velkommen til aarhus school of business and social sciences

old.hha.asb.dk

velkommen til aarhus school of business and social sciences

AU AARHUS

UNIVERSITET

velkom

tilasb

men

VELKOMMEN TIL

AARHUS SCHOOL OF BUSINESS

AND SOCIAL SCIENCES

- EN INTRODUKTION TIL EKSTERNE UNDERVISERE VED ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

ERHVERV OG SAMFUNDSVIDENSKAB

AARHUS UNIVERSITET

FUGLESANGS ALLÉ 4

8210 ÅRHUS V

TELEFON: 894 86367

FAX: 894 86660


ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

Velkommen til Erhvervsøkonomisk Institut

Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen som ny medarbejder på Erhvervsøkonomisk

Institut, Erhverv og Samfundsvidenskab, Aarhus Universitet,

hvor du nu indgår i vores team af velmotiverede og engagerede medarbejdere.

At være ekstern underviser er et udfordrende job, og her i starten vil der være

en lang række ting, som er ukendte og kan være svære at gennemskue.

Vi har derfor forsøgt at samle en række relevante oplysninger om ansættelse,

undervisning, aflønning og andre praktiske informationer, og det er mit håb,

at vi med denne introduktion kan hjælpe dig til at få en god start på din ansættelse.

Kan du ikke finde svar på alle dine spørgsmål i denne introduktion, er du

selvfølgelig velkommen til at kontakte din faglige eller administrative uddannelseskoordinator,

sekretariatsleder Ingrid Lautrup (inl@asb.dk) eller vores

kommunikationskoordinator Didde Trolle (dtrolle@asb.dk).

Jeg vil endnu engang ønske dig velkommen!

Med venlig hilsen

Michael Christensen

Institutleder


Indholdsfortegnelse

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

Ansættelse og løn ............................................................................................................ 4

Nogle praktiske detaljer ................................................................................................. 6

Web ....................................................................................................................................... 7

Organisation ...................................................................................................................... 8

Undervisning ..................................................................................................................... 9

Eksamensaktiviteter ....................................................................................................... 11

Bibliotek .............................................................................................................................. 12

Kurser ................................................................................................................................... 13

Bilag 1: Normer for undervisningsaktivitet ............................................................. 14

Bilag 2: Liste over faglige og administrative uddannelseskoordinatorer...... 15

Bilag 3: Nyttige links ....................................................................................................... 17


Ansættelse og løn

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 4

Ved ansættelse som undervisningsassistent eller ekstern lektor modtager du

en ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om de formelle forhold i

forbindelse med ansættelsen, herunder løn og arbejdsvilkår.

Er du ansat som ekstern lektor, vil du ved semesterstart få tilsendt en oversigt

over budgetterede timer for semesteret. Lønnen for et semester udbetales i

fem lige store rater. Når semesteret er afsluttet, sammenholdes det budgetterede

antal timer med det faktisk opnåede antal timer, og en eventuel forskel

overføres til det efterfølgende semester.

Er du ansat som undervisningsassistent (timelærer), skal du, hver

måned, udfylde timesedler med opgørelse af udført undervisning,

vejledning eller eksamensaktiviteter. Lønsedler finder du på

www.asb.dk/article.aspx?pid=9335. Lønsedler udfyldes og mailes til den administrative

uddannelseskoordinator. Her kan du også hente hjælp til at udfylde

lønsedlen.

Løn

Din lønsats fremgår af din ansættelseskontrakt. Normsatsen, for de aktiviteter,

som du bliver lønnet efter, fremgår af bilag 1.

Skatten afregnes via E-skat, og lønnen overføres til din NEM-konto. Lønsedler

findes kun digitalt og sendes til din e-boks på www.e-boks.dk.

Din tilknytning til instituttet

At være ekstern underviser betyder, at du oftest ikke har så tæt, daglig kontakt

med dine kolleger – hvad enten det er faste undervisere på instituttet eller

andre eksterne undervisere. Dine faste holdepunkter i det daglige arbejde er

derfor den faglige og den administrative uddannelseskoordinator (se bilag 2).

Vi udsender et nyhedsbrev til alle eksterne undervisere på BS nogle gange om

året, og du vil desuden blive inviteret til relevante temadage og seminarer,

som holdes i de faglige miljøer.


Dine data

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

I forbindelse med din ansættelse registrerer vi dine faglige interesse- og kompetenceområder,

samt hvilke uddannelsesretninger du ønsker at undervise

inden for. Dette gør, at vi evt. kan tilbyde dig ekstra undervisning inden for områder,

hvor du har interesse og ekspertise. Vi registrerer desuden din adresse,

telefonnummer, mailadresse(r), mv. Det er vigtigt, at den administrative uddannelseskoordinator

eller Didde Trolle får besked, hvis der sker ændringer i

disse data, så det kan blive opdateret i databasen.

5


ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 6

Nogle praktiske detaljer

Nøgle og adgangskort

Har du brug for at kunne komme ind på skolen uden for normal åbningstid,

kan du rekvirere nøgle og adgangskort hos sekretariatsleder Ingrid Lautrup

(lokale M315, inl@asb.dk). Nøglen og adgangskortet giver adgang til M-bygningen

via indgangen på hjørnet over for U-bygningen og midt i M-bygningen

ved pedellernes port. Desuden kan nøglen bruges i de forskellige døre,

der leder op til M 3. sal.

Dueslag

Ved din ansættelse får du tildelt et dueslag, hvor den administrative uddannelseskoordinator,

studerende og andre kan lægge materiale til dig. Dit

dueslag finder du i lokale M332a.

Kopiering

Instituttet råder over 4 kopimaskiner placeret hhv. ved M306, M313, M320

samt på C-gangen (1. sal). Her er du velkommen til at tage kopier af materiale

til undervisning. Du kan altid rette henvendelse til sekretariatsleder Ingrid

Lautrup (lokale M315, inl@asb.dk), hvis du har spørgsmål vedrørende kopimaskinerne.

Der findes desuden et par meget hurtige kopimaskiner på stueetagen

i M-bygningen, ved siden af trykkeriet. Koden til kopimaskinerne kan du

få oplyst af din administrative uddannelseskoordinator.

Mødelokaler

Instituttet råder over to mødelokaler: M303 og M323. Har du brug for et

mødelokale, kan du rette henvendelse til den administrative koordinator eller

sekretariatslederen, der kan reservere et lokale for dig.

Parkering

Der er som udgangspunkt fri parkering på skolens område. Dog skal du være

opmærksom på, at parkeringspladserne ved hovedindgangen kun er til tidsbegrænset

parkering (1 time), og at Europark overvåger pladserne. P-kælderen

er kun åben i skolens åbningstid, så du skal huske at få din bil ud inden

skolen lukker eller at have din nøgle og adgangskort med. Med opførelsen

af S-bygningen (2009-2012) kommer der en ny parkeringskælder. Frem til

2012 kan der forventes lidt byggerod, hvilket vil påvirke mange af skolens nuværende

parkeringspladser omkring M- og U-bygningen.


Web

Skolens website

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 7

ASB’s website finder du på www.asb.dk. Det er skolens generelle kommunikationskanal.

Her findes eksternt rettet information om ASB, uddannelser, forskning,

organisation, mv.

Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside

Denne side finder du på www. asb.dk > Institutter, eller på:

www.asb.dk/bs

Her finder du blandt andet oplysninger om instituttets faste medarbejdere,

undervisnings- og forskningsaktiviteter, samt instituttets historie og organisation,

mv.

CampusNet

CampusNet er skolens virtuelle læringsplatform, der giver undervisere og

studerende nem og fleksibel adgang til undervisningsrelevante oplysninger

samt mulighed for at udveksle informationer og dokumenter med hinanden.

På CampusNet kan du blandt andet uploade forelæsningsplaner og undervisningsmateriale,

se timeplaner, sende beskeder ud til de studerende, og

aflyse timer.

Du finder CampusNet via www.asb.dk > CampusNet,

eller på: www.campusnet.asb.dk.

Hvis du ikke tidligere har anvendt CampusNet, kan du få en introduktion på:

www.sprog.asb.dk/campusnet/tutorial/studintro_medlyd_viewlet_swf.html.

Du kan også altid få hjælp til CampusNet hos den faglige uddannelseskoordinator.

Desuden udbydes introduktionskurser til CampusNet ved hver semesterstart.


Organisation

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 8

Erhvervsøkonomisk Institut bor i M-fløjen 3. sal, samt C-bygningen 1. og 2. sal.

Der er omkring 60 fastansatte medarbejdere og knap 70 eksterne undervisere.

Til hver uddannelsesretning er der en faglig uddannelseskoordinator og en

administrativ uddannelseskoordinator (se bilag 2).

Den faglige uddannelseskoordinators vigtigste opgave er at sikre, at uddannelsen

opfylder de faglige mål og leveres i den faglige kvalitet, der er påkrævet.

Den faglige uddannelseskoordinator fungerer som din sparringspartner, når

det gælder det faglige indhold af din undervisning.

Den administrative uddannelseskoordinator er behjælpelig med de praktiske

aspekter af undervisningen. Det er bl.a. bogbestillinger, skemalægning,

lokaler, assistance i forbindelse med CampusNet, kontakt til biblioteket, besvarelse

af generelle spørgsmål fra studerende, renskrivning af eksamensopgaver,

modtagelse af skriftlige opgaver fra de studerende og meget andet. Du

er altid velkommen til at kontakte den administrative koordinator, hvis du har

nogle praktiske spørgsmål.


Undervisning

Undervisningssemester

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

Mange fag følger de generelle semestre fra februar–maj og fra september–

december. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle fag er af samme

varighed. Nogle fag kan være komprimeret eller af anden grund være af

kortere varighed – de kan starte senere i semesteret eller slutte tidligere. Dette

kan betyde, at der afholdes eksamener allerede i henholdsvis marts og oktober.

Fagansvar

Som ekstern lektor har du ansvaret for de fag, som du underviser i, hvilket betyder,

at du, under hensyntagen til fagets målsætninger, selv skal planlægge

undervisning, pensum, eksamen, mv.

Fagkatalog

Fagbeskrivelser findes i fagkataloget, der er en netværksbaseret oversigt over

det samlede fagudbud på ASB. Der er adgang til fagkataloget via CampusNet

eller på: www.asb.dk/studinfo/study/fagkatalog.aspx. I fagbeskrivelsen findes

information om et fags indhold, målsætning, eksamensform, pensum, ECTSpoint,

mv. Fagbeskrivelsen kan ikke ændres i løbet af semestret.

Undervisningsmateriale

For at de studerende i god tid kan anskaffe de bøger, der skal bruges i undervisningen,

skal bøgerne bestilles hos ASB’s boghandel (HVB) et par måneder

før semesterstart. Den administrative uddannelseskoordinator formidler bestillingen

af bøger til HVB, og hun kan i de fleste tilfælde skaffe et frieksemplar

af lærebogen fra forlaget til underviseren.

Hvis du ønsker at anvende artikler og uddrag af bøger i undervisningen, kan

biblioteket lave et e-kompendium. Hvis du vil benytte denne mulighed, skal

du, senest 2 uger før semesterstart, sende en liste over det samlede materiale

til den administrative uddannelseskoordinator, som formidler den videre

til biblioteket. Herefter samler biblioteket materialet, sikrer at alle regler om

ophavsret overholdes og gør e-kompendiet tilgængeligt via CampusNet for

både dig og de studerende.

Skolens politik om ophavsret skal altid overholdes. Spørgsmål herom kan

rettes til den administrative koordinator, ASB bibliotek, eller du kan læse om

reglerne på: www.asb.dk/article.aspx?pid=3991.

9


ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 10

Undervisningslokaler og AV-udstyr

Du kan finde en oversigt over skolens lokaler på:

www.asb.dk/article.aspx?pid=9122 .

Af oversigten fremgår, hvilket udstyr der er i de forskellige lokaler. De fleste

lokaler er udstyret med netadgang, projektor (beamer), almindelig overheadprojektor,

tavle og whiteboard. Der er pc i mange lokaler og adgangsproceduren

fremgår af installationen.

Hjælp til det tekniske udstyr kan fås hos Teknisk Forvaltning, Ove Dan Andersen

(tlf. 894 86229), Svend Søborg (tlf. 894 86674), Henrik Thomsen (tlf. 894

86674) eller hos pedellerne (tlf. 894 86206).

Aflysning af undervisning

Hvis du får brug for at aflyse undervisning, hvilket dog altid bør være absolut

sidste udvej, kan det gøres i kalenderfunktionen på CampusNet. Den administrative

koordinator skal altid have besked om dette med det samme og du

skal i samarbejde med hende planlægge erstatningstimer hurtigst muligt. På

Cand.merc.aud-studiet skal alle erstatningstimer dog placeres på mandage eller

fredage – evt. som aftenundervisning.

Evaluering af din undervisning

Alle fag bliver evalueret i løbet af semesteret. Information om evalueringstidspunkt

og -procedure får du fra den administrative uddannelseskoordinator,

der også bestiller evalueringsskemaer. Du vil altid blive orienteret om resultatet

af evalueringen.

Vejledningsaktiviteter

Som ekstern underviser kan man få tildelt opgaver som vejleder, hvor man

skal rådgive den studerende, hjælpe med at fortolke emnet og give idéer

til forskellige aspekter af emnet. En vejleder skal som minimum rådgive og

kommentere i de indledende faser omkring problemformulering, afgræns-

ning og disposition med henblik på at etablere et godt grundlag for projektet/

afhandlingen.


Eksamensaktiviteter

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

Eksamen for fag i efterårssemesteret ligger som regel i december/januar og

for fag i forårssemesteret som regel i maj/juni. Reeksamen holdes i henholdsvis

februar og august.

Underviseren udarbejder eksamensopgaverne, der generelt skal afspejle de

emner og det materiale, der er gennemgået i undervisningen.

Mundtlige eksamener

Datoer for mundtlige eksamener fastsættes af planlægningskontoret i samarbejde

med den administrative uddannelseskoordinator og med udgangspunkt

i undervisernes ønsker.

Under mundtlige eksamener skal karakterlisten (eksamensprotokollen)

løbende udfyldes af underviser og censor. Både eksaminator og censor skal

under voteringen tage notater til brug ved eventuelle klagesager.

Skriftlige eksamener

Hvis en skriftlig eksamensopgave består af flere delspørgsmål, skal den vejledende

vægt af hvert spørgsmål fremgå. En eksamensopgave skal afleveres

til den administrative koordinator senest 14 hverdage før eksamensdagen.

Hun hjælper bl.a. med at få opgaven korrekturlæst, renskrevet på officiel eksamensskabelon

og godkendt. Sammen med opgaven, eller snarest derefter,

skal du aflevere en vejledende opgaveløsning til den faglige koordinator, så

hun kan uploade denne på CampusNet efter eksamen er afholdt.

Ved de fleste skriftlige eksamener på skolen har de studerende ret til at medbringe

og bruge pc. Således kan mange studerende, under eksamen, have

adgang til internettet via det trådløse netværk på skolen.

De endelige karakterer for en skriftlig eksamen skal være instituttet i hænde

senest 4 uger efter eksamensdagen. Karaktererne skal være anført på den

originale eksamensprotokol og forsynet med din og evt. censors underskrift.

Vær opmærksom på, at de studerende har mulighed for at klage over karakteren

på en skriftlig eksamen indtil to uger efter, at karakteren senest skulle

have været offentliggjort. Det er derfor en god idé at opbevare de skriftlige

eksamensbesvarelser minimum et par måneder efter eksamensdagen.

Karakterer

11

Karaktergivning sker efter 7-trins-skalaen (12-skalaen). Information om 7-trinsskalaen

findes på: www.asb.dk/article.aspx?pid=8520.


Bibliotek

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 12

Som underviser eller vejleder med tilknytning til Erhvervsøkonomisk Institut

har du mulighed for at blive oprettet som låner på skolens bibliotek.

Ud over en righoldig bogsamling giver biblioteket også adgang til

en lang række elektroniske ressourcer, som f.eks. artikler, databaser, mv.

Skolens bibliotek tilbyder også at udarbejde e-kompendier til

dine undervisningsforløb. Som underviser står du selv for udvælgelsen

af litteraturen, og du bestemmer også kompendiets

struktur, således at det matcher undervisningsforløbet.

I e-kompendiet skabes der links til litteratur fre pensum. Kompendiet

er primært baseret på e-tidsskrifter, men det er også muligt at anvende

bibliotekets trykte samling, dog med helt specifikke omfangsregler, hvilket

biblioteket hjælper med at overholde. Som udgangspunkt må man ikke selv

uploade publicerede videnskabelige artikler på CampusNet, og ved at lade

biblioteket lave e-kompendiet, sørger de for, at alle regler for ophavsret bliver

overholdt.

Biblioteket har desuden udarbejdet en folder, som giver et indtryk af, hvad

biblioteket ellers kan tilbyde dig som nyansat underviser.

Folderen kan ses på: www.asb.dk/article.aspx?pid=22702.

Instituttet er tilknyttet tre kontaktpersoner på biblioteket, som du til enhver

tid kan henvende dig til, nemlig:

Lone Jensen (jen@asb.dk)

Anne Andersen (aca@asb.dk)

Betina Sjøstrøm (bets@asb.dk)


ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 13

Interne kurser udbudt af LearningStylesLab

ASB’s LearningStylesLab (LSL) udbyder pædagogiske kurser for alle undervisere,

hvor også vores eksterne undervisere er mere end velkomne til at

deltage. Kurserne dækker emner inden for f.eks. pædagogik, læringsstile,

stemmeformidling, kropsbrug og kropssprog samt regler og love, der er

gældende i forhold til undervisning. Vi informerer løbende om disse kurser i

vores nyhedsbrev, men du er også altid velkommen til at kontakte den administrative

koordinator for at høre om aktuelle kurser.

Ved deltagelse i disse kurser honoreres eksterne undervisere i forholdet 1:1

time. Honoreringen udbetales ved årets udgang.

Kurser udbudt af ASB Executive

Skolen udbyder, gennem ASB Executive, en række kurser for er-hvervslivet.

Som ekstern underviser har du mulighed for at deltage i disse kurser med minimum

25 % rabat på normalprisen. Se mere om aktuelle kurser på www.asb.dk

> Videreuddannelse, eller på www.asb.dk/article.aspx?pid=3255.


Bilag1: Normer for undervisningsaktiviteter

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 14

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

UNDERVISNINGSNORMER Aflønningsnormer for alle uddannelserne angivet i arbejdstimer (AT)

Normenhed

Intern

underviser

Ekstern

lektor

Undervisning Undervisning af studerende

Undervisning 1

Undervisningstime 2,50

Seminarbehandling Undervisningstime

Øvelser Øvelsestime

Studiecafé Time

Tilstedeværelse 9

Undervisningstime

Internatkoordinering 9

3,50

2,00

2,50

1,00

1,00

Weekend

36,00

Øvelsesopgaver 4

Aktivitet

Undervisning af instruktorer

Instruktion om øvelser 2

Instruktionsmøde

Instruktion om studiecafé Studiecafé

Individuel vejledning af instruktorer 3

Øvelsestime

7-4-2010

Gældende pr. 1. februar 2010

Ekstern Ekstern

Timelærer

censor VIP

Undervisning af ph.d.-studerende

Vejledning 10

Semester 50,00

Undervisning 1

50,00

Undervisningstime 4,50

4,50

Komitedeltagelse ved 1-årsevaluering Komitedeltagelse 8,00

Vejledning Kandidatafhandling 1. periode7 Afhandling

Kandidatafhandling 2. eller 3. periode7 Afhandling

Masterafhandling7 Afhandling

HD-afhandling7 Afhandling

Bachelorafhandling7 Afhandling

HD 1. dels-projekt Projekt

Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider8 pr. studerende) Projekt

Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider8 pr. studerende) Opgave

Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider8 pr. studerende) Opgave

Mindre hjemmeopgave5 (4-6 sider8 pr. studerende) Opgave

Lille hjemmeopgave5 (1-3 sider8 pr. studerende) Opgave

Praktikforberedelse cand.merc. 16

Praktikrapport

Udarbejdelse af

eksamensopgave

Evaluering af

eksamensbesvarelse

17

Skriftlig stedprøveopgave eller hjemmeopgave5 Opgave

HD tværfaglig opgave Opgave

Kandidatafhandling Studerende

Masterafhandling Studerende

HD-afhandling Studerende

Bachelorafhandling Studerende

HD 1. dels-projekt Studerende

Projekthjemmeopgave 5 (over 25 sider 8 pr. studerende) Studerende

Stor hjemmeopgave 5 (16-25 sider 8 pr. studerende) Studerende

Alm. hjemmeopgave 5 (7-15 sider 8 pr. studerende) Studerende

Mindre hjemmeopgave 5 (4-6 sider 8 pr. studerende) Studerende

Lille hjemmeopgave 5 (1-3 sider 8 pr. studerende) Studerende

Skriftlig stedprøve 8 timer Studerende

Skriftlig stedprøve 6 timer Studerende

Skriftlig stedprøve 5 timer Studerende

Skriftlig stedprøve 4 timer Studerende

Skriftlig stedprøve 3 timer Studerende

Skriftlig stedprøve 2 timer Studerende

Mundtlig eksamen15 90 min. Studerende 3,00

1,50

60 min. Studerende 2,00

1,00

45 min. Studerende 1,50

0,75

30 min. Studerende 1,00

0,50

25 min. Studerende 0,84

0,42

20 min. Studerende 0,67

0,33

15 min. Studerende 0,50

0,25

Simultantolkning Eksamenshold

5,00

Simultantolkning Studerende 0,50

0,50

Dialogtolkning Studerende

2,00

0,33

Forhandlingsteknik Studerende 2,17

0,50

Løbende evaluering Studerende

Diverse Organiseret individuel feedback 11

Studerende

Undersøgelse af eksamenssnyd - afhandling eller projekt13 Opgave 2,00

Undersøgelse af eksamenssnyd - i øvrigt13 Opgave 2,00

Formand i ankenævn 14

0,33

5,00

3,00

Klage

2,00

Medlem af ankenævn Klage Censornorm for pågældende eksamensaktivitet

1 Omfatter alle undervisningsformer med undtagelse af seminarbehandlinger og øvelser.

2 Der aflønnes kun for instruktionsmøder for alle instruktorer på én gang. Et instruktionsmøde skal som minimum dække 2 øvelsestimer.

3 Der aflønnes for antallet af øvelsestimer på samtlige hold, som underviseren er ansvarlig for.

4 Udarbejdelse og retning af opgaver, som stilles i løbet af undervisningen og som ikke indgår i eksamen.

5 Begrebet hjemmeopgave dækker alle skriftlige prøvetyper, som ikke er stedprøver, dvs. også projektrapporter, seminarrapporter og praktikrapporter.

6 Hvis der på de sproglige uddannelser iht. eksamensbeskrivelsen skal vurderes både fagindhold og fremmedsproglige kompetence, fordobles normen.

7 Ved bivejleder deles normen efter aftale. Hvis afhandlingen inkl. evt. forlængelsesperioder afleveres blank eller slet ikke afleveres, aflønnes den faktisk forbrugte tid, dog aldrig højere end normen.

8 Der regnes med et normalsidebegreb på 2200 typeenheder excl. blanktegn.

9 Findes kun på masteruddannelserne.

10 Der aflønnes maks. for 6 semestre.

11 Normen benyttes kun, hvor der iht. studieordningen er tale om organiseret individuel feedback til eksaminander.

12 Hvis der sker vejlederskift ved en ny periode, fordobles normen.

13 Der aflønnes ved undersøgelse af eksamenssnyd inkl. kontrolsamtale, uanset om der sker indberetning eller ej.

14 Formanden får desuden aflønning som medlem af ankenævnet.

15 Der aflønnes for alle eksaminander, der møder frem. Udebliver eksaminanden, aflønnes efter halv norm. Hver eksamensdag aflønnes dog altid med mindst 1 time uanset antal eksaminander.

16 Ud over denne aflønning aflønnes der desuden efter vejledningsnormen for den relevante opgavestørrelse.

17 Der aflønnes også for blanke besvarelser ved hjemmeopgaver og stedprøver, men ikke ved afhandlinger eller HD 1. dels-projekt. Udebliver eksaminanden, aflønnes ikke.

4,00

6,00

0,05

Endnu ikke fastlagt

17,00

4,00 12

17,00

13,00

10,00

8,00

5,00

3,00

1,50

1,00

0,50

3,00

5,00 + fagets ECTS-vægt

25

0,42

2,00

1,50 6

7,00

7,00

5,00

3,00 6

3,00 6

0,63 6

0,50 6

0,25 6

1,00 6

2,00 6

0,375 6

1,00 6

0,75 6

0,50 6


Bilag 2: Liste over faglige og administrative

koordinatorer

ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 15

Linje/studie Faglig Uddannelseskoordinator Administrativ Uddannelsesskoordinator

Bachelor

HA (alle retninger)

Cand.merc.

Cand.merc.aud.

MSc in Management

Accounting and Controlling

MSc in Finance

MSc in Finance

and International Business

MSc in Logistics

HD

HD 1. del

HD i Regnskab

HD i Finansiering

HD i Logistik

Per Madsen

(pem@asb.dk)

Frank Thinggaard

(fth@asb.dk)

Morten Jakobsen

(mja@asb.dk)

Anders Grosen

(gro@asb.dk)

Anders Grosen

(gro@asb.dk)

Sanne Wøhlk

(sanw@asb.dk)

Per Madsen

(pem@asb.dk)

Finn Schøler

(fsc@asb.dk)

Michael Christensen

(mic@asb.dk)

Ole Mortensen

(olm@asb.dk)

Charlotte Sparrevohn

(chars@asb.dk)

Bodil Jespersen

(boj@asb.dk)

Bodil Jespersen

(boj@asb.dk)

Berit Jensen

(bej@asb.dk)

Berit Jensen

(bej@asb.dk)

Bodil Jespersen

(boj@asb.dk)

Bodil Jespersen

(boj@asb.dk)

Karin Vinding

(kav@asb.dk)

Karin Vinding

(kav@asb.dk)

Karin Vinding

(kav@asb.dk)


ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

Øvrige administrative medarbejdere

Sekretariatsleder

Ingrid Lautrup (inl@asb.dk)

Telefon: 89 48 63 67

Fax: 89 48 66 60 (Fax til hele instituttet)

Ingrid sidder med generel administration i institutsekretariatet.

Controller

Betty Laursen (bela@asb.dk)

Telefon: 89 48 62 13

Betty sidder med økonomistyring, projektstyring og HR i forbindelse med bl.a.

ansættelse af eksterne undervisere.

Kommunikationskoordinator

Didde Trolle (dtrolle@asb.dk)

Telefon: 89 48 63 15

Didde sidder med intern og ekstern kommunikation og web, samt databaseadministration.

Administrativ forskningskoordinator

Susanne Lannie (sla@asb.dk)

Telefon: 89 48 66 54

16

Susanne sidder med registrering af instituttets forskningsaktiviteter og generel

forsknings- og ph.d.-administration.


ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT 17

Her er en samling af gode links til forskellige dele af ASB’s web:

ASB’s hjemmeside:

www.asb.dk

Erhvervsøkonomisk Instituts hjemmeside:

CampusNet:

www.asb.dk/bs

www.campusnet.asb.dk

Oversigt over undervisningslokaler og deres udstyr:

www.asb.dk/article.aspx?pid=9122

Information om 12-trins-karakterskalen:

www.asb.dk/article.aspx?pid=8520

ASB’s biblioteks hjemmeside:

www.asb.dk/lib.aspx

Fagkatalog med beskrivelse af de fag, der udbydes af de forskellige institutter:

www.asb.dk/studinfo/study/fagkatalog.aspx

Oversigt over kurser, seminarer og konferencer generelt på ASB:

IT-support:

www.asb.dk/article.aspx?pid=3255

www.asb.dk/inline/services/itservices.aspx

Uddannelsesbekendtgørelser:

www.asb.dk/article.aspx?pid=8545

Bilag 3: Nyttige links

More magazines by this user
Similar magazines