Apotekernes sundhedsfaglige indsats sparer ... - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Apotekernes sundhedsfaglige indsats sparer ... - Elbo

20 FARMACI 06 | JUNI 2012 | SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER

NY RAPPORT:

Apotekernes sundhedsfaglige

indsats sparer sundhedsudgifter for

1,3 mia. kroner om året


store besparelser i sundhedsudgifter i kraft af apotekernes

sundhedsfaglige indsats

Af Anders Høj Eggers

Apotekernes sundhedsfaglige indsats

skønnes at spare sundhedsudgifter

for omkring 1,3 mia. kroner

om året i form af en samlet besparelse

i antallet af sundhedsydelser

på i alt cirka 3,3 mio. besøg om

året - heraf 3,1 mio. besøg hos lægen,

107.000 besøg på skadestue

og 87.000 indlæggelser. Konsulentfirmaet

PwC har udarbejdet

rapporten ”Sparede sundhedsudgifter

ved apotekernes sundhedsfaglige

indsats” på baggrund af

erfaringer med lignende analyser i

Irland og Finland og en gennemgang

af en lang række danske og

internationale forskningsartikler

og evidensrapporter.

Dokumentation

for besparelser

I Apotekerforeningen er sund-

hedsfaglig direktør Birthe Søndergaard

glad for, at værdien af apotekernes

sundhedsfaglige indsats

nu er kortlagt. ”De danske apoteker

er en del af sundhedssektoren.

Vi udleverer lægemidler og rådgiver

om brugen af lægemidler, er

ansvarlige for sikker distribution

af lægemidler og bidrager til korrekt

brug af lægemidler. Vi tager

medansvar for borgernes sundhed

og livskvalitet ved at identificere,

løse og forebygge lægemiddelrelaterede

problemer. Og

vi rådgiver om egenomsorg, forebyggelse

og sundhedsfremme til

gavn for den enkelte borger og for

samfundet. Jeg glæder mig over,

at PwC har dokumenteret, at apotekernes

sundhedsfaglige indsats

giver borgere og samfund nogle

meget markante besparelser,” si-

ger Birthe Søndergaard. Rapporten

viser, at lidt under halvdelen

af den skønnede besparelse findes

inden for apotekernes sundhedsfaglige

indsats i forbindelse med

salg af receptmedicin, mens lidt

over halvdelen af besparelsen findes

inden for apotekernes sundhedsfaglige

indsats i forbindelse

med salg af håndkøbsmedicin.

Ros fra

patientforeninger

Også hos flere patientforeninger

noterer man sig de positive

konklusioner, blandt andet hos

adm. direktør Henrik Nedergaard

fra Diabetesforeningen. ”Det er

mit indtryk, at apotekerne gør et

flot stykke arbejde, når det gælder

om at rådgive kunderne i relation

til brug af lægemidler. Det


gavner patientsikkerheden. Ikke

mindst i forbindelse med, at apotekerne

altid udleverer det billigste

præparat, er jeg sikker på, at

den rådgivning, patienterne får,

forhindrer megen usikkerhed og

forkert brug af medicin. I Diabetesforeningen

glæder vi os også

over, at apotekerne tilbyder flere

sundhedsydelser end blot udlevering

af medicin. Det kan vi for

eksempel se ved, at mange apoteker

deltager aktivt i vores årlige

kampagne for at finde flere af de

Mio. kr.

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Compliance

Recept-korrektion

SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER |

danskere, der har type 2-diabetes,

men ikke ved det,” siger han. Hos

Danske Patienter er formand Lars

Engberg på linje med Diabetesforeningen.

”Det viser apotekernes

høje faglige kvalitet. Man kan

ikke udlevere medicin uden høj

faglighed, og det har apotekets

personale. Vi har et rigtig godt

system, som apotekerne lever op

til.”

Sundhedsfaglig værdi

PwC opgør den samlede besparel-

Sparede sundhedsudgifter

apotekernes indsats vedr.

LMRP, receptpligtig medicin

LMRP, håndkøbsmedicin

Anm: LMRP er en forkortelse af lægemiddelrelaterede problemer

Kilde: PwC: Sparede sundhedsudgifter ved apotekernes sundhedsfaglige indsats (2012)

FARMACI 06 | JUNI 2012

se som følge af apotekernes sundhedsfaglige

indsats som værdien

af en lang række enkeltindsatser

identificeret på apotekerne. Det

drejer sig om værdien af apotekernes

indsats med at forbedre

patienternes compliance, at korrigere

fejl i recepter, at løse patienternes

lægemiddelrelaterede problemer

ved brugen af receptmedicin

og håndkøbsmedicin samt

i øvrigt at rådgive håndkøbskunder,

der præsenterer et symptom.

”Forbedret compliance sparer

Anden rådgivning, håndkøb

Total

21


22 FARMACI 06 | JUNI 2012

CA. 87.000

INDLÆGGELSER

samfundet for knap 400 mio. kr.,

mens indsatsen i forbindelse med

at nedbringe øvrige lægemiddelrelaterede

problemer sparer samfundet

for samlet set omkring

600 mio. kroner,” forklarer analysechef

Per Nielsen, Apotekerforeningen.

Rådgivning om compliance

skal forstås som rådgivning,

der gør, at patienten i højere grad

følger eksempelvis lægens anbefalinger

om brugen af medicinen

eller livsstilsforandringer.

Lægemiddelrelaterede problemer

forstås som rådgivning om eksempelvis

bivirkninger, over- og

underdosering og forkert anvendelse

af lægemidlet, forklarer Per

Nielsen. Receptkorrektioner sparer

samfundet for cirka 100 mio.

kr. årligt, mens anden rådgivning

over for håndkøbskunder bidrager

med over 200 mio. kr. årligt.

De skønnede besparelser skal

| SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER

Antal sparede ydelser

CA. 107.000

BESØG PÅ

SKADESTUE

Kilde: PwC: Sparede sundhedsudgifter ved apotekernes sundhedsfaglige indsats (2012)

forstås som de mulige meromkostninger,

apotekernes rådgivning

sparer det danske sundhedsvæsen

for. Det er altså ikke

besparelser, der yderligere kan

opnås, men omkostninger, der er

undgået som følge af apotekernes

sundhedsfaglige indsats. Det skal

også understreges, at besparelserne,

der opgøres i denne analyse,

alene er en opgørelse af de direkte

besparelser ved apotekernes

sundhedsfaglige indsats, og således

ikke indbefatter indirekte sparede

udgifter for virk somheder og

samfund ved eksempelvis færre

sygedage eller omkostninger til

opretholdelse af en større praksissektor.

På den anden side opgør

analysen heller ikke de meromkostninger,

som apotekets rådgivning

medfører, hvis en borger anbefales

at gå til lægen.

CA. 3,1 MIO.

BESØG BESØG

HOS LÆGEN

Baseret på forskning

Analysen, som PwC har udarbejdet,

baserer sig på en lang række

forskningsartikler og undersøgelser

af apotekernes ydelser og

værdien af disse. Det har været

vigtigt for analysens kvalitet og

resultater, at parametre og antagelser,

der påvirker resultatet,

er vurderet og kommenteret af

sundhedsfaglige eksperter. Der

har derfor været nedsat en følgegruppe

bestående af interessenter

fra en række sundhedsfaglige

organisationer, universiteter og

virksomheder. Og selvom følgegruppens

medlemmer ikke kan

tages til indtægt for resultatet af

analysen, har deres kommentarer

været et meget værdifuldt bidrag

i arbejdet.


Tre spørgsmål

Farmaci har stillet tre spørgsmål

om rapportens resultater

til en række markante politikere

og aktører på sundhedsområdet:

1: Apotekernes sundhedsfaglige

indsats - i form af rådgivning,

vejledning og receptkontrol

med videre ud

over den rene distribution

af lægemidler – leverer ifølge

rapporten fra PwC hvert år

borgere og samfund en samlet

besparelse i sundhedsudgifterne

på knap 1,3 mia. kr.

årligt og en samlet besparelse

i antallet af sundhedsydelser

på i alt 3,3 mio. besøg om

året - heraf 3,1 mio. besøg

hos lægen, 107.000 besøg på

skadestue og 87.000 indlæggelser.

Hvad er din kommentar

til det?

2: Hvordan ser du apotekernes

kompetencer brugt bedre

i det danske sundhedsvæsen?

3: Hvor ser du apotekerne i

sundhedsvæsenet om fem

år?

Foto: radikale.dk

SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER |

Camilla Hersom,

sundhedsordfører (R):

1: ”Analysen viser, at korrekt

medicinhåndtering er en

væsentlig parameter i sundhedsvæsenet.”

2: ”Jeg mener, man med fordel

kunne systematisere medicingennemgange

med videre,

sådan som det blandt

andet sker på visse kommunale

plejehjem.”

FARMACI 06 | JUNI 2012

3: ”Vi har på alle niveauer

behov for at få mere ud

af ressourcerne. Jeg tror, vi

skal arbejde med at give patienterne

ejerskab til eget

helbred og at apotekerne

kan bidrage med væsentlig

og systematisk rådgivning

i relation hertil. For eksempel

kunne man forestille sig

halv- eller helårlige medicingennemgange

for kronikergrupperne.

Det kan eventuelt

foregå elektronisk.”

23


24 FARMACI 06 | JUNI 2012

Foto: Mark Knudsen, MONSUN

| SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER

Stine Brix,

sundhedsordfører (EL):

1: ”Det kan man da kun glæde

sig over. Medicinudgifter er jo

en af de tungeste poster i sundhedsvæsenet,

så vi skal være

omhyggelige her. Og der spiller

apotekerne en vigtig rolle i

at rådgive borgerne om pris og

kvalitet.”

2: ”Jeg kunne godt tænke mig, at

apotekerne og kommunerne udviklede

samarbejde omkring medicintjek

hos ældre og kronikere.

På apotekerne findes jo nogle

af vores dygtigste folk, når det

handler om at vurdere, om borgeren

får den rette medicin og

rette dosis samt, om der er interaktioner

mellem de mange piller,

der lægger i æsken. Den faglige

sparring, tror jeg, kan være til

gavn for de praktiserende læger.”

3: ”Jeg ser fortsat apotekerne

som en nøglespiller. Jeg håber,

apotekerne kan være med til, at

vi i fremtiden får etableret generisk

ordination, da apotekerne

jo i forvejen er vant til at forklare

patienterne om, hvorfor navnet

på æsken kan skifte uden at

pillen inde i er anderledes.”

Foto: venstre.dk

Sophie Løhde,

sundhedsordfører (V):

1: ”Rapporten understreger apotekersektorens

vigtige rolle, som

en betydningsfuld og integreret

del af det danske sundhedsvæsen,

som vi slet ikke har råd til

undvære. Hverken økonomisk

eller fagligt.”

2: ”Vi skal blive bedre til at

bruge de gode erfaringer, og

ikke mindst få dem udbredt i

forhold til indsatsen i landets

kommuner. For eksempel i forhold

til apotekernes kompetencer

og opgaver, når det gælder

medicingennemgang for blandt

andet ældre i behandling med

mange lægemidler.”

3: ”Om fem år vil apotekerne

fortsat spille en betydningsfuld

rolle, som en integreret

del af det danske sundhedsvæsen.

Apotekernes rolle bliver

ikke mindre i de kommende år.

Tværtimod kunne jeg godt forestille

mig, at apotekerne ville få

et stadig større ansvar og forankring

i sundhedssektoren.”


Sophie Hæstorp

Andersen,

sundhedsordfører (S):

1: ”Socialdemokraterne ser apotekerne

som en vigtig del af det

samlede sundhedsvæsen, blandt

andet fordi apotekerne er med

til at sikre, at borgerne får en

kompetent og uvildig rådgivning

om medicin.

Eksempelvis ved vi, at mange

ældre og mennesker med kroniske

sygdomme tager mere end 8

præparater af gangen (polyfarmaci),

og så er det ikke lige meget

om den person, der står bag

skranken, kan give rådgivning

om medicinens virkning.

Desuden mener vi, at forpligtelsen

til at tilbyde den billigste

medicin til borgeren skal være

intakt. Det er både til gavn for

borgerne og samfundsøkonomien.

Undersøgelsen styrker mig

derfor i synet på apotekersektoren

som en vigtig del af det samlede

sundhedsvæsen.”

2: ”Apotekerne spiller allerede i

dag en vigtig rolle, når det kommer

til for eksempel dosisdispensering

af ældre medborgeres

medicin, og når det kommer

til rådgivning af danskerne om

SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER |

god brug af medicin. Apotekernes

personale kommer således

dagligt i kontakt med alle typer

af mennesker og har lært at

målrette informationen til borgerne

uanset deres baggrund,

forudsætninger og somme tider

sprog. Disse kompetencer bør

man udnytte mere i de kommende

år for at sikre, at borgere

får bedre og mere målrettet information

om for eksempel risici

ved usikker sex, adgang til

læger og skadestuer ved akut

sygdom, muligheder for større

inddragelse i egen behandling. ”

3: ”Hos Socialdemokraterne er

vi meget optaget af at skabe tilgængelighed

for borgerne til at

købe medicin og få rådgivning

om medicin. Vi er åbne over for

at undersøge en alternativ regu-

Foto: Socialdemokraterne

FARMACI 06 | JUNI 2012

lering indenfor apotekerbranchen,

men det må ikke ske på

bekostning af patientsikkerheden.

Patientsikkerheden er for

os det vigtigste. Derfor må en

modernisering af apotekerne

ikke ske på bekostning af udvalget

af medicin på det enkelte

udsalgssted eller på bekostning

af den rådgivning, som borgerne

kan forvente at modtage. For

eksempel tager mange ældre og

mennesker med kroniske sygdomme

mange præparater ad

gangen. I de tilfælde er det ikke

uden betydning, om lægemidlerne

kan købes det samme sted,

eller om den person, der står bag

disken, kan give rådgivning om

medicinens virkning. Desuden

mener vi, at forpligtelsen til at

tilbyde den billigste medicin til

borgeren skal være intakt.”

25


26 FARMACI 06 | JUNI 2012 | SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER

Jonas Dahl,

sundhedsordfører

(SF):

1: ”Det er enormt opløftende,

at man med en fokuseret

indsats og bedre rådgivning

kan undgå sygehusbesøg og

konsultationer hos lægen.

Det er et synligt bevis på, at

apotekerne kan løfte ansvaret

og give et endnu mere effektivt

sundhedsvæsen. Det

er klart, at apotekerne udfylder

en nogle gange overset

funktion i sundhedsvæsenet.

Derfor skal vi se på, hvordan

vi fremadrettet kan bruge

apotekernes kompetencer

bedre.”

Foto: sf.dk

2: ”Jeg ved fra Niels Kristensen,

at der er gode erfaringer

fra Lyngby med et samarbejde

mellem apoteket og kommunen.

Der er vi nødt til at

se på, hvordan kommunerne

i højere grad inddrager apotekerne

i det nære sundhedsvæsen.

Det kan vi blandt andet

gøre ved at fortælle de

gode historier.”

3: ”Jeg håber, vi har udbygget

apotekernes rolle, så de

bliver integreret mere i sundhedsvæsenet

med kommuner,

regioner og hospitaler. I

sidste ende er det et spørgsmål

om, hvordan vi kan få

leveret den bedste ydelse til

borgerne.”

Foto: df.dk

Liselott Blixt,

sundhedsordfører

(DF):

1: ”Jeg synes, at det er rigtig

godt, at man fra apotekets

side kan rådgive folk, så vi

undgår for mange fejlmedicineringer,

samt at vi får et

korrekt brug af de varer, de

sælger.”

2: ”Jeg mener, at apotekerne

ville være et godt supplement

til vores sundhedsvæsen,

hvor de kunne bistå

med flere opgaver og derved

være en del af vores sundhedsvæsen.”

3: ”Om 5 år har apotekerne

en større del af forebyggelse,

både når det drejer sig om

den almene borger, samt når

det drejer sig om kronikere

og ældre borgere. Et tættere

samarbejde med kommunerne

og sygehusene.”


Foto: Steen Brogaard

Benedikte Kiær,

sundhedsordfører (K):

1: ”Vi ved, at danskerne er glade

for vores apotekervæsen.

Og når vi samtidig får denne

undersøgelse, så synes jeg, at

vi har et rigtig godt grundlag

i Danmark. Det gode grundlag

skal vi arbejde videre med

– der er absolut ingen grund

til de store revolutioner. Lad

os sammen i stedet udvikle

og modernisere vores apotekervæsen,

så vi sammen kan

blive endnu bedre til glæde

for borgerne.”

2: ”Jeg ser meget gerne et

styrket samarbejde mellem

apotekerne og kommunerne

og praksissektoren. Vi ved, at

vi bliver ældre og ældre – og

vi lever længere tid med sygdomme.

Det kræver samarbejde

om rådgivning og sikker

medicinhåndtering. Her

SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER |

kunne kommunerne være

bedre til at bruge kompetencerne

hos apotekerne. Derudover

kunne det være godt,

hvis apotekerne også fik en

større rolle at spille i forhold

til forebyggelse af livsstilssygdomme.

Apotekerne er

i kontakt med rigtig mange

mennesker hver dag. Det

kan vi bruge til at styrke rådgivning

om forebyggelse og

sundhedsfremme.”

3: ”Jeg mener, at apotekerne

fortsat skal spille en vigtig

rolle som en del af sundhedsvæsenet,

ligesom de gør i

dag. Og jeg ser gerne, at apotekerne

spiller en større rolle

når det gælder rådgivning

– ikke bare i forhold til medicinhåndtering,

men også

når det gælder forebyggelse

og sundhedsfremme. Det

kan være i selve forretningen,

men også ved, at apotekerne

for eksempel kom ud

på plejehjem eller hos ældre

for derigennem at styrke medicinhåndteringen

og være

med til at undgå problemer,

der kan opstå ved polyfarmaci.”

FARMACI 06 | JUNI 2012

27


28 FARMACI 06 | JUNI 2012 | SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER

Lotte Stig Nørgaard,

lektor på

Københavns Universitet:

1: ”Dette dokumenterer, at apotekerne

yder et ganske betydeligt

bidrag til optimering af den

samlede sundhedsfaglige indsats.

Vi på Københavns Universitet

vil således fortsætte ufortrødent

med at kompetenceopbygge

farmaceuter og andre

lægemiddelfaglige kandidater til

dette vigtige felt.”

2: ”HVER gang ordet lægemidler

bliver anvendt i medier bør ordet

farmaceut (eller farmakonom)

også følge. Farmaceuter/farmakonomer

bør optræde i alle dele

af lægemiddelanvendelsesprocessen

og det vil sige ikke kun

på SELVE apotekerne. Apotekspersonalet

bør SIDELØBENDE

med deres apoteksjob komme

ud i kommunerne, ud i almen

praksis, ud på plejehjemmene,

ud i HJEMMENE til den enkelte

bruger, ud på hospitalsafdelingerne,

ud på sundhedscentrene,

ud i folkeskolerne og undervise

(fuldstændigt som de farmaceutstuderende

gør den dag i dag).”

3: ”Jeg ØNSKER at se apotekerne

som en CENTRAL aktør i alle

samarbejder omkring lægemiddelanvendelse.

Dette KRÆVER

dog at apotekerne frigør sig fra

købmandstanken og bevæger

sig mere og mere over i, at det

er ydelser og viden, der sælges

på apotekerne, sideløbende med

det konkrete lægemiddelsalg…

forstås. Apotekerne sælger blandt

andet sideløbende med rygeafvænningskurser

og TPI selvfølgelig

medicingennemgange og har

succes hermed.”

Ole Lystrup Iversen,

næstformand i

Pharmadanmark

1: ”Jeg synes, det er positivt at

se, at den arbejdsindsats farmaceuterne

og farmakonomerne

yder på apotekerne reelt udmønter

sig i besparelser andre

steder i sundhedsvæsenet.”

2: ”Endnu engang kan man slå

et slag for medicingennemgang

som en ydelse, der bør implementeres.

Ydelsen er veldokumenteret

og venter blot på, at

politikerne beslutter sig for,

hvordan finansieringen skal

foregå. Derudover mener jeg,

man skal bruge de farmaceutiske

kompetencer bedre i forbindelse

med for eksempel monitorering

af kronikere kombineret med en

form for farmaceutordination.”

3: ”Det afhænger helt og holdent

af hvilket output, der kommer

fra regeringens moderniseringsudvalg.

Men vi har alle

muligheder for at bygge videre

på den veldokumenterede indsats,

som apotekspersonalet

yder. Jeg ser apotekerne som et

bindeled mellem forskellige sektorer

i sundhedsvæsenet og som

en vidensbank for høj faglig viden

om lægemidlers virkning.

Jeg ser medicingennemgang og

kronikermonitorering som implementerede

sundhedsydelser,

som apotekerne yder.”

Bjarne Hastrup,

adm. direktør

Ældre Sagen:

1: ”Et sygdomsforløb kan bestå

af mange kontakter i sundhedsvæsnet,

herunder til apotekerne.

Det vigtigste er, at apotekerne

udfylder deres rolle i sundhedsvæsnet.

De skal bidrage til at

skabe sammenhæng for patienterne

– sammen med hospital,

læge og hjemmesygeplejerske

– og naturligvis udfylde rollen

som apotekere og rådgive om

medicin og medicinforbrug.”

2: ”Mange ældre mennesker

får flere typer medicin samtidigt.

Apotekerne kan være med

til at sikre, at ældre medicinske

patienter får gennemgået deres

medicin i samarbejde med

praktiserende læger, hjemmesygeplejersker

og hospitaler. Medicingennemgang

er netop et

af elementerne i den nationale

handlingsplan for ældre medicinske

patienter, som folketinget

vedtog kort før jul. Det er

en plan, som Ældre Sagen har

kæmpet for i syv år, og her kan

apotekernes kompetencer virkelig

komme i spil.”

3: ”Vi ved, at der kommer mere

fokus på forebyggelse de kommende

år. Her kan apotekerne

bidrage til endnu bedre rådgivning

og vejledning af befolkningen

med hensyn til korrekt brug

af medicin med videre Frem

mod 2015 bliver kommunikationen

mellem borgerne og det

offentlige mere og mere digital.

Derfor er apotekerne et vigtigt

holdepunkt for mange ældre,

hvor man også fremover kan

møde personligt op.”


Henrik Nedergaard,

adm. direktør

Diabetesforeningen:

1: ”I dag er presset for sundhedsydelser

så stort, at man også

udenfor det offentlige system

med praktiserende læger og hospitaler

skal bidrage og tænke

ud af boksen. Det skal både Diabetesforeningen

og de danske

apoteker.

Det er mit indtryk, at apotekerne

gør et flot stykke arbejde,

når det gælder om at rådgive

kunderne i relation til brug af

lægemidler. Det gavner patientsikkerheden.

Ikke mindst i forbindelse

med, at apotekerne altid

udleverer det billigste præparat,

er jeg sikker på, at den

rådgivning, patienterne får, forhindrer

megen usikkerhed og

forkert brug af medicin. I Diabetesforeningen

glæder vi os også

over, at apotekerne tilbyder flere

sundhedsydelser end blot udlevering

af medicin. Det kan vi for

eksempel se ved, at mange apoteker

deltager aktivt i vores årlige

kampagne for at finde flere af

de danskere, der har type 2-diabetes,

men ikke ved det.”

2: ”En korrekt anvendelse af medicin

er meget vigtig i en situation,

hvor flere og flere danskere

lider af en eller flere kroniske

sygdomme. Det er vist, at man

med hjælp fra farmaceuter på for

eksempel sygehuse og plejehjem

kan sænke medicinforbruget og

gøre anvendelsen af medicin

mere sikker, fordi der ryddes op

i patienter og ældres medicinfor-

SPAREDE SUNDHEDSUDGIFTER |

brug. Med anvendelsen af sikre

måder at pakke medicin på til

den enkelte patient, spiller apotekerne

en væsentlig rolle for

patientsikkerheden. Den rolle

kunne samfundet med fordel anvende

yderligere for at sikre, at

den rigtige medicin når den rette

patient på det rigtige tidspunkt.”

3: ”Behovet for kompetent rådgivning

stiger. Det mærker Diabetesforeningen

for eksempel i

forhold til rådgivning fra patient

til patient. I en tid, hvor sundhed

står højt på dagsordenen

hos mange danskere, har apotekerne

en unik position med

en høj faglighed, når det gælder

rådgivning om især korrekt brug

af medicin. Vi har set, at apotekerne

bruger sin faglige troværdighed

til at tilbyde andre ydelser

som rygestopkurser og for

eksempel tjek for diabetes. Der er

ingen tvivl om, at den høje troværdighed,

som apotekerne har i

danskernes bevidsthed, bør bruges

konstruktivt i forhold til den

store kontaktflade, apotekerne

har til almindelige danskere. I

Danmarks Apotekerforening og i

Diabetesforeningen kender man

værdien af en kvalificeret sundhedsrådgivning

af patienter, som

er nødvendig til supplement af

det traditionelle system. Diabetespatienter

er for eksempel kun

hos deres læge få gange årligt,

hvorfor det er et godt supplement

med rådgivning for eksempel

på apoteket.”

FARMACI 06 | JUNI 2012

Lars Engberg,

formand Danske

Patienter:

1: ”Det viser apotekernes høje

faglige kvalitet. Man kan ikke

udlevere medicin uden høj faglighed,

og det har apotekets personale.

Vi har et rigtig godt system,

som apotekerne lever op

til.”

2: ”Man kunne forestille sig,

at apotekernes farmaceutiske

kompetencer kunne sættes i

spil i forbindelse med medicingennemgang

for for eksempel

de ældre medicinske patienter.

Farmaceuterne har en helt særlig

viden om, hvordan forskellige

medicinpræparater fungerer

sammen.”

3: ”Jeg håber, der vil være nogle

flere af jer. Det er et problem

ude på landet, at der er for langt

til apotekerne, og at de på den

måde har et for stort opland. I

andre lande er der flere apoteker,

også i de mindre byer. Jeg håber,

at der bliver løst op for, at der

kan etableres flere apoteker.”

29

More magazines by this user
Similar magazines