t. / 25 kr. pr. elev.

26 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Naturvidenskab

foto: mikael schlosser.

foto: mikael schlosser.


ZOOLOGISK HAVE

Roskildevej 32

2000 Frederiksberg

Tlf. 72 20 02 00, kl. 10-16

www.zoo.dk

HELE SKOLEÅRET

Faderskabsanalyse af

chimpanseungerne

Der udføres faderskabsbestemmelse

af chimpanseungerne ved hjælp

af dna-markører, som er udtrukket

af forskerne i Zoologisk Have.

Oplægget begynder med en gennemgang

af individerne i Zoos

chimpanseflok.

1½ t. / entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

Adfærd, hormoner og dyreetik

Oplæggets formål er, at eleverne

får en generel forståelse for

adfærdsbiologiens observationsmetoder,

samt hvilke processer

der styrer dyrs adfærd.

1½ t. / entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

Hvirveldyrs indre organer

Oplæggets formål er at klarlægge

form og funktion af indre organer

hos hvirveldyr. Der dissekeres

pattedyr og fugle.

1½ t. / materialeomkostninger

250 kr. + entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

Populationsdynamik NYHED

Fra 1. september 2011

Hvor mange zebraer skal Zoo have

for at være selvforsynende med

kød til løveflokken? Og hvor stor

en del af København skal omdannes

til græsareal til zebraerne, for

at projektet kan lade sig gøre?

1½ t. / entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

Naturvidenskab

Populationsbestemmelse og

truede dyr

Oplæggets formål er at teste og

diskutere anvendte metoder til

populationsbestemmelse af vilde

dyr. Desuden diskuteres metoder

og forholdsregler i forbindelse med

genudsætninger af truede arter.

1½ t. / entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

foto: zoologisk have.

Regnskovsøkologi

Oplæggets formål er at sammenligne

fysiske og biologiske parametre

i henholdsvis subtropisk og

tempereret skov. Flere af dyrearterne

i Skoletjenestens biologiske værksted

stammer fra regnskoven.

1½ t. / entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

Respiration og stofskifte

Formålet er at give eleverne indsigt

i, hvordan omgivelsernes temperatur

påvirker ens- og vekselvarme

organismers iltoptagelse, og dermed

deres stofskifte. Eleverne

udfører respirationsforsøg.

1½ t. / entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

Systematik, klassifikation og

evolution

Oplæggets formål er at introducere

eleverne for begreberne taksonomi

og klassifikation samt at stifte

bekendtskab med evolutionsteorien

via udvalgte organismer og

deres systematiske tilhørsforhold.

1½ t. / entré for elever og

lærere 25 kr. pr. pers.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 27

foto: zoologisk have.


ARKEN

MUSEUM FOR

MODERNE KUNST

Skovvej 100

2635 Ishøj

Tlf. 43 57 34 55,

tirsdag-fredag kl. 10-15

www.arken.dk

ARKEN Museum for Moderne

Kunst tilbydes 4 forskellige former

for undervisningsforløb, der tager

afsæt i vores samling (samtidskunst),

skiftende særudstillinger

og arkitektur.

70 min.: Dialog og øvelser i

udstillingerne.

1½ time: Analyseworkshop i

udstillingerne.

3 timer: Digital workshop med

afsæt i en udstilling.

Kickstart: Ugeforløb, der udvikles,

udføres og evalueres i samarbejde

med lærerne.

Warhol & Basquiat

3. september 2011 – 11. januar 2012

Udstillingen fortæller historien om

Warhol og Basquiat. Om tiden,

kunstnerollerne, myterne og om de

to kunstneres gensidige fascination,

der drev deres enestående

samarbejde og skabte gnister.

70 min. 450 kr. /

90 min. 600 kr. /

3 t. 750 kr.

Olafur Eliasson

– Din blinde passager

Til 26. november 2011

Olafur Eliasson har som den sidste

kunstner i UTOPIA-udstillingsrækken

udarbejdet installationen “Din

blinde passager” til ARKENs 150 m

lange kunstakse. Tag dine elever

med og oplev værket.

70 min. 450 kr. /

90 min. 600 kr. /

3 t. 750 kr.

warhol & basquiat: “hellmann’s mayonnaise”, 1985. courtesy galerie bruno bischofberger.

FARVENS SJÆL

– Dronning Margrethe II’s kunst

28. januar – 3. juni 2012

I anledning af H.M. Dronning

Margrethe II’s 40 års regeringsjubilæum

viser ARKEN en stor

udstilling med fokus på Dronningen

som kunstner. Hvervet som dronning

indebærer at sidde model for

en lang række portrætmalere, men

på et tidligt tidspunkt tog Dronningen

penslen i egen hånd.

LÆRERKURSER

Brug foto og lyd i undervisningen

Kom og få inspiration til, hvordan

du med din klasse kan arbejde

med digitale forløb i udstillingerne

i form af podcasts og digitale

tegneserier. Der afholdes 8 lærerkurser

i løbet af året.

Se datoer på

www.arken.dk/undervisning

Alle undervisere. Gratis.

olafur eliasson: “din blinde passager”, 2010. foto: studio olafur eliasson,

© 2010 olafur eliasson.

28 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design


Efterårets undervisningstilbud 2011

7. september 2011, kl. 15-17

På kurset introduceres de tre

udstillinger samt undervisningsforløb

og -materialer til de tre

udstillinger.

Alle undervisere. Gratis.

Forårets undervisningstilbud 2012

9. februar 2012, kl. 15-17

På kurset introduceres forårets

udstillinger samt undervisningsforløb

og -materialer til udstillingerne.

Alle undervisere. Gratis.

FASTE TILBUD

Oplev ARKEN med kroppen

ARKENs arkitektur

Hvordan påvirker arkitektur dig?

Undervisningsforløbene i ARKENs

arkitektur baserer sig på elevernes

forhåndsviden og førstehåndsoplevelse

af de fysiske rammer.

70 min. 450 kr. / 3 t. 750 kr.

ARKENs samling

– mød samtidskunsten på ARKEN

Hvad er samtidskunst? Undervisningsforløbene

i ARKENs samling

sætter fokus på elevernes møde med

samtidskunst. Hvordan skabes betydning

i mødet? Hvad er samtidskunst?

Og hvordan kan den bruges?

70 min. 450 kr. /

90 min. 600 kr. /

3 t. 750 kr.

Kickstart

ARKEN har i forbindelse med

UTOPIA-udstillingsrækken ønsket

at udvide sit samarbejde med skolerne.

Derfor har museet de sidste

år udviklet ugeforløb, som tilrettelægges

i samarbejde med lærerne.

10 lektioner / 2.500 kr.

ARKEN MUSEUM FOR

MODERNE KUNST

Bestilling: Tlf. 43 57 34 55,

tirsdag-fredag kl. 10-15

Kunst · Arkitektur · Design

DANSK

ARKITEKTUR CENTER

Strandgade 27B

1401 København K

Tlf. 20 96 93 42,

mandag, onsdag og fredag

kl. 9-14

www.dac.dk/undervisning

UNDERVISNING

I UDSTILLINGERNE

Arkitektur med og uden tag,

aktuel byudvikling lokalt og globalt.

Hvad er de nyeste tendenser?

DAC tilbyder løbende undervisningsforløb

i de aktuelle

udstillinger.

2 t. / 600 kr.

UNDERVISNING

UDE I BYEN

Byrum og byliv

– Byvandring i Ørestad City

Kan man bo på et bjerg? Hvordan

påvirker bygninger vores liv

og tanker? På en byvandring i

den nye bydel Ørestad City taler

vi om byplanlægningen i Ørestaden

og om udviklingsmulighederne

i området.

1½ t. / 450 kr. (VUC: 525 kr.)

Byen er vores! – Byvandring på

Christianshavn og Christiania

Hvad er byplanlægning? Hvordan

påvirker planerne livet i

byen? Formålet med byvandringen

er at introducere eleverne til

byplanlægning og til de demokratiske

processer, der ligger til

grund for planerne

2½ t. / 750 kr. (VUC: 875 kr.)

Funky funktionalisme

– Byvandring på Vesterbro

Hvad er funktionalistisk arkitektur?

Hvordan afspejler arkitekturen

samfundet? Formålet med

turen gennem indre Vesterbro er

at introducere eleverne til

mellemkrigstidens arkitektur i

Danmark.

1½ t. / 450 kr. (VUC: 525 kr.)

Arkitekturens funktioner

– Byvandring Indre by

Hvad udtrykker den enkelte bygning

eller det samlede byrum?

Hvordan understreges kongens

magt, kirkens guddommelighed

eller en butiks trendy stil arkitektonisk?

1½ t. / 450 kr. (VUC: 525 kr.)

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 29

foto: dac.Arkitekturens stilarter

– Byvandring på Christianshavn

Hvordan genkender man

arkitekturens stilarter? Hvordan

kan man aflæse en byplan?

Hvordan udvikler byen sig? På

turen introduceres eleverne til

en række forskellige stilarter.

1½ t. / 450 kr. (VUC: 525 kr.)

Fra havn til by – Byvandring på

Islands Brygge

Hvorfor skal man bygge forladte

industribygninger om til boliger

eller kontorer? Hvorfor ikke

bare rive dem ned og bygge

noget helt nyt? Byudvikling og

genanvendelse er i fokus.

1½ t. / 450 kr. (VUC: 525 kr.)

By, magt og mennesker

– Byvandring i Frederiksstaden

Hvordan har bylivet udviklet

sig her? Hvad er historien bag

planlægningen af Frederiksstaden?

Turen handler om byen,

samfundet og menneskene i

historiens København.

1½ t. / 450 kr. (VUC: 525 kr.)

DANSK ARKITEKTUR

CENTER

Bestilling: Tlf. 20 96 93 42,

mandag, onsdag og fredag

kl. 9-14

foto: dac.

DAVIDS SAMLING

Kronprinsessegade 30

1306 København K

Tlf. 33 73 49 49, kl. 9-16

www.davidmus.dk

Introduktion til islamisk kunst

1. september – 1. december 2011 og

1. februar – 15. juni 2012

Hvad er islamisk kunst? Få en

spændende introduktion til den

islamiske verdens imponerende

kunsthistorie fra profeten

Muhammads tid og frem til det

19. århundrede.

1½ t. / gratis.

Islam

– Religionen set gennem kunsten

1. september – 1. december 2011 og

1. februar – 15. juni 2012

Spændende omvisning om religionen

islam set gennem kunsten.

Fokus vil være på islams fem søjler,

Koranens betydning og det såkaldte

billedforbud. Der vil blive draget

paralleller til kristendommen.

1½ t. / gratis.

flisepanel. foto: pernille klemp.

abraham kastes i ilden. foto: pernille klemp.

Fabelvæsner i islamisk kunst

1. september – 1. december 2011 og

1. februar – 15. juni 2012

Hør om dragen, sfinksen, simurghen

og andre fantastiske skabninger

i den islamiske verdens kunst.

1½ t. / gratis.

Den arabiske skrift

1. september – 1. december 2011 og

1. februar – 15. juni 2012

Se den arabiske skrift i dens

mange vidunderlige former – fra

de tidligste koraner til monumentale

vægdekorationer.

1½ t. / gratis.

Miniaturemalerierne

1. september – 1. december 2011 og

1. februar – 15. juni 2012

Hør om de islamiske miniaturemaleriers

livlige og fortællende

univers, fuldt af eventyrlige billeder.

1½ t. / gratis.

30 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design


DEN FRIE

UDSTILLINGSBYGNING

Oslo Plads 1

2100 København Ø

Tlf. 33 12 28 03, kl. 10-17

www.denfrie.dk

Performance-Kunst

17.-24. august 2011

Hvad er forholdet mellem billedkunst,

performance og scenekunst?

Oplev en række performancekunstnere

udforske kategorierne

Produktion, Live, Remake og

Dokumentation.

1 t. / 450 kr.

Decembristerne

3. september – 9. oktober 2011

Den traditionsrige kunstnersammenslutning

Decembristerne har

sammensat en udstilling, hvor

hver kunstner samarbejder med

en person fra et andet fagfelt.

1 t. / 450 kr.

KE

– Kunstnernes efterårsudstilling

15. oktober – 20. november 2011

Hvem bliver morgendagens nye

stjerner på den danske kunstscene?

Hvem bliver udvalgt, og hvem har

talent? Kunstnernes Efterårsudstilling

har i over 100 år præsenteret

bud på nye tendenser.

1 t. / 450 kr.

Soloudstilling med

Mette Winckelmann

3. december 2011 – 8. januar 2012

Kom og udforsk eksperimenter i

grænsefeltet mellem abstrakt

maleri og installation i Mette

Winckelmanns soloudstilling.

Mette Winckelmann arbejder med

forskellige materialer som stof,

træ og kakler.

1 t. / 450 kr.

Kunst · Arkitektur · Design

decembristerne. hans christian rylander: “med en engel på jagt”.

HELE SKOLEÅRET

Oplev kunsten

Kan et kunstværk “ses” med ørerne,

og kan billeder skabes gennem

lugtesansen? “Oplev kunsten”

sætter sanserne i spil, ansporer

det personlige engagement og

åbner en mangfoldighed af tilgange

til kunsten.

2½ t. / 550 kr.

Gennem kunsten

Bliv medproducenter af kunst i

samarbejde med en udøvende

kunstner i det procesorienterede

workshopforløb “Gennem kunsten”,

hvor eleverne møder kunsten, hvor

den er og bliver til.

2½ t. /900 kr.

Bag om kunsten

Hvordan laver man en udstilling?

Hvem udvælger de kunstværker,

der skal udstilles? Hvad vil det sige

at kuratere? Hvilke historier fortæller

udstillinger? Og hvordan påvirker

kunstværker hinanden?

2½ t. / 550 kr.

Den Frie Udstillingsbygning

– arkitektur og historie

Kom indenfor i Den Frie Udstillingsbygning,

og få indblik i tankerne og

historien bag det karakteristiske

hus, som er tegnet af billedkunstneren

J.F. Willumsen og opført i

1898.

1 t. / 450 kr.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 31


DEN HIRSCHSPRUNGSKE

SAMLING

Stockholmsgade 20

2100 København Ø

Tlf. 35 42 03 36

www.hirschsprung.dk

Krøyer – i internationalt lys

20. november 2011 – 10. april 2012

P.S. Krøyers internationale netværk

fik betydning for hans kunst og gav

inspiration til mange europæiske

kunstnere. Forløbet belyser Krøyers

værk og hans relationer til den

internationale kunstscene i

2. halvdel af 1800-tallet.

1 t. / 475 kr.

Billedanalyse

Forløbet gennemgår centrale

aspekter i formal-, betydnings- og

socialanalysen og introducerer

eleverne for billedanalytiske redskaber

og begreber. Visualiseringsøvelser

kan inddrages.

1 t. / 475 kr.

Det moderne gennembrud

1870-1890

Opgøret med guldalderens

akademiske tradition markerer et

skred i dansk billedkunst: Det

moderne gennembrud – et skifte

fra guldalderens idealiserede

hverdagsbilleder til realismens

krasse malemåde.

1 t. / 475 kr.

Guldalder 1800-1850

Vi belyser periodens syn på skitse

kontra udstillingsarbejde og

perspektiverer til den kulturhistoriske

kontekst samt romantikken

og de nationalromantiske tanker.

1 t. / 475 kr.

p.s. krøyer: “det hirschsprungske familiebillede”, 1881.

Museologi på Hirschsprung

Forløbet former sig som en

museologisk analyse af Hirschsprungs

samling. Hvilket kunstsyn

ligger til grund for samlingen?

Og hvordan viser dette sig i

museets ophængning af værkerne?

1 t. / 475 kr.

Skagensmalerne 1870-1900

Skagensmalernes opgør med det

akademiske maleri og orienteringen

mod “det nye” eksemplificeres

ved værkanalyser, der danner

grundlag for en diskussion af

realismebegrebet og kunstnernes

malestrategier.

1 t. / 475 kr.

Symbolisme i 1890’erne

Temaer som individualitet,

seksualitet og religiøsitet samt

periodens kulturelle strømninger

danner afsæt for en diskussion

om periodens billedsprog.

1 t. / 475 kr.

Dansk guldaldermaleri

Med afsæt i Eckersbergs billeder

sætter forløbet fokus på den

kulturhistoriske kontekst, guldalderens

billeder blev skabt i, samt

de toneangivende røster i den

nationalromantiske debat.

1 t. / 475 kr.

Vælg eget tema

Vi laver et undervisningsforløb i

vores samling ud fra det tema,

klassen arbejder med.

1 t. / 475 kr.

Omvisninger tilbydes frem til

efterårsferien samt maj-juni 2012.

Tilmeld dig Skoletjenestens

elektroniske nyhedsbrev på

www.skoletjenesten.dk

– udsendes hver måned

med sidste NYT!

32 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design


Yinka Shonibare – et kulturmøde i tid og rum

Identity Lab – et interaktivt læringsrum

■ af rikke rosenberg hansen, skoletjenesten designmuseum danmark

Den nigeriansk/engelske kunstner Yinka Shonibare

(f. 1956) har skabt en lang række værker, der

behandler spørgsmål omkring kolonialisme og postkolonialisme,

migration og globalisering, og hvad

det betyder at have en dobbeltkulturel identitet.

Hans værker bryder med stereotype vestlige idéer om

den “høje” kunst som europæisk og traditionelle

kategoriseringer af “afrikansk kunst” som etnisk og

perifer.

Shonibares værker er på en og samme tid uskyldige

og undergravende og stiller en vifte af kulturelle

og historiske spørgsmål i en proces, hvor grænserne

mellem design, etnografi og moderne kunst

udviskes. Shonibare er bedst kendt for sit arbejde

med visuelle iscenesættelser, hvor det rigt mønstrede

hollandske voksstof produceret i Europa til det

vestafrikanske marked spiller en afgørende rolle.

detalje fra “tranquebartæppet”, 1740-46. en del af designmuseum

danmarks tekstilsamling. på hver side af tæppet udspiller der sig

Kunst · Arkitektur · Design

yinka shonibare: “still fra un ballo in maschera” (a masked

ball) 2004. commissioned for the moderna museet, stockholm.

produced by moderna museet and sveriges television.

courtesy stephen friedman gallery, london. designmuseum

danmark har indgået billedrettighedsaftaler med galleriet.

Det “afrikanske” stof blev i første omgang forsøgt

afsat til det indonesiske marked, men siden indført

til Afrika af hollændere i det 20. århundrede – og på

den måde er der tale om tekstiler, der på ingen måde

er autentisk afrikanske, men derimod hybride og

flerkulturelle i deres ophav.

På udstillingen skaber de danske modedesignere/kunstnere

Laura Barüel, Nikoline Liv Andersen

og Anne Damgaard værker specielt til udstillingen.

Det er værker, der på én gang fortolker 1700-tallets

dragtmode, samtidig med at nutidige problemstillinger

såvel som ikke-europæiske inspirationskilder

væves ind i værkerne.

Shonibares værker kaster et helt nyt lys over

museets samling, og der findes mange korrespondancer

mellem Shonibares værker og museets samling.

På udstillingen vises eksempelvis “Tranquebartæppet”

fra 1740-46. På hver side af tæppet udspiller

der sig scener fra livet i den danske Tranquebar-koloni.

Her ses et mylder af mennesker og dyr og dramatiske

optrin mellem indere og danskere. Under seks

kongelige kroner ses hjerteformede lotusblade, hver

indeholdende initialer for Christian VI.

scener fra livet i den danske tranquebar-koloni. foto: pernille klemp. ▼

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 33Identity Lab

– et interaktivt læringsrum,

hvor følsomme emner

adresseres via leg og humor

Med Identity Lab ønsker museet

at bygge bro mellem udstillingens

tematikker, der direkte

involverer eleverne til at tage

stilling til udstillingens fokus på

flerkulturel identitet og kulturmøder.

Via rollespil og brug af

rekvisitter sættes der fokus på

børn og unges kulturelle identitet,

der bygger på deres egne

erfaringer. Ved hjælp af identitetskort,

mindmap og rollespil

sættes der fokus på såvel det

flerkulturelle som et mulighedsfelt

for at fortælle nye historier

og kunstneriske nyskabelser, vel

vidende at det også er et område,

hvor mulige konflikter, fordomme,

intolerance og kulturkløfter

råder – idéen med laboratoriet er

at italesætte konflikterne og kritisk

reflektere over dem, gerne

ved hjælp af humor.

Til udstillingen udformes et site

med tekster, billeder og film, hvor

en lang række historikere, forfattere,

postkoloniale tænkere og

kunstnere udlægger Shonibares

værker og museets genstande.

Dette site er oplagt at bruge i

undervisningen.

Undervisningstilbuddet på

Designmuseum Danmark starter

med et besøg i udstillingen, og

efterfølgende besøger eleverne

Identity Lab.

DESIGNMUSEUM

DANMARK

Bredgade 68

1260 København K

Tlf. 33 18 56 70,

tirsdag og torsdag kl. 13-16

yinka shonibare: “still fra un ballo in maschera”

(a masked ball) 2004. commissioned

for the moderna museet, stockholm.

produced by moderna museet and sveriges

television. courtesy stephen friedman

gallery, london. designmuseum danmark

har indgået billedrettighedsaftaler med

galleriet.

Yinka Shonibare

– kulturmøder i tid og rum

17. februar – 4. juni 2012

Hot shot-kunstneren Yinka Shonibare

udstiller på Designmuseum.

Shonibare sætter museets ældre

værker i nye kontekster. Identity lab

er et rum for læring omkring

kulturidentitet.

1½ t. 300 kr. / 2 t. 375 kr.

HELE SKOLEÅRET

Over alle grænser, kunst og

kunsthåndværk 1880-1914

Udstillingen vil vise, hvorledes

kunsten, kunsthåndværket og litteraturen

søgte gensidig inspiration.

Impulser til fornyelse kom fra nær

og fjern, og man søgte som aldrig

før ud over alle grænser.

1 t. / 250 kr.

Fra 60’er-pop til 90’ernes økologi

og mangfoldige design

Fra 1960’erne og frem til i dag er

der opstået helt nye retninger

inden for design, der relaterer sig

til forbrugssamfundet, rumfart,

informationsteknologi, nye materialer

og miljøproblemer.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

Designklassikere

I det 20. århundrede trådte dansk

design for alvor i karakter og fik sit

internationale gennembrud under

betegnelserne Danish Design og

Danish Modern.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

Utopier i design, kunsthåndværk

og arkitektur

Det 20. århundrede stod i utopiens

tegn. Designere og arkitekter har

haft store visioner om at revolutionere

samfundet gennem design og

arkitektur.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

papcorn engangsservice.

komposterbart service af bioplast.

foto: anne bannick og lene vad.

Bæredygtigt design

Design er et løsningsorienteret og

tværfagligt funderet fag. I disse år

arbejder designere alene eller, ofte,

i samarbejde med andre fagfolk

om at finde frem til nye bæredygtige

produkter og strategier.

1 t. eller 1½ t. / 250 kr.

Fra tronstol til slængestol

En stol kan have et personligt

udtryk og opfylder ofte mere end

en siddefunktion. En stol kan have

“ører”, krop og ben og kan enten

være magtfuld eller ydmyg.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

Materialer

I “det åbne designstudie” præsenteres

eleverne for en udstilling om

materialer, der viser formgivning af

plastik, metal, papir, træ og økologiske,

bæredygtige materialer.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

34 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design


Hvad er design?

Design i dag forholder sig til en

lang række af spørgsmål, der både

angår god form, konstruktion,

funktion og materialer, men som

også behandler spørgsmål, der

angår kommunikation, levevis,

miljøkonsekvenser og ritualer.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

arne jacobsen, myren, 1952.

foto: pernille klemp.

Skandinavisk design

Introduktion til skandinavisk

design fra 1950’erne og frem til i

dag. Der ses nærmere på, hvad det

traditionelt er for kvaliteter, som er

blevet tillagt skandinavisk design,

og hvad det er for kvaliteter, der

kendetegner den unge skandinaviske

designscene.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

Museet bag facaden

– om kuratering og museologi

I “Museet bag facaden” ses der

nærmere på, hvordan museer er

opbygget. I de seneste år har

museet undergået store forandringer,

og museet har sat fokus på

læring, kulturmøde og interaktivitet.

1½ t. / 250 kr.

Designprocessen – fra kunsthåndværk

til industrielt design

Der ses nærmere på formgivningsprocessen

bag funktionsbestemt

design, kunsthåndværk, crossoverdesign

og konceptdesign.

1 t. 250 kr. / 2 t. med værksted 400 kr.

Kunst · Arkitektur · Design

joakim eskildsen: “ordrup tykke”.

GL HOLTEGAARD

Attemosevej 170

2840 Holte

Tlf. 45 80 08 78

www.glholtegaard.dk

honoré daumier: “mr. prune”.

Honoré Daumier

– Karikaturens mester

12. august – 6. november 2011

Den franske kunstner Honoré

Daumier (1808-1879) var en af

sin tids mest indflydelsesrige

karikaturtegnere. I undervisningen

undersøger vi karikaturens

virkemidler og udfordrer den

satiriske tegning.

1 t. 250 kr. / 2½ t. 500 kr.

Danmark under forvandling

12. november 2011 – 15. januar

2012

Hvordan ændrer landskabet sig?

Og hvordan har måden at se

landskabet på gennem fotografiet

ændret sig? Vi arbejder med

fotografi, landskab og national

identitet.

1 t. 250 kr. / 2 t. 500 kr.

LÆRERKURSUS

Danmark under forvandling

15. november 2011, kl. 15-17

Efter en omvisning i udstillingen

informerer formidlingsmedarbejder

Ida Leisner om det aktuelle

undervisningsprogram.

Alle undervisere. Gratis.

Krop og koreografi i

international samtidskunst

27. januar – 25. marts 2012

Ordet koreografi benyttes inden

for dans om, hvordan bevægelser

er orkestreret i tid og rum. Men

hvilke forhold instruerer vores

bevægelser i dagligdagen, og

hvad betyder det for os?

1 t. 250 kr. / 2 t. 500 kr.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 35LÆRERKURSUS

Krop og koreografi i

international samtidskunst

1. februar 2012

Vi byder på krop, rum og bevægelse

i nye værker af internationale

kunstnere. Få en introduktion

til udstillingen og hør om

de aktuelle undervisningstilbud.

Alle undervisere. Gratis.

svend wiig hansen: “mennesket det

ensomme dyr, 2”, ca. 1990.

Svend Wiig Hansen – Rå figur

13. april – 8. juli 2012

Svend Wiig Hansen vendte i

begyndelsen af 1950’erne op og

ned på dansk kunst. Med fokus

på efterkrigstidens traumatiserede

menneske skabte han rå og

monstrøse kroppe. Vi arbejder

med krop/skulptur.

1 t. 250 kr. / 2 t. 500 kr.

GL HOLTEGAARD

Bestilling: Tlf. 45 80 08 78

LÆRERKURSUS

Svend Wiig Hansen – Rå figur

17. april 2012

Når direktør for Gl Holtegaard

Mads Damsbo har introduceret

udstillingen, informerer formidlingsmedarbejder

Ida Leisner

om de aktuelle undervisningstilbud.

Alle undervisere. Gratis.

FASTE TILBUD

Barokkens vinkler på

Gl Holtegaard

På Gl Holtegaard kombinerer vi

matematik, historie og billedkunst,

når vi udforsker Lauritz

de Thurahs barokhave, løser

matematiske opgaver og taler

om 1700-tallet.

1 t. / 250 kr.

Formidlingsværksted

I formidlingsværkstedet fokuserer

vi på sprogliggørelsen af den

erfaring, vi tilegner os ved et

kunstværk. Efter arbejdet med

analyse og præsentation inviterer

vi forældrene til elevomvisning.

2 t. + efterfølgende elevomvisning

/ 500 kr.

KØS

MUSEUM FOR KUNST I

DET OFFENTLIGE RUM

Nørregade 29

4600 Køge

Tlf. 56 67 60 20

Kontakt: Skoletjenesten

info@koes.dk

www.koes.dk

udsnit af bjørn nørgaards gobelinskitse.

foto: køs.

Bjørn Nørgaards 1000-årige

Danmarkshistorie

Oplev Bjørn Nørgaards levende og

farverige billedfortælling om

Danmarks historiske udvikling.

1 t. / gratis.

Den uafsluttede historie

Lav en billedfortælling om vores

egen tid. Perfekt til “de lange linjer”!

Reflekter over nutiden i forhold

til den historiske udvikling

gennem 1000 år. Der arbejdes ud

fra Bjørn Nørgaards metoder.

2½ t. / 600 kr.

Museet bag kulissen

Hvad er museologi? Få indblik i

de mange forskelligartede opgaver

og funktioner, et museum har.

Besøg på magasin, registrering

og meget andet.

3 t. / 600 kr.

36 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design

foto: gl holtegaard.


LOUISIANA

MUSEUM FOR

MODERNE KUNST

Gl. Strandvej 13

3050 Humlebæk

Tlf. 49 19 07 19,

tirsdag-fredag kl. 9-13

www.louisiana.dk/undervisning

Paul Klee & CoBrA

30. september 2011 – 8. januar 2012

Ind med spontanitet og sanselighed.

Ud med regler og

konventioner. Lær fra børnene.

Den schweiziske kunstner Paul

Klee og kunstnergruppen CoBrA

støder sammen på Louisiana i et

frugtbart møde.

1 t. 350 kr. / 2 t. 750 kr.

ai weiwei: “solsikkefrø”, 2010 © ai weiwei.

foto: tate photography.

Ai Weiwei og samtidskunst

18. november 2011 – 12. februar 2012

Til efteråret indtager Kinas mest

berømte – og i sit hjemland berygtede

– samtidskunstner Ai Weiwei

Louisiana med helt nye værker

skabt til anledningen.

1 t. / 350 kr.

Kunst · Arkitektur · Design

paul klee: “klovn i sengen”, 1937. foto: zentrum paul klee, bern.

Avantgardens kvinder

Udstillingen åbner 10. februar 2012

Hvilken rolle spiller avantgardens

kvinder for udviklingen af den

moderne kunst? Louisianas udstilling

sætter fokus på 1920’ernes og

30’ernes banebrydende kvindelige

kunstnere.

1 t. 350 kr. / 2 t. 750 kr.

calder-terrassen foran louisiana café.

credit: louisiana museum of modern art.

FASTE TILBUD

Louisianas arkitektur og samling

Hvorfor har vi museer? Hvordan

opstår en samling? Med udgangspunkt

i Louisiana som sted og

samling ser vi nærmere på, hvilke

værker vi møder på et museum

som Louisiana, og på samspillet

med omgivelserne.

1 t. 350 kr. / 2 t. 750 kr.

Skulpturparken

Moderne skulptur skal opleves

og sanses. Som et spil mellem

form, beskuer og rum, en udveksling

mellem masse, lys og skygge.

En skulptur har en krop og er

placeret i tid og rum ligesom et

menneske.

1 t. 350 kr. / 2 t. 750 kr.

Kroppens sprog

Har kroppen sit eget sprog?

Hvilke idealer ligger til grund for

vores opfattelse af krop og identitet?

Louisianas samling rummer

talrige værker, der har et mellemværende

med kroppen.

1 t. 350 kr. / 2 t. 750 kr.

Asger Jorn og samlingen

Farveeksplosioner og figur-mylder.

Den danske maler Asger Jorn

udløser nye billeddannelser i sin

udforskning af maleriets muligheder.

Form og farve kæmper om

magten, når Jorn tolker verden.

1 t. 350 kr. / 2 t. 750 kr.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 37


MUSEET FOR

SAMTIDSKUNST

Stændertorvet 3D

4000 Roskilde

Tlf. 46 31 65 70

www.samtidskunst.dk

HELE SKOLEÅRET

Samtidskunstens strategier

og udtryksformer

Forløbet handler om samtidskunst,

metode og analyse og

præsenterer eleverne for bl.a.

video-, lyd- og installationskunst,

der diskuterer aktuelle

etiske, filosofiske og samfundsmæssige

spørgsmål.

1 t. omvisning 200 kr. / 2 t.

omvisning inkl. workshop 350 kr.

su-mei tse: “das wohltempetierte klavier”.

Tilmeld dig Skoletjenestens

elektroniske nyhedsbrev på

www.skoletjenesten.dk

– udsendes hver måned

med sidste NYT!

NY CARLSBERG

GLYPTOTEK

Dantes Plads 7

1556 København V

Tlf. 33 41 81 41, kl. 10-12

www.glyptoteket.dk

HELE SKOLEÅRET

KUNST

Guldalderen på Glyptoteket

– en fejlfri verden?

Forløbet sætter fokus på kunsten i

guldalderens København og de

danske kunstnere i Rom omkring

1800-1850. Maleriernes idealiserede

motiver og de nationalromantiske

idéer diskuteres.

1 t. / 475 kr.

pierre-auguste renoir: “unge piger”.

Impressionisme – øjeblikkets kunst

Omvisningen giver indblik i impressionismen

fra Manet til det moderne

gennembrud. Undervejs diskuteres

motiver og teknik, og impressionismen

sættes i en kunsthistorisk

og historisk sammenhæng.

1 t. / 475 kr.

KULTURHISTORIE

Kulturmøder

Forløbet giver et indblik i kulturmøder

på tværs af Middelhavet –

og den deraf følgende udveksling

af handelsvarer, viden, religion og

ideologier, der skabte udvikling i

de antikke samfund.

1 t. / 475 kr.

Græsk skulptur:

udvikling og funktion

Eleverne indføres i arkaisk og klassisk

græsk skulptur i museets samling

af græske originaler og romerske

kopier. Skulpturerne sættes i

sammenhæng med græsk politik,

litteratur og filosofi.

1 t. / 475 kr.

Ansigt til ansigt med romerne

Stå ansigt til ansigt med romersk

adel, borgerskab og kejserfamilie i

Glyptotekets portrætsale, og få et

indblik i romersk liv og historie.

1 t. / 475 kr.

Egypterne – vor egen fortid

Vor egen kultur har aner tilbage til

det gamle Egypten. Men hvordan

var det nu, det hele begyndte? Se

mumier, gravskatte og kunstværker

fra Kheops’, Tut-ankh-amons,

Kleopatras og Augustus’ tid.

1 t. / 475 kr.

På sporet af farven

Dette forløb tilbyder eleverne en

direkte adgang til resultaterne af

Glyptotekets forskningsprojekt, der

klarlægger, hvordan græsk og

romersk skulptur var polykromt

bemalet.

1 t. / 475 kr.

38 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design

foto: ole haupt.

foto: ny carlsberg glyptotek.


NIKOLAJ KUNSTHAL

Nikolaj Plads 10

1067 København K

Tlf. 33 18 17 90

www.nikolajkunsthal.dk

Hotel Nikolaj

27. august – 30. oktober 2011

Tag på badehotel i det gådefulde

Hotel Nikolaj, hvor vandet og de

tidligere beboere har sat tankevækkende

spor. Vær med til at skabe

en filmstafet om hotellet, som

vokser gennem udstillingen!

1½ t. / 400 kr.

LÆRERKURSUS

Hotel Nikolaj

8. september 2011, kl. 15-17.30

Kurset stiller skarpt på læringsmål

og muligheder i “Hotel Nikolaj” og

vores workshop-stafet, der lægger

op til en kollektiv filmproduktion

om hotellet, som på én gang er et

hjem og et fremmed sted.

Alle undervisere. Gratis.

jan banning: “bureaukraterne” ©, 2006.

Jan Banning “Bureaukraterne”

27. august – 30. oktober 2011

Den hollandske fotograf Jan

Banning konfronterer bureaukratiet

som civilisationens ofte ufrivilligt

komiske selvbillede – og portrætterer

med lige dele humor, absurditet

og medfølelse embedsmænd

fra hele verden.

1 t. 200 kr. / 1½ t. 300 kr. /

2½ t. 500 kr.

Kunst · Arkitektur · Design

installationsfoto: “hotel nikolaj”.

LÆRERKURSUS

Jan Banning “Bureaukraterne’’

8. september 2011, kl. 15-17.30

Kurset præsenterer Bannings

tankevækkende og humoristiske

fotografier, der tematiserer spørgsmål

om bureaukrati, statsmagt og

korruption. Undervisningsforløb,

-materiale og workshops diskuteres

i forhold til fag og timer.

Alle undervisere. Gratis.

Space Invaders

11. november 2011 – medio februar

2012

Vi undersøger computerspillets

kunstige og kunstneriske virkelighed

og diskuterer den komplekse

betydning af computerspilsmiljøer

og den rolle, spil spiller i samtidens

kultur, i forhold til fag og

timer.

1 t. 200 kr. / 1½ t. 300 kr. /

2½ t. 500 kr.

installationsfoto: “space invaders”.

LÆRERKURSUS

Space Invaders

24. november 2011, kl. 15-17

Oplev både computerspillets og

virkelighedens rum omsat af

udstillingens kunstnere, og vær

med til at diskutere den komplekse

rolle, som spil spiller i samtidens

og børn og unges kultur.

Alle undervisere. Gratis.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 39


camille pissarro: “blomstrende blommetræer, éragny. kunstnerens hjem”, 1894.

ordrupgaard. foto: pernille klemp.

ORDRUPGAARD

Vilvordevej 110

2920 Charlottenlund

ordrupgaard@ordrupgaard.dk

www.ordrupgaard.dk

Kanon Ordrupgaard

“Kanon Ordrupgaard” er et

kontant bud på kvalitet: Æstetisk,

formalt og historisk. Oplev

fortidens kunstneriske udtryk, og

diskuter evige temaer: Skønhed,

længsel, samvær, individualisme,

begejstring.

2½ t. / 650 kr.

Arkitektur på tværs

Med Zaha Hadids dekonstruktivistiske

tilbygning og Finn Juhls

funktionalistiske hus sættes det

nyklassicistiske herskabshjem

Ordrupgaard i spil. Vi analyserer

arkitekturen på tværs.

1 t. / 450 kr.

Dansk kunst fra 1800-tallet

Med udgangspunkt i samlingen

af dansk kunst fra 1800-tallet

udforskes temaer som nationalromantikken

og det moderne

gennembrud. Den dialogbaserede

omvisning kan efterfølges af

en praktisk maleøvelse.

1 t. / 450 kr.

Fransk impressionisme

Dialogbaseret omvisning i samlingen

af fransk impressionisme

med indkredsning af de impressionistiske

kunstneres radikale

malemåde, farve- og motivvalg.

1 t. / 450 kr.

Parlez français!

Dialogbaseret sprogundervisning

med udgangspunkt i museets

samling af fransk kunst kvalificerer

og motiverer indlæringen.

1 t. / 550 kr.

STATENS MUSEUM

FOR KUNST

Sølvgade 48-50

1307 København K

Tlf. 33 74 84 84, kl. 10-14

www.smk.dk

På Statens Museum for Kunst tilbyder

vi forløb af 1, 2, 2½ og 4

timers varighed. Vores forløb

tager udgangspunkt i museets

samlinger og særudstillinger, og

vi tilbyder værkstedsaktiviteter,

dels i kunstnerdrevne værksteder,

hvor vi arbejder med analoge

medier som maleri og skulptur,

dels i digitale workshops, hvor vi

arbejder med foto, lyd og video.

Ny præsentation af museets

samlinger af kunst

Vi er begyndt på arbejdet med en

ny præsentation af museets store

samling af kunst. Vi er endeligt

færdige i marts 2012, hvor man

kan opleve 700 års kunst præsenteret

og formidlet på ny. Allerede

nu kan dele af den nye præsentation

dog opleves, nemlig præsentationen

af dansk og nordisk kunst fra

1750-1900. Men vær opmærksom

på, at andre dele af samlingerne vil

være lukkede i perioder. Se hjemmesiden

eller kontakt museets booking

for nærmere information. Her kan

du også få yderligere information

og vejledning om museets undervisningstilbud.

FOS. One Language Traveller

August 2011 – maj 2012

Den danske kunstner FOS, Thomas

Poulsen, udfylder hele museets

skulpturgade med installationen

“One Language Traveller”. Vi går

tæt på og arbejder med den rumlige

oplevelse og installationen

som begreb.

1 t. 450 kr. / 2 t. med værksted 750 kr.

40 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design


henri de toulouse-lautrec:

“la loge au mascaron doré”, 1893. smkfoto.

Toulouse-Lautrec.

Den menneskelige komedie

17. september 2011 – 19. februar 2012

Vi stiller skarpt på Toulouse-Lautrecs

grafiske værker, der rejser eksistentielle

spørgsmål om livet i en

moderne storby.

1 t. 450 kr. / 2 t. med værksted 750 kr. /

2½ t. med digital workshop 750 kr.

LÆRERKURSUS

Toulouse-Lautrec.

Den menneskelige komedie

21. september 2011, kl. 15-17

Udstillingsteamet bag særudstillingen

om Toulouse-Lautrec introducerer

til udstillingen, og undervisningstilbud

og -materialer

præsenteres og diskuteres.

Alle undervisere. Gratis.

Lærerworkshop

– om digitale medier i

museumsundervisningen

26. oktober 2011, kl. 15-17

En gang om året inviterer Statens

Museum for Kunst lærere til at deltage

i en workshop, hvor nogle af

de processer, vi udsætter eleverne

for i de digitale workshops, præsenteres

og afprøves.

Alle undevisere. Gratis.

Kunst · Arkitektur · Design

vilhelm hammershøi: “interiør med kunstnerens staffeli”, 1910. smkfoto.

Vilhelm Hammershøi

4. februar – 20. maj 2012

Vi fordyber os i særudstillingen om

Vilhelm Hammershøi (1864-1916),

der især er kendt for sine malerier

af næsten tomme rum i en gråtoneskala

og med et flimrende lys.

1 t. 450 kr. / 2 t. med værksted 750 kr.

LÆRERKURSUS

Vilhelm Hammershøi

29. februar 2012, kl. 15-17

Udstillingsteamet bag særudstillingen

om Vilhelm Hammershøi

introducerer til udstillingen, og vi

diskuterer udstillingens potentiale

i undervisningssammenhænge.

Alle undervisere. Gratis.

Brug SMK!

11. april 2012, kl. 15-17

Hvordan kan museets samlinger af

kunst fra de sidste 700 år udfoldes

i en læringskontekst? Hvordan kan

man som lærer bruge museet både

på egen hånd og via museets

undervisningstilbud og -materialer?

Alle undervisere. Gratis.

Kunsthistorier – et online univers

af historier om kunst

KUNSTHISTORIER er en enorm

vidensbank og et oplevelses-site,

der kan bruges både før og efter et

besøg på museet. Besøg KUNST-

HISTORIER på www.smk.dk

Gratis.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 411-TIMES UNDERVISNINGS-

FORLØB

Guldalder og national identitet

Det er i guldalderen, at tanken om

det “særligt danske” fødes i kunsten.

Vi undersøger guldaldermalerierne

og deres særlige billede af

Danmark og diskuterer kunst og

nationalfølelse.

1 t. / 450 kr.

Guldalder og det moderne gennembrud

– idealisering og kritik

Vi stiller skarpt på 1800-tallets

kunst og samfund. Fra guldalderens

idylliserede billeder af virkeligheden

til den kritiske socialrealisme

i det moderne gennembrud,

der vil “sætte ting til debat”.

1 t. / 450 kr.

j.f. willumsen: “en bjergbestigerske”, 1912.

foto: smk.

Modernisme

– da kunsten blev “moderne”

I tiden omkring 1900 bryder kunsten

i høj grad grænser og bliver

moderne – men hvad er “moderne”

kunst? Vi undersøger værker fra

moderne kunstretninger som f.eks.

fauvisme, kubisme og surrealisme.

1 t. / 450 kr.

lise harlev: “my own country”, 2005.

smkfoto.

Portræt, identitet og iscenesættelse

Vi stiller skarpt på portrættet, og

med udgangspunkt i både ældre

og nye portrætter analyserer og

diskuterer vi iscenesættelsen af

forskellige identiteter.

1 t. / 450 kr.

Mød en kunstner

Eleverne møder en nulevende

kunstner, der arbejder med video

eller animation. Kunstneren introducerer

sit værk, og der lægges op

til samtale kunstner og elever

imellem.

1 t. / 450 kr.

Billedanalyse

På tværs af perioder og ismer analyserer

vi værker fra museets samling

og undersøger blandt andet

samspillet mellem kunstværkernes

billedelementer og vores egne

oplevelser af værkerne.

1 t. / 450 kr.

STATENS MUSEUM

FOR KUNST

Bestilling: Tlf. 33 74 84 84,

kl. 10-14

Kroppen i kunsten

Vi diskuterer kroppe og kropsidealer

og sætter fokus på, hvordan

kunstnere gennem tiden har

brugt kroppen til at fortælle historier

om skønhed, seksualitet, idealer

og værdier.

1 t. / 450 kr.

Samtidskunst NYHED

Fra marts 2012

Hvordan ser vores egen tids kunst

ud? Vi ser på, hvordan samtidskunsten

eksperimenterer med

form og indhold, og hvordan kunsten

diskuterer emner fra vores

hverdag og fra verden, som den

ser ud i dag.

1 t. / 450 kr.

Introduktion til

Afstøbningssamlingen

Oplev afstøbninger af mesterværker

fra antikken på Den Kongelige

Afstøbningssamling, og undersøg

blandt andet stilistiske og historiske

træk ved skulpturerne.

1 t. / 450 kr.

Kunsthistoriens perioder NYHED

Fra december 2011

Statens Museum for Kunst rummer

700 års kunst. Det giver en

unik mulighed for at dykke ned i

særlige perioder eller ismer fra

1300-tallet til i dag. Vi sætter fokus

på udvalgte ismer i kunsthistorien.

1 t. / 450 kr.

Statens Museum for Kunst som

nationalgalleri – hvad, hvorfor og

hvordan? NYHED

Fra marts 2012

Statens Museum for Kunst er Danmarks

nationalgalleri. Men hvad

betyder det? Hvilken rolle har

nationalgalleriet spillet historisk,

og hvilken rolle kan og skal det

spille i vores globale verden i dag?

1 t. / 450 kr.

42 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design


kunsthistorier – et online univers af historier om kunst. smkfoto.

DIGITALE WORKSHOPS

Iscenesættelse, portræt og

identitet – fotoworkshop

Hvad er identitet, og hvordan kan

man skildre eller iscenesætte sin

egen eller andres identitet? Vi ser

på portrætter i samlingen, og

eleverne iscenesætter deres egne

portrætter.

2½ t. / 750 kr.

Guldalder og national identitet

– fotoworkshop

Vi diskuterer begrebet national

identitet. Afsættet er den danske

guldalder, men også samtidskunstens

debatskabende vinkel inddrages.

Eleverne fortolker begrebet

vha. digitalt fotografi.

2½ t. / 750 kr.

Kunst · Arkitektur · Design

unges laboratorier for kunst. smkfoto.

Performance-workshop

Eleverne og kunstneren Michelle

Eistrup vil i fællesskab udvikle en

kort performance inspireret af værker

fra Statens Museum for Kunst.

Der anvendes tekst, tale, foto og

lignende.

4 t. / 950 kr.

Videoworkshop

Vi går i dybden med videoværker fra

museets samling, der gør brug af

forskellige idéer, filmiske greb og

teknikker, og eleverne skal i grupper

filme og producere en kort videoskitse.

4 t. / 950 kr.

Samtidskunst – stop motion NYHED

Fra marts 2012

Meget samtidskunst udfordrer og

opfordrer os til at diskutere aktuelle

problemstillinger og tage stilling.

Med inspiration fra kunsten skal

eleverne skabe en kort stop

motion-film og rejse en debat.

4 t. / 950 kr.

VÆRKSTEDERNE

Billed- og skulpturanalyse/

oplevelse

Vi ser på skulptur, maleri og installationer

og spørger: Hvordan analyserer

man de forskellige medier?

Med udgangspunkt i dette skal

eleverne i værkstedet selv skabe

skulptur eller maleri/collage.

2 t. / 750 kr.

Portræt

Hvad er identitet, og hvordan kan

man skildre eller iscenesætte sin

egen identitet? I værkstedet maler

eleverne selvportrætter og arbejder

evt. også med collage.

2 t. / 750 kr.

Kroppen i kunsten

Menneskets krop har altid været et

yndet motiv i kunsten. Vi ser

eksempler på kroppen i kunsten.

Med udgangspunkt i dette skal

eleverne i værkstedet selv skabe

maleri og collage.

2 t. / 750 kr.

National identitet

Vi diskuterer begrebet national

identitet. Værker fra guldalderen og

samtidskunsten inddrages, og

eleverne arbejder med collager og

maleri med udgangspunkt i nutidens

nationale symboler.

2 t. / 750 kr.

Det moderne gennembrud

I 1870-80 gør virkeligheden sit indtog

i billedkunsten. Men hvad er

det for en virkelighed, der skildres?

Eleverne slutter af med selv at

skabe malerier ud fra periodens

symbolistiske værker.

2 t. / 750 kr.

Gisp, det er gips: omvisning med

efterfølgende værkstedsaktiviteter

på Afstøbningssamlingen

Vi kigger nærmere på afstøbninger

af hovedværker fra antikken til

renæssancen og går derefter i

værkstedet, hvor der er mulighed

for at lave afstøbninger og forme

små skulpturer i gips.

2 t. / 750 kr.

STATENS MUSEUM

FOR KUNST

Bestilling: Tlf. 33 74 84 84,

kl. 10-14

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 43


THORVALDSENS

MUSEUM

Bertel Thorvaldsens Plads 2

1213 København K

Tlf. 33 32 15 07 tryk 43,

tirsdag-fredag kl. 11-13

www.thorvaldsensmuseum.dk

Teen-talks

Thorvaldsens Museum får de

unge ordet ved en række Teen-

Talks. Her fortæller de om deres

personlige oplevelser på museet

og stedets betydning for dem.

2 t. / gratis.

Kunstnerworkshop

Se museets hjemmeside for

nærmere information om datoer

Med inspiration fra samtidskunstens

metoder og fra Bertel

Thorvaldsens nyklassicistiske værk

udarbejder eleverne deres egne

kreative projekter.

1 dag / gratis.

HELE SKOLEÅRET

Antikken, Thorvaldsen og dig

Receptionshistorisk forløb for

gymnasiet. Med udgangspunkt i

Thorvaldsens antiksamling arbejdes

der med nyklassicismens

kontra nutidens antikreception.

2 t. / gratis.

Faglige introduktioner

Vi tilbyder faglige introduktioner

med forskellige temaer, f.eks.

nyklassicisme: Et forløb om nyklassicismen

og dens æstetiske udtryksformer

med særligt fokus på

Thorvaldsens værker.

1 t. / 500 kr.

teen-talks.

Klassisk tegneundervisning

Da Thorvaldsen startede på

Kunstakademiet i 1781, var tegning

efter klassiske forbilleder centralt

for undervisningen. Vi tilbyder

tegneundervisning under vejledning

af professionelle kunstnere.

2 t. / 500 kr.

Nye ord til Thorvaldsen

Man kan se et museum som én

stor kommunikation og ét stort

udsagn. I dette forløb går vi tæt på

denne kommunikation og ser på,

hvem der siger hvad, hvordan og

til hvem på Thorvaldsens

Museum.

3½ t. eller 4 t. / 500 kr.

Portrætværksted

Med udgangspunkt i Thorvaldsens

portrætkunst skal eleverne iscenesætte

og fotografere deres egne

portrætter. Fotografierne udstilles

på www.tilbygningen.dk

3 t. / 500 kr.

TILBYGNINGEN

– en virtuel udvidelse af

Thorvaldsens Museum

Tilbygningen er Thorvaldsens

Museums udvidelse i det virtuelle

rum og kan bruges før, under og

efter besøg på museet.

Se mere på www.tilbygningen.dk

Skulpturstudier

– dansk skulptur 1800-1940

Skulpturstudier giver eleverne

mulighed for at komme helt tæt på

og rundt om 9 udvalgte værker fra

3 kunstmuseer. Der arbejdes med

formal-, social- og betydningsanalyse.

Se mere på

www.tilbygningen.dk/værkstedet

44 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Kunst · Arkitektur · Design

foto: lars skaaning.

nye ord. foto: lars skaaning.


VERDENSMUSIK-

BANKEN.DK

Bestilling:

Jan Samuelsen/

Music from Around

Tlf. 22 25 17 12 eller

jans@wmfcph.dk

Pharfar vs. King Ayisoba

29. september 2011

– Klaverfabrikken, Hillerød

(aften)

1. oktober 2011

– Tapperiet, Køge (aften)

7. oktober 2011

– Gimle, Roskilde (aften)

8. oktober 2011

– Global, København (aften)

Til efteråret har dit gymnasium

chancen for at opleve en helt

særlig dansk-afrikansk konstellation,

når Pharfar vs. King

Ayisoba giver koncert og

besvarer spørgsmål om

musikken og samarbejdet.

Pris: Klasser kan i tilknytning til

Verdensmusikbanken opnå

rabat ved koncerterne.

Nærmere information herom

ved henvendelse

(se kontaktinfo).

Musik· Teater · Dans

FIGURA ENSEMBLE

I SAMARBEJDE MED

HOLLAND HOUSE

Bestilling:

Stine Marie Mortensen/Figura

Tlf. 22 42 91 78 eller

stine@figura.dk

www.figura.dk

Techni

Premiere d. 21. april 2012

I alt 13 forestillinger på Edison

“Techni” tager udgangspunkt i

Per Nørgårds fascination af det

tegnede univers. Som teenager

skabte han selv tegnefilm med

sang og musik. Med afsæt i disse

værker lægges der op til en

sanselig oplevelse.

Workshoppris: 2.000-4.000 kr.

pr. 30 elever (afhænger af indhold og

varighed).

“blackout!”. foto: jacob stage.

DR

SYMFONIORKESTRET

Koncerthuset

DR Byen

Emil Holms Kanal 20

0999 København C

Bestilling:

Tlf. 32 68 73 63 eller

uhr@skoletjenesten.dk

Åbne generalprøver

Hele sæsonen

Følg symfoniorkestrets arbejde

på tætteste hold. Ved besøget

får klasserne mulighed for at

følge prøvearbejdet, tale med

musikere og kigge ind i livet

bag scenerne.

4 t. / 1.100 kr.

MUTE COMP.

PHYSICAL THEATRE

Pasteursvej 14

1799 København V

Tlf. 29 89 40 21

www.mute-comp.dk

Blackout!

– om narkotika og eskapisme

Opføres i Dansehallerne,

København V

10.-28. april 2012,

tirsdag-lørdag kl. 19.30

“Blackout!” er en danseforestilling

om narkotika og eskapisme.

Om narkotikas ekstreme

virkning, misbrug og ikke

mindst menneskets trang til

at fortrænge virkeligheden.

Opføres med live musik.

75 min. / forestilling 35 kr. pr. elev.

Workshop 400 kr. pr. time.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 45


DET KONGELIGE

TEATER

Skoleforestillinger

Bestilling: Tlf. 33 69 69 69

Online-bestilling:

www.kglteater.dk/skoler

Gengangere / skuespil

8., 13. og 15. december 2011, kl. 20

3., 5., 9., 24. og 25. januar 2012, kl. 20

2. og 7. februar 2012, kl. 20

Skuespilhuset/Store Scene

Henrik Ibsens mesterlige drama

“Gengangere” om familiehemmeligheder

og råddenskaben, der

lurer lige under den pæne overflade,

og om den fremspirende

ungdom, som må betale prisen

for fædrenes synder.

40 kr. pr. elev.

Enetime og Sylfiden / ballet

22. og 26. september 2011, kl. 20

Gamle Scene

Længslen og lidenskaberne får frit

spil på Gamle Scene, når to af de

stærkeste og mest medrivende

værker i Den Kongelige Ballets

repertoire kan opleves på én og

samme aften.

40 kr. pr. elev.

Den gerrige / skuespil

14., 15., 19., 28. og 29. september

2011, kl. 20

4., 11., 12., 24. og 25. oktober 2011, kl. 20

9., 10., 16. og 21. november 2011, kl. 20

Skuespilhuset/Store Scene

I Molières klassiske komedie bliver

pengegriskheden stillet til frit skue.

Og med Molières på én gang

nådesløse og kærlige fremstilling

af sine karakterer kommer vi måske

også til at genkende os selv.

40 kr. pr. elev.

Tosca / opera

21., 27. september og 3. oktober 2011,

kl. 20

Operaen/Store Scene

Tag eleverne med til et af operaens

største følelsesdramaer om kærlighed,

revolution og begær. Det er

Puccinis fortælling om den fyrrige

diva Tosca, hendes elskede

Cavaradossi og den onde Scarpia.

40 kr. pr. elev.

Det gode menneske fra Sezuan /

skuespil

25., 26. og 27. oktober 2011, kl. 20

2., 3., 10., 17. og 30. november 2011,

kl. 20

Skuespilhuset/Portscenen

I en sanselig, humoristisk og musikalsk

opsætning instrueret af Elisa

Kragerup stiller Det Røde Rum

skarpt på Bertolt Brechts undersøgelse

af forholdet mellem næstekærlighed

og markedslogik.

40 kr. pr. elev.

Det forsømte forår / ballet

26., 27. og 28. oktober 2011, kl. 12

Skuespilhuset/Store Scene

Hans Scherfigs roman om en

gruppe skoledrenges møde med

den sorte skole, ungdommen og

ikke mindst latinlæreren lektor

Blomme bliver i denne sæson

omstøbt til ballet på Det Kongelige

Teater.

40 kr. pr. elev.

Broadway for en aften / ballet

31. oktober og 3., 8., 15., 17., 23. og

28. november 2011, kl. 20

Operaen/Store Scene

Det bliver en aften med humor og

fest med både bandekrige fra

“West Side Story” og klassisk

Chopin, når Den Kongelige Ballet

dedikerer en aften til den glamourøse

showman fra Broadway, Jerome

Robbins.

40 kr. pr. elev.

Mågen / skuespil

15., 24. og 29. november 2011, kl. 20

6., 7., 12. og 14. december 2011, kl. 20

4., 10., 11. og 12. januar 2012, kl. 20

Skuespilhuset/Store Scene

“Mågen”, en af verdensdramatikkens

største klassikere, er Tjekhovs

historie om fortvivlede drømme og

håbløse længsler, som præsenteres

i en ny iscenesættelse af den

engelske instruktør Katie Mitchell.

40 kr. pr. elev.

Livlægens besøg / opera

22., 24. og 29. november 2011, kl. 19.30

Operaen/Store Scene

Det handler om Danmarkshistoriens

mest dramatiske trekantsdrama i

en tid med store omvæltninger og

magtkampe i Europa op til Den

franske revolution. Bo Holten har

komponeret den storslåede musik.

40 kr. pr. elev.

Hovedløs sommer / skuespil

8., 9., 20., 21., 22., 23. og 28. februar

2012, kl. 20

7., 8., 21. og 27. marts 2012, kl. 20

17., 19. og 24. april 2012, kl. 20

Skuespilhuset/Store Scene

Dramatiker Erling Jepsen er tilbage

på Det Kongelige Teater med en

familiegyser om familierelationer,

hemmeligheder og om det at gøre

sig fri af familiens bånd.

40 kr. pr. elev.

Et folkesagn / ballet

23. og 28. februar 2012, kl. 20

Operaen/Store scene

Nikolaj Hübbes forfriskende og

udfordrende bud på August

Bournonvilles klassiker. Kom med

til troldegalop i Operaen, når Store

Scene indtages af elverpiger, bondepiger,

adelsdamer, gendarmer og

skatere.

40 kr. pr. elev.

46 ■ Læs mere på www.skoletjenesten.dk Musik· Teater · Dans


Dans2Go / ballet

6., 8., 13. og 15. marts 2012, kl. 20

Gamle Scene

Dans2Go er oplagt for dem, der

skal i balletten for første gang.

Med konceptet Dans2Go sammensættes

et repertoire, som kan fascinere,

bjergtage og åbne dørene ind

til ballettens fortryllende verden.

40 kr. pr. elev.

La Traviata / opera

7., 14. og 21. marts 2012, kl. 20

Operaen/Store Scene

Når man siger opera, må man

også sige “La Traviata”. Oplev

Verdis tragiske og gribende kærlighedshistorie

om det umulige forhold

mellem den unge Alfredo og

den dødeligt syge kurtisane Violetta.

40 kr. pr. elev.

Musik· Teater · Dans

Revolver Trilogi / skuespil

14., 15., 28. og 29. marts 2012, kl. 20

11., 12., 18., 19., 25. og 26. april 2012,

kl. 20

Skuespilhuset/Portscenen

Det Røde Rum tager her fat i dugfrisk

dramatik fra den fremadstormende

argentinske dramatiker

Lola Arias. I tre scenarier fra en

kriseramt fremtid møder vi menneskets

desperate jagt på kærlighed.

40 kr. pr. elev.

En skærsommernatsdrøm / skuespil

20., 22., 26., 28. og 29. marts 2012,

kl. 20

10., 12., 16., 18., 23. og 25. april 2012,

kl. 20

Skuespilhuset/Store Scene

Det er farligt, når drifterne slippes fri

i den mørke skov. Shakespeare gør

leg til alvor, når han i denne kærlighedsforviklingshistorie

sætter drifterne

fri for ung som for gammel.

40 kr. pr. elev.

Kameliadamen / ballet

12. og 17. april 2012, kl. 20

Gamle Scene

Et af sæsonens højdepunkter er

premieren på John Neumeiers

betagende version af “Kameliadamen”.

Med Alexandre Dumas’

klassiker som forlæg har Neumeier

skabt en gribende ballet til Chopins

musik.

40 kr. pr. elev.

Tilmeld dig Skoletjenestens

elektroniske nyhedsbrev på

www.skoletjenesten.dk

– udsendes hver måned

med sidste NYT!

Læs mere på www.skoletjenesten.dk ■ 47

et folkesagn. foto: per morten abrahamsen.


Danmarks Tekniske Museum

Museet for Samtidskunst

Frilandsmuseet

Danmarks Akvarium

Det Kongelige Teater

Den Hirschsprungske Samling

Davids Samling

Karen Blixen Museet

Ordrupgaard

Politihistorisk Museum

DieselHouse

Brede Værk

Medicinsk Museion

Louisiana

Esrum Kloster & Møllegård

Figura Ensemble

Teatermuseet i Hofteatret

Tivoli

Bakkehusmuseet

Statens Naturhistoriske Museum:

Botanisk Have · Geologisk Museum · Zoologisk Museum

Den Frie Udstillingsbygning

Verdensmusikbanken.dk

foto bagsiden: lars skaaning. thorvaldsens museum.

foto forsiden: københavns museum.

www.skoletjenesten.dk

More magazines by this user
Similar magazines