Danske og internationale målsætninger for reduktion af fosfortabet ...

inbiom.dk

Danske og internationale målsætninger for reduktion af fosfortabet ...

Genanvendelse af fosfor fra organisk affald,

kommunalt spildevand og –slam

Regulering og strategi

Linda Bagge, Miljøstyrelsen


Strukturen i oplægget

Nuværende målsætninger og initiativer:

• Affaldsstrategi ´10

• Regulering

Fremtidige målsætninger og initiativer:

• EU

• Ressourcestrategi 2013-2018-

• Virkemidler

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 2


Affaldsstrategi ´10

Affaldspolitikken har tre aspekter:

1. Ressourcepolitik

2. Klimapolitik

3. Beskyttelse af sundhed og miljø

Målet i 2012:

- mindst 65% genanvendelse

- højst 6% deponering

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 3


Affaldsstrategi ´10

Ressourcepolitik:

• Fokus på genanvendelse af fosfor, herunder udvinding af fosfor fra

aske af bl.a. spildevandsslam, gylle (-fiber) mv.

• Fastsættelse af behandlingskrav for

- spildevandsslam

- dagrenovation

hvor hensynet til ressourcegenanvendelse og energiudnyttelse skal

afvejes

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 4


Affaldsstrategi ´10 (fortsat)

• fremme af øget genanvendelse ved miljøeffektiv teknologi på

miljøområdet

- etablering af partnerskabet om genanvendelse af fosfor i

kommunalt spildevand og –slam

- indsats for at genanvende fosfor i aske fra spildevandsslam

og fosfor fra organisk affald

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 5


Fosforprojekter med tilskud under

Handlingsplanen for Miljøteknologi 2010-2011

Fosfor fra spildevand og –slam:

•Pelletering af fosforgødning fra asker - Kommunekemi

• Nyttiggørelse af fosfor og aske efter elektrodialytisk separation af

aske fra forbrænding af spildevandsslam – DTU Byg

• Teknik til genopløsning af fosfor i rejektvandet fra afvanding af

spildevandsslam - EnviDan

• Oparbejdning af fosfor til gødning - Kommunekemi/Krüger

• Vejledning om bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand –

Krüger

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 6


Projekter med tilskud under Handlingsplanen

for Miljøteknologi 2010-2011 (fortsat)

Projekter vedr. organiske affald:

• Oparbejdning af organisk affald til Biopulp – KomTek Miljø A/S

• Potentiale ved anvendelse af kildesorteret dagrenovation i biogas og

som gødning i landbruget – KomTek Miljø A/S

• Omdanner organisk affald fra by og land til energi og

gødningsprodukt – Solum A/S

• For- og eftersortering af organisk dagrenovation for maksimal

biogasproduktion og minimering tab af næringsstoffer – Solum A/S

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 7


Regulering

Affald bekendtgørelsen:

• Affaldshierarkiet

- Forebyggelse >genbrug > genanvendelse > anden nyttiggørelse,

f.eks. Energiudnyttelse > bortskaffelse

• Bekendtgørelse om affald til jord:

Anvendelse af affaldstyper:

direkte på landbrugsjord

biogasanlæg eller

komposteringssanlæg

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 8


Nye initiativer

End of Waste kriterier for kompost og digestate færdig i 2012

Køreplan til ressourceeffektivt Europa:

- affald forvaltes som en ressource (2020)

- grønbog fra Kommissionen om bæredygtig brug af fosfor

senest i 2012

Detergentforordningen:

- forsyningssikkerhed for fosfor og potentielle tiltag

rettet mod bæredygtig brug af fosfor

- Fra 2013 forbud mod fosfater i tekstilvaskemidler

- Fra 2017 forbud mod fosfater i opvaskemidler

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 9


Virkemidler og målsætninger

Afgifter:

• Nu væsentligt billigere at brænde slammet end før pga. omlægning af afgifter

Fremtidige målsætning ?

Evt. Målsætning i ny affaldsstrategi: 60 % genanvendelse af plantetilgængeligt fosfor

fra spildevand og spildevandsslam i 2018

Mulige virkemidler.

• Afgift på deponering af fosfor i aske fra forbrænding eller

• Behandlingskrav om udnyttelse af (x% af) fosfor i spildevand

• Forbud/begrænsning mod fældning med aluminium og jern

Genanvendelse af fosfor fra kommunalt spildevand og -slam SIDE 10

More magazines by this user
Similar magazines