Adobe Acrobat fil 1.34 MB dansk - Hilti Danmark A/S

hilti.dk

Adobe Acrobat fil 1.34 MB dansk - Hilti Danmark A/S

Frequently Asked Questions

Med formålet at a) give konsistente svar, b) gøre svar tilgængelige online, c) sikre høj kvalitet i det danske byggeri,

har Hiltis tekniske afdeling forsøgt at udarbejde Frequently Asked Questions vedrørende Hiltis forbrugsgods.

Besvarelse på Frequently Asked Questions er ikke ved alle tilfælde fyldestgørende, da dette ikke er muligt, men

besvarelserne kan løse en meget stor del af de stillede spørgsmål. Skulle der være fortsat tvivl er I meget

velkomne til at søge information i Hiltis tekniske bibliotek under feltet Service og Support på www.hilti.dk, eller

kontakte Hiltis ingeniører via telefon: +45 44888080 eller mail: tekniskafdeling@hilti.com.

Hilti er ikke rådgivende virksomhed og har udelukkende produktansvar. Det er alle entreprenørers ansvar at få

godkendt korrekt produkt- og materialevalg hos rådgivende ingeniørfirma med ansvar for byggeprojektet, og Hilti

kan ikke påtage sig ansvar for montagefejl når/hvis montageanvisning ikke er fulgt eller applikationsgrænser for

det valgte produkt er overskredet.

www.hilti.dk

Generelt om Profis Anchor

Profis Anchor er udviklet på baggrund af den nyeste teori for beregning af ankermontage. Teorien er forklaret og defineret i TR029 og Annex C af ETAG 001, samt CEN-TS 1992-4.

Beregningerne laves på grundlag af test udarbejdet i de produktrelevante godkendelser. Dette betyder at, for at lave en kontrol beregning af Profis Anchor, skal man have adgang til TR029

(kan findes på nettet eller rekvireres hos Hilti (tekniskafdeling@hilti.com), samt den tekniske godkendelse/rapport for det produkt der ønskes undersøgt. Godkendelserne kan findes i Profis

Anchor under ”Approval” i øverste højre side af fanebladet ”Solution” (det kræver internet adgang at bruge knappen).

Profis Anchor skal løbende opdateres for at sikre at grundlaget for beregninger hele tiden

er korrekt iht. gældende udgave af produktgodkendelserne og TR029.

Profis Anchor er udarbejdet med det formål at sikre en optimal udnyttelse af de valgte

ankre, samt sikre at tidsforbruget med beregning og ændring af ankre foregår så hurtig

som muligt. Hilti leverer foruden, Profis Anchor, tekniske datablade for ankrene med

bæreevner i tabel form, som sikre et nemt overblik over forskellige ankre, deres bæreevne

og det grundlag som Profis Anchor tager i beregning ved valg af anker. Hilti anbefaler at

Profis Anchor bruges til kompliceret samlinger, men at databladene bruges til

bestemmelse af bæreevnen for et enkelt anker. Dette sikrer dimensionering med et

minimum af tidsforbrug.

Profis Anchor laver alle nødvendige beregninger for brugeren iht. retningslinjerne i TR029.

Se diagram for visualisering af hvilke beregninger Profis Anchor udfører.

Nøgleeffekt

Bæreevne, brudtyper, sikkerhedsniveau og fastgørelsesmekanismer

Beregning i Profis Anchor giver mulighed for hurtigt, at få et overblik over hvilken brudtype der er

dimensionsgivende og hvor høj bæreevneudnyttelsen er. Derudover vises udnyttelse af de øvrige

brudmekanismer. Ovenfor brudtilfældene vises udnyttelsen af det dimensionsgivende tilfælde, for hhv. træk

og forskydning. Nederst vises udnyttelsen af lasttilfældet med kombineret last – se de røde bokse.

Stålbrud

Overtræk

(3)

Betonkeglebrud

(1)

Betonbrud/limbrud

(2)

Revnedannelse

omkring anker

(3a)

Stålbrud

Overklipning

(3)

Kantbrud

(4)

Betonbrud bagom

gevindstang

(1)

Bæreevne mekanismer

Friktion

Multiple nøgleeffekt

Brudtyper

På nedenstående figurer ses stresfordelingen ved forskellige fastgørelsesprincipper.

Vedhæftning (kemiske ankre

Sikkerhedsniveauet i Hilti defineres ved et af følgende fire bæreevne

begreber. fastsættes af Middelbrudbæreevnen, Karakteristisk bæreevne,

Regningsmæssig bæreevne og Anbefalet bæreevne. Sikkerhedsniveauet

for hvert enkelt anker beregnes ud fra data udgivet i Hilti´s Anchor

Fastening Technology Manual som kan findes på hilti.dk. Se

nedenstående eksempel for fastlæggelse af sikkerhedsnivau.

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Installation af Profis Anchor

Vær opmærksom på at en del virksomheder har begrænsninger for brugerrettighederne på den enkelte pc, hvilken kan volde problemer ved installation af programmet. Kontakt din

system administrator for rettigheder til at installere programmet.

Download og installation af Profis Anchor er gratis. For at have mulighed for at downloade programmet, skal du oprette en profilHilti.dk. Profilen er gratis og medfører ingen

forpligtigelser.

Programmet findes under ”Service & Support”, klik ”Teknisk Bibliotek” og vælg ”Software og beregning” og klik ”PROFIS Software”.

Åbn filen på pc´en og tryk ”kør”. Følg installationsprocessen på skærmen.

Fjern fluebenet i ”Enable

double-buffering”

Profis er nu installeret og klar til brug.

Grafik fejl i Profis Anchor

Tryk på ”Svensknøglen” – herved

åbnes ”Options”

Ved opstart af Profis Anchor vises et stort rødt kryds i feltet midt i

programmet.

Problemet løses som vist på billede 2.

FAQ I Teknisk Afdeling


Base material

Anchor plate

Anchor Layout

Profiles

www.hilti.dk

Funktioner i Profis Anchor

Angivelse af om betonen betrages om ”revnet” eller ”urevnet”.

Indtastning/valg af beton trykstyrke.

Indtastning af geometri. Kan også gøres ved indtastning i det grafiske område.

Indtastning af hvilke sider der har betydende kantafstande. Kan evt. gøres i det grafiske område.

Skal der tages højde for temperatur udsving. Kort og lang tids temperaturer indtastes her.

Hvordan bores huller – hammerboret eller diamantboret.

Er hullet tørt, overfladen i hullet er vådt, vandfyldt hul, hullet er under vand i montage

situationen.

Angivelse af om der er armering i betonen.

Angivelse af kantafslutning

Kontrollere armering muligheden for ”splitting” – typisk ved bøjle armering og/eller armeringsnet

(armering ibr)

Vælg geometri på fodplade

Indtast geometri – dette kan også gøres i det grafiske felt

Rotere fodplade, 90 grader med/mod uret

Fodpladens tykkelse

Vælg om fodpladen udføres med afstandsmontage, hvilken type afstandsmontage, samt

afstanden mellem betonoverfladen og fodpladen.

Vælg om ledet kan antages indspændt eller om der må forventes rotation.

Vælg evt. grout.

Vælg en ankergruppe eller definere din egen.

”Fill holes” – se afsnit om denne indstilling for mere information.

Rotere ankre 90 grader med/mod uret.

Indtast en bestemt sættedybden, beregningen udføres med denne sættedybde (typisk vil dette

være ensbetydende med et fravalg af mekaniske ankre).

Indtast hvilken stålprofil der fastgøres til fodpladen.

Oplysninger om tværsnitsdataf or det valgte profil.

Indtast excentriciteter for placering af profilet.

FAQ I Teknisk Afdeling


Loads

Calculation

Solution

View

www.hilti.dk

Vælg om samlingen udsættes for dynamiske laster – indtast derefter lasterne, statiske og

dynamiske.

Indtast antal lastcykler.

Indtast om samlingen udsættes for brandpåvirkning.

Bed programmet om at beregne på de indtastede oplysninger. Vælg om du kun vil se de gyldige

resultater eller om alle resultater skal vises.

Mulighed for at vælge hvilken løsning der ønskes brugt.

Mulighed for at vælge dimension.

Programmet kan optimere løsningen iht. tre parametre, geometri (fodplade, indbyrdes afstande),

find løsning (prøver at finde en løsning selvom udnyttelsen er over 100%), beregn fodpladens

tykkelse.

Automatisk opjustering af geometri til minimums angivelserne.

Se design rapport. Send design rapport med mail

Se godkendelser for det valgte produkt.

Se/link til teknisk bibliotek.

Tryk på piletasterne for at dreje figuren.

Zoom i/ud på figuren.

Vælg/fravælg paneller i siderne af skærmen.

Vælg/fravælg visning af målsætning for grundmateriale, fodplade, placering af ankre, laster,

nummering af ankre.

FAQ I Teknisk Afdeling


Hver gang Profis Anchor åbnes skal brugeren tage stilling til hvilken ”Region” som

konstruktionen skal opføres i. Her vælges landet hvor konstruktionen skal opføres.

Profis Anchor er indstillet med default til at bruge ETAG og beregner iht.

nedenstående:

Mekaniske ankre regnes iht. ETAG 001 annex C.

Kemiske ankre regnes iht. EOTA Teknisk rapport TR 029.

Det er muligt at regne kemiske- og mekaniske ankre iht. CEN-TS.

Udover beregning iht. ETAG er der muligthed for at beregne fastgørelser i Profis

Anchor efter:

ACI – American Concrete Institute

CSA – Canadian Standard Association

CEN-TS er en videre udvikling, opdatering og ensretning af teorien for beregning af mekaniske- kemiske ankre. CEN-TS vil blive konverteret til en EC.

Forskellen mellem de to beregningsmetoder ligger primært i en ensretning af partiel koeficienter iht. EC, samt at diverse tillæg til ETAG beregning er inkluderet, herunder specifikt SOFAmetoden.

er blevet en del af beregningsgrundlaget, hvor det for ETAG er et tillæg.

Hilti har udarbejdet en rapport der definerer forskellen på de to beregningsmetoder – den fulde rapport kan rekvireres på:

www.hilti.dk

tekniskafdeling@hilti.com

CEN-TS er under implementering, hvilket betyder at det ikke er alle ankre der kan beregnes iht. CEN-TS. Her benyttes fortsat ETAG.

Det er ikke alle regioner der har frigivet beregning i CEN-TS. Beregning efter ETAG eller vælg en anden region.

Cracked Concrete

Definitionen af ”cracked/uncracked concrete” (revnet/urevnet beton) sker iht. ankerteorien. Her

defineres revnet beton som, et område hvor betonemnet påvirkes til deformation, og hvor der i

betontværsnittets trækzone vil opstå revnedannelse, fx for at aktivere armeringen. For at lave en

korrekt vurdering kræves der kendskab til konstruktionens statiske sammenhæng. Generelt betragtes

alle betonkonstruktioner som urevnet ved ankerberegning, hvis revnedannelsen er under 0,2 mm.

Det er ikke alle ankre som er godkendt til brug i revnet beton.

Svindrevner betragtes ikke som revner i bæreevne betragtninger for ankre.

I tvivls tilfælde betragtes betonen som revnet.

Valg af normgrundlag

SOFA

Fordeling af kræfter i

urevnet beton

SOFA beregningsmetoden bruges til at beregne komplekse fodplader med > 4 ankre, eller > 3 ankre med forskydningslaster mod kant.

For at SOFA metoden kan bruges, er det vigtigt at retningslinjerne under ”Filled Holes” opfyldes (se afsnit: Filled Holes).

Hvad gør SOFA?

CEN-TS eller ETAG

• SOFA metoden forudsætter at alle ankrene belastes ligeligt. Eks. 4 ankre optager

hver ¼ af træklasten og ¼ af tværlasten.

• For ankre tæt på kant, beregnes to tilfælde (se figur – brudlinjer tegnet med rød):

1. Ankre tættes på kant (brudlinje 1). De to ankre belastes hver med

¼ af den samlede last, tværsnittet kontrolleres for ½ delen af den

samlede last.

2. Alle ankre undersøges (brudlinje 2). Tværsnittet kontrolleres for den

fulde last. 1

”Filled holes”

Fordeling af kræfter i

revnet beton

”Filled holes” vælges under ”Anchor layout”. Filled holes vælges for at sikre at ankrene i fodpladen ikke deformerer før ankret belastes. Dette kan gøres på én af to

metoder:

1. Benyt Hilti´s dynamiske sæt – se produktkatalog eller Hilti.dk.Sættet

inkludere en skive med rille (således at rummet mellem gevindstang

og fodplade, kan fyldes med klæbemørtel efter montage fodpladen),

en løsemøtrik, en møtrik, en hulskive (til at korrigere for skævt træk).

2. Hulrummet mellem fodplade og gevindstang fyldes ud med

klæbemørtel, almindelig skive monteres (det sikres at hulrummet er

fyldt 100% ud), møtrikken monteres og tilspændes iht.

montagevejledningen.

Dynamisk sæt

2

FAQ I Teknisk Afdeling


www.hilti.dk

Uendelige kantafstande

Beregning i Profis Anchor sker uden særlige hensyn til armering. Iht. TR029 er evt. bidrag til bæreevne fra armering givet ved en faktor. Dette skyldes at beregningen ikke tager højde for

lokale armeringsforhold. Armering omkring en specifik montage (forekomst af lokal armering) kan derfor give meget kraftige bidrag til bæreevneberegningen. Lokal armering kan medtages

i den angivne analyse ved at antage at kantafstanden er uendelig. Angivelse af uendelig kantafstand betyder at der lokal er tilstrækkelig armering til at optage lasterne.

Se nedenstående eksempel:

Beregning 1

Afstandsmontage

Beregning 2

Brud 2

Brud 1

Afstandsmontage bruges typisk til at nivellere søjler eller bjælker ind. Fodpladen kan understøttes ved møtrikker

eller mørtel – se billeder af valgmuligheder fra Profis Anchors roll-down menu.

Profis Anchor regner på bøjning i ankre ved afstandsmontage. Beregningen foretages kun ved forekomst af

forskydningskræfter. Beregning af bidrag fra afstandsmontage kan ignoreres hvis følgende to betingelser er

opfyldt:

1. Fodpladen placeres direkte oven på betonen, eller understøbningen foretages med en mørtel med en

trykstyrke på min. 30 Mpa.

2. Der skal være fuld kontakt mellem mørtel og anker hele vejen til overfladen af betonen.

Afstandsmontage bidrager med et excentricitetsmoment til ankre, samtidig med der forstår bøjning i ankre. Dette

undersøges iht. fremgangsmåde og formlerne fremgår afi TR029. Defination af længde på fremgår af

nedenstående billeder.

Indtastning af afstandsmontage kræver samtidig at der tages stilling til hvorvidt der tillades rotation i samlingen.

Der kan foretages følgende indstillinger mellem 1 og 2, hvor 1 tillader fri rotation og 2 ikke tillader rotation.

FAQ I Teknisk Afdeling


FAQ Årsag Mulig afhjælpning

Ved opstart af programmet

kommer en fejlmeddelse,

hvorefter at programmet lukkes

Jeg skal regne på en 80 mm

betonplade og programmet

giver mig ingen løsning.

Jeg kan ikke finde gevindstænger

> M32 – hvordan regner jeg på

M42 gevindstænger?

Kan jeg bruge forskellige

størrelser ankre i samme

beregning?

Forskel på HIT-V

HAS

ETA-godkendelse for produktet

Beregning af sættedybde?

www.hilti.dk

Computerens CPU er overbelastet.

Programmet er ikke korrekt installeret.

Programmet er opbygget omkring gældende ETA for respektive

produkter. Dette betyder at evt. begrænsninger i ETA´en vil

medføre restriktioner for mulige løsninger i programmet.

Rådgiver ønsker at regne på et anker > M32.

Rådgiver ønsker at kombinere M12 og M20 i en fodplade - kan

beregningen udføres i Profis Anchor.

Hvad er forskellen på Hit-V og HAS?

Rådgiveren er interesseret i at kontrollere at

beregningen fortaget af Profis Anchor.

Jeg ønsker at beregne sættedybde på 1000 mm.

Luk for åbne programmer med højt CPU forbrug. Virker dette

ikke bør computeren genstartes.

Programmet afinstalleres. Programmet fjernes i kontrolpanellet.

Kontakt evt. din systemadministrator.

Programmet geninstalleres.

Nej. Det er ikke muligt at regne på beton med grundtykkelser

< 100 mm.

Profis Anchor regner på data tilgængelig i ETA. For beregning

af dimensioner > M32 kan benyttes data fra Hilti´s AFTM, som

kan downloades via. Hilti´s teknisk bibliotek.

www.hilti.dk

Beregning af dimensioner op til M39 med Hilti Hit RE 500.

Der kan kun foretages beregning i Profis Anchor med én type

og én størrelse anker.

Hit-V gevindstang bruges sammen med injektions klæbemørtel

HAS gevindstang er skråtskåret i enden og bruges sammen

med HVU-ampuller. Den skråtskårne stang sikre at ampullerne

rives op og to kompentlimen i ampullerne fordeles optimalt.

Alle oplysninger til beregning af et anker kan findes i

ETA-godkendelsen for produktet. ETA-godkendelsen kan

hentes via. link ved at trykke på ”Approval” under fanebladet

”Solution”.

ETA godkendelse begrænser beregning af sættedybder til

20d.

Sættedybder > 20d beregnes i Profis Rebar

(Software til beregning af armering) eller regnes i hånden (se

Hilti´s datablad og teori i ankerhåndbogen på teknisk bibliotek)

FAQ I Teknisk Afdeling

More magazines by this user
Similar magazines