PDF-version af publikationen [360 KB] - Finansministeriet

fm.dk

PDF-version af publikationen [360 KB] - Finansministeriet

OFFENTLIGE TILSKUD PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

På gymnasieskoler, studenterkurser og HF-kurser er amterne forpligtet til

at yde specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i fornødent

omfang jf.:

• Gymnasiebekendtgørelse nr. 319 af 19. maj 1993, § 10, stk. 5, hvoraf

blandt andet fremgår, at til elever med handicap gives der specialundervisning

eller anden specialpædagogisk bistand i fornødent omfang.

• Bekendtgørelse af lov om gymnasiet mv. nr. 63 af 23. januar 1997 § 2,

stk. 6, hvoraf blandt andet fremgår, at til handicappede elever gives der

specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Undervisningsministeren

fastsætter regler herom.

• Bekendtgørelse om tilskud mv. til private gymnasieskoler nr. 1049 af

15. december 1995, § 8, hvoraf blandt andet fremgår, at tilskud til dækning

af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring for

elever med svære handicap kan ydes efter konkret ansøgning til Undervisningsministeriet.

• HF-loven nr. 64 af 23. januar 1997, § 9, hvoraf blandt andet fremgår, at

til handicappede studerende gives der specialundervisning eller anden

specialpædagogisk bistand i fornødent omfang. Undervisningsministeren

fastsætter regler herom.

• HF-bekendtgørelsen nr. 605 af 15. juli 1995, § 14, stk. 2, hvoraf blandt

andet fremgår, at til handicappede studerende gives der specialundervisning

eller anden specialpædagogisk bistand i fornødent omfang.

Elever - unge som voksne - med handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles

hermed, der er i uddannelse på en erhvervsskole har ret til at blive

tilbudt individuel specialpædagogisk støtte til deres uddannelse i henhold

til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1030 af 15. december

1993 om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelse mv. Erhvervsskolerne

er landbrugsskoler, handelsskoler og tekniske skoler samt

nogle få faglige specialskoler. Social- og sundhedsskolerne er også erhvervsskoler,

men administreres af amterne, hvorfor man må undersøge på

den enkelte skole, hvorledes man der administrerer ordningen.

Erhvervsskolerne er forpligtet til at tilbyde, iværksætte og betale for specialpædagogisk

støtte fra første dag, eleven er optaget i uddannelsen, når

handicappet er synligt og dermed erkendt. Det gælder også, dersom eleven

59

More magazines by this user
Similar magazines