Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

UDKAST

Rullende planlægning af

transportinvesteringer

Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Transportministeriet, Center for Erhverv og Analyse


Investeringer i transport drøftes hvert andet år

● Transportaftalen af januar 2009 fastslår et nyt princip

● Der vil fremover finde en større politiske drøftelser om investeringer på

transportområdet sted hvert andet år

Transportministeriet

Side 2


Betydning for arbejdet med samfundsøkonomi

● Naturligt at grundlagene for de samfundsøkonomiske analyser som

udgangspunkt også opdateres hvert andet år

● Skal skabe klarhed om, hvornår forudsætningerne kan forventes at ændre

sig samt, hvad der gælder på et hvert givet tidspunkt

Transportministeriet

Side 3


Opdatering i 2010

● Der er i sommeren 2010 offentliggjort en opdatering af en række

publikationer, prognoser og forudsætninger

● Transportøkonomiske Enhedspriser

● Prognoseforudsætninger

● TERESA

● De vil fremover blive genstand for en konkret opdatering hvert andet år.

Transportministeriet

Side 4


Transportøkonomiske Enhedspriser

Forudsætning vedr. Værdi

2009

Transportministeriet

Værdi

2010

Kalkulationsrente 5 pct. 5 pct.

Nettoafgiftsfaktor 1,17 1,17

Omkostning pr. trafikdrab 12,2 mio. kr 17,7 mio. kr

Omkostning pr. uheld med personskade (vej) 3,1 mio. kr. 4,9 mio. kr.

Tidsværdi for bilister (bolig-arbejde) 79 kr/time 77 kr/time

Tidsværdi for bilister (erhverv) 333 kr/time 325 kr/time

Eksterne omkostninger, benzinbil 0,65 kr/km 0,63 kr/km

Eksterne omkostninger, lastbil 3,07 kr/km 3,52 kr/km

Benzinpris 2020, forbrugerpris 95 oktan 13,08 kr 12,30 kr

Gns. kørselsomkostning, personbil 2,40 kr/km 2,44 kr/km

Side 5


TERESA 2.0

● Følger principperne i Transportministeriets manual og den

metodeudvikling, der er sket siden manualen blev udgivet i 2003

● Indeholder værdierne fra seneste version af Transportøkonomiske

Enhedspriser

● Indeholder modul der kan beregne skyggepriser for reduktioner af CO2 på

transportområdet

Transportministeriet

Side 6


Trafikmodelberegninger

● Trafikmodelberegninger har typisk stor betydning for

infrastrukturprojekternes samfundsøkonomiske rentabilitet

● I 2011 foreligger den første brugbare version af Landstrafikmodellen –

betegnes pt. version 0.1

● Den langsigtede fremskrivning af væksten i vejtrafikken anvendes fortsat

den af DTU Transport for Infrastrukturkommission gennemførte

trafikfremskrivning

Transportministeriet

Side 7


Skøn for anlægspris

● Skønnet for anlægsprisen har stor betydning for infrastrukturprojekternes

samfundsøkonomiske rentabilitet

● Til udarbejdelse af de samfundsøkonomiske analyser indføres derfor den

praksis, at projektets samfundsøkonomiske rentabilitet udregnes på

baggrund af to anlægsskøn

● På baggrund af den samlede anlægsbevilling optaget på Finansloven

(dvs. basisoverslaget plus 30 pct.)

● På baggrund af anlægsmyndighedens disponible budget (dvs.

basisoverslaget plus 10 pct.)

● Ved trafikaftalerne i 2009 anvendtes alene den høje anlægspris.

Transportministeriet

Side 8

More magazines by this user
Similar magazines