arken klubbladforamagerro - ogkajakklub januar 2007

dev.amagerroogkajakklub.dk

arken klubbladforamagerro - ogkajakklub januar 2007

ARKEN K L U B B L A D F O R A M A G E R R O - O G K A J A K K L U B JANUAR 2007


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

R E D A K T Ø R E R N E S K L U M M E

VELKOMMEN TIL ET GODT NYT ÅR!

Vel inde i det nye år er det også tid til, at

vi som redaktører for ARK’s klubblad takker

af. Vi har nydt at lave klubbens blad hver

måned, men en vis metaltræthed melder sig

efterhånden. Derfor er det skønt at kunne annoncere,

at klubben allerede nu har fået en ny

redaktionel duo:

Charlotte Straaby bliver den nye tekstredaktør,

mens Dorthe Nilausen har takket ja til det

ærefulde hverv som billedredaktør. Allerede

fra februar kan vi glædes over nye redaktionelle

toner, når de to blad-ekvilibrister for

første gang svinder sig i retoriske udgydelser

og billedmættede fortællinger fra dagligdagen

i ARK.

ET SIDSTE MORALSK OPSTØD

Det er således også vores sidste lejlighed (det

vil du kære læser formentlig være glad for)

til at komme med moralske opstød og en sådan

lejlighed forpasser vi ikke. Vores sidste

gerning skal derfor være at opfordre til at

medlemmerne bakker op om bladets redaktører.

Vi lavede en mini undersøgelse blandt

klubbens medlemmer, der gik på om vi helt

kunne afskaffe klubbladet og i stedet udelukkende

kommunikere på hjemmesiden. Der

meldte sig en uhørt oprørsstemning: bladet

var, sagde mange, en afgørende del af klubbens

kommunikation.

Men klubbens blad er kun interessant, hvis

der er stof i det og stoffet ikke blot læses af

klubbens medlemmer, men skrives også af

samme. Så skriv til bladet! Start debatter,

beret om ture og begivenheder. Vores hjemmeside

er en stor succes, da medlemmerne

debatterer stort og småt der. Men skal bladet

fortsat eksistere, kræver det, at du gode læser,

af og til fatter pennen.

Med disse vores sidste ord som redaktører,

skal vi takke fordi vi måtte varetage dette

ualmindeligt ærefulde hverv og ønske jer alle

et godt nytår!

Velkommen til et nyt år i ARK og velkommen

til vores nye redaktører! Må den redaktionelle

linie byde på nye overraskelser og

vedkommende retoriske falbelader om det

gode liv i vores lille roklub.

AF: STINE & KRISTINA

PS. Stof til bladet sendes som altid til

redaktion@arok.dk

Husk at man også kan sende billeder til samme

adresse!

2


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

TAK TIL VORES BADEMESTER Bestyrelsen takker også Knud Arnoldus for

Efter mange år som fantastisk bademester hver

fredag, takker vores skønne Anoldus af. Han

stopper som bademester den 26.1. 2007 og beder

redaktionen bringe hans overstrømmende

hilsner til de mange svømmende fremmødte

gennem årene.

Han har af en eller anden grund lyst til at bruge

fredagene på andet end hygge og livredning.

Men hvis du, gode Anoldus skulle komme til at

savne tjansen for meget, så er du altid velkommen

igen.

Svømmehallen er ikke det samme uden

Anoldus!

Redaktionen takker Anoldus på vegne af alle

Ark’erne for loyal og trofast bademesterattitude

gennem årene!

AF: STINE

BADEMESTERJOBBBET ER LEDIGT

hans indsats og er sikre på at fredagene har været

sikre og hyggelige under hans opsyn.

Derfor mangler vi en (lønnet!) bademester der

vil holde øje med os i vores svømmetid. Vil du

selv være bademester eller kender du nogen der

vil, så kontakt Michael Cederqvist for at høre

nærmere. Du kan også kontakte Knud Arnoldus

selv for at høre lidt mere om hvad der foregår i

svømmehallen.

- For at bestride posten behøver du ikke livreddereksamen,

men du skal være god til at svømme

og kunne førstehjælp.

- Arbejdet afl ønnes med 250 kr./ pr gang.

- Du skal være der fra 18.45 - 21.30. Sæsonen

går fra oktober til og med april.

- Du skal starte fra starten af februar eller hurtigst

muligt.

3

AF: NINA


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

N Y T O M L O G B O G E N

ELEKTRONISK ANMELDELSE AF SKADER

I forbindelse med arbejdsdagen blev dueslagene

til anmeldelse af skader, fjernet. I stedet for

dueslagene vil vi fremover rapportere skader

ved hjælp af det samme program, som vi bruger

til at registrere kilometre.

I praksis fungerer det på den måde, at der er

kommet en ny knap i listen for hver båd, der

er på vandet, samt en ny knap i bådoversigten.

Begge knapper åbner et nyt vindue hvor man

kan beskrive skaden og angive om skaden er så

alvorlig at båden ikke kan bruges.

Når man har angivet, at en båd er skadet vil det

enten blive fjernet fra listen i logbogen, hvis

den er så skadet at den ikke kan bruges, eller

der vil poppe en dialogboks op med beskrivelse

af skaden, når man vælger at gå ud i den pågældende

båd.

SE HVOR LANGT DU ROR I GENNEMSNIT

Som en ny feature, kan vi nu også se hvor langt

vi i gennemsnit har roet pr. tur. Det ses under

detaljer i kilometerstatistikken, der fi ndes ved

at klikke på den enkelte person i listen.

Her kan du nu se hvor langt du har roet i henholdsvis

kajak, inrigger og sculler, hvor mange

gange du har været ude i hver enkelt bådtype,

samt hvor lang turene har været i gennemsnit.

4

AF: MARTEN


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

K O R T R E F E R A T F R A

B E S T Y R E L S E S M Ø D E T

DET ER MED GLÆDE AT KLUBBLADET BRINGER MÅNE-

DENS

Det

DENS

Det

DENS

er

KORTE

med

REFERAT

glæde at

FRA

klubbladet

BESTYRELSESMØDET.

bringer må-

HER

KAN nedens KAN nedens KAN DU korte FINDE referat SVAR PÅ fra EN bestyrelsesmødet DEL DAGLIGE DAGLIGE SPØRGS- SPØRGS- d. 2.

MÅL, januar. MÅL, januar. MÅL, MEN Her OGSÅ kan FÅ FÅ du ET ET fi INDTRYK nde svar AF, på HVAD en del BESTYREL- BESTYREL- daglige

SEN spørgsmål, SEN spørgsmål, SEN LAVER. LAVER. men også få et indtryk af, hvad bestyrelsen

laver.

FASTSÆTTELSE AF DIV. DATOER

På Ninas opfordring fastsættes datoerne for

årets aktiviteter allerede nu.

- Forårets generalforsamlingen afholdes den

10. marts 2007.

- Efterårs generalforsamlingen afholdes den 13.

oktober 2007.

- Arbejdsweekend den 21. – 22. april 2007.

- Standerhejsning og påskefrokost lørdag den

31. marts 2007.

- Standerstrygning den 13. oktober 2007 sammen

med generalforsamlingen.

- Amagerregatta den 25. august 2007.

- Årsfest den 11. august 2007.

Medlemsmøderne fastlægges hen af vejen.

OPFØLGNING - UDVALGSPOSTER

Der er nogenlunde styr på kondiudvalget, men

der skal følges op med bl.a. Michael og Casper.

Der mangler en del navne under de øvrige udvalg.

Marten, Søren og Jan følger op på dette.

Lotte følger op på Festudvalget og Michael følger

op på sponsor- og fondsudvalget.

KLUBBENS ØKONOMI

Der skal fi ndes en dato hvor restancelisterne

kan blive gennemgået, og hvor vi kan ringe ud

til de medlemmer, som er på listen. Michael opretter

en tråd på forumet, så Claus og Anders

også ved hvad det drejer sig om. Desuden bør

kontiene defi neres bedre, så der ikke er tvivl

om hvad de forskellige vedrører.

RENOVERINGSPLAN FOR KLUBHUSET

Hvis vi ikke får bevilget nyt klubhus, vil det i

den grad være nødvendigt at lave en renoveringsplan,

som kan fungere som en slags plan

B. Der bør laves en tråd på forumet over alle de

ting, som bør blive renoveret. Søren Gregorius

kan måske hjælpe med at melde ting ind i den

forbindelse.

NYE MEDLEMMER 2007

Marten mener ikke, der vil være plads til at

optage så mange nye medlemmer i 2007. Når

Marten og Jan kan komme ind i foreningspakken,

bliver der lavet en status, så vi kan få overblik

over, hvor mange der er plads til at optage

i år.

VELKOMSTFOLDERE

Folderen for kaniner blev revideret sidste år,

men den blev ikke genoptrykt. Det skal den i

år, så Marten checker den en ekstra gang inden

trykning. Der skal også hænges et par eksemplarer

op i klubben.

OPFØLGNING FRA SIDST

Claus & Anders har fået adgang til netbank

m.v., så der er ved at være styr på tingene.

Marten har lavet en elektronisk løsning hvor

man kan indmelde en skadet båd, som kan afløse

dueslaget.

Søren har været oppe på taget i bådhallen og

kigge på hullet. Søren foreslår, at det repareres

med papsøm og tjære indtil videre og så repareres

rigtigt med tagpap til foråret.

Der er blevet sat lås på teltrummet – dette har

Søren H. sørget for.

Jan har været til orienteringsmøde om Københavns

havns fremtidige planer.

5


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

EN OPFORDRING FRA BESTYRELSEN

T I L AT M E L D E S I G U N D E R F A N E R N E

På opfordring af medlemmerne har bestyrelsen

synliggjort en række af de små opgaver, der

skal løses og løftes i den daglige drift af ARK.

Opgaverne er skrevet op på en liste, der hænger

i klubben. Listen er nu printet på en fi n whiteboardtavle,

så vi har mulighed for løbende at

opdatere den.

Så er det i hvert fald ikke manglende overblik,

der er skyld i at ingen ved hvem der gør hvad,

og hvad der netop ikke bliver gjort. Nu mangler

vi bare medlemmernes navne fordelt på opgaverne.

Sådan ser listen ud: Tænk over hvor du gerne

vil stå. Til næste gang du kommer ned i klubben.

Bestyrelsen har ligeledes igennem længere tid

puslet lidt med at organisere en stor del af både

drift og ledelsesopgaverne i en række udvalg.

Mange udvalg fungerer allerede fi nt, men enkelte

udvalg mangler folk.

Vi mangler specielt medlemmer, der vil hjælpe

med følgende opgaver:

AT ARRANGERE FESTER OG ANDRE HYGGELIGE

ARRANGEMENTER I FESTUDVALGET

En del af de ”gamle” medlemmer er blevet

trætte - og der mangler nyt blod i udvalget. Efter

2006, som var et år med fl ere store arrangementer,

er der ikke så mange bundne opgaver i

2007. Der er rum for frie opgaver og nye idéer.

AT SØGE MIDLER FRA FONDE OG SPONSORAFTALER

Fonds- og Sponsorudvalget er et nyt udvalg,

der skal arbejde for at vi kan få del i alle de

dejlige midler – som vi ved er derude, men som

ingen har haft tid til at søge.

Udvalget skal søge penge til udstyr, til huset, til

trænere, til ungdomsprojektet, til rigtig mange

ting- vi mangler bare kræfterne. Vi skal også

have fat i lokale og andre virksomheder og

vride nogen sponsorkroner ud af dem. Der er

allerede formuleret en masse tekst om klubben,

og Stine har lovet at hjælpe nye folk i gang, så

det er ikke nogen tung opgave.

AT ARRANGERE KAJAKMOTIONIST AKTIVITETER

Det betyder at samle op om især kajakkaninerne

og andre, der gerne vil have nogen at følges

med, og nogen der kan hjælpe med at komme af

sted til et løb eller to - selv om de ”kun er mo-

6


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

tionister”. Eksempelvis en vinterroningsgruppe

eller ture til fremmed farvand - fantasien kan

råde.

AT HOLDE ORDEN I VÆRKSTEDET

Der skal sørges for at værktøjet fungerer og

skruerne er på rette plads, når de skal bruges.

AT REPARERE PÅ HUSET

Vi vil gerne defi nere en lille gruppe, der kan

hjælpe husforvalteren, når denne har opgaver,

der skal løses. Et tilkalde team af dem, der kan

noget med værktøj - eller bare er bomstærke og

snarrådige.

AT HOLDE HAVEN

Et haveudvalg skal bruge nogen, der har lyst

til at luge lidt ukrudt eller tage en blomst med

fra altan kassen. Udvalget skal være med til at

sørge for, at der bliver ryddet sne og slået græs

og komme med oplæg til hvad vi kan gøre på

arbejdsdagene.

AT REPARERE KAJAKKERNE

En opgave hvor der altid kan bruges fl ere hænder.

AT ARRANGERE LANGTURSRONING OG

VEDLIGEHOLDE OG OPDATERE UDSTYRET.

En ganske overskuelig post! Men det er selvfølgelig

en fordel, at du selv vil med engang

imellem. Der skal laves en lille opgørelse over

udlån og indtægt for leje af klubbens udstyr.

Oversigten over disse udvalg er ligeledes ophængt

i klubben, og vi vil meget gerne opfordre

til, at man overvejer om der er noget, der lokker.

AF: NINA

PS - eller vink med en vognstang: Bestyrelserne

i ARK har traditionelt siddet exceptionelt

korte perioder – formegentlig fordi bestyrelsesarbejdet

er gået op i driftsopgaver. Og driftsopgaverne

er ikke blevet mindre med et øget

medlemstal.

Så hjælp den siddende bestyrelse med nogle af

de opgaver, der er beskrevet herover. Ellers bliver

der sandsynligvis mulighed for at stille op

til generalforsamlingen i marts!

TOP 20

1. Torben Holck 64

2. Jesper Storgård 62

3. Svend Frydenlund 35

4. Niclas Hansen 35

5. Asbjørn Adsersen 34

6. Tine Petersen 32

7. Simon Andersen 30

8. Per Hørl 28

9. Frederik Dunbar 28

10. Jesper Mikkelsen 22

11. Kasper Krintel 21

12. Pierre le Dous 20

13. Søren Andersen 20

14. Søren Hyttel 16

15. Marten Ølgaard 16

16. Casper Licht 14

17. Alex Lindros 12

18. Annie Gerstrøm 12

19. Kåre Nielsen 12

20. Bjarke La Cour 10

Roet i alt 600

7


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

K A L E N D E R E N

FÆLLES

Vinteraktiviteterne fortsætter her i 2007 indtil

standerhejsningen. Det er vigtigt at vi bruger

dem fl ittigt for at bevare pladsen i hallerne.

Onsdag kl. 19-21 vil Charlotte ligesom sidste år stå

for yoga - og vi lover det virker.

Tirsdag kl. 19-21 vil Krintel stå for en god gang

cirkeltræning.

Torsdag, løbetræning.

Fredag kl. 19 Svømning i Sundby svømmehal

RONING

Vinterroning i outriggere kræver rochefens personlige

tilladelse og HUSK at der er redningsvestpligt

fra den 1. oktober til den 1. maj!

Vinterroning hver lørdag kl. 10 og søndag kl.

13.00 (kræver tilmelding på forummet).

Vinter Otter Grand Prix

Runde 3 8 x 2,000m 8. Januar

Runde 4 8 x 15 minutter 5. Februar

Runde 5 Maraton (42,195m) 5. Marts

BØRN

Børneroning hver lørdag 10-12.

KAJAK

UNGE

8


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

KORT NYT

GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling den 10. marts

2007. I overensstemmelse med vedtægtsændringerne

der blev vedtaget sidste år, vil medlemmerne

ikke længere få en skriftlig indkaldelse

men vil i stedet modtage en infomail med

nøjere information om tid og dagsorden.

EFTERLYSNING: GAMLE SOVEPOSER

Har du en gammel sovepose, som du ikke længere

bruger, så vil vi gerne have den. Om vinteren

anvender vi dem som varmetæpper i inriggerne.

Så doner din gamle sovepose til ARK!

Læg den i bådhallen eller overdrag den til klubbens

åndrige rochef: Jan Rudolph.

EFTERLYSNING: MIKROVN/BADEVÆGT

Har du en mikroovn stående på loftet. Så sæt

den ned i ARK.

Har du en badevægt af den ’gammel’ slags (der

ikke behøver batterier) stående, som du ikke

bruger, så sæt den ned i omklædningen.

HJEMMESIDE

Vi kommunikerer mere og mere via hjemmesiden,

så opret dig som bruger på vores lukkede

forum, hvis du vil holde øje med, hvad der sker

i klubben. Husk, at vores primære kommunikation

sker på hjemmesiden. Spørgsmål kan sendes

til web@arok.dk

KORREKTE ADRESSER OG MAILS PÅ MEDLEMMERNE

Husk at opdatere din email og adresse, hvis du

fl ytter eller får ny mail. Send nye oplysninger

til kajakchef@arok.dk.

ARKS BESTYRELSE

FORMAND

Michael Cederqvist

formand@arok.dk

27 21 28 66

ROCHEF

Jan Rudolph

rochef@arok.dk

HUSFORVALTER

Søren Frank Andersen

husforvalter@arok.dk

KASSERER

Anders Clausen

kasserer@arok.dk

NÆSTFORMAND

Nina Munk

næstformand@arok.dk

29 80 90 89

KAJAKCHEF

Marten Ølgaard

kajakchef@arok.dk

MATERIALEFORVALTER

Henning P. Föh

materielforvalter@arok.dk

SEKRETÆR

Lotte Frænde

sekretaer@arok.dk

Bestyrelsen mødes første tirsdag i måneden.

Forslag og spørgsmål til bestyrelsen sendes til

Lotte Frænde.

Spørgsmål vedr. kontingent sendes til Anders

Clausen. Adresseændringer, skabe m.m sendes

til Nina Munk. Nøgler til klubben o.lign. styrer

Jesper Mikkelsen. Find ham i klubben.

Deadline til ARKEN er den 10. i hver måned.

Materiale sendes til redaktion@arok.dk

9

More magazines by this user
Similar magazines