Oplæg 2 ved Ulla B. Andersen

rm.dk

Oplæg 2 ved Ulla B. Andersen

De juridiske rammer v. Ulla Bitsch Andersen


• Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 – sundhedsloven

• Lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 – social service

• Bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 – hjælpemidler og

forbrugsgoder i henhold til lov om social service

• Bekendtgørelse nr. 1601 af 21. december 2007 – sygepleje i

henhold til sundhedsloven

• Cirkulære nr. 149 af 21. december 2006 – afgrænsning af

behandling efter sundhedsloven over for andre områder


Et cirkulære er en betegnelsen for en administrativ forskrift udstedt

af en forvaltningsmyndighed, oftest et ministeriums departement.

Cirkulærer kan i modsætning til bekendtgørelser ikke forpligte

borgere direkte. Omvendt kan borgere i visse tilfælde i sager, hvor

det er til borgernes fordel, støtte ret på et cirkulære og dermed gøre

krav på en behandling som er beskrevet i det pågældende

cirkulære.


Sundhedsministeriets cirkulære nr. 149 af 21. december 2006 behandler

Regionsrådets ansvar for at varetage sygehusvæsenets opgaver. Disse

opgaver består først og fremmest i at yde sygehusbehandling. Et integreret

led i en sygehusbehandling er at forsyne patienter med de redskaber m.v.,

som er en naturlig og nærliggende del af behandlingsindsatsen, i de

tilfælde, hvor der er behov herfor. Disse redskaber m.v. kategoriseres som

behandlingsredskaber, og udgiften hertil afholdes af regionerne.

Formålet med afgrænsningscirkulæret er, at definere, hvad behandlingsredskaber

er, og at afgrænse behandlingsredskaber over for tilgrænsende kategorier

af redskaber og hjælpemidler, hvortil udgiften afholdes af andre end

regionerne, typisk kommunerne.


Fem kategorier af apparatur, redskaber og hjælpemidler

1) Behandlingsredskaber. Udgiften afholdes af regionerne.

2) Hjælpemidler og forbrugsgoder (lov om social service).

Udgiften afholdes af kommunerne.

3) Hjælpemidler (hjemmesygepleje, sundhedsloven). Udgiften

afholdes af kommunerne.

4) Hjælpemidler i forbindelse med genoptræning. Udgiften

afholdes af kommunerne.

5) Hjælpemidler i øvrigt.


Kategori 1 i afgrænsningscirkulæret

74.

Regionsrådet har ansvaret for at varetage sygehusvæsenets

opgaver.

Stk. 2.

Til en regions sygehusvæsen hører regionens egne sygehuse og

tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v.

(Kapitel 2 i afklaringskataloget)


Kategori 2 i afgrænsningscirkulæret

112 (stk. 1).

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer

med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når

hjælpemidlet:

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte

funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.


Kategori 2 i afgrænsningscirkulæret (fortsat)

113 (stk. 1 og 2).

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når

betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes

hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

Bemærk at der stort set altid er 50 % egenbetaling på forbrugsgoder.


!

"" ##$ ##%

& '

Kategori 2 i afgrænsningscirkulæret (fortsat)

2.

Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren

selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

3.

Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste

hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller

udleveres som naturaliehjælp.

Vejledning nr. 97 af 5. december 2006 (nr. 6 til lov om social service)


(

! ( ""

#%)

Kategori 3 i afgrænsningscirkulæret

5.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udøverne af

hjemmesygeplejen har adgang til almindeligt anvendte

plejehjælpemidler, således at den behandling, som lægen har

ordineret, umiddelbart kan iværksættes. Sundhedsstyrelsen

fastsætter retningslinjer herfor.

Vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006


"" *+

Kategori 4 i afgrænsningscirkulæret

Afgrænsningscirkulæret punkt 2.4

Træning af en patient under indlæggelse på sygehus er en

integreret del af sygehusydelsen, og de behandlingsredskaber eller

hjælpemidler, der måtte være brug for i den forbindelse, skal

leveres og finansieres af sygehuset (regionen).


"" ,+ #+-

Kategori 4 i afgrænsningscirkulæret (fortsat)

Afgrænsningscirkulæret punkt 2.4

Kommunen har myndighedsansvaret for genoptræningen efter

udskrivning fra sygehus. I det omfang genoptræningen skal foregå

på et sygehus (specialiseret genoptræning), har regionen

driftsansvaret for genoptræningen, men myndighedsansvaret beror

hos kommunen.


. ""

Kategori 5 i afgrænsningscirkulæret

• Speciallægers overenskomstmæssige ret til at ordinere hjælpemidler

på regionens regning.

• Hospice og privathospitalers overenskomstmæssige pligt til

udlevering af hjælpemidler svarende til øvrige sygehuse.

• Regionale skadesklinikker og skadestuer.

• Arbejdsgivers pligt til at stille APV hjælpemidler til rådighed for

medarbejdere (arbejdsmiljøloven).

• Særlige undervisningsmaterialer (folkeskoleloven).

• Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

(beskæftigelseslovgivningen)


Afslag på behandlingsredskaber/ hjælpemidler efter sundhedsloven

kan indgives til Patientkontoret, som videresender klagen til

behandling i Patientklagenævnet, jf. sundhedslovens 51 og lov

om klage og erstatningsadgang

Afslag på hjælpemidler efter lov om social service indbringes for

kommunen, som videresender til Det Sociale Nævn efter

genvurdering.

(Afklaringskatalogets kapitel 6)


I princippet kan der være afgrænsningsproblemer imellem alle de

ovennævnte 5 kategorier, men i praksis er det skillelinjen mellem

behandlingsredskaber, som regionen skal betale, og hjælpemidler,

som kommunen skal betale, der har størst betydning.

Det bemærkes i den forbindelse, at et givet apparatur eller redskab både

kan være et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. Om det

kategoriseres som det ene eller det andet afhænger af den sammenhæng,

apparaturet eller redskabet indgår i, dvs. om det opfylder kriterierne for at

kunne kategoriseres som et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel.


0

Midlertidige behov efter udskrivning og uden der er tale om behandling

eller restituering. Situationen behandles ikke i afgrænsningscirkulæret og

Ministeriet har ikke ønsket at ”lukke hullet” efterfølgende, så derfor hænger

borgeren om man så må sige frit svævende i disse situationer.

Hvis 112 i lov om social service ikke kan anvendes, er udgiften som

udgangspunkt borgerens egen – eller……..


Tak for i dag

More magazines by this user
Similar magazines