25.07.2013 Views

Mennesker og maskiner De færreste psykologer har en ... - Elbo

Mennesker og maskiner De færreste psykologer har en ... - Elbo

Mennesker og maskiner De færreste psykologer har en ... - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>M<strong>en</strong>nesker</strong> <strong>og</strong> <strong>maskiner</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>færreste</strong> psykol<strong>og</strong>er <strong>har</strong><br />

<strong>en</strong> skibssimulator stå<strong>en</strong>de i<br />

for hall<strong>en</strong> på deres arbejde.<br />

SIDE 8<br />

Click, click!<br />

N<strong>og</strong>le m<strong>en</strong>nesker <strong>har</strong> <strong>en</strong> særlig<br />

evne til at skabe kontakt.<br />

Læs om fænom<strong>en</strong>et clickere.<br />

SIDE 14<br />

22. marts 2013 | 67. årgang | Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing<br />

Hele<br />

tid<strong>en</strong> på<br />

Vaccin<strong>en</strong> mod stress findes ikke, m<strong>en</strong> psykol<strong>og</strong>er kan hjælpe<br />

med at opøve modstandskraft – eller resili<strong>en</strong>s – mod stress.<br />

Inklusion<strong>en</strong> kommer<br />

Ulv<strong>en</strong> er her allerede, <strong>og</strong> nu<br />

kommer inklusion<strong>en</strong>. Hvad kan<br />

psykol<strong>og</strong>er bidrage med?<br />

SIDE 16<br />

6<br />

SIDE 4


› LEDER<br />

En rettidig indsats, der inddrager psykol<strong>og</strong>hjælp,<br />

<strong>og</strong> kan give de ledige <strong>en</strong> bedre overgang til arbejds-<br />

tilbagefald.<strong>M<strong>en</strong>nesker</strong><br />

markedet <strong>og</strong> dermed forebygge<br />

Én ud af fem<br />

En aktuel rapport fra OECD, ”M<strong>en</strong>tal Health andWork – <strong>De</strong>nmark”, <strong>har</strong> afdækket<br />

omfanget af personer i d<strong>en</strong> arbejdsdygtige alder med psykiske problemer.<br />

Undersøgels<strong>en</strong> viser helt overordnet, at hver femte i d<strong>en</strong> arbejdsdygtige<br />

alder i Danmark <strong>har</strong> psykiske problemer. Andel<strong>en</strong> svarer til OECD-g<strong>en</strong>nemsnittet.<br />

Vi skal selvfølgelig ikke affinde os med et sådant tal. <strong>De</strong>r er <strong>en</strong>orme omkostninger<br />

– for både d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte <strong>og</strong> for samfundet – forbundet med, at psykiske lidelser<br />

holder tusindvis af danskere i d<strong>en</strong> arbejdsdygtige alder helt eller delvis ud<strong>en</strong> for arbejdsmarkedet.<br />

Rapport<strong>en</strong>s skøn er, at psykiske problemer koster d<strong>en</strong> danske økonomi<br />

45 mia. kroner årligt i tabt produktivitet, udgifter til sundhedsvæs<strong>en</strong> <strong>og</strong> sociale<br />

udgifter. <strong>De</strong>t er et ryst<strong>en</strong>de spild.<br />

OECD peger samtidig på n<strong>og</strong>le meget relevante udfordringer i d<strong>en</strong> måde, vi i<br />

Danmark tager hånd om personer med psykiske problemer for at hjælpe dem tilbage<br />

på arbejdsmarkedet. Og det er vel at mærke <strong>en</strong> udfordring, som både jobc<strong>en</strong>tre,<br />

kommuner <strong>og</strong> virksomheder skal gøre sig mere umage med.<br />

For eksempel kan landets jobc<strong>en</strong>tre tage ved lære af de gode erfaringer, som visse<br />

jobc<strong>en</strong>tre <strong>har</strong> med at g<strong>en</strong>nemføre <strong>en</strong> særlig indsats over for ledige, der er sygemeldt<br />

på grund af <strong>en</strong> psykisk lidelse. <strong>De</strong>r er gode erfaringer med et tættere samarbejde<br />

mellem sagsbehandlere <strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>er. N<strong>og</strong>le steder <strong>har</strong> man <strong>en</strong><br />

psykol<strong>og</strong> med til samtalerne, <strong>og</strong> det giver i mange tilfælde<br />

<strong>en</strong> tryghed, at der er <strong>en</strong> med, som <strong>har</strong> forstand på d<strong>en</strong><br />

psykiske lidelse.<br />

<strong>De</strong>t gælder om at ruste de ledige bedst muligt til<br />

atter at kunne tage ansvar for deres eget liv <strong>og</strong> passe et<br />

arbejde. Her viser det sig, at <strong>en</strong> rettidig indsats, der<br />

inddrager psykol<strong>og</strong>hjælp, kan give de ledige <strong>en</strong> bedre<br />

overgang til arbejdsmarkedet <strong>og</strong> dermed forebygge<br />

tilbagefald. Til gavn for d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte, arbejdsgiverne <strong>og</strong><br />

for samfundet.<br />

OECD fremhæver i rapport<strong>en</strong>, at det danske<br />

system <strong>har</strong> et stort pot<strong>en</strong>tiale til at tackle udfordringerne<br />

med at få flere personer med psykiske problemer<br />

i job. <strong>De</strong>n vurdering kan vi godt tilslutte os,<br />

samtidig med at vi må undre os. Hvorfor blot<br />

pot<strong>en</strong>tiale? Og hvordan havner Danmark,<br />

trods det store pot<strong>en</strong>tiale, på <strong>en</strong> placering,<br />

der blot er g<strong>en</strong>nemsnits?<br />

Eva Secher Mathias<strong>en</strong>,<br />

formand for Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing<br />

22. marts 2013 | 67. årgang | Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing<br />

Hele<br />

tid<strong>en</strong> på<br />

Vaccin<strong>en</strong> mod stress findes ikke, m<strong>en</strong> psykol<strong>og</strong>er kan hjælpe<br />

med at opøve modstandskraft – eller resili<strong>en</strong>s – mod stress.<br />

SIDE 4<br />

<strong>maskiner</strong><br />

Click, click!<br />

Inklusion<strong>en</strong> kommer<br />

<strong>De</strong> <strong>færreste</strong> psykol<strong>og</strong>er <strong>har</strong><br />

N<strong>og</strong>le m<strong>en</strong>nesker <strong>har</strong> <strong>en</strong> særlig<br />

Ulv<strong>en</strong> er her allerede, <strong>og</strong> nu<br />

<strong>en</strong> skibssimulator stå<strong>en</strong>de i<br />

evne til at skabe kontakt.<br />

kommer inklusion<strong>en</strong>. Hvad kan<br />

for hall<strong>en</strong> på deres arbejde.<br />

Læs om fænom<strong>en</strong>et clickere.<br />

psykol<strong>og</strong>er bidrage med?<br />

SIDE 8<br />

SIDE 14<br />

SIDE 16<br />

Medlemsblad for<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 Køb<strong>en</strong>havn Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: dp@dp.dk<br />

Fax: 35 25 97 37<br />

www.danskpsykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing.dk<br />

Psykol<strong>og</strong> Nyt<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 Køb<strong>en</strong>havn Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E-mail: p-nyt@dp.dk<br />

Redaktion:<br />

Claus W<strong>en</strong>nermark, ansv. redaktør<br />

Jørg<strong>en</strong> Carl, redaktør<br />

Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer<br />

DK ISSN: 0901-7089<br />

Layout <strong>og</strong> Tryk:<br />

Jørn Thoms<strong>en</strong> <strong>Elbo</strong> A/S<br />

Trykt med vegetabilske farver<br />

på miljøgodk<strong>en</strong>dt papir<br />

Oplag:<br />

Kontrolleret oplag (FMK): 9468 ex.<br />

Trykoplag: 10.050 ex.<br />

Medlem af Danske Specialmedier<br />

Inds<strong>en</strong>dt stof: Inds<strong>en</strong>dte artikler dæk ker ikke<br />

nødv<strong>en</strong>digvis redaktion<strong>en</strong>s eller for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s<br />

holdninger. Redaktion<strong>en</strong> forbeholder sig ret<br />

til at afvise, forkorte eller redigere inds<strong>en</strong>dte<br />

artikler. Redaktion<strong>en</strong> påtager sig ikke<br />

ansvar for artikler, der inds<strong>en</strong>des uopfordret.<br />

Forside: Colourbox<br />

Annoncer 2013<br />

Job- <strong>og</strong> tekstsideannoncer mv.:<br />

DG Media, tlf. 33 70 76 94, epost@dgmedia.dk<br />

Anfør ’Psykol<strong>og</strong> Nyt’ i emnefeltet<br />

Små rubrikannoncer (maks. 1/6 side):<br />

Psykol<strong>og</strong> Nyt, p-nyt@dp.dk, tlf. 35 25 97 06<br />

www.dp.dk > ’Psykol<strong>og</strong> Nyt’ > ’Annoncer’<br />

Abonnem<strong>en</strong>t/2013: 1.300 kr. + moms.<br />

<strong>De</strong>adline (kl. 12)<br />

Nr. <strong>De</strong>adline Udgivelse<br />

7 2/4 19/4<br />

8 15/4 3/5<br />

9 29/4 17/5<br />

6


› REDAKTIONELT<br />

BLIv fAGJOURNALIST<br />

FylD TaSK<strong>en</strong> MeD JournaliSTiSKe FærDighe<strong>De</strong>r<br />

Trænger du til et skift i karrier<strong>en</strong>, eller drømmer du<br />

om at få nye spænd<strong>en</strong>de opgaver i dit nuvær<strong>en</strong>de<br />

job? Som fagjournalist får du <strong>en</strong> unik mulighed for<br />

at kombinere din tidligere uddannelse <strong>og</strong> erhvervserfaring<br />

med <strong>en</strong> grundlægg<strong>en</strong>de vid<strong>en</strong> om journalistik<br />

<strong>og</strong> medier. Som færdiguddannet fagjournalist kan du<br />

blive medlem af Dansk Journalistforbund <strong>og</strong> dermed<br />

få pressekort.<br />

Læs i <strong>en</strong>t<strong>en</strong> Køb<strong>en</strong>havn eller Aarhus<br />

Du kan tage uddannels<strong>en</strong> som 1-årigt fuldtidsstudie<br />

eller 2 år på deltid. På deltid kan du uddanne dig,<br />

m<strong>en</strong>s du går på arbejde.<br />

For at blive optaget skal du som have <strong>en</strong> uddannelse<br />

på minimum bachelorniveau – eller tilsvar<strong>en</strong>de<br />

– <strong>og</strong> mindst to års relevant erhvervserfaring efter<br />

<strong>en</strong>dt uddannelse.<br />

Ansøgningsfrist<strong>en</strong> er mandag 15. april, <strong>og</strong> der er<br />

studiestart i august 2013<br />

Kom <strong>og</strong> hør mere<br />

Kom til informationsmøde <strong>og</strong> hør mere om uddannels<strong>en</strong><br />

<strong>og</strong> hvad du kan bruge d<strong>en</strong> til. Mød undervisere,<br />

tidligere studer<strong>en</strong>de <strong>og</strong> få <strong>og</strong>så praktiske informationer<br />

om ansøgningsprocedure <strong>og</strong> meget andet. <strong>De</strong>r er<br />

informationsmøde i:<br />

Aarhus onsdag d<strong>en</strong> 3. april <strong>og</strong><br />

Køb<strong>en</strong>havn torsdag d<strong>en</strong> 4. april<br />

Begge dage fra kl. 16.30-18.00<br />

Tilmeld dig informationsmødet <strong>og</strong> læs mere på<br />

dmjx.dk/fagjournalist<br />

xDANMARKS MEDIE- OG<br />

JOURNALISTHØJSKOLE<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 3


› RESILIENS Af: Ditte Darkó<br />

Psykol<strong>og</strong>isk forskning viser, at modstandskraft hos kampsoldater kan<br />

forudsiges <strong>og</strong> trænes. N<strong>og</strong>et tyder på, at psykol<strong>og</strong>er <strong>og</strong>så kan anv<strong>en</strong>de<br />

vid<strong>en</strong> om resili<strong>en</strong>s til stressforebyggelse i erhvervslivet.<br />

Resili<strong>en</strong>s:<br />

vaCCIn<strong>en</strong><br />

Mod<br />

stress?<br />

L<br />

ivskraft, livsmod <strong>og</strong> modstandsdygtighed er tre ord, der ofte<br />

bruges synonymt om begrebet resili<strong>en</strong>s. Ind<strong>en</strong> for psykol<strong>og</strong>i<strong>en</strong><br />

defineres resili<strong>en</strong>s som m<strong>en</strong>neskers evne til at overvinde<br />

belastninger <strong>og</strong> risikofaktorer i livet. Belastninger, som de<br />

fleste m<strong>en</strong>nesker i mange tilfælde ellers bukker under for.<br />

Interess<strong>en</strong> for udvikling af resili<strong>en</strong>te færdigheder opstod i<br />

1940’erne ind<strong>en</strong> for psykiatri<strong>en</strong>. Og efterhånd<strong>en</strong> <strong>har</strong> nysgerrighed<strong>en</strong><br />

bredt sig til flere forskellige psykol<strong>og</strong>iske fagområder.<br />

- Resili<strong>en</strong>s er ikke n<strong>og</strong>et, vi <strong>har</strong>. <strong>De</strong>t er ikke n<strong>og</strong>et, vi er eller ikke<br />

er. <strong>De</strong>t er n<strong>og</strong>et, vi gør, siger Faezeh Zand, som forsker i resili<strong>en</strong>s på<br />

Institut for Psykol<strong>og</strong>i, Køb<strong>en</strong>havns Universitet. Med inspiration <strong>og</strong><br />

erfaring fra sin ph.d. om traumatiserede flygtninge forsøger hun i<br />

dag at id<strong>en</strong>tificere de forhold, der indebærer, at n<strong>og</strong>le m<strong>en</strong>nesker er<br />

mere resili<strong>en</strong>te over for voldsomme oplevelser <strong>en</strong>d andre.<br />

SIDE 4 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

- Så længe resili<strong>en</strong>s er n<strong>og</strong>et, man gør, så må det <strong>og</strong>så betyde,<br />

at det kan udvikles, siger Faezeh Zand. <strong>De</strong>rfor så hun i begyndels<strong>en</strong><br />

nærmere på, hvordan kampsoldater håndterede belast<strong>en</strong>de situationer<br />

i livet forskelligt. Dybdegå<strong>en</strong>de undersøgelser af 20<br />

kampsoldaters liv <strong>og</strong> forhold <strong>har</strong> netop gjort h<strong>en</strong>de opmærksom<br />

på visse faktorer, som kan være garant for, at soldaterne ikke udvikler<br />

uh<strong>en</strong>sigtsmæssige reaktionsformer, når de kommer hjem<br />

efter krig.<br />

Resultaterne viser, at det er muligt at forudsige <strong>og</strong> træne soldaternes<br />

fremtidige resili<strong>en</strong>s. Faezeh Zand understreger, at det er<br />

vigtigt for h<strong>en</strong>de at se resili<strong>en</strong>s i et udviklingsperspektiv <strong>og</strong> som et<br />

dynamisk fænom<strong>en</strong>. <strong>De</strong>t er <strong>en</strong> proces. <strong>De</strong>rfor vil hun <strong>og</strong>så hellere<br />

tale om resili<strong>en</strong>te færdigheder <strong>en</strong>d resili<strong>en</strong>s.<br />

- Resili<strong>en</strong>s er dynamisk, subtilt <strong>og</strong> svært at se med det blotte


øje. <strong>De</strong>t er ligesom intellig<strong>en</strong>s. Vi er nødt til at give m<strong>en</strong>nesker opgaver<br />

<strong>og</strong> se, hvordan de løser dem. <strong>De</strong>t samme gælder for resili<strong>en</strong>s.<br />

Vi kan ikke se, hvor resili<strong>en</strong>te folk er, før vi udfordrer dem i<br />

situation<strong>en</strong>.<br />

Amerikanske erfaringer<br />

Resili<strong>en</strong>s lyder som <strong>en</strong> god idé, ikke bare hvad angår kampsoldater.<br />

Ifølge Faezeh Zand må alle m<strong>en</strong>nesker i stig<strong>en</strong>de grad udvikle<br />

<strong>en</strong> social smidighed for at kunne tilpasse sig <strong>og</strong> navigere i verd<strong>en</strong><br />

i dag. I et moderne samfund som det danske stilles der krav om<br />

individualisme <strong>og</strong> selvforvaltning, udfordringer <strong>og</strong> muligheder for<br />

mange m<strong>en</strong>nesker hver <strong>en</strong>este dag. Forudsætning<strong>en</strong> for at kunne<br />

håndtere krav på <strong>en</strong> sund <strong>og</strong> værdig måde er, at man <strong>har</strong> udviklet<br />

resili<strong>en</strong>te færdigheder.<br />

Baggrund<br />

Forfatter<strong>en</strong> g<strong>en</strong>nemfører samtidig med psykol<strong>og</strong>istudiet<br />

<strong>en</strong> uddannelse i journalistisk formidling på<br />

Danmarks Medie- <strong>og</strong> Journalisthøjskole. Artikl<strong>en</strong><br />

udgør h<strong>en</strong>des eksam<strong>en</strong>sopgave. uddannels<strong>en</strong><br />

retter sig mod kandidatstuder<strong>en</strong>de <strong>og</strong> <strong>har</strong> som<br />

mål at lære at formidle (svært tilgængeligt)<br />

akademisk stof ud fra journalistiske metoder <strong>og</strong><br />

spr<strong>og</strong>brug.<br />

- M<strong>en</strong> at være resili<strong>en</strong>t i forhold til hvad? spørger hun. Man<br />

kan ikke være resili<strong>en</strong>t hele vej<strong>en</strong> rundt. Alt koster n<strong>og</strong>et.<br />

I d<strong>en</strong> amerikanske hær er man imidlertid ikke meget for at gå<br />

på kompromis. I 2009 iværksatte hær<strong>en</strong> i samarbejde med d<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>dte psykol<strong>og</strong> Martin Seligmann det største nuvær<strong>en</strong>de forskningsprojekt<br />

om resili<strong>en</strong>s, kaldet Compreh<strong>en</strong>sive Soldier Fitness.<br />

Projektet omfatter 1,1 mio. soldater. Udgangspunktet er, at soldaterne<br />

kan trænes til at være mere resili<strong>en</strong>te. <strong>De</strong>tte kræver, at de<br />

styrkes både fysisk, emotionelt, socialt <strong>og</strong> familiemæssigt. Endelig<br />

skal de <strong>og</strong>så være spirituelt afklarede.<br />

- <strong>De</strong>t amerikanske resili<strong>en</strong>s-projekt er imidlertid blevet kritiseret<br />

af rigtig mange amerikanske psykol<strong>og</strong>er, med Psychol<strong>og</strong>ists<br />

for Social Responsibility i spids<strong>en</strong>, fortæller Faezeh Zand. For ønsket<br />

om at være sej <strong>og</strong> stærk kan betyde, at n<strong>og</strong>le lukker øjn<strong>en</strong>e for<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 5<br />

FOTOS: COLOuRbOx


faresignaler om træthed <strong>og</strong> belastning. Og det er dette, der ifølge<br />

forsker<strong>en</strong>, s<strong>en</strong>der soldater på psykiatrisk afdeling eller ud i skov<strong>en</strong>.<br />

- Når folk siger, at de kommer over n<strong>og</strong>et, så tænker jeg, man<br />

kommer ikke over n<strong>og</strong>et. Traumer <strong>og</strong> udfordringer er n<strong>og</strong>et, man<br />

kommer ig<strong>en</strong>nem.<br />

Faezeh Zand fortæller, at træning i resili<strong>en</strong>s ikke er et spørgsmål<br />

om at blive bedre til at hoppe over udfordringer <strong>og</strong> belastninger.<br />

<strong>De</strong>t handler i højere grad om at lære af fortid<strong>en</strong>s mønstre <strong>og</strong><br />

reflektere.<br />

- M<strong>en</strong> man får n<strong>og</strong>le ar, <strong>og</strong> det behøver ikke gøre ondt altid.<br />

<strong>De</strong>t er et tegn på, at man kan se, man <strong>har</strong> haft udfordringer <strong>og</strong> lært<br />

n<strong>og</strong>et. Og det er d<strong>en</strong> kl<strong>og</strong>skab, der gør, man oparbejder resili<strong>en</strong>te<br />

færdigheder.<br />

Resili<strong>en</strong>t i forhold til hvad? spørger hun.<br />

Man kan ikke være resili<strong>en</strong>t hele vej<strong>en</strong> rundt.<br />

Alt koster n<strong>og</strong>et.<br />

- Taler vi resili<strong>en</strong>s i forhold til <strong>en</strong> ledergruppe, der skal trænes<br />

til at være mere modstandsdygtige eller kampsoldater? Eller kunstnere?<br />

Faezeh Zand påpeger, at alt afhængig af hvilket formål personer<br />

<strong>har</strong> i deres liv, vil måd<strong>en</strong> at opøve resili<strong>en</strong>te færdigheder <strong>og</strong>så<br />

variere. Hvis <strong>en</strong> person skal trænes til at være resili<strong>en</strong>t, så er det<br />

rigtig vigtigt, hvad det er, netop d<strong>en</strong>ne person gerne vil opnå. Og<br />

hvor meget hun er villig til at betale for det. Hvad vil du undvære<br />

i dit liv? Man kan ikke få det hele. Man bliver nødt til at undvære<br />

n<strong>og</strong>et, siger hun.<br />

Vi kan ikke lovgive stress væk<br />

Organisationspsykol<strong>og</strong> Anders Myszak er <strong>en</strong>ig i, at vi ikke kan pakke<br />

m<strong>en</strong>nesker ind i vat <strong>og</strong> så krydse fingre for, at de undgår stress.<br />

- Historisk set <strong>har</strong> vi mere lovgivning som regulerer arbejdslivet<br />

<strong>en</strong>d tidligere – m<strong>en</strong> alligevel rapporteres der mere stress, social<br />

eksklusion <strong>og</strong> mobning <strong>en</strong>d tidligere. Som psykol<strong>og</strong> finder jeg<br />

det interessant, at selv om vi prøver at lovgive os frem til et godt<br />

arbejdsliv, så resulterer dette ikke nødv<strong>en</strong>digvis i et godt arbejdsliv.<br />

<strong>De</strong>t siger mig, at der findes processer, som vi ikke <strong>har</strong> forstået,<br />

<strong>og</strong> som er svære at lovgive væk.<br />

Disse processer er i høj grad sociale processer. Anders Myszak<br />

m<strong>en</strong>er især, at fænom<strong>en</strong>et resili<strong>en</strong>s er brugbart, når vi ser på forskell<strong>en</strong>e<br />

mellem, hvorfor n<strong>og</strong>le går ned med stress, m<strong>en</strong>s andre går<br />

glade hjem fra arbejde.<br />

- Resili<strong>en</strong>s er ikke <strong>en</strong> panacea (leg<strong>en</strong>darisk lægemiddel, der<br />

helbreder alle sygdomme, Red.) understreger Anders Myszak.<br />

SIDE 6 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

Samtidig synes han, at fænom<strong>en</strong>et er spænd<strong>en</strong>de <strong>og</strong> aktuelt at beskæftige<br />

sig med i det moderne arbejdsliv.<br />

- Vi <strong>har</strong> ikke n<strong>og</strong><strong>en</strong> eksakt opskrift på resili<strong>en</strong>s. M<strong>en</strong> vi <strong>har</strong><br />

n<strong>og</strong>le kompon<strong>en</strong>ter <strong>og</strong> forstår delvis, hvordan de fungerer. En af<br />

de individuelle kompon<strong>en</strong>ter er k<strong>og</strong>nitiv færdighed, <strong>og</strong>så kaldet<br />

IQ. <strong>De</strong>rudover ved vi, at m<strong>en</strong>nesker med optimistiske attribu-<br />

tionsstile g<strong>en</strong>erelt klarer sig bedre. <strong>M<strong>en</strong>nesker</strong>, som <strong>har</strong> mål, m<strong>en</strong>ing,<br />

vision i deres liv, vil klare sig længere – fordi de som regel er<br />

mere udhold<strong>en</strong>de<br />

Samtidig m<strong>en</strong>er Anders Myszak ikke, at vi skal forstå resili<strong>en</strong>s<br />

som et individuelt fænom<strong>en</strong>.<br />

- Man kan få ide<strong>en</strong>, at resili<strong>en</strong>s kun handler om individet –<br />

m<strong>en</strong> det er individet i <strong>en</strong> samm<strong>en</strong>hæng. <strong>De</strong>t er i samspillet mellem<br />

individ <strong>og</strong> miljø, resili<strong>en</strong>s opstår.<br />

Myt<strong>en</strong> om ’Happy go lucky’<br />

I kølvandet på d<strong>en</strong> positive psykol<strong>og</strong>i m<strong>en</strong>er Anders Myszak, at<br />

der er opstået n<strong>og</strong>le uheldige myter. Han fastslår, at myterne er<br />

vigtige at forstå <strong>og</strong> aflive, når det handler om resili<strong>en</strong>s.<br />

- Resili<strong>en</strong>s handler ikke om at polstre m<strong>en</strong>nesker, m<strong>en</strong> om at<br />

se, hvordan verd<strong>en</strong> faktisk er <strong>og</strong> blive bedre til at agere h<strong>en</strong>sigtsmæssigt<br />

i d<strong>en</strong>. Udfordring<strong>en</strong> er ofte m<strong>en</strong>neskers tro på at kunne<br />

forudsige fremtid<strong>en</strong> <strong>og</strong> beskytte sig fuldstændig. I mange tilfælde<br />

skaber det n<strong>og</strong>le uheldige forestillinger om, at det er muligt <strong>og</strong><br />

ønskværdigt at undgå alt, som er negativt. M<strong>en</strong> det m<strong>en</strong>er jeg ikke<br />

er løsning<strong>en</strong>. <strong>De</strong>r er <strong>en</strong> stor mængde ting, jeg ikke kan forudsige.<br />

Om det er i forhold til <strong>en</strong> økonomisk krise eller at blive kørt ned<br />

af <strong>en</strong> taxa i Køb<strong>en</strong>havn.<br />

Som organisationspsykol<strong>og</strong> hjælper han derfor sine kli<strong>en</strong>ter<br />

med at få <strong>en</strong> balanceret <strong>og</strong> pragmatisk forståelse af interaktion<strong>en</strong><br />

mellem det positive <strong>og</strong> negative af fortolkningerne af <strong>en</strong> situation.<br />

<strong>De</strong>t c<strong>en</strong>trale er at sætte d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes styrker i spil <strong>og</strong> lade person<strong>en</strong><br />

reflektere.<br />

- <strong>De</strong>t er meget tydeligt, at for at være resili<strong>en</strong>t er det vigtigt at<br />

k<strong>en</strong>de til, hvem man er, <strong>og</strong> hvordan man interagerer med omverd<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Man er havnet der, hvor man er, på grund af n<strong>og</strong>et.<br />

Og d<strong>en</strong> grund er ikke uvæs<strong>en</strong>tlig, m<strong>en</strong>er Anders Myszak.<br />

K<strong>en</strong>dskabet <strong>og</strong> brug<strong>en</strong> af styrker kan være det, der gør, at man bliver<br />

i stand til at rykke ved n<strong>og</strong>et. Vid<strong>en</strong> om, hvad der er naturligt<br />

for én at gøre, <strong>og</strong> vid<strong>en</strong> om, hvad der giver <strong>en</strong>ergi, kan være <strong>en</strong><br />

måde at opøve sin resili<strong>en</strong>s på.<br />

Sundhed på jobbet<br />

I foråret 2012 delt<strong>og</strong> virksomhed<strong>en</strong> Hartmanns i samarbejde med<br />

Køb<strong>en</strong>havns Universitet i et pilotprojekt om sundhed på jobbet.<br />

Projektets udgangspunkt var at styrke d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes resili<strong>en</strong>s. På<br />

baggrund heraf vandt Hartmanns efterfølg<strong>en</strong>de GPW livsbalancepris<strong>en</strong>.<br />

Medarbejderne mærkede på eg<strong>en</strong> krop, hvordan et fokus<br />

på både fysisk, psykisk <strong>og</strong> social sundhed påvirkede dem selv <strong>og</strong><br />

fællesskabet. På fire måneder faldt både blodtryk <strong>og</strong> oplevels<strong>en</strong> af<br />

stress hos samtlige deltagere.


Paw Lars<strong>en</strong> er jobkonsul<strong>en</strong>t i Hartmanns. Han delt<strong>og</strong> i projektet<br />

<strong>og</strong> fortæller, at han lærte meget af at have fokus på resili<strong>en</strong>s i<br />

arbejdslivet.<br />

- Du er aldrig 100 % sikker i det her job – derfor handler det<br />

om at være rimelig godt klædt på, siger han. Hans arbejdsliv rummer<br />

mange uforudsigelige situationer. Til daglig underviser han<br />

jobsøg<strong>en</strong>de i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Mange <strong>har</strong><br />

både sociale <strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>iske problemstillinger. <strong>De</strong>t betyder, at han<br />

m<strong>en</strong>talt er nødt til at forberede sig på sin dag.<br />

I Paw Lars<strong>en</strong> øjne kan forberedelse godt sidestilles med at være<br />

<strong>en</strong> slags vaccine mod stress.<br />

- Forberedelsesdel<strong>en</strong> dækker måske 70 %. Du kan ruste dig<br />

ved at k<strong>en</strong>de dig selv, tage pauser <strong>og</strong> spørge: Hvordan ser min dag<br />

ud? Bruge din sunde fornuft <strong>og</strong> sænke din overligger <strong>en</strong>gang imellem.<br />

Rustet g<strong>en</strong>nem stress?<br />

Ind<strong>en</strong> projektet gik i gang, havde Paw Lars<strong>en</strong> haft <strong>en</strong> periode, hvor<br />

han ofte t<strong>og</strong> arbejdet med hjem. V<strong>en</strong>ner måtte v<strong>en</strong>te. Og sofa<strong>en</strong><br />

kaldte.<br />

Professionelle samtaler med <strong>en</strong> psykol<strong>og</strong> i løbet af sundhedsprojektet<br />

gav ham imidlertid mulighed for at få reflekteret over situation<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong>tte gjorde <strong>en</strong> stor forskel. Han fandt nye måder at<br />

håndtere forskellige situationer på. <strong>De</strong>n frigjorte <strong>en</strong>ergi betød, han<br />

nærmest flød over af overskud over for kollegerne.<br />

- Når vi populært sagt står i lort til hals<strong>en</strong>, er det med at erk<strong>en</strong>de<br />

det. <strong>De</strong>t er arbejdsplads<strong>en</strong>s ansvar at lytte <strong>og</strong> kunne lave <strong>en</strong><br />

rammesætning, m<strong>en</strong> ikke d<strong>en</strong>s ansvar at styre, om man får stress<br />

eller ej – det er <strong>en</strong>s eget ansvar at sige fra. <strong>De</strong>r tror jeg, at arbejdsplads<strong>en</strong>s<br />

største ansvar er at lave <strong>en</strong> forv<strong>en</strong>tningsafstemning, være<br />

involver<strong>en</strong>de <strong>og</strong> nysgerrige.<br />

litteratur<br />

Casey, G.W. (2011). Compreh<strong>en</strong>sive Soldier Fitness. A Vision for Psychol<strong>og</strong>ical Resili<strong>en</strong>ce in<br />

the U.S. Army. American Psychol<strong>og</strong>ist, 66: 1-3.<br />

Eidelson, R.; Pilisuk, M. & Solds, S. (2011). The Dark side of ‘Compreh<strong>en</strong>sive Soldier Fitness’.<br />

Psychol<strong>og</strong>ists for Social Responsibility Bl<strong>og</strong>, side 1-10.<br />

Eidelson, R. & Solds, S. (2012). Does Compreh<strong>en</strong>sive Soldier Fitness work? CSF research fails<br />

the test. www.ethicalpsychol<strong>og</strong>y.org.<br />

L<strong>en</strong>gnick-Hall, C.A. et al. (2011) <strong>De</strong>veloping a capacity for organizational resili<strong>en</strong>ce through<br />

strategic human resource managem<strong>en</strong>t. Human Resource Managem<strong>en</strong>t Review 21, 243-255.<br />

2010 Elsevier Inc.<br />

Zand, F. (2011). ”Resili<strong>en</strong>ce.” Køb<strong>en</strong>havn: Gads Psykol<strong>og</strong>iske Leksikon.<br />

Zand, F. (2007). Et Studium i Resili<strong>en</strong>s. Afghanske kvinders psykosociale udvikling i Danmark<br />

<strong>og</strong> Iran. Ph.d. afhandling, Køb<strong>en</strong>havns Universitet, Institut for Psykol<strong>og</strong>i.<br />

Zand, F. (2011) Forudsigelig Resili<strong>en</strong>s. Post.doc afhandling. Køb<strong>en</strong>havns Universitet,<br />

Institut for Psykol<strong>og</strong>i.<br />

For Paw Lars<strong>en</strong> kan små doser stress godt ruste ham til at blive<br />

bedre. M<strong>en</strong> ud<strong>en</strong> refleksionstid kommer man imidlertid ikke<br />

langt.<br />

- <strong>De</strong>t, jeg tror, er vigtigt med de små doser, er, at vi <strong>og</strong>så tager<br />

det seriøst <strong>og</strong> snakker om det. Og så går ind <strong>og</strong> siger: ’Okay hvad<br />

var det lige der skete?’ – ’Vil vi have sådan <strong>en</strong> dag i morg<strong>en</strong>’? Og<br />

hvad gør vi næste gang?<br />

Paw Lars<strong>en</strong> peger på, at stress blandt andet kommer, når han<br />

glemmer at reflektere: <strong>De</strong>r skal være de huller i kal<strong>en</strong>der<strong>en</strong>, hvor<br />

man sætter sig ned, tager sig refleksionstid <strong>og</strong> runder sin dag af.<br />

Han lærte især, at hans krop <strong>har</strong> brug for hvile. Fred. For eksempel<br />

ti minutter til at trække vejret <strong>og</strong> mærke efter. Bare at tillade<br />

sig selv at slappe af eller gå ud <strong>og</strong> kigge på himl<strong>en</strong> i <strong>en</strong> halv time.<br />

- I løbet af sundhedsprojektet begyndte vi at holde flere korte<br />

pauser. Komme ud <strong>og</strong> snakke om n<strong>og</strong>le andre ting – gå <strong>en</strong><br />

tur ud<strong>en</strong> for virkede fantastisk godt. Hans omgivelser lagde<br />

mærke til, at der skete <strong>en</strong> forandring.<br />

- Min mor, far <strong>og</strong> lillesøster bemærkede, at jeg begyndte<br />

at ringe mere til dem. Vi fik mere spænd<strong>en</strong>de<br />

samtaler, <strong>og</strong> jeg fik mere overskud til træning, lyst<br />

til at lave ting efter arbejde med mine v<strong>en</strong>ner. Jeg<br />

blev mere social.<br />

Paw Lars<strong>en</strong> er ikke i tvivl. <strong>De</strong>t kan betale<br />

sig at have fokus på resili<strong>en</strong>s i arbejdslivet.<br />

Vaccin<strong>en</strong> mod stress findes<br />

ikke. M<strong>en</strong> psykol<strong>og</strong>er, der opøver<br />

andres resili<strong>en</strong>te færdigheder, er<br />

godt på vej til at ruste dem, der<br />

<strong>har</strong> brug for at blive rustet.<br />

Ditte Darkó, stud.psych.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 7


FOTO: COLOuRbOx<br />

› FORBRUGERPSYKOLOGI Af: Bille Sterll<br />

<strong>De</strong>sign betyder meget for vores håndtering af hverdag<strong>en</strong>.<br />

Som psykol<strong>og</strong> undersøger Thomas Koester, hvordan m<strong>en</strong>nesker<br />

tænker <strong>og</strong> føler – <strong>og</strong> det i et marked, som antropol<strong>og</strong>er <strong>og</strong><br />

ing<strong>en</strong>iører ellers sidder tungt på.<br />

SIDE 8 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

D<br />

e <strong>færreste</strong> psykol<strong>og</strong>er <strong>har</strong> <strong>en</strong> skibssimulator<br />

stå<strong>en</strong>de i forhall<strong>en</strong> på<br />

deres arbejde. M<strong>en</strong> det <strong>har</strong> Thomas<br />

Koester.<br />

<strong>De</strong>n store, hvide cylinder fylder rum-


met fra gulv til loft. Indv<strong>en</strong>dig står to mand på bro<strong>en</strong> af <strong>en</strong> supertanker<br />

<strong>og</strong> manøvrerer det gigantiske skib på plads ved <strong>en</strong> bøje omgivet<br />

af blåt hav, så langt øjet rækker, <strong>og</strong> bittesmå olieboreplatforme<br />

i horisont<strong>en</strong>. Fuldstændig som på et rigtigt skib.<br />

Thomas Koester er psykol<strong>og</strong> <strong>og</strong> faglig leder af afdeling<strong>en</strong> for<br />

anv<strong>en</strong>dt psykol<strong>og</strong>i hos FORCE Technol<strong>og</strong>y i Lyngby nord for Køb<strong>en</strong>havn.<br />

Skibssimulator<strong>en</strong> giver ham mulighed for at observere,<br />

hvordan m<strong>en</strong>nesker arbejder <strong>og</strong> kommunikerer på skibets bro.<br />

FORCE Technol<strong>og</strong>y rådgiver andre virksomheder om udvikling<br />

<strong>og</strong> brug af teknol<strong>og</strong>i i arbejdsprocesser, <strong>og</strong> afdeling<strong>en</strong>s tre psykol<strong>og</strong>er<br />

arbejder med sikkerhedspsykol<strong>og</strong>i, designpsykol<strong>og</strong>i <strong>og</strong><br />

forbrugerpsykol<strong>og</strong>i ind<strong>en</strong> for alt fra skibsfart til planteskoler <strong>og</strong><br />

privathospitaler.<br />

En typisk arbejdsdag for ham foregår i mark<strong>en</strong>, ude hos kunderne.<br />

Nye bryster vises i 3D<br />

- Her er et meget godt eksempel på, hvordan jeg arbejder, siger<br />

Thomas Koester <strong>og</strong> breder <strong>en</strong> håndfuld fot<strong>og</strong>rafier ud på bordet.<br />

På det <strong>en</strong>e billede står <strong>en</strong> lyshåret kvinde med nøg<strong>en</strong> overkrop<br />

foran <strong>en</strong> skærm <strong>og</strong> et kamera. På det næste billede <strong>har</strong> kvind<strong>en</strong> taget<br />

sin røde bluse på <strong>og</strong> sidder nu samm<strong>en</strong> med <strong>en</strong> mand <strong>og</strong> studerer<br />

sig eg<strong>en</strong> nøgne torso fra alle sider <strong>og</strong> vinkler på skærm<strong>en</strong>.<br />

Vi er på et privathospital i Århus, <strong>og</strong> skærm<strong>en</strong> viser, hvordan<br />

kvind<strong>en</strong> kommer til at se ud, hvis hun får opereret sine bryster<br />

større. I d<strong>en</strong> proces følger Thomas Koester kvind<strong>en</strong>s konsultation<br />

hos kirurg<strong>en</strong> på hospitalet.<br />

- Vi følger hele d<strong>en</strong> beslutningsproces, hun g<strong>en</strong>nemgår. Vi optager<br />

forløbet på video, <strong>og</strong> bagefter afspiller vi det for dem <strong>og</strong> beder<br />

dem reflektere over det <strong>og</strong> sætte deres egne ord på. Som om<br />

de ser sig selv i et spejl, vi holder op, fortæller Thomas Koester.<br />

Skærm<strong>en</strong> er <strong>en</strong> prototype, som skal testes. I stedet for at læg<strong>en</strong><br />

tegner <strong>og</strong> fortæller <strong>og</strong> viser billeder af andre kvinders bryster, kan<br />

kvind<strong>en</strong> her på skærm<strong>en</strong> se præcis, hvordan hun kommer til at se<br />

ud, alt efter hvilke brystimplantater, hun vælger. Målet med observation<strong>en</strong><br />

er at rådgive om designet <strong>og</strong> brug<strong>en</strong> af d<strong>en</strong> skærm,<br />

kvind<strong>en</strong> ser sig selv på. Og samtidig at gøre process<strong>en</strong> til så god <strong>en</strong><br />

oplevelse for kvind<strong>en</strong> som overhovedet muligt.<br />

- Vi interesser os især for kvind<strong>en</strong>s beslutningsproces. Hun<br />

skal vælge mellem forskellige materialer, typer <strong>og</strong> størrelser af implantater.<br />

<strong>De</strong>t er et meget komplekst valg, som <strong>har</strong> store konsekv<strong>en</strong>ser<br />

for h<strong>en</strong>des eg<strong>en</strong> krop. Ud fra et psykol<strong>og</strong>isk synspunkt er<br />

det meget interessant, siger Thomas Koester.<br />

Eneste informationspsykol<strong>og</strong><br />

Sid<strong>en</strong> konsultation<strong>en</strong> på hospitalet <strong>har</strong> Thomas Koester <strong>og</strong> <strong>en</strong> kollega<br />

mødt kvind<strong>en</strong> ig<strong>en</strong> for at finde ud af, hvordan de forskellige<br />

elem<strong>en</strong>ter påvirker h<strong>en</strong>des beslutning. Som psykol<strong>og</strong> oplever Thomas<br />

Koester, at han <strong>har</strong> <strong>en</strong> række særlige kompet<strong>en</strong>cer i forhold<br />

til andre faggrupper, der <strong>og</strong>så arbejder med teknol<strong>og</strong>isk rådgivning.<br />

- M<strong>en</strong>s <strong>en</strong> antropol<strong>og</strong> i højere grad ser på kommunikation<strong>en</strong><br />

mellem læge <strong>og</strong> pati<strong>en</strong>t, så interesserer vi os mere for, hvad der<br />

foregår inde i hovedet på pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Hvordan oplever hun process<strong>en</strong>,<br />

<strong>og</strong> hvilk<strong>en</strong> indflydelse <strong>har</strong> teknol<strong>og</strong>i<strong>en</strong> på h<strong>en</strong>des beslutning.<br />

<strong>De</strong>t forsøger vi at afdække.<br />

Psykol<strong>og</strong>erne hos FORCE arbejder ofte kvalitativt, hvor de går<br />

helt tæt på d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte pati<strong>en</strong>t i stedet for at dele spørgeskemaer<br />

ud til flere.<br />

- <strong>De</strong>r er forskel på, hvad folk siger de gør, <strong>og</strong> tror de gør, <strong>og</strong><br />

hvad de så r<strong>en</strong>t faktisk gør. Når vi viser dem optagelserne, kan de<br />

se, at de gør n<strong>og</strong>et andet, <strong>en</strong>d de troede. På d<strong>en</strong> måde når vi et spadestik<br />

dybere, <strong>og</strong> det er ret afgør<strong>en</strong>de for vores forretning, siger<br />

han.<br />

Allerede da Thomas Koester læste psykol<strong>og</strong>i på Køb<strong>en</strong>havns<br />

Universitet i 1990’erne, var han klar over, at hans karriereplaner<br />

gik i <strong>en</strong> and<strong>en</strong> retning <strong>en</strong>d studiekammeraternes.<br />

- Jeg er nok ikke begyndt på studiet med helt de samme drømme<br />

<strong>og</strong> ønsker som mange af de andre, der gerne ville ud i <strong>en</strong> terapeutisk<br />

praksis. <strong>De</strong>t var slet ikke mig. Ret tidligt i studierne begyndte<br />

jeg at interessere mig for samspillet mellem m<strong>en</strong>nesker <strong>og</strong><br />

teknol<strong>og</strong>i, siger han.<br />

<strong>De</strong>rfor valgte han d<strong>en</strong> gr<strong>en</strong> af studiet, som hed informationspsykol<strong>og</strong>i.<br />

Og d<strong>en</strong> fik h<strong>en</strong> stort set for sig selv.<br />

- Jeg tror, jeg var d<strong>en</strong> <strong>en</strong>este på min årgang. <strong>De</strong>t var <strong>en</strong> meget<br />

lille gr<strong>en</strong>. Vi er vel højst 20-30 stykker i dag, som blev uddannet<br />

med det speciale.<br />

Forbrugerpsykol<strong>og</strong>i er tabu<br />

Da vi besøger FORCE Technol<strong>og</strong>y, søger virksomhed<strong>en</strong> <strong>en</strong>dnu <strong>en</strong><br />

psykol<strong>og</strong> til afdeling<strong>en</strong>. Jobopslaget lægger vægt på, at ansøgerne<br />

<strong>har</strong> erfaring med at udvikle <strong>og</strong> designe metoder, feltarbejde <strong>og</strong> test<br />

– <strong>og</strong> man må gerne have erfaring ind<strong>en</strong> for forbrugeradfærd, design,<br />

arkitektur <strong>og</strong> sikkerhed.<br />

Umiddelbart lyder det ikke som <strong>en</strong> åbning for <strong>en</strong> hospitals- eller<br />

PPR-psykol<strong>og</strong>, som søger nye veje. M<strong>en</strong> ansøgere med traditionel<br />

klinisk baggrund kan sagt<strong>en</strong>s lande i d<strong>en</strong> rigtige bunke.<br />

- <strong>De</strong>t vigtigste er, at man <strong>har</strong> lyst til at arbejde med forbrugerpsykol<strong>og</strong>i<br />

<strong>og</strong> ikke afviser det som underlødigt eller uetisk. <strong>De</strong> konkrete<br />

erfaringer kan man opbygge <strong>og</strong> dyrke i jobbet, m<strong>en</strong> man må<br />

ikke være imod de ting, vi laver, siger Thomas Koester.<br />

<strong>De</strong>t møder han jævnligt kolleger, der er. Ligesom de ikke var<br />

mange, der valgte informationspsykol<strong>og</strong>i på universitetet, er de<br />

heller ikke mange, der arbejder med forbrugerpsykol<strong>og</strong>i i dag.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 9


FOTO: COLOuRbOx<br />

Jeg er nok ikke begyndt på studiet med helt de<br />

samme drømme <strong>og</strong> ønsker som mange af de<br />

andre. Ret tidligt i studierne begyndte jeg at<br />

interessere mig for samspillet mellem m<strong>en</strong>nesker<br />

<strong>og</strong> teknol<strong>og</strong>i.<br />

<strong>De</strong>t er Thomas Koesters fornemmelse, at de fleste af hans studiekammerater<br />

snarere ville forsøge at tale kvind<strong>en</strong> fra privathospitalet<br />

fra at få lavet større bryster <strong>en</strong>d – som han – at gå ind <strong>og</strong><br />

hjælpe med at gøre process<strong>en</strong> til så god <strong>en</strong> oplevelse som muligt.<br />

- Jeg tror ikke, særlig mange psykol<strong>og</strong>er er så begejstrede for<br />

forbrugerpsykol<strong>og</strong>i<strong>en</strong>. Måske fordi vi ved at udnytte forskellige<br />

psykol<strong>og</strong>iske begreber <strong>og</strong> metoder kan manipulere folk til at forbruge<br />

mere. <strong>De</strong>t er lidt tabubelagt. Hos mange psykol<strong>og</strong>er ligger<br />

det i kort<strong>en</strong>e, at de skal hjælpe m<strong>en</strong>nesker til <strong>en</strong> bedre livskvalitet,<br />

<strong>og</strong> det ikke udpræget det, forbrugerpsykol<strong>og</strong>i går ud på. <strong>De</strong>t er et<br />

felt, der i n<strong>og</strong>le psykol<strong>og</strong>ers øjne ser ud til at dreje sig om forførelse,<br />

manipulation eller misbrug af psykol<strong>og</strong>isk vid<strong>en</strong> til at opnå n<strong>og</strong>et<br />

bestemt, forklarer han.<br />

Selv ser han det ikke sådan. M<strong>en</strong> han oplever indimellem, at<br />

han blandt fagfæller ikke bliver opfattet som <strong>en</strong> rigtig psykol<strong>og</strong>.<br />

- M<strong>en</strong> dybest set er det jo <strong>og</strong>så omdrejningspunktet ind<strong>en</strong> for arbejdspsykol<strong>og</strong>i<strong>en</strong>,<br />

indv<strong>en</strong>der han. Her handler det om at få folk til at<br />

arbejde bedre <strong>og</strong> mere effektivt, <strong>og</strong> der er <strong>en</strong> økonomisk gevinst for<br />

n<strong>og</strong><strong>en</strong> i det. <strong>De</strong>t opfattes måske lidt uheldigt i n<strong>og</strong>le kredse.<br />

Når kunderne føler sig dumme<br />

Hvor mange af Psykol<strong>og</strong> Nyts læsere ved lige på stå<strong>en</strong>de fod, hvad<br />

Rubus idaeus <strong>og</strong> Ant<strong>en</strong>naria dioica ’Rubra’ er? En del af kunderne<br />

i de havec<strong>en</strong>tre, som Thomas Koester observerede sidste år, vidste<br />

det i hvert fald ikke. Havec<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e får hård konkurr<strong>en</strong>ce fra byggemarkeder,<br />

som <strong>og</strong>så kan finde ud af at sælge planter som hind-<br />

SIDE 10 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

bærbuske <strong>og</strong> kattefod. Så de ville gerne blive bedre til at få kunder<br />

i butikk<strong>en</strong>.<br />

I et af havec<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e hang et skilt: Stauderne står alfabetisk med<br />

det latinske navn.<br />

<strong>De</strong>n oplysning kan hav<strong>en</strong>ørderne bruge. M<strong>en</strong>s alle andre ikke<br />

aner, hvordan de skal finde de planter, de søger.<br />

- Med d<strong>en</strong> l<strong>og</strong>ik, som var g<strong>en</strong>nemgå<strong>en</strong>de i det havec<strong>en</strong>ter, risikerer<br />

man at støde novicerne fra sig. <strong>De</strong> føler sig dumme, <strong>og</strong> så<br />

går de hellere i byggemarkedet, hvor morg<strong>en</strong>fruer hedder morg<strong>en</strong>fruer,<br />

siger Thomas Koester.<br />

Kundernes kompet<strong>en</strong>cer var et af temaerne i studiet af havec<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e.<br />

To c<strong>en</strong>trale begreber ind<strong>en</strong> for forbrugerpsykol<strong>og</strong>i<strong>en</strong> var<br />

et andet: <strong>De</strong>n utilitaristiske <strong>og</strong> d<strong>en</strong> hedonistiske forbrugerstil. Havec<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>e<br />

lægger vægt<strong>en</strong> på d<strong>en</strong> hedonistiske.<br />

- Her er geder, som børn<strong>en</strong>e kan fodre, <strong>og</strong> bænke, hvor man<br />

kan sidde <strong>og</strong> nyde blomsterne. Et sted var der ligefrem hængekøjer<br />

<strong>og</strong> volierer med fugle. M<strong>en</strong> det der med lige at gå ind <strong>og</strong> h<strong>en</strong>te<br />

<strong>en</strong> pose NPK-gødning, var der ikke lagt op til. <strong>De</strong> m<strong>en</strong>nesker, der<br />

arbejder der, ser det ikke selv. M<strong>en</strong> når vi så holder et spejl op, får<br />

de stof til at tænke over, hvordan de gør ting<strong>en</strong>e, <strong>og</strong> selv få ideer<br />

til at gøre det bedre, siger Thomas Koester.<br />

Efter 13 år som psykol<strong>og</strong> med speciale i sikkerhed, design <strong>og</strong><br />

forbrug <strong>har</strong> hans eget faglige fokus flyttet sig.<br />

- I start<strong>en</strong> var jeg meget fokuseret på de k<strong>og</strong>nitive elem<strong>en</strong>ter,<br />

på tankeprocesserne. I dag er det i højere grad de følelsesmæssige<br />

elem<strong>en</strong>ter, <strong>og</strong> hvordan teknol<strong>og</strong>i, miljø <strong>og</strong> arkitektur påvirker m<strong>en</strong>nesker,<br />

der interesserer mig. <strong>De</strong>t lyder måske lidt kryptisk …<br />

Han afbryder sig selv for at fortælle om det projekt, han drømmer<br />

om at g<strong>en</strong>nemføre, når d<strong>en</strong> rigtige kunde dukker op:<br />

Han drømmer om at undersøge <strong>og</strong> kortlægge de ritualer, der<br />

udspiller sig, når forældre putter deres børn i s<strong>en</strong>g: Godnathistori<strong>en</strong>,<br />

yndlingspud<strong>en</strong>, sovedyret, lyset, der skal være tændt eller<br />

slukket ...<br />

- I s<strong>en</strong>gelægningsritualet er fornuft <strong>og</strong> l<strong>og</strong>ik <strong>og</strong> alle de k<strong>og</strong>nitive<br />

processer ikke i fokus. Her er vi inde i n<strong>og</strong>et meget intimt <strong>og</strong><br />

emotionelt, som <strong>og</strong>så stiller n<strong>og</strong>le metodiske krav, fordi det er svært<br />

at observere, <strong>og</strong> derfor er det udfordr<strong>en</strong>de, forklarer han.<br />

Psykol<strong>og</strong>er gør <strong>en</strong> forskel<br />

Jo større rolle teknol<strong>og</strong>i<strong>en</strong> får i vores arbejde <strong>og</strong> hverdag, des mere<br />

bliver der brug for rådgivning som d<strong>en</strong>, FORCE leverer, m<strong>en</strong>er<br />

Thomas Koester. Og netop i synet på m<strong>en</strong>nesket, som drives af følelser<br />

<strong>og</strong> impulser, oplever han, at psykol<strong>og</strong>erne hos FORCE adskiller<br />

sig fra andre faggrupper i branch<strong>en</strong>.<br />

- Vi rådgav et stort arkitektfirma om indretning<strong>en</strong> af et hospital.<br />

Her var vores udgangspunkt, at pati<strong>en</strong>ter <strong>og</strong> pårør<strong>en</strong>de ikke<br />

<strong>har</strong> deres fulde m<strong>en</strong>tale evner. Hvis de er syge, utrygge eller kede<br />

af det, kan de have svært ved at modtage information, <strong>og</strong> det stiller<br />

ekstremt store krav til indretning<strong>en</strong> <strong>og</strong> designet. Hvis n<strong>og</strong>et er<br />

d<strong>en</strong> mindste smule svært at forstå, så skal folk på et hospital nok<br />

misforstå det, fordi de er optaget af n<strong>og</strong>et andet.


INVITATION<br />

til <strong>en</strong> anderledes g<strong>en</strong>eralforsamling med<br />

fokus på dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> involvering<br />

Hør <strong>og</strong>så sociol<strong>og</strong> H<strong>en</strong>rik Dahls syn på<br />

demokrati <strong>og</strong> medlemskab<br />

Onsdag 24. april kl. 16<br />

På Radisson Blu Scandinavia Hotel<br />

Margretheplads<strong>en</strong> 1, 8000 Aarhus C<br />

Tilmeld dig på<br />

www.mpp<strong>en</strong>sion.dk/mpgf2013<br />

s<strong>en</strong>est søndag 21. april 2013.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 11<br />

foto: Peer Elmelund-Præstekær


Baggrund<br />

- ForCe technol<strong>og</strong>y<br />

FORCE er et af de ni danske GTS-institutter<br />

– GTS står for Godk<strong>en</strong>dt Teknol<strong>og</strong>isk<br />

Service. Institutterne arbejder alm<strong>en</strong>nyttigt<br />

med rådgivning ind<strong>en</strong> for industri,<br />

byggeri, transport <strong>og</strong> d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige sektor.<br />

FORCE Technol<strong>og</strong>y rådgiver om teknol<strong>og</strong>i,<br />

design <strong>og</strong> arbejdsprocesser, især<br />

i skibsfart, byggeri, jernbaner, medicinalindustri,<br />

olie <strong>og</strong> <strong>en</strong>ergibranch<strong>en</strong> <strong>og</strong><br />

d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige sektor.<br />

- Psykol<strong>og</strong>kampagn<strong>en</strong><br />

Artikl<strong>en</strong> bringes i tilknytning til Psykol<strong>og</strong>kampagn<strong>en</strong>,<br />

som retter opmærksomhed<strong>en</strong><br />

mod særlige profiler – dem, der<br />

ser <strong>og</strong> opsøger de jobmuligheder, psykol<strong>og</strong>er<br />

ofte er mindre tilbøjelige til at<br />

rette blikket mod. Se psykol<strong>og</strong>kampagn<strong>en</strong>.dk.<br />

SIDE 12 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

Allerede da Thomas Koester<br />

læste psykol<strong>og</strong>i i 1990’erne, var<br />

han klar over, at hans karriereplaner<br />

gik i <strong>en</strong> and<strong>en</strong> retning<br />

<strong>en</strong>d studiekammeraternes.<br />

- <strong>De</strong>t var nyt for de her arkitekter. <strong>De</strong> ant<strong>og</strong>, at folk handlede<br />

efter d<strong>en</strong> samme l<strong>og</strong>ik i alle situationer. Vores udgangspunkt, at<br />

det gør man måske, m<strong>en</strong> m<strong>en</strong>nesket agerer <strong>og</strong>så ul<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> ufornuftigt,<br />

<strong>og</strong> det er der så n<strong>og</strong>le psykol<strong>og</strong>iske forklaringer på, <strong>og</strong> dem<br />

vil vi afdække.<br />

<strong>De</strong>rfor gør psykol<strong>og</strong>er <strong>en</strong> klar forskel i d<strong>en</strong> højteknol<strong>og</strong>iske<br />

verd<strong>en</strong>, Thomas Koester arbejder med. M<strong>en</strong> de er sjældne. For det<br />

er i højere grad sociol<strong>og</strong>er, antropol<strong>og</strong>er <strong>og</strong> ing<strong>en</strong>iører, der rådgiver<br />

om teknol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> design.’<br />

- En af barriererne er måske, at psykol<strong>og</strong>er ikke interesserer<br />

sig nok for det her felt. Antropol<strong>og</strong>erne <strong>har</strong> været ufatteligt gode<br />

til at brande sig som fag ind<strong>en</strong> for rådgivning, <strong>og</strong> du ser stort set<br />

ikke et større projekt – det kan være byggeri af nye sygehuse eller<br />

r<strong>en</strong>overing af Nørreport Station – ud<strong>en</strong> <strong>en</strong> afdækning af brugere<br />

<strong>og</strong> brugerbehov, <strong>og</strong> her er antropol<strong>og</strong>er <strong>og</strong> sociol<strong>og</strong>er på ban<strong>en</strong>.<br />

- Psykol<strong>og</strong>erne <strong>har</strong> sovet lidt i tim<strong>en</strong>. <strong>De</strong>t er i høj grad et felt,<br />

hvor vi kan bidrage, m<strong>en</strong> vi <strong>har</strong> tænkt lidt for traditionelt, <strong>og</strong> så<br />

løber andre faggrupper med jobb<strong>en</strong>e.<br />

Bille Sterll, journalist


Pyt lille Lotte!<br />

H<br />

vor verd<strong>en</strong> er forunderlig <strong>og</strong><br />

overrasker gang på gang. Da<br />

min århusianske v<strong>en</strong>inde fødte<br />

for snart 30 år sid<strong>en</strong>, var jordemoder<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mand. <strong>De</strong>n sjældne fødselshjælper viste<br />

sig ganske kompet<strong>en</strong>t, <strong>og</strong> barnet kom<br />

godt til verd<strong>en</strong>.<br />

Overraskelser kan <strong>og</strong>så være dårlige<br />

<strong>og</strong> få én til at reagere panisk <strong>og</strong> uh<strong>en</strong>sigtsmæssigt.<br />

Skandale kommer af det<br />

græske skandalon. <strong>De</strong>t betyder ’begiv<strong>en</strong>hed,<br />

forhold eller andet, der vækker forargelse<br />

eller strider mod d<strong>en</strong> almindelige<br />

moral’. Som sådan kan vel bedst betegnes<br />

d<strong>en</strong> hakkekødsbombe, der sprang d<strong>en</strong> 16.<br />

januar i Irland, hvor <strong>en</strong> burger viste sig at<br />

indeholde hestekød. Som bakterier i råt<br />

hakkekød <strong>en</strong> varm sommerdag spredte<br />

skandal<strong>en</strong> sig hastigt bl.a. til d<strong>en</strong> sv<strong>en</strong>ske<br />

produc<strong>en</strong>t Findus, <strong>og</strong> d<strong>en</strong> nu gamle nyhed<br />

får stadig forundr<strong>en</strong>de stor opmærksomhed.<br />

<strong>De</strong>t er for så vidt i ord<strong>en</strong>, at der hverk<strong>en</strong><br />

er fløde eller negre i skumboller, når<br />

bare det fremgår af deklaration<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> at<br />

vildlede <strong>og</strong> føre bag lyset er amoralsk <strong>og</strong><br />

kan få alvorlige konsekv<strong>en</strong>ser, ikke<br />

mindst sundhedsmæssige. Skandaler skal<br />

frem i lyset, <strong>og</strong> selvfølgelig skal vi være<br />

opmærksomme som forbrugere <strong>og</strong> til<br />

stadighed kræve åb<strong>en</strong>hed, g<strong>en</strong>nemsigtighed<br />

<strong>og</strong> dyrevelfærd.<br />

<strong>De</strong>r er bare n<strong>og</strong>et med proportionerne<br />

her, der er lidt ligesom i vittighed<strong>en</strong> med<br />

KluMM<strong>en</strong> (lat. columna)<br />

mus<strong>en</strong> <strong>og</strong> elefant<strong>en</strong>, hvor mus<strong>en</strong> siger:<br />

”Ih hvor vi gungrer”!<br />

Så sikkert som at hal<strong>en</strong> følger hest<strong>en</strong>,<br />

kom satir<strong>en</strong> da <strong>og</strong>så dejligt befri<strong>en</strong>de,<br />

som i ”reklam<strong>en</strong>” hvor man ser heste<br />

løbe frit over <strong>en</strong>g<strong>en</strong> med tekst<strong>en</strong> ”Find<br />

us”! Mus kan nok smutte med, m<strong>en</strong> der<br />

er næppe elefantkød i pizzahak.<br />

En ikke helt uvæs<strong>en</strong>tlig <strong>og</strong> nærmest<br />

overset detalje er så <strong>og</strong>så dén, at der mig<br />

bek<strong>en</strong>dt ikke er rapporteret om n<strong>og</strong>et<br />

som helst farligt eller usundt som medicinrester,<br />

listeria, salmonella eller andet<br />

mis- <strong>og</strong> betænkeligt, der ellers er store<br />

udfordringer i kød i dag. Storbritanni<strong>en</strong><br />

<strong>har</strong> nu fremsat forslag om stop af al kødimport.<br />

Tankevækk<strong>en</strong>de, da netop UK<br />

selvforskyldt <strong>har</strong> været ramt af egne<br />

alvorlige kødskandaler. Hvad hjælper<br />

d<strong>en</strong> skudsikre vest, hvis kuglerne støbes<br />

indefra? Hestekød er som sådan ganske<br />

<strong>har</strong>mløst, <strong>og</strong>så i lyset af at kød i <strong>en</strong> færdigkøbt<br />

lasagne i det hele taget kan være<br />

lidt af et fund. Reaktion<strong>en</strong> synes ganske<br />

<strong>en</strong>kelt langt ude på fold<strong>en</strong>.<br />

Hvad er eg<strong>en</strong>tlig problemet<br />

Alle børn<strong>en</strong>e spiste pizza, undtag<strong>en</strong> Connie<br />

– det var h<strong>en</strong>des pony …<br />

Store brune øjne <strong>har</strong> appeal, <strong>og</strong> heste på<br />

vore breddegrader er i dag mere pynte- <strong>og</strong><br />

legedyr <strong>en</strong>d nyttedyr. Grænserne flyttes<br />

med tid<strong>en</strong>, <strong>og</strong> selv om de spiser hunde i<br />

Kina, så vil jeg indrømmet hellere nusse<br />

› KLUMME<br />

mine to <strong>en</strong>d sætte tænderne i én. En hest er<br />

vel så stadig <strong>og</strong>så mere et husdyr <strong>en</strong>d et<br />

kæledyr; bare hovedet (!) kan være svært at<br />

have i fod<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Uanset om man er til hest<br />

eller ej, så bør deklaration <strong>og</strong> indhold selvfølgelig<br />

stemme over<strong>en</strong>s.<br />

Når det er sagt, viser overeksponering<strong>en</strong><br />

af lille Lotte i pizzahak, at press<strong>en</strong> hellere vil<br />

skabe <strong>en</strong>d skildre historie <strong>og</strong> <strong>har</strong> magt til<br />

det. Hundredtusinder af europæere rammes<br />

hvert år af madforgiftning <strong>og</strong> slipper i heldigste<br />

fald med tynd mave. Ud<strong>en</strong> for Europa<br />

lever milliarder på tom mave.<br />

<strong>De</strong>n virkelig choker<strong>en</strong>de forsidebasker<br />

handler ikke om hestekød. Bæredygtighed<br />

er nøgleordet <strong>og</strong> hænger uløseligt samm<strong>en</strong><br />

med proportioner. I stedet for at gå i panik<br />

<strong>og</strong> skyde spurve med kanoner kunne man<br />

jo nytænke eller bare deklarere hestekød i<br />

færdigretter. For hvad er eg<strong>en</strong>tlig problemet;<br />

skal kødet hellere destrueres <strong>og</strong> gå til spilde?<br />

<strong>De</strong>t handler om at se muligheder frem<br />

for begrænsninger. Som de tre rockere på et<br />

værtshus, der vil spille fire mandswhist. Én<br />

af dem h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>der sig til <strong>en</strong> dværg i bar<strong>en</strong>:<br />

”Spiller du kort”? ”Nej da! svarer dværg<strong>en</strong><br />

– sådan er jeg bare!”<br />

Måske de <strong>og</strong>så h<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> take away<br />

pizza. Hvad vil du gerne have på din?<br />

L<strong>en</strong>e Bischoff-Mikkels<strong>en</strong>, cand.theol.<br />

s<strong>og</strong>nepræst i Agedrup, Od<strong>en</strong>se, supervisor<br />

Psykol<strong>og</strong> Nyts klummetekster skrives på skift af seks personer, som <strong>har</strong> fået frie hænder til at ytre sig om t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ser i<br />

det moderne liv <strong>og</strong> samfund. Skrib<strong>en</strong>terne repræs<strong>en</strong>terer vidt forskellige fagområder – <strong>og</strong> opgav<strong>en</strong> lyder ikke på at<br />

skrive om psykol<strong>og</strong>i.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 13


› SÅ SIGER DET ’CLICK’<br />

Sådan bliver du clicker<br />

Jeg opsøger bevidst m<strong>en</strong>nesker, som ser interessante ud, hvis jeg fx<br />

alligevel sidder i <strong>en</strong> lufthavn al<strong>en</strong>e. <strong>De</strong>r sker ofte n<strong>og</strong>et magisk.<br />

J<br />

eg er <strong>en</strong> ’clicker’, som elsker at mingle<br />

<strong>og</strong> hurtigt lærer nye m<strong>en</strong>nesker at<br />

k<strong>en</strong>de. Uanset om det er i buss<strong>en</strong>, i <strong>en</strong><br />

lufthavn eller i forbindelse med et møde<br />

på mit arbejde. Nu viser nyere forskning,<br />

at d<strong>en</strong>ne eg<strong>en</strong>skab er vigtig, når man skal<br />

bygge et professionelt netværk op. Er du<br />

<strong>og</strong>så <strong>en</strong> god clicker?<br />

Begrebet clicking dukkede op i Brafman<br />

& Brafman ”Click. The Forces Behind<br />

How We Fully Engage with People,<br />

Work and Everything We Do” (2010). Jeg<br />

<strong>har</strong> samm<strong>en</strong> med d<strong>en</strong> danske psykol<strong>og</strong><br />

Frans Ørsted Anders<strong>en</strong> udforsket fænom<strong>en</strong>et,<br />

<strong>og</strong> vi <strong>har</strong> skrevet lidt mere om det<br />

i vores b<strong>og</strong> ”Flow i hverdag<strong>en</strong> – navigation<br />

mellem stress, kaos <strong>og</strong> kedsomhed”,<br />

da vi gerne vil sprede vid<strong>en</strong> om clicking.<br />

Især tror jeg, det kan være <strong>en</strong> nyttig eg<strong>en</strong>skab<br />

i arbejdslivet både for ledere <strong>og</strong><br />

medarbejdere.<br />

Brafman & Co. sætter forskellige<br />

psykol<strong>og</strong>iske <strong>og</strong> sociol<strong>og</strong>iske forskningsresultater<br />

samm<strong>en</strong> i begrebet click. Click<br />

bliver dermed <strong>en</strong> slags hybrid, som handler<br />

om, hvorfor vi m<strong>en</strong>nesker kan komme<br />

i ’the zone’, <strong>en</strong> slags kollektivt flow, med<br />

n<strong>og</strong>le m<strong>en</strong>nesker, m<strong>en</strong> ikke med andre.<br />

<strong>De</strong>t lader til, at det er beslægtet med det<br />

gamle begreb ’at stikke hovederne samm<strong>en</strong>’.<br />

Og mænd, som <strong>har</strong> snakket samm<strong>en</strong><br />

i partikorridorer eller på herreture,<br />

<strong>har</strong> nok oplevet meg<strong>en</strong> clicking, m<strong>en</strong><br />

ud<strong>en</strong> at bruge begrebet.<br />

Hvad forskning<strong>en</strong> viser, er, at vi alle<br />

kan clicke mere, hvis vi er åbne for dette.<br />

Selv opsøger jeg bevidst m<strong>en</strong>nesker,<br />

som ser interessante ud, hvis jeg fx alligevel<br />

sidder i <strong>en</strong> lufthavn al<strong>en</strong>e. <strong>De</strong>r sker<br />

ofte n<strong>og</strong>et magisk, m<strong>en</strong> ikke alle er parate<br />

SIDE 14 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

MODELFOTO: COLOuRbOx


Jeg er <strong>en</strong> ’clicker’, som elsker at mingle <strong>og</strong> hurtigt lærer nye<br />

m<strong>en</strong>nesker at k<strong>en</strong>de. Uanset om det er i buss<strong>en</strong>, i <strong>en</strong> lufthavn<br />

eller i forbindelse med et møde på mit arbejde.<br />

til at clicke. <strong>De</strong>t sidste år <strong>har</strong> jeg rejst land<br />

<strong>og</strong> rige rundt <strong>og</strong> holdt foredrag om flow i<br />

arbejdslivet. Heldigvis clicker jeg ofte, så<br />

jeg er sjæld<strong>en</strong>t al<strong>en</strong>e.<br />

En meget bred betegnelse<br />

Clicking defineres af Brafman & Co. således:<br />

”En øjeblikkelig, dyb <strong>og</strong> m<strong>en</strong>ingsfuld<br />

forbindelse med et eller flere andre m<strong>en</strong>nesker<br />

eller med verd<strong>en</strong> omkring os”.<br />

Clicking er i lighed med flow i positiv<br />

psykol<strong>og</strong>i et universelt m<strong>en</strong>neskeligt<br />

fænom<strong>en</strong>, som i princippet kan opstå<br />

mellem alle m<strong>en</strong>nesker, uafhængig af<br />

alder, sted, kultur <strong>og</strong> øvrig kontekst. Jeg<br />

vil påstå, at clicking handler om alle dybe<br />

forbindelser mellem m<strong>en</strong>nesker – både<br />

v<strong>en</strong>ner, kolleger, holdkammerater, kærester,<br />

familie osv.<br />

Begrebet omfatter <strong>og</strong>så forelskelse,<br />

kærlighed <strong>og</strong> erotik, m<strong>en</strong> er <strong>en</strong> meget<br />

bred betegnelse på n<strong>og</strong>et, som kan opstå<br />

for os alle. I Brafmans b<strong>og</strong> id<strong>en</strong>tificerer<br />

forfatterne fem såkaldte ’acceleratorer’,<br />

som er medvirk<strong>en</strong>de til at bringe m<strong>en</strong>nesker<br />

ind i click-zon<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong>t er et herligt sted at være, <strong>og</strong> jeg<br />

oplever, at mit eget netværk stadig vokser.<br />

Jeg er for nylig blevet valgt til formand i et<br />

norsk professionelt netværk, som består af<br />

kvindelige iværksættere <strong>og</strong> ledere. <strong>De</strong>r<br />

håber jeg, at pigerne clicker med hinand<strong>en</strong>.<br />

Magi i luft<strong>en</strong><br />

En af de nævnte acceleratorer kalder Brafman<br />

& Co. ’resonans’, som de hævder<br />

inkluderer flowtilstand<strong>en</strong>. <strong>De</strong> øvrige acceleratorer<br />

for clicking er sårbarhed, nærhed,<br />

lighed <strong>og</strong> ’safe place’ (et sikkert sted). Ud<br />

over acceleratorerne <strong>har</strong> Brafman & Co.<br />

oplistet <strong>en</strong> række c<strong>en</strong>trale forhold, som<br />

bidrager til at åbne for clicking.<br />

Disse faktorer beskriver de således:<br />

Magic matters. Vi skal være åbne for<br />

d<strong>en</strong> magi, der kan ligge i luft<strong>en</strong>, når vi<br />

møder andre m<strong>en</strong>nesker, vi føler et stærkt<br />

fællesskab med.<br />

There’s power in vulnerability. Ved at<br />

vise sin sårbarhed åbner man sig for andre,<br />

<strong>og</strong> mulighed<strong>en</strong> for clicking bliver større.<br />

Ev<strong>en</strong> a few feet make a big differ<strong>en</strong>ce.<br />

B<strong>og</strong>stavelig talt er fysisk nærhed vigtig,<br />

for at man kan clicke med andre m<strong>en</strong>nesker.<br />

I <strong>en</strong> tid hvor mere <strong>og</strong> mere kontakt<br />

sker digitalt <strong>og</strong> via medier, er det vigtigt<br />

at huske d<strong>en</strong> styrke, som ligger i nær<br />

kontakt ansigt til ansigt.<br />

The quality of being in the zone draws<br />

other people to us. <strong>De</strong>t at være i flow er<br />

med til at skabe forudsætningerne for<br />

clicking.<br />

Similarity counts. Vi behøver ikke<br />

være <strong>en</strong>ige eller af samme nationalitet,<br />

profession, religion osv. – det vigtige er at<br />

finde n<strong>og</strong>et, som for<strong>en</strong>er os, hvis vi skal<br />

clicke: <strong>en</strong> fælles oplevelse, <strong>en</strong> fælles interesse,<br />

<strong>en</strong> fælles smag, <strong>en</strong> fælles hobby osv.<br />

En sådan øvelse kan åbne for, at clicking<br />

kan finde sted mellem meget forskellige<br />

m<strong>en</strong>nesker.<br />

The <strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>t can foster intimacy.<br />

<strong>De</strong> fysiske omgivelser <strong>har</strong> <strong>og</strong>så betydning<br />

for clicking.<br />

Certain people are magnets. Ja, visse<br />

m<strong>en</strong>nesker er magneter. <strong>De</strong>tte betyder<br />

ifølge Brafman & Brafman, at n<strong>og</strong>le er<br />

bedre til at clicke <strong>en</strong>d andre. <strong>De</strong>m kan vi<br />

lære af – det er især deres indlevelsesevne,<br />

som gør dem til magneter. Empati<br />

<strong>og</strong> aktiv lytning er <strong>en</strong> del av ’magneternes’<br />

hemmelighed.<br />

Quick-set intimacy can bring out the<br />

best in us. Når vi er samm<strong>en</strong> med m<strong>en</strong>nesker,<br />

som vi clicker med, kommer alle<br />

vores ressourcer <strong>og</strong> pot<strong>en</strong>tialer frem i<br />

lyset.<br />

refer<strong>en</strong>cer:<br />

Nina Hanss<strong>en</strong>, forfatter <strong>og</strong> redaktør,<br />

www.flowcom.no<br />

Anders<strong>en</strong>, Frans Ørsted; Hanss<strong>en</strong>, Nina. (2013) Flow i<br />

hverdag<strong>en</strong>. Navigation mellem stress, kaos <strong>og</strong> kedsomhed.<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag.<br />

Brafman, Ori; Brafman, Rom (2010) The Forces Behind<br />

How We Fully Engage with People, Work, and Everything<br />

We Do. Crown Business, NY.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 15


› INKLUSION Af: Jytte Mielcke<br />

fremtid<strong>en</strong>s<br />

inkluder<strong>en</strong>de skole<br />

Overgang<strong>en</strong> til d<strong>en</strong> inkluder<strong>en</strong>de helhedsskole ser bort fra etableret filosofisk, pædag<strong>og</strong>isk<br />

<strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>isk vid<strong>en</strong>. Skal der lappes på manglerne, kan legeterapi være <strong>en</strong> af vej<strong>en</strong>e.<br />

Skift<strong>en</strong>de regeringer <strong>har</strong> været optaget af at skabe ”verd<strong>en</strong>s<br />

bedste folkeskole”, <strong>og</strong> at ”<strong>en</strong> af verd<strong>en</strong>s dyreste folkeskoler<br />

skal blive <strong>en</strong> af verd<strong>en</strong>s bedste”, <strong>og</strong> at ”vore børn skal være<br />

d<strong>en</strong> dygtigste g<strong>en</strong>eration i danmarkshistori<strong>en</strong>” (Hans<strong>en</strong>, 2012).<br />

Med det formål at udvikle d<strong>en</strong> bedste folkeskole <strong>har</strong> regering<strong>en</strong><br />

igangsat <strong>en</strong> række initiativer. <strong>De</strong>r skal tilvejebringes <strong>en</strong> helhedsskole<br />

med et inkluder<strong>en</strong>de læringsmiljø, hvor hele specialundervisningsområdet<br />

<strong>og</strong>så er omfattet. Omstilling<strong>en</strong> skal ske med<br />

udgangspunkt i forskningsbaseret vid<strong>en</strong>. Endvidere er det plan<strong>en</strong><br />

at give lærere <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>er et kompet<strong>en</strong>celøft.<br />

Regering<strong>en</strong> <strong>har</strong> etableret ”<strong>De</strong>t Nationale Ressourcec<strong>en</strong>ter for<br />

Inklusion <strong>og</strong> Specialundervisning”, som skal skabe <strong>og</strong> opsamle<br />

mere vid<strong>en</strong> om, hvordan man udvikler ”et inkluder<strong>en</strong>de læringsmiljø<br />

<strong>og</strong> god specialundervisning”. C<strong>en</strong>trets vigtigste rolle er at<br />

bygge bro mellem forskning <strong>og</strong> praksis, skabe overblik over d<strong>en</strong><br />

eksister<strong>en</strong>de vid<strong>en</strong> om inklusion <strong>og</strong> specialundervisning <strong>og</strong> udvikle<br />

ny vid<strong>en</strong> om inkluder<strong>en</strong>de læringsmiljøer/-metoder <strong>og</strong> kvalificeret<br />

specialundervisning i folkeskol<strong>en</strong>, blandt andet ig<strong>en</strong>nem<br />

forskningsbaserede udviklingsprojekter.<br />

<strong>De</strong>t er nødv<strong>en</strong>digt med nytænkning <strong>og</strong> metodeudvikling, så<br />

vi ikke blot får mere af det samme. Niels Egelund <strong>og</strong> Martin Spang<br />

Ols<strong>en</strong> skriver i et debatindlæg: ”Vi ved med sikkerhed, at skoledag<strong>en</strong><br />

ikke opfylder børn<strong>en</strong>es mest grundlægg<strong>en</strong>de behov, <strong>og</strong> vi ved,<br />

at d<strong>en</strong> ikke understøtter deres indlæringsevne i tilstrækkelig grad”<br />

– <strong>og</strong> h<strong>en</strong>viser til behovet for afveksling i form af fysiske <strong>og</strong> musiske<br />

aktiviteter. <strong>De</strong> gør samtidig opmærksom på, at folkeskol<strong>en</strong> ”af<br />

<strong>en</strong> eller and<strong>en</strong> grund ikke <strong>har</strong> ændret sig, sid<strong>en</strong> almueskol<strong>en</strong> blev<br />

skabt i 1814.” (Politik<strong>en</strong>, 2013).<br />

Her ved 200-året for Kierkegaards fødsel kan det undre, at hans<br />

tænkning om d<strong>en</strong> m<strong>en</strong>neskelige eksist<strong>en</strong>s <strong>og</strong> dannelse, som han<br />

<strong>og</strong>så blev så ”verd<strong>en</strong>sberømt” for, ikke <strong>har</strong> haft større indflydelse<br />

på folkeskol<strong>en</strong>s dagligdag. <strong>De</strong>t handler nemlig ikke om at opfinde<br />

SIDE 16 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

nye teorier <strong>og</strong> metoder <strong>og</strong> gebærde os som historieløse <strong>og</strong> kulturelle<br />

analfabeter, m<strong>en</strong> at anv<strong>en</strong>de <strong>og</strong> omsætte d<strong>en</strong> filosofiske vid<strong>en</strong>,<br />

vi allerede <strong>har</strong> tilgængelig.<br />

Ind<strong>en</strong> for psykol<strong>og</strong>i<strong>en</strong> er der <strong>og</strong>så gjort store teoretiske <strong>og</strong> forskningsmæssige<br />

landvindinger. Således <strong>har</strong> neurovid<strong>en</strong>skab<strong>en</strong>, attachm<strong>en</strong>t-teori<strong>en</strong><br />

<strong>og</strong> d<strong>en</strong> psykoanalytiske teoriudvikling, med repræs<strong>en</strong>tanter<br />

som John Bowlby, Donald W. Winnicott, Allan Shore,<br />

Peter Fonagy <strong>og</strong> Bruce Perry, bidraget til større samm<strong>en</strong>hæng<br />

mellem udviklingspsykol<strong>og</strong>i<strong>en</strong> <strong>og</strong> d<strong>en</strong> kliniske psykol<strong>og</strong>i.<br />

Med vores vid<strong>en</strong> om betydning<strong>en</strong> af d<strong>en</strong> tidlige tilknytning <strong>og</strong><br />

erfaring med m<strong>en</strong>talisering for hjern<strong>en</strong>s udvikling <strong>og</strong> mulighederne<br />

for h<strong>en</strong>sigtsmæssig påvirkning heraf er vi i dag i langt højere<br />

grad i stand til at vælge de nødv<strong>en</strong>dige metoder til at fremme udvikling.<br />

<strong>De</strong>n legeterapeutiske metode, som s<strong>en</strong>ere vil blive omtalt,<br />

er af særlig betydning, idet d<strong>en</strong> tager udgangspunkt i kommunikations-<br />

<strong>og</strong> samværsformer, der på samme tid møder barnet<br />

på et alderssvar<strong>en</strong>de niveau <strong>og</strong> på de allertidligste udviklingsniveauer.<br />

Uddannelse <strong>og</strong> dannelse<br />

<strong>De</strong>t græske ord scholé betød oprindelig ”fristed”. Et sted, hvor man<br />

havde fri <strong>og</strong> ikke skulle tænke i ”nyttetænkning” eller ”statsforretninger.<br />

Løgstrup (1987) skriver, at det drejede sig om, at <strong>en</strong>gagere<br />

sig <strong>og</strong> give sig h<strong>en</strong> til refleksioner over livet, betragtninger over<br />

tilværels<strong>en</strong>s store spørgsmål <strong>og</strong> erk<strong>en</strong>dels<strong>en</strong> af d<strong>en</strong>s mangfol -<br />

dighed.<br />

En sådan h<strong>en</strong>givelse til ”det værdifulde” fordrer, ifølge Aristoteles,<br />

<strong>en</strong> langsomhed, ro <strong>og</strong> ”rådighed over tid<strong>en</strong>” (Hans<strong>en</strong>, 2008,<br />

side 341). Løgstrup m<strong>en</strong>te ligesom Aristoteles, at d<strong>en</strong> moderne<br />

skole <strong>og</strong>så skulle tilrettelægges ud fra d<strong>en</strong>ne frirumstankegang.<br />

Schmidt (1999) skriver: ”Hvad der derimod er sket i det moderne<br />

samfund, er, at vi er <strong>en</strong>dt som et ”arbejds- <strong>og</strong> ekspertsamfund”,


hvor hele m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> med tilværels<strong>en</strong> er blevet c<strong>en</strong>treret om vores<br />

arbejde <strong>og</strong> foretagsomme liv, <strong>og</strong> hvor oplysning er kommet til kun<br />

at omhandle, hvad vi kan vide, dokum<strong>en</strong>tere <strong>og</strong> kontrollere. <strong>De</strong>r<br />

er tale om <strong>en</strong> nyttetænkning, hvor d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes vid<strong>en</strong> vurderes<br />

ud fra, hvad samfundet <strong>og</strong> politikerne aktuelt efterspørger <strong>og</strong> definerer.<br />

”Over for det kompet<strong>en</strong>te m<strong>en</strong>neskes virkelighedssyn står det<br />

dannede m<strong>en</strong>neske, der <strong>har</strong> blik <strong>og</strong> sans for de livsfænom<strong>en</strong>er, vi<br />

m<strong>en</strong>nesker netop ikke kan forklare <strong>og</strong> kontrollere, m<strong>en</strong> som alligevel<br />

<strong>har</strong> <strong>en</strong> afgør<strong>en</strong>de betydning for vores oplevelse af livsfylde<br />

<strong>og</strong> livsm<strong>en</strong>ing”. Ånd<strong>en</strong> <strong>har</strong> forladt det politiske liv. Vi er i dag i d<strong>en</strong><br />

grad styret af <strong>en</strong> teknokratisk <strong>og</strong> samfundsøkonomisk <strong>og</strong> materiel<br />

tænkning, der <strong>har</strong> tydeliggjort, hvor lidt plads <strong>og</strong> tid der gives<br />

til et ”åndsliv” i vores hverdag (ibid. s. 29-30). <strong>De</strong>t handler altså<br />

om at give større rum for <strong>en</strong> vekselvirkning mellem de to kultur-<br />

<strong>og</strong> vid<strong>en</strong>sområder.<br />

<strong>De</strong>t er i dette overlapningsfelt mellem kultur <strong>og</strong> natur, undervisning<br />

<strong>og</strong> erfaring, fortælling <strong>og</strong> leg, at fællesskabet <strong>og</strong> kreativitet<strong>en</strong><br />

får spillerum <strong>og</strong> det hele m<strong>en</strong>neske tilgodeses. Herved styrkes<br />

både livs<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t <strong>og</strong> udvikling.<br />

”Mødet <strong>og</strong> ”det relationelle”<br />

I <strong>en</strong> kultur, hvor der <strong>og</strong>så sættes fokus på de levede erfaringer g<strong>en</strong>nem<br />

fortælling<strong>en</strong>, kunst<strong>en</strong> <strong>og</strong> leg<strong>en</strong>, opstår de uv<strong>en</strong>tede <strong>og</strong> spontane<br />

øjeblikke, hvor sansning<strong>en</strong> <strong>og</strong> nærværet får plads <strong>og</strong> styrker<br />

motivation<strong>en</strong> for yderligere læring.<br />

<strong>De</strong>n nuvær<strong>en</strong>de t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s til effektivisering med de i forvej<strong>en</strong><br />

skærpede krav til administration <strong>og</strong> krav om inklusion af børn<br />

med særlige behov, ud<strong>en</strong> yderligere ressourcer, er <strong>en</strong> yderligere<br />

udfordring til lærerne. Man må frygte, at lærere i <strong>en</strong>dnu mindre<br />

grad <strong>en</strong>d før kan skabe det nødv<strong>en</strong>dige møde med det <strong>en</strong>kelte barn.<br />

Undersøgelser <strong>og</strong> forskning viser, at relation<strong>en</strong> <strong>og</strong> nærværet <strong>har</strong><br />

<strong>en</strong> helt afgør<strong>en</strong>de betydning for at skabe udvikling <strong>og</strong> forandring.<br />

<strong>De</strong>t gælder ikke mindst børn med ærlige behov.<br />

Lærer<strong>en</strong>s relation til barnet er af helt fundam<strong>en</strong>tal betydning.<br />

Goethe skrev: ”Vi kan kun kan lære af dem, vi elsker” (Hans<strong>en</strong>,<br />

s. 201). Kierkegaards filosofi om læring byggede <strong>og</strong>så på lid<strong>en</strong>skab<strong>en</strong><br />

<strong>og</strong> kærlighed<strong>en</strong>. ”<strong>De</strong>n største sokratiske dyd er således at lade<br />

sig lede af <strong>en</strong> sådan kærlig opmærksomhed <strong>og</strong> lid<strong>en</strong>skab” (ibid.).<br />

Løgstrup fremhævede <strong>og</strong>så relation<strong>en</strong>s eksist<strong>en</strong>tielle <strong>og</strong> n<strong>og</strong>le gange<br />

skæbnesvangre betydning. Kierkegaard understregede, som vi<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 17<br />

FOTO: COLOuRbOx


alle husker, vigtighed<strong>en</strong> af at møde det <strong>en</strong>kelte m<strong>en</strong>neske, hvor<br />

det er.<br />

<strong>De</strong>n <strong>en</strong>gelske psykoanalytiker Winnicott var optaget af, at barnet<br />

først må ”findes”, ind<strong>en</strong> det opdrages. Specialundervisningstradition<strong>en</strong><br />

<strong>har</strong> primært haft fokus på det funktionelle <strong>og</strong> det faglige/k<strong>og</strong>nitive<br />

<strong>og</strong> i mindre grad på betydning<strong>en</strong> af relation<strong>en</strong> <strong>og</strong><br />

det eksist<strong>en</strong>tielle <strong>og</strong> personlige. <strong>De</strong>n kli<strong>en</strong>tc<strong>en</strong>trerede legeterapi<br />

bygger på et m<strong>en</strong>neskesyn, hvor relation<strong>en</strong> er helt c<strong>en</strong>tral.<br />

Legeterapi i helhedsskol<strong>en</strong><br />

Psykol<strong>og</strong><strong>en</strong> Carl R<strong>og</strong>ers, der betragtes som grundlægger af d<strong>en</strong><br />

kli<strong>en</strong>tc<strong>en</strong>trerede terapi, forklarer, at det at være til stede i d<strong>en</strong> te-<br />

Skift<strong>en</strong>de regeringer <strong>har</strong> været optaget af at skabe ”verd<strong>en</strong>s<br />

bedste folkeskole”, <strong>og</strong> at ”<strong>en</strong> af verd<strong>en</strong>s dyreste folkeskoler<br />

skal blive <strong>en</strong> af verd<strong>en</strong>s bedste”, <strong>og</strong> at ”vore børn skal være<br />

d<strong>en</strong> dygtigste g<strong>en</strong>eration i danmarkshistori<strong>en</strong>”<br />

rapeutiske relation ikke kun handler om at være fortrolig med <strong>og</strong><br />

gøre brug af psykol<strong>og</strong>iske teorier <strong>og</strong> metoder, m<strong>en</strong> <strong>og</strong>så af, hvem<br />

vi er som personer <strong>og</strong> vores evne til at lytte <strong>og</strong> forstå <strong>og</strong> skabe et<br />

ægte <strong>og</strong> ligeværdigt m<strong>en</strong>neskeligt møde. R<strong>og</strong>ers understreger d<strong>en</strong><br />

betingelsesløse accept <strong>og</strong> indlevelse i d<strong>en</strong> and<strong>en</strong> <strong>og</strong> at følge d<strong>en</strong>nes<br />

livsvej som et af terapi<strong>en</strong>s helt grundlægg<strong>en</strong>de principper.<br />

Axline, der <strong>og</strong>så var <strong>en</strong> vigtig repræs<strong>en</strong>tant, udviklede n<strong>og</strong>le grundlægg<strong>en</strong>de<br />

principper for holdning<strong>en</strong> <strong>og</strong> relation<strong>en</strong>, som imødekommer<br />

grundlægg<strong>en</strong>de behov hos barnet.<br />

Legeterapi <strong>har</strong> været <strong>en</strong> anv<strong>en</strong>dt metode i mere <strong>en</strong>d 70 år. I<br />

1960’erne blev theraplay udviklet USA som <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tion, der i<br />

særlig grad tilgodeser barnets tidlige udviklingsbehov. Metod<strong>en</strong><br />

er først blevet k<strong>en</strong>dt i Danmark ind<strong>en</strong> for det sidste årti. Filialterapi<strong>en</strong><br />

blev udviklet i samme periode, som <strong>en</strong> variant af d<strong>en</strong> kli<strong>en</strong>tc<strong>en</strong>trerede<br />

metode, hvor forælder<strong>en</strong> eller lærer<strong>en</strong> er ag<strong>en</strong>t<strong>en</strong> i<br />

stedet for psykol<strong>og</strong><strong>en</strong>, der primært fungerer som superviser. I d<strong>en</strong><br />

amerikanske skole <strong>har</strong> legeterapi <strong>og</strong>så været <strong>en</strong> anerk<strong>en</strong>dt metode<br />

i forhold til børn med særlige emotionelle, sociale <strong>og</strong> k<strong>og</strong>nitive<br />

vanskeligheder.<br />

<strong>De</strong>n legeterapeutiske metode <strong>har</strong> såvel i USA som internationalt<br />

dokum<strong>en</strong>teret sin effekt, ikke blot når det gælder barnets emotionelle<br />

<strong>og</strong> sociale udvikling, m<strong>en</strong> <strong>og</strong>så på det k<strong>og</strong>nitive-/indlæringsmæssige<br />

område. G<strong>en</strong>nem leg<strong>en</strong> <strong>og</strong> relation<strong>en</strong> udvikler barnet<br />

sin problemløsningsevne, kreativitet <strong>og</strong> evne til at reflektere,<br />

som er vigtige forudsætninger for indlæring. I legeterapi<strong>en</strong> kommunikeres<br />

der <strong>og</strong>så nonverbalt på højre hjernehemisfær<strong>en</strong>iveau.<br />

<strong>De</strong>r er tale om <strong>en</strong> kommunikation, der ikke forudsætter <strong>en</strong> mod<strong>en</strong><br />

hjerne med evne til at kommunikere <strong>og</strong> handle på et bevidst<br />

<strong>og</strong> abstrakt cortex/frontallapsniveau, m<strong>en</strong> <strong>og</strong>så møder barnet på<br />

SIDE 18 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

et lavere <strong>og</strong> mere simpelt hjernestamme- <strong>og</strong> limbisk niveau.<br />

I Danmark <strong>har</strong> legeterapi været <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tionsform, som<br />

både praktiseres af psykol<strong>og</strong>er ud<strong>en</strong> specialistuddannelse <strong>og</strong> af<br />

psykol<strong>og</strong>er med langvarig uddannelse i d<strong>en</strong> psykodynamiske eller<br />

psykoanalytiske psykoterapi med børn. I USA er krav<strong>en</strong>e for<br />

psykol<strong>og</strong>er til specialistuddannels<strong>en</strong> i legeterapi <strong>og</strong> supervision<br />

lige så omfatt<strong>en</strong>de som krav<strong>en</strong>e til specialistuddannelserne i Danmark.<br />

Forskell<strong>en</strong> er, at andre faggrupper <strong>og</strong>så kan tage legeterapiuddannels<strong>en</strong><br />

som overbygning på fx socialrådgiver-, pædag<strong>og</strong>- eller<br />

læreruddannels<strong>en</strong>.<br />

Legeterapispecialet <strong>har</strong> <strong>en</strong> lang historie, der spænder over et<br />

bredt spektrum af teorier <strong>og</strong> metoder fra de mere strukturerede<br />

interv<strong>en</strong>tionsformer: theraplay, d<strong>en</strong> k<strong>og</strong>nitive/adfærds-<br />

<strong>og</strong> gestaltori<strong>en</strong>terede til de mere non-direktive<br />

metoder: d<strong>en</strong> kli<strong>en</strong>tc<strong>en</strong>trerede <strong>og</strong> d<strong>en</strong> psykody-<br />

namiske/psykoanalytiske psykoterapi. I USA er d<strong>en</strong><br />

legeterapeutiske metode implem<strong>en</strong>teret som individuel-,<br />

gruppe- <strong>og</strong> filialterapeutisk interv<strong>en</strong>tion med<br />

baggrund i <strong>en</strong> stadig stig<strong>en</strong>de evid<strong>en</strong>sbaseret forskning<br />

<strong>og</strong>så omfattet kontrolgrupper mv.<br />

<strong>De</strong>t er således særdeles relevant at medtænke<br />

d<strong>en</strong> legeterapeutiske metode i d<strong>en</strong> nye reformtænkning<br />

til imødekommelse af børn med særlige behov. Får vi ikke<br />

tilgodeset de svageste børns behov, rammer det <strong>og</strong>så de mere velfunger<strong>en</strong>de<br />

børns indlæring <strong>og</strong> trivsel. <strong>De</strong>n kli<strong>en</strong>tc<strong>en</strong>trerede/barnefokuserede<br />

legeterapeutiske metode skaber grundlag for et nyt<br />

eksist<strong>en</strong>tielt møde <strong>og</strong> for <strong>en</strong> prægning af kultur<strong>en</strong> <strong>og</strong> de politisk<br />

definerede uddannelsesværdier, hvor h<strong>en</strong>synet til barnets vær<strong>en</strong>,<br />

relationelle behov <strong>og</strong> dannelsesproces h<strong>en</strong> imod udvikling af eg<strong>en</strong><br />

drift <strong>og</strong> motivation får større plads i folkeskol<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> nye udviklingst<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ser <strong>og</strong> rammevilkår i folkeskol<strong>en</strong> risikerer<br />

at blive yderligere stigmatiser<strong>en</strong>de for børn med særlige<br />

behov, hvis d<strong>en</strong> eksister<strong>en</strong>de uddannelseskultur fortsætter med<br />

vægt<strong>en</strong> på målrettet kvalificering af d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de arbejdskraft<br />

på bekostning af d<strong>en</strong> eksist<strong>en</strong>tielle dannelseskultur <strong>og</strong> frihed til<br />

udvikling. <strong>De</strong>n legeterapeutiske metode kan forebygge de værste<br />

konsekv<strong>en</strong>ser af d<strong>en</strong> igangvær<strong>en</strong>de reformering af folkeskol<strong>en</strong>.<br />

litteratur<br />

Jytte Mielcke, klinisk psykol<strong>og</strong>,<br />

specialist <strong>og</strong> supervisor i psykoterapi <strong>og</strong> børnepsykol<strong>og</strong>i<br />

Egelund, N. & Ols<strong>en</strong>, M.S. Helhedsskol<strong>en</strong> åbner for muligheder. Politik<strong>en</strong>,<br />

3. marts 2013.<br />

Geismar, E. (1928) Sør<strong>en</strong> Kierkegaard: Livsudvikling <strong>og</strong> forfattervirksomhed,<br />

bind II. Gads Forlag.<br />

Hans<strong>en</strong>, F.T. (2008) At stå i det åbne. Hans Reitzels Forlag.<br />

Hans<strong>en</strong>, H.H. Statsminister efter statsminister <strong>har</strong> villet skabe ”verd<strong>en</strong>s bedste<br />

folkeskole”. Kristeligt Dagblad, 3. oktober 2012<br />

Løgstrup, K.E. (2008) <strong>De</strong>n etiske fordring. Gyld<strong>en</strong>dal.<br />

Winnicott, D.W. (2005) Playing and reality. Routledge.


1.000 akademikere mister dagp<strong>en</strong>gerett<strong>en</strong><br />

Ifølge nye tal fra AK-Samvirke er 1.004<br />

personer fra de fem akademiske a-kasser<br />

faldet ud af dagp<strong>en</strong>gesystemet i løbet af<br />

de første knap to måneder af 2013.<br />

Tall<strong>en</strong>e fordeler sig på 628 personer i<br />

januar <strong>og</strong> 376 personer i februar. Af dem<br />

er 32 psykol<strong>og</strong>er.<br />

Ifølge AC’s ledighedsstatistik fra januar<br />

er der ikke udsigt til, at antallet af udfaldsramte<br />

i de komm<strong>en</strong>de måneder vil<br />

stabilisere sig på væs<strong>en</strong>tligt lavere niveau.<br />

<strong>De</strong>r er stadig mere <strong>en</strong>d 2.500 akademikere,<br />

der risikerer at miste dagp<strong>en</strong>gerett<strong>en</strong> i<br />

løbet af det næste halve år.<br />

Hvis konflikt<strong>en</strong> kommer<br />

Ender over<strong>en</strong>skomstforhandlingerne<br />

mellem lærerne <strong>og</strong> KL i <strong>en</strong> konflikt? <strong>De</strong>t<br />

er uvist, når Psykol<strong>og</strong> Nyt går i trykk<strong>en</strong>.<br />

Kun vides det, at kommunerne <strong>har</strong> varslet<br />

lockout pr. 1. april 2013.<br />

M<strong>en</strong> hvis konflikt<strong>en</strong> kommer, kan<br />

d<strong>en</strong> få betydning for <strong>en</strong> række psykol<strong>og</strong>er.<br />

PPR-psykol<strong>og</strong>er må fx ikke overtage<br />

opgaver, som lockoutede lærere skulle<br />

Hvordan skal man som psykol<strong>og</strong> med<br />

ydernummer forholde sig til d<strong>en</strong> begrænsede<br />

økonomiske ramme, der er kommet<br />

på angst <strong>og</strong> depression? <strong>De</strong>t modtager<br />

Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s sekretariat mange<br />

spørgsmål om.<br />

For at nævne typiske spørgetemaer:<br />

Hvad er <strong>en</strong> knækgrænse? Hvad er <strong>en</strong><br />

højeste grænse? Hvornår rammer min<br />

praksis loftet? Hvad gør Dansk Psykol<strong>og</strong><br />

For<strong>en</strong>ing for at følge ordning<strong>en</strong>? Skal alle<br />

have udført, m<strong>en</strong> vil fortsat kunne teste<br />

skoleelever <strong>og</strong> holde møder med forældr<strong>en</strong>e<br />

(hvis PPR-ledels<strong>en</strong> skønner det<br />

forsvarligt).<br />

<strong>De</strong>t ligger fast, at cand.pæd.psych.’er,<br />

hvis over<strong>en</strong>skomst h<strong>en</strong>hører under<br />

Danmarks Lærerfor<strong>en</strong>ing, i første omgang<br />

ikke bliver omfattet af lockout’<strong>en</strong>.<br />

Skulle d<strong>en</strong> situation ændre sig, må cand.<br />

i tvivl om praksisover<strong>en</strong>skomst<strong>en</strong>?<br />

psykol<strong>og</strong>er til at lave <strong>en</strong> revurdering af<br />

lægernes diagnose/h<strong>en</strong>visning? Hvordan<br />

undgår jeg at komme ud i <strong>en</strong> honoraroverskridelse?<br />

Hvis <strong>en</strong> kli<strong>en</strong>t er fejlh<strong>en</strong>vist,<br />

hvad gør jeg så?<br />

Disse spørgsmål <strong>og</strong> mange flere tilsvar<strong>en</strong>de<br />

kan du finde svar på i FAQ’<strong>en</strong> på<br />

www.dp.dk > Løn & arbejdsvilkår ><br />

Selvstændig > Praksisover<strong>en</strong>skomst.<br />

amm & jc<br />

› I KORT FORM<br />

I alt <strong>har</strong> omkring 10.000 personer<br />

mistet deres dagp<strong>en</strong>ge sid<strong>en</strong> årsskiftet.<br />

Beskæftigelsesministeriet holder fast i<br />

et skøn på, at mellem 17.000 <strong>og</strong> 23.000<br />

langtidsledige vil miste rett<strong>en</strong> til dagp<strong>en</strong>ge<br />

i løbet af første halvår af 2013.<br />

jc<br />

psych.’er i PPR ikke påtage sig deres arbejde.<br />

I det s<strong>en</strong>este elektroniske nyhedsbrev<br />

fra Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (af 12. marts) er<br />

der redegjort yderligere for emnet.<br />

Nyhedsbrevet uds<strong>en</strong>des til alle medlemmer,<br />

der <strong>har</strong> oplyst mailadresse til for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

nl & jc<br />

Professionel<br />

profilering<br />

Hvordan bliver man som psykol<strong>og</strong><br />

bedre til at markedsføre sine kompet<strong>en</strong>cer?<br />

Uanset om man er i ledig eller<br />

i job, er selvstændig, ansat eller på jagt<br />

efter drømmejobbet, kan man trænge<br />

til inspiration <strong>og</strong> gode råd om, hvordan<br />

man med få fif bliver bedre til at<br />

markedsføre sig selv.<br />

Som led i Psykol<strong>og</strong>kampagn<strong>en</strong><br />

holder Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing 15.<br />

april 2013 et forårsarrangem<strong>en</strong>t i<br />

Køb<strong>en</strong>havn. Gode oplægsholdere<br />

inspirerer til brug af netværk <strong>og</strong> sociale<br />

medier. Vil du med? Så tjek www.<br />

psykol<strong>og</strong>kampagn<strong>en</strong>.dk eller d<strong>en</strong> mail,<br />

for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> uds<strong>en</strong>dte sidste uge.<br />

mlp & jc<br />

psykol<strong>og</strong>kampagn<strong>en</strong><br />

- sats på d<strong>en</strong> m<strong>en</strong>neskelige faktor<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 19


› ANMELDELSE<br />

Når virkelighed<strong>en</strong> slår hårdt<br />

<strong>De</strong>r er <strong>en</strong> vej – selv når livet gør allermest ondt. <strong>De</strong>t viser d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>este b<strong>og</strong> fra d<strong>en</strong><br />

australske læge <strong>og</strong> terapeut Russ Harris.<br />

L<br />

ivet, når det er svært, er emnet for ”Når virkelighed<strong>en</strong> slår<br />

hårdt”. Og om at finde <strong>en</strong> vej, når vores aktuelle livsomstændigheder<br />

er belast<strong>en</strong>de <strong>og</strong> livet ikke er som forv<strong>en</strong>tet.<br />

<strong>De</strong>r kan fx være tale om dødsfald i d<strong>en</strong> nærmeste familie,<br />

sygdom, skader, skilsmisse eller <strong>en</strong> ulykke. <strong>De</strong>r kan <strong>og</strong>så<br />

være tale om mindre ”dramatiske” former for slag fra virkelighed<strong>en</strong><br />

såsom <strong>en</strong>somhed, misundelse, skuffelse eller følels<strong>en</strong> af at<br />

være afvist. Og uanset hvilk<strong>en</strong> form det handler om, kan vi alle<br />

til tider opleve, at vi befinder os ved <strong>en</strong> kløft mellem d<strong>en</strong> virkelighed,<br />

vi <strong>har</strong>, <strong>og</strong> d<strong>en</strong> virkelighed, vi ønsker.<br />

Visse selvhjælpsbøger synes at hævde, at hvis blot man anstr<strong>en</strong>ger<br />

sig <strong>og</strong> er tilstrækkeligt motiveret eller samler d<strong>en</strong> fornødne<br />

viljestyrke, så kan man få alt, hvad man vil have i livet.<br />

Russ Harris m<strong>en</strong>er i modsætning hertil, at vi ikke kan få alt, som<br />

vi ønsker. Sandhed<strong>en</strong> er, at vi alle g<strong>en</strong>nem livets gang på et eller<br />

andet tidspunkt vil opleve både skuffelse, tab, afvisning, frustration<br />

<strong>og</strong> aldring. Harris peger d<strong>og</strong> på, at der til trods herfor er <strong>en</strong><br />

vej til et rigt <strong>og</strong> m<strong>en</strong>ingsfuldt liv.<br />

Vej<strong>en</strong>, som han taler om, går blandt andet g<strong>en</strong>nem accept af<br />

livets <strong>og</strong> m<strong>en</strong>neskets vilkår, selv-medfølelse, at ”kaste anker”,<br />

rette sin opmærksomhed mod nuet, ”træde tilbage” fra sine<br />

tanker <strong>og</strong> følelser <strong>og</strong> notere, hvor hjælpsomme de er samt at<br />

finde formål <strong>og</strong> handle ud fra <strong>en</strong>s værdier. Ellers kan livet let<br />

blive sat på pause, når alt synes vanskeligt. Vi kan blive så optaget<br />

af at forsøge at kontrollere vores tanker <strong>og</strong> følelser, at vi går<br />

rundt i <strong>en</strong> slags smertefuld sm<strong>og</strong>, som forhindrer os i at forbinde<br />

os med de rigdomme, som livet <strong>og</strong>så <strong>har</strong> at byde på.<br />

En af de bedste formidlere<br />

B<strong>og</strong><strong>en</strong> er opdelt i fem dele <strong>og</strong> afsluttes med <strong>en</strong> række arbejdsmaterialer.<br />

<strong>De</strong>r opfodres g<strong>en</strong>nemgå<strong>en</strong>de til at tage små skridt i<br />

retning af <strong>en</strong>s værdier, uanset hvad livet måtte byde på. Til hvert<br />

SIDE 20 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

BOgdata<br />

Russ Harris: ”Når virkelighed<strong>en</strong> slår hårdt – Kom videre med ACT”.<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag, 2012. 244 sider. 328 kr.<br />

afsnit knyttes der <strong>en</strong> række praktiske øvelser, som er let tilgængelige<br />

<strong>og</strong> som giver læser<strong>en</strong> mulighed for at opleve <strong>og</strong> øve på de<br />

teknikker, som der peges på. <strong>De</strong>r kan være tale om åndedrætsøvelser,<br />

øvelser i nærvær, selv-medfølelse, at ”kaste anker” <strong>og</strong><br />

”træde tilbage” fra tankernes <strong>og</strong> følelsernes smertefulde indhold<br />

samt skabe plads til det, som er. <strong>De</strong>r er desud<strong>en</strong> fokus på værdiafklaring<br />

samt opstilling af konkrete mål <strong>og</strong> handling i retning af<br />

det liv, man ønsker at leve <strong>og</strong> d<strong>en</strong> person, man ønsker at være.<br />

<strong>De</strong>r h<strong>en</strong>vises til <strong>en</strong> række m<strong>en</strong>neskelige processer med høj<br />

g<strong>en</strong>k<strong>en</strong>delighed, såsom oplevels<strong>en</strong> af ikke at være god nok, at<br />

være utilstrækkelig <strong>og</strong> at føle sig <strong>en</strong>som eller afvist. G<strong>en</strong>nem<br />

konkrete øvelser arbejdes der b<strong>og</strong><strong>en</strong> ig<strong>en</strong>nem med læser<strong>en</strong>s egne<br />

smertefulde oplevelser på <strong>en</strong> valider<strong>en</strong>de, ikke-dømm<strong>en</strong>de, støtt<strong>en</strong>de<br />

<strong>og</strong> anerk<strong>en</strong>d<strong>en</strong>de måde. ”Indre tilfredsstillelse betyder<br />

ikke, at vores vanskelige følelser forsvinder; det betyder, at vi<br />

ændrer vores relation til dem, således at de, når de opstår, ikke<br />

kan afholde os fra at være nærvær<strong>en</strong>de, leve med et formål <strong>og</strong><br />

opleve livet som et privilegium.”<br />

Russ Harris er form<strong>en</strong>tlig <strong>en</strong> af de bedste formidlere ind<strong>en</strong><br />

for sit felt, <strong>og</strong> ton<strong>en</strong> i b<strong>og</strong><strong>en</strong> er både forfrisk<strong>en</strong>de, professionel,<br />

varm <strong>og</strong> personlig. Hans pointer understøttes af refer<strong>en</strong>cer til<br />

aktuel forskning, historier fra hans kliniske arbejde samt ramm<strong>en</strong>de<br />

citater, metaforer <strong>og</strong> poetiske anekdoter. Harris fortæller<br />

desud<strong>en</strong> om sine egne smertefulde oplevelser forbundet med sin<br />

søns autisme samt sin fars død, hvilket giver b<strong>og</strong><strong>en</strong> et troværdigt<br />

<strong>og</strong> personligt præg.<br />

B<strong>og</strong><strong>en</strong> er <strong>en</strong> fremrag<strong>en</strong>de selvhjælpsb<strong>og</strong> <strong>og</strong> kan med fordel<br />

desud<strong>en</strong> læses af behandlere. Jeg anbefaler d<strong>en</strong> varmt til alle,<br />

som interesserer sig for ACT <strong>og</strong> for arbejdet med at komme<br />

videre, når virkelighed<strong>en</strong> slår hårdt.<br />

Rikke Kjelgaard


› ANMELDELSE<br />

Skam i livet –<br />

Skam kan forstås som ”psyk<strong>en</strong>s smertes<strong>en</strong>sor”. Lars J. Sør<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>har</strong> skrevet <strong>en</strong><br />

b<strong>og</strong>, som går fuldt i dybde <strong>og</strong> bredde med begrebet – i teori <strong>og</strong> hverdagspraksis.<br />

L<br />

ivserfaring, overblik <strong>og</strong> følsomme indsigter g<strong>en</strong>nemstrømmer<br />

de nuancerede beskrivelser <strong>og</strong> analyser af skamfølelsernes<br />

omfatt<strong>en</strong>de virkninger <strong>og</strong> betydninger, som Lars J.<br />

Sør<strong>en</strong>s<strong>en</strong> skriver om i sin nye b<strong>og</strong>, ”Skam – medfødt <strong>og</strong> tillært”.<br />

Forfatter<strong>en</strong> kommer langt omkring <strong>og</strong> i dybd<strong>en</strong> om skam,<br />

skyld, selvværd <strong>og</strong> selvtillid, såvel i teoretiske som i meget konkrete<br />

eksempler på, hvorledes begreberne forekommer <strong>og</strong> fremtræder<br />

i hverdagslivet. <strong>De</strong>tte anskueliggøres konkret ved h<strong>en</strong>visning<br />

til gyldne øjeblikke i forskellige film <strong>og</strong> romaner. Således belyser<br />

b<strong>og</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> meget dyb forståelse af empati<strong>en</strong>s væs<strong>en</strong> ved fortræffeligt<br />

valgte eksempler.<br />

I første del g<strong>en</strong>nemgås skamfølelsernes fremtrædelsesformer.<br />

<strong>De</strong>r indkredses grundigt de typiske positioner <strong>og</strong> associerede<br />

følelser <strong>og</strong> processer, som opstår i forbindelse med skamm<strong>en</strong>s<br />

tilsynekomst i oplevels<strong>en</strong>. I hele analys<strong>en</strong> er forfatter<strong>en</strong> optaget af<br />

kunst<strong>en</strong>s, folkeviddets <strong>og</strong> ord<strong>en</strong>es betydninger i indkredsning<strong>en</strong><br />

af skamfænom<strong>en</strong>er. Udpluk: Skam kan forstås som ”psyk<strong>en</strong>s<br />

smertes<strong>en</strong>sor”. Angst i forbindelse med skam kan opstå som <strong>en</strong><br />

funktion af overstimulering, når d<strong>en</strong> psykiske smerte ikke kan<br />

rummes i kontakt<strong>en</strong> mellem selv <strong>og</strong> and<strong>en</strong>. Første del er mættet<br />

med vedkomm<strong>en</strong>de terapeutiske indsigter, som gives med ærbødig,<br />

forsigtig <strong>og</strong> sikker hånd.<br />

I and<strong>en</strong> del åbnes for <strong>en</strong> vifte af dybe indsigter i skamm<strong>en</strong>s<br />

natur (d<strong>en</strong> angår vær<strong>en</strong>) <strong>og</strong> skyld<strong>en</strong>s (d<strong>en</strong> angår gør<strong>en</strong>).<br />

Skamdannels<strong>en</strong>s uafgrænsethed, forladthed <strong>og</strong> narcissismemangel<br />

analyseres ind mod skyld<strong>en</strong>s afgræns<strong>en</strong>de, narcissismemættede<br />

mulighed for at tage ansvar selv.<br />

Skam relateres til forskellige faghistorisk vigtige bidrag til<br />

forståels<strong>en</strong> af selvets udvikling, <strong>og</strong> forfatter<strong>en</strong> fremhæver d<strong>en</strong><br />

neuroaffektive psykoterapis beskrivelser af kontaktforløb, som d<strong>en</strong><br />

mest respektfulde over for oplevels<strong>en</strong>. Således <strong>og</strong>så i <strong>en</strong> hurtig <strong>og</strong><br />

dyb analyse af samm<strong>en</strong>hænge mellem skam & vold <strong>og</strong> skam &<br />

socialisering, hvor ”nervesystemshistorieforståels<strong>en</strong>” fortsat fast-<br />

BOgdata<br />

holdes som alm<strong>en</strong>psykol<strong>og</strong>isk grundlag for skam <strong>og</strong> vold i alle<br />

kulturer. Her peges på, hvordan skam <strong>og</strong> skænding kan lede til<br />

selvskade, mord <strong>og</strong> selvmord.<br />

Fælles om det hele<br />

Afsnittet ”Livslyst<strong>en</strong>s psykoseksuelle landskab” præs<strong>en</strong>terer <strong>en</strong><br />

fænom<strong>en</strong>ol<strong>og</strong>isk drejet, respektfuld opdatering af dele af psykoanalys<strong>en</strong>s<br />

oprindelige, øj<strong>en</strong>åbn<strong>en</strong>de <strong>og</strong> frigør<strong>en</strong>de fortællinger om<br />

børns udvikling <strong>og</strong> d<strong>en</strong> voksne personligheds mønstre. ”Fra barnet<br />

er født, rækker det ud med øjn<strong>en</strong>e – int<strong>en</strong>st <strong>og</strong> med voldsom<br />

kraft.” Blikket i d<strong>en</strong> orale fase er afgør<strong>en</strong>de for al kontakt, især i<br />

skabels<strong>en</strong> af skam <strong>og</strong> i heling<strong>en</strong> af d<strong>en</strong> destruktive form for skam.<br />

I 3. del sættes skam i <strong>en</strong> behandlingsmæssig samm<strong>en</strong>hæng.<br />

Sør<strong>en</strong>s<strong>en</strong>s eg<strong>en</strong> – analytisk-reflekterede -”forkerthedss<strong>en</strong>sor”<br />

peger på farlige, aktualiserbare pot<strong>en</strong>tialer i de medicinske, procedurale<br />

forkortelser i de psykiatriske institutioner. Procedurer <strong>og</strong><br />

spr<strong>og</strong> skal jo forvaltes varsomt i kontakt<strong>en</strong> med medm<strong>en</strong>nesket.<br />

<strong>De</strong>tte behov understreges ved at anvise, hvordan det er muligt at<br />

være i hel<strong>en</strong>de tilstedevær<strong>en</strong> i samhørighed<strong>en</strong> med pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> som<br />

medm<strong>en</strong>neske. ”Forkerthed” er med i skabels<strong>en</strong> af de psykiske<br />

sygdomme – <strong>og</strong> skal ikke bare mødes som <strong>en</strong> følge af dem.<br />

Pati<strong>en</strong>ter skal ikke al<strong>en</strong>e lyttes til, m<strong>en</strong> om muligt mødes med<br />

kærlige øjne, m<strong>en</strong>er Lars Sør<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

Skrivestil<strong>en</strong> er så nær <strong>og</strong> vedkomm<strong>en</strong>de, at d<strong>en</strong> kan vække<br />

læser<strong>en</strong>s egne, indre <strong>og</strong> associer<strong>en</strong>de demonstrationer af det, der<br />

fortælles om. Ved g<strong>en</strong>optaget læsning afdækkes <strong>og</strong> fastholdes de<br />

alm<strong>en</strong>m<strong>en</strong>neskelige dim<strong>en</strong>sioner i dette oplevelige. Velgør<strong>en</strong>de at<br />

føle sig guidet, set <strong>og</strong> mødt i g<strong>en</strong>k<strong>en</strong>dels<strong>en</strong> <strong>og</strong> g<strong>en</strong>kaldels<strong>en</strong> af<br />

oplevelser, som er så flygtige, dramatiske <strong>og</strong> voldsomme i vort liv.<br />

Så er vi mere fælles om det hele ig<strong>en</strong>?<br />

Lars. J. Sør<strong>en</strong>s<strong>en</strong>: ”Skam – medfødt <strong>og</strong> tillært. Når skam fører til sjælemord”,<br />

Hans Reitzels Forlag, 2013. 183 sider. 250 kr.<br />

John Hartwich & Johnny Peters<strong>en</strong>


› NYE BØGER<br />

Maria Christ<strong>en</strong>s<strong>en</strong> & sv<strong>en</strong>d Løbner Mads<strong>en</strong>:<br />

› Flerkulturelle rødder.<br />

B<strong>og</strong><strong>en</strong> kortlægger, hvilke faktorer – kulturelt <strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>isk<br />

– der spiller ind i dannels<strong>en</strong> af d<strong>en</strong> ny personlighedstype.<br />

Som n<strong>og</strong>et helt nyt samm<strong>en</strong>holdes<br />

erfaringer fra flerkulturelle, som er vokset op i<br />

Danmark, med erfaringer fra danskere, som er vokset<br />

op i udlandet. Pointerne illustreres g<strong>en</strong>nem interviews<br />

med m<strong>en</strong>nesker, der <strong>har</strong> oplevet kulturskift <strong>og</strong> kulturchok<br />

på eg<strong>en</strong> krop.<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag, 2012, 200 sider, 278 kr.<br />

Mads Hermans<strong>en</strong>, ole Løw & vibeke Peters<strong>en</strong>:<br />

› Kommunikation <strong>og</strong> samarbejde – i professionelle<br />

relationer.<br />

Handler om, hvordan vi udvikler et giv<strong>en</strong>de samarbejde<br />

i professionelle relationer. <strong>De</strong>n indeholder både<br />

teori <strong>og</strong> <strong>en</strong> række praktiske øvelser. B<strong>og</strong><strong>en</strong> giver alle,<br />

der arbejder professionelt med andre m<strong>en</strong>nesker vid<strong>en</strong><br />

om <strong>og</strong> vejledning i, hvordan de kan varetage dette<br />

arbejde. 3. udgave, blandt andet med mere læringsteori<br />

<strong>og</strong> narrativ teori.<br />

Akademisk Forlag, 2013, 237 sider, 299 kr.<br />

B<strong>en</strong>te Boserup & anna Louise stevnhøj:<br />

› Børn i skilsmisser.<br />

Hvert tredje barn oplever, at far <strong>og</strong> mor lever hver for<br />

sig, <strong>og</strong> alle fagpersoner vil med jævne mellemrum stå<br />

over for et barn, hvis forældre er midt i <strong>en</strong> skilsmisse.<br />

Hæftet, som foreligger i 2. udgave, beskriver, hvad<br />

børn i forskellige aldre <strong>har</strong> brug for fra skole <strong>og</strong> institution,<br />

når mor <strong>og</strong> far går fra hinand<strong>en</strong>. Hæftet indeholder<br />

desud<strong>en</strong> forslag til handleplaner <strong>og</strong> lovgivning<br />

<strong>og</strong> fortæller om de regler, der gælder for institution<strong>en</strong>s/skol<strong>en</strong>s<br />

videregivelse af oplysninger etc.<br />

Børns Vilkår, 2012, 69 sider, 150 kr.<br />

(www.boernsvilkaar.dk)<br />

nYe BØger<br />

præs<strong>en</strong>terer løb<strong>en</strong>de de nye<br />

b<strong>og</strong>udgivelser primært ind<strong>en</strong><br />

for det psykol<strong>og</strong>iske område.<br />

<strong>De</strong>t redaktionelle princip er at<br />

søge inspiration til omtal<strong>en</strong> fx i<br />

forlag<strong>en</strong>es pressemeddelelser.<br />

En omtale er <strong>en</strong> omtale – ikke<br />

redaktion<strong>en</strong>s anbefaling af<br />

b<strong>og</strong><strong>en</strong>.<br />

Prisangivelserne er vejled<strong>en</strong>de.<br />

nadja U. Prætorius:<br />

› <strong>De</strong>n etiske udfordring i <strong>en</strong> global tid.<br />

Giver et signalem<strong>en</strong>t af tid<strong>en</strong> <strong>og</strong> reflekterer over<br />

nødv<strong>en</strong>dighed<strong>en</strong> af, at vi træder i karakter som <strong>en</strong>gagerede<br />

borgere i opgøret med d<strong>en</strong> hersk<strong>en</strong>de markedstænknings<br />

umyndiggørelse <strong>og</strong> reduktion af m<strong>en</strong>nesket<br />

<strong>og</strong> m<strong>en</strong>neskelige relationer. At vi hver især <strong>og</strong><br />

i kollektive samm<strong>en</strong>hænge bidrager til udfoldels<strong>en</strong> af<br />

vort m<strong>en</strong>neskelige pot<strong>en</strong>tiale for at samarbejde <strong>og</strong> leve<br />

i g<strong>en</strong>sidigt berig<strong>en</strong>de <strong>og</strong> m<strong>en</strong>ingsfulde fællesskaber i<br />

respekt for hinand<strong>en</strong> <strong>og</strong> vore fælles livsvilkår.<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag, 2013, 295 sider, 378 kr.<br />

Mikael sonne & Jan tønnesvang:<br />

› Integrativ Gestalt Praksis.<br />

B<strong>og</strong><strong>en</strong> viser, hvordan Integrativ Gestalt Praksis – med<br />

afsæt i <strong>en</strong> systematisk feltforståelse <strong>og</strong> et helhedsbegreb<br />

om m<strong>en</strong>nesket – inkluderer de mest fundam<strong>en</strong>tale<br />

grundprincipper fra gestalttilgang<strong>en</strong> i <strong>en</strong> integrativ<br />

begrebsramme, som muliggør dial<strong>og</strong> med andre<br />

former for teoretisk, empirisk <strong>og</strong> praktisk vid<strong>en</strong>sudvikling<br />

om m<strong>en</strong>neskelige livsprocesser.<br />

Hans Reitzels Forlag, 2013, 239 sider, 300 kr.<br />

Hanne Fredslund:<br />

› Evaluering i et narrativt perspektiv.<br />

Præs<strong>en</strong>terer <strong>en</strong> model for, hvordan indsatser kan<br />

blive vurderet eller evalueret i et narrativt perspektiv.<br />

Afsættet for narrativ evaluering er de konkrete fortællinger<br />

om indsats<strong>en</strong> frem for g<strong>en</strong>erelle vurderinger af<br />

d<strong>en</strong>. Vi skaber m<strong>en</strong>ing i vores erfaringer g<strong>en</strong>nem fortællinger<br />

– <strong>og</strong> derfor kan fortællingerne bruges, når vi<br />

ønsker at evaluere <strong>en</strong> indsats. Formålet er at skabe de<br />

bedst mulige betingelser for det videre arbejde med at<br />

udvikle d<strong>en</strong> indsats, der evalueres.<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag, 2013, 176 sider, 248 kr.


Hvem går hvis ærinde?<br />

<strong>De</strong>r er n<strong>og</strong>et, der g<strong>en</strong>nem lang tid <strong>har</strong> undret<br />

mig, når det kommer til Dansk<br />

Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ings rolle i varetagels<strong>en</strong> af<br />

over<strong>en</strong>skomstaftal<strong>en</strong> med regionerne. Set<br />

fra mit perspektiv er der n<strong>og</strong>et, der ikke<br />

hænger samm<strong>en</strong> …<br />

Jeg <strong>har</strong> vanskeligt ved at se, at Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

kan undværes om forhandlingsbordet<br />

i forhold til udarbejdels<strong>en</strong> af<br />

over<strong>en</strong>skomstaftalerne med Danske Regioner.<br />

M<strong>en</strong> – hvis for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> skulle være<br />

tro mod, at de her forhandler på vegne<br />

af psykol<strong>og</strong>er under et liberalt erhvervs<br />

vilkår <strong>og</strong> rettigheder, skulle man sætte alt<br />

ind på at få indskrevet d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte psykol<strong>og</strong>s<br />

ret til at bestemme eg<strong>en</strong>betalingsdel<strong>en</strong>.<br />

Jeg undrer mig over Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s<br />

position <strong>og</strong> rolle i process<strong>en</strong>, når<br />

der er ledige ydernumre til besættelse.<br />

<strong>De</strong>t er signalforvirring, at ansøgning<strong>en</strong><br />

om et ydernummer skal s<strong>en</strong>des til Dansk<br />

Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, <strong>og</strong> hvor <strong>en</strong> af for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>s<br />

ansatte bruger tid på dette. <strong>De</strong>t er jo<br />

Danske Regioner, der <strong>har</strong> behov for psykol<strong>og</strong>er!<br />

Hvorfor skal Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

være med til at fastsætte kriterierne for,<br />

hvem der er kvalificeret nok til <strong>en</strong> kontrakt<br />

med Danske Regioner, <strong>og</strong> hvorfor<br />

skal for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> være med til at ”ansætte”<br />

de psykol<strong>og</strong>er, som regionerne <strong>har</strong> brug<br />

for? <strong>De</strong>nne konstruktion – at Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

<strong>har</strong> indflydelse på udvælgels<strong>en</strong><br />

– ses ikke andre steder, hverk<strong>en</strong> på<br />

private eller off<strong>en</strong>tlige arbejdspladser.<br />

Konstruktion<strong>en</strong> forplumrer, at opgav<strong>en</strong><br />

<strong>og</strong> ansvaret er regionernes, med det resultat,<br />

at selvstændige psykol<strong>og</strong>er med<br />

<strong>og</strong> ud<strong>en</strong> ydernummer retter deres frustration<br />

over d<strong>en</strong> mangl<strong>en</strong>de samm<strong>en</strong>-<br />

hæng i ordning<strong>en</strong> mod vores eg<strong>en</strong> for<strong>en</strong>ing!<br />

Har d<strong>en</strong>ne konstruktion indflydelse<br />

på, at mange oplever, at vores for<strong>en</strong>ing<br />

ikke arbejder for medlemmernes<br />

interesser i at skabe så ord<strong>en</strong>tlige forhold<br />

for 1) selvstændige psykol<strong>og</strong>er g<strong>en</strong>erelt,<br />

<strong>og</strong> 2) de psykol<strong>og</strong>er, der arbejder for regionerne?<br />

<strong>De</strong>t kommer til at se ud, som om<br />

Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> går regionernes<br />

ærinde. Hvordan kan det være, at for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

føler sig pligtig til at sikre, at<br />

regionernes budgetter ikke bliver overskredet?<br />

Hvordan kan det være, at det for<br />

Eva Secher Mathias<strong>en</strong> giver m<strong>en</strong>ing at<br />

skrive: ”Vi <strong>har</strong> forpligtet os til at forsøge<br />

at holde os ind<strong>en</strong> for d<strong>en</strong> økonomiske<br />

ramme?” Hvordan kan man overhovedet<br />

have accepteret <strong>en</strong> aftale om, at det er d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>kelte psykol<strong>og</strong>, der bliver økonomisk<br />

straffet, hvis regionernes budgetter overskrides?<br />

Hvor bør de økonomiske styringspligter<br />

rettelig være placeret? Hos kund<strong>en</strong><br />

(regionerne), hos h<strong>en</strong>viserne (lægerne)<br />

eller hos leverandørerne (psykol<strong>og</strong>erne)?<br />

Ville det ikke være reelt, at regionerne<br />

selv påt<strong>og</strong> sig ansvaret for at styre deres<br />

udgifter til psykol<strong>og</strong>behandlinger? <strong>De</strong><br />

kan blandt andet sætte loft over antal<br />

h<strong>en</strong>visninger pr. år, <strong>og</strong> de kan reducere<br />

antallet af tildelte timer pr. h<strong>en</strong>visning. Så<br />

ville det <strong>og</strong>så blive synligt, at vores samfund<br />

<strong>har</strong> <strong>en</strong> vis pose p<strong>en</strong>ge til behandling<br />

af psykisk mistrivsel, <strong>og</strong> at d<strong>en</strong> p.t. ikke<br />

dækker behovet.<br />

Hvis vi som for<strong>en</strong>ing satte alt ind på<br />

at ændre styringsmekanism<strong>en</strong>, så det ikke<br />

er antallet af ydernumre, der styrer antallet<br />

af behandlinger, ville det støtte mulighederne<br />

for, at selvstændige psykol<strong>og</strong>er<br />

› DEBAT<br />

reelt kan agere ind<strong>en</strong> for et liberalt erhvervs<br />

vilkår <strong>og</strong> muligheder. <strong>De</strong>r kunne<br />

åbnes op for antallet af selvstændige psykol<strong>og</strong>er<br />

med praksisover<strong>en</strong>skomst.<br />

V<strong>en</strong>telisteproblematikk<strong>en</strong> ville blive<br />

fjernet fra d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte psykol<strong>og</strong>, <strong>og</strong> det<br />

vil ikke længere være psykol<strong>og</strong>erne, der<br />

fremstår som flaskehals<strong>en</strong>, når borgere<br />

med behov for psykol<strong>og</strong>behandling ikke<br />

kan komme i gang med behandling<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong>t vil blive synligt for <strong>en</strong>hver, at flaskehals<strong>en</strong><br />

rettelig er placeret hos <strong>og</strong> styres af<br />

regionerne.<br />

Tina Espander<br />

Komm<strong>en</strong>tar:<br />

At Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing lægger stor<br />

vægt på at være <strong>en</strong> del af udvælgels<strong>en</strong> af,<br />

hvem der får tildelt ydernummer, er ikke<br />

tilfældigt. <strong>De</strong>t skyldes ønsket om at sikre,<br />

at ydernumr<strong>en</strong>e tildeles de mest kvalificerede<br />

psykol<strong>og</strong>er – <strong>og</strong> ikke gives ud fra<br />

r<strong>en</strong>t administrative h<strong>en</strong>syn som ge<strong>og</strong>rafi,<br />

handicapadgang <strong>og</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte psykol<strong>og</strong>s<br />

p<strong>en</strong>gepung.<br />

<strong>De</strong>t er rigtigt, som Tina Espander<br />

påpeger, at der på andre fagområder, som<br />

fx de privat praktiser<strong>en</strong>de læger, ikke på<br />

samme måde er nedsat et bedømmelsesudvalg.<br />

Forklaring<strong>en</strong> er, at man <strong>har</strong> <strong>en</strong><br />

formel uddannelse til speciallæge i alm<strong>en</strong><br />

medicin, som kvalificerer til at blive yder,<br />

<strong>og</strong> så er det ge<strong>og</strong>rafi<strong>en</strong> <strong>og</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

læges p<strong>en</strong>gepung, der afgør, om vedkomm<strong>en</strong>de<br />

kan købe <strong>en</strong> lægepraksis <strong>og</strong> dermed<br />

få et ydernummer.<br />

Vi m<strong>en</strong>er ikke, at et sådan system vil<br />

være h<strong>en</strong>sigtsmæssigt, hverk<strong>en</strong> for psyko-<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 23


› DEBAT<br />

l<strong>og</strong>erne eller for kli<strong>en</strong>terne. <strong>De</strong>rfor<br />

holder vi fast på, at for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> skal<br />

have to repræs<strong>en</strong>tanter i bedømmelsesudvalget,<br />

der kan v<strong>og</strong>te over d<strong>en</strong> faglige<br />

kvalitet blandt de ansøgere, som vælges.<br />

Når ansøgningerne skal s<strong>en</strong>des til<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ings sekretariat,<br />

skyldes det <strong>en</strong> beslutning om at dele de<br />

forskellige sekretariatsopgaver, der<br />

ligger i forbindelse med praksisover<strong>en</strong>skomst<strong>en</strong>.<br />

Danske Regioner er i stedet<br />

sekretariat for Landssamarbejdsudvalget<br />

<strong>og</strong> de <strong>en</strong>kelte regioner varetager<br />

sekretariatsfunktion<strong>en</strong> for de Regionale<br />

Samarbejdsudvalg.<br />

<strong>De</strong>n økonomiske ramme i udvidels<strong>en</strong><br />

af angst <strong>og</strong> depression er ikke stor<br />

nok. <strong>De</strong>t konstaterede vi allerede, da vi<br />

ved forhandlingerne af udvidels<strong>en</strong> af<br />

aldersgrænserne blev præs<strong>en</strong>teret for<br />

ramm<strong>en</strong>. Vi m<strong>en</strong>te d<strong>en</strong>gang <strong>og</strong> m<strong>en</strong>er<br />

fortsat, at der er langt flere borgere,<br />

som kan få behov for <strong>en</strong> h<strong>en</strong>visning,<br />

<strong>en</strong>d der er afsat midler tid.<br />

Når vi alligevel valgte at indgå <strong>en</strong><br />

aftale med Danske Regioner <strong>og</strong> dermed<br />

forpligte os til d<strong>en</strong> økonomiske ramme,<br />

skyldtes det, at vi ønsker at beholde<br />

behandling<strong>en</strong> i psykol<strong>og</strong>klinikkerne <strong>og</strong><br />

at bevare vores over<strong>en</strong>skomst. Ved at<br />

sidde med ved bordet <strong>har</strong> vi <strong>en</strong> platform<br />

for s<strong>en</strong>ere ændringer – dvs. udvidelser<br />

– som vi selv <strong>har</strong> direkte indflydelse<br />

på.<br />

Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> valgte altså at<br />

indgå aftal<strong>en</strong> <strong>og</strong> samtidig arbejde for, at<br />

der kommer flere p<strong>en</strong>ge til angst <strong>og</strong><br />

depressionsbehandling. <strong>De</strong>rmed måtte<br />

vi acceptere, at der blev lavet <strong>en</strong> aftale<br />

med økonomistyring. Når det er sagt,<br />

m<strong>en</strong>er vi ikke, at psykol<strong>og</strong>erne skal<br />

sættes ned i honorar, m<strong>en</strong> at vi skal<br />

overholde ramm<strong>en</strong> for at vise, at behovet<br />

for psykol<strong>og</strong>hjælp er langt større<br />

<strong>en</strong>d det, der er afsat p<strong>en</strong>ge til.<br />

En kvoteordning over antallet af<br />

h<strong>en</strong>visninger pr. år kunne ligesom v<strong>en</strong>-<br />

SIDE 24 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

telister illustrere et behov. Når kvot<strong>en</strong><br />

er brugt, vil det tydeligt fremgå, at der<br />

ikke er p<strong>en</strong>ge nok til alle de borgere,<br />

som stadig står i kø for at få behandling.<br />

<strong>De</strong>t er <strong>en</strong> alvorlig konsekv<strong>en</strong>s ikke<br />

at kunne få d<strong>en</strong> behandling, man <strong>har</strong><br />

brug for, <strong>og</strong> som man <strong>har</strong> fået stillet<br />

i udsigt. Vi vil derfor helst ud<strong>en</strong> om<br />

dette sc<strong>en</strong>arie, m<strong>en</strong> må omv<strong>en</strong>dt erk<strong>en</strong>de,<br />

at det kan blive nødv<strong>en</strong>digt for<br />

at råbe politikerne op, som beslutter<br />

ramm<strong>en</strong>s størrelse.<br />

Ligesådan ville <strong>en</strong> nedsættelse af<br />

antal konsultationer pr. h<strong>en</strong>visning<br />

betyde, at flere kli<strong>en</strong>ter ikke vil kunne<br />

blive behandlet færdig. <strong>De</strong>rmed strider<br />

det mod vores høje krav til eg<strong>en</strong> faglige<br />

kvalitet <strong>og</strong> etik.<br />

V<strong>en</strong>telisterne er vores <strong>en</strong>este værktøj<br />

i <strong>en</strong> tid, hvor samfundet ikke kan<br />

købe hele verd<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> alle i stedet <strong>har</strong><br />

et ansvar for at overholde rigets husholdningsbudget.<br />

<strong>De</strong>t er med dem i<br />

hånd<strong>en</strong>, vi <strong>har</strong> <strong>en</strong> mulighed for at overbevise<br />

sundhedsminister<strong>en</strong> om, at behovet<br />

for behandling er langt større,<br />

<strong>en</strong>d der afsat p<strong>en</strong>ge til.<br />

Eva Secher Mathias<strong>en</strong>, formand<br />

Kredse<br />

Kreds Køb<strong>en</strong>havn-Frederiksberg<br />

› G<strong>en</strong>eralforsamling/årsmøde<br />

Kreds<strong>en</strong> indkalder til ordinær g<strong>en</strong>eralforsamling/årsmøde<br />

fredag 24. maj 2013 kl.<br />

16.00 i Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing,<br />

Stockholmsgade 27, Køb<strong>en</strong>havn Ø.<br />

Dagsord<strong>en</strong> i h<strong>en</strong>hold til vedtægterne.<br />

Styrels<strong>en</strong> er villig til g<strong>en</strong>valg.<br />

Arno Norske<br />

Kreds roskilde<br />

› Møde i Selvstændige Psykol<strong>og</strong>er<br />

Rettelse: I Psykol<strong>og</strong> Nyt 5/2013 er der angivet<br />

forkert ugedag til mødet 30. april 2013.<br />

Mødet finder rettelig sted tirsdag 30. april<br />

2013 kl. 16-18.<br />

Birgit Bruun<br />

Kreds ribe<br />

› G<strong>en</strong>eralforsamling<br />

Kreds<strong>en</strong> indkalder til g<strong>en</strong>eralforsamling<br />

15. april 2013 fra kl. 16.30. Vi skal have<br />

valgt to nye medlemmer ind i styrels<strong>en</strong>.<br />

I forbindelse med g<strong>en</strong>eralforsamling<strong>en</strong><br />

giver styrels<strong>en</strong> et gratis oplæg om Internetbaseret<br />

Terapi ved Anne Sofie Bauer,<br />

såvel som <strong>en</strong> gratis middag. Arrangem<strong>en</strong>tet<br />

afholdes på Arbejdsmedicinsk afdeling<br />

AMA, Østergade 81-83, Esbjerg.<br />

Sidste tilmeldingsfrist er 1. april 2013<br />

til vinlof@cancer.dk.<br />

Vinc<strong>en</strong>t Löffler<br />

Kreds nordjylland<br />

› G<strong>en</strong>eralforsamling<br />

Kreds<strong>en</strong> holdt g<strong>en</strong>eralforsamling 22.<br />

november 2012. Formand<strong>en</strong>s beretning<br />

<strong>og</strong> kasserer<strong>en</strong>s regnskab blev forelagt <strong>og</strong><br />

godk<strong>en</strong>dt. Ny styrelse blev valgt <strong>og</strong> konstituerede<br />

sig efterfølg<strong>en</strong>de: Birgit Q.<br />

Lundager (næstformand), Kirst<strong>en</strong> J.<br />

J<strong>en</strong>s<strong>en</strong> (formand), Inge Balslev (kasserer),<br />

Lea S. Treebak, Kirstine B. Lars<strong>en</strong>, Anne<br />

Christina Møller (webmaster), Mar<strong>en</strong>


Molts<strong>en</strong>, Gitte T. Ols<strong>en</strong> (sekretær) <strong>og</strong><br />

Mar<strong>en</strong> Molts<strong>en</strong>.<br />

Gitte Ols<strong>en</strong><br />

Kreds Fyn<br />

› Nyhedsbrev<br />

Du kan tilmelde dig Kreds Fyns nyhedsbrev<br />

på dp.kreds.fyn@gmail.com eller<br />

følge os på Facebook, ”DP Kreds Fyn”.<br />

Mal<strong>en</strong>e Hinrichs<strong>en</strong><br />

selsKaber<br />

Psykol<strong>og</strong>fagligt selskab for Klinisk Hypnose<br />

› Gratis foredrag<br />

Selskabet afholder onsdag 24. april 2013<br />

kl. 18-20 foredrag med Erik Hoffman,<br />

mag.art. i psykol<strong>og</strong>i: ”Hjern<strong>en</strong>s evolu tion:<br />

Fra krybdyrhjerne til m<strong>en</strong>neskehjerne.<br />

Frontallappernes <strong>og</strong> hjerne-hemisfærernes<br />

rolle ved ændrede <strong>og</strong> højere<br />

bevidsthedstilstande”.<br />

Sted: Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing,<br />

Stockholmsgade 27, Køb<strong>en</strong>havn Ø.<br />

Yderligere oplysninger på www.kliniskhypnose.org.<br />

Inge Guldal<br />

Børne- <strong>og</strong> Familiepsykol<strong>og</strong>isk selskab<br />

› Fyraft<strong>en</strong>smøderække<br />

Selskabet afholder i løbet af 2013 fire<br />

fyraft<strong>en</strong>smøder med temaet ”Børne-<br />

familiepsykol<strong>og</strong>isk praksis i forskellige<br />

arbejdskontekster”. Alle møder holdes i<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, Stockholmsgade<br />

27, Køb<strong>en</strong>havn Ø kl. 17-20. <strong>De</strong>r vil<br />

være let forplejning.<br />

Pris for deltagelse for medlemmer af<br />

selskabet: Ét arrangem<strong>en</strong>t 50 kr. Alle fire<br />

arrangem<strong>en</strong>ter: 150 kr. Pris for deltagelse<br />

i ét arrangem<strong>en</strong>t for ikke-medlemmer:<br />

125 kr. <strong>De</strong>r kan betales kontant ved arrangem<strong>en</strong>tet,<br />

hvor det <strong>og</strong>så er muligt at<br />

indmelde sig i selskabet.<br />

1. møde: mandag 29. april 2013<br />

”Flerfamilieterapi i kommunalt regi”<br />

(oplæg ved Tina Møllmann J<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>og</strong><br />

Birgit Lynggård Hans<strong>en</strong>). 2. møde: torsdag<br />

30. maj 2013 ”Eksist<strong>en</strong>tiel<br />

Familiebehandling i døgnregi” (oplæg<br />

ved Iver Hecht). 3. møde: onsdag 4. september<br />

2013 ”Theraplay i kommunalt<br />

regi” (nærmere følger). 4. møde: onsdag<br />

4. december 2013 ”Familiearbejde i psykiatri<strong>en</strong>”<br />

(nærmere følger). Opdateres<br />

<strong>og</strong>så på www.dp.dk.<br />

Af h<strong>en</strong>syn til forplejning bedes man<br />

tilmelde sig til Annette Hejgaard på hejgaard@kabelmail.dk<br />

s<strong>en</strong>est <strong>en</strong> uge før<br />

pågæld<strong>en</strong>de arrangem<strong>en</strong>t.<br />

Tina Møllmann J<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Øvrigt<br />

Forum for eksist<strong>en</strong>tiel Psykol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> terapi<br />

› Studiekreds<br />

Emne: Foucault/Binswanger: Drøm &<br />

eksist<strong>en</strong>s. Vi læser Foucaults 50 siders<br />

forord til Binswangers “Drøm & eksist<strong>en</strong>s”<br />

med fokus på Foucaults forståelse<br />

af drøm & imagination, samt på forholdet<br />

mellem Heidegger, Binswanger &<br />

Foucault. Introducer<strong>en</strong>de oplæg ved<br />

Anders Thingmand & Anders Dræby<br />

Sør<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Tekster tils<strong>en</strong>des ved h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>delse<br />

til anders@thingmand.dk.<br />

Tid <strong>og</strong> sted: Onsdag 10. <strong>og</strong> 24. april<br />

2013 kl. 19-21 på Køb<strong>en</strong>havns<br />

Universitet, CSS., Øster Farimagsgade 5,<br />

Køb<strong>en</strong>havn. Lokale 10.1.01. <strong>De</strong>ltagelse er<br />

gratis. Læs mere: www.eksist<strong>en</strong>tielpsykol<strong>og</strong>i.dk.<br />

Emilie Strøm<br />

det danske sigmund Freud selskab<br />

› Foredrag<br />

Christian Dorph, digter <strong>og</strong> krimiforfatter,<br />

læser op <strong>og</strong> fortæller om sin b<strong>og</strong> ”En<br />

drøm om kærlighed”, som udkommer på<br />

Gyld<strong>en</strong>dal i dette forår. Han taler desud<strong>en</strong><br />

om sine inspirationskilder,<br />

› MØDER & MEDDELELSER<br />

Kierkegaard, Strindberg, Ernst Jünger<br />

m.fl.<br />

Tid <strong>og</strong> sted: Tirsdag 2.april 2013 kl.<br />

19.30-21.30 i Løngangstræde 37 B, 4. th.<br />

Køb<strong>en</strong>havn K. Entré kr. 80, studer<strong>en</strong>de<br />

40. Se mere på http://freudselskabet.dk.<br />

Tilmelding nødv<strong>en</strong>dig til freudselskabet@<br />

gmail.com.<br />

B<strong>en</strong>te Peters<strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong>iortræf<br />

”Ældrebyrde” <strong>og</strong> ”det grå guld”<br />

<strong>De</strong>t siges, at kært barn <strong>har</strong> mange<br />

navne. Som når s<strong>en</strong>iorgrupp<strong>en</strong> snart<br />

kaldes ældrebyrd<strong>en</strong> <strong>og</strong> snart det grå<br />

guld!<br />

S<strong>en</strong>iortræf byder velkomm<strong>en</strong> til<br />

forårets andet af tre møder lørdag<br />

20. april 2013 kl. 10.30 til 13.30 i<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, Kantin<strong>en</strong><br />

i kælder<strong>en</strong>, Stockholmsgade 27,<br />

Køb<strong>en</strong>havn Ø.<br />

På mødet lægges op til debat<br />

om, hvordan det opleves som s<strong>en</strong>iorpsykol<strong>og</strong>,<br />

<strong>og</strong> som s<strong>en</strong>ior i det hele<br />

taget, at eksistere i spændingsfeltet<br />

mellem ældrebyrd<strong>en</strong> <strong>og</strong> det grå guld.<br />

Psykol<strong>og</strong>erne Annemarie Schrøder<br />

<strong>og</strong> Annette Ar<strong>en</strong>sø guider os ig<strong>en</strong>nem<br />

debatt<strong>en</strong>.<br />

Af h<strong>en</strong>syn til oplysning om dørkode<br />

<strong>og</strong> bestilling af smørrebrød skal<br />

tilmelding ske til Heidi Strehmel,<br />

tlf. 35 26 99 55. Frist for tilmelding er<br />

17. april 2013.<br />

Nina Koeller &<br />

Anne O. Wilhelm-Hans<strong>en</strong><br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 25


Kommunalt Ansatte Psykol<strong>og</strong>ers Sektion<br />

VINGSTED 2013<br />

Tema:<br />

Familier, børn, tab, traumer, kriser – udviklingsbelast<strong>en</strong>de faktorer.<br />

Hvordan kobler vi d<strong>en</strong> psykotraumatol<strong>og</strong>iske vid<strong>en</strong> med<br />

udviklingsteori<strong>en</strong> – <strong>og</strong> hvordan forholder vi os til disse felter<br />

i d<strong>en</strong> kommunale praksis?<br />

Vingsted 2013 handler om kriser <strong>og</strong> traumer. Både om de akutte <strong>og</strong><br />

livsomvælt<strong>en</strong>de kriser <strong>og</strong> om de traumer, vi pådrager os g<strong>en</strong>nem vedvar<strong>en</strong>de<br />

belastninger <strong>og</strong> uh<strong>en</strong>sigtsmæssige udviklingsbetingelser.<br />

Psykotraumatol<strong>og</strong>i<strong>en</strong> bliver i stig<strong>en</strong>de omfang <strong>en</strong> del af d<strong>en</strong> kommunale<br />

psykol<strong>og</strong>s arbejdsfelt, <strong>og</strong> g<strong>en</strong>nem <strong>en</strong> variation af workshops <strong>og</strong> temadage<br />

giver kurset <strong>en</strong> bred indføring i særlige forståelser <strong>og</strong> behandlinger<br />

af kriser <strong>og</strong> traumer.<br />

Temaerne: Du vil høre om d<strong>en</strong> teoretiske forståelse af paradigmeskiftet<br />

fra krisepsykol<strong>og</strong>i til psykotraumatol<strong>og</strong>i, d<strong>en</strong> psykotraumatol<strong>og</strong>iske<br />

forståelse af kris<strong>en</strong>, traumet, efterreak tionerne <strong>og</strong> resili<strong>en</strong>steori<strong>en</strong>,<br />

forud<strong>en</strong> konkrete behandlingsmetoder som Theraplay.<br />

I workshopp<strong>en</strong> kan du vælge at fokusere på behandlingsmetod<strong>en</strong><br />

Somatic Experi<strong>en</strong>ce, temaet stress <strong>og</strong> belastningsreaktioner eller på<br />

vold, der skaber traumatiser<strong>en</strong>de opvækstbetingelser for mange børn<br />

<strong>og</strong> familier. Har du behov for inspiration til udvikling<strong>en</strong> af et kriseberedskab<br />

i din organisation, eller til hvordan du kan foranstalte grupper for<br />

børn i sorg <strong>og</strong> krise, er dette <strong>og</strong>så mulige workshops i år.<br />

Tidspunkt:<br />

Tirsdag 24. september 2013 kl. 9.30 ­ torsdag 26. september kl. 16.00<br />

Sted:<br />

Vingsted C<strong>en</strong>tret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredst<strong>en</strong>, tlf. 75 86 55 33<br />

Målgruppe:<br />

Kommunalt ansatte psykol<strong>og</strong>er – m<strong>en</strong> alle psykol<strong>og</strong>er er naturligvis<br />

velkomne.<br />

Kursusafgift:<br />

4.396 kr. + moms. 5.495 kr. inkl. moms.<br />

Tilmelding & info:<br />

S<strong>en</strong>est 24. maj 2013 via www.dp.dk/Ving sted.<br />

KriSer oG TrauMer – er der <strong>en</strong> psykol<strong>og</strong> til stede?<br />

Godk<strong>en</strong>delse:<br />

Temadag<strong>en</strong>e er godk<strong>en</strong>dt i h<strong>en</strong>hold til Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ings specialistuddannelseskrav<br />

på det tvær gå<strong>en</strong>de modul: ”Sorg <strong>og</strong> krise hos<br />

børn”.<br />

Spørgsmål:<br />

Rettes til sekretær Vibeke Hjulmand, Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing,<br />

tlf. 35 25 97 25, vih@dp.dk.<br />

Tirsdag 24. september 2013<br />

09.00-09.30: ankomst. Kaffe <strong>og</strong> brød i forhall<strong>en</strong><br />

09.30-10.30: Velkomst v/Niels Morre, formand for KAPS<br />

Pl<strong>en</strong>um. Oplæg v/Pia Nystrøm <strong>og</strong> Berith Bro:<br />

G<strong>en</strong>erelle tanker om d<strong>en</strong> nationale strategi mod<br />

vold <strong>og</strong> om kriseberedskaber i det kommunale<br />

landskab<br />

10.30-12.30: Workshops – vælg én af følg<strong>en</strong>de fem:<br />

Berith Bro, cand.psych., specialist <strong>og</strong> supervisor i<br />

psykotraumatol<strong>og</strong>i: ud af klinikk<strong>en</strong> – om psykol<strong>og</strong>isk<br />

krisehjælpsorganisering <strong>og</strong> de behandlingsmæssige<br />

udfordringer i krisearbejdet.<br />

Om behandlingsmæssige udfordringer ved det akutte<br />

krisearbejde <strong>og</strong> det sub­akutte arbejde med traumer.<br />

<strong>De</strong>r ses bl.a. på de nødv<strong>en</strong>dige kompet<strong>en</strong>cer<br />

hos psykol<strong>og</strong><strong>en</strong> <strong>og</strong> på psykol<strong>og</strong>rollerne i det akutte<br />

arbejde <strong>og</strong> krisestyring<strong>en</strong>. <strong>De</strong>sud<strong>en</strong> vigtige aspekter<br />

ved børns krisereaktioner, bær<strong>en</strong>de principper for<br />

interv<strong>en</strong>tionsvalg – <strong>og</strong> meget mere.<br />

Birgitte Nørbo, cand.psych., specialist i klinisk<br />

psykol<strong>og</strong>i, organisationspsykol<strong>og</strong>: Negativ stress<br />

– som tab af kontakt til umistelige m<strong>en</strong>neskelige<br />

værdier.<br />

På workshopp<strong>en</strong> g<strong>en</strong>nemgås forskellige perspektiver<br />

på negativ stress set i forhold til individ, gruppe,<br />

arbejdsplads/organisation/samfund. Workshopp<strong>en</strong><br />

vil bl.a. komme omkring: Udfordringer <strong>og</strong> opmærksomhedspunkter<br />

i d<strong>en</strong> kliniske praksis. <strong>De</strong>finition af<br />

stress <strong>og</strong> forskell<strong>en</strong> på travlhed <strong>og</strong> stress samt comorbiditet?<br />

Hvordan undgår vi at skabe stress ved<br />

at have fokus på stress?<br />

Jes Dige, konsul<strong>en</strong>t ved Kræft<strong>en</strong>s Bekæmpelse:<br />

Sorggrupper – behandling af sorg <strong>og</strong> kriser hos<br />

børn <strong>og</strong> unge.<br />

Om de mange forskellige aspekter, der er ved arbejdet<br />

med børn <strong>og</strong> unge i sorg. Workshopp<strong>en</strong> vil skabe<br />

<strong>en</strong> fælles nysgerrighed, som udfordrer tankerne over<br />

for vores egne d<strong>og</strong>mer <strong>og</strong> hersk<strong>en</strong>de ideer <strong>og</strong> teorier<br />

omkring børn <strong>og</strong> sorg. Workshopp<strong>en</strong> må gerne<br />

efterlade deltagerne med flere spørgsmål <strong>en</strong>d svar<br />

– kan vi samm<strong>en</strong> skabe udfordringer, der sætter nye<br />

dagsordner?<br />

Pia Nystrøm, lektor i psykol<strong>og</strong>i, master i organisationsudvikling:<br />

Vold<strong>en</strong> som udløs<strong>en</strong>de faktor for<br />

traumet hos barnet <strong>og</strong> famili<strong>en</strong>.<br />

Beskæftiger sig med d<strong>en</strong> særlige dynamik, som


præger familier/parforhold, hvor vold<strong>en</strong> i større<br />

eller mindre grad er <strong>en</strong> del af hverdag<strong>en</strong>. Konsekv<strong>en</strong>serne<br />

af vold i famili<strong>en</strong>, som eksempelvis<br />

udviklingstraumer, tab af selvværd/integritet,<br />

PTSD <strong>og</strong> <strong>en</strong> lang række andre alvorlige problematikker,<br />

som både børn <strong>og</strong> voksne kan udvikle,<br />

vil blive belyst.<br />

Tove Mejdahl, cand.psych., specialist <strong>og</strong> supervisor<br />

i børnepsykol<strong>og</strong>i: Terapi med børn <strong>og</strong><br />

familier med afsæt i Se­metod<strong>en</strong>.<br />

Belyser terapi med børn <strong>og</strong> familier med afsæt<br />

i Somatic Experi<strong>en</strong>ce. Traumeteori kobles med<br />

tilknytningsteori, <strong>og</strong> ud fra det anv<strong>en</strong>des <strong>en</strong><br />

ressourceori<strong>en</strong>teret <strong>og</strong> anerk<strong>en</strong>d<strong>en</strong>de tilgang i<br />

behandling<strong>en</strong> af barn <strong>og</strong> familie.<br />

14.00­16.15 Workshops, fortsat<br />

17.00­18.00 Fagpolitisk indlæg v/KAPS­bestyrels<strong>en</strong><br />

18.30­19.30 Middag<br />

19.30­ G<strong>en</strong>eralforsamling i KaPS<br />

onsdag 25. september 2013<br />

9.00­12.00 Temadag – fælles for alle.<br />

Ask Elklit, professor i klinisk psykol<strong>og</strong>i, specialist<br />

<strong>og</strong> supervisor i psykoterapi <strong>og</strong> psykotraumatol<strong>og</strong>i:<br />

aspekter ved psykotraumatol<strong>og</strong>i<strong>en</strong>.<br />

Formålet er at give <strong>en</strong> grundlægg<strong>en</strong>de forståelse<br />

af børns reaktioner på tab, sorg, kriser<br />

<strong>og</strong> traumer. Traumereaktioner vil belyses ud<br />

fra erfarings­ <strong>og</strong> forskningsbaseret vid<strong>en</strong> om<br />

reaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser<br />

eller pludseligt opståede livsforandringer.<br />

Herunder akutte belastningsreaktioner <strong>og</strong> risikofaktorer<br />

for udvikling af langtidsproblematikker.<br />

Med baggrund i aktuel forskning samm<strong>en</strong>lignes<br />

forskellige former for traumatisering, med<br />

vægt på at forstå det komplekse samspil mellem<br />

risikofaktorer i personlighed<strong>en</strong>, i det sociale<br />

felt <strong>og</strong> af somatisk art.<br />

12.00­13.30 Frokost<br />

13.30­16.30 Temadag med Ask Elklit (fortsat)<br />

18.30­ Festmiddag<br />

Torsdag 26. september 2013<br />

8.00­09.00 Morg<strong>en</strong>mad <strong>og</strong> tjek ud<br />

9.00­12.00 individuel temadag. Vælg 1 eller 2<br />

Temadag 1: Jukka Mäkelä, childpsychiatrist and psychotherapist:<br />

recovery from trauma.<br />

The first part of the day will cover research on<br />

positive psychol<strong>og</strong>y in the context of trauma<br />

and recovery: post­traumatic growth. Instead of<br />

trauma theory as such, there will be use of<br />

neuroaffective theory and concepts from interpersonal<br />

neurobiol<strong>og</strong>y. Positive experi<strong>en</strong>ces in<br />

relationships are necessary for post­traumatic<br />

growth, but trauma oft<strong>en</strong> diminishes the capa­<br />

city towards these. The specific therapeutic<br />

method of Theraplay will be used to demonstrate<br />

how active <strong>en</strong>gaging, playful interaction<br />

can op<strong>en</strong> a child to the new, secure and growth<br />

<strong>en</strong>hancing relationships.<br />

Temadag 2: Niels Peter Rygaard, cand.psych., privatpraktiser<strong>en</strong>de:<br />

Forskning i traumer <strong>og</strong> resili<strong>en</strong>s<br />

omsat til praktiske metoder i psykol<strong>og</strong>arbejdet.<br />

Kontinuitet<strong>en</strong> i relationer til småbørn er under<br />

pres. Tidlig separation <strong>og</strong> hyppige traumatiser<strong>en</strong>de<br />

relationsbrud er ofte <strong>en</strong> kulturnorm snarere<br />

<strong>en</strong>d <strong>en</strong> undtagelse. Psykol<strong>og</strong><strong>en</strong> møder dette<br />

vilkår i eget liv såvel som hos kli<strong>en</strong>terne i form<br />

af usikre, angste forældre <strong>og</strong> sociale omsorgssystemer,<br />

som ikke kan samarbejde. <strong>De</strong>t ses hos<br />

<strong>en</strong> stor gruppe børn <strong>og</strong> unge, hvis opvækstvilkår<br />

producerer tab af m<strong>en</strong>ing, lavt selvværd, id<strong>en</strong>titetsproblemer,<br />

angst mv. Hvordan kan vi aktivt<br />

møde disse udfordringer på forskellige ni veauer?<br />

<strong>De</strong>tte belyses ved erfaringer fra praksis.<br />

12.00­13.00 Frokost<br />

13.00­16.00 Temadag, fortsat<br />

16.00­16.10 Farvel <strong>og</strong> på g<strong>en</strong>syn. v/Niels Morre, formand<br />

for KAPS


› RUBRIKANNONCER<br />

SIDE 28 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

D I SPUK<br />

Narrative <strong>og</strong> poststrukturalistiske perspektiver<br />

RECEPTION<br />

ALLAN HOLMGREN FYLDER 60<br />

Og vil derfor gerne invitere v<strong>en</strong>ner, nuvær<strong>en</strong>de<br />

<strong>og</strong> tidligere kursister <strong>og</strong> forretningsforbindelser<br />

til reception<br />

MANDAG DEN 29. APRIL KL. 14-17<br />

i DISPUK, Strandvej<strong>en</strong> 202, 3070 Snekkerst<strong>en</strong><br />

60 ÅR<br />

reception allan.indd 1 05-03-2013 14:46:19<br />

EvidEnsbasErEt<br />

bEhandling af Ptsd<br />

med Professor edna foa<br />

Prolonged exposure er <strong>en</strong> evid<strong>en</strong>s baseret<br />

behandlingsmetode til PTSD. <strong>De</strong>n <strong>har</strong> evid<strong>en</strong>s<br />

overfor PTSD som følge af ulykker,<br />

vold, seksuelle overgreb, krigstraumer mm.<br />

På 12 sessioner kan alvorlig PTSD behandles.<br />

Mød verd<strong>en</strong>sberømte Edna Foa<br />

til workshop i Kbh. 22­25. oktober 2013.<br />

<strong>De</strong>adline for tilmelding 15. april 2013.<br />

Mere information www.casper­aa<strong>en</strong>.com<br />

Uddannelse<br />

Narrativ<br />

i narrativ<br />

SamtaleprakSiS<br />

samtalepraksis<br />

for ledige<br />

– baSiSuddaNNelSe<br />

for ledige<br />

6 ugers gratis* selvvalgt uddannelse til dig der<br />

vil 6 ugers styrke gratis* dine færdigheder selvvalgt uddannelse i samtalepraksis til dig der<br />

i vil et styrke narrativt dine perspektiv.<br />

færdigheder i samtalepraksis i et<br />

narrativt perspektiv.<br />

Kursusstart i uge 9 2013.<br />

Plot Konsultation udbyder nu d<strong>en</strong>ne uddannelse i narrativ<br />

Plot samtalepraksis Konsultation i samarbejde udbyder nu d<strong>en</strong>ne med Metropol. uddannelse i narrativ samtalepraksis<br />

i Læs samarbejde mere om med uddannels<strong>en</strong> Metropol. Læs på www.plotkon.dk mere om uddannels<strong>en</strong> eller på på<br />

www.plotkon.dk<br />

www.metropol.dk,<br />

eller<br />

eller<br />

på<br />

ring<br />

www.metropol.dk,<br />

<strong>og</strong> hør mere om<br />

eller<br />

uddannels<strong>en</strong><br />

ring <strong>og</strong> hør<br />

på<br />

mere om<br />

telefon 3082 8126.<br />

uddannels<strong>en</strong> på telefon 3082 8126.<br />

*Uddannels<strong>en</strong> er gratis for ledige på dagp<strong>en</strong>ge i deres første ledighedsperiode.<br />

*Uddannels<strong>en</strong> er gratis for ledige på dagp<strong>en</strong>ge i deres første ledighedsperiode.


Fra<br />

Studieliv<br />

til<br />

Karriere<br />

inviterer hermed til kursus med psykol<strong>og</strong> Sør<strong>en</strong> Balling:<br />

Samtaler, hvor børn deltager<br />

1-dags kursus i Køb<strong>en</strong>havn tirsdag 21. maj 2013 kl. 10-17<br />

Ofte får vi i vores voks<strong>en</strong>kliniske praksis øje for, at der er relationer til børn som<br />

pårør<strong>en</strong>de, som vi gerne vil adressere. Man kan i d<strong>en</strong> situation vælge at arbejde<br />

med d<strong>en</strong> formidlede relation, m<strong>en</strong> det kan til tider være mere h<strong>en</strong>sigtsmæssigt<br />

at invitere barnet eller børn<strong>en</strong>e med til én eller flere samtaler. En del kan i<br />

d<strong>en</strong> situation føle sig fagligt usikre på, hvordan man kan gå til d<strong>en</strong>ne opgave,<br />

<strong>og</strong> det er dette, som vi gerne vil arbejde med på d<strong>en</strong>ne kursusdag.<br />

I løbet af dag<strong>en</strong> vil vi <strong>og</strong>så arbejde med, hvilke formål vi kan have for sådanne<br />

samtaler, samt hvilk<strong>en</strong> forberedelse dette muliggør. Endelig vil der være et<br />

særligt fokus på de etiske udfordringer, det skaber at invitere børn med i samtaler.<br />

Underviser på kurset er psykol<strong>og</strong> Sør<strong>en</strong> Balling. Han er til daglig ansat i Kræft<strong>en</strong>s<br />

Bekæmpelses Kræftrådgivning i Lyngby. Han er specialist i børnepsykol<strong>og</strong>i<br />

<strong>og</strong> <strong>har</strong> g<strong>en</strong>nem mange år arbejdet med familieterapi.<br />

Praktiske oplysninger:<br />

Kurset afholdes tirsdag 21. maj 2013 kl. 10-17 i Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing,<br />

Stockholmsgade 27, Køb<strong>en</strong>havn Ø, lokale 2A.<br />

Pris 1.200,- kr. (inkl. moms) for medlemmer <strong>og</strong> 1.500,- kr. (inkl. moms) for ikkemedlemmer<br />

af selskabet inkl. forplejning på dag<strong>en</strong>. Max 20 deltagere.<br />

Tilmelding: Tilmelding er bind<strong>en</strong>de. Tilmeld dig på eg@sundhedspsykol<strong>og</strong>i.org<br />

s<strong>en</strong>est 22. april 2013. Ved off<strong>en</strong>tlig ansættelse skal EAN-nummer oplyses med<br />

h<strong>en</strong>blik på betaling. Du får mail om, hvorvidt du er optaget, forslag til litteratur<br />

samt instruktioner på hvordan du betaler. Vær opmærksom på, at din tilmelding<br />

først er <strong>en</strong>delig registreret, når vi <strong>har</strong> modtaget kursusbeløbet.<br />

Kurset kan søges godk<strong>en</strong>dt til specialistuddannelser.<br />

Yderligere oplysninger: se www.sundhedspsykol<strong>og</strong>i.org.<br />

MØDE I KØBENHAVN<br />

Mød Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing – <strong>og</strong> bliv kl<strong>og</strong>ere på:<br />

• Mød Eva Secher Mathias<strong>en</strong> – formand for Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing<br />

• Hvad er Psykol<strong>og</strong>kampagn<strong>en</strong>?<br />

• Hvordan ser arbejdsmarkedet for psykol<strong>og</strong>er ud?<br />

• Hvad hvis jobbet lader v<strong>en</strong>te på sig?<br />

• Hvad du kan bruge Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing til?<br />

AAK – A-kass<strong>en</strong> for akademikere – kommer <strong>og</strong>så <strong>og</strong> giver gode råd.<br />

Alle psykol<strong>og</strong>istuder<strong>en</strong>de er velkomne – såvel medlemmer som ikke-medlemmer.<br />

Tid: Tirsdag 16. april 2013 – kl. 13-16.<br />

Sted: Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, Stockholmsgade 27, Køb<strong>en</strong>havn Ø, Mødelokale 2A.<br />

Tilmelding: Mødet er gratis, m<strong>en</strong> tilmelding er nødv<strong>en</strong>dig s<strong>en</strong>est 1 uge før arrangem<strong>en</strong>tet.<br />

S<strong>en</strong>d tilmelding med dit navn <strong>og</strong> adresse til sekretær Mie von Holstein-Rathlou, mhr@dp.dk.<br />

Lokaleleje i<br />

Aarhus 45-90 kr./t.<br />

samt plads på hjemmeside,<br />

der ligger i top på go<strong>og</strong>le.<br />

www.phuset.dk<br />

Allé Lægerne i Aarhus C<br />

› RUBRIKANNONCER<br />

DAnSK PSyKol<strong>og</strong> FoREning<br />

Vi glæder os til at se dig!<br />

SUPERVISIONS-<br />

REGNSKAB<br />

Nyuddannet eller<br />

på vej til autorisation?<br />

Registrér løb<strong>en</strong>de dine supervisions-<br />

<strong>og</strong> konfrontationstimer.<br />

Prøv pr<strong>og</strong>rammet gratis.<br />

LÆKKER<br />

TERAPI-LEJLIGHED<br />

på Frederiksberg<br />

Fuldt møbleret terapilokale, kontor,<br />

spisekøkk<strong>en</strong> + toilet. Nyistandsat.<br />

Privat. Kun få min. gang fra<br />

Forum st. Udlejes på dagsbasis.<br />

Kontakt: 40 12 66 44<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 29


› RUBRIKANNONCER<br />

AT ARBEJDE SOM PSYKOLOG<br />

Et praksisnært kursus for ledige psykol<strong>og</strong>er<br />

afholder kursus i<br />

Neuropsykol<strong>og</strong>isk undersøgelsesmetode<br />

specielt i forhold til pati<strong>en</strong>ter med psykiske lidelser<br />

Målgruppe: Psykol<strong>og</strong>er i meritforløb som specialpsykol<strong>og</strong> samt andre interesserede<br />

psykol<strong>og</strong>er. Begrænset antal pladser.<br />

Undervisere er alle neuropsykol<strong>og</strong>er:<br />

Anders Gade, lektor, mag.art. Institut for Psykol<strong>og</strong>i, KU<br />

Birgitte Fagerlund<br />

Kamilla Miskowiak<br />

Asmus V<strong>og</strong>el<br />

Chr. Gad<strong>en</strong> J<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Pr<strong>og</strong>rammet – se Selskabets hjemmeside på www.dp.dk<br />

Tid: 3. juni <strong>og</strong> 4. juni 2013.<br />

Varighed: 15 timer.<br />

Sted: Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, Stockholmsgade 27, Køb<strong>en</strong>havn Ø.<br />

Pris for 2 dage inkl. forplejning: 5.000 kr. (inkl. moms).<br />

<strong>De</strong>adline for tilmelding: 10. april 2013.<br />

Ansøgningsprocedure:<br />

Du skal s<strong>en</strong>de <strong>en</strong> mail til: Psykol<strong>og</strong>isk-psykiatri@hotmail.com.<br />

Og skrive, at det omhandler tilmelding til kursus d<strong>en</strong> 3.-4. juni 2013, dit navn <strong>og</strong><br />

medlemsnummer i Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing.<br />

Såfremt dit arbejdssted skal betale <strong>og</strong> det skal ske via EAN, så skal du <strong>og</strong>så<br />

skrive arbejdssted <strong>og</strong> EAN nummer, så s<strong>en</strong>der vi <strong>en</strong> regning direkte.<br />

Skal du selv betale, så skal du indsætte kr. 5000,00 på vores konto i Lån <strong>og</strong><br />

Spar Bank: 0400 4012612244 <strong>og</strong> angive ”neuropsyk. juni 2013”.<br />

Kursusledere:<br />

Led<strong>en</strong>de psykol<strong>og</strong> Birgitte Bechgaard, Psykiatrisk C<strong>en</strong>ter Hvidovre.<br />

Koordiner<strong>en</strong>de psykol<strong>og</strong> Per Bjerregaard Knuds<strong>en</strong>, Psykiatrisk C<strong>en</strong>ter Amager.<br />

SIDE 30 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

Styrk dine faglige kvalifikationer <strong>og</strong> opgrader dine muligheder<br />

for at få et udfordr<strong>en</strong>de psykol<strong>og</strong>job.<br />

Få praktiske færdigheder der ruster dig til det psykol<strong>og</strong>faglige felt<br />

Tilegn dig vid<strong>en</strong> <strong>og</strong> færdigheder ind<strong>en</strong>for k<strong>og</strong>nitiv adfærdsterapi<br />

Få et fagligt netværk g<strong>en</strong>nem mødet med andre ledige psykol<strong>og</strong>er<br />

Få Fobiskol<strong>en</strong>.dk tilbydes <strong>en</strong> række spænd<strong>en</strong>de <strong>og</strong> fagligt<br />

udvikl <strong>en</strong>de kurser ind<strong>en</strong>for det psykol<strong>og</strong>faglige felt. Underviserne<br />

er psykol<strong>og</strong>er med <strong>en</strong> k<strong>og</strong>nitiv videreuddannelse <strong>og</strong> flere års<br />

erfa ring ind<strong>en</strong>for supervision, undervisning <strong>og</strong> terapi.<br />

Se mere på www.fobiskol<strong>en</strong>.dk eller ring på 33 16 12 00<br />

Fobiskol<strong>en</strong>.dk/K<strong>og</strong>nitivt C<strong>en</strong>ter Sjælland <strong>har</strong> 30 års erfaring med terapi, kursusvirksomhed <strong>og</strong><br />

supervision på et k<strong>og</strong>nitivt psykol<strong>og</strong>isk grundlag. Underviserne på nærvær<strong>en</strong>de kursus er alle<br />

psykol<strong>og</strong>er med <strong>en</strong> k<strong>og</strong>nitiv videreuddannelse <strong>og</strong> flere års teoretisk <strong>og</strong> praktisk erfaring.<br />

Nørre Farimagsgade 45,2. 1364 Kbh K<br />

tlf.: 33 16 12 00 • www.fobiskol<strong>en</strong>.dk<br />

Nye kurser <strong>og</strong> uddannelser i CEKTOS:<br />

2-årig uddannelse i k<strong>og</strong>nitiv terapi for voksne<br />

Start 20. jan 2014. Danske <strong>og</strong> internationale specialister bl.a.<br />

Prof. P. Gilbert (compassion-focused therapy), Prof. C.&A.Nezu<br />

(problemløsningsterapi) <strong>og</strong> Dr. F. Dattilio (parterapi).<br />

90 timers undervisning <strong>og</strong> 60 timers gruppesupervision. Samlet pris inkl.<br />

al forplejning: 49.500,- kr (beløb kan afdrages i 2 rater).<br />

2-årig uddannelse i k<strong>og</strong>nitiv terapi for børn <strong>og</strong> unge<br />

Start 20. feb. 2014. Danske <strong>og</strong> internationale specialister bl.a. Prof. T.<br />

Ron<strong>en</strong> (vrede <strong>og</strong> aggression) <strong>og</strong> Prof. P. Stallard (angst <strong>og</strong> depression).<br />

90 timers undervisning <strong>og</strong> 60 timers gruppesupervision. Samlet pris inkl<br />

al forplejning 55.000,- kr (beløbet kan afdrages i 2 rater).<br />

5 kursusdage om k<strong>og</strong>nitiv adfærdsterapi<br />

(Godk<strong>en</strong>dt under and<strong>en</strong> teoretisk Refer<strong>en</strong>ceramme, 12.4.4.2.3)<br />

Start 7 okt 2013 med Specialister Pia Calles<strong>en</strong> <strong>og</strong> L<strong>en</strong>nart Holm introducerer<br />

til k<strong>og</strong>nitiv terapi ink,. 3. bølge. Samlet pris med forplejning 8700,- kr.<br />

Mindfulness instruktørkursus (grundforløb) med Start 22. aug. 2013.<br />

Ialt 20 timer ink. al forplejning 5.838,- kr.<br />

Mindfulness Instruktørkursus II (retreat) fra torsdag d<strong>en</strong> 18. april<br />

kl. 15.30 til søndag d<strong>en</strong> 21. april ialt 4325,- kr.<br />

Alle uddannelser er godk<strong>en</strong>dt af Dansk Psykol<strong>og</strong>For<strong>en</strong>ing<br />

under specialistuddannels<strong>en</strong>.<br />

Læs mere på www.cektos.dk


› DANSK PSYKOLOG FORENINGS KURSER<br />

› 3.4. Sorg <strong>og</strong> krise hos<br />

voksne<br />

tid <strong>og</strong> varighed<br />

Torsdag 4. april – fredag 5. april 2013.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

sted<br />

Arosgård<strong>en</strong>, Aarhus. Eksternat.<br />

Pris<br />

3.800,- ekskl. moms.<br />

Underviser<br />

Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d.,<br />

specialist i psykoterapi.<br />

ny ordning<br />

Specialistuddannelserne i arbejds- <strong>og</strong><br />

organisationspsykol<strong>og</strong>i, gerontopsykol<strong>og</strong>i,<br />

klinisk børn<strong>en</strong>europsykol<strong>og</strong>i, klinisk<br />

børnepsykol<strong>og</strong>i, klinisk neuropsykol<strong>og</strong>i,<br />

psykopatol<strong>og</strong>i, psykoterapi, psykotraumatol<strong>og</strong>i,<br />

pædag<strong>og</strong>isk psykol<strong>og</strong>i<br />

<strong>og</strong> sundhedspsykol<strong>og</strong>i: 3.4., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 130304<br />

› 10.6. Lovgivning <strong>og</strong> etik i<br />

relation til psykol<strong>og</strong>arbejde<br />

ind<strong>en</strong> for voks<strong>en</strong>området<br />

tid <strong>og</strong> varighed<br />

Mandag 8. april – tirsdag 9. april 2013.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

sted<br />

Arosgård<strong>en</strong>, Aarhus, Eksternat<br />

Pris<br />

5.150,- ekskl. moms.<br />

Undervisere<br />

Jytte Gandløse, cand.psych., specialist<br />

<strong>og</strong> supervisor i psykoterapi <strong>og</strong> klinisk<br />

børn<strong>en</strong>europsykol<strong>og</strong>i.<br />

Jørn Niels<strong>en</strong>, cand.pæd.psych., ph.d.,<br />

specialist <strong>og</strong> supervisor i psykoterapi.<br />

ny ordning<br />

Voks<strong>en</strong>modulet – fælles for alle specialistuddannelserne<br />

på voks<strong>en</strong>området:<br />

10.6., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 131006.<br />

OM KurSerne<br />

› 3.3. Sorg <strong>og</strong> krise hos børn<br />

tid <strong>og</strong> varighed<br />

Torsdag 11. april – fredag 12. april<br />

2013.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

sted<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, Køb<strong>en</strong>havn.<br />

Eksternat.<br />

Pris<br />

3.800,- ekskl. moms.<br />

Underviser<br />

Louise Sv<strong>en</strong>ds<strong>en</strong>, cand.psych., specialist<br />

i klinisk børnepsykol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> psykotraumatol<strong>og</strong>i.<br />

ny ordning<br />

Specialistuddannelserne i klinisk børn<strong>en</strong>europsykol<strong>og</strong>i,<br />

klinisk børnepsykol<strong>og</strong>i,<br />

psykopatol<strong>og</strong>i, psykoterapi, psykotraumatol<strong>og</strong>i,<br />

pædag<strong>og</strong>isk psykol<strong>og</strong>i <strong>og</strong><br />

sundhedspsykol<strong>og</strong>i: 3.3., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 130303.<br />

Exners Rorschach System,<br />

grundkursus (voksne)<br />

Kursustype I<br />

tid <strong>og</strong> varighed<br />

Mandag 15. april – onsdag 17. april 2013.<br />

Varighed: 18 timer.<br />

sted<br />

Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, Køb<strong>en</strong>havn.<br />

Eksternat.<br />

Pris<br />

5.750,- ekskl. moms.<br />

Underviser<br />

Birgitte Skovgaard, cand.psych., specialist<br />

<strong>og</strong> supervisor i psykoterapi.<br />

ny ordning<br />

Specialistuddannelse i psykoterapi,<br />

voksne: 12.4.4.2.1., 18 timer.<br />

Specialistuddannelse i psykopatol<strong>og</strong>i:<br />

13.4.4.2.2., 18 timer.<br />

Nb. Godk<strong>en</strong>delserne er først gæld<strong>en</strong>de,<br />

når et fortsætterkursus er g<strong>en</strong>nemført!<br />

Kursusnr.: 13801.<br />

Yderligere informationer om kurserne, kursusformål, indhold m.m. kan ses på www.dp.dk. - kursuspr<strong>og</strong>ram 2013.<br />

Tilmeldinger til kurserne foregår via l<strong>og</strong> ind på ”Mit DP” indtil 3 uger før kursusstart. Herefter foregår tilmelding<strong>en</strong> til<br />

kursussekretær Gitte J<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, gje@dp.dk. eller Vibeke Hjulmand, vih@dp.dk.<br />

› RUBRIKANNONCER<br />

› 3.5. Angst <strong>og</strong> depression<br />

tid <strong>og</strong> varighed<br />

Mandag 29. april – tirsdag 30. april<br />

2013.<br />

Varighed: 12 timer.<br />

sted<br />

Arosgård<strong>en</strong>, Aarhus, Eksternat.<br />

Pris<br />

4.100,- ekskl. moms.<br />

Undervisere<br />

Krista Niels<strong>en</strong> Straarup, cand.psych.,<br />

klinisk psykol<strong>og</strong>, specialist <strong>og</strong> supervisor<br />

i psykoterapi.<br />

Louise Meldgaard Bruun, cand.psych.,<br />

specialist i psykopatol<strong>og</strong>i.<br />

ny ordning<br />

Specialistuddannelserne i gerontopsykol<strong>og</strong>i,<br />

klinisk børn<strong>en</strong>europsykol<strong>og</strong>i, klinisk<br />

børnepsykol<strong>og</strong>i, psykopatol<strong>og</strong>i,<br />

psykoterapi, psykotraumatol<strong>og</strong>i, pædag<strong>og</strong>isk<br />

psykol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> sundhedspsykol<strong>og</strong>i:<br />

3.5., 12 timer.<br />

Kursusnr.: 130305<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 31


!<br />

v<br />

D I SPUK<br />

Narrative <strong>og</strong> poststrukturalistiske perspektiver<br />

NÅR DU SØGER JOB<br />

Narrativ gruppeterapi -<br />

vaNskeligheder & værdier<br />

Ønsker du, at sekretariatet bistår ved forhandling af løn<br />

Eg<strong>en</strong>terapi i gruppe for 8 personer. Kan for psykol<strong>og</strong>er tælle<br />

i nyt job, beder vi dig skrive til forhandling@dp.dk.<br />

som eg<strong>en</strong>terapi i gruppe i specialistgodk<strong>en</strong>delse af psykoterapi<br />

Med Anne Romer<br />

H<strong>en</strong>v<strong>en</strong>delse før ansættelse bør derimod foregå via<br />

Start d<strong>en</strong> 13. maj 2013 i Snekkerst<strong>en</strong> • Holdnr. 748-12<br />

tlf. 35 26 99 55 eller på dp@dp.dk.<br />

OmsOrgeN fOr sig selv<br />

dispuk’s gruNdlOvssemiNar 2013<br />

Løn <strong>og</strong> ansættelsesvilkår er kun delvist bestemt ved over<strong>en</strong>skomst<br />

med filOsOf tOdd may, usa<br />

eller lov. <strong>De</strong>t er derfor vigtigt, at Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing ved<br />

<strong>De</strong>tte seminar handler om n<strong>og</strong>et så relevant som omsorg<strong>en</strong> for<br />

rådgivning eller forhandling kan varetage psykol<strong>og</strong>ernes fælles <strong>og</strong><br />

sig selv. <strong>De</strong>t er relevant for ALLE - både ledere, konsul<strong>en</strong>ter,<br />

individuelle interesser.<br />

terapeuter, behandlere <strong>og</strong> supervisorer!<br />

<strong>De</strong>n 5. juni 2013, kl. 9-16 samt middag <strong>og</strong> fest kl. 17-21<br />

holdnr. 818-13 (halv pris for DISPUK’s egne kursister)<br />

stillinger i Psykol<strong>og</strong> nyt<br />

iNfOmøde: hvad er Narrativ terapi?<br />

Når stillingsannoncer indrykkes i Psykol<strong>og</strong> Nyt, <strong>har</strong> sekretariatet<br />

<strong>De</strong>nne eftermiddag vil give <strong>en</strong> kort introduktion til de<br />

ikke på forhånd kontrolleret, om de overholder gæld<strong>en</strong>de regler<br />

væs<strong>en</strong>tligste elem<strong>en</strong>ter i narrativ terapi, samt g<strong>en</strong>nem <strong>en</strong><br />

<strong>og</strong> over<strong>en</strong>skomster. <strong>De</strong>t er derfor op til d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte ansøger at un-<br />

live-samtale demonstrerer terapiform<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong>r vil efterfølg<strong>en</strong>de være 1 times informationsmøde om<br />

dersøge dette, hvis der er tvivl.<br />

specialistuddannels<strong>en</strong><br />

Århus d<strong>en</strong> 11. juni kl. 17-19 • holdnr. 997-13<br />

Off<strong>en</strong>tlig ansættelse:<br />

Snekkerst<strong>en</strong> d<strong>en</strong> 15. august kl. 13-16 • holdnr. 998-13<br />

Alle job i d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige sektor, der er slået op som psykol<strong>og</strong>stillinger,<br />

følger over<strong>en</strong>skomst<strong>en</strong> med Psykol<strong>og</strong>for<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Er der <strong>en</strong><br />

AUTORISATIONSGRUPPE • 10 DAGE (40 TIMER)<br />

DISPUK’s autorisationsgruppe for psykol<strong>og</strong>er giver deltagerne<br />

tillidsrepræs<strong>en</strong>tant på arbejdsplads<strong>en</strong>, er det d<strong>en</strong>ne, der forhand-<br />

mulighed for at få nye forståelser, begreber <strong>og</strong> handlemuligler<br />

løn. I øvrige tilfælde er det sekretariatet. Kontakt tillidsrepræheder<br />

i forhold til arbejdslivet <strong>og</strong> samtidig stifte bek<strong>en</strong>dtskab<br />

s<strong>en</strong>tant<strong>en</strong> eller Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing på forhandling@dp.dk.<br />

med d<strong>en</strong> narrative tænkning. Med Anne Romer<br />

Med mail<strong>en</strong> <strong>har</strong> vi brug for, at du s<strong>en</strong>der kopi af ansøgning med<br />

Start d<strong>en</strong> 26. august 2013 i Snekkerst<strong>en</strong> • holdnr. 780-13<br />

cv samt sidste lønseddel <strong>og</strong> ev<strong>en</strong>tuelt jobbeskrivelse til brug for<br />

forhandling<strong>en</strong>. Se i øvrigt www.dp.dk for yderligere oplysning <strong>og</strong><br />

møder med effekt - møder med meNiNg<br />

<strong>De</strong>nne workshop h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>der sig til ledere, socialrådgivere,<br />

vejledning.<br />

pædag<strong>og</strong>er, psykol<strong>og</strong>er, lærere med flere.<br />

Med Anne Romer & Sidsel Arnfred<br />

Privat ansættelse:<br />

<strong>De</strong>n 29.-30. august & 21. oktober 2013 i Snekkerst<strong>en</strong><br />

Flere private virksomheder <strong>har</strong> <strong>en</strong> tillidsrepræs<strong>en</strong>tant, som for-<br />

holdnr. 806-13<br />

handler løn i forbindelse med nyansættelse. N<strong>og</strong>le <strong>har</strong> <strong>og</strong>så over<strong>en</strong>skomst.<br />

Hvis der ikke er <strong>en</strong> tillidsrepræs<strong>en</strong>tant, forhandler d<strong>en</strong><br />

Narrativ terapi Og samtale fOr psykOlOger &<br />

<strong>en</strong>kelte ansatte selv. På www.dp.dk findes vores lønstatistik for pri-<br />

læGER (30 TIMER)<br />

Int<strong>en</strong>sivt kursus for psykol<strong>og</strong>er <strong>og</strong> læger, som ønsker <strong>en</strong><br />

vatansatte samt øvrig vejledning. Når der er et udkast til <strong>en</strong> kon-<br />

introduktion til narrativ teori <strong>og</strong> praksis i relation til terapi<br />

trakt, tilbyder vi g<strong>en</strong>nemlæsning ind<strong>en</strong> underskrift. Mail da til<br />

<strong>og</strong> samtaler med voksne, par <strong>og</strong> familier.<br />

dp@dp.dk.<br />

Med Anne Romer<br />

Start d<strong>en</strong> 11. marts 2014 i Snekkerst<strong>en</strong> • holdnr. 788-13<br />

Praksiskandidatstillinger:<br />

Narrativ psykOterapi<br />

Vi anbefaler al<strong>en</strong>e, at man bliver ansat i sin praksiskandidatstil-<br />

2-Årig kliNisk speCialistuddaNNelse<br />

ling, <strong>og</strong> da følger man reglerne for privatansættelse. Hvis man som<br />

DISPUK er ig<strong>en</strong>nem mere <strong>en</strong>d 20 år k<strong>en</strong>dt for ufortrød<strong>en</strong>t<br />

praksiskandidat vælger at oprette eg<strong>en</strong> virksomhed, vil man blive<br />

at inddrage nyeste teoretiske ideer <strong>og</strong> metoder i sine<br />

selvstændig psykol<strong>og</strong> <strong>og</strong> indlede et samarbejde mellem to psyko-<br />

uddannelser. Specialistuddannels<strong>en</strong> bygger i dag på et postl<strong>og</strong>praksis’er.<br />

Her rådgiver vi ikke.<br />

strukturalistisk <strong>og</strong> narrativt fundam<strong>en</strong>t.<br />

Med Anette Holmgr<strong>en</strong><br />

Du er altid velkomm<strong>en</strong> til at kontakte Dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing<br />

Start d<strong>en</strong> 3. april 2014 i Snekkerst<strong>en</strong> • Holdnr. 790-14<br />

Med Anette Holmgr<strong>en</strong> i Århus • Start d<strong>en</strong> 27. marts 2014<br />

for råd <strong>og</strong> vejledning, tlf. 35 26 99 55, dp@dp.dk. Eller brug vo-<br />

Holdnr. 791-14<br />

res hjemmeside www.dp.dk<br />

Samtaler, terapi, coaching, supervision, workshops, kurser & efteruddannelser<br />

½ side -psykol<strong>og</strong>nymarts2013.indd 1 08-03-2013 12:26:35<br />

SIDE 32 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013


university of cop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong><br />

Professorship with<br />

Special Responsibilities<br />

in Visual Perception<br />

<strong>De</strong>partm<strong>en</strong>t of Psychol<strong>og</strong>y<br />

We invite applications by psychol<strong>og</strong>ists with<br />

distinguished research records.<br />

Closing date: 1 April 2013<br />

Full announcem<strong>en</strong>t: See www.jobportal.ku.dk<br />

Information about the <strong>De</strong>partm<strong>en</strong>t: http://www.psy.ku.dk/<br />

www.ku.dk/<strong>en</strong>glish<br />

Lolland Kommune – PPR<br />

søger barselsvikar for psykol<strong>og</strong><br />

PPR arbejder med <strong>en</strong> udviklingsproces, der går fra at være individc<strong>en</strong>treret,<br />

til i højere grad at medtænke d<strong>en</strong> kontekst barnet indgår<br />

i <strong>og</strong> er <strong>en</strong> del af. Og da <strong>en</strong> af vores psykol<strong>og</strong>er skal på barsel, søger<br />

vi <strong>en</strong> psykol<strong>og</strong> til et fuldtids barselsvikariat hurtigst muligt, der er<br />

interesseret i:<br />

• At yde rådgivning <strong>og</strong> vejledning / konsultativ virksomhed til skoler<br />

<strong>og</strong> daginstitutioner i forbindelse med børns udvikling i miljøet.<br />

• Samarbejde med skoler <strong>og</strong> daginstitutioner om indhold <strong>og</strong><br />

udvikling.<br />

• Rådgivning <strong>og</strong> vejledning af forældre, lærer <strong>og</strong> pædag<strong>og</strong>er.<br />

• At forestå pæd.psyk. vurderinger <strong>og</strong> undersøgelser af børn <strong>og</strong> unge.<br />

• Formidle psykol<strong>og</strong>isk vid<strong>en</strong> til eksterne ­ <strong>og</strong> interne samarbejdspartnere.<br />

• Medvirke til at kvalificerer det tværfaglige samarbejde.<br />

Vi søger <strong>en</strong> medarbejder der:<br />

• Kan arbejde selvstændigt<br />

• Kan arbejde med eg<strong>en</strong> såvel som andre faggrupper<br />

• Er interesseret i børns <strong>og</strong> unges trivsel, udvikling <strong>og</strong> læring<br />

• Er i besiddelse af relevante faglige kvalifikationer<br />

• Har humoristisk sans<br />

Løn <strong>og</strong> ansættelsesvilkår efter gæld<strong>en</strong>de over<strong>en</strong>skomst <strong>og</strong> efter<br />

principper for Ny Løn. Hvis du <strong>har</strong> spørgsmål kan du kontakte<br />

Led<strong>en</strong>de psykol<strong>og</strong> Vibeke Fold på tlf. 5467 6510 – vimfo@lolland.dk<br />

Læs mere <strong>og</strong> søg stilling<strong>en</strong> på www.lolland.dk/job<br />

Ansøgningsfrist<strong>en</strong>: 18. marts 2013 – samtaler: 22. marts 2013.<br />

køb<strong>en</strong>havns universitet<br />

www.ku.dk/<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

Ph.d.-uddannelserne på<br />

<strong>De</strong>t Samfunds vid<strong>en</strong>skabelige<br />

Fakultet giver<br />

dig mulighederne!<br />

Netop nu <strong>har</strong> du mulighed for at søge et ph.d.stip<strong>en</strong>dium<br />

i psykol<strong>og</strong>i, statskundskab eller økonomi ved<br />

The Cop<strong>en</strong>hag<strong>en</strong> Graduate School of Social Sci<strong>en</strong>ces på<br />

<strong>De</strong>t Samfundsvid<strong>en</strong>skabelige Fakultet på Køb<strong>en</strong>havns<br />

Universitet. Start 1. september 2013.<br />

Ansøgningsfrist d<strong>en</strong> 1. maj 2013.<br />

Læs mere om karriereveje, studieordninger <strong>og</strong><br />

ansøgningsprocedurer på http://samf.ku.dk/phd-skol<strong>en</strong>/<br />

Her finder du <strong>og</strong>så det fulde ansøgningsopslag <strong>og</strong> links til<br />

de <strong>en</strong>kelte institutters ph.d.-websites.<br />

Information:<br />

• Økonomi: Informationsmøde d<strong>en</strong> 3. april 2013 kl.<br />

10.00-11.00 på C<strong>en</strong>ter for Sundhed <strong>og</strong> Samfund,<br />

Øster Farimagsgade 5, 1353 Køb<strong>en</strong>havn K,<br />

Økonomisk Institut, Bygning 26, 2. sal, lokale 26.2.21.<br />

http://www.econ.ku.dk/phd/<br />

• Statskundskab: Informationsmøde d<strong>en</strong> 4. april 2013<br />

kl. 15.00-17.00 på C<strong>en</strong>ter for Sundhed <strong>og</strong> Samfund,<br />

Øster Farimagsgade 5, 1353 Køb<strong>en</strong>havn K, Institut<br />

for Statskundskab, Opgang E, 2. sal, lokale 4.2.26,<br />

”Frokoststu<strong>en</strong>”. http://polsci.ku.dk/uddannelser/phd/<br />

• Psykol<strong>og</strong>i: Informationsmøde d<strong>en</strong> 9. april 2013 fra kl.<br />

14.00 på C<strong>en</strong>ter for Sundhed <strong>og</strong> Samfund,<br />

Øster Farimagsgade 2A, 1353 Køb<strong>en</strong>havn K,<br />

Institut for Psykol<strong>og</strong>i, Kantin<strong>en</strong> på 1. sal.<br />

http://www.psy.ku.dk/Forskning/phd/<br />

Opslaget i fuld ordlyd: <strong>De</strong>tte opslag er et uddrag,<br />

der ikke kan b<strong>en</strong>yttes som grundlag for ansøgning.<br />

<strong>De</strong>t fulde opslag findes på http://samf.ku.dk/phd-skol<strong>en</strong>/<br />

eller www.ku.dk/stillinger<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 33


› STILLINGSANNONCER<br />

Ishøj Kommune<br />

SIDE 34 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

Mød os på<br />

www.ishoj.dk<br />

Psykol<strong>og</strong> til mor/barn-tilbud<br />

samt opgaver i PPR søges<br />

<strong>De</strong>r opslås <strong>en</strong> fast stilling 18,5 timer/uge som psykol<strong>og</strong><br />

ved PPR C<strong>en</strong>ter Ishøj/Vall<strong>en</strong>sbæk til besættelse<br />

d<strong>en</strong> 1. maj 2013 eller snarest derefter.<br />

Psykol<strong>og</strong><strong>en</strong> vil have <strong>en</strong> del af sine opgaver i Tolmiea,<br />

der er <strong>en</strong> del af Familieværkstedet <strong>og</strong> som h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>der<br />

sig til sårbare familier med børn mellem 0 <strong>og</strong> 3 år i<br />

Ishøj <strong>og</strong> Vall<strong>en</strong>sbæk kommuner. I d<strong>en</strong> and<strong>en</strong> del af<br />

stilling<strong>en</strong> vil du indgå i PPR’s normale arbejdsopgaver<br />

med børn <strong>og</strong> unge i kommun<strong>en</strong>, hvor fokus i høj grad<br />

vil være at afsøge muligheder for at optimere børn<strong>en</strong>es<br />

udviklingsmuligheder i de alm<strong>en</strong>e tilbud.<br />

Se hele opslaget på www.ishoj.dk<br />

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet.<br />

<strong>De</strong>rfor opfordres kvinder <strong>og</strong> mænd uanset alder, religion,<br />

handicap <strong>og</strong> etnisk baggrund til at søge”<br />

Se hele<br />

OPSl A G e T PÅ<br />

AAu.dk<br />

Ph.d.-stiP <strong>en</strong>dier<br />

d et h umanistiske Fakultet<br />

Ved Institut for Kommunikation, er der pr. 1.<br />

september 2013 eller snarest derefter to ledige<br />

stillinger som ph.d.-stip<strong>en</strong>diat ind<strong>en</strong> for Psykol<strong>og</strong>i,<br />

subsidiært Sociol<strong>og</strong>i. Stillingerne tilknyttes forskningsprojektet<br />

“Diagnostic Culture: The experi<strong>en</strong>ce,<br />

history and social repres<strong>en</strong>tation of depression<br />

and ADHD”.<br />

S TIllI ngS nummer: 562-00458<br />

AnS øgnI ngS frIST : 31. mA j 2013<br />

Special psykol<strong>og</strong>uddannels<strong>en</strong><br />

Uddannelsesforløb<br />

til specialpsykol<strong>og</strong>uddannels<strong>en</strong><br />

i børne- <strong>og</strong> ungdomspsykiatri<br />

15 uddannelsesforløb til specialpsykol<strong>og</strong>uddannels<strong>en</strong><br />

i børne- <strong>og</strong> ungdomspsykiatri opslås til besættelse pr.<br />

1. september 2013.<br />

Uddannelsesforløb<strong>en</strong>e <strong>har</strong> <strong>en</strong> varighed af 4 år <strong>og</strong> består af<br />

1 års introduktionsuddannelse <strong>og</strong> 3 års hoveduddannelse.<br />

Uddannelsesforløb<strong>en</strong>e er fordelt over alle 5 regioner i<br />

Danmark.<br />

Ansøgning om uddannelsesforløb foregår på:<br />

www.specialpsykol<strong>og</strong>uddannels<strong>en</strong>.dk hvor der findes<br />

opslag med forløbsoversigt, ansøgningsskema, faglig profil<br />

samt øvrig information om uddannels<strong>en</strong>.<br />

Ansøgning<strong>en</strong> skal være Sekretariatet for Special psykol<strong>og</strong><br />

uddannels<strong>en</strong> i hænde s<strong>en</strong>est d<strong>en</strong> 12. april 2013 kl. 12.00.<br />

Ansøgere kan forv<strong>en</strong>te svar på deres ansøgning<br />

s<strong>en</strong>est med udgang<strong>en</strong> af uge 26, 2013.<br />

Vil du udvikle arbejdet<br />

med rådgivning <strong>og</strong> sparring<br />

af børn <strong>og</strong> deres familier?<br />

køb<strong>en</strong>haVns kommune<br />

Psykol<strong>og</strong>koordinator<br />

d<strong>en</strong> tværfaglige supportfunktion i børne- <strong>og</strong> ungdomsforvaltning<strong>en</strong><br />

område Valby-Vesterbro-kgs. <strong>en</strong>ghave søger <strong>en</strong> psykol<strong>og</strong>koordinator<br />

pr. 1. maj 2013 til at varetage opgaver i forhold til koordinering af<br />

områdets psykol<strong>og</strong>faglige support. d<strong>en</strong> tværfaglige supportfunktion<br />

består af psykol<strong>og</strong>er, talehørelærere, støttepædag<strong>og</strong>er, sundhedsplejere<br />

<strong>og</strong> konsul<strong>en</strong>ter, <strong>og</strong> vi arbejder med børn ml. 0-18 år <strong>og</strong> deres familier<br />

samt skoler <strong>og</strong> institutioner.<br />

ansøgningsfrist mandag d<strong>en</strong> 8. april 2013<br />

læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde<br />

“Politik <strong>og</strong> administration”.<br />

Køb<strong>en</strong>havns Kommune ser mangfoldighed som<br />

<strong>en</strong> ressource <strong>og</strong> værdsætter, at medarbejderne<br />

hver især bidrager med deres særlige baggrund,<br />

personlighed <strong>og</strong> evner.<br />

Køb<strong>en</strong>havns<br />

Kommune<br />

www.kk.dk/job


Team “Rådgivning, SuppoRT <strong>og</strong> undeR-<br />

SøgelSe” (RSu)<br />

Teamleder<br />

vil du STå i SpidS<strong>en</strong> foR videReudvikling af<br />

fRemTid<strong>en</strong>S model foR foRebyggelSe <strong>og</strong><br />

Rådgivning?<br />

C<strong>en</strong>ter for Børn <strong>og</strong> Unge søger <strong>en</strong> ambitiøs, visionær <strong>og</strong> resultatori<strong>en</strong>teret<br />

teamleder til nyetableret tværfagligt <strong>og</strong> tværgå<strong>en</strong>de<br />

Team “Rådgivning, Support <strong>og</strong> Undersøgelse” (RSU).<br />

Du skal være leder for, <strong>og</strong> medudvikler af, et team på ca. 20<br />

medarbejdere bestå<strong>en</strong>de af psykol<strong>og</strong>er, talepædag<strong>og</strong>er <strong>og</strong><br />

ergo-/fysioterapeuter.<br />

Teamet arbejder med børn <strong>og</strong> grupper af børn <strong>og</strong> unge i de<br />

alm<strong>en</strong>e <strong>og</strong> specialiserede tilbud (dagtilbud <strong>og</strong> skole)<br />

Opgaverne består blandt andet i<br />

• myndighedsopgaver på dagtilbuds- <strong>og</strong> skoleområdet<br />

• interv<strong>en</strong>tionsopgaver som led i d<strong>en</strong> forebygg<strong>en</strong>de indsats<br />

• understøttelse af udvikling af inkluder<strong>en</strong>de læringsmiljøer<br />

<strong>og</strong> kommunale specialtilbud<br />

Du er uddannet psykol<strong>og</strong> (cand.pæd.psyk. eller cand psyk)<br />

eller <strong>har</strong> and<strong>en</strong> relevant videregå<strong>en</strong>de uddannelse <strong>og</strong><br />

erfaring. Vi ser <strong>og</strong>så gerne, at du <strong>har</strong>, eller er interesseret i at<br />

tage, <strong>en</strong> diplomuddannelse i ledelse.<br />

Læs uddyb<strong>en</strong>de beskrivelse i jobprofil<strong>en</strong> <strong>og</strong> mere om vores<br />

organisation på www.gribskov.dk<br />

For yderligere oplysninger er du velkomm<strong>en</strong> til at kontakte<br />

c<strong>en</strong>terchef Lisbeth Due på mail LDPED@gribskov.dk eller<br />

telefon 7249 7191.<br />

S<strong>en</strong>d din ansøgning elektronisk via kommun<strong>en</strong>s hjemmeside,<br />

så vi <strong>har</strong> d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>est søndag 14. april.<br />

Vi afholder 1. samtalerunde 23. april hvor vi udvælger til 2.<br />

samtalerunde 29. april.<br />

Læs mere om jobbet <strong>og</strong> s<strong>en</strong>d din ansøgning online på www.gribskov.dk/job<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

Team “Rådgivning, SuppoRT <strong>og</strong> undeR-<br />

SøgelSe” (RSu)<br />

psykol<strong>og</strong>er<br />

eR du <strong>en</strong> af gRibSkov kommuneS nye<br />

pSykol<strong>og</strong>eR?<br />

C<strong>en</strong>ter for Børn <strong>og</strong> Unge søger tre psykol<strong>og</strong>er til nyetableret<br />

tværfagligt <strong>og</strong> tværgå<strong>en</strong>de Team “Rådgivning, Support <strong>og</strong><br />

Undersøgelse” (RSU).<br />

Teamet ønsker psykol<strong>og</strong>er, der <strong>har</strong> lyst til at være med til, at<br />

finde nye veje for <strong>en</strong> psykol<strong>og</strong>faglig praksis, der understøtter<br />

kommun<strong>en</strong>s inklusionsstrategi, <strong>og</strong> som reelt giver et kvalitetsløft<br />

omkring de børn som befinder sig i <strong>en</strong> vanskelig position.<br />

Nye veje der bygger videre på <strong>og</strong> forstærker vores praksis<br />

med sparring, supervision <strong>og</strong> gruppeinterv<strong>en</strong>tioner i skoler <strong>og</strong><br />

dagtilbud.<br />

Du er uddannet psykol<strong>og</strong> (cand.pæd.psyk. eller cand psyk),<br />

<strong>og</strong> du bliver <strong>en</strong> del af et team på ca. 20 medarbejdere<br />

bestå<strong>en</strong>de af psykol<strong>og</strong>er, talepædag<strong>og</strong>er <strong>og</strong> ergo-/fysio-<br />

terapeuter. Teamet arbejder med børn <strong>og</strong> unge, <strong>og</strong> grupper af<br />

børn <strong>og</strong> unge, i de alm<strong>en</strong>e <strong>og</strong> specialiserede pædag<strong>og</strong>iske<br />

tilbud (dagtilbud <strong>og</strong> skole).<br />

Opgaverne består bl.a. i<br />

• myndighedsopgaver på dagtilbuds- <strong>og</strong> skoleområdet<br />

• interv<strong>en</strong>tionsopgaver som led i d<strong>en</strong> forebygg<strong>en</strong>de indsats<br />

• understøtte udvikling af inkluder<strong>en</strong>de læringsmiljøer <strong>og</strong><br />

kommunale specialtilbud.<br />

Læs uddyb<strong>en</strong>de beskrivelse af stillingerne i jobprofil<strong>en</strong> <strong>og</strong> om<br />

vores organisation på hjemmeside www.gribskov.dk<br />

For yderligere oplysninger er du velkomm<strong>en</strong> til at kontakte<br />

c<strong>en</strong>terchef Lisbeth Due på mail LDPED@gribskov.dk eller<br />

telefon 7249 7191.<br />

S<strong>en</strong>d din ansøgning elektronisk via vores hjemmeside, så vi<br />

<strong>har</strong> d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>est 10. april.<br />

Vi afholder 1. samtalerunde 17. april hvor vi udvælger til 2.<br />

samtalerunde 24. april.<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 35


› STILLINGSANNONCER<br />

Professorat<br />

i Social- <strong>og</strong><br />

perSonlighedSpSykol<strong>og</strong>i<br />

- 560391<br />

Ved Psykol<strong>og</strong>isk Institut er et profes-<br />

sorat i Social- <strong>og</strong> personlighedspsykol<strong>og</strong>i<br />

ledigt til besættelse pr.<br />

1. august 2013 eller snarest derefter.<br />

Professoratet er <strong>en</strong> varig stilling med<br />

forsknings- <strong>og</strong> undervisningsforpligtelse<br />

ind<strong>en</strong> for faggrupp<strong>en</strong>s fagområde.<br />

Læs hele stillingsopslaget <strong>og</strong> søg<br />

online på http://bss.au.dk/da/<br />

aktuelt/ledige-stillinger/<br />

ansøgningsfrist: 1/5/2013.<br />

SIDE 36 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

Professorat<br />

i pædag<strong>og</strong>iSk<br />

pSykol<strong>og</strong>i<br />

- 560360<br />

Ved Psykol<strong>og</strong>isk Institut er et profes-<br />

sorat i Pædag<strong>og</strong>isk Psykol<strong>og</strong>i ledigt<br />

til besættelse pr. 1. august 2013 eller<br />

snarest derefter.<br />

Professoratet er <strong>en</strong> varig stilling med<br />

forsknings- <strong>og</strong> undervisningsforpligtelse<br />

ind<strong>en</strong> for faggrupp<strong>en</strong>s fagområde.<br />

Læs hele stillingsopslaget <strong>og</strong> søg<br />

online på http://bss.au.dk/da/<br />

aktuelt/ledige-stillinger/<br />

ansøgningsfrist: 1/5/2013.<br />

adjunktur<br />

til Social- <strong>og</strong><br />

perSonlighedSpSykol<strong>og</strong>i<br />

- 564234<br />

Ved Psykol<strong>og</strong>isk Institut er <strong>en</strong> vid<strong>en</strong>-<br />

skabelig stilling som adjunkt med<br />

tilknytning til det Social- <strong>og</strong> personlighedspsykol<strong>og</strong>iske<br />

fagområde<br />

ledig til besættelse pr. 1. august<br />

2013 eller snarest derefter.<br />

Læs hele stillingsopslaget <strong>og</strong> søg<br />

online på http://bss.au.dk/da/<br />

aktuelt/ledige-stillinger/<br />

ansøgningsfrist: 1/5/2013.<br />

Aarhus Universitet tilbyder et inspirer<strong>en</strong>de uddannelses- <strong>og</strong> forskningsmiljø for 40.000 studer<strong>en</strong>de <strong>og</strong> 11.000 medarbejdere, der sikrer<br />

resultater af høj international standard. <strong>De</strong>n budgetterede omsætning i 2013 udgør 6.3 mia. kr. Universitetets strategi <strong>og</strong> udviklingskontrakt<br />

kan ses på www.au.dk


Region Hovedstad<strong>en</strong>s Psykiatri<br />

Liaisonklinikk<strong>en</strong>,<br />

Psykiatrisk C<strong>en</strong>ter Køb<strong>en</strong>havn<br />

Psykol<strong>og</strong><br />

til etablering af<br />

vid<strong>en</strong>sc<strong>en</strong>terfunktion<br />

for somatoforme/<br />

funktionelle lidelser<br />

En nynormeret fuldtidsstilling som psykol<strong>og</strong><br />

ved Liaisonklinikk<strong>en</strong>, Psykiatrisk<br />

C<strong>en</strong>ter Køb<strong>en</strong>havn er ledig til besættelse<br />

pr. 1. juni 2013.<br />

Region Hovedstad<strong>en</strong>s Psykiatri <strong>har</strong> øget fokus på<br />

pati<strong>en</strong>ter med somatoforme/funktionelle lidelser<br />

<strong>og</strong> <strong>har</strong> i budgettet for 2013 afsat midler til at etablere<br />

<strong>en</strong> mindre vid<strong>en</strong>sc<strong>en</strong>terfunktion i tilknytning til<br />

Liaisonklinikk<strong>en</strong> ved Psykiatrisk C<strong>en</strong>ter Køb<strong>en</strong>havn.<br />

<strong>De</strong>n nye psykol<strong>og</strong> vil få <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tral rolle i etablering<br />

<strong>og</strong> drift af d<strong>en</strong> planlagte vid<strong>en</strong>sc<strong>en</strong>terfunktion,<br />

hvis formål er at styrke forskning, undervisning <strong>og</strong><br />

vid<strong>en</strong>sspredning vedr. somatoforme/funktionelle<br />

lidelser.<br />

<strong>De</strong>rudover forv<strong>en</strong>tes det, at psykol<strong>og</strong><strong>en</strong> deltager i<br />

Liaisonklinikk<strong>en</strong>s ambulante behandlingsopgaver<br />

<strong>og</strong> i d<strong>en</strong> fortsatte udvikling af behandlingstilbuddet,<br />

samt i klinikk<strong>en</strong>s interne <strong>og</strong> eksterne undervisningsaktiviteter.<br />

Se det fulde stillingsopslag på www.regionh.dk,<br />

under job med stillingsnummer: rh72973.<br />

Ansøgningsfrist<br />

Fredag d<strong>en</strong> 12. april 2013, kl. 12.00.<br />

2 psykol<strong>og</strong>er til<br />

PPR i Odsherred<br />

› STILLINGSANNONCER<br />

Praksiskandidat<br />

Tiltrædelse 1. maj søges til velfunger<strong>en</strong>de<br />

psykol<strong>og</strong>klinik i Frederikshavn<br />

Jeg søger:<br />

• En dygtig, positiv <strong>og</strong> <strong>en</strong>gageret psykol<strong>og</strong>, der <strong>har</strong> <strong>en</strong> vis<br />

erfaring i terapeutiske samtaler.<br />

• Du skal have et rummeligt <strong>og</strong> empatisk m<strong>en</strong>neskesyn,<br />

have humor <strong>og</strong> være ansvarsbevidst <strong>og</strong> loyal.<br />

Jeg tilbyder:<br />

• Arbejde med egne kli<strong>en</strong>ter <strong>og</strong> god faglig supervision på såvel<br />

• sagsarbejde som personlig <strong>og</strong> faglig udvikling.<br />

• Et alsidigt <strong>og</strong> spænd<strong>en</strong>de arbejdsfelt med opgaver ind<strong>en</strong> for<br />

både individuel terapi <strong>og</strong> arbejde i grupper.<br />

Jeg <strong>har</strong> ydernummer, samt mange samarbejdspartnere i både<br />

privat <strong>og</strong> off<strong>en</strong>tligt regi.<br />

Timetallet vil blive min. 15 timer pr. uge med mulighed for flere<br />

timer.<br />

S<strong>en</strong>d din ansøgning, gerne med foto, til lisebak@mail.dk ind<strong>en</strong><br />

25. marts.<br />

Ring evt. for yderligere info på 22 10 30 70.<br />

Aut. psykol<strong>og</strong> Lise Iris Bak<br />

Psykol<strong>og</strong>klinikk<strong>en</strong>,<br />

Thomas Bergsgade 8<br />

9900 Frederikshavn<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 37


© Steve Morello / WWF-Canon<br />

SIDE 38 | PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013<br />

SMS natur<br />

til 1231 <strong>og</strong><br />

Støt Med 100 kr. *<br />

... eller giv et bidrag på www.wwf.dk<br />

*<strong>De</strong>t koster 100 kr. + alm. sms-takst.<br />

Udbyder af tj<strong>en</strong>est<strong>en</strong>: WWF Verd<strong>en</strong>snaturfond<strong>en</strong>.<br />

Svanevej 12, 2400 Køb<strong>en</strong>havn NV.<br />

› INDMELDTE<br />

indmeldte<br />

Stud.psych.<br />

Line Aistrup<br />

Stud.psych.<br />

Bettina Strube Korning Anders<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Emil Hjertmann Anders<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Line Anders<strong>en</strong><br />

Cand.psych.<br />

Signe Anders<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Line Vagner Ankersø<br />

Stud.psych.<br />

Louise Balle<br />

Stud.psych.<br />

Tina Brink<br />

Stud.psych.<br />

Christine Baes Christ<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Kate Christ<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Matilde Christ<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Stine Christ<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Ida Sofie Dircks<br />

Stud.psych.<br />

Line Strømø Erichs<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Cecilie Katarina Falk<br />

Stud.psych.<br />

Faduma Abdikhalif Farah<br />

Stud.psych.<br />

Trude Lindtveit Frøystad<br />

Stud.psych.<br />

Louise Christina Rørmose Gade<br />

Stud.psych.<br />

Mark Egeberg Gregers<strong>en</strong><br />

Cand.psych.<br />

Signe Groth-Broders<strong>en</strong><br />

Cand.psych.<br />

Mal<strong>en</strong>e Grundahl<br />

Stud.psych.<br />

Nanna Grønning<br />

Stud.psych.<br />

Pernille Marie Gøtzsche<br />

Stud.psych.<br />

Eva Kjær Hans<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Sarah Hans<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Tobias Hasselby<br />

Stud.psych.<br />

Stine Hastrup<br />

Stud.psych.<br />

Julie Hauerberg<br />

Cand.psych.<br />

Rikke Ravn Skov Heunecke<br />

Stud.psych.<br />

Mal<strong>en</strong>e <strong>De</strong>leuran Holl<strong>en</strong>sberg<br />

Stud.psych.<br />

Karin Linnéa Holmblad<br />

Stud.psych.<br />

Inge Holm-Peters<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Anna Julie Højsgaard<br />

Stud.psych.<br />

Mathilde Lyngholm Jacobs<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Sofie Jacobs<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Lisbeth J<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Rókur av Fløtum Jespers<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Martin Juhl<br />

Stud.psych.<br />

Kamilla Elvine Juul<br />

Stud.psych.<br />

Camilla Jørg<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Kübra Karakaya<br />

Stud.psych.<br />

Stine Kjelgaard<br />

Stud.psych.<br />

Mathias Hummelmose Koch<br />

Stud.psych.<br />

Mette Engelbrecht Kohls<br />

Stud.psych.<br />

Mikael Kongsbjerg<br />

Stud.psych.<br />

Simone Ruberg Krist<strong>en</strong>s<strong>en</strong>


Stud.psych.<br />

Lærke Kr<strong>og</strong>h<br />

Stud.psych.<br />

Thomas Lange<br />

Stud.psych.<br />

Janny Munk Lars<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Kristian Lars<strong>en</strong><br />

Cand.psych.<br />

Karin Christina Nøhr Lars<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Ylva Lisedatter<br />

Stud.psych.<br />

Ditte Lolk<br />

Stud.psych.<br />

Kasper Hwiid Lopdrup<br />

Stud.psych.<br />

Asmund Karinssøn Lund<br />

Stud.psych.<br />

Katrine Bach Lund<br />

Stud.psych.<br />

Vinni Ottos<strong>en</strong> Lynggaard<br />

Stud.psych.<br />

Astrid Mort<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Anne Maagaard-Peters<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Maria Sloth Markus<br />

Stud.psych.<br />

Milos Miljkovic<br />

Stud.psych.<br />

Amailie Musaeus<br />

Stud.psych.<br />

Marie Jose Nico<br />

Stud.psych.<br />

Anna <strong>De</strong>ncker Niels<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Anders Niels<strong>en</strong><br />

Cand.psych.<br />

Mette Batsberg Niels<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Ása Dam á Neystabø<br />

Stud.psych.<br />

Anam Nowdrarpour<br />

Stud.psych.<br />

Rikke Ols<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Sarah Ormstrup<br />

Stud.psych.<br />

Liljan Peters<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Christian Philips<br />

Stud.psych.<br />

Mie Ramsby<br />

Stud.psych.<br />

Nina Randby<br />

Stud.psych.<br />

Camilla Maria H. Rasmuss<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Sofie Bregnhøj Rasmuss<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Christiane Redsø<br />

Stud.psych.<br />

Trine Schmigelow<br />

Stud.psych.<br />

Julie Skovsgaard<br />

Stud.psych.<br />

Pia Marie Solberg<br />

Stud.psych.<br />

Mette Thomas Strand<br />

Stud.psych.<br />

Katrine Sværke<br />

Stud.psych.<br />

Gry Anders<strong>en</strong> Teichert<br />

Stud.psych.<br />

Anders Schmidt Thors<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Isabelle Timshel<br />

Stud.psych.<br />

Emma Toke<br />

Stud.psych.<br />

Thilde Westmark<br />

Stud.psych.<br />

Elisabeth Liv K. Wistis<strong>en</strong><br />

Stud.psych.<br />

Jasmin Wistoft<br />

Stud.psych.<br />

Christine Lolk Wolff-Sneedorff<br />

Stud.psych.<br />

Edina Zahirovic<br />

› INDMELDTE OG NYT JOB<br />

dansk Psykol<strong>og</strong> for<strong>en</strong>ing<br />

Stockholmsgade 27, 2100 Køb<strong>en</strong>havn Ø<br />

Tlf. 35 26 99 55. Telefax 35 25 97 37<br />

Mail: info@dp.dk Web: www.dp.dk<br />

Mandag-torsdag kl. 10-16<br />

Fredag kl. 10-13<br />

Direktør<br />

Marie Zelander<br />

Aarhus-kontoret<br />

Arosgaard<strong>en</strong>, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Aarhus C<br />

Tlf. 35 26 99 55. Fax 86 19 65 17<br />

bESTYRELSE<br />

Formand:<br />

Cand.psych. Eva Secher Mathias<strong>en</strong><br />

esm@dp.dk<br />

Tlf. 35 26 99 55<br />

Cand.psych. Lotte Ahr<strong>en</strong>sbach<br />

lotte.ahr<strong>en</strong>sbach@gmail.com<br />

Tlf. 27 43 60 29<br />

Cand.psych. Z<strong>en</strong>ia St<strong>en</strong>gaard Jeps<strong>en</strong> børs<strong>en</strong><br />

z<strong>en</strong>iaboers<strong>en</strong>@hotmail.com<br />

Tlf. 50 55 10 66<br />

Cand.pæd.psych. Rikke Halse<br />

khrikke@gmail.com<br />

Tlf. 40 46 93 29<br />

Cand.psych. Arne Grønborg Johans<strong>en</strong><br />

agr@mail.tele.dk<br />

Tlf. 29 47 79 58<br />

Cand.psych. Rie Rasmuss<strong>en</strong><br />

rie@forum.dk<br />

Tlf. 29 71 45 30<br />

Cand.psych. H<strong>en</strong>riette Palner Stick<br />

h<strong>en</strong>riettestick@yahoo.dk<br />

Tlf. 24 83 11 58<br />

Cand.psych. Anne Merete Strømming<br />

merete@stroemming.dk<br />

Tlf. 35 35 20 94<br />

Cand.psych. Claus W<strong>en</strong>nermark<br />

claus@psychotherapy.dk<br />

Tlf. 20 14 80 92<br />

Stud<strong>en</strong>terrepræs<strong>en</strong>tanter:<br />

Stud.psych. Mal<strong>en</strong>e Hollmann<br />

mal<strong>en</strong>efrb@gmail.com<br />

Tlf. 28 59 36 94<br />

Stud.psych. Kar<strong>en</strong> Vedel Niels<strong>en</strong><br />

kar<strong>en</strong>vedel@hotmail.com<br />

Tlf. 26 70 27 64<br />

ETIKNÆVN<br />

Formand:<br />

Lisbeth St<strong>en</strong> J<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Næstformand:<br />

Jytte Gandløse<br />

Øvrige medlemmer:<br />

Finn Christ<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>ning Damkjær, Annitta Nordkvist<br />

Permin<br />

Suppleanter:<br />

Marius Krist<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Mette b<strong>en</strong>tz<strong>en</strong><br />

Telefonrådgivning<br />

Jytte Gandløse: Onsdage <strong>og</strong> fredage<br />

kl. 8.00-9.00 på 45 81 45 97 eller<br />

mail: jytte@psykol<strong>og</strong>erne-paa-gaard<strong>en</strong>.com<br />

PSYKOLOG NYT NR. 6 | 2013 | SIDE 39


inspiration til<br />

bedre praksis<br />

nYe bØGer<br />

psYkoloGi i bØrnehØjde<br />

178 kr. 178 kr. 198 kr.<br />

V<strong>en</strong>t på miG!<br />

mathilde <strong>og</strong> oliver vejer<br />

for meget (4-8 år)<br />

Af Anne Vibeke Fleischer <strong>og</strong> Rikke Mølbak<br />

Illustreret af Claes Movin<br />

To nye bøger i seri<strong>en</strong> PSYKOLOGI FOR BØRN med tema om<br />

overvægt<strong>en</strong>s indvirkning på barnets liv.<br />

andre nYheder<br />

298 kr. 268 kr.<br />

Læs artikl<strong>en</strong> Flow i det moderne arbejdsliv af<br />

Nina Hanss<strong>en</strong>, i Psykol<strong>og</strong> Nyt nr. 2/2013.<br />

368 kr.<br />

En introduktion til Reuv<strong>en</strong> Feuersteins teori <strong>og</strong><br />

metode. Udkommer 15. april.<br />

PSYKOLOGI<br />

ORGANISATION<br />

PÆDAGOGIK<br />

ind<strong>en</strong>i oG ud<strong>en</strong>på<br />

mikkel <strong>og</strong> laura vejer<br />

for meget (9-13 år)<br />

flow i<br />

hVerdaG<strong>en</strong><br />

navigation mellem<br />

stress, kaos <strong>og</strong><br />

kedsomhed<br />

Af Frans Ørsted Anders<strong>en</strong><br />

<strong>og</strong> Nina Hanss<strong>en</strong><br />

dYnamisk<br />

assessm<strong>en</strong>t<br />

som psykol<strong>og</strong>iskpædag<strong>og</strong>isk<br />

redskab<br />

Af Grethe Damon <strong>og</strong><br />

Lars Røgilds (red.)<br />

frede frØs fantastiske tale<br />

Af Michael Chissick.<br />

Illustreret billedb<strong>og</strong> om hvordan børn kan<br />

bekæmpe angst, vrede <strong>og</strong> anspændthed<br />

ved hjælp af vejrtrækning<strong>en</strong>.<br />

det sker ikke<br />

for miG<br />

unge kvinders<br />

fortællinger om<br />

kærestevold<br />

Af Inger Glavind Bo<br />

H<strong>en</strong>v<strong>en</strong>der sig til professionelle der er i kontakt<br />

med unge, der udsættes for kærestevold.<br />

se det<br />

nYe kataloG<br />

på dpf.dk<br />

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL<br />

1210 KØBENHAVN K<br />

TLF.: 4546 0050<br />

INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK<br />

Al h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>delse til: dansk Psykol<strong>og</strong> For<strong>en</strong>ing, stockholmsgade 27, 2100 Køb<strong>en</strong>havn Ø. tlf. 35 26 99 55<br />

sorteret MAgAsinPost sMP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!