Høring - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Høring - Danske Dagblades Forening

Justitsministeriet

Formueretskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

12. december 2008

Høring over EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

forbrugerrettigheder

Danske Mediers Forum har med tak modtaget EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder (KOM 2008 614 endelig) i høring.

Danske Mediers Forum har med tilfredshed noteret, at direktivforslaget om forbrugerrettigheder

har til formål at forenkle den eksisterende lovgivning ved bl.a. at ensrette en række definitioner,

der anvendes i direktiverne samt afstemme omfanget og karakteren af de oplysninger, der skal

gives forud for indgåelsen af en aftale, herunder fjernsalgsaftaler. Såfremt dette gennemføres med

den fornødne omhu, vil det formentlig lette overblikket og være et nyttigt led i bestræbelserne på

at gennemføre et reelt indre marked for forbrugere og virksomheder.

Forenklingen til trods giver direktivforslaget dog anledning til en række bemærkninger særligt i

relation til bestemmelserne om fjernsalg, hvor der ikke ses at være taget fornøden højde for de

nye markedstendenser samt anvendelsen af interaktive kommunikationsmidler medierne og

brugerne imellem. Hverken de indledende betragtninger i direktivforslaget eller de aktuelle

bestemmelser i kapitel III om forbrugerorientering og fortrydelsesret synes at omfatte den

stigende tendens til salg og køb af elektroniske ydelser i form af nyheder, film, videoklip m.v., der

leveres med øjeblikkelig konsumption for øje, eller den efterhånden meget anvendte brug af

indholdstakserede sms’er som led i en interaktion mellem forbrugere og medier.

Dertil kommer en række uklarheder angående den praktiske opfyldelse af oplysningspligten

ligesom direktivforslagets betragtning om yderligere bemyndigelse til forbrugerorienteret

organisationer forekommer uhensigtsmæssig i forhold til de gældende vejlednings- og

klagemuligheder i Danmark.

Behov for yderligere undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret

Betydningen af at opretholde den rette balance mellem forbrugerbeskyttelse og virksomhedernes

konkurrencevilkår understreges flere gange i bemærkningerne til direktivforslaget. Dette er

naturligvis et synspunkt som Danske Mediers Forum klart tilslutter sig. Fortrydelsesretten skal af

samme grund heller ikke gælde for alle aftaler om fjernsalg, idet dette i praksis vil resultere i en

reduktion af de varer og tjenesteydelser, som i sidste ende vil blive udbudt, når de

erhvervsdrivende udsættes for uforholdsmæssige forpligtelser og omkostninger i relation til visse

typer af fjernsalgsaftaler. Derfor er det nødvendigt, at artikel 19 i direktivforslaget udtrykkelig

undtager visse former for fjernsalgsaftaler fra bestemmelserne om fortrydelsesret.

Danske Mediers Forum – Pressens Hus – Skindergade 7 – 1159 København K – T: 33 97 40 00 – F: 33 14 23 50 – E: medierne@medierne.dk

Danske Mediers Forum er en sammenslutning af følgende selvstændige medieforeninger og –virksomheder:

Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU), Danske Specialmedier, Danske Dagblades Forening (DDF), Digitale Publicister,

DR, Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), Foreningen af danske lokale ugeaviser (Ugeaviserne),

Radioerne, TV 2/Danmark A/S, TV 2/regionerne


Danske Mediers Forum finder dog ikke, at de konkrete undtagelser omfattet af direktivforslagets

artikel 19 er tilstrækkelige til at sikre den nødvendige fleksibilitet og proportionalitet på det indre

marked, og der er således behov for en yderligere præcisering og udvidelse af undtagelserne til at

omfatte følgende aftaler.

Fjernsalg af elektroniske ydelser i form af nyheder, film, videoklip m.v.

Nyheder, film og videoklip (streaming) der overføres elektronisk til forbrugeren bør i lighed med

plomberede lydoptagelser og edb-programmer undtages fra fortrydelsesretten, uagtet at disse

ydelser ikke plomberes. Der henvises i den forbindelse til det forhold, at disse elektronisk overførte

ydelser forbruges i takt med, at forbrugeren modtager ydelsen via en computer eller mobiltelefon,

og at begrundelsen for at undtage disse ydelser til forveksling ligner den, der ligger bag

undtagelsen af de plomberede ydelser. Den manglende plombering ændrer således ikke på det

faktum, at det vil opfattes som ganske urimeligt, såfremt forbrugeren kunne gøre en

fortrydelsesret gældende efter at have udnyttet tjenesteydelsen helt eller delvist.

Danske Mediers Forum har derfor meget svært ved at se, at der skulle være holdbare argumenter,

der kan begrunde en sådan vilkårlig forskelsbehandling af de ovennævnte elektroniske

ydelsestyper.

Indsættelse af en minimumsgrænse for udøvelse af fortrydelsesretten

Det er Danske Mediers Forums opfattelse, at direktivet bør indeholde en minimumsgrænse for,

hvornår forbrugeren har en fortrydelsesret ved indgåelse af fjernsalgsaftaler. Forbrugeren bør

således kun gives en fortrydelsesret ved aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser af en vis

værdi. I modsat fald forrykkes den rette balance mellem forbrugerbeskyttelsen og virksomhedens

konkurrencevilkår til urimelig skade for den erhvervsdrivende, når en forbruger kan gøre en

fortrydelsesret gældende i forhold til en aftale om køb af en vare eller tjenesteydelse af en

beskeden værdi.

En fortrydelsesret i disse tilfælde vil være et uforholdsmæssigt indgreb i den erhvervsdrivendes

dispositionsret, der slet ikke står mål med formålet om at beskytte forbrugeren mod

uhensigtsmæssige aftaler.

Spørgsmålet om indholdstakserede sms’er

Direktivforslagets bestemmelser er endvidere mangelfulde i forhold til at sikre et velfungerende

marked for visse sms-tjenester, som der allerede nu er stor efterspørgsel på. Der henvises i den

forbindelse til brugen af indholdstakserede sms’er som led i en interaktion imellem brugerne og

medierne fx for at deltage i en konkurrence eller afstemning.

Uagtet at det egentlig bør fremgå klart af konteksten, at man ikke kan fortryde en sms-afstemning,

efter at man har deltaget i afstemningen, er dette ikke berørt i direktivet. Det fremgår heller ikke,

hvorvidt disse sms-tjenester overhovedet er at betragte som fjernsalgsaftaler.

Dette er uheldigt i og med, at det kan give anledning til misforståelser i forhold til forbrugerens og

den erhvervsdrivendes indbyrdes rettigheder, herunder tvister om, hvorvidt denne manglende

præcisering i direktivet er ensbetydende med, at en fortrydelsesret kan gøres gældende,

medmindre mediet inden afstemningen har indhentet et udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren om,

at fortrydelsesretten mistes ved denne type af ydelse, jf. direktivforslagets betragtning nr. 34.


Ydelsens art gør fortrydelsesretten til en uhensigtsmæssig størrelse, der i praksis kan betyde, at en

afstemning, som brugeren ønsker at deltage i, typisk vil være afsluttet, inden brugeren og mediet

når igennem denne formaliserede procedure. Dette taler i sig selv for at undtage denne aftaletype

fra en eventuel fortrydelsesret. Det afgørende argument er imidlertid, at der er tale om brug af

indholdstakserede sms’er som kommunikationsmiddel og ikke som led i en aftale om levering af en

vare eller tjenesteydelse (såsom nyheder, spil m.v.). Det er forbrugerens ytringer, der formidles,

og dette gør, at det er yderst vanskeligt at tale om fjernsalg.

Fortrydelsesretten og oplysningspligten bør af samme grund ikke gælde disse indholdstakserede

sms’er, og dette bør præciseres klart i direktivforslaget, således at der ikke sker en utilsigtet

begrænsning af en populær tjenesteydelse.

Oplysningspligten

Danske Mediers Forum kan klart tilslutte sig, at forbrugeren inden indgåelse af en fjernsalgsaftale

får tilstrækkelige oplysninger om varens eller tjenesteydelsens egenskaber, pris m.v., således at

forbrugeren er oplyst om aftalens indhold.

Da der imidlertid kan være såvel tekniske som tidsmæssige begrænsninger i forhold til visse

mediers muligheder for at kommunikere omfattende mængder af information, er

sammenslutningen overordentligt tilfreds med, at der tages hensyn hertil i direktivet, jf.

betragtning nr. 21 samt artikel 11, stk. 3.

For så vidt angår definitionen af et varigt medium kan Medierne som udgangspunkt tiltræde de

eksempler på varigt medium, der er nævnt i betragtning nr. 16. Det bør dog samtidig

understreges, at denne opremsning af teknologiske årsager ikke kan anses som udtømmende.

Spørgsmålet, om et givet medium kan anses som et varigt medium, må bero på en konkret

vurdering, hvor lagringskapaciteten og tilgængelighedsperioden inddrages.

For så vidt angår de indholdstakserede sms’er, der anvendes som led i en interaktion, er det som

nævnt Danske Mediers Forums opfattelse, at disse ikke er omfattet af fjernsalgsbegrebet og derved

heller ikke kravet om et varigt medium.

Klagekompetence

Danske Mediers Forum har noteret, at direktivforslagets betragtning nr. 57 giver mulighed for at

give personer eller organisationer, der i henhold til national ret anses for at have en legitim

interesse i at beskytte forbrugernes aftalemæssige rettigheder, en kompetence til at indbringe

sager for en retsmyndighed eller en administrativ myndighed. Sammenslutningen går i den

forbindelse ud fra, at der med denne betragtning sigtes til de lande, hvor der ikke er etableret

velfungerende forbrugerinstanser som fx en forbrugerombudsmandsinstitution eller et

forbrugerklagenævn, og hvor der derfor kan være behov for at sikre den fornødne

forbrugerbeskyttelse i aktuelle tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

Under henvisning til de meget velfungerende forbrugerbeskyttelsesordninger samt

klagemuligheder, der er etableret i Danmark af såvel offentligretlig som privatretlig karakter, findes

der af samme grund ikke behov for at acceptere yderligere klagekompetente personer eller

organisationer. For mange sideordnede klagemuligheder kan i øvrigt gøre mere skade end gavn, da

klagesystemet ikke længere bliver ligetil og gennemsigtigt, samtidig med at man risikerer overlap i

de sager, der indbringes for de respektive myndigheder.


Danske Mediers Forum står naturligvis til rådighed, såfremt Justitsministeriet ønsker ovenstående

uddybet. Henvendelse herom kan rettes til seniorkonsulent, cand.jur. Christina Moshøj på tlf. 3397

4000 eller e-mail cm@danskedagblade.dk

Med venlig hilsen

Danske Mediers Forum

Ebbe Dal Holger Rosendal

Adm. Direktør, DDF Sekretariatsleder, Digitale Publicister

More magazines by this user
Similar magazines