VICTOR HANSENS SAMLINGER

kunstbib.dk

VICTOR HANSENS SAMLINGER

AFDØDE MALERMESTER, INSPEKTØR

VICTOR HANSENS

EFTERLADTE

SAMLINGER

II. AFDELING


Kommissioner modtages af følgende Firmaer.

C. Jensen, K unst-A ntikvariat. Nørregade 38. Tlf. Byen 1786 y.

Th. Linds Efterfølger (Hans Frandsen). Kunstsalen. Nørregade 2.

Tlf. 2469 & 7156. ^ , _

Herm. H. J. Lynge & Søn. Antikvarboghandel. Løvstaede

Tlf. 5335.

Skandinavisk A ntik variat. Bredgade 35. Tlf. 5051.

Winkel & Magnussens Kunsthandel (Mohr & Hvenegaard). Højbro-

plads 7. Tlf. 9602.

AKTIESELSKABET

SAGFØRERNES AUKTIONER

FARVERGADE 6 — TELEFON 7352

Fortegnelse

over

afdøde

Hårmester, Inspekter Victor B æ ens

Samlinger.

II. Afdeling

indeholdende

ca. 1650 Tegninger og Malerier m. m.,

bortsælges efter Begæring af Executor i Boet

Sagfører F. T. ENGELBERG

ved Auktion, der afholdes

Tirsdag den 20. April 1915, Formiddag Kl. 11-2

og Eftermiddag Kl. 5-7, og følgende Dage

i Studenterforening-en, Vestre Boulevard 6, l ste Sal.

Malerierne sælges Tirsdag den 20. April Kl. 11 Formiddag.

Eftersyn Søndag den 18. og Mandag den 19. April Kl. 11-3.

KØBENHAVN

M o h r & Co. B o g t r y k k e r i

1915


Auktionsvilkaar.

§ i.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget forefindes

og ligger fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader.

§ 2.

Det købte skal afhentes Auktionsdagen efter Udleveringsseddel..

§ B-

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre

Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning. Den, der køber

til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 % af samme i Auktionsomkostninger,

erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring til

undertegnede Aktieselskab, dog kunne Inkassator personlig bekendte

vederhæftige Købere forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Ejendomsretten

til det solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse.

§ 5.

Betales ikke til rette Tid, er Køberen underkastet Retsforfølgning

efter Forordning af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts

1873. Tillægskonditioner forbeholdes.

København, i April 1915.

Aktieselskabet

,,Sagførernes Au ktioner‘ ‘ ,

Farvergade 6.

I.

Uindrammede Tegninger.

1 C. F. A a g a a rd . Fra Saltholmen. Bly. sign.

2 — Forblæste Træer paa en Skrænt. Bly. sign.

3 — Jydsk Landskab med et Teglværk. Bly. sign.

4 — I Skoven efter Storm. Pen. sign.

5 — Blomstrende Hyld. 1890. Pen. sign.

6 — Kystparti ved Båstad. Tusch. sign.

7 — Hjem fra Marken. Pen og Bly. sign.

8 — Vinløv med Druer. 2 Bl. Bly. sign.

9 •— I Møllebatteriet ved Sønderborg. 1864. Tusch. sign.

10 — Parti fra Niirnberg. Bly. sign.

11 — Daadyr i Udkanten af Skoven. Pen og Tusch. sign.

12 — Køer søger Skygge. Bly. sign.

13 — Landskab. Pen og Farve. sign.

14 — Køer søger Læ for Regn. Bly. sign.

15 — Toppen af Vesuv. Farve. sign.

16 — Italiensk Gadeparti. Bly. sign.

17 — Ruiner. 1870. Pen. sign.

18 — Østrigske Panserfartøjer paa Københavns Rhed. 18/8

1890. Bly.

19 — Alexander Newski’s Stranding udfor Harboøre. Bly.

sign.

20 — 4 Tegninger. Bly.

21 — 5 Tegninger. Pen.

22 — 2 Tegninger. Pen og Tusch.

23 — 3 Tegninger. Bly og Farve.

24 Julius Aagaard. Slusehuset ved Maglemølle. 189B.

Pen og Tusch. sign.

25 N. A. Abildgaard. Roms Herredømme over Verden.

Tusch.

26 — Scene af Appuleius: Det gyldne Æsel. Pen og Tusch.

27 — Natten med sine Børn. Pen og Sepia.

28 Studieblad med Figurer. Pen og Bly.

*

2


4

29 G. Achen. Brystbillede af en ung Pige. 5/9 1876. Bly.

sign.

30 — Udsigt over Fredericia, seet fra Volden. Juni 1885.

Bly. sign.

31 — Krigergraven i Fredericia. Bly.

32 —- Karla i Gyngen. 23/6 1 8 88. Bly. sign.

33 C. E. Andersen. Fra Charlottenborgs Antiksal. Bly.

34 — En ung Pige med sin saarede Hund. 1840. Pen

og Farve. sign.

35 —* Parti fra Passau. 21/4 1843. Bly. sign.

36 —* Dyveke og Chr. II. 1844. Pen. sign.

37 Cilius Andersen. En Konversation. Pen.

38 — Indbydelse til et Karneval. Pen.

39 Carl Baagøe. Danske Panserskibe i Sundet udfor

Hveen. Bly.

40 — Fyrskibet „Kobbergrunden“. 1863. Pen. sign.

41 — Danske Panserskibe under Øvelser i Sundet. Bly.

42 — Seilere i Sundet. 1866. Bly. sign.

43 — Danske Panserskibe under Øvelser. Bly.

44 — Danske Panserskibe i Sundet. Bly.

45 Otto Bache. Ved Hallerne i Paris. 3/8 1867. Pen.

46 — Drikkende Hest. Bly.

47 — Et Hestehoved. Pen.

48 — I en Bondegaard. Bly. sign.

49 — En staaende Hest. 27/7 1883. Pen. sign.

50 O. O. Bagge. Tegning til Fablerne. Farve.

51 C. Balsgaard. Planter ved et Vandløb. Pen.

52 C. Bartsch. En Vædder og nogle Faar paa en Høj.

Pen. sign.

53 — En Faareflok. 1878. Bly. sign.

54 — En Knapstrup’er Hoppe. Farve. sign.

55 C. Bayer. Portræt af Prof. J. L. Phister. 1874. Tusch.

sign.

56 — Schweitzerkroen i Herthadalen. Tusch. sign.

57 Joh. Christ. Bayer. 2 Blade med Concylier. Farve.

58 W. Bendz. Mandshoved. 1830. Bly. sign.

59 — Et siddende Barn. Bly.

60 — To siddende Mænd. Bly.

61 — Et Kapel ved Starnbergersøen. 20/9 1831. Bly.

62 — En Fiskerhytte ved Starnbergersøen. 20/9 1831. Bly.

63 F. I. B entzen-Bilkvist. Kystparti ved Lundaas i

Odsherred. Pen og Farve. sign.

64 Carl Bille. Skibe i Stille. Pen. sign.

\

5

65 Carl Bille. En engelsk Tredækker for Anker, tørrer

Sejl. 1868. Pen. sign.

66 H. V. Bissen. Maleren Harro Harring paa Vandring.

17/10 1820. — Harro Harrings Selvportræt. 2 Bl.

Bly. sign.

67 — Bedende romerske Bønder og to Hoveder. Rom

1825. Bly. sign.

68 — Odysseus Kamp med Bejlerne. Bly og Farve.

69 — Christus forraades. Bly og Pen.

70 — Siddende mandlig Model. Bly og Sepia.

71 — Landskab. Bly. sign.

72 Chr. Blache. En Skonnert i frisk Kuling. Pen. sign.

73 — Gamle Wiirtz paa Auktion. Bly. sign.

74 — En Damper ises ind i Havn. Tusch. sign.

75 Carl Bloch. Scipione og Kone. Rom 1862. Bly.

76 — Studiefigur. Bly.

77 — Studieblad med Arme og Hænder. Bly.

78 — 2 Studieblade med siddende Mænd. Pen.

79 — Manden skal have Medicin. — 2 Studiehoveder. 2

Bl. Pen og Kridt.

80 — Studieblad med et Kælderrum. Bly.

81 — 2 Studieblade med Faar. Bly.

82 — 2 Studieblade med Køer. Bly.

83 — Studie til: Marias Besøg hos Elisabeth. Bly.

84 — 2 Studieblade med sovende Børn. Bly.

85 — En Pinje. Farve.

86 — To Hoveder. Bly.

87 — Gadeparti med en Trappe. — I en Søjlehal. 2

Bl. Bly.

88 — Gaardinteriør. Bly. sign.

89 — Fra Sjællands Nordkyst. Bly. sign.

90 — Studieblad med Skibe i Sundet. Bly.

91 — Studieblad med Skibe. Bly.

92 — Studieblad med Sejlskib. Bly.

93 A. V. Boesen. Italiensk Veranda med en Brønd. Bly.

94 N. Bred al. Skanderborg Kirke og det gamle Slotstaarn.

Bly.

95 — Parti i Niirnberg. 1881. Bly. sign.

96 -— Gisselfeld set fra Slotshaven. 1885. Bly. sign.

97 — Jellinge Højene. 1885. Pen. sign.

98 — Herregaarden Engelsholm. 1885. Bly og Pen. sign.

99 — Greisdalen ved Vejle. 1885. Bly og Pen. sign.


c

100 N. B re d a l. Fra Villa Barberina i Palestrina. 1878.

Pen og Tusch. sign.

101 — St. Petri Kirkes Kapel. Pen og Tusch.

102 — Kanalparti i Venedig. Bly.

103 — Aalborg, Aarhus og Viborg Bysegl fra 1421. 3

Bl. Pen og Bly.

104 I. W. Bredsdorff. Parti fra Klitterne ved Lønstrup.

1885. Pen og Tusch. sign.

105 Th. Brendstrup. Morgen ved Nemisøen. 1859.

Bly og Farve. sign.

106 — Den naturlige Bro paa Capri. Pen.

107 H. B u ntzen. Klippeparti. 1840. Bly. sign.

108 — Landskab med en Bro. 1850. Bly. sign.

109 — Skovparti. Kridt.

110 — Et Egetræ. Febr. 1865. Bly. sign.

111 — Parti fra Dyrehaven ved Ordrup Mose. 1879.

Bly og Farve. sign.

112 — Bernstorff Slot, set fra Parken. 1879. Bly. sign.

113 Em. Bæren tzen. Portræt af Professor H. N. Clausen.

Bly og Tusch. sign.

114 — Portræt af kgl. Kammermusikus C. L. Kellermann.

Kridt.

115 Carl Bøgh. Jagtpassiar. Pen. sign.

116 I. L. Camradt. En ophængt Blomsterkrans. Farve.

117 C. Oskar Carlsen. En Landsknægt. 1861. Pen.

sign.

118 I. H. Carmiencke. En Bjergfæstning. Bly og Tusch.

119 — Italiensk Villa. Bly og Sepia.

120 — Parti fra Lichtenberg. 30/8 1 842. Bly og Tusch.

sign.

121 — Sandet Kystbillede. 1834. Bly. sign.

122 -— Fra Bordesholm. April 1834. Bly.

123 C hr. Christensen. Christiania Universitets Pris-

medaille. Bly.

124 Gotfr. Christensen. Ved en Skovsø. Bly. sign.

125 — Vej gennem Skoven. Kridt. sign.

126 — Vandløb i Nørreskov. 1892. Kridt.

127 Rasmus Christiansen. Herregaarden Gyldensten.

1887. Pen. sign.

128 — Herregaarden Langesø. 1887. Bly. sign.

129 — Herregaarden Benzon. 1885. Bly og Pen. sign.

130 — Tørveskæring i Vildmosen. 1884. Bly og Pen.

sign.

7

131 H as mus Christiansen. Politisk Diskussion ved Kaffepunchen.

1884. Bly. sign.

132 — Dragon Peter Hansen Ankjær i Kamp med den

bayerske Kaptajn Reichenbach ved Beltoft. Juni

1848. Bly.

133 — Erik Menveds Turnering ved Rostock. 1311. Pen.

sign.

134 I. F. Clemen s. Spartanernes Konge Kodrus forklæder

sig. efter Abildgaard. Bly.

135 I. la C o ur. Landskab ved en Mølledam. 29/7 1 8 5 7.

Bly. sign.

136 — Kystparti. 1/8 186., Bly. sign.

137 — Egetræer. Bly. sign.

138 — Ved en Mølledam. Pen.

139 — Ved en Dam. Bly og Farve.

140 I. C. Dahl. En Klippehule ved Sorento. 27/s 1820.

Tusch og Farve. sign.

141 — Studieblad. 14/9 1837. Bly. sign.

142 — Skovparti med et Vandløb. Tusch. sign.

143 C. Dahl. Corvetten Flora under Ekviperingen i 1841.

Tusch og Pen. sign.

144 — Et aftaklet Orlogsskib. Tusch og Pen. sign.

145 — En Brig og en Skonnert i Stille. Bly.

146 — Fartøjer i stille Vejr. Bly.

147 I. V. Dahlerup. Ved Holsteiner Thor i Liibeck.

Tusch og Farve.

148 — Holsteiner Thor i Liibeck. Tusch og Farve.

149 Carlo Dalgas. Udsigt over Slesvig By. 1850. Bly

og Tusch. sign.

150 — Udenfor et Bondehus. Bly. sign.

151 — 2 Studieblade med Faar. Bly og Pen.

152 — Gottorp Slot og By. 1850. Bly. sign.

153 C. Dalsgaard. Studieblad. Pen og Bly.

154 Axel Danielsen. Foraar. Pen og Tusch. sign.

155 — Et uhyggeligt Fund. Tusch. sign.

156 — En utidig Forskrækkelse. Pen.

157 — Bliv hjemme! Pen.

158 I. C. Deichmann. Fr. V II og Carl X V begiver

sig efter Børsbanketten til Christiansborg. Bly. —

Livet ved Borgervæbningen. Pen. 2 Bl.

159 H. Dohm. En Tilstaaelse. Nisseidyl. Pen og Farve.

sign.


160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

^ 178

^179

/ — -483

C 184

185

186

187

188

8

H. D ohra. Strikkende Dame. Kunstnerens Hustru.

1899. Bly. sign.

Portræt af Tegnelærer ved den tekniske Skole,

Maler Olsen. 1899. Bly. sign.

Portræt at Frk. Petersen, Vorupgaard. 31/12 1899.

Bly. sign.

— Olaf Poulsen som Henrik. Bly.

— Studier til Olaf Poulsen som Henrik. Pen og Bly.

— Portræt af kgl. Skuespiller Karl Mantzius. 1901.

Bly. sign.

Portræt af Malermester Marius Jensen. 1896.

Kridt sign.

— Portræt af Malermester Victor Hansen. Kridt.

Studie til Portrættet af Malermester Victor Hansen.

1904. Olie. sign.

A. Dorph. Mandshoved. Bly.

— Christus paa Korset. Bly. sign.

Christus og den blodsottige Kvinde. Pen og Tusch.

N. V. Dorph. Kvindeportræt. Bly.

Holger Drachmann. 6 Illustrationer til: Dreven

af. Pen og Tusch.

— En Stranding ved Skagen. Oktb. 1873. Pen og

Tusch. sign.

En Felukke i høj Sø. 1862. Bly. sign.

— Vraggodset køres bort. Skagen 9/9. Tusch, Bly

og Farve. sign.

Dankvart Dreyer. Træstammer. Bly og Tusch.

C. W. Eckersberg. Parti fra Via di S. Sussana.

Rom 1813. Tusch og Pen. sign.

— Prospekt af Campo vaccino, Campidoglio og Araveli.

8/6 1814. Bly.

— Parti af St. Pederspladsen og Vatikanet. 1814. Bly.

— Karnevalsfigurer paa Roms Gader. Bly.

— Kong Chr. I. hyldes i Viborg. 1818. Bly. sign.

— Dragør Havn. 10/7 1825. Bly. sign.

— Hygæa giver Slangen Næring. 1826. Bly. sign.

— Den russiske Eskadre paa Helsingørs Rhed. 24/7

1827. . Bly.

— Kong Chr. I indstifter Elefantordenen. 1834. Bly.

sign.

— En Brig og en Slup. 29/4 1827. Bly.

— Nøgen kvindelig Model. 30/6 1833. Tusch.

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

214a

215

216

217

218

219

220

9

C. W. Eckersberg. Udkast til Omslaget til Ursin:

Dampmaskinen. 1838. 2 Bl. Bly.

— E t Lokomotiv. 3/12 1837. Bly. sign.

— En dansk Fregat under Sejl. 1839. Tusch. sign.

— Kunstnerens Datter. Bly.

— Nøgen kvindelig Model. 1844. Bly og Tusch. sign.

— Siddende Portrætfigur. Bly.

— Kunstnerens Hustru. Bly.

— Fregatten Thetis paa Stabel paa Nyholm. 1839.

Bly. sign.

— Ekselencen skal til Hove. 1840. Bly. sign.

— Fra Larsens Plads. 18/7 1845. Bly. sign.

— Parti fra Bornholms Nordkyst. Bly. sign.

— 6 Tegninger til Spillekort. Bly.

— Nøgen mandlig Model. Bly.

— Rotten og Egernet. — Den bortjagne Bjørn. Til

O. O. Bagges Fabler. 2 Bl. Bly.

— Oldingen og hans Sønner. Til Samme. Bly.

— Den Gjerrige og Naboen. — Skattegraveren. Til

Samme. Bly.

— Skattegraveren. Til Samme. Bly.

— 2 Tegninger. Til Samme. . Bly.

— Tegning. Til Samme. Bly.

E. C. W. Eckersberg. Antik Nymfestatue. Tusch

og Sepia.

— Christus og Disciplene i Emaus. April 1833. efter

Faderens Altertavle. Tusch.

— Portræt af Salomon Tlnircowitsch fra Warschau.

Bly.

M. H. E. Eddelin. 3 Tegninger efter Frescomalerier

i Pompeji. Bly.

— Parti fia Anderforalm. 23/9 1834. Bly.

Vignet til Naalemager Hjorth’s Naalebreve. Pen.

V. Erich sen. Barneportræt. Bly.

— Kvindestudie. Bly og Tusch.

O. F. T. Evens. Udkast til Reliefet: Hermod skal

drage til Hel for at løskøbe Baldur. 1848. Bly.

sign.

— Moder og Barn. Bly.

Jul. Exner. I en Husmandsstue. Bly. sign.

— En Stensætning. 1852. Pen og Tusch. sign.

— Drengen trøster den grædende Søster. Pen.

— I en Bondestue. Bly og Pen.


221 J u l. E x n e r. Hos Amagerkonen. Bly og Pen.

222 — Fanøpiger. Bly.

223 — En Fanøpige. Bly.

224 A u g. Fischer. Gadeparti i Rothenburg o. d. T.

Sept. 1882. Bly. sign.

225 — Gadeparti fra Palermo. — Parti fra Capri. 1884.

2 Bl. Bly. sign.

226 — Gaardinteriør. 1882. Bly. sign.

227 H, C. Fischer. En Villahave. Bly. sign.

228 Poul Fischer. En Festaften paa Skøjteløberbanen

paa Peblingesøen. Pen og Tusch. sign.

229 — I Opernhaus i Berlin. Okt. 1883. Pen. sign.

230 Vilh. Th. Fischer. Fablen om Ulven og Ræven.

1902. Pen. sign.

231 — En firehændig Fanfare. 1902. Pen. sign.

232 — En Ugleunge. 21/5 1881. Kridt. sign.

233 — En uhyggelig Gæst. 1906. Bly. sign.

234 C. E. Forti in g. Portræt af Pianovirtuosen Rud.

Willmers. Kridt.

O 235 Jacob Fosie. En Bonde, der sælger Fugle. Bly.

H. E. Freund. Apollo og Daphne. Pen.

237 J. F r i edlæn der. Romersk Bondekone med sit Barn.

24/4 1843. Bly og Farve. sign.

238 — Den saakaldte Rafaels Villa i Villa Borghese i

Rom. Juni 1844. Bly.

239 — Romersk Bonde. Bly.

240 — Drenge i et tømt Sukkerfad. Pen og Farve.

241 — Bønderbørn fra Vallø. 1849. Bly.

242 Hans Friis. Landskab. Fuglsang. Aug. 1870. Pen.

243 — Herregaarden Hesselagergaard. Pen.

244 — Vinterlandskab. 1886. Bly. sign.

245 J. D. Frisch. Studieblad med Hjorte. Pen.

246 — 3 Studieblade med Hjorte. Bly.

247 — Plantestudier. Farve.

248 N. Fris trup. Vildænder. 1870. Bly og Farve. sign.

249 A n dr. Fritz. Portræt af Digteren Henrik Hertz.

Bly. sign.

250 — En lille Bondepige. 1871. Bly. sign.

251 Lor. Frølich. Svaneridderen. 1839. Pen. sign.

252 — I Borggaarden. 1843. Tusch og Pen. sign.

253 — Studieblad med Hoveder m. m. Bly. sign.

254 — Studieblad med Figurer. Bly.

255 — Eva. Pen.

10

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

11

Lor. Frølich. 4 Studieblade. Bly og Pen.

— Studieblad med Heste m. in. Bly.

— 3 Studieblade. Bly og Pen.

— Studieblad med Æsler. Miinchen Oktober 1842.

Bly. sign.

— Ved Vinduet. 1845. Pen. sign,

— Familiebillede. Bly.

— 2 Studieblade. Bly.

Knud Gamborg. Fra Chr. I X ’s Guldbryllupsfest.

Pen og Tusch.

— E t drevet Metalfad. Pen.

— 5 Illustrationer til: Nakkehoved. Pen og Tusch.

— Fra Væddeløbene ved Eremitagen. Bly og Tusch,

sign.

— Illustration til: En sand Historie. Bly og Tusch.

— Det med Længsel ventede Brev. Tusch.

— Skaal! Farve. sign.

— Hvad der kan ske, selv i lyse Nætter. Pen og

Farve. sign.

C. D. G (‘bauer. Et Møde paa Landevejen. Til Erindring.

27/8 1801. Tusch. sign.

— 2 Bl. med Faar. Tusch og Farve.

— 3 Bl. med Heste. Tusch, Pen og Bly. sign.

— To Heste. Tusch. sign.

— E t Hvil undervejs. Tusch. sign.

— En liggende Tyr. Bly og Farve.

P. H. Gemsøe. Scene af: Barselstuen. Marstrand

p. Forarbejde til Lithografiet. Bly.

J. W. G e r tn er. Hvilende nøgen Dreng. Febr. 1838.

Bly. sign.

— Staaende nøgen Dreng. Febr. 1840. Bly. sign.

— En Frø. Smidstrup. 21/7 1857. Bly. sign.

— Studieblad med Pigehoveder. 15/10 1838. Bly.

— Portræt af S. Thalberg. 1847. Bly og Tusch. sign.

— Portræt af Digteren J. S. Welhaven. Christiania.

Juli 1843. Bly og Tusch. sign.

— Portræt af Johan Dahl. Christiania Novbr. 1843.

Bly og Tusch. sign.

— Portræt af Billedhuggeren Pietro Tenevani. Rom

7/n 1862. Bly og Tusch. sign.

— Portræt af Md. Wiirch. Rosenborg Okt. 1850.

Bly. sign.


12

287 A. G. Gi els tru p . Birgitte Gjøe’s Mølle ved Herlufsholm.

Pen.

288 — Den store Stad. Tegningen til O. O. Bagges Radering.

Bly.

289 — Landskab. Bly. sign.

290 Nord ah 1 Grove. Et Egetræ i Dyrehaven. Aug.

1848. Bly. sign.

291 — Landskab med to Træer. 1868. Bly. sign.

292 — Parti ved Øresund. 1874. Bly. sign.

293 — Landskab ved en Herregaard. 1878. Bly. sign.

294 V ilh. Groth. Ved Skovsøen. 1886. Bly. sign.

295 — Kystparti. 1884. Bly. sign.

296 — Aaens Udløb i Stranden. Bly.

297 E. L. Høegh Guldberg. 2 Bl. med Hestehoveder.

Bly.

298 — Studieblad med Køer. 2/8 1856. Pen. sign.

299 — Bondekrik, en dejlig Race. 22/4 1 8 3 5. Pen. sign.

300 — Sideskibet i Aarhus Domkirke. 27/8 1835. Tusch.

sign.

301 L. Gurli tt. Kystparti. 1841. Bly.

302 — Ved Julebækhuset paa Vejen til Hellebæk. 1842.

Bly. sign.

303 J. J. G. Haas. Familiebesøg ved Gravstedet. Pen.

304 N. Habbe. Naar Amor keder sig. 1852. Bly. sign.

305 — Debut til Hest. 1852. Bly og Pen. sign.

306 — Vinterglæder. — Vinterarbejde. 1854. Bly. sign.

307 — Fra Norditalien. Bly og Pen.

308 — Napolen III og Cavour. Pen.

309 — To Fugleunger. Bly.

310 H. J. Hammer. Gammel sjællandsk Bonde. 1846.

Bly. sign.

311 -— Bondehus i Lille Valbye. 1847. Pen.

312 — Greneleret Hus i Brohovedet i Sundeved. 1848.

Tegning til Raderingen. Pen.

313 — Siddende Bondekone. Jan. 1852. Bly.

314 — En Værnepligtig udtaget til Oppasser. Bly. sign.

315 — Hun er kommen op at ride. 1861. Bly og Farve.

sign.

316 — Parti i en italiensk Bjergby. Bly.

317 W. Hammer. 2 Bl. med Planter. Bly.

318 — 3 Studieblade med Svaner m. m. Bly.

319 — 2 Bl. med Frugter. 23/6 1 8 5 5. Bly.

320 — 3 Bl. med Blomster og Frugter. 1856. Bly.

13

321 W. Hammer. Et Glas med Blomster, Rom 1855.

Bly.

322 — 4 Studieblade fra Rom. Bly.

323 Hansen-Balling. Episode af Kampen ved Kolding.

1849. Pen. sign.

324 — En siddende ung Pige. 1854. Bly. sign.

325 C. F. Hansen. Det Indre af en middelalderlig Bygning.

Tusch og Farve.

326 Constantin Hansen. Mythologisk Scene. Bly.

327 — 4 Bl. med Figurer. Bly.

328 — 2 Bl. med Barnehoveder. Bly.

329 — Tempelruiner. Bly. sign.

330 — Karnevalslystighed paa Roms Gader. Pen.

331 — Vægbillede i Pompeii. 7/io 1839. Bly.

332 — Loke. Bly. sign.

333 •— Mimer. Bly. sign.

334 — Saul kaster Spydet mod David. Tusch. sign.

335 — En russisk Marinesoldat paa Tolboden. Tegning

til Raderingen. Bly. — Broderskaal. Pen. 2 Bl.

336 H. C hr. Hansen. Kirken St. Antonio i Padova.

27/i i 1850. Bly.

337 — Torveplads ved Kirken St. Copodistria i Padova.

16/4 1854. Bly. sign.

338 — Parti af en græsk Bygning. Tusch. sign.

339 — I Grækenland. Bly. sign.

340 Hans Nik. Hansen. Lampens Aand viser sig for

Aladdin. Bly og Tusch. sign.

341 — Fra Børsens Kursnoteringssal. Bly. sign.

342 — „Euterpe.“ Gaardharpenisten Md. Schneider. Pen.

sign.

343 H. P. Hansen. En Ligvognskusk. 1862. Bly. sign.

344 — Paa Beværtning. 1856. Bly. sign.

345 Heinrich Hansen. Fra Forum romanum. Tusch og

Farve.

346 — Studieblad med Motiver fra Børsen. Bly.

347 — Det Indre af den gamle Synagoge i Toledo. 1851.

Tusch. sign.

348 — Parti ved Dogepaladset i Venedig. Bly og Tusch.

sign.

349 — Fra Forum romanum. 1869. Bly og Tusch. sign.

350 J. T. Hansen. Arbejdskærre i Paris. 1880. Pen.

351 — En kgl. Løber i Galladragt paa Chr. V II’s Tid.

1892. Pen. sign.


14

352 J. T Hansen. Mindestøtten i Hørsholm for Marie

Magdalene. 1892. Pen. sign.

353 — Praeneste. — Palestrina. Pen. sign.

354 — Ribe Byes Segl. Pen og Tusch. sign.

355 — Ruiner i en Skov. 1905. Pen. sign.

356 — En Ruin. 1905. Pen. sign.

357 — 5 Bl. med Ruiner. 1905. Pen. sign..

358 — Kongeporten. Holmens Kirke. 1904. Pen. sign.

359 — Fra St. Petri Kirkes Urtegaard. 1904. sign.

360 — Det Indre af Kapellet ved St. Petri Kirke. 1904.

Pen. sign.

361 — Den store Sal i det Kongelige Bibliothek. 1904.

Pen. sign.

362 — Kuppelsalen paa Charlottenborg. 1904. Pen. sign.

363 — Kejserindesalen i Glyptoteket paa Ny Carlsberg.

1896. Pen. sign.

364 — Torvet i Ringsted. 1896. Pen. sign.

365 — Ringsted Kirkes Ydre. 1896. Pen. sign.

366 — Ringsted Kirkes Indre. 1896. Pen. sign.

367 — Selsø Kirkes Ydre. 1895. Pen. sign.

368 — Selsø Kirkes Indre. 1895. Pen. sign.

369 — Stubbekøbing Kirkes Indre. 1896. Pen. sign.

370 — Skibby Kirkes Indre. 1895. Pen. sign.

371 — Orebygaard. 1896. Pen. sign.

372 — Hardenberg. 1896. Pen. sign.

373 — Berridsgaard. 1896. Pen. sign.

374 — Ærøskøbing Kirkes Ydre. 1898. Pen. sign.

375 — Rasted Kirkes Ydre. 1896. Pen. sign.

376 — Hunseby Kirkegaardsportal. 1896. Pen. sign.

377 — Marstal Kirkes Ydre. 1898. Pen. sign.

378 — Gade i Ærøskøbing. 1898. Pen. sign.

379 — Ringsted Købstads Vaaben. 1895. Pen. sign.

380 — Parti ved Helligdomsklipperne. 1897. Pen. sign.

381 — Kongemindet Rytterknægten. 1897. Pen. sign.

382 — Almindingen. (Christianshøj) 1897. Pen. sign.

383 — Nexø Kirkes Ydre. 1897. Pen. sign.

384 — Ols Kirkes Ydre. 1897. Pen. sign.

385 — Svanike Kirkes Ydre. 1896. Pen. sign.

386 — Ny Larsker Kirkes Ydre. 1897. Pen. sign.

387 — Lilleborgs Ruiner. 1897. Pen. sign.

388 — Grundplan af Lilleborg. Pen.

389 — Østerlars Kirkes Ydre. 1897. Pen. sign.

390 — Østerlars Kirkes Indre. 1897. Pen. sign.

15

391 J. T. Hansen. Grundplan af Østerlars Kirke. Pen.

392 — Opstalt af Østerlars Kirke. Pen.

393 — Aakirkeby Kirkes Ydre. 1897. Pen. sign.

394 — Døbefont i Aakirkeby Kirke. 1897. Pen. sign.

395 — Nyker Kirkes Ydre. 1896. Pen. sign.

396 — Parti af Kronborg. 1875. Bly. sign.

.397 H. Hansen-Reistrup. Musicerende Amoriner. Bly»

398 — Græssende Køer. 27/7 1 88 5. Pen. sign.

399 — Bisonoksen i Zoologisk Have. Pen. sign.

400 — Efter Branden paa Maglemølle. 1896. Pen. sign.

401 — Huslig Scene. 1900. Pen. sign.

402 Louise Ravn Hansen. Udsigt over Lyngby Sø fra

Lottenborghuset. 1892. Pen og Tusch. sign.

403 Si g v ard Hansen. Næsbyholm seet fra Haven. Pen.

404 Theophilius Hansen. Udkast til Telte. Farve.

405 — Decorations-Udkast. Bly.

406 Ed. Hanszen. Dameportræt. 1850. Bly og Tusch.

• sign.

407 H. Harder. En gammel Borg. 1827. Bly og Farve.

408 — Et Vandfald. Akvarel.

409 — Kystlandskab. Tusch.

410 — Tegnende Kunstner i en Skov. 1854. Bly. sign.

411 A. Hartvig. Abbotsford. Pen.

412 Otto Haslund. Fra en Gaardsplads i Trørød. 27/8

1873. Pen. sign.

413 — Et Bondehus i Tryggerød. Pen.

414 — En Vippebrønd i Tryggerød. Pen.

415 — Bag en Bondegaard. Pen.

416 — Et Bondehus. 1859. Pen. sign.

417 P. H a u b e rg . Bornholmsk Selvejergaard. Bly.

418 — Johns Kapel paa Bornholm. Bly og Pen. sign.

419 Ad. Hellesen. Pompejansk Vægmaleri. Bly.

420 J. Hellesen. Egetræer i Charlottenlund. 1/5 1843.

Bly. sign.

421 — Svensk Landskab med Udsigt over Sundet. 1845.

Bly. sign.

422 — Landskab. 1845. Bly. sign.

423 — Fra Fredensborg Slotspark. 4/7 1849. Bly. sign.

424 Axel Helsted. Barnets Drømme. 111. til J. Bagge-

sen : Dengang jeg var en lille en. Pen. sign.

425 Viggo Helsted. Liggende Elsdyr. 1882. Bly. sign.

426 Erik Henningsen. Fra Rokokotiden. 1874. Pen.

sign.


427

428

429

430

431

432

433

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

16

Erik Henningsen. Ved Champagnen. Bly. sign.

— Hædersgæsten føres til Bords. Tusch. sign.

F r. Henningsen. I Høsttiden. Pen.

— 3 Bl. med Studier af Heste. Pen.

— 5 Studieblade. Pen.

— Han generer Parret. 1871. Pen. sign. — En

Samtale. Pen. 2 Bl.

— Titel vignet. Pen.

— En ægteskabelig Samtale. Pen. sign.

— 3 Bl. med Studier af Heste. Pen.

— 3 Bl. med Studier af Dyr. Pen.

— Vignet. Pen.

Carsten Henrichsen. Landskab med en Bondegaard.

Bly og Pen. sign.

— Parti fra Nærum. 1848. Pen. sign.

— Store Bøgetræer ved Eremitageslottet. 1863. Pen.

sign.

— Fra Jægersborg Hegn ved Skodsborg. 1885. Bly.

sign.

O. A. Herm an sen. En Drift Køer. Pen og Bly. sign.

— Skehejrer og Strandskader. 1881. Akvarel.

— Sovende Pige. 1873. Pen. sign.

— Abekatte. 2 Bl. Pen. sign.

O. Herschend. Gisseløre Fyrtaarn ved Kallundborg.

Maj 1878. Bly. sign.

— Fra Sandele ved Landlig. Skallingen 1883. Pen

og Tusch. sign.

F. G. Hertz og. 3 Bl. Studier til Relieffer. Bly.

— Studie til: C'hristus uddriver de Handlende fra

Templet. Bly.

— Mythologisk Fremstilling. Bly.

— 2 Bl. Studier til Relieffer. Bly.

C hr. Hetsch. Opstillingssalen i Zoologisk Museum.

Pen og Tusch.

Wilh. Heuer. Scene af Ulysses von Itachia. efter

C. A. Lorentzen. Bly.

— Scene af Dietrich Menschenskræk. efter C. A.

Lorentzen. Bly.

G. C. H il ker. Loftsdekoration fra Loges du Vatican.

ler étage. Bly og Farve.

— Loftsdekoration. Rom 1839. Bly og Farve.

— Fra Museet i Neapel. Juli 1839. Bly og Farve.

Axel Holm. Kystbillede fra Refsnæs. 1891. Bly. sign.

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

489

490

491

492

493

494

17

Axel Holm. Udkanten af Græsted Hegn. 1893. Bly.

sign,

— I Store Hareskov. 1892. Bly. sign.

C hr. Holm. Flygtende Kosakker. Pen.

— Springende Kronhjort. 12/l0 1842. Bly og Farve.

Eventyret om Ræven og Bjørnen. 1839. Bly, Pen

og Farve. sign.

— Kæmpende Rensdyr. 1841. Tusch og Farve. sign.

— Smuglere angribes af Soldater. 17/7 1838. Pen og

Farve.

— Kronhjorte ved en Klippe. 1836. Bly og Farve,

sign.

— Bjerglandskab ved en Hytte. Bly. sign.

H. G. F. Holm. Frihedsstøtten. Pen og Farve.

— Marmorkirkens Ruiner. 1846. Pen og Farve. sign.

— Kanekørsel i Blæstvejr. Bly. sign.

N. P. C. Holsøe. Aarhus Kloster. Pen. sign.

A. H. Hunæus. Studieblad. Bly. sign.

— Familiescene. Pen. sign.

— En Dødsmaske af en Mand. Bly og Tusch. sign.

— Dameportræt en face. Bly.

— Moder og Barn. Bly. sign.

C. F. Høyer. Historisk Composition. Bly.

— Ossian hører Malvine synge til Harpens Toner. Bly,

Pen og Tusch.

V. Jastrau. Portræt af Museumsdirektør Karl Madsen.

Pen.

— En Julehymne. Pen. sign.

— 2 Bl. med Figurer. 1882. Pen. sign.

— En Opvarter fra Divanen i Tivoli. Pen. sign.

— I Samtale med en Døv. 1881. Pen. sign.

Carl Milton Jensen. Nykøbing paa Mors. 1884.

Pen. sign.

— Under Klitgaards Bakkerne. Mors 1884. Pen. sign.

C. A. Jensen. Lars Smed i Himlingøje. Vallø. Aug.

1844. Bly.

J. L. Jensen. Blomstrende Ærteplante. Olie. sign.

Karl Jensen. Parti ved Hasle. Pen. sign.

— Parti ved Svanike. Pen. sign.

— Lilleborgs Ruiner. Bly og Pen. sign.

— Bornholms Sydspids, Dueodde. Bly og Pen. sign.

— Nedgang til Helligdomskilden. Rø. Bly. sign.

— Parti fra Bregentved Park. Bly. sign.

3


18

495 Laur. Jensen. Hestehoved. „Cæsar“. Bly.

496 — Hestestudier. Brahetrolleborg 1905. Bly. sign. j.

497 — Yong Coleno. Juni 1880. Bly og Pen. sign.

498 — Hestestudier. Bly.

499 — Løvehoved. 1879. Bly. sign.

500 — Løvestudier. 1879. 2 Bl. Bly. sign. ^

501 — Grev C. R. Reventlow paa Jagt. Bly. sign.

502 — Dyrestudier. 3 Bl. Bly.

503 — 4 Bl. med Hunde. Bly.

504 — Portræt af Frk. Julie Thomsen. Bly.

505 — Portræt af Christine Vogel. Bly. -4

506 — Kronhjorte. 1880. 2 Bl. Bly. sign.

507 — Grev C. E. Reventlow paa Jagt. Bly. sign.

508 — Kohoveder. 2 Bl. Bly.

509 — Løver. Bly. sign.

510 — Jagthunde. 1/b 1882. Bly. sign.

511 — Løver. 3 Bl. Bly. sign. „

512 — Hestestudie. „Lynet“. Juli 1881. Bly.

513 — Lehnsgreve C. E. Reventlow i Rustning. Tusch

og Pen. «s

514 — Tiger paa Lur. 188.. Bly. sign.

515 — 2 Studieblade med Katte. Bly.

516 — 5 Studieblade. Bly.

517 — 6 Studieblade. Bly.

518 — 7 Studieblade. Bly.

519 Harald Jerichau. En liggende Kamel. Bly.

520 — En gaaende Kamel. Bly. sign.

521 — Liggende romersk Okse. Bly. sign.

522 — To romerske Okser. Pen.

523 — En tyrkisk Lastdrager. Bly.

524 — Kalamanaki med en græsk Lejr. Pen og Tusch.

525 Holger Jerichau. Kystbillede. 1883. Bly. sign.

526 J. A. Jerichau. Mandshoved i Profil. Bly.

527 — En lille Pige med en Hund. Bly. sign. '

528 — Ungdommelig Kærlighed. Bly. sign.

529 — Kvindehoved i Profil. Bly. sign.

530 -— Madonnahoved. 1867. Bly. sign.

531 — Græsk Kvindehoved. 1867. Bly. sign.

532 — Sænket Kvindehoved. 1869. Bly. sign.

533 — Lille Kvindehoved. Bly.

534 — Liggende romersk Okse. Bly. sign.

535 — Leda og Svanen. Bly. sign.

536 — Æselshoved. Bly. sign. — Kvindehoved. Pen. 2 Bl.

19

537 J. A. Jerichau. Tre Svaner. Bly. sign.

538 — En Kanin. 1869. Bly. sign.

539 — Et Æsel. Bly. sign.

540 — Portræt af Harald Jerichau som ung. Bly. sign.

541 — Italiensk Bjerglandskab. 1845. Pen og Tusch. sign.

542 — Bjerglandskab. Bly og Pen. sign.

543 Elisabeth Jerichau-Baumann. Strikkende Dame.

Bly.

544 — Kvindehoved i Profil. Bly. sign.

545 — Ved Klaveret. Bly. sign.

546 — Forkyndelsen for Hyrderne. 1880. Bly. sign.

547 A. Jerndorff. Vignet. Pen.

548 — En lille Pige. 1870. Bly. sign.

549 Marie Gilbert Jespersen. Paa Skibsdækket. Pen.

550 F. Johansen. Sjællandsk Landskab. Farve.

551 — Aften ved Furesøen. Farve.

552 Viggo Johansen. Barnehoved en face. Bly.

553 — Studieblad med Gæs. Bly.

554 V. Irminger. En Veteran fra 48. Bly. sign.

555 — Staaende Præst. Bly. sign.

556 — Ved Gangspillet. 1880. Bly og Farve. sign.

557 — Et Skriftemaal. 1876. Tusch og Pen. sign.

558 — Samson i Fangenskabet. 1873. Bly og Pen. sign.

559 — Hjem fra Marken. 1872. Bly og Pen. sign.

560 — Napoleon paa Slagmarken. Bly.

561 — Dragoner. Bly og Pen. sign.

562 Jens Juel. Landskab ved en tilfrossen Sø. Kridt

og Kul.

563 — Mandshoved en face. Bly.

564 A. Juuel. Landskab ved Silkeborg. Juli 1845. Bly.

sign.

565 — Landskab fra Fredensborg. Bly og Tusch. sign.

566 — Landskab ved Engestofte. Aug. 1848. Bly. sign.

567 — I en Villahave. Bly og Farve. sign.

568 L. Kabeil. En Bro over Lellinge Aa. 1887. Pen.

569 — „Vinløv indrammer to Vinduer smaa.“ Tusch.

570 — „Endelig kom Vinden i Vest.“ Tusch. sign.

571 — „Lun er Luften og stille. “ Tusch.

572 — „Langsomt løfter i Øst sig Sol.“ Tusch.

573 — Landskab ved Borup. Bly.

574 J. Kalckar. Bellophoron med Medusahovedet. Paris

1879. Pen. sign.

*

3


ticto r Hansens

Avktion sluttet.

Fræ kk« F a lsk n erier,

I Eftermiddag blev man endelig

færdig med afdøde Malermester Vie*

tor Hansens Samlinger og Tegninger.

Højest betaltes et Par Tegninger

af Vermehren, „Italiensk Gadeparti*1

110 Kr. og „Italiensk Gadeparti med

Udsigt til Peterskirken“ 55 Kr. De

købtes begge af Overlærer Koch.

Af andre Priser kan nævnes P. C.

Shovgaards „Gammelt Hus i Vallø,

18 Kr., Hans Smidths „Køde Sten paa

Fur“ 25 Kr., L. A. Smiths „En Peber*

svend« 15 Kr. 75 Øre, Sonnes „Fra en

Kirkegaard i Tyrol“ 11 Kr., C. F. Sørensens

„Fra Sorrento“ 27 Kr., Thor«

valdsens „Marie med Jesus og Johannes«

21 Kr.

Af Kuriosa kan nævnes, at Karl

Madsen købte Vermelirens Karton til

„Reservesoldatens Afsked« for 1 Kr-,

og at den bedste af L. A. Schous Tegninger

ligeledes solgtes for 1 Kr.

Man havde i Dag et Par morsomme

Eksempler paa den Frækhed, hvormed

flere af Samlingens Tegninger er signerede

falsk.

Saaledes viste en Tegning, der var

signeret med P. C. Shovgaards Monogram

og Aarstal, sig at være en —

for øvrigt god — Tegning af Rumohr

(den betaltes da ogsaa med 18 K r.);

en Tegning af Wenzel Tornøe skyldtes

Kaptajn Griinwaldt (den samme, der

forleden Dag fik Skyld for at være

Viggo Johansen), og en Tegning, forestillende

en dansende Dame, signeret

I. F. W., var et rent og skært Falskneri,

hvad selve den fornærmede

Kunstner, I. F. Willumsen, ved Eftersynes

havde attesteret ved med I-fa'fril

Underskrift at have betegnet Tegning

gen som falsk.

*or*Iag; fra Maoister Tvae Mfl- \7


20

575 J. K a lc k a r. Scene af den romerske Historie. Paris

1879. Pen. sign.

576 A. E. K je ld ru p . Studieblad med en Ædelgran. Bly

og Farve.

577 — En Vindmølle. 18/6 1862. Bly og Farve. sign.

578 — Klippeparti. Bly og Farve.

579 — I Nærheden af Riukanfoss. 1849. Bly og Farve.

sign.

580 — Paa Gaustafjeldet. Farve.

581 — Skovparti. Pen.

582 T. J. K j eller up. Kalvehoved. Bly. sign.

583 — Slædekørsel. Bly. sign.

584 — En Hjort forfulgt af Ulve. 1843. Bly. sign.

585 — To Hunde. Bly. sign.

586 C. Kirkegaard. Vej i Jægersborg Dyrehave. 2/4

1848. Bly. sign.

587 — En Stente i et Stenhegn. 1847. Bly. sign.

588 — Bøgetræ i Dyrehaven. 21/5 1848. Bly. sign.

. 589 — Bøgetræ i Charlottenlund. 3/7 1857. Bly. sign.

590 Ad. Kittendorff. Sovende Gulvmaattemand. Farve.

sign.

591 — En Vogterdreng paa Frederiksholm. Farve. sign.

592 — En Dreng ved en optrukken Baad. Farve. sign.

593 •— En Dreng der spiller Terre. Farve. sign.

594 — En mandlig Malkepige. Farve. sign.

595 — En Skærveslager. 1884. Farve. sign.

596 — Køretøjer. Bly. 2 Bl. sign.

597 — En hvilende Dreng. Bly.

598 — Køretøjer. Bly. 2 Bl. sign.

599 — Hjorte. Bly og Farve. 1900. 2 Bl.

600 — 4 Studieblade fra Blomstertorvet. Bly. sign.

601 — 5 Studieblade med Figurer fra Trommesalen m. m.

Bly. sign.

602 — Hjorte. 1900. Bly og Farve. 4 Bl. sign.

603 — Daadyr. 1900. Bly og Farve. 4 Bl. sign.

604 — 4 Studieblade med Figurer. Bly og Pen. sign.

605 — Liggende Hund. 16/8 1893. Farve. sign.

606 — Portræt af M. V. Brun. Bly. sign.

607 -— 2 Studieblade fra Humlebæk og Vigerslev. 1854

— 55. Bly. sign.

608 — 2 Studieblade med Kvinder. Bly. sign.

609 — Auktionspublikum. 2 Bl. Bly.

610 — Sovende Mænd. 2 Bl. Bly og Farve. sign.

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

21

Ad. Kittendorff. 5 Studieblade med Figurer. Bly.

sign.

— 6 Studieblade med Høns og Ænder. Bly og Pen.

— Frugttyven. 4 Bl. Bly og Tusch. sign.

— Menageriet og den straffede Nysgerrighed. 4 Bl.

Bly og Tusch.

— Amor i Spindelvævet. Bly og Tusch.

— Den døde Hund. Bly og Tusch. sign.

— Den ny Æselspasser. Bly og Tusch.

F. C. Kiærskou. Kystparti ved Skotterup. 1837.

Tusch. sign.

— Bohus Fæstning og Staden Kungself i Bohuslehn.

1842. Tusch og Farve. sign.

— Anløbsplads i Limfjorden. 1847. Pen. sign.

— Paa Vejen mellem Frijsenborg og Randers. 1852.

Tusch. sign.

— Bjerglandskab i Blekinge. 1849. Pen. sign.

— I Vårmland. 1845. Tusch. sign.

— I Jægersborg Dyrehave. 1868. Bly. sign.

M. Klein sorg. Bjerggade i Sønderborg. 6/7 1891.

Pen. sign.

— Askov Folkehøjskole. 10/5 1892. Bly. sign.

— Parti ved Aabenraa. 8/0 1892. Bly. sign.

— En Skanse ved Dybbøl. 8/7 1890. Bly.

F. K l o s s. Parti fra Kragerø. Bly og Farve.

— Skalholdt paa Island. 1844. Tusch. sign. 2 Bl.

— Islandsk Kystparti. Bly. sign.

P. Klæstrup. Hr. Sørensen. Et Tvistens Æble. Pen.

— 2 satiriske Blade. Pen.

J. P. Kornbeck. Skovshoved Fiskerkoner. Bly og

Pen. 2 Bl.

— Studieblad med Fiskerkoner. Pen og Bly.

J. Kornerup. St. Bents Kirke i Ringsted. Pen.

— St. Helenes Grav ved Tidsvilde. 28/5 1849. Bly.

sign.

— Gravkapellet paa Graabrødre Kirkegaard i Roskilde.

Pen.

— Dronning Margrethe efter hendes Gravmæle i Roskilde.

Pen. sign.

— Portræt af Købmand Janus Chr. Poulsen i Roskilde.

Bly og Tusch. sign.

— Ladislaus Lokieteks Sarkofag i Krakau. Pen. sign.

— Kasimir den Stores Sarkofag i Krakau. Pen.


22

643 J. K o r n e r up. Selvportræt. 20/4 1 8 54. Bly. sign. >

644 — Selvportræt. 17/1 1852. Pen. sign.

645 — Dyremaler A. P. Madsen arbejdende. 17/6 1859.

— ^ Bly. sign.

646 ■'==>--. Nissehistorier. Pen. sign.

647 — Prof. Ferd. Meldahl paa Fodtur. 3/6 1852. Pen

og Tusch.

648 — Puerta de Rosafa. Valencia Mai 1860. Pen og

Tusch. sign.

649 Balder Knutzen. Familieopgør. 1897. Pen. sign.

650 — En Kentaur og en Satyr. 1898. Pen. sign.

651 F. Kraft. Bøgetræer. Pen. sign.

652 J. A. Krafft. Barnet der giver Almisse. Bly.

653 — Nu kommer Maden. Bly. sign.

654 — En italiensk Bygning. Bly.

655 — I et Kaffehus i Wien. Bly. sign.

656 — Tyrkere i en Have i Wien. Bly.

657 — 2 Bl. med italienske Børn. Bly. sign.

658 — Svævende Figurer. Bly. sign.

659 — E t Billardparti i Wien. Bly.

660 •— Studieblad med Træer. Sept. 1823. Bly. sign.

661 — Studieblad med Figurer. Bly. sign.

662 — Studieblad med Figurer. Bly. sign.

663 Kratzenstein-Stub. Malvina, som berører Ossians

Harpe. Bly. sign.

664 — Anakreon. Bly. sign.

665 F. Kraul. Mandshoved en face. 4/10 1886. Pen.

sign.

666 — Parti fra Havnen i Horsens. 23/n 1886. Bly.

sign.

667 E. K r au se. To Søstre. 1898. Pen. sign.

668 — En nejende Dame. Tusch.

669 — En Paaskegave. Pen og Tusch. sign.

670 — Julemorgen. 1899. Bly. sign.

671 F. C. Krohn. Jægere holder Hvil. Bly. sign.

672 Pietro Krohn. Ornamenter. 2 Bl. Pen og Tusch.

673 — Titelblad til Hoffmann: Das Majorat. Pen.

674 — Ornamenter. 2 Bl. Pen og Farve.

675 — Bind til Oehlenschlågers Tragedier. Pen og Tusch.

676 — Nytaarsvignet. 1/1. 1867. Pen. sign.

677 — En uceremoniel Afsked. Bly og Pen.

678 Alb. Kiichler. Minder fra Kunstnerens første Bal.

Pen og Farve.

23

679 Alb. Kiichler. Portræt af Ellen Christoffersen, f.

Svendsen. Bly. sign.

680 — Portræ t af Karen Kiichler. Bly.

">81 —; Dameportræt en face. Bly.

682 — Herreportræt i Profil. Bly.

683 — Studie til: Borgerne paa Nørrefælled. Bly. sign.

684 — Maleren Bendz i sin Arbejdsstue. Bly. sign.

685 — Maria med Barnet. Bly og Tusch.

686 — Italienske Kvinder. Bly. sign.

687 — Abrahams Offer. Pen og Tusch.

688 — 2 italienske Landskaber. Albano 1843. Bly.

689 Vilh. Kyhn. Unge Egetræer. Pen.

690 — En Brombærbusk. Pen.

69] — I en Bøgeskov. Pen.

692 — Hestekleven. — Paa Stranden ved Aardale. Bornholm.

2 Bl. Pen.

693 — Rokkestenen. Almindingen. Pen.

694 — Landskab ved Odense. 1855. Pen. sign.

695 — Sjællandsk Landskab. Bly. sign.

— Vikingebaaden vender hjem. Bly. sign.

— Klippelandskab med Graner. Farve.

— Studier fra Capri. 31/ 3 1851. Pen.

— Syditalienske Kystlandskaber. 3 Bl. Bly og Pen.

— Siddende Nonne. Pen.

— Arco naturale paa Capri. 1/3 1851. Pen og Tusch.

— Slædekørsel. Bly.

— 11 Studieblade med Dyr m. m. Bly og Pen.

— Dameportræt. 1875. Bly. sign.

C. S. Købke. Den antike Diskoskaster. 28/g 1831.

Bly. sign.

— 2 Studieblade fra Kysten. Bly.

— Studieblad med Baade. Bly.

— Udsigt over Husarkasernen til Østerport. Bly og

Tusch. sign.

— Parti fra Kalkbrænderivejen. Bly. sign.

3 Studieblade fra Sortedams Dossering. Bly. sign.

— 3 Studieblade. Bly. sign.

— Frederiksborg Slot. Bly. sign.

C. A. Kølle. Aks og Græs. Liselund 3/7 1866. Pen.

— Planter ved en Aa. Bly. sign.

— Landskab ved Sakskøbing. 1856. Bly. sign.

— Vinløv. Kongskilde Mølle. Juli 1875. Bly.


717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

731a

732

732a

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

24

C. A. K ø lle. Christus i Emaus. Pen og Tusch.

— Fra Neptun Templet i Pertum. 22/4 1 8 6 2. Bly. sign.

Udsigt fra Odinshøj. Bly. Tusch og Farve, paa

Bagsiden. Skovsø ved Hellebæk. Bly, Tusch og

Farve.

V iggo H. L an g e r. Fra Bøllemosen. 1882. Bly.

sign.

— Bøllemosen. 7/g 1882. Bly. sign.

— Bøllemosen. 1885. Pen. sign.

— Taars Færgebro. Indløbet til Nakskov. 17/fi 1886.

Bly. sign.

— I Stengelstrup Skov. 9/10 1886. Bly. sign.

— Landskab ved Borup. 16/7 1886. Bly. sign.

— Borup Kirke. 20/7 1 88 6. Pen. sign.

— Borup Sø. 9/10 1886. Bly. sign.

Stege Havn. 1/10 1887. Pen. sign.

— I Skoven ved Maglevandsfaldet. Møen. Pen. sign.

Lans on (fransk Billedhugger). Christus Opstandelse.

Rom 1878. Pen. sign.

Adolf Larsen. Vej ved Birkerød. Aften 1899.

Bly. sign.

Alfred Larsen. Badstuegyden i Horsens. 18/8 1885.

Bly. sign.

Emanuel Larsen. Parti fra Thorshavn. 9/9 1846.

Tusch og Bly. sign.

— Geysir paa Island. 1847. Tusch, Bly og Farve,

sign.

— I Havnen ved Nieuwe Dieb. 21/6 1852. Pen. sign.

— E t Barkskib i Havnen ved Nieuwe Dieb. Pen o


26

778 C a rl L oclier. Kystparti fra Snekkersten. 1898.

Kul og Kridt. sign.

779 A. Lorange. Legende Børn. Rom. Pen. sign.

780 — Fra Capri. Bly og Pen.

781 — Pige fra Capri. 10/5 1868. Bly og Pen.

782 — Ung Pige fra Capri. 29/4 1 868. Bly.

783 — Parti af Templet i Karnak. Tusch. sign.

784 — Siddende Ægypterinde. Farve.

785 C. A. Lorentzen. Ved et Marionet-Theater. Bly.

786 — Lars Dyrskiøt tager Afsked fra sin Hustru. Bly.

sign.

787 — Blæstvejr. Pen og Tusch.

788 — Krigens Rædsler. Pen og Tusch.

7-89 Louise (Chr. I X ’s Dronning). Pjerrotfigur. Bly.

790 Anker Lund. En ridende Araber. Pen.

791 Carl O. J. Lund. Yej i Teglstrup Hegn. 25/6 1 8 8 2,

Pen. sign.

792 — Landskab ved Glorup. 1886. Farve. sign.

793 F. C. Lund. Malermester Wilh. Hutzen. Maj 1847.

Bly. sign.

794 — Den danske Hærs Uniformer. 1850. Bly og

Farve. sign.

795 — Tre Frivillige fra 1848. Tusch og Farve.

796 — En Samtale ved en Snaps. Pen.

797 — Fra Sandvig Baadehavn. Pen. sign.

798 — Parti af Marieklosteret i Helsingør. 1861. Pen

og Tusch. sign.

799 — Brystbillede af en Italienerinde. 1862. Pen og

Tusch. sign.

800 — Fra Genazzano. 1863. Pen. sign.

801 —- Parti fra Capri. 1864. Pen. sign.

802 — Fra Skagens Havn. 1880. Pen. sign.

803 J. L. Lund. Nornerne. Pen og Tusch.

804 — Opstandelsen. Bly og Tusch. sign.

805 — Vejen ved Simplon. Tusch.

806 — Historisk Scene. Pen og Tusch.

807 J. P. Lund. Landskab ved en Sø. Rødkridt.

808 — Landskab ved en Flod. Rødkridt.

809 — Landskab ved en Sø. Rødkridt.

810 J. P. Lund. Skræpper. 23/8 1 8 4 7. Pen. sign.

811 — Portrætter af Fuldmægtig Th. Ibsen og Juveleer

Wiirtz. Bly. sign.

812 — Bøgetræer. 21/8 1847. Pen. sign.

27

813 J. P. Lund. Parti fra Assistens Kirkegaard. Pen.

814 Søren Lund. Elsdyr i Zoologisk Have. Bly. sign.

815 — Hjem "fra Marken. Pen. sign.

816 — Høns. — Køer. 2 Bl. Pen. sign.

817 J. Th. Lundbye. Hoved af en Slørugle. Jægersborg.

24/2 1842. Pen.

818 — 3 Studieblade. Pen.

819 — 2 Studieblade med Faar. — Parti fra Civitella.

1845. Bly og Pen.

820 — Hundehoveder. — Høns paa en Mødding. Jægers- '

borg 29/3 1842. Pen.

821 — En staaende Hest i Stalden. Pen.

822 — En liggende Ko. 12/7 1842. Pen.

823 — Kystparti fra Refsnæs. Juni 1842. Pen og Farve.

; 824 — En liggende Ko. 12/7 1842. Pen.

825 — Et Gravkammer. 7/7. Pen.

826 — Drengen og Hunden. Pen.

#27 — En liggende Ko. Kjbhn 16/6 1839. Tusch og Pen.

828 — 4 Studieblade. Bly og Pen.

8S9 — Bøffelhoved. 23/7 1 845. Pen.

830 — Et bepakket Æsel. • 4/4 1846. Pen.

831 - - Studieblad med Hjorte. Aug. 1836. Bly og Farve.

8^2 — Staaende Tyrekalv. 16/io- Pen.

>^833 — Et Kalvehoved. 16/8. Pen.

834 — Staaende Italienerinde. Bly og Farve.

835 — En romersk Kærre. Pen.

836 — Bondehus ved en Dam. Pen.

837 — Føllet gør Bekendtskab. Pen. Kopi.

838 A. C. Lunde. Parti ved Øresund. Juli 1862. Bly.

839 — Illustration til: En Dag før Bryllupet. 1839. Pen.

sign.

840 — Vægmalerier i Værtshuset i Aricia. Bly.

841 — Villa Borghese. 27/6 1 84 5. Bly og Tusch. sign.

842 — I Villa Borgheses Have. 15/e 1845. Bly og Tusch.

sign.

843 Agnes Lunn. Tropernes Dyreverden. Pen. sign.

844 Luplau Janssen. En Gudstjeneste i Vallekilde.

Tusch. sign.

845 N. A. Ltitzen. Den nordligste Pynt af Langelinie.,

28/2 1 8 5 0. Bly. sign.

846 — „Troupmann“ en Rottehund. 1875. Kridt. sign.

847 Th. Læssøe. Parti fra Albano. Juli 1844. Farve.

sign.


28

848 Th. Læssøe. Parti ved Boller. 19/1 1867. Tusch og

Pen. sign.

849 A. M ack ep ran g . 2 Bl. med sovende Ræve. Bly

og Farve.

850 — 2 Studieblade. Bly og Pen.

851 A. P. Madsen. Liggende Faar. Bly og Tusch.

852 — Heste i en Stald. Kisserup 1847. Pen og Tusch.

sign.

853 — 4 Studieblade med Dyr. Pen. sign.

854 — En staaende Ko. Bly.

855 — En græssende Ko. Bly og Pen.

856 — En Hjort. Tusch.

857 — 2 Bl. arkæologiske Opniaalinger. Pen og Farve.

858 — Fra Hornbæk Fiskerleje. 1885. Farve. sign.

859 — Runddysse ved Rørbæk. Pen. sign.

860 — To Daadyr. Bly og Farve.

861 — En liggende Kronhjort. 30/4 1873. Bly og Pen.

sign.

862 — En Ged. Pen og Farve. sign.

863 — Kronhjorte. Bly og Pen.

864 — En liggende Kalv. 1873. Bly og Pen. sign.

865 •— Tre liggende Geder. 27/6 1871. Pen og Tusch. sign.

866 — Tjørne ved Eremitagen. 3/6 1871. PenogTusch. sign.

867 — En græssende Ko. Nærum 1859. Pen og Farve.

sign.

868 — Liggende Køer. 1856. Pen. sign.

869 — En lille Dreng. Bly og Pen.

870 — Parti i Kjær By paa Als. 16/9 1848. Pen. sign.

871 J. E. Mandelberg. Udkast til Dekoration ved Chr.

V II’s Formælingsindtog. Bly.

872 — Fredssendebudet bringer Offergaver. Pen og Tusch.

873 W. Mars trand. Bondestueinteriør fra „Den uheldige

Frier“. Bly og Pen.

874 — Køkkeninteriør. Bly og Pen.

§75 — Tre Dalkarle i Samtale. Pen og Bly. sign.

876 — Bondestueinteriør. Bly.

Jåll — 4 Studieblade. Bly. QfO ■ (

878 — Bondestueinteriør. Bly og Pen.

879 — 6 Studieblade. Bly.

880 — Syndefaldet. Bly og Pen.

881 — Illustration til Holger Danskes Historie. Pen.

882 — Fra Elfkarleby. Bly.

29

M arstrand. Saul og David. — Sovende nøgne

Kvinder. 2 Bl. Sly og Pen.

En Pris Tobak. Bly og Pen. sign. ■— En nøgen

Rytter. Pen. 2 Bl.

885 — 3 Studieblade. Pen og Bly.,

886 — Faust og Margrethe. Tusch.

887 — En Rytter. Pen.

888 — En Kriger til Hest. Bly og Pen.

889 — En Daab i en dansk Landsbykirke. Bly. \

— Landskab fra Sicilien. Bly.

891 — Tre Børn. Pen.

892 — En Kvinderøver. Pen. ■— En Soldat til Hest.

Bly. 2 Bl.

893 — Leander fra „Det lykkelige Skibbrud“. Pen.

894 — En Romerinde. Bly.

895 — Velhaveren og Tiggeren. Pen. W W 4 ^c-y ^

896 — En romersk Gaardsplads med Figurer. Bly.

897 — Krøblinge og Tiggere paa Roms Gader. Bly.

898 — Nøgen Kvinde badende. Farve. sign.

899 — 2 Studieblade med Dyr. Pen.

900 — Den lille Pige har skjult sig. Bly og Pen.

901 — 2 Studieblade med Gondoler i Venedig. Bly og

Pen.

902 — 4 Studieblade med Kvinder. Pen.

903 — Eksellencen kører hjem. Pen.

- ^ 0 4 — Kvindehoved. Pen.

905 — En romersk Moder med sit Barn. Bly. o /

906 — Drengen med Faderens Hat. 3 Situationer. Bly

og Pen.

907 — Italienske Kvindjer. Bly og Pen.

908 — Ved Tiberen. Pen.

909 — Det Indre af en Kirke i Palermo. Bly.

910 — Karikatur af Søren Kierkegaard. Pen. Kopi.

911 Anton Melbye. Studiebog med 12 Bl. Skibe. Bly.

912 — I Middelhavet. Gibraltar 1844. Tusch. sign.

913 — En Fregat og en Skonnert sejlende. Bly og Pen.

sign.

914 — Et Barkskib sejlende. Pen. sign.

915 — En italiensk Fiskerbaad ved Kysten. Bly. sign.

916 — To Skibe i høj Sø. Pen. sign.

917 — Fiskere ved Gibraltar. 20/8 1 844. Bly. sign.

918 — Franske Orlogsmænd paa Algiers Rhed. Pen.

919 — En fransk Orlogsmand paa Algiers Rhed. Bly.


920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

30

Anton Melbye. Franske Orlogsmænd til Ankers paa

Algiers Rhed. Pen. sign.

Fritz Melbye. En Kunstrytter. 1841. Pen. sign.

— E t Uheld paa Rideturen. 1842. Pen. sign.

— Paa løs Saddel kan det arrivere. 1842. Pen. sign.

— Nedad i Spring, og det gaar godt. 1843. Pen. ,

sign.

— En Dødsmaske. 27/n 1849. Bly. sign.

Vilh. Melbye. Udsigt over Havet. Bly. sign.

— En hollandsk Fiskersmakke. Pen. sign.

— Lodsbaaden har forladt en engelsk Brig. Pen.

L. M es s mann. En Savbuk. 1847. Pen. sign.

■— E t Udhus. Nærum 1845. Bly og Tusch. sign.

— Den store Eg ved Ledvogterhuset i Rudershegn.

1850. Pen. sign.

Ernst Meyer. Fra Cervara. Bly.

— F ra Olevano. 15/8 1831. Bly.

— Fire Hoveder af Italienere. Bly.

— En siddende Italiener. Bly. sign.

— Skuffede Forhaabninger. Bly og Farve.

— Italienerinder. Pen og Farve.

— En lille italiensk Pige. Bly.

— Italienerinde med Haandten. Bly.

— En italiensk Frugthandlerske. Bly og Tusch.

— Staaende Italienerinde. 1850. Bly. sign.

B. Middelboe. Moder med Barn. April 1884. Pen.

W . Møbius. Spisekammeikæresten. Pen og Farve,

sign.

Louis Moe. Engle der slaas med Sne. Tusch. sign.

— Sven Estridsen og Ærkebisp Adalbert underhandler

ved Landegrænsen. 1893. Pen. sign.

— Henrik flygter for Knud Lavard. 1893. Pen. sign.

J. G. Mohr. Landskab med en Ruin. 15/7 1837.

Bly og Tusch. sign.

D. M on i es. Studieblad med Sømænd. Bly og Tusch.

— En Samtale ved et Led. Bly. sign.

— En Overraskelse. Bly. sign.

Adam Muller. Studiehoved til „Luther paa Rigsdagen

i W orms“. 1837. Olie.

— Siddende Prælat. Bly og Tusch.

— Tre Munkehoveder. 1841. Bly. sign.

— Portræt af Anna Dorthea Caspersen, f. Weilbach.

Kul.

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

31

Adam Muller. En Guitarspiller. 1833. Bly. sign.

Carl Møller. Landskab med Sædstakke. 1884. Pen.

sign.

— Grantræer. Charlottenlund 2/12 1882. Bly. sign.

J. P. Møller. E t Vandfald i Tyrol. 29/7 1825.

Farve. sign.

— Paa Vejen til Asminderød. Tusch.

— F ra Himmelbjerget. Udsigt til Jul Sø. 13/7 1853.

Bly, Tusch og Farve.

P. N. Møller. Nisser. 2 Bl. Bly.

P. M øn sted. Julenisser. 1894. Tusch. sign.

— Glade Jul, dejlige Jul. Pen og Tusch. sign.

J. C. Neumann. Sjakrejøden. 1849. Bly og Farve.

— Marine. 1853. Pen.- sign.

— Sejlstillinger paa Formasten. 1854. Bly. sign.

— Korvetten Dagmars Stabelafløbning paa Nyholm.

Bly. sign.

— Sejlstillinger paa Formasten. 1854. Bly og Tusch,

sign.

-- Den danske Kunstners Status i Aarene 1858 og 59.

Bly.

— Parti fra Kulien. 1859. Kul og Tusch. sign.

— En Stranding. 1853. Pen. sign.

— Sejlstillingen paa en Galease. 1853. Bly. sign.

— Studieblad med Figurer. Bly. sign.

— E t Fartøj kalfatres. 1853. Pen. sign.

C. E. Nielsen. Led os ikke ud paa Nørrebro. Bly.

sign.

— Satirisk Billede. Bly. sign.

Eyvind Nielsen. En Skibsdreng. Pen. sign.

T h. N is s. Granstudie. Bly.

— Vinterlandskab. Bly. sign.

— Foraarsdag ved en Aa. Bly. sign.

E. V. Normann. En Orlogsmand. 15/3 1838. Pen.

sign.

H. Olrik. 2 Bl. Engle. Pen og Bly.

— Svævende Amorin. Bly. sign.

Bernh. Olsen. 7 Studieblade. Bly og Pen. sign.

— Efter Slaget. Pen. sign.

— F ra en Provinsscene. Bly. sign.

— Russisk Bonde Pen og Farve.

— Brudedragt fra 1750. Pen og Farve.


989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

32

F. Ståhr Olsen. Marine. Farve.

— Kystparti. 1888. Biy og Farve. sign.

O. D. O ttesen. En Snerlegren. Bly., sign.

E. Paul sen. Brystbillede af en Dame. Pen og

Tusch.

— Et Haveselskab. Kul og Kridt.

— Historisk Komposition. 11/i2 1789. Pen og Tusch.

Edv. Petersen. Titelblad til S. Bauditz:Ved Søen

og i Skoven. Pen. sign.

— Kanalparti fra Delft. Pen.

— Børn fodre Ænder. Pen.

— Forspændte Heste. Bly.

— Ved et Aaløb. 1879. Pen. sign.

Hugo V. Petersen. I en gammel Købmandsgaard

i Skelskør. Farve. sign.

O le Pedersen. Heste paa Marken. Bly og Tusch.

— Studieblad med Kalve. 1886. Bly. sign.

— En islandsk Hest. Bly.

— 2 Studieblade med Køer. Pen.

Viggo Pedersen. Italiensk Landskab. Bly.

Vilh. Pedersen. Yed Maaltidet. Pen og Tusch,

sign.

— Studieblad med Figurer. Gibraltar 1844. Pen.

— Studieblad med en Baad. Bly og Pen.

— Spanske Fiskere ved en Baad. Pen.

— Studieblad med Figurer. Pen.

— 3 Studieblade. Pen. sign.

— Tre Soldater. Bly.

— To Soldater. Bly.

— 3 Studieblade med Figurer. Pen.

C hr. C. Peters. To historiske Scener. Bly og Pen.

— Amor hvæssende Pilen. 26/7 1844. Bly. sign.

— Tyven i Galgen. Pen og Tusch.

J. Magnus Petersen. Yed Morgenkaffen paa Ballet.

1847. Bly og Tusch. sign.

— 2 Titelblade til F. Barfod: Fortællinger af Fædrelandets

Historie. 13/10 1865. Bly og Pen. sign.

— Udkast til Korvetten Heimdals Gallionsfigur. 1856.

Bly. sign.

— Studiefigur til Maleriet „Barnedaaben“. 1853.

Bly. sign.

— Feggeklit. Nordlige Pynt af Morsø. 30/8 1873f

Bly. sign.

1023

1024

1025

1026

1026a

1027

1027a

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

i

33

J. Magnus Petersen. Gangbygning paa Yejlø ved

Fredsholm. 1877. Bly. sign.

— Langdysse paa Sennels Aas i Thy. 1873. Bly.

sign.

3 Bl. med Smykker fra Broncealderen. Pen og

Farve.

— 7 Bl. efter Thorvaldsen. Bly.

— Figurer tegnede efter fem opgivne Punkter. 1866.

Pen. sign.

— 3 Bl. med Oldsager. Pen. sign.

Ove Petersen. Konkurrencetegninger til det kgl.

Theater. 3 Bl. Pen og Farve. sign.

S. H. Petersen. Ved Karlsruhe. 1825. Tusch,

sign.

— En italiensk Brønd, efter Frommel. Tusch. sign.

Tom Petersen. Herregaarden Egeskov ved Svendborg.

1893. Pen. sign.

— Interiør fra Køkkenet paa Egeskov. 1893. Pen.

sign.

— Herregaarden Gram ved Haderslev. 1886. Pen.

sign.

Interiør fra den store Sal paa Brahetrolleborg.

1894. Pen og Tusch. sign.

— Faaborg Kirkes Indre. 1896. Pen. sign.

— Viborg Domkirkes Kor. Bly og Pen.

— Gadeparti i Ribe med Raadhuset. Pen. sign.

— Fra. Veteranfesten i Kongens Have. Bly. sign.

— Titelblad til: „En slem Drengs Historie“. 29/4 1885.

Pen. sign.

— „Hun sendte mig de blankeste Lokker.“ 7/s 1885.

Pen. sign.

— „Det er jo min kjære Tøs.“ 1885. Bly og Pen.

sign.

— „Stormen paa Skandsen.“ 7/5 1885. Bly og Pen.

sign.

— „Mit Navn er Tom Bailey.“ 30/4 1 8 8 5. Pen. sign.

— „Hendes klare ungdomsfriske Øjne“. 20/5 1885.

Pen. sign.

— „Paa Kirkegaarden.“ 1885. Pen. sign.

— „Daniel, kom mig ikke nær.“ 15/5 1885. Pen. sign.

— „Stilen om Hesten.“ 6/5 1885. Pen. sign.

— „Zany paa Ryggen af Zigeunerpigen“. 3/. 1885.

Pen. sign.


34

1048 Tom Petersen. „Ratsch for Strengen tilbage.4?

1885. Bly og Pen., sign.

1049 -— -„H vor stor var ikke min Forfærdelse.4' 2/6 1885.

Bly og Pen. sign.

1050 E. C. F. Petzholdt. Landskab fra Harzgebiree.

1829. Bly.

1051 — Nøgen kvindelig Model. 1828. Bly. sign.

1052 — Schandau Færge. 20/6 1 8 3 0. Bly. sign.

1053 — Udsigt fra Fearnleys Vindue. 1830. Bly. sign.

1054 — 3 Landskaber. 1833. Bly. sign.

1055 — Et gammelt Taarn i Campagnen. Bly.

1056 — Et Hus i Olevano. Bly.

1057 Th. Philipsen. Studieblad med en Ko. Bly. «

1058 — Tyren hentes. Pen. sign.

1059 Aug. Plum. En Moder med sit Barn. Bly og Farve.

sign-

1060 — Vindruer. Farve. sign.

1061 C. I). Probsthayn. Terner bringer Minerva Perseus

Skjold. Tusch.

1062 — Studieblad med Figurer. Tusch.

1063 — Mythologiske Scener. Bly og Pen.

1064 P. B/aadsig. Kystparti ved Sundet. Bly.

1065 — Udenfor Hornbæk Kro. 1858. Bly, Pen og

Tusch. sign.

10H6 — Fiskere i Hornbæk. 1852. Bly, Pen og Tusch,

sign.

1067 — Studieblad. Bly o”- Tusch.

1068 — Siddende gammel Kone. Bly og Farve.

1069 -— En romersk Ged. Farve. sign.

1070 — Staaende gammel Mand med en Kurv. Bly.

1071 W. Rabe. En Tilnærmelse. 1898. Pen og Farve,

sign.

1072 E. R as mussen-Eiler t sen. Landskab med en

Kirke. Bly og Tusch. sign.

1073 J. E. C. Rasmussen. Roesukkerfabrikken ved Nakskov.

1888. Bly og Pen. sign.

1074 Kongstad Rasmussen. En gammel Kone. Bly og

Pen.

1075 — Damer i Besøg. Bly og Pen.

1076 Carsten Ravn. Ved en Kiosk. 'Pen og Farve..

sign.

1077 — Ou est on mieux qu’au sein de sa famille!

Pen.

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

35

F r. Richardt. Parti ved Gurre. 22/8 1 8 5 3. Bly.

sign. , •

J. L. Ridt er. Østeraagade i Aaalborg. Bly. sign.

— Gadeparti i Odense. Bly og Tusch. sign.

J. Riet er. En Amagerpige. Bly.

Holger Roed. Unge Kunstnere i'Faderens Atelier.

Kul og Pen.

— 4 Studieblade. Bly.

— 10 Studieblade. Bly og Pen.

— 3 Studieblade fra Louvre. 1870. Bly.

— Vulkan fremviser sit Arbejde. 1871. Bly. sign.

— Studiehoveder fra Pompeji. 31/8 1871. Bly. sign.

— Antik Kvindestudie. 1871. Bly. sign.

— Adonis Fødsel. Pompeji 1872. Bly. sign.

— En italiensk Moder. Bly og Tusch.

J. Ro ed. En Karl der hvæsser sin Le. Bly. sign.

— En Malkepige. Bly. sign.

— En Bondepige paa Vej til Kirke. Bly. sign.

— En Dame i en Gynge. 9/e 1845. Bly og Tusch,

sign.

— Portræt af Kunstnerens Datter. Bly.

— Studiehoved. 1841. Kul og Kridt. sign.

Fr. Rohde. Parti fra Sorento. 9/r3 1872. Bly og

Tusch.

— Osteria delle Torre. Ponte Molle. 28/4 1 8 74.

Bly og Tusch.

— Bondehus i bayersk Tyrol. Bly. sign.

— Eremitage ved Riber i Braunenburg. Bly. sign.

— Picola Marine ved Sorento. Bly. sign.

— Verandaen paa Stendingaarden. Dunhagen. Bly.

sign.

— Klostergang i Klosteret St. Scolastiaco i Subiaco.

Bly og Tusch.

E. R on dahi. Legende Drenge. 1882. Pen. sign.

— Titelblad til „Juleroser44. 1887. Pen og Tusch,

sign.

Virh. Ro sen s tand. Jesper Ridefoged. Tusch og

Farve.

— Parti fra Via Appia. 22/9. Bly.

— Scene af: Den pantsatte Bondedreng. Pen og

Tusch. sign.

— Scene af: Jean de France. „La cadence mon

pere! 4 Pen og Tusch. sign.

*

4


*

1110 Villi. R o s e n s ta n d . Scene af: Julestuen. Pen og

Tusch.

1111 — Scene af: Jeppe paa Bjerget. „Jacob Skomager

skjænker ikke paa Borg“. Bly og Pen.

1112 — Fiskere paa Stranden. Pen og Farve. sign.

1113 C. F. L. v. Rum o hr. Landskab med store Bakker.

Pen.

1114 — Bjerglandskab med gamle Træer. Pen.

1115 — Landskab med Klipper. Pen.

1116 G. Rump. Træstudie. Bly.

1117 — Skovparti. Bly. sign.

1118 Carl Røgind. „Gu’hs Amalie, hvor Du dog er

dejlig!“ 1901. Pen. sign.

1118a — Min første Mand var rigtignok ikke saa gnaven

paa vor Bryllupsdag. 1900. Pen og Tusch. sign.

1119 — „Sikke noet man kan gaa her og hit te. “ 1901.

Pen. sign.

1120 — „Skal jeg ogsaa tage Strømperne af ?“ 1901. Pen.

sign.

1121 — „Skynd dig nu lidt, at jeg ogsaa kan komme til.“

1901. Pen. sign.

1122 Svend Rønne. Tirsted Kirkes Ydre. Farve.

1123 — Det Indre af Tirsted Kirke. 1890. Farve. sign.

1124 M. Rørbye. Klippelandskab. Sept. 1874. Bly,

Tusch og Farve. sign.

1125 — Gadescene i Palermo al Burgo. 1840. Bly og

Tusch. sign.

1126 — Klippelandskab fra Sicilien. Bly og Tusch. sign.

1127 — Sicilianske Buade. Farve.

1128 — Norsk Landskab. Bly og Tusch.

1129 — Norsk Bjelkehus i Vestfjord Dalen. Bly og

Tusch. sign. *

1130 S. Schack. Den Syges Opvaagnen. Bly. sign.

1131 — Nedtageisen af Korset. 1859. Bly og Pen.

1132 A u g. Schiøtt. Ung Athenienserinde. Bly. sign.

1133 — 9 Hoveder af norske Bønder. 1856. Bly. sign.

1134 — Studieblad. 1873. Bly.

1135 — Landskab fra Armenien. Farve.

1136 — Landskab fra Armenien. Farve.

1137 — Landskab fra Armenien. Farve.

1137a N. F. Schiøttz-Jensen. Herresædet Berritzgaard.

1888. Bly og Pen. sign.

1137b

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

37

N. F. Schiøttz-Jensen. Udsigt over Fjorden til

Nysted. 1888. Bly og Pen. sign.

A. C. Schleisner. Børn paa Isen. Bly. sign.

— Smedesvenden hviler sig. Kbh. 2/2 1835. Bly.

sign.

— Ved Mellemmaden. Bly. sign.

—• Hyrdernes Tilbedelse. Bly. sign.

— En Fisker bøder Garn. Bly og Kridt. sign.

— Barnlig Hjælpsomhed. Bly. sign.

Alfred Schmidt. Da Voldene sløjfedes. Bly. sign.

— Paa Foraarsudstillingen. Pen. sign.

— Hos Lægen. Bly. sign.

— Hos Landsbyskrædderen. Bly. sign.

— Paa Marmorbroen. Pen. sign.

— Udenfor Tivoli. Bly og Pen.

— Paa Skovtur. Bly og Pen. sign.

— I dot kgl. Theaters Forsal. Bly og Pen. sign.

— 2 Illustr. til Chr. Bredsdorff: Paa Feltfod. Pen.

— 3 Illustr. til samme. Pen.

— 2 Illustr. til samme. Tusch.

— 3 Illustr. til samme. Tusch.

— 4 Illustr. til samme. Tusch.

— 3 Tegninger. Pen. sign.

— 3 humor. Tegninger. Pen.

— 4 humor. Tegninger. Pen. 1899. sign.

C. Schmidt. Tilskuerfoyeren i det kgl. Theater.

Pen. sign.

— Thyra Dannebods Sten paa Jellinge Kirkegaard.

1884. Bly og Pen. sign.

C. Schmidt-Phiseldeck. Ved en Landsbykirke.

Pen. sign.

O. Schondel. Vægdekoration fra Pompeji. Marts

1871. Farve. ‘ sign.

— Vægdekoration fra Pompeji. 1871. Farve. sign.

L. A. Schou. Legende Børn. 5/7 1857. Pen.

— En Italienerinde. 1866. Bly. sign.

— En Tørvebonde. 14/5 1860. Bly. sign.

J. G. Schow. To Figurer. Bly.

Axel Schovelin. Landskab. Bly. sign.

— Fiskere bøde Garn. Bly. sign.

— Parti i en Landsby. Pen. sign.

— To Daadyr i Skoven. Bly. sign.


1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196.

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

38

V. Schuitz. Ahlefeldts Partisan. 1885. Pen.

— Griffenfeldts Drikkehorn. 1886. Pen og Tusch,

sign.

— Panel fra Kbh.s Slot. 1885. Pen og Tuch. sign.

— „Bachus“. Fyrværkeri Opstilling fra Ohr. IV ’s

Tid. 1886. Pen. sign.

— „Dragen“. Fyrværkeri Opstilling fra Chr. IV ’s

Tid. 1886. Pen. sign.

H. P. W. Sch wanenfliigel. Hesbjerg Hovedbygning.

Pen og Tusch.

F r. Schwartz. Staaende Kvindefigur. Bly.

F r. Sedivy. Fra Vridsløselille Fængsel. 1894. 2

Bl. Pen. sign.

— Fra Amagers Vestkyst. 1885. Farve. sign.

— Parti af Dragør. 15/10 1887. Pen og Farve. sign.

— Kiosken i Tivoli. Bly og Farve. sign.

— 2 Tegninger.

K. Sedivy. Fra Nyborg Færgeleje. 1897. Pen. sign.

— Fra Hollænderbyen paa Amager. 1898. Pen og

Tusch. sign.

H. Sigumfeldt. Vej i Skoven. 1859. Bly. sign.

— Skriveundervisning. Bly.

— Moder og Barn. Bly. sign.

— Klippeparti. 1870. Bly. sign.

— Studie af en Villa. 26/7 1876. Bly. sign.

— E t Parti Schack. Bly.

N. Simonsen. Pegasus. Bly. sign.

— E t Skibbrud. Bly. Sign.

— En Tyroler. 1835. Bly. sign.

— 2 Studieblade fra Venedig. Aug. 1835. Bly. sign.

— To Munkefigurer. Venedig 1835. Bly. sign.

— Parti fra Venedig. Novbr. 1835. Bly. sign.

— Fiskerbaade i Venedig. Aug. 1855. Bly. sign.

— Negere i en Baad. Pen..

— Mandshoved. Pen.

— Algierske Pirater i Kamp. Bly og Pen. sign.

— En Soldat fra 1. Jægerkorps. 1849. Bly. sign.

— Rygende Arabere. Algier. Tusch og Pen. sign.

— En Forpostkamp i Sundeved. 1864. Tusch og

Pen. sign.

S. Simonsen. En ridende Bonde. 1865. Bly. sign.

— Svin paa Møddingen. 1869. Pen og Tusch. sign.

)

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

39

Joachim Skovgaard. Svensk Landskab. Bly. sign.

— Faar paa Marken. 1875. Bly. sign.

— Forkyndelsen for Hyrderne. Pen.

— Christus findes af Forældrene i Templet. Pen.

— Siddende Bondekone. Bly. sign.

N. K. Skovgaard. Tre Ryttere. Pen. sign.

— .Bind til C. Ploug. Digte. Bly.

— „Der Dagen han dages“. Bly og Pen.

— ' Én Stubmølle. Pen.

P. C. Skovgaard. To sovende Katte. 10/12 1843. Pen.

— En Kakkelovnsskærm. Bly og Farve.

— Gammelt Hus i Vallø. Jan. 1844. Bly og Tusch.

— Skovparti. 1847. Pen. sign.

— Parti fra Nordskoven. 13/9 1849. Pen.

Hans Smidth. Kirken bygges. Pen. sign.

— Røde Sten paa Fur. Pen. sign.

— Daugbjerg Dos. Pen. sign.

— Hedelandskab. 1857. Pen og Tusch. sign.

— Hedeparti ved Madum Sø. Bly. sign.

— Lille Vildmose seet fra Muldbjergene. Bly. sign.

— En Studekærre. Pen.

L. A. Smith. En Pebersvend. 1856. Bly og Farve,

sign. '■ - ;

— Ved et Vadested. Bly. sign.

J. V. Sonne. Køer paa Marken. Bly.

— En-gammel Fisker med sin Datter sætter Garn.

1844. Bly.

— Isted Hede. Farve.

-T- Studiefigur til „Vinhøsten“. Bly.

—- En Vinhøst i Italien. Bly.

— Italiensk .Markedsscene. Bly. sign.

—* Studiefigurer fra „Høstmesse i den romerske Cam-

pagne“. 1843. Bly.

— Studiefigur til „Fra den romerske Campagne“.

1838. Bly.

— Ridende Campagnoler. Bly. sign.

— Scene i den romerske Campagne. 1838. Bly.

— Fra en Kirkegaard i Tyrol. Farve. sign.

Studiefigur til ..Tyrolere forsvarer sig i Biergene“.

1829. Bly og Farve.

— Udenfor Landsbysmedien. Bly. sign.

— Slagbillede fra Napoleonstiden. Pen og Tusch. sign.

— En Rytter spørger om Vej. Bly.


1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

40

C. S ta u lu n d . Willemoes Død. Pen. sign.

— E t Kabinetsspørgsmaal. Pen.

— Portrætter af Thomas Lange og J. N. Madvig.

Bly og Pen.

— Paa Værtshuset. 1884. Farve. sign.

— 2 Studieblade. Pen.

J. R es en-Steen s trup. En Kalv. Bly.

— Stan ende Hest. Bly.

— En Hund for en Malkevogn. Hamburg 1894. Pen.

— En Dreng læsser Gødning paa en Vogn. Pen.

-— En Isbjørn. Bly.

— Tyrehoved. Valstedgaard 1898. Bly. sign.

— To Ænder. Pen.

— En Rytter. Pen.

— En Løve. Pen og Farve.

— En gammel Hest. Bly.

P. Steffensen. Emigranternes nye Hjem. 1897.

Tusch. sign.

— 2 Tegninger. Pen. sign.

S. Stein. En jydsk Stud. 1883. Pen og Farve. sign.

— Græssende Kalve. 22/10 1 88 7. Pen. sign.

— En Skade. 13/7 1884. Pen og Farve.

— Studieblad med Kalve. 22/10 1887. Pen. sign.

— „Fritz“. Et Hestehoved. u /3 1883. Pen og

Farve. sign.

Th. Stein. Sandhedens Genius. 2 Bl. Bly.

— Socrates Død. 1849. Bly. sign.

— Apostlen Matthæus. 1871. Bly. sign.

— Minerva med Vægten. 1854. Pen og Tusch. sign.

H. Stilling. E t Hus i Ypers. Okt. 1849. Bly. sign.

— Schweitzerhus i Untersein. Juli 1850. Bly.

— Parti udfor Capitoltrappen i Rom. Maj 1851.

Bly. sign.

— Ved Capitoltrappen i Rom. Maj 1852. Bly. sign.

— Paa Vejen til Klostret S. Maria di Gesu. Palermo

Novbr. 1852. Bly. sign.

— Monte Pellegrino. Palermo. Okt. 1852. Bly. sign.

— En romersk Pergola. Tusch og Pen.

Aa. Stray. Norsk Landskab. Bly og Pen. sign.

Joh. Stroe. Landskab med en Vandmølle. Bly og

Kridt. sign.

F r. L. Storch. Ridderen og Elverpigen. 1850. Pen.

sign.

41

1282 B. F. S tu c k e n b e rg . Landskab. Bly. sign.

1283 Fr. H. Sød ring. Landskab. Bly. sign.

1284 — E t gammelt Taarn. Tusch. sign.

1285 C. F. S ø ren se n . En hollandsk Skipper. Bly. sign.

1286 — Studieblad med Skibe. Bly.

1287 — Kjøbenhavns Rhed med Trekroner. 1846. Bly. sign.

1288 — Stranding ved Jyllands Kyst, ved Faringe Kirke.

Bly. sign.

1289 — Skibe i Stille. Pen.

1290 — Fra Sorrento. 19/8 1864. Bly og Farve. sign.

1291 — Italiensk Fartøj. Bly og Pen. sign.

1292 — Tidlig Morgen. Fiskerbaadene kommer ind. Pen

og Tusch.

1293 Hans Tegner. 8 Studieblade med Figurer. Bly og

Pen. sign.

1294 — En Vindmølle. 1885. Bly og Tusch. sign.

1295 — „Konning Magnus tamper Hofnarren sin.“ Pen.

1296 — En Bonde og en Soldat. Bly. sign.

1297 — 2 humor. Tegninger. Pen. sign.

1298 — Rundetaarn gennem Tiderne. Pen og Tusch.

1299 — Besøg hos Præsten. Pen og Farve. sign.

1300 — I Frederiksberg Alle. Bly. sign.

1301 — 5 Øre for at tænde Mandens Cigar. Bly. sign.

1302 Fabricius de Tengnagel. Udsigt fra Nøddebo imod

Fredensborg. 1829. Bly og Tusch.

1303 H. M. Therkildsen. Hest med Mulepose. Bly. sign.

1304 — En Høstvogn. Bly.

1305 — En Dreng med en islandsk Hest. Bly.

1306 — Tre islandske Heste. Bly.

1307 Thiele. Ved Krogkleven. 1833. Farve. sign.

1308 H. A. Thiele. Hovedgaarden Oxholm. Bly.

1309 — Studieblad. Pen.

1310 — Et Jordhus i Skoven. Pen. sign.

1311 O. Thiele mann. Danaiderne. Bly.

1312 Axel T hies s. 3 humor. Tegninger. Pen.

1313 — 3 humor. Tegninger. Pen.

1314 — 3 humor. Tegninger. Pen.

1315 — 3 humor. Tegninger. Pen.

1316 — 3 humor. Tegninger. Pen og Farve.

1317 — 3 humor. Tegninger. Pen og Farve.

1318 Au g. Thomsen. En gammel Sømand. Bly. sign.

1319 — En Kone med sit Barn i Vinduet. Bly. sign.


1320 Carl Th omsen. To svenske Piger. Bly.

1321 — Hoved af en gammel Bondekone. 22/9 1 8 7 4. Pen.

sign.

1322 — Titelblad til P. Mariager:,Magthaveren paa Rhodos.

Pen og Tusch. sign.

1323 — To spadserende Herrer. 189J. Bly. sign.

1324 — 5 111. til danske Ordsprog. Pen og Tusch.

1325 — En Passiar i Kongens Have. 15/n 1900. Pen.

sign.

1326 — Til Taffels. (Prinsesse Jutta.) Pen. sign.

1327 — Gæster i Præstegaarden. 1909. Pen og Tusch.

sign.

1328 A. Thorenfeld. Ved Kalvebodstrand. Bly. sign.

1329 J. C. Thornam. 3 Tegninger fra „Galathea’s“ Jordomsejling.

1845—47. Bly og Pen.

1330 B. Thorvalds en. To Figurer. Bly.

1331 — Herkules. Figur. Bly.

1332 — Italiensk Landskab. Bly, Pen og Tusch.

* 1333 — Nemesis og Jupiter. Pen.

1334 — 2 Studieblade. Bly^

1335 — Marie med Jesus og Johannes som Børn. Bly. •

1336 J. C. Thørrestrup. Christus hos Martha og Marie.

Bly. sign.

1337 H. Timm. Skovlandskab ved en Sø. 1821. Pen og

Tusch. sign.

1338 Wenzel Tornøe. En ung Pige. Tusch. sign.

1339 H. Trolle. Strandmøllen. Bly.

1340 L. Tuxen. Kampen i Hjørungavaag. 1869. Pen. sign.

1341 — Studieblad med Drenge. Pen.

1342 — E t Hus i Byrum paa Læssø. 1887. Bly.

1343 A. Wallich. Det Indre af en Kirke. Pen og Tusch.

sign.

1344 — En Kolonnade. Pen og Tusch. sign.

1345 A. Wang. Aaparti. 1887. Farve. sign.

1346 — 3 Tegninger.

1347 Th. G. Wegener. Saxo i sin Celle i Sorø. Pen

og Tusch.

1348 — Valkyrier i Skoven. Bly. sign.

1349 — Skjaldene opildner Krigerne. Bly. sign.

1350 Bertha Wegmann. Titelblad til Børnenes Juleroser.

Bly og Tusch.

1351 E. A. Wennerwald. Køkkeninteriør. 17/fi 1890.

Bly. sign.

42

43

1352 F. Vermehren. Hoved af en neapolitansk Fisker.

Bly.

1353 — Italiensk Gadeparti. 26/6 1 8 5 6. Bly og Tusch.

sign.

1354 — Italiensk Gadeparti med Udsigt til Peterskirken.

20/6 1856. Bly og Tusch. sign.

1355 — Reservesoldatens Hjemkomst. Karton til Maleriet.

Bly. '

1356 C. E. Wessel. Altstådter Rathhaus in Prag. 21/s

1855. Bly. sign.

1357 — To Brønde i Niirnberg. Bly og Farve.

1358 H. V. Westergaard. Silkeborg Sanatorium. 1897.

Tusch og Pen. sign.

1359 — 6 Tegninger til Platter. Pen og Tusch. sign.

1360 — Fra den mørke Uge. 5-9/ia 1899. Pen og Tusch.

sign.

1361 — 2 Landskaber. Tusch. sign.

1362 — 3 Landskaber. Tusch. sign.

1363 — 2 Landskaber. Tusch. sign.

1364 F. Westphal. Roger paa Aleinas 0. Bly og Tusch.

1365 — Spansk Frieri. Bly. sign.

1366 J. Wiedewelt. Apolio og Muserne. Pen og Tusch.

1367 — Seks Genier bekrandse et Monument. Pen og

Tusch.

1368 J. P. Wildenradt. Gade i Tønder. 1884. Bly.

sign. i

1369 J. F. Willumsen. En dansende Dame. Bly. sign. 1 ^ k

1370 N. Wivel. „Moselboere.“ 1877. Pen. sign.

1371 — 111. til E. Bøgli: Sjælevandring. 1896. Pen og

Tusch. sign.

1372 — Memento mori. Diisseldorf 12/2 1878. Pen. sign.

1373 — 2 Tegninger. 1873. Pen. sign.

1374 — 2 Tegninger. 1874. Pen. sign.

1375 — 2 Tegninger. 1875—76. Pen. sign.

1376 — 2 Tegninger. 1876. Pen. sign.

1377 — 2 Tegninger. 1877. Pen. sign.

1378 — 2 Tegninger. 1878. Pen. sign.

1379 — 2 Tegninger. 1880—82. Pen. sign.

1380 — 2 Tegninger. 1886. Pen. sign.

1381 Vogelsang. Genrebillede. 1856. Bly. sign.

1382 A. V. W ør mer. 3 Hoveder. Bly.

1383 — Galathea med sit Hof. 1878. Bly. sign.

1384 — Amor som Fugledressør. Bly.


44

1385 Zeemann. En strandet Baad. Pen og Tusch.

1386 J. V. Zillen. 2 111. til: „Skattegraveren44. Pen. sign.

1387 — Rævejagt paa Heden. Bly og Farve.

1388 — Studieblad med Faar. 8/6 1854. • Pen og Tusch.

1389 — To Geder. 25/9 1854. Pen.

1390 — Geder. Bly.

1391 — Tre Æsler. 1863. Pen. sign.

1392 — Den døende Løve. Pen. sign.

1393 — Legende Gedekid. Pen.

1394 — En Ged med to Kid. 1864. Farve. sign.

1395 P. Ølsted. Udsigt mod Roskilde fra Boserup. Pen.

sign.

1396 — Jydsk Landskab. Pen og Farve. sign.

1397 — Ved et Bondehus. Brøndshøj 27/4 1 846. Bly og

Pen. Tegning til Raderingen.

1398 En Bondegaard. Oliestudie.

1399 10 Tegninger. Bly.

1400 3 Oliestudier.

1401 12 Tegninger. Bly.

1402 6 Tegninger. Pen.

1403 6 Tegninger. Pen.

1404 6 Tegninger. Pen.

1405 2 Bl. med Frugter. Farve.

1406 „Flora“. Farve.

1407 4 Tegninger. Farve.

1408 4 Tegninger. Farve.

1409 9 Tegninger.

1410 3 dekor. Tegninger. Farve.

1411 5 Bl. pompejianske Vægdekorationer. Farve.

1412 5 Akademitegninger efter antike

1413 6 Do. Do.

1414 5 Do. Do.

1415 5 Do. Do.

1416 5 Do. Do.

1417 5 Do. Do.

1418 3 Do. efter nøgen

1419 3 Do. Do.

1420 3 Do. Do.

1421 5 Do. Do.

1422 6 Do. Do.

1423 3 Do. efter antike

45

II.

Malerier.

(Sælges Tirsdag d. 20. April. Kl. 11 Form.)

Alfride Baadsgaard. c m -

1424 Voksende Stedmoderblomst, sign... 24 X 32

C. Benjamin.

1424a Parti ved Flaadens Leje. 1911. sign.. 28 X 39^2

J. Boesen.

1425 Blomstrende Hyldetræ. 1867 ................. 25 X 22x/2

1426 En M arkvej................... ............................ 20 X 32

Rob. Boyesen.

1427 En Vogterpige med Faar ved Stranden.

1875. sign............................. 201/2X301/2

J. H. Carmiencke.

1428 En Træstub. 1835. sign. 271/2X261 2

C. Dalgas.

1429 To Faar paa en Mark. sign....... 25 X 32

Heinrich Dohm.

1430 Parti af Herregaarden Emdrupholm. sign. 4h1/2XS21/2

1431 Indkørselen til Herregaarden Emdrupholm.

sign................... 45 X 321 2

1432 Ved et gammelt Dige. 1900. sign. . . . 38 X 47


46

Holger Drachmann.

1433 M a r in e .......................................................................... 14 x 214/2

Jul. Exner 9

1434 En Bondepige. 1862 .............................. 17 x 15

Hans Fischer.

1435 Fritstaaenda Bøgetræer. 1871. sign... 311/2X421/->

1436 En Landevej. 1880 .................................. 22^2X 41

J. D. Frisch.

1437 Indgang til en Jættestue. 1 8 6 2 ................ 18 X 21

Lorenz Frølich.

1438 Hoved af en Italienerinde............................. 191/0x l 7

Nordahl Grove.

1439 Indkørselen til Herregaarden Krogerup

ved Humlebæk. 1875. sign. . . .................... 57 x 64

Louise Ravn Hansen.

1440 Udenfor en Bondegaard. 1885. sign. . 261/2X231/2

Jul. Hellesen.

1441 Landskab med en Trægruppe. 1842. .. 1 6X/2 X 23

Carsten Henrichsen.

1442 Udsigt over Bagsværd Sø med Lyngby.

1859- sign.................................................................... 27 X 371/ 2

1443 Ved Solopgang. Ordrup Mose. 1868.

si8n.............................: ................................................... 251/2 X 34

O. Herschend.

1444 Klitparti ................................................................. 22 X 38

Vilh. Hutzen.

1445 En hvilende Dreng, sign.............................. 191J2X 2 4 1/Z

47

J. A. Jerichau.

1446 En italiensk Bøffel......................................... 22 X 29

Viggo Johansen.

1447 En Dreng lukker Hønsene ind. 1868.. 26*/2x 2 4

^ 4. C. Kjeldrup.

1448 En gammel Vandmølle i Skoven. 1864.

sign............................................................................. . . 26X/2X42

- , ; . . > • iV

F. C. Kjærschou.

1449 Skovparti ved S o ln ed g a n g ............................ 16 X 22

1450 Jydsk Landskab med Udsigt til Havet.

1854. sign................................................................. 24 X 39x/2

F. Kraft.

1451 En Skovvej. 1846 ......................................... 171/2x 3 0 1/2

Vilh. Kyhn.

1452 Klippeparti paa Bornholm ............................... I7x/2X25

. i . ■ '

C. S. Købke.

1453 Vinløv................................................................... 31^/2X l3

C. A. Kølle.

1454 E t Vænge. 1865. sign. ....................... 31 X 55

Emanuel Larsen.

1455 Marine. Ved S oln ed gan g............................. 24 X 33

1456 Kold Foraarsdag med Fiskerbaade .... 24 X 33

H. C. Leg.

1457 Drengehoved med H u e ..................................... 22 X 20^2

G. E. Liebert.

1458 Bjerglandskab med et V a n d fald .................. 171/2X l 2 1/2


1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

j

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

G. E. Liebert.

Fra Jægersborg Dyrehave, sign.............

F. C. Lund.

Heste ved en Høstvogn. 1851. sign...

48

Studie af Griffenfeldt. 1858. sign. . . .

Gaardinteriør fra Venedig. 1870. sign.

A. Chr. Lunde.

Udsigt mod en Herregaard.........................

J. Th. Lundbye.

Højbjerg set fra Ledet ved Vinderød.

6. Juli 1838. sign........................................

Staaende sort Ko med hvid Blis.

Kragerup 1844. sign...................................

Staaende opsadlet Mulæsel. 1845 ..........

Et Æ selsføl.....................................................

.4. P. Madsen.

Ved et Stenhegn. 1847.................................

L. Messmann.

Skovparti ved en Kanal. 1849..................

Ernst Meyer.

Opsadlet romersk Æsel. 1835..................

D. Monies.

Skovparti.........................................................

C. Neumann.

Svendborgsund; stille Aften.......................

Otto Olsen.

Frederiksholms Kanal fra Nybrogade.

sign......................................................................

25 X 37

26 X 37

4972 X 29

34 X 25

171/2 X 38

22 X 31

16 X 15V2

18V2X18V2

16 X 17

21*72 ^ 27i/2

31 X 38

171/2X19

23 X 291/a

21 X 371/2

29 X 39i/2

49

Otto Olsen.

1474 Frederiksholms Kanal med Marmorbroen.

sign...................................................................... 29 X 39

1475 Frederiksholms Kanal i Maaneskin. sign. 19 X 26

1476 Marmorbroen, sign....................................... 19!/2X26

1477 Frederiksholms Kanal fra Jernbanebroen.

sign...................................................................... 29 X 40

1478 Parti af Frederiksholms Kanal. sign... 29 X 40

Gyde Petersen.

1479 Foraarsdag i Dyrehaven. 1903. sign. . 45 X 68

1480 I Jægersborg Dyrehave. 1904. sign... 41 X 56

E C. F. Petzholdt.

1481 Landskab......................................................... 11 X 30

G. Rump.

1482 Skovinteriør, sign......................................... 30 X 41

M. Rør by e.

1483 En Pergola med Udsigt mod Vesuv . . . 26!/2x 3 4 i/2

L. A. Schou.

1484 Et Mulæselsføl .............................................. 16i/2X l7 i/2

N. Simonsen.

1485 En staaende O rientaler............................... 24i/2 X 15i/2

Simon Simonsen.

1486 Smedens Følhoppe. 1874. sign.............. 37 X 48

P. C. Skovgaard,

1487 Aaløb gennem Skoven. n /2 1863 .......... 31 X 46

J. V. Sonne.

1488 En Landsbygade. sign................................. 32 X 49x/2

5


50

J. V. Sonne.

1489 10 Hoveder. Studier til „Høstmessen“.

1843 .................................................................... 287a X 21

1490 Graa Skimmelhingst „Dialma“... 27 X 261/2

1491 Rød Frederiksborghingst „Halfdan41. . . . 261/^ x l8

1491a Svensk Landskab med en Vandmølle ... 28 X 35^2

1492 Hvidfødt Prederiksborghingst „Hakon“ . 27 X 181/2

1493 Bepakket Æ s e l............................. ................ 181/2X l9

1494 Yed Esrom S ø ............................... 261/2X36t/2

1495 Klippeparti............................................. 30 X 23

C. F. Sørensen.

1496 M arine.................................................. 161/2X22

Aiig. Thomsen.

1497 Kong Vermund. 1855.................. 29 X 161/2

1498 Thyra Dannebod bringer Gorm Budskabet

om Knuds Død. 1860.................... 221/aX l9

G. Th. Wegener.

1499 Hjarne besynger Frode Fredegod........... 40x/2 X 52

E. Wennervald.

1500 Syrener i en Vase. 1893. sign.............

1501 Junidag i Skoven. 1882. sign... 49 X 72

J.. P. Wildenradt.

1502 I Tidsvilde Hegn. 1885. sign.... 311/2X42

J. V. Zillen.

1503 Skovparti........................................... 181/2 X 2 8 1/2

1504 I en Gedestald................................. 11 X 14

1505 En Hest paa en Mark. sign........ 24 X 34

1506 I en Gedestald............................... l l 1/2X l3 1/2

Ubekendt.

1507 Søjle i Templet i K arnak...... 241/2x231/2

1508 Obelisker i Templet i K a rn ak . 23 X 171/2

1509 Gyde i Kairo................................. 19 X 14

1510 En Ko i Skoven.......................... 33 X 24

1511 Frederiksholms Kanal med Kongens

Bryghus og Tøjhuset.................. 23^2X37

1512 En Læge undersøger Indholdet af et

Glas .................................................................. 21 X 14

1513 En Olding i Munkekutte........ 301/2X251/2

1514 Den korsfæstede K ristus........................... 37 X 27

Victor Hansen.

1515 Vandfald i Tyrol. Kopi efter Libert . . 37 X 27

51

1516 Hus i Brandenburg i Tyrol. Kopi efter

Fr. Rohde. 1864 ......................................... 30 X 35Va

1517 Vandløb i Haslevurne Skov. 1868.... 33 X 26

1518 Sjællandsk Landskab. Motiv fra Højby

i Odsherred..................................................... 33 X 51

1518a Sommernat ved Stranden........................... 21 X 29

1519 En Kæmpegrav.......................... 211/2x291/2

1520 Skov ved Vintertid...................................... 20 X 281/2

1521 Vej i Bøgeskoven......................................... 71 x 86

1522 Kæmpegrav ved Stranden...... 191 /2 X 271/2

1523 Stengærde med Blomster........ 281/2x391/2

1524 Bjerglandskab.................................................. 25 X 34

1525 Solnedgang ved Stranden........ 271/2x391/2

1526 Marine, (ufuldført)................... 271/2x 3 9 1/2

1527 Vinter i Granskoven................... 161/2X29

*


1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

52

III.

Indrammede Tegninger.

Ubekendt.

Portræt af Frederik d. VI. som Ung. Pastel i oval gammel

Ramme med Krone.

C. F. Sørensen.

Skibe i stille Sø ved hollandsk Kyst. 1867. Pen.

sign.

N. Simonsen.

Episode af Kampen i Overstolk. 25/7 1 8 5 0. Pen og

Tusch. sign.

L. A. Scliou.

Italienske Markarbejdere paa en Kærre. 1865. Bly

og Tusch. sign.

Anton Melbye.

Marine. Københavns Rlied. 25/l2 1843. Pen. sign.

Storm. Januar 1844. Pen. sign.

C. W. Eckersberg.

Portræt af Frederik d. VI. 1836. Tusch. sign.

C. Neumann.

Vagtbygningen ved Kikkurven paa Kristianshavn. 1854.

Pen. sign.

W. Marstrand.

1536 Syndefaldet. Pen.

53

J. V. Zillen.

1537 Geden i Stalden. Farve.

Carl Bille.

1538 E t Barkskib passerer Isbjerge. 1868. Kul og Farve,

sign.

C. F. Sørensen.

1539 Stille Sø ved hollandsk Kyst. 1859. Farve.

Otto Bache.

1540 Løvehoved. Bly. sign.

J. Roed.

1541 I Villa Borgheses Have. 14/5 1840. Bly og Tusch,

sign.

Carl Locher.

1542 Arcturus i Nordsøen. 10/8 1885. Pen og Tusch.

C. Neumann.

1543 En Jagt sejler Sundet ud. 1852. Bly. sign.

1544 En Stranding. 1872. Pen. sign.

Carl Baagøe.

1545 Skibe ises ind. Pen og Farve, sign,

V. Fauerholdt.

1546 Fiskerbaadene afgive Fangsten til Kvaserne.

Hans Fischer.

1547 Ved Juul Sø. 1882. Bly. sign.

Henrik Jespersen.

1548 Ræbild Bakker. Bly. sign.


1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

54

Thorvald Niss.

Landskab med Aaløb. 1883. Pen og Tusch. sign.

Karl Jensen.

„Hellig Kvinde44. Bautastene ved Svanike. Bly og

Pen. sign.

Ad. Kittendorff.

Engelsk Køretøj fra Anlæget at’ Københavns Gasværk.

1859. Bly og Tusch.

Holger Drachmann.

Marine. Bly. sign.

J. Th. Lundbye.

Landskab ved Jægersborg. 12. Januar. Pen. sign.

Otto Bache.

En Kentaur legende med sin Søn. Pen. sign.

C. Dahl.

Marine. 1854. Pen. sign.

C. Eckardt.

Marine. Bly og Kul. sign.

,/. Exner.

To alene hjemme. 1857. Pen. sign.

Henrik Jespersen.

Solbeskinnet Landevej. Pen. sign.

H. P. Lindeburg.

Diligencens Ankomst. Pen.

Fr. Rohde.

Parti fra Varinna. 9 Septbr. Bly og Tusch. sign.

Em. Larsen.

Indsejlingen til Sundet. Pen og Tusch. sign.

55

H. Stilling.

1562 I Hadrians Villa ved Tivoli. Maj 1857. Bly og

Farve. sign.

L. Tlixen.

1563 Uvejr paa Læssøe. 1887. Bly og Kul. sign.

Tom Petersen.

1564 Hesselagergaard. 1886. Bly. sign.

Chr. Blache.

1565 Østersbaade i Limfjorden. Bly. sign.

A. Hellesen.

1566 Væg fra Casa della mille fontani. Farve. sign.

C. W. Eckersberg.

1567 Fragment af en antik Aquaduct. Tusch. sign.

Lor. Frølich.

1568 Juleenglen. Pen og Tusch. sign.

J. Roed.

1569 Ecce homo. 1859. Bly. sign.

C. W. Eckersberg.

1570 „Kunstdommere44. 1824. Pen og Tusch.

Carl Bloch.

1571 Drengehoved. Bly.

V. Groth.

1572 Aaløb i Skoven. 1896. Bly. sign.

L. Messmann.

1573 Huset i Skoven. 1852. Bly og Tusch. sign.

Knud Larsen.

1574 I et Smedeværksted. Bly.


1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

56

A. P. Madsen.

Hørup Mølle paa Als, Pen og Tusch. sign.

Hans Nic. Hansen.

Bondedommen over Torben Oxe. Pen og Tusch.

Tom Petersen.

Soldenfeldts Stiftelse. 1900. Bly. sign.

C. F. Aagaard.

„Grønne Kranse“. Pen og Tusch. sign.

Hans Nic. Hansen.

Forfulgt. 1879. Pen og Tusch. sign.

Holger Roed.

Parti fra Oberbozen. 1872. Farve. sign.

J. Th. Lundbye.

Musicerende Engle efter Lucca della Robbia. Galleri

Medici. 17. Mai 1846. Pen og Tusch. sign.

Ad. Kittendorff.

Slagterlærling paa Raadhustrappen. Bly og Farve,

sign.

C. W. Eckersberg.

En Brig for fulde Sejl. 1838. Pen og Tusch. sign.

Ad. Kittendorff.

Fra Kødtorvet paa Nytorv. Bly og Farve. sign.

J. Th. Lundbye.

Parti fra Tisvilde Hegn. 24/9. Pen. sign.

C. Bille.

E t Dampskib i Maaneskin. 1885. Bly. sign.

Carl Bloch.

Cigarrygende Dreng. Bly og Pen.

. • .

57

A. Jespersen.

1588 Christus lader de sraaa Børn komme til sig. Farve.

C. Ley.

1589 Trommen i Christiansborg Slots Kørestald. 1854.

Bly og Pen. sign.

Carl Bloch.

1590 Christus velsigner de smaa Børn. Kul.

L. Schondel.

1591 Dekorationsudkast til Buegangene ved Christiansborg

Slot. 1869. Farve.

Victor Hansen.

1592 Parti fra Indgangen til Kronborg. Bly og Farve.

1592a Krabbesholm fra Haven. 1897. Bly. sign.

1593 Loftsgang paa Spøttrup. Farve.

1593a Borgstuen paa Spøttrup. Bly.

1594 Herregaarden Spøttrup. Bly. sign.

Ubekendt.

1595 Fløjtekarl. Akvarel.

Em. Larsen.

1596 Hollandske Fiskefartøjer. Bly og Pen. sign.

H. Stilling.

1597 Klostergang i San Scolastica. 1882. Bly og Farve,

sign.

Ubekendt.

1598 Markarbejder. Pen.

Knud Gamborg.

1599 Det Indre af en Kirke. Bly og Tusch. sign.

L. Messmann.

1600 E t Bondehus. Bly.

6


1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

58

H. Stilling.

Gade i Kairo med Handlende. Farve.

Ubekendt.

En Ruin. Bly og Tusch.

Carl Baagøe.

Søslag i 1864. Bly.

O. R.

En Vindfælde. 1882. Pen og Tusch. sign.

E. Laub.

En strikkende Pige. Bly.

C. D.

Skovparti. Tusch. sign.

J. V. Gert ner.

En Dreng med en Faareflok. Bly og Tusch.

J. J. Bruun?

Frederiksborg Slot. Farve.

Jul. Exner.

Landsbyskrædderen. Pen og Tusch.

H. Buntzen.

En Klippeborg. 1858. Bly. sign.

Heinr. Do lim.

Pavillonerne ved Marmorbroen. Aften. Pastel. sign.

Victor Hansen.

Østeraagade i Aalborg. 1897. Bly.

Latinergyden i Aalborg. 1901. Bly.

Gadeparti fra Aalborg. 1897. Bly.

59

IV.

Indrammede Raderinger m. m.

Carl Blocli.

1615 Christi Gravlæggelse. 1880. (Th. 9.)

1616 Tornekronet Christushoved. 1881. (Th. 21.)

1617 Jairi Datter. 1881. (Th. 30.)

1618 Christus paa Korset. 1884. (Th. 59.)

Lor. Frølich.

1618a Amor og Psyche. 1862.

J. W. Gertner.

1619 Portræt af Thorvaldsen. 1842. (Str. 2979.) (Med

en Lok af Thorvaldsens Haar og hans Modellerpinde.)

Hans Nic. Hansen.

1620 Histude er koldt —. 1903. Trykt i Farver.

H. V. West er g aard.

1621 Roskildevejen ved Frederiksberg Slot. 1909. Trykt i

Farver.

Albrecht Diirer.

1622 Den til Markedet gaaende Bonde. 1512. Træsnit.

(B. 89.)

1623 Den tornekronede Christus fremstilles for Folket.

1512. Træsnit. (B. 10.)

1624 Marie efter Christi Fødsel. Barnet svøbes. Træsnit.

1625 Marie med Christusbarnet omgivet af Helgene. Træsnit.


1626

60

Albrecht Diirer.

Marie som Himmeldronning. Træsnit.

1627 En Helgeninde. Træsnit.

1628

A. von Ostade.

Violinspilleren og den lille Lirespiller. (B. 45.)

1629

Rembrand t.

Landskabet med de tre Træer. (B. 212.)

1630 De tre Kors. (B. 78.) Heliogravure.

1 6 3 1 _^^'ernstillingen for Folket. (B. 77.) Heliograviue.

1632

Korsnedtageisen. 1633. (B. 81.) Heliogravure.

1633 Christus helbreder de Værkbrudne. (B. 74.) Heliogravure.

1634

Maries Død. 1639. (B. 99.) Heliogravure.

1635 Lazarus’ Opvækkelse. (B. 73.) Heliogravure.

1636 Forkyndelsen for Hyrderne. 1634. (B. 44.)

Lucas v. Leyden.

1637 De hvilende Tiggere. 1525.

Salvator Rosa.

1638 Den bundne Kriger.

1639

1640

1641

P. Sprosse.

Minerva Templets Rester paa Forum. 1846.

J. G. Flegel.

Den dræbte Løve. H. Leutemann del. Træsnit.

Kunstnerens Forsamling. Fotogravure.

1642 2 Farvetryk.

1643 2 Billeder.

1644 Marie med Barnet. Elfenbensrelief.


III. Afdeling, ca. 2500 topografiske, historiske og satiriske

Blade, Portrætter og udenlandske Raderinger

sælges i Maj Maaned.

MØN* * t t . KØ M fM AV N K.

More magazines by this user
Similar magazines