Affaldsplan 2009-2012, hovedplan - Gladsaxe Kommune

gladsaxe.sp.cowi.webhouse.dk

Affaldsplan 2009-2012, hovedplan - Gladsaxe Kommune

2

Affaldsplan 2009-2012

gladsaxe.dk


Holdningsbearbejdning, information og

teknologi er vejen frem

Økonomisk vækst skaber affald – det er man ikke i

tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

mængderne af affald fra Gladsaxe Kommune er steget

med hele 57 %. Det er derfor oplagt, at vores nye

affaldsplan – Affaldsplan 2009-2012 – tager udgangspunkt

i de stigende affaldsmængder. Gladsaxe Kommune

vil forsøge at minimere stigningen så meget som

muligt gennem flere forskellige løsninger – især ved

information og holdningsbearbejdning.

Vi må dog se i øjnene, at det er begrænset, hvad vi

som kommune kan gøre for at ændre mønstret med

de stigende affaldsmængder. Det centrale for os er

derfor stadig at have fokus på at udnytte ressourcerne

i affaldet bedst muligt – men under hensyntagen til

miljø, økonomi og service. Oftest er der flest miljømæssige

fordele ved at genbruge og genanvende affaldet.

Når vi genbruger og genanvender vores affald,

sparer vi ofte også på energien. Og på den måde kan vi

samtidig være med til at mindske udledningen af CO 2 .

Affaldsplan 2009-2012 skal sikre, at vi når vores mål

på affaldsområdet gennem en række konkrete initiativer.

Fælles for alle vores affaldsinitiativer er, at de er

forankret i et ønske om at ligestille de tre begreber:

holdningsbearbejdning, information og teknologi. Det

nytter ikke at have den rigtige teknologi, hvis ingen

ved, hvad den skal bruges til – eller hvis ingen synes,

at det er vigtigt at bruge den.

Affaldsplan 2009-2012 betyder ikke en revolution af

affaldsområdet – det er der ikke behov for. Vi vil bygge

videre på det arbejde, der er igangsat i de tidligere affaldsplaner

og rette opmærksomheden på de områder,

som kræver en særlig indsats fra vores side. Vi vil arbejde

for at styrke og videreudvikle de allerede eksisterende

systemer, samtidig med at vi hele tiden opbygger

og deler den viden vi har om affald. En tilgang som

samlet set hele tiden sikrer bedre affaldsløsninger.

Forslag til Affaldsplan 2009-2012 har været i offentlig

høring fra 13. november 2008 til 12. januar 2009.

10. juni 2009 vedtog Byrådet Affaldsplan 2009-2012.

Karin Søjberg Holst

Borgmester

3


Indhold

Hovedplan:

1. Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Gladsaxe Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Sammenhæng mellem mål og initiativer – fra holdning til handling .................... 8

4. Baggrund for Gladsaxe Kommunes mål og initiativer ................................. 14

5. Initiativer på affaldsområdet 2009-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6. Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding ....................................... 19

1: Brugerdreven innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2: Affaldets vej ................................................................. 22

3: Direkte genbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse ...................................... 26

5: Pap og papir ................................................................. 28

6: Dagrenovation ............................................................... 30

7: Plastaffald ................................................................... 32

8: Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet ................................ 34

9: Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

10: Øget indsamling af batterier og småt elektronik .................................. 38

11: Øget indsamling af PCB-holdigt affald .......................................... 40

12: Øget indsamling af klinisk risikoaffald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

13: Øget indsamling af emballageaffald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

14: Alternative løsninger til deponering ............................................ 46

15: Styrket samarbejde med relevante aktører ....................................... 48

16: Fremtidens affaldssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7. Gladsaxe Kommunes lokale initiativer .............................................. 52

17: Kompostering af have- og parkaffald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

18: Forsøg med affaldsøer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

19: Øget indsamling af emballageglas .............................................. 58

20: Affaldsvejledning for boligselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

21: Information om affald på flere sprog ............................................ 62

22: Information og fakta om affald ................................................. 64

23: Bedre håndtering af affald fra kommunale institutioner ........................... 66

24: Øget genanvendelse af affald fra industrivirksomheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

25: Bedre sortering af affald fra butikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Tidsplan for initiativer i samarbejde med Vestforbrænding .............................. 72

Tidsplan for Gladsaxe Kommunes lokale initiativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Bilag:

Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune

(elektronisk rapport på gladsaxe.dk/affaldoggenbrug)

4


1. Indledning

Denne affaldsplan indeholder rammerne for Gladsaxe

Kommunes affaldsplanlægning 2009-2020 med særlig

vægt på de første fire år fra 2009-2012. Affaldsplan

2009-2012 afløser den tidligere plan for perioden

2005-2016.

Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som

et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke

til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet.

Det drejer sig om affaldsforebyggelse, at udnytte

ressourcerne i affaldet bedst muligt og at øge kvalitet

og effektivitet i kommunens affaldsordninger.

Affaldsplanen indeholder initiativer, der skal være

med til at sikre, at vi når disse mål. De initiativer, vi

nævner her i affaldsplanen, er de initiativer, som går

ud over den daglige drift af affaldsom rådet.

Affaldsplanen består af to dele; en hovedplan og et

bilag. Nærværende del af affaldsplanen er hovedplanen.

Her er Byrådets mål på affaldsområdet beskrevet

samt kommunens initiativer for perioden 2009-2012,

der skal støtte op om målene. Initiativerne er delt i

to kapitler. Det ene kapitel handler om de initiativer,

som Gladsaxe Kommune vil samarbejde med Vestforbrænding

og de øvrige kommuner i Vestforbrændings

opland om at iværksætte. De fleste af disse samar-

bejdsinitiativer lægger op til, at Gladsaxe Kommune

efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret

praksis af lokale affaldsordninger i løbet af den

kommende planperiode. Det er derfor vanskeligt på

nuværende tidspunkt at forudsige, hvilke endelige

konsekvenser disse initiativer får for kommunen.

Det andet kapitel handler om Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer, som bl.a. er baseret på de ønsker og

behov der har vist sig ved en række dialogmøder med

forskellige lokale interessenter i foråret 2008. Disse

initiativer er desuden baseret på den aktuelle status for

affaldsmængder og behandling af affaldet i Gladsaxe.

På kommunens hjemmeside

gladsaxe.dk/ affaldoggenbrug vil man i løbet af planperioden

kunne følge med i status og udviklingen af de

enkelte initiativer.

I bilaget til Affaldsplanen findes oplysninger om

målopfyldelse for den forrige planperiode 2005-2008,

kortlægning af affaldsmængder og affaldsbehandling,

beskrivelse af ordninger samt prog noser for de fremtidige

affaldsmængder.

Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med Vestforbrænding.

5


2. Gladsaxe Kommunes mål på

affaldsområdet 2009-2012

Gladsaxe Kommunes mål

I samfundet står vi i dag med en række miljøproblemer,

der i høj grad er et resultat af vores livsstil:

højkonjunktur fører et større forbrug med sig, og et

større forbrug fører – blandt mange andre ting – til

mere affald. Affaldsmængder der stiger, kan være et

problem for miljøet på flere måder. Det kan være alt

fra miljøbelastende stoffer i affaldet til tab af ressourcer

på grund af ringe genanvendelse af visse affaldsfraktioner.

I Gladsaxe Kommune kan vi bidrage til at løse problemerne

ved at forebygge, at affaldet opstår og ved

at genanvende mere af vores affald – samtidig med

at vi sikrer os, at der ikke sker en øget belastning af

miljøet, når vi bortskaffer vores affald. Vi kan bidrage

til at løse problemet, men vi kan ikke gøre det alene

– løsningerne skal også skabes i et styrket samarbejde

på landsplan via tiltag i EU og globalt. Gladsaxe

Kommunes mål for 2009-2012 tager udgangspunkt i

problemerne omkring de stigende affaldsmængder og

de deraf afledte konsekvenser.

Gladsaxe Kommunes mål bygger på det danske affaldshierarki,

som indeholder følgende prioriterede

indsatser:

1. Affaldsforebyggelse

2. Genanvendelse

3. Forbrænding med energiudnyttelse

4. Deponering

Figur 2.1: Det danske affaldshierarki

I forbindelse med vedtagelsen af EU’s nye affaldsrammedirektiv

i november 2008 nævnes affaldshierarkiet

eksplicit og er i direktivet defineret ved: a) Forebyggelse,

b) Forberedelse med henblik på genbrug, c)

Genanvendelse, d) Anden nyttiggørelse, f.eks. energiudnyttelse,

e) Bortskaffelse. Direktivet skal være implementeret

i dansk lovgivning senest december 2010.

Gladsaxe Kommune ønsker samtidig at styrke effektivitet

og kvalitet i de eksisterende affaldsordninger.

Gladsaxe Kommunes mål for den kommende fireårige

planperiode er:

• At forebygge dannelsen af affald

• At udnytte ressourcerne i affaldet bedst

muligt under hensyntagen til miljø,

økonomi og service

• At øge kvalitet og effektivitet i

kommunens affaldsordninger

7


3. Sammenhæng mellem mål og

initiativer – fra holdning til handling

Gladsaxe Kommune vil i de næste fire år sætte en

række initiativer i gang, der understøtter kommunens

mål. Baggrunden for alle affaldsplanens initiativer er,

at de skal medvirke til at opfylde affaldsplanens mål.

I dette afsnit kan du læse om målene – om hvorfor vi

har valgt dem og om hvordan, vi vil nå dem.

At forebygge dannelsen af affald

Gladsaxe Kommunes udgangspunkt er, at arbejdet

på affaldsområdet sker i overensstemmelse med det

danske affaldshierarki. Øverst i affaldshierarkiet står

affaldsforebyggelse.

I løbet af de seneste år er mængderne af affald i

Danmark steget uventet meget. Hvis denne udvikling

fortsætter, kan de forskellige behandlingsanlæg få problemer

med at håndtere de meget store mængder. Det

vil måske betyde, at affaldet skal opbevares midlertidigt

f.eks. på lossepladser. Hvis vi skal undgå at skabe

flere lossepladser til skade for miljø og natur, er det

derfor vigtigt med en forebyggende indsats overfor de

stigende affaldsmængder.

8

At forebygge dannelsen af

affald

1. Brugerdreven innovation

– undersøgelse af forskellige

målgruppers adfærd i forbindelse med

forbrug og affald

De stigende affaldsmængder er en konsekvens af et

stigende forbrug. Og det stigende forbrug er tæt knyttet

til en stigning i udledning af CO 2 . Kan vi således få

nedbragt den samlede mængde affald, vi producerer

i kommunen – så kan vi samtidig gøre en indsats på

klimaområdet.

En metode til at nedbringe den samlede mængde

affald er at forsøge at påvirke os mennesker til at

handle anderledes, når vi forbruger og smider væk.

Holdningspåvirkning er dog en langsigtet strategi, da

det tager tid for os at ændre den måde, vi handler på –

f.eks. synes sammenhængen mellem økonomisk vækst

og et deraf følgende stigende forbrug at være svært

for en kommune at ændre. Det betyder dog ikke, at vi

ikke skal prøve.

Gladsaxe Kommune vil i den kommende planperiode,

i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige kommuner

i Vestforbrændings opland, undersøge forskellige

målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og

affald. Undersøgelsens resultater vil kunne fortælle

Figur 3.1: Oversigt over de initiativer Gladsaxe Kommune vil igangsætte for at medvirke til at forebygge dannelsen af affald. Numrene

henviser til initiativernes numre, se samlet oversigt på de sidste sider i planen.

Målsætning Initativer

2. Affaldets vej – net-baseret tv, som

følger affaldet fra grav til vugge

3. Direkte genbrug – undersøge

mulighederne i direkte genbrug

4. Styrket samarbejde om

affaldsforebyggelse – koordinering af

mål og midler

17. Kompostering af have- og

parkaffald


noget om, hvilke virkemidler der bedst sikrer, at den

enkelte borger og virksomhed får et fornuftigt grundlag

at handle ud fra. Virkemidler kan eksempelvis

være informationskampagner med konkrete forslag

til affaldsforebyggelse eller en opfordring til at sige nej

tak til reklamer.

Derudover har Gladsaxe Kommune i samarbejde med

Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings

opland valgt at medvirke til en række initiativer,

der skal synliggøre affald og affaldshåndtering

i forskellige medier. Et eksempel er det net-baserede

tv-program ”Affaldets Vej”, som vil følge affaldet fra

det samles ind – til det bliver et nyt produkt. Formålet

er at sætte fokus på sammenhængen mellem forbrug

og affald.

Gladsaxe Kommune vil også forsøge at fremme kompostering

af have- og parkaffald, så affaldet kan bruges

som nyttig gødning i haverne og på kommunens

grønne arealer i stedet for at blive kørt til et behandlingsanlæg.

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensynstagen til miljø, økonomi og service

Når vi sikrer affaldet den rigtige behandling, sparer vi

energi og ressourcer – samtidig med, at vi nedbringer

de miljøbelastninger, der opstår når affald dannes og

håndteres.

I de fleste tilfælde vil der være flest miljømæssige fordele

ved at genanvende affaldet. Vi kan f.eks. gøre en

indsats i forhold til klimaet, når vi indsamler og genanvender

pap og papir. Det kræver mindre energi at

genanvende papir end at fremstille nyt. På den måde

reduceres udledningen af CO 2 . Vi gør også en indsats

i forhold til at begrænse brugen af knappe ressourcer,

når vi f.eks. genanvender it-udstyr, der indeholder

mange forskellige metaller.

10

Målet er dog at udnytte ressourcerne i affaldet bedst

muligt, og affaldshierarkiet er ikke altid en selvfølge.

Nogen gange vil det være en miljømæssig fordel at

sende affald til forbrænding og udnytte energien til el

og fjernvarme. Affaldet skal sendes til behandling, der

hvor det er miljøøkonomisk fornuftigt.

Gladsaxe Kommune vil fokusere på at flytte affaldet

opad i affaldshierarkiet. Det affald der går til forbrænding

eller deponi (losseplads), og som med miljøøkonomisk

fordel kan udnyttes bedre, skal frasorteres til

genanvendelse. Og det affald der går til deponi, og

som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes bedre,

skal frasorteres til forbrænding med udnyttelse af

energien.

I 2007 sendte Gladsaxe Kommune 71 % af affaldet til

genanvendelse, 24 % til forbrænding mens kun 5 % gik

til deponi. Det går altså godt – men der er altid plads

til fremskridt.

Det er Gladsaxe Kommunes mål for den kommende

planperiode at øge genanvendelsesprocenten og reducere

mængden af det affald, der i dag går til deponi.

I Gladsaxe Kommune har der i den foregående planperiode

været fokus på, hvordan affald kan flyttes fra

forbrænding til genanvendelse – for således at øge

genanvendelsesprocenten. I forlængelse af dette vil

Gladsaxe Kommune, i samarbejde med Vestforbrænding

og de øvrige interessentkommuner, se på mulighederne

for at optimere metoderne til indsamling af

udvalgte fraktioner. Kommunen vil f.eks. se på, om

metoderne til indsamling af pap og papir er de mest

hensigtsmæssige – eller om andre metoder vil kunne

øge indsamlingen og dermed genanvendelsen af pap

og papir.

Gladsaxe Kommune ønsker samtidig at reducere

mængden af det affald, der i dag går til deponi, og vil

derfor i samarbejde med Vestforbrænding være med til


at undersøge, hvilke typer af affald vi kan flytte væk fra

deponi, og hvordan vi kan gøre det.

En generel styrket indsats i forhold til information

og vejledning skal desuden sikre et større kendskab

til kommunens affaldsordninger og derved motivere

kommunens borgere og virksom heder til i højere grad

at anvende de eksisterende indsamlingsordninger.

Gladsaxe Kommune vil derfor bl.a. styrke indsatsen

for affaldsvejledning i boligselskaber og via servicebe-

Figur 3.2: Oversigt over de initiativer Gladsaxe Kommune vil igangsætte for at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø,

økonomi og service. Numrene henviser til initiativernes numre, se samlet oversigt på de sidste sider i planen.

Målsætning Initativer

At udnytte ressourcerne i affaldet

bedst muligt under hensyntagen til

miljø, økonomi og service.

5. Papir og pap – identificering af

optimal indsamlingsmetode

6. Dagrenovation – identificering af

optimal indsamlingsmetode

7. Plastaffald – identificering af

optimal indsamlingsmetode

8. Kampagne for

kildesorteringssystemer i hjemmet –

”vis mig dit køkkenskab”

9. Øget indsamling af farligt

husholdningsaffald

10. Øget indsamling af

batterier og småt elektronik

11. Øget indsamling af PCB-holdigt

affald

12. Øget indsamling af klinisk

risikoaffald

13. Øget indsamling af emballageaffald

14. Alternative løsninger til deponi

18. Forsøg med affaldsøer

19. Øget indsamling af

emballageglas

20. Affaldsvejledning i

boligselskaber

21. Information om affald

på flere sprog

22. Information og fakta om affald

23. Bedre håndtering af affald fra

kommunale institutioner

24. Øget genanvendelse af affald fra

industrivirksomheder

25. Bedre sortering af affald

fra butikker

11


søg på industrivirksomhederne se på, hvad der skal til

for at øge genanvendelsen.

At øge kvalitet og effektivitet i kommunens

affaldsordninger

I Gladsaxe Kommune vil vi fortsætte det gode arbejde

med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i kommunens

affaldsordninger.

Vi sikrer løbende, at tilrettelæggelsen af kommunens

affaldsordninger – og den behandling affaldets sendes

til – tager udgangspunkt i en afvejning af miljø, økonomi

og service.

Men hvad betyder kvalitet og effektivitet i kommunens

affaldsordninger egentligt?

Kvalitet i kommunens affaldsordninger betyder bl.a.,

at serviceniveauet på genbrugsstationen er højt, og

at de indsamlede affaldsfraktioner er af god kvalitet

– altså rene. Dette opnås f.eks. gennem en løbende

udvikling af personalets kompetencer samt en effektiv

informationsindsats.

Kvalitet handler også om at sikre, at der er ordentlige

miljø- og arbejdsmiljøforhold, når affaldet håndteres –

både ved transport og behandling.

Effektivitet i kommunens affaldsordninger betyder,

at vi tilrettelægger driften sådan, at vi samler større

mængder affald ind til fordelagtige priser under hensyntagen

til miljøet.

Et af de områder, som Gladsaxe Kommune vil satse på

i den kommende planperiode, er viden og vidensdeling

mellem kommune, transportør og modtageanlæg.

En viden som skal være med til at sikre effektivitet og

kvalitet i kommunens affaldsordninger.

Gladsaxe Kommune vil i den kommende planperiode

bl.a. være med til, i samarbejde med Vestforbrænding

og de andre kommuner i Vestforbrændings opland,

at iværksætte et initiativ der skal indsamle viden om

affaldssystemer i hele verden. Initiativet – ”Fremtidens

affaldssystem” – skal se på, om der er muligheder for

at reducere miljøbelastningen, sikre renere fraktioner,

tage højde for arbejdsmiljøet ved håndteringen og øge

brugertilfredsheden, hvis vi organiserer indsamlingen

af affald på helt andre måder.

Desuden vil miljøøkonomiske analyser og kendskab

til borgernes adfærd indgå som afgørende faktorer i

udarbejdelse af information og ved eventuelle optimeringer

af eksisterende ordninger.

Figur 3.3: Oversigt over de initiativer Gladsaxe Kommune vil igangsætte for at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger.

Numrene henviser til initiativernes numre, se samlet oversigt på de sidste sider i planen.

Målsætning Initativer

At øge kvalitet og effektivitet i

kommunens affaldsordninger

15. Styrket samarbejde med relevante

affaldsaktører

16. Fremtidens affaldssystem

13


4. Baggrund for Gladsaxe Kommunes

mål og initiativer

Gladsaxe Kommunes mål og initiativer på affaldsområdet

udspringer af regeringens og EU’s affaldspolitik

samt af, hvordan udviklingen er gået i Gladsaxe Kommune

med hensyn til affaldsmængder og behandlingen

af affald – de såkaldte kortlægningsdata.

Fremtidige mål

Alle initiativer i denne plan handler om at øge genanvendelsen

af affaldet – eller om affaldsforebyggelse

– og følger på denne måde affalds hierarkiet, se kapitel

2. For en række af initiativerne beslutter kommunen

først i løbet af planperioden, om der skal ændres i

de lokale ordninger. Beslutningen tager sit afsæt i

de undersøgelser som Vestforbrænding og de øvrige

samarbejdskommuner skal udføre.

Det vil især være disse beslutninger, som er afgørende

for, hvor stor en stigning der kan forventes i

genanvendelsesprocenten. For husholdningsaffaldet

vil omfanget af stigningen være meget afhængig af,

hvilken beslutning der tages i løbet af planperioden

om initiativ nr. 6 om dagrenovation – skal der for

eksempel ske en 2-delt sortering i en organisk del og

en restfraktion?

Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt fastsat et

specifikt mål for den samlede genanvendelse af husholdningsaffaldet.

I stedet vil vi i slutningen af 2010

fastsætte et mål for genanvendelsen af husholdningsaffaldet,

i forbindelse med at kommunen skal beslutte,

om der skal ske en ændret praksis af indsamlingsordningerne

jf. initiativ nr. 6.

For industriaffaldet har vi i initiativ nr. 24 om affald fra

industrivirksomheder fastsat et mål om, at industrivirksomhederne

genanvender mindst 70 % af affaldet

inden udgangen af 2011.

14

Derudover har vi i to initiativer fastlagt et eksakt mål

for genanvendelsen af en bestemt fraktion. Det drejer

sig om:

– Initiativ nr. 5 om pap og papir, hvor målet er at

indsamle 75 % af potentialet i løbet af plan perioden

2009-2012, hvor vi i 2007 indsamlede 68 % af potentialet.

– Initiativ nr. 19 om emballageglas, hvor målet er at

øge glasindsamlingen med omkring 25 % i perioden

2009-2012.

Udover dette skal kommunen leve op til gældende

målsætninger på affaldsområdet. Ifølge 1.del af regeringens

affaldsstrategi 2009-2012 (fra marts 2009) er

målet for 2012, at der genanvendes 65 % af de samlede

affaldsmængder og højest 6 % deponeres. I Danmark

er der en vejledende målsætning om indsamling af

45 % af de bærbare batterier i 2012, på baggrund af

EU’s batteridirektiv. Desuden skal det nye affaldsrammedirektiv

være implementeret i Danmark senest

december 2010, som også kommer til at indeholde

genanvendelsesmål på papir, metal, plast og glas fra

husholdninger samt mål for bygge- og anlægsaffald. Se

afsnittet om EU’s affaldspolitik.

Regeringens affaldspolitik

Kommunen har pligt til at udarbejde en affaldsplan

hvert 4. år. Affaldsplanen skal tage udgangspunkt

i nationale planer og strategier på området. Den

statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været

udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de

kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af

denne affalds strategi. Regeringsgrundlaget fra december

2007 varslede en ny affaldsstrategi i slutningen af

2009. Strategien var endnu ikke færdig da

initiativerne i afffaldsplanen blev udarbejdet, hvorfor

det ikke har været muligt at indarbejde denne i

vores affaldsplan. Derfor tager Gladsaxe Kommunes

affaldsplan udgangspunkt i regeringens daværende

affaldspolitik.


Regeringens affaldspolitik bygger på tre grundelementer,

hentet fra den hidtidige nationale affaldsstrategi

2005-2008:

• Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning

fra affald.

• Vi skal sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke

stiger i takt med den økonomiske vækst.

• Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget

kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor.

Regeringen indgik i 2007 en politisk aftale om omorganisering

af affaldssektoren. Fremover skal det være

lettere for borgere og virksomheder at komme af med

affaldet. Det skal være klart, hvad den enkelte betaler

for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen

er.

I forbindelse med den bebudede omorganisering af

affaldssektoren og de afledte strukturændringer vil

Gladsaxe Kommune tage højde for de ændrede opgaver

i den løbende planlægning af arbejdsopgaverne på

affaldsområdet. Disse op gaver er ikke beskrevet som

initiativer i affaldsplanen, men du kan læse mere om

dem i afsnittet ”Andre opgaver” i introduktionen til

kapitel 5: ”Initiativer på affaldsområdet 2009-2012”.

Du kan læse mere om regeringens politik på affaldsområdet

på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/

affald.

EU’s affaldspolitik

EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer.

Det er disse miljøhandlingsprogrammer,

der danner rammerne for EU’s miljøpolitik.

Som følge af EU’s nyeste miljø program er der blevet

udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to

har særlig betydning for affaldsområdet:

16

• EU’s tematiske strategi for bæredygtig

ressourceudnyttelse

• EU’s tematiske strategi for affaldsforebyggelse og

genanvendelse

Strategierne lægger op til, at EU’s fremtidige affaldspolitik

skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger.

Målet er at gøre Europa til et samfund

der:

• Søger at undgå dannelsen af affald

• Genanvender mest muligt affald

• Reducerer påvirkningerne fra affalds håndteringen

Et af virkemidlerne er Affaldsrammedirektivet. Rådet

vedtog i oktober 2008 det nye affalds rammedirektiv,

som blev publiceret i EU-Tidende i november 2008.

Direktivet skal være implementeret i medlemslandene

senest december 2010. Direktivet kommer bl.a. til at

betyde, at medlemsstaterne skal nå et genanvendelsesmål

i 2020 på 50 % for papir, metal, plast og glas fra

husholdninger samt 70 % for bygge- og anlægsaffald.

Der er ingen mål for genanvendelse af bioaffald i det

ændrede direktiv, hvilket dog kan komme, hvis det

besluttes at udarbejde et egentligt bioaffaldsdirektiv.

Medlemslandene skal senest 5 år efter, at det nye direktiv

træder i kraft, udarbejde en plan for behandling

og forebyggelse af affald.

Kommunens kortlægningsdata

Hvert år kortlægges den mængde affald Gladsaxe

Kommune har produceret fordelt på bl.a. affaldstype,

behandlingsform og kilde.

Når kortlægningsdataene fra 2002 sammenlignes med

2007, ses en betydelig stigning i affaldsmængderne –

på hele 57 %. I 2002 blev der produceret 114.480 ton

affald, hvilket var steget til 179.714 ton i 2007. Dette

skyldes især en kraftig stigning i mængderne af affald

fra bygge- og anlægssektoren og fra servicevirksomheder.


Den samlede genanvendelse af affald i perioden fra

2002 til 2007 er steget – fra 67 % til 71 %. Mængden

der går til forbrænding er tilsvarende faldet fra 28 % til

24 %, mens mængden til deponi i både 2002 og 2007

er på 5 %.

Dette dækker dog over store forskelle, alt efter hvor

affaldet kommer fra. Dette er illustreret i tabel 4.1,

som viser, at genanvendelsen af affald fra husstande er

faldet noget. Genanvendelsen fra især servicevirksomheder

er steget, men faldet markant for industrivirksomheder.

For både husholdninger, institutioner, handel, kontor,

byggeri og anlæg ligger Gladsaxe Kommune i 2006

dog over regeringens mål for 2008, der er opgjort i den

nationale affaldsstrategi 2005-2008.

Man skal dog også være opmærksom på, at der i

perioden fra 2002 til 2006 er sket en ændret praksis i

forhold til opgørelsesmetode i forbindelse med kortlægningen

af data fra erhverv, hvilket også har indflydelse

på tolkningen af data. Kortlægningsdataene for

behandlingen er endvidere baseret på modtageanlæggenes

indberetninger. I forhold til tallene for erhverv

skal det også bemærkes, at mange modtageanlæg har

svært ved at skelne mellem kilderne ”Institutioner,

handel og kontor”, ”Industri” og ”Byggeri og anlæg”.

Opdelingen af affaldsmængderne i erhvervsmæssige

kilder er derfor ikke altid retvisende og bør ses i den

sammenhæng.

Det er derfor tydeligt, at der i Gladsaxe Kommune

især ligger en udfordring i de stigende affaldsmængder

samt fortsat at have fokus på at udnytte ressourcerne

i affaldet bedst muligt ved især at flytte affald fra

forbrænding til genanvendelse, hvor det er miljøøkonomisk

fornuftigt.

Tabel 4.1: Status for genanvendelsen (i % af samlet affaldsmængde) i 2002 og 2007 sammenholdt med kommunens og regeringens

målsætninger for genanvendelsen af affaldet i 2008.

Husholdninger

Erhverv

2002 2007 Gladsaxes målsætning Regeringens

for 2008, jf. målsætning for

Affaldsplan 2005-2016 2008

50 47 51 33

Servicevirksomheder

(institutioner, handel og kontor) 68 75 70 50

Industri 68 43 75 65

Bygge- og anlæg 91 92 91 90

17


5. Initiativer på affaldsområdet

2009-2012

Kommunens mål på affaldsområdet for 2009-2012 bliver

opfyldt gennem en række initiativer, der er beskrevet

i kapitel 6 og 7. De enkelte initiativer er beskrevet

i forhold til mål, tidsplan, evt. mængdepotentiale, hvis

det er muligt at opgøre, miljøpåvirkning, status for

den aktuelle indsamling og ressourcer. Piktogrammer

markerer om initiativet er rettet mod husholdninger

og/eller erhverv. Initiativerne er udformet som opslag.

Og da flere af initiativerne har fælles overordnede mål,

vil der forekomme gentagelser, hvis initiativerne læses

fortløbende.

Initiativerne er delt i to kapitler. Kapitel 6 ”Initiativer

i samarbejde med Vestforbrænding” er baseret på de

initiativer, som Gladsaxe Kommune vil samarbejde

med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i

Vestforbrændings opland om at iværksætte. Kapitel 7

Gladsaxe Kommunes lokale initiativer” er de initiativer,

som Gladsaxe Kommune selv vil sætte i værk.

Disse initiativer er blandt andet baseret på de ønsker

og behov, der har vist sig ved debat og drøftelse med

forskellige brugergrupper under udarbejdelsen af

affaldsplanen. De er desuden en følge af den aktuelle

status for affaldsmængder og behandling af affaldet i

Gladsaxe.

De fleste af samarbejdsinitiativerne med Vestforbrænding

lægger op til, at Gladsaxe Kommune efter en

afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis

af lokale affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at

forudsige, hvilke konsekvenser, herunder økonomiske

konsekvenser, de enkelte initiativer får for kommunen,

da beslutningsgrundlaget først skal dannes, inden

den egentlige driftsmæssige ændring kan besluttes og

iværksættes. I forbindelse med en eventuel optimering

af nuværende ordninger – og ved implementering af

nye – lægger Gladsaxe Kommune stor vægt på fyldestgørende

information til den relevante målgruppe.

En oversigt over initiativerne kan ses i skemaerne –

bagest i planen – som også viser, hvornår de enkelte

18

initiativer sættes i gang. Det skal her bemærkes, at

oversigten er ”et bedste bud”, og at tidsestimeringen

kan ændres i takt med, at ny viden om de planlagte

initiativer kommer frem.

Andre opgaver

Foregående års politik på affaldsområdet har resulteret

i arbejdsopgaver, der skal tages højde for i planperioden.

Det drejer sig hovedsageligt om omorganisering

af affaldssektoren. Opgaverne er ikke formuleret

som initiativer i affaldsplanen. Men kommunen vil

løbende tage hensyn til dem i planlægningen af ressourceforbruget

i planperioden.

I 2007 indgik regeringen en politisk aftale om en

omorganisering af affaldssektoren. Aftalen sigter mod

at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet.

Forligspartierne blev enige om at iværksætte

følgende initiativer for affalds sektoren:

• Styrket konkurrence for genanvendeligt

erhvervsaffald

• Effektiv service og administrativ forenkling

• Innovation – nye teknologier til affalds behandling

• En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg

I forbindelse med denne udmelding vil kommunerne

blive pålagt følgende administrative op gaver i løbet af

den kommende planperiode:

• Vedtagelse af standardregulativer – et for

erhvervsaffald og et for husholdninger

• Ændrede tilsynsopgaver i forbindelse med regulering

af det genanvendelige erhvervsaffald

• Ny affaldsdatamodel – kvalitetssikring af data og

implementering af brug

• Gebyrer for affaldsordningerne, herunder

genbrugsstationen, der formodentligt skal revideres

Se regeringens udspil om affaldssektorens

omorganisering på Miljøstyrelsens hjemmeside –

www.mst.dk/affald.


6. Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

19


1: Brugerdreven innovation

– undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald

20

At forebygge dannelsen af affald

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at styrke borgeres og

virksomheders miljøbevidste tilgang til affald og

affaldssortering på grundlag af et bedre kendskab til

brugernes behov.

Målet er at udvikle redskaber, der kan påvirke borgernes

og virksomhedernes holdning til affald og

affaldssortering i en positiv retning for derigennem

at flytte mere affald til genanvendelse.

Hvordan gør vi det?

Kommunen vil derfor være med til at gennemføre

en undersøgelse, der skal give en bedre forståelse af

til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og

affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i

samarbejde med Danmarks Designskole og Vestforbrænding.

Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a.

antropologi, kommunikation, design samt et bredt

udsnit af aktører fra affaldsbranchen.

Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges

besvaret:

• Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres?

• Hvilke krav og ønsker har borgerne til fremtidens

indsamlingssystemer?

• Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med

borgerne på affaldsområdet?

Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle

følgende redskaber:

• En designhåndbog til indretning af eksisterende

og fremtidige indsamlingssteder og

indsamlingssystemer.

• En håndbog for inddragelse af borgerne,

når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles

og tages i anvendelse.

Hvornår gør vi det?

1. Projektet gennemføres med Vestforbrænding og

de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland

og begynder 1. kvartal 2009 og

afsluttes 2. kvartal 2010.

2. Gladsaxe Kommune gør informationen tilgængelig

til borgerne bl.a. på kommunens hjemmeside

3. kvartal 2010 – 4. kvartal 2010.

3. Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden

i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

De nye redskaber forventes at kunne påvirke borgernes

holdning til forbrug og affald, og derved – på lang

sigt – at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt

at forsøge at vurdere et konkret potentiale i

ton, da en sådan vurdering er for usikker.

indflydelse på miljø

Holdningsbearbejdning er miljømæssigt set en langsigtet

løsning, da holdning også gives videre til de

efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger

af, i hvilken grad det lykkes at ”hente” den mængde

af affald, der kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse.

Service

Det oplevede serviceniveau hos borgerne forventes at

blive forbedret, når øget viden om borgernes ønsker

og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år

været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig

gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007

produceret 179.714 ton affald i kommunen, hvilket er

en stigning på 57 % siden 2002.

lovgivning

I både den danske og i EU’s affaldspolitik er

affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement.

Ressourcer

Størstedelen af projektet er finansieret eksternt med

midler fra Erhvervsministeriet. Derudover betales en

del af projektet af Vestforbrænding, der er tovholder

på opgaven.

Gladsaxe Kommune forventer i projektperioden

primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper,

workshops og med at gøre erfaringerne

tilgængelige via kommunens hjemmeside.

21


2: Affaldets vej

– netbaseret tv som følger affaldet fra grav til vugge

22

At forebygge dannelsen af affald

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at styrke informationen

til borgerne om affaldets vej, fra at borgerne har

sorteret deres affald, til at nye produkter opstår af

affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden

på det affald, der dannes hver dag.

”Affaldets vej” er webbaserede tv-programmer med

voksne borgere som målgruppe. Levende billeder

fra de reelle produktionssteder i affaldsfraktionernes

livscyklus skal skabe forståelse for sammenhængen

mellem forbrug og affald, samt at affald kan ses som

ressourcer i et kredsløb frem for som et problem.

Programmerne udvikles af Vestforbrænding i samarbejde

med kommunerne i Vestforbrændings opland.

Hvordan gør vi det?

Gladsaxe Kommune planlægger at anvende det

webbaserede redskab til at understøtte den løbende

dialog med borgerne.

”Affaldets vej” skal medvirke til at aflive en række

sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for forbedret

affaldssortering blandt nogle borgere. Det er

myter som f.eks., at affaldet efter genbrugsstationens

lukketid sammen blandes og køres til forbrænding.

Myterne skal udfordres ved, at borgerne kan se

dokumentarfilm om de processer det sorterede affald

gennemløber fra ”grav til vugge”, det vil sige fra affald

til nyt genanvendeligt produkt.

Hvornår gør vi det?

1. Redskabet udvikles i samarbejde med

Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings

opland og afsluttes i

3. kvartal 2009.

2. ”Affaldets vej” markedsføres løbende via kommunens

genbrugsstation, lokale aviser, regionale

medier og kommunens hjemmeside fra 1. kvartal

2009 til 4. kvartal 2009. Herefter vil det være en

fast del af kommunens hjemmeside.

3. Gladsaxe Kommune anvender redskabet i den

fremadrettede dialog om affaldshåndtering med

kommunens borgere og erhverv.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes

at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug

og affald, og derved – på lang sigt – at flytte affaldsmængder.

Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge

at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan

vurdering er for usikker.

indflydelse på miljø

Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer

forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner

til luft, vand og jord fra behandling af affald.

Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes

at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem

forbrug og affald.

Service

Det oplevede serviceniveau hos borgerne forventes

at blive forbedret, når myter om sammenblanding af

sorteret affald og lignende forsvinder. På denne baggrund

forventes det også, at borgernes motivation for

sortering af affald stiger.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år

været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig

gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007

produceret 179.714 ton affald i kommunen, hvilket er

en stigning på 57 % siden 2002.

lovgivning

I både den danske og i EU’s affaldspolitik er

affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement.

Ressourcer

Udviklingen af redskabet er finansieret af

Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven.

Gladsaxe Kommune forventer i projektperioden primært

at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper

og til at udarbejde en brugergrænseflade på

kommunens hjemmeside med plads til ”Affaldets vej”.

23


3: Direkte genbrug

– undersøge mulighederne i direkte genbrug

24

At forebygge dannelsen af affald

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at optimere mulighederne

for direkte genbrug. Kommunen vil derfor

være med til at undersøge mulighederne for et samarbejde

om direkte genbrug i forhold til større fælles

byttecentraler på tværs af kommunegrænser samt

mulighederne for at fremme byttecentraler i boligselskaber

og lignende.

Målet er at forebygge dannelsen af affald.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at gennemføre en undersøgelse i

samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige

kommuner i Vestforbrændings opland, der skal

kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer

til direkte genbrug. Undersøgelsen vil bygge

på viden fra eksisterende metoder til indsamling

til direkte genbrug – f.eks. via genbrugsstationer

og ”bytte centraler” i forbindelse med storskraldsrum

og lignende – og give en vurdering af disse

med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og

økonomi.

2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning

om en evt. optimering af mulighederne for direkte

genbrug.

3. Bruge undersøgelsens resultater til en styrket

informationsindsats på området.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen gennemføres fra 1. kvartal 2010 til

2. kvartal 2010.

2. Gladsaxe Kommune træffer beslutning i 3. kvartal

2010 om evt. ændret praksis i for bindelse med

direkte genbrug på genbrugsstationen samt udarbejder

en strategi for, hvordan byttecentraler evt.

kan fremmes i boligselskaber og lignende.

3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering

af direkte genbrug sættes denne proces i

gang 4. kvartal 2010.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Der kan ikke umiddelbart anslås et mængde potentiale,

idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu.

indflydelse på miljø

Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer

forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner

til luft, vand og jord fra behandling af affald.

Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte

møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes

levetid forlænges og affaldsmængden mindskes.

Service

Gladsaxe Kommune har fokus på at give borgerne en

god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette

initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens

efterfølgende beslutning om optimering af

ordninger.

Status

Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år

været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig

gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007

produceret 179.714 ton affald i kommunen, hvilket er

en stigning på 57 % siden 2002.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Gladsaxe Kommune har i en årrække haft en ordning

for direkte genbrug på genbrugsstationen i samarbejde

med en sammenslutning af diverse frivillige organisationer,

kaldet Genbrugslopperne. Genbrugslopperne

solgte i 2007 ca. 64 ton effekter indsamlet via

genbrugsstationen. Ordningen er midlertidigt lukket

fra medio 2008 på grund af manglende salgslokale,

men starter igen primo 2009, når et nyt salgslokale er

ledigt.

lovgivning

I både den danske og i EU´s affaldspolitik er affaldsforebyggelse

et vigtigt grundelement.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Hvis resultatet bliver en optimering af det direkte

genbrug, skal kommunen afsætte ressourcer til

planlægning, implementering og drift af ordningen.

Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre

eventuelle informationskampagner.

25


4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse

– koordinering af mål og midler

26

At forebygge dannelsen af affald

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Det er en udfordring for en kommune at forebygge

dannelse af affald alene. Koordineres et samarbejde

flere kommuner imellem med fælles mål og midler,

er chancen for succes langt større. Gladsaxe Kommune

ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde

kommunerne imellem med henblik på vidensdeling,

tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse.

Målet er at forebygge dannelsen af affald – både fra

husholdninger og erhverv.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune i samarbejde

med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i

Vestforbrændings opland:

1. Være med til at etablere et netværk for kommunale

affaldsmedarbejdere med fokus på affaldsforebyggelse

og gennemførelse af relevante tiltag

på området. Herunder:

• Undersøge relevante initiativer der kan have

en forebyggende effekt på dannelsen af affald.

Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i allerede

indhentede erfaringer på området.

• Med udgangspunkt i undersøgelsen; udarbejde

handlingsplaner for vejledninger, kampagner og

andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen

af affald fra kommunens borgere og virksomheder.

2. Være med til at koordinere de fremtidige vejledninger,

kampagner og andre tiltag i forbindelse

med affaldsforebyggelse kommunerne imellem.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med

Vestforbrænding og de øvrige kommuner fra

1. kvartal 2010 til 2. kvartal 2010.

2. Koordinering af vejledninger, kampagner og andre

tiltag foregår fra 2. kvartal 2010 til og med 1. kvartal

2011.

3. Gladsaxe Kommune iværksætter og gennemfører

efterfølgende de planlagte kampagner, støtter

etablering af netværk for kommunale affaldsmedarbejdere

og igangsætter initiativer til fremme af

affaldsforebyggelse.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Der kan ikke umiddelbart anslås et mængde potentiale,

idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu.

indflydelse på miljø

Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder

inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer

og emissioner til luft, vand og jord fra behandling

af affald. Gennemførelse af initiativer til affaldsforebyggelse

vil således have en positiv ind flydelse på

miljøet.

Service

Gladsaxe Kommune har fokus på at give borgerne

en god service. Serviceniveauet i forbindelse med

dette initiativ må formodes at blive forbedret, når der

i højere grad sker en koordinering og vidensdeling

kommunerne imellem.

Status for indsamling

Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år

været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig

gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007

produceret 179.714 ton affald i kommunen, hvilket er

en stigning på 57 % siden 2002.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

lovgivning

I både den danske og i EU’s affaldspolitik er

affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Kommunen skal afsætte ressourcer til at gennemføre

eventuelle kampagner, netværksmøder samt til at

igangsætte initiativer til fremme af affaldsforebyggelse.

27


5: Pap og papir

– identificering af optimal indsamlingsmetode

28

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten

for indsamling af papir og pap. Målet er at

indsamle 75 % af potentialet i løbet af planperioden

2009-2012.

Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger

til indsamling af papir og pap op til revision og træffe

beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der

skal ske en tilpasning og optimering af ordningerne.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at igangsætte en undersøgelse, der

skal afklare, hvad der er den mest hensigtsmæssige

metode til indsamling af papir og pap i kommunen

– er det indsamling ved husstanden, via

genbrugsbeholdere, etc. Undersøgelsen udføres

i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige

kommuner og vil:

• Bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling

af papir og pap i ind- og udland.

• Omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold

ved at tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning

af husstandstyper m.v.

• Give en vurdering af disse indsamlingsmetoder

med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service

og økonomi.

• Lægge op til en handlingsplan for kommunen.

2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning

om en evt. optimering af de eksisterende papir- og

papordninger.

3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket

informationsindsats på pap- og papirområdet.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder

til papir og pap vil blive gennemført

fra 1. kvartal 2009 – 4. kvartal 2009 i samarbejde

med Vestforbrænding og de øvrige kommuner i

Vestforbrændings opland.

2. Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune træffer

beslutning i 1. kvartal 2010 om evt. ændret praksis

i forbindelse med kommunens ordninger for indsamling

af papir og pap.

3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om

optimering af ordningen til indsamling af pap og

papir sættes denne proces i gang 2. kvartal 2010.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Undersøgelser fra 2008 viser, at der er et gennemsnitligt

indsamlingspotentiale på 193,5 kg pap og papir

pr. husstand pr. år – heraf er de 186,5 kg papir. For

Gladsaxe Kommune betyder det et samlet potentiale

på ca. 5.905 ton papir og pap pr. år.

indflydelse på miljø

Genanvendelse af papir og pap er generelt godt for

miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer

og energi. F.eks. halveres energiforbruget, når papir

produceres af genbrugsfibre – fremfor af nyt træ.

Service

Gladsaxe Kommune ønsker løbende at forbedre

serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I

forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder

vil oplevet serviceniveau indgå som en

vigtig parameter. Serviceniveau afhænger således af

undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende

beslutning.

Status for indsamling

Kommunens ordninger består af en husstandsindsamling

af pap (storskrald) og mulighed for aflevering af

papir i kuber. Borgere i etageboliger har flere steder

også husstandsindsamling af papir via storskraldsordningen.

Desuden kan begge fraktioner afleveres på

genbrugsstationen.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Gladsaxe Kommune indsamlede i 2007 ca. 131 kg pap

og papir pr. husstand. I forhold til undersøgelser der

viser, at der er et gennemsnitligt indsamlingspotentiale

på 193,5 kg pr. husstand indsamlede Gladsaxe

Kommune i 2007 således ca. 68 % af potentialet.

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 42 stilles der krav til

kommunen om indsamling af pap og papir.

Ifølge EU´s emballagedirektiv var målet for genanvendelse

af pap og papir i 2008 på 60 %.

Ressourcer

Forundersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der

er tovholder på opgaven.

Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal

optimeres eller ændres, skal kommunen afsætte ressourcer

til planlægning, implementering og drift.

29


6: Dagrenovation

– identificering af optimal indsamlingsmetode

30

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker, at så meget som muligt

af det genanvendelige affald, der i dag smides ud

med dagrenovationen, i stedet går til genanvendelse.

Kommunen vil derfor undersøge og afklare den mest

hensigtsmæssige metode til indsamling af dagrenovation

for dermed at sikre beslutningsgrundlaget for

en eventuel optimering af ordningen.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at igangsætte en undersøgelse,

herunder bidrage med relevante kommunespecifikke

data og sparring. Undersøgelsen skal se på

forskellige former for indsamling af dagrenovation

med henblik på at fremme frasortering af den

genanvendelige del. Indsamlingsmetoder som

indgår i undersøgelsen vil f.eks. være reduceret

beholdervolumen, vægtbaseret indsamling og

2-delt sortering af dagrenovationen i en organisk

del og en restfraktion. Undersøgelsen udføres i

samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige

kommuner i oplandet.

2. På baggrund af undersøgelsen; træffe beslutning

om ændring eller videreudvikling af ordninger

for indsamling af dagrenovation i kommunen. I

den forbindelse også vurdere andre kommuners

erfaringer i forhold til behandlingen af organisk

affald samt udformningen af storskraldsordninger

i andre kommuner.

3. Afsætte ressourcer til planlægning og drift, hvis

resultatet af undersøgelsen viser, at ordningerne

for indsamling af dagrenovation og storskrald skal

justeres.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen begynder 3. kvartal 2009 og afsluttes

2. kvartal 2010.

2. Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune træffer

beslutning i 3. kvartal 2010 om eventuel ændret

praksis i forbindelse med kommunens ordning

for indsamling af dag renovation og storskrald og

fastsætter mål for genanvendelsen af husholdningsaffaldet.

3. Implementeringsfase for optimeret drift af ordningen

kan tidligst sættes i værk i 2. kvartal 2013,

hvor den nuværende kontrakt med en vognmand

om indsamling af dag renovation udløber.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Det fremgår af undersøgelser, at der kan flyttes betydelige

mængder af affald fra forbrænding til genanvendelse.

Hver husstand i Vestforbrændings opland har i gennemsnit

684 kg dagrenovation pr. år. Det organiske

affald (bioaffald) udgør ca. 115 kg pr år. For Gladsaxe

Kommune svarer det samlet set til et potentiale på

3.509 ton bioaffald pr. år. Derudover afleveres en

mængde genanvendelige fraktioner med den brændbare

dagrenovation – herunder emballageaffald af

glas, papir, pap, metal, plast etc. Denne mængde

svarer til 3.477 ton pr. år i Gladsaxe Kommune. Samlet

udgør de to fraktioner et genanvendelsespotentiale på

ca. 6.986 ton.

indflydelse på miljø

Genanvendelse af affald sparer både ressourcer og

energi og er derfor en fordel for miljøet. Flere miljøvurderinger

viser, at genanvendelse af organisk affald

er miljømæssigt bedre end forbrænding.

Service

Serviceniveauet afhænger af undersøgelsens udfald og

kommunens efterfølgende beslutning om ordningsoptimering.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Kommunens indsamlingsordning for dagrenovation

er en henteordning ved husstanden samt en henteordning

for bl.a. emballage til genbrug, der indsamles som

storskrald. Der er desuden mulighed for aflevering af

genanvendelige fraktioner på genbrugsstationen.

I 2007 indsamlede Gladsaxe Kommune 18.441 ton

dagrenovation til forbrænding, hvilket svarer til 622

kg pr. husstand.

Via storskraldsordningen blev der i 2007 indsamlet

1.511 ton til genanvendelse.

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen § 41 er kommunen

forpligtet til at etablere indsamling af dagrenovation i

form af en henteordning.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal

optimeres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning,

implementering og drift.

31


7: Plastaffald

– identificering af optimal indsamlingsmetode

32

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at øge indsamlingen af

plastaffald fra husholdninger. Målet er at øge genanvendelsen

af emballage affald.

Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger

til indsamling af plast op til revision og træffe

beslutning om hvorvidt, og i givet fald hvordan, der

skal ske en optimering af ord ningerne.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. I samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige

kommuner i Vestforbrændings opland gennemføre

en undersøgelse, som skal afklare, hvad der er

den mest hensigtsmæssige metode til indsamling

af plast i kommunen. Undersøgelsen vil:

• Bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling

af plast i ind- og udland.

• Omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold

ved at tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning

af boligmassen (enfamilie-/flerfamiliehuse)

m.v.

• Give en vurdering af disse indsamlings metoder

med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service

og økonomi, og

• Lægge op til en eventuel handlingsplan for kommunen.

2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning

om en eventuel optimering af eksisterende ordninger

for indsamling af plast, herunder ordninger

på genbrugsstationen.

3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket

informationsindsats for indsamling af plast til

genanvendelse.

4. Forudsat at kommunen træffer beslutning om

ændringer i ordningerne til indsamling af plast,

sættes dette i gang efter en afstemning med de

nødvendige investeringer i f.eks. nyt materiel,

udbudsperioder etc.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen af forskellige former for metoder

til indsamling af plast vil blive gennemført fra 1.

kvartal 2009 – 2. kvartal 2009.

2. Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune træffer

beslutning i 3. kvartal 2009 om en eventuel ændret

praksis af kommunens ordninger for indsamling

af plast samt hvordan resultaterne kan styrke

informationsind satsen.

3. Hvis der besluttes ændrede ordninger

implementeres disse fra 4. kvartal 2009.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Undersøgelser vurderer, at mængden af genanvendeligt

hård plastemballage er 5,4 kg. pr. indbygger pr. år.

Dette potentiale svarer i Gladsaxe Kommune til ca.

335 ton hård plast om året, hvis 100 % indsamles.

Potentialet skal dog sammenholdes med, at der i april

2008 blev vedtaget en ny pantbekendt gørelse, som

træder i kraft 1. september 2008. Den betyder, at der

indføres pant på emballager til kildevand, iste med

videre.

indflydelse på miljø

Genanvendelse af plast er godt for miljøet, da det

sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Øget

genanvendelse af plastemballage vil medvirke til at reducere

udslip af den CO 2 , der dannes ved forbrænding

af plast. En kortlægning af CO 2 -udslip fra forbrændingen

af affald peger på, at plast udgør den væsentligste

kilde.

Service

Gladsaxe Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet

i kommunens affaldsordninger til gavn for

borgerne. I forbindelse med vurderingen af de forskellige

indsamlingsmetoder vil serviceniveauet indgå som

en vigtig parameter. Service niveauet afhænger således

af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende

beslutning.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Kommunens ordninger består af en mulighed for

aflevering på genbrugsstationen samt mulighed for

aflevering af plastflasker og plastdunke via storskraldsordningen.

Kommunen indsamlede i 2007 ca. 7 ton plastemballage

fra husholdninger, inklusive plast indsamlet

via genbrugsstationen.

lovgivning

I Affaldsbekendtgørelsens § 7, stk. 4 stilles der krav

om tiltag til genanvendelse af emballage, herunder

plastemballage.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal

ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning,

implementering og drift.

33


8: Kampagne for kildesorteringssystemer

i hjemmet – vis mig dit køkkenskab

34

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at understøtte borgernes

muligheder for at indrette kilde sortering i husstanden,

så den daglige affalds sortering bliver en integreret

del af hverdagen med mindst mulig besvær for

den enkelte borger. Kommunen vil derfor gennemføre

en kampagne for øget kildesortering.

Målet er at inspirere borgerne til at indrette kildesortering

i og udenfor hjemmet. Kilde sorteringen skal

sikre, at mest mulig affald går til genanvendelse.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune gennemføre

en kampagne med tilhørende konkurrencer. For at

sikre størst mulig gennemslagskraft udarbejdes og

gennemføres kampagnen i samarbejde med Vestforbrænding

og de øvrige kommuner i oplandet.

Kampagnen skal gennem konkrete eksempler fra

kommunens borgere påvirke andre borgeres holdning

til affald og affaldssortering.

Omdrejningspunkt for kampagnen er en

konkurrence i lokalaviser og lignende. Her kan borgerne

indsende beskrivelser og billeder af deres egne

løsninger i hjemmet til inspiration for kommunens

øvrige borgere. Der vil være en række forskellige

konkurrencekategorier, hvor der udvælges vindere.

De indsendte bidrag samles på kommunens hjemmeside

i et katalog, således at bidragene også fremadrettet

kan anvendes som inspiration til borgernes

indretning af kildesortering i køkken, bryggers,

udhus m.m.

Relevante bidrag fra de øvrige kommuner i

Vestforbrændings opland formidles også via kommunens

hjemmeside, hvis det er muligt.

Hvornår gør vi det?

1. Kampagne og konkurrencer begynder 1. kvartal

2009 og afsluttes 3. kvartal 2009.

2. Gladsaxe Kommune opdaterer information til

borgere og udarbejder katalog på kommunens

hjemmeside ved afslutning af kampagne perioden,

så informationerne er tilgængelige for borgerne

senest ved udgangen af 4. kvartal 2009.

3. Kommunen inddrager den nye viden i frem tidig

affaldsplanlægning rettet til borgerne.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Bedre kildesorteringssystemer i hjemmet forventes at

medvirke til en øget sortering af affald. Det er dog ikke

meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale

i ton, da en sådan vurdering er for usikker.

indflydelse på miljø

Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer ressourcer

i form af råstoffer og energi. Miljø gevinsten

afhænger af, i hvilken grad det lykkes at få borgerne til

at frasortere affald til genanvendelse.

Service

Det oplevede serviceniveau hos borgerne forventes at

blive forbedret, når inspiration til indretningen bliver

tilgængelig. De nye redskaber skal medvirke til, at borgerne

er motiverede for at kildesortere deres affald.

Status for indsamling

Nationalt set har affaldsmængderne de seneste år

været stærkt stigende. Den samme udvikling gør sig

gældende for Gladsaxe Kommune. Der blev i 2007

produceret 179.714 ton affald i kommunen, hvilket er

en stigning på 57 % siden 2002.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

lovgivning

Kildesortering og genanvendelse af affald en

vigtig brik i Affaldsbekendtgørelsens § 4 om

affaldshierarkiet.

Ressourcer

Kampagnen er finansieret af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Gladsaxe Kommune afsætter ressourcer og arbejdstid

til at deltage i arbejdsgrupper samt udarbejdelse af

en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside

med plads til borgernes konkurrencebidrag. Desuden

afsættes ressourcer til annoncering i lokalaviserne.

35


9: Øge indsamlingen af farligt

husholdningsaffald – kampagne målrettet borgere

36

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at styrke informationen

om de typer af farligt affald, der typisk forekommer i

en husholdning.

Derfor vil kommunen medvirke til at udarbejde

informationsmateriale, der skal vejlede borgerne i

håndteringen af deres farlige affald. Informationsmaterialet

skal også udarbejdes på relevante fremmedsprog.

Det er kommunens mål at højne indsatsen for indsamling

af farligt affald fra husholdninger, og derved

sikre at farligt affald håndteres korrekt via specialbehandling.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at igangsætte en undersøgelse, der

skal afklare, hvem der er den primære målgruppe

samt hvad der er den mest effektive metode til at

komme i kontakt med målgruppen. Undersøgelsen

sker i samarbejde med Vestforbrænding og de

øvrige kommuner i Vestforbrændings opland.

2. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater udarbejde

vejledende materiale til målgruppen, som

eventuelt kan husstandsomdeles til borgerne eller

distribueres via farvehandlere og byggemarkeder.

Materialet kan også bruges til relevante virksomheder

i kommunen.

3. Afhængig af undersøgelsens resultat, indgå i et

samarbejde om en større kampagne om farligt

affald i husholdninger. Kommunens farvehandlere

og byggemarkeder kunne også inddrages i en

sådan kampagne.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen gennemføres i perioden 1. kvartal

2011 til 3. kvartal 2011.

Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune i 4. kvartal

2011 træffer beslutning om, hvordan resultaterne af

undersøgelsen skal bruges fremover.

2. og 3. Udarbejdelse af informationsmateriale og

kampagneplanlægning begynder 1. kvartal 2012.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Farligt affald i husholdningerne udgør ikke en særlig

stor mængde sammenlignet med øvrige affaldstyper.

Til gengæld er det meget væsentligt for miljø og

sundhed, at netop farligt affald håndteres korrekt ved

bortskaffelse.

Det forventes, at en øget mængde farligt husholdningsaffald

vil blive indsamlet på baggrund af en

styrket vejledning og informationsindsats.

indflydelse på miljø

Der er mange forskellige typer af farligt affald. Fælles

for dem alle er, at de kan skabe forskellige miljø- og

sundhedsmæssige problemer. For eksempel indeholder

energisparepærer kviksølv, som forurener slaggen,

hvis de brændes sammen med den almindelige dagrenovation.

Denne forurening kan føre til, at der ledes

tungmetaller ud i miljøet, når slaggen senere bruges til

opfyldning i f.eks. veje.

Service

En styrket vejledning og information forventes at

bidrage til større forståelse for håndtering af farligt

affald. En større forståelse for affaldshåndteringen

forventes at blive opfattet som bedre service.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Gladsaxe Kommune har både en hente- og en bringeordning

for farligt affald.

Kommunen indsamlede 522 ton farligt affald fra husholdninger

i 2006, incl. asbest, batterier og blyakkumulatorer.

I 2007 var denne mængde 334 ton, hvilket

sandsynligvis hænger sammen med, at et af de største

modtageanlæg for farligt affald ikke er med i indberetningen

for 2007.

I forbindelse med revidering af ordningen for farligt

affald i 2008/2009 (se initiativ nr. 10, Status for indsamling)

vil kommunen udarbejde sin egen informationskampagne

om farligt affald i foråret 2009.

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 61 skal der etableres

indsamlingsordninger for farligt affald.

Ressourcer

Vestforbrænding finansierer den relevante undersøgelse

samt udvikling af det materiale, der skal

bruges til information og vejledning. Vestforbrænding

er tovholder på opgaven.

Kommunen afsætter midler til trykning og eventuel

udsendelse af informationsmateriale til kommunens

borgere og relevante virksomheder.

37


10: Øget indsamling af batterier og

småt elektronik – undersøgelse af indsamlingsmetoder

38

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at styrke ind samlingen af

batterier og småt batteridrevet elektronik, som f.eks.

mobiltelefoner, elektronisk legetøj, håndværktøj osv.

Kommunen vil tage de eksisterende metoder til indsamling

af batterier og småt elektronik op til revision

og træffe beslutning om – og i givet fald hvordan –

der skal ske en optimering af metoderne.

Målet er at øge indsamlingen af batterier i

kommunen og dermed øge genanvendelsen – samt

at styrke ordningen for indsamling af småt elektronik.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at igangsætte en undersøgelse

som skal afklare, hvad der er den mest

hensigtsmæssige metode til indsamling af batterier

og småt elektronik. Undersøgelsen sker i

samarbejde med Vestforbrænding. Undersøgelsen

vil:

• Bygge på viden om eksisterende metoder til indsamling

af batterier og småt elektronik i ind- og

udland f.eks. indsamling i poser, der lægges oven

på skraldespanden.

• Omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold

ved at tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning

af husstandstyper m.v.

• Give en vurdering af forskellige indsamlingsmetoder

med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø,

service og økonomi og

• Lægge op til en handlingsplan for kommunen.

2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning

om en evt. optimering af de eksisterende ordninger

for indsamling af batterier og småt elektronik.

3. Benytte undersøgelsens resultater til efterfølgende

at styrke informationsindsatsen for indsamling af

batterier og småt elektronik.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder

til batterier og småt elektronik vil

blive gennemført fra 4. kvartal 2011– 1. kvartal

2012.

2. Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune træffer

beslutning i 2. kvartal 2012 om eventuelt ændrede

metoder til indsamling af batterier og småt

elektronik.

Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering

af ordningen til indsamling af batterier og

småt elektronik indarbejdes dette i kommende udbud

for indsamling af hhv. storskrald og farligt affald.

Det forventes, at der påbegyndes nye kontraktperioder

for disse fraktioner pr. 2. kvartal 2013, såfremt

kontraktperioden ikke forlænges.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Indsamlingspotentialer for batterier og småt elektronik

fra husholdninger har ikke været mulige at

udregne.

indflydelse på miljø

Batterier kan indeholde store mængder tungmetaller;

især bly, men også kviksølv, cadmium og nikkel.

Brugte batterier, der ender i dagrenovationen, udgør

et stort miljøproblem, fordi tungmetaller ikke nedbrydes

i miljøet og kan ophobes i organismer.

Ofte er de miljøproblemer, der er forbundet med

elektronikprodukter, både et problem i produktionen

og i bortskaffelsen af produktet. F.eks. skaber det 75

kg affald at producere en mobiltelefon på 120 gram,

hvis der bruges nye råstoffer og materialer i stedet for

genbrugsmaterialer. Derfor er det vigtigt at fastholde

fokus på genanvendelse.

Service

Gladsaxe Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet

i kommunens affaldsordninger. I forbindelse

med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder

vil borgernes oplevede service niveau indgå

som en vigtig parameter. Serviceniveauet afhænger

således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende

beslutning.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

I 2007 indsamlede Gladsaxe Kommune 40 ton batterier

fra husholdninger, incl. blyakkumulatorer. Der

kan ikke anslås en mængdeværdi for småt elektronik,

da det indsamles sammen med andre elektriske og

elektroniske produkter.

Gladsaxe Kommune har i slutningen af 2008 revideret

ordningen for indsamling af farligt affald (med

virkning fra 1. april 2009), herunder ordningen for

indsamling af batterier, da en optimering er nødvendig

allerede nu.

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 61 skal der etableres

indsamlingsordninger for farligt affald. De fleste

batterier og småt elektronik klassificeres som farligt

affald. EU har indført producentansvar for både elektriske

og elektroniske produkter og batterier. Producentansvaret

for elektronikaffald er implementeret i

den danske lovgivning og implementeres for batterier

pr. 01.01.2009.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal

ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning,

implementering og drift.

39


11: Øget indsamling af PCB-holdigt affald

– kampagne målrettet byggebranchen

40

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at øge opmærksomheden

på de miljøproblematiske stoffer Poly Chloreret

Biphenyl (PCB). Målet er at øge indsamlingen af

PCB-holdigt affald genereret i kommunen.

Der findes betydelige mængder PCB i eksisterende

bygninger opført i 50’erne – 70’erne. Nedrivning af

bygninger fra denne periode er allerede i fuld gang.

Det er derfor væsentligt, at dette bygningsmateriale

håndteres forsvarligt under nedrivningen, da det er

for sent, når affaldet er blandet sammen. Det antages,

at PCB vil være udfaset af affaldet inden 2025.

PCB kan ikke genanvendes, men skal destrueres.

Initiativet tager bl.a. afsæt i en forundersøgelse fra

2007 om PCB gennemført af Vestforbrænding.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at gennemføre en undersøgelse, der

bygger på allerede indsamlet viden samt erfaringer

fra andre kommuner og lande. Undersøgelsen

iværksættes i samarbejde med Vestforbrænding,

og skal klarlægge målgrupper for en kampagne for

øget indsamling, samt hvor potentialet er størst i

kommunen.

2. Udarbejde en handlingsplan for fremtidig indsamling

af PCB i kommunen, der bl.a. stiller krav

til håndtering af PCB, når bygninger skal nedrives

eller renoveres. Sætte fokus på håndhævelse

af kravene til korrekt håndtering af PCB, bl.a. i

forbindelse med den kommunale myndighedsbehandling

ved nedrivningstilladelser m.v.

3. Igangsætte og afvikle en informationskampagne

målrettet byggebranchens aktører – bygherrer,

rådgivere, entreprenører og nedrivningsfirmaer.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelse af relevante målgrupper og aktuelle

potentialer begynder 1. kvartal 2012 og afsluttes 2.

kvartal 2012.

2. Gladsaxe Kommune udarbejder en handlingsplan i

3. kvartal 2012.

3. Informationskampagne begynder i 3. kvartal 2012

og afsluttes i 4. kvartal 2012.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

PCB er betegnelsen for en miljøproblematisk

stofgruppe, som hyppigt forekommer i affaldsstrømmen

i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

PCB blev introduceret i 1950’erne og blev et

populært tilsætningsstof i bl.a. elastiske fugematerialer,

limprodukter til termoruder og transformerolie.

PCB blev forbudt i Danmark i 1986.

Undersøgelser viser, at PCB de kommende år fortrinsvist

vil forekomme i byggeaffald indeholdende

termoruder, betonafskær og fugemasser. Det er dog

ikke muligt at skønne et konkret potentiale på kommuneniveau

eller oplandsniveau.

indflydelse på miljø

PCB optages let af levende organismer og op hobes i

fødekæden, for til sidst at havne i den mad vi spiser.

PCB er på grund af sin stabile kemiske struktur svært

nedbrydelig i naturen. Stoffet bliver derfor i naturens

kredsløb i mange år. PCB har negativ indflydelse på

reproduktionsevnen og er kræftfremkaldende.

Service

Ny information skal sikre virksomheder en bedre

vejledning i håndtering af PCB-holdigt affald. Det

forventes, at denne forbedrede information vil blive

opfattet som god service.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Der foreligger ikke mængdedata for indsamlingen af

PCB-holdigt affald i kommunen.

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 61 stk. 2 er kommunen

forpligtet til at indsamle farligt affald – herunder

PCB-holdigt affald. Desuden er Affaldsbekendtgørelsens

§ 66 en implementering af Stockholmkonventionen,

hvis formål bl.a. er at reducere udslip af PCB.

PCB er på EU’s prioriterede liste over uønskede kemiske

stoffer.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Kommunen afholder selv udgifter til trykning og

udsendelse af informationsmateriale til relevante

virksomheder.

Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning,

implementering og drift af en handlingsplan samt den

efterfølgende kampagne og vejledning af virksomheder.

41


12: Øget indsamling af klinisk risikoaffald

– kampagne målrettet relevante affaldsproducenter

42

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at sætte fokus på klinisk

risikoaffald og derved øge indsamlingen fra erhverv.

Klinisk risikoaffald stammer bl.a. fra læge, tandlæge-

og dyreklinikker, hospitaler og forskningsinstitutter.

Affaldet består af affald med særlig smitterisiko ved

håndtering, skærende og stikkende genstande, vævsdele

samt laboratorie affald indeholdende levende

bakterier, vira eller vaccine. Klinisk risikoaffald kan

ikke genanvendes, men skal destrueres via forbrænding.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune i sam arbejde

med Vestforbrænding:

1. Være med til en fælles undersøgelse af potentiale,

målgruppe og affaldsstrøm for klinisk risikoaffald.

2. Udarbejde en kommunal handlingsplan for fremtidig

indsamling af klinisk risikoaffald i kommunen.

3. Udvikle informationsmateriale specifikt til målgruppen,

som beskriver indsamlings materiel og

indsamlingsordning og gennemføre en informationskampagne.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelse af relevante målgrupper og aktuelle

potentialer begynder 3. kvartal 2011 og afsluttes

4. kvartal 2011.

2. Udarbejde handlingsplan i 1. kvartal 2012.

3. Informationskampagne begynder 1. kvartal 2012

og afsluttes 2. kvartal 2012.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

I forhold til andre affaldstyper udgør klinisk risikoaffald

kun en lille mængde. Men håndteringen af

denne affaldstype omfatter betydelige risici ligesom

hverken borgere eller affaldsbehandlere bør konfronteres

med vævsdele. Affaldet skal derfor specialbehandles.

indflydelse på miljø

Initiativet vil medføre forbedret miljø- og arbejdsmiljøforhold,

da risiko for f.eks. smittespredning med

sundhedsskadeligt materiale mindskes.

Service

Kommunen ønsker at opretholde et højt serviceniveau

bl.a. ved at tilbyde interesserede virksomheder en

forsvarlig og velfungerende ordning for bortskaffelse

af klinisk risikoaffald.

Status for indsamling

Gladsaxe Kommune har en indsamlingsordning for

klinisk risikoaffald. Virksomheder i kommunen har

benyttelsespligt til denne ordning.

I 2007 indsamlede kommunen 28 ton klinisk risikoaffald.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 61 stk. 2 er kommunen

forpligtet til at indsamle farligt affald – herunder

klinisk risikoaffald.

Ressourcer

Undersøgelsen samt forberedelsen og udviklingen af

informationsmateriale finansieres af Vestforbrænding,

der er tovholder på opgaven.

Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning,

implementering og drift af en handlingsplan samt den

efterfølgende kampagne og vejledning af virksomheder.

Derudover skal kommunen selv afholde udgifter

til trykning og udsendelse af informationsmateriale til

relevante virksom heder i kommunen.

43


13: Øget indsamling af emballageaffald

– kampagne målrettet erhverv

44

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at fastholde fokus på

genanvendelsen af emballageaffald fra erhverv.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Deltage i udarbejdelsen af en kampagne målrettet

relevante virksomheder i kommunen. Kampagnen

udarbejdes i samarbejde med Vestforbrænding og

de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland.

2. Via affaldstilsyn kontakte udvalgte virksomheder,

der på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse

fortæller, at de har emballageaffald af relevant

mængde.

3. Via skærpet kontrol sikre at relevante virksomheder

uden korrekt affaldshåndtering – og med

væsentlige mængder emballageaffald – benytter

de aktuelle ordninger for genanvendelse.

Hvornår gør vi det?

1. Det forberedende kampagnearbejde påbegyndes

2. kvartal 2010 og afsluttes 4. kvartal 2010.

2. Gennemførsel af kampagnen med udsendelse

af informationsmateriale og efterfølgende virksomhedskontakt

forløber fra 4. kvartal 2010 til

2. kvartal 2011.

3. Kommunen udfører i 2. og 3. kvartal 2012 opfølgning

på virksomhedsbesøgene via stikprøver

eller telefoninterview og sikrer dokumentation for

ændret affaldshåndtering.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Der er stadig meget emballageaffald fra visse typer af

virksomheder, som ikke indsamles til genanvendelse,

men som smides ud til forbrænding. Undersøgelser

har vist, at især pap, papir og plast er de mest gængse

emballagetyper. Det vurderes, at der samlet set i

Vestforbrændings opland er potentiale for indsamling

af 1.800 ton papir, 7.000 ton pap og 1.200 ton plast fra

erhverv ved gennemførsel af en emballage kampagne.

indflydelse på miljø

Genanvendelse er godt for miljøet, da det sparer

energi og ressourcer. Øget genanvendelse af plastemballage

vil f.eks. være med til at reducere udslip af den

CO 2 , der dannes ved forbrænding af plast. En kortlægning

af CO 2 -udslip fra forbrændingen af affald peger

på, at plast udgør den væsentligste kilde.

Service

Kommunen ønsker at opretholde et højt serviceniveau

bl.a. ved at tilbyde vejledning til interesserede virksomheder

om ansvarlig bortskaffelse af emballageaffald.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Virksomheder kan aflevere mindre mængder emballageaffald

på genbrugsstationen. Desuden anviser

kommunen emballageaffald til genan vendelse.

Der blev i Gladsaxe Kommune i 2006 produceret

1.279 ton emballageaffald fra erhverv, som gik til

genanvendelse. I 2007 blev der kun produceret 371

ton. Der er dog stor usikkerhed om disse tal, da der er

modtageanlæg, som ikke bruger benævnelsen ”emballageaffald”,

når de indberetter til statistikken.

lovgivning

I Affaldsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 stilles der krav om

tiltag til forebyggelse og genanvendelse af emballage.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Kommunen skal afsætte ressourcer til planlægning og

udarbejdelse af en handlingsplan samt efterfølgende

kampagne og virksomhedskontakt.

45


14: Alternative løsninger til deponering

– flytte mængder fra deponi til genanvendelse eller forbrænding

46

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at flytte affald fra deponi

(losseplads) til genanvendelse eller forbrænding.

Målet er, at reducere mængden af det affald der i dag

går til deponi.

Kommunen vil derfor være med til at igangsætte en

undersøgelse, der skal afklare, om udvalgte fraktioner,

som f.eks. trykimprægneret træ og glaseret tegl,

kan flyttes fra deponi til genanvendelse eller forbrænding

– og i så fald hvordan. Kommunen vil på

baggrund af undersøgelsens resultater træffe beslutning

om – og i givet fald hvordan – der skal ske en

tilpasning af praksis for sorteringen på genbrugsstationen.

Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med

Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings

opland.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at igangsætte en undersøgelse om

deponifraktioner i samarbejde med Vestforbrænding.

Undersøgelsen skal afklare:

• Hvad status er på initiativer, projekter, udvaskningsforsøg

m.v. foretaget i Danmark og internationalt.

• I hvilke fraktioner der er størst mængde potentiale

samt miljøøkonomiske fordele i at flytte til genanvendelse

eller forbrænding.

• Barrierer for en ændret praksis, f.eks. eksisterende

lovgivning eller lignende.

• Værdien af en eventuel fremtidig indsamlingsmetode

med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø,

service og økonomi.

2. Afhængig af undersøgelsens udfald, træffe beslutning

om en eventuel ændret praksis for en eller

flere af de undersøgte fraktioner.

3. Hvis der træffes beslutning om ændret praksis for

en eller flere af de undersøgte fraktioner, benytte

undersøgelsens resultater til at styrke informationsindsatsen

på om rådet.

Hvornår gør vi det?

1. Undersøgelsen vil blive gennemført fra

1. kvartal 2010 – 4. kvartal 2010.

2. Der lægges op til, at Gladsaxe Kommune og

Vestforbrænding på baggrund af undersøgelsens

resultater træffer beslutning om eventuel ændret

praksis i 1. kvartal 2011 – også på genbrugsstationen.

3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om

ændret praksis påbegyndes denne i 2. kvartal 2011

og afsluttes 4. kvartal 2011.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Undersøgelser indikerer, at der er store mængder at

flytte fra deponi til genanvendelse – f.eks. trykimprægneret

træaffald og glaseret tegl. Det anslås, at ca.

7.000 ton glaseret tegl og ca. 15.000 ton trykimprægneret

træaffald pr. år kan håndteres bedre i Vestforbrændings

opland.

indflydelse på miljø

Direkte miljøeffekter ved affaldsdeponering skyldes

hovedsageligt ændringer af landskabet samt emission

af deponigas og nedsivning af perkolat. De indirekte

miljøeffekter er knyttet til de materialer i affaldet, der

eventuelt kan genbruges (herunder energiindholdet),

men som går tabt ved deponering.

Service

Det vurderes, at brugerne af genbrugsstationen vil

opleve et uændret serviceniveau.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Status for indsamling

Deponeringsegnet materiale kan afleveres på genbrugsstationen.

Hvis affaldet har karakter af kasseret

indbo, kan det også afleveres via storskraldsordningen.

Affaldsmængder til deponi er stigende i Gladsaxe

Kommune, fordi de samlede affaldsmængder stiger.

Mængden var i 2007 ca. 8.847 ton.

lovgivning

Deponering af affald bør minimeres. Deponering er

derfor prioriteret nederst i affaldshierarkiet jf. Affaldsbekendtgørelsen

§ 4.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Hvis resultatet bliver, at praksis for visse fraktioner

skal ændres, skal kommunen og Vestforbrænding

afsætte ressourcer til planlægning, implementering og

drift på genbrugsstationen.

47


15: Styrket samarbejde med relevante

affaldsaktører – modtageanlæg, genbrugsstationer og transportører

48

At øge kvalitet og effektivitet

i kommunens affaldsordninger

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker et styrket sam arbejde

med transportører og modtageanlæg med særlig fokus

på udvikling af værktøjer til motivering, konflikthåndtering

og styrket serviceniveau samt modtageregler

og skærpet kontrol.

Målet er at motivere til en forbedret modtagekontrol

på anlæggene samt sikre en korrekt sortering hos

transportørerne, så der kan opnås renere fraktioner

og dermed øget genanvendelse.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

1. Være med til at undersøge eksisterende

modtagekrav og aftaler med relevante virksomheder

i og udenfor kommunen – f.eks. transportører,

genbrugsstationer, sorteringsanlæg, forbrændingsanlæg

og deponeringsanlæg.

Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med Vestforbrænding

og de øvrige kommuner i Vestforbrændings

opland.

2. Identificere og udarbejde værktøjer, der motiverer

til forbedret modtagekontrol, (f.eks. bod/bonus)

og korrekt sortering (f.eks. lokal ”smileyordning”

til virksomheder).

3. Gennemføre en informationsindsats målrettet

relevante virksomheder.

Hvornår gør vi det?

1. En undersøgelse af relevante transportørers og

affaldsmodtageres kontrolprocedurer og modtagekrav

påbegyndes 4. kvartal 2010 og afsluttes

1. kvartal 2011.

2. Gladsaxe Kommune vil være med til at ud arbejde

en ”værktøjskasse” 1. kvartal 2011.

3. Informations- og kontrolkampagne begynder

2. kvartal 2011 og afsluttes 3. kvartal 2011.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Det er vanskeligt at give et konkret bud på potentialet,

men lykkes det at opnå en bedre kildesortering, er der

et stort potentiale for øget genanvendelse.

Sorteringsundersøgelser udført af Vestforbrænding

indikerer et genanvendelsespotentiale på i alt 23.500

ton pr. år for hele oplandet på det affald, der går til

forbrænding på Vestforbrænding.

indflydelse på miljø

Korrekt håndtering af affaldsfraktioner er godt for

miljøet. Skærpet kontrol og forbedret samarbejde med

affaldsaktører vil have en gavnlig effekt på miljøet, da

mere affald vil blive genanvendt eller specialbehandlet.

Service

Virksomheder og transportører vil opleve et bedre

serviceniveau, da de får kvalificeret rådgivning om

muligheder for samt fordele ved affaldssortering og

genanvendelse.

Status for indsamling

Datamateriale er ikke relevant.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4 skal

kommunen føre kontrol med transportører og

affaldsbehandlere.

Ressourcer

Undersøgelsen finansieres af Vestforbrænding, der er

tovholder på opgaven.

Kommunen skal afsætte ressourcer til udvikling og

drift af ”værktøjskassen” samt en efterfølgende kampagne

og vejledning af virksomheder.

49


16: Fremtidens affaldssystem

50

At øge kvalitet og effektivitet

i kommunens affaldsordninger

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at arbejde med – samt

vurdere mulighederne for – at udvikle en helt ny

måde at organisere indsamling af affald fra husholdninger

og virksomheder på. Formålet er at udvikle

”Fremtidens affaldssystem”; der skal være et system,

der reducerer miljøbelastningen, sikrer renere fraktioner,

tager højde for arbejdsmiljøet ved håndteringen

og øger bruger tilfredsheden.

”Fremtidens affaldssystem” er et visionært planlægningsværktøj,

der skal sætte fokus på løbende

at udvikle og forbedre affaldshåndteringen i kommunen

– det vil sige kommunikation til borgere og

virksomheder, affaldsordninger, affaldsbeholdere og

affaldsbehandling.

Målet er, at ”Fremtidens affaldssystem” skal udformes

på en sådan måde, at det på én gang er robust,

serviceorienteret, fleksibelt og fremtidssikret.

Systemet skal tilrettelægges ud fra en samlet plan

for hele kommunen både i forhold til optimering af

eksisterende ordninger og etablering af nye f.eks. i

forbindelse med nybyggeri.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet vil Gladsaxe Kommune:

I samarbejde med Vestforbrænding og kommunerne

i oplandet udarbejde en handlingsplan for udvikling

af ”Fremtidens affaldssystem”. Følgende initiativer vil

være relevante:

• Indsamling af erfaringer fra ind- og udland med

henblik på at vurdere mulighederne for at udvikle

en ny måde at organisere affaldsindsamlingen på.

• Den indsamlede og afprøvede viden beskrives i et

design for ”Fremtidens affaldssystem” i 2009-2010.

• Der gennemføres en workshop med samtlige

aktører med henblik på afprøvning af ”Frem tidens

affaldssystem” i 2010.

• Der gennemføres storskalaforsøg for afprøvning af

dele af ”Fremtidens affaldssystem” i 2011.

• Et samlet system udvikles og iværksættes i mindst

en kommune i Vestforbrændings opland inden

udgangen af 2012.

Hvornår gør vi det?

1. Handlingsplanen udarbejdes i 1. kvartal 2009.

2. Arbejdet vil efterfølgende forløbe over perioden

2009-2012, som beskrevet ovenfor.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Der kan ikke umiddelbart anslås et mængde potentiale,

da de konkrete initiativer ikke er besluttet.

indflydelse på miljø

En væsentlig intention med dette initiativ er at reducere

miljøbelastningen og sikre renere fraktioner,

hvilket vil optimere genanvendelsen. Da ”Fremtidens

affaldssystem” og konsekvenserne heraf endnu ikke

er kendte, kan der ikke estimeres konsekvenser for

miljøet i forhold til initiativet.

Service

Gladsaxe Kommune har fokus på at give borgerne en

god service i forbindelse med en eventuel reorganisering

af kommunens affaldsordninger. Serviceniveauet

afhænger af, hvorledes ”Frem tidens affaldssystem” vil

blive organiseret.

Status

Datamateriale er ikke relevant.

lovgivning

Datamateriale er ikke relevant.

Initiativer i samarbejde med

Vestforbrænding

Ressourcer

Handlingsplan og workshop finansieres af Vestforbrænding,

der er tovholder på opgaven.

Hvis kommunen vælger at deltage i storskala forsøg

i 2011, skal kommunen afsætte ressourcer til det.

Kommunen skal også afsætte ressourcer til at implementere

et nyt samlet system inden udgangen af 2012,

såfremt dette besluttes.

51


7. Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

52


17: Kompostering af have- og parkaffald

54

At forebygge dannelsen af affald

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune vil fremme kompostering af

have- og parkaffald fra enfamilieboliger, etageboliger

og virksomheder. Målet er, at så mange enfamilieboliger

og etageboliger som muligt, samt virksomheder

med grønne arealer, benytter sig af muligheden for at

kompostere have- og parkaffaldet i egen have eller på

virksomhedens egne arealer.

Gladsaxe Kommune har tidligere primært haft fokus

på fremme af hjemmekompostering i enfamilieboliger,

hvilket kommunen vil fortsætte med.

Hvordan gør vi det?

1. For især at fremme kompostering af have- og

parkaffaldet i bebyggelser, der har fælles grønne

arealer, vil Gladsaxe Kommune undersøge, hvilke

metoder der med succes anvendes til dette i andre

kommuner samt i vore nabolande. På baggrund af

denne undersøgelse vil vi udarbejde et ”kompostkatalog”,

som inspiration og vejledning til etageboliger

og virksomheder.

2. Gladsaxe Kommune vil give tilskud ved indkøb af

kompostbeholdere samt tage stilling til, hvordan

der kan ydes støtte til andre former for kompostering

af have- og parkaffald.

3. I ”kompostkataloget” vil Gladsaxe Kommune desuden

samle de erfaringer kommunens Driftsafdeling

har med at lade have- og park affaldet blive på

kommunens grønne arealer, f.eks. blade og fliset

grenaffald. Kommunens Driftsafdeling vil arbejde

videre med disse metoder og se på mulighederne

for at finde egnede lokaliteter (eksempelvis nyttehaver),

hvor der kan foregå forsøg med kompostering

eller lignende af have- og parkaffaldet.

Formålet skal være, at lade så meget som muligt

af have- og parkaffaldet blive på de grønne arealer.

Disse erfaringer vil løbende blive indarbejdet i

”kompostkataloget” for at vise, at det er muligt at

gennemføre kompostering på egen grund med et

godt resultat. Resultaterne vil blive præsenteret i

form af økonomiske og miljømæssige besparelser.

Materiellet og resultaterne vil blive beskrevet, så

især etageboliger og virksomheder kan trække på

kommunens erfaringer.

Hvornår gør vi det?

1. Kommunen undersøger metoder og starter udarbejdelsen

af ”kompostkataloget” i første halvår af

2009.

2. Der ydes fra 1. kvartal 2009 støtte til indkøb af

kompostbeholdere. I løbet af 2. kvartal 2009 tages

der stilling til, hvordan der kan ydes støtte til

andre former for kompostering af have- og parkaffald.

3. Gladsaxe Kommune undersøger mulighederne

for forsøg med kompostering eller lignende af

have- og parkaffaldet fra 3. kvartal 2009 og resten

af planperioden. Og iværksætter kompostering af

eget have- og parkaffald fra 2. kvartal af 2010.

Resultaterne af dette bruges løbende i

”kompostkataloget”.


BAGGRUnd

indflydelse på miljø

Kompostering af have- og parkaffald betyder, at

næringsstofferne i planteresterne stort set bevares –

afhængig af behandlingen og komposteringsformen.

Udspredning af den færdige kompost fører derfor en

del af næringsstofferne tilbage til jorden. Det vil også

være tilfældet, såfremt affaldet komposteres centralt

og transporteres tilbage til haver og parker m.m. Imidlertid

spares transporten frem og tilbage med henholdsvis

have- og parkaffaldet og komposten, såfremt

det grønne affald komposteres lokalt. Transporten

kræver energi og medfører emissioner af kuldioxid og

andre stoffer, der skader miljøet.

Haveaffald fra husholdninger udgør ca. 15 % af den

samlede mængde affald fra husholdninger. Derfor er

det en væsentlig del af affaldstransporten, der kan

spares ved at hjemmekompostere. Anvendelse af

komposten på eget område kan desuden spare brug af

gødning. Dette er ligeledes en fordel for miljøet både

af hensyn til udvaskning af næringsstoffer, men også

fordi der spares fremstilling og transport af kunstgødning.

Der blev i 2007 indsamlet ca. 11.000 ton haveaffald i

Gladsaxe Kommune via kommunes indsamlingsordning

og via genbrugsstationen. Hvis det antages, at der

bliver hjemmekomposteret ca. 25 % af denne mængde,

svarende til små 2.500 ton, vil der blive sparet udledning

af en mængde CO 2 på ca. 25 ton fra transporten

af have- og park affaldet og den producerede kompost.

Dertil kommer, at et stort antal lastbiltransporter gennem

Gladsaxe Kommune kan spares hvert år.

Service

Information om hjemmekompostering og tilskud til

beholdere m.m. vil betyde en udvidet service for borgere

og erhverv.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

Status for indsamling

Ved haveaffaldsordningen blev der i 2007 indsamlet

ca. 5.500 ton og på genbrugsstationen blev der

afleveret ca. 5.500 ton have- og park affald. Affalds- og

Genanvendelseskontoret har løbende samarbejde med

den grønne guide og grønt IDEcenter om formidling

af information om kompostering bl.a. på den årlige

grønne dag på genbrugsstationen.

lovgivning

I både den danske affaldspolitik og EU’s affaldspolitik

er affaldsforebyggelse et vigtigt grundelement.

Ressourcer

Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse af et

”kompostkatalog”. Endvidere skal der afsættes ressourcer

til tilskud til komposteringsbeholdere eller

lignende. Planlægning og gennemførelse af ”hjemmekompostering”

af have- og parkaffaldet fra kommunens

egne arealer samt udbredelse af resultaterne

heraf, vil tillige kræve ressourcer.

55


18: Forsøg med affaldsøer

– forsøg med aflevering af pap, plast, metalemballage, batterier og småt elektronikaffald.

56

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune vil med dette initiativ søge at

øge indsamlingen af en række genanvendelige affaldsfraktioner

fra private husstande. Der skal som et

forsøg udpeges en række affaldsøer, som et supplement

til indsamlingen via storskraldsordningen og

genbrugsstationen.

Initiativet forventes også at fremme en bedre sortering

af de genanvendelige fraktioner ved at gøre det

lettere for husstandene at komme af med affaldet.

Hvordan gør vi det?

1. Gladsaxe Kommune planlægger etableringen af et

antal affaldsøer i udvalgte forsøgsområder:

• Affaldsøerne bliver placeret, hvor der i forvejen

er etableret en standplads for indsamling af papir

og glas. Udgangspunktet er, at der derudover skal

indsamles pap, plast, metalemballage, batterier og

småt elektronikaffald på affaldsøerne. Dette vurderes

nærmere i forbindelse med planlægningen

af forsøget og i forhold til resultatet af initiativerne

nr. 5 og 7 om papir, pap og plastaffald.

• Affaldsøerne vil fortrinsvis blive placeret i butiksområder

af plads- og støjmæssige hensyn. Ved

planlægningen af forsøget vil det blive vurderet,

om andre områder, også kan være relevante. Det

kunne f.eks. være haveforeningerne, hvor der

tidligere har vist sig et særligt behov for at komme

af med de pågældende affaldsfraktioner.

• Udformningen og ”driften” af den enkelte affaldsø

vurderes nøje i forhold til æstetik, beholdertyper,

plan for tømning og renholdelse af området, da

det især er disse parametre, som er en udfordring

i forhold til initiativets succes.

2. Gladsaxe Kommune etablerer affaldsøerne. Der

gives information om forsøget til borgerne via

lokalaviser, hjemmeside m.v. Det er hensigten, at

der under forsøget etableres 3-6 affaldsøer. Der

opstilles et program til at følge de indsamlede

affaldsmængder og til vurdering af sorteringskvaliteten.

Forsøget justeres løbende efter behov.

3. Forsøget evalueres og det vurderes om forsøget

skal fortsætte, og om der skal etableres affaldsøer

andre steder i kommunen.

Hvornår gør vi det?

1. Planlægningen af forsøget og udpegning af affaldsøernes

placering fastlægges i løbet af 1. og 2

kvartal af 2010.

2. Affaldsøerne etableres fra 3. kvartal 2010 til 3.

kvartal 2011, således at de første affalds øer kan

tages i brug fra 4. kvartal 2010.

3. Forsøgsordningen evalueres et år efter start, dvs. i

slutningen af 2011.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Det er vanskeligt at opgøre et decideret potentiale for

forsøget, men det vurderes, at den nuværende indsamling

af pap-, plast- og metalemballage fra husholdninger

i kommunen kan øges betydeligt. Der sættes

også ind med andre initiativer i planperioden for at

øge genanvendelsen af pap, plast, batterier og småt

elektronikaffald. Der vil ved planlægningen af forsøget

blive opstillet mål for, hvor meget det vurderes, at der

kan samles ind af de enkelte fraktioner på affaldsøerne.

indflydelse på miljø

Øget genanvendelse af affaldet er en miljømæssig

fordel. Blandt andet spares forbrug af nye råmaterialer

ligesom mængden af affald, der sendes til forbrænding,

reduceres. Det betyder mindre emissioner og

mindre mængder restprodukter.

Service

Affaldsøerne vil være et ekstra servicetilbud til borgerne.

Borgerne vil på en nem måde kunne komme af

med mindre mængder af flere affaldsfraktioner lokalt,

og kan derved spare besøg på genbrugsstationen. Specielt

er affaldsøerne et fordelagtigt tilbud til borgere

uden bil og til de borgere, der bor i en boligforening,

hvor indretningen gør, at mange af de mindre affaldstyper

ikke samles ind.

Status for indsamling

Gladsaxe Kommunes genbrugsstation og via

storskraldsordningen kan borgerne aflevere pap, plast,

metalemballage og småt elektronikskrot. Derudover

kan batterier afleveres på genbrugsstationen, til Miljøbilen,

til kommunens viceværtordning samt i en række

butikker.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

lovgivning

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 42 skal kommunen

have en indsamlingsordning for papir, pap, glas,

metal- og plastemballage. Desuden skal der ifølge §

61 etableres indsamlingsordninger for farligt affald,

herunder batterier.

Ressourcer

Der skal afsættes ressourcer til etablering og drift af

affaldsøerne, herunder etablering af pladser, indkøb

af materiel, tømnings- og behandlingsomkostninger

samt omkostninger til renholdelse.

Desuden skal der afsættes ressourcer til udarbejdelse

af informationsmateriale og til at følge og evaluere

forsøget.

57


19: Øget indsamling af emballageglas

58

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at øge indsamlingen af

emballageglas. Desuden ønskes det, at indsamlingen

skal ske på en måde, så en så stor del som muligt af

glasset genbruges.

Gladsaxe Kommune ønsker at øge glasindsamlingen

med omkring 25 % i perioden 20092012.

Hvordan gør vi det?

For at nå målet planlægger Gladsaxe Kommune at

supplere indsamlingen af glas i de opstillede genbrugsbeholdere

og på genbrugsstationen med yderligere

en indsamlingsordning for glas; f.eks. direkte fra

husholdningerne via storskraldsordningen. Glasset

kan med fordel indsamles i f.eks. plasticposer eller

papkasser, der stilles ud sammen med storskraldet.

Der inddrages erfaringer fra andre kommuner før

der tages en beslutning om en eventuel husstandsindsamling

af glas via storskraldsordningen.

Hvornår gør vi det?

1. I 1. kvartal af 2010 træffes der beslutning om,

hvorvidt de eksisterende glasindsamlingsordninger

skal suppleres med en husstandsindsamling

via storskraldsordningen. Der udarbejdes en

tidsplan for iværksættelsen af ordningen.

2. Forudsat at kommunen træffer beslutning om

en optimering af ordningen sættes denne proces

i gang i 2. kvartal 2010. Informationsmateriale

udsendes til borgerne omkring en måned inden

ordningen træder i kraft.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Baseret på mængden af emballageglas på landsplan, er

potentialet for indsamling af glas i Gladsaxe Kommune

ca. 2.200 ton om året. Det vil sige, at hvis al

glasemballage, der anvendes i Gladsaxe Kommune

blev indsamlet, ville der blive indsamlet ca. 2.200

ton. I Gladsaxe Kommune indsamles der omkring

60 procent af potentialet. Potentialerne er baseret på

undersøgelser fra 2004. Der er en vis usikkerhed ved

tallene.

I sidste halvår af 2007 var skårprocenten i Gladsaxe

Kommune på omkring 78. Skårprocenten er den del

af det indsamlede emballageglas, der ikke kan genbruges

efter skylning, men som skal smeltes om. I 2002

var den gennemsnitlige skårprocent ved kommunale

indsamlinger i Danmark ca. 66 procent. En forbedring

af kvaliteten af det indsamlede glas, og hermed en

lavere skårprocent, er derfor en realistisk mulighed i

Gladsaxe Kommune.

indflydelse på miljø

En skånsom indsamling af glas, hvor så lidt glas som

muligt knuses, er en miljømæssig fordel, idet der

spares både energi og råstoffer ved at genbruge f.eks.

vinflasker efter skylning. Glas, der ikke kan skylles

og genbruges, indsamles og omsmeltes. Også herved

spares der energi og råstoffer i forhold til fremstilling

af glas fra jomfruelige materialer.

Hvis Gladsaxe Kommune øger glasindsamlingen med

25 %, hvilket svarer til omkring 300 ton glas om året,

vil det betyde en energibesparelse på omkring 140.000

kWh. Hvis der ved skånsom indsamling af glasset

desuden kan bringes 10 % mere til skylning og direkte

genbrug, vil der kunne spares yderligere omkring

70.000 kWh. Den samlede energibesparelse vil svare

til ca. 50 enfamiliehuses elektricitetsforbrug om året.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

Det er på baggrund af erfaringer fra en række andre

kommuner vurderet, at en supplerende indsamling

via storskraldsordningen i plasticposer eller kasser

kan medføre en mere skånsom indsamling af glasset,

således at en større mængde glas kan genanvendes efter

skylning. Skånsom håndtering af glas ved indsamlingen

skal derfor indgå i betingelserne ved udbud af

indsamlingsordningen.

Service

Når de nuværende ordninger for indsamling af emballageglas

suppleres, vil det betyde bedre service for

borgerne. Information til borgerne om håndtering af

emballageglas skal medvirke til, at ordningerne er lette

at anvende korrekt.

Status for indsamling

I Gladsaxe Kommune indsamles der årligt omkring

1.200 ton emballageglas. Det svarer til omkring 40 kg

pr. husstand. Indsamlingen sker via opstillede genbrugsbeholdere

til glas og via genbrugsstationen. I

slutningen af 2008 er der på kommunens genbrugsstation

sket en udskiftning af genbrugsbeholderne til glas

til andet materiel, bl.a. for at nedsætte skårprocenten.

lovgivning

Affaldsbekendtgørelsens § 42 stk. 4 fastsætter, at kommunen

skal have en indsamlingsordning for glas.

Ressourcer

Der skal afsættes ressourcer til planlægning, implementering

og drift af ordningen samt til udarbejdelse

af informationsmateriale.

59


20: Affaldsvejledning for boligselskaber

60

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune vil fremme en bedre affaldssortering

i boligselskaberne og i øvrige samlede bebyggelser.

Målet er, at ejendomsfunktionærerne hos boligselskaber

og andre samlede bebyggelser får tilstrækkelig

med viden til, at affaldssorteringen og –håndteringen

kommer til at foregå på den mest hensigtsmæssige

måde – både med hensyn til miljø og økonomi.

Hvordan gør vi det?

Gladsaxe Kommune vil sørge for, at den tilstrækkelige

viden om affaldshåndtering er til stede hos ejendomsfunktionærerne

ved hjælp af følgende initiativer:

1. Der udarbejdes en kort vejledning om hånd tering af

affald i boligselskaber og andre samlede bebyggelser.

Vejledningen kan baseres på ”Information og fakta

om affald” (se dette initiativ, nr. 22), men skal være

målrettet boligselskaber. Vejledningen skal også

indeholde forslag til indretning og drift af lokale

containergårde, herunder direkte genbrug (se dette

initiativ, nr. 3).

2. Gladsaxe Kommune arrangerer besøg for ejendomsfunktionærerne

hos andre boligselskaber m.v, også

udenfor kommunen, der kan virke som inspiration.

Desuden arrangeres besøg på en eller flere affaldsbehandlingsvirksomheder.

Ved disse arrangementer

gennemgår kommunen de relevante regler og giver

gode råd om affaldshåndteringen.

3. Gladsaxe Kommune besøger ejendomsfunktionærerne

i boligselskaberne og andre samlede bebyggelser

og gennemgår sammen med dem, hvordan

affaldshåndteringen foregår hos dem. Besøgene

følges op af en kort rapport, hvor affaldshåndte-

ringen beskrives, og eventuelle problemer anføres,

og kommunen giver konkrete forslag til, hvordan

problemerne kan løses.

Kommunen kan invitere til beboermøde og informere

om affaldshåndtering m.v. i ejendommen, de steder

hvor der er opbakning til dette fra ejendomsfunktionærens

eller boligselskabets side.

Alle deltagende ejendomsfunktionærer får en kontaktperson

i kommunen, som de kan henvende sig til for at

få efterfølgende råd og vejledning.

Målet er at besøge ca. 100 boligselskaber over 2 år.

4. Kommunen følger op på de enkelte besøg ca. 1 år

efter det første besøg. Dette sker enten telefonisk

eller ved et nyt besøg, hvis det vurderes nødvendigt.

Affaldshåndteringen justeres i samarbejde med

ejendomsfunktionæren. Der udarbejdes en kort

rapport til supplement til den første rapport.

Hvornår gør vi det?

1. Vejledning for affaldshåndtering i bolig selskaber

udarbejdes i 3. kvartal af 2009.

2. Der arrangeres besøg til andre boligselskaber

og til affaldsbehandlingsanlæg samt holdes

informationsmøde i 4. kvartal 2009 som indledning

til besøgsrunden hos boligselskaberne.

3. Boligselskaberne besøges over 2 år fra 4. kvartal

2009 til 4. kvartal 2011.

4. Der følges op på besøgene med en fornyet kontakt

ca. 1 år efter, dvs. fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal

2012.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Over halvdelen af borgerne i Gladsaxe Kommune bor

til leje i boligselskaber, hvorfor en stor del af husholdningsaffaldet

kommer fra disse boliger. Ejendomsfunktionærerne

har en meget væsentlig indflydelse

på, hvordan affaldshåndteringen foregår i det daglige.

Deres viden og forståelse for vigtigheden af en korrekt

håndtering er derfor af stor betydning.

indflydelse på miljø

Da en stor del af det genanvendelige affald kommer fra

boligselskaber og lignendee, vil en forbedret sortering

og håndtering have en væsentlig positiv indflydelse på

miljøet.

Service

Vejledning af boligselskaberne vil øge servicen på affaldsområdet.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

Status for indsamling

Der foreligger ikke data, der særskilt beskriver affaldsmængderne

fra boligselskaberne. Det må dog vurderes,

at omkring halvdelen af husholdningsaffaldet

kommer fra boligselskaberne. I 2007 var den samlede

mængde indsamlet affald fra husholdningerne i Gladsaxe

Kommune 46.210 ton, incl. affald afleveret på

genbrugsstationen.

lovgivning

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om indsamlingsordninger

for en lang række fraktioner af

affaldet fra husholdninger.

Ressourcer

Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse af materiale

til affaldsvejledning til boligselskaberne. Endvidere

skal der afsættes ressourcer til inspirationsbesøg i

andre boligselskaber, besøg på affaldsbehandlingsvirksomheder,

informations møde, vejledningsbesøg og

den efterfølgende opfølgning.

61


21: Information om affald på flere sprog

62

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker, at alle borgere og brugere

af affaldssystemerne er informeret om, hvordan

affaldet skal håndteres i kommunen.

Gladsaxe Kommune vil derfor udarbejde informationsfoldere

om affald på flere sprog, så det sikres,

at så mange som muligt kan sætte sig ind i, hvordan

affaldet skal sorteres og hånd teres.

Der planlægges kun oversættelse til et begrænset

antal sprog.

Hvordan gør vi det?

For at gennemføre initiativet vil Gladsaxe Kommune:

1. Etablere en samarbejdsgruppe med indvandrerorganisationer

og andre, der har forbindelse

med fremmedsprogede. Samarbejdsgruppens

opgave er at identificere, hvilket behov der

er for at udarbejde fremmedsproget informationsmateriale,

samt hvilke sprog, der er de mest

relevante at oversætte til. Der skal i den forbindelse

også tages stilling til målgrupper, deltaljeringsniveau

og på hvilken måde materialet kan

holdes ajour.

Etableringen af en samarbejdsgruppe koordineres i

forhold til evt. integrationsprojekt under helhedsplanen

for Høje Gladsaxe.

2. Når de sprog, der skal oversættes til, er identificerede,

udarbejdes materialet på dansk og forelægges

gruppen til kommentering, inden det oversættes.

3. Materialet oversættes og uddeles via biblioteker,

genbrugsstationen, ejendomsfunktionærer m.m.

samt lægges på hjemmesiden.

Hvornår gør vi det?

1. Samarbejdsgruppen nedsættes i 1. kvartal af 2010,

og der foreligger en indstilling i 2. kvartal 2010.

2. Kommunen udarbejder informationsmaterialet,

som forelægges samarbejdsgruppen til kommentering

i 3. kvartal af 2010.

3. Materialet oversættes og uddeles fra 4. kvartal af

2010.

Ovenstående tidsplan koordineres og justeres i forhold

til evt. integrationsprojekt under helhedsplanen

for Høje Gladsaxe.


BAGGRUnd

Det vurderes, at sorteringen og indsamlingen på

grund af sprogvanskeligheder ikke i alle tilfælde foregår

helt optimalt. Der kan både være sprogvanskeligheder

for fastboende samt for udenlandske håndværkere,

der er i landet på kortere ophold.

Det materiale, der planlægges udarbejdet, skal derfor

rette sig til alle grupper.

indflydelse på miljø

Initiativet vil forbedre sortering og indsamling og

dermed få en positiv indflydelse på miljøet.

Service

Initiativet vil være en forbedring af servicen for borgerne

samt andre brugere af affaldsordningerne.

Status for indsamling

Datamateriale er ikke relevant.

lovgivning

I regeringens hidtidige affaldsstrategi har der været

fokus på information og vidensdeling som et middel

til at nå strategiens sigtelinjer.

Ressourcer

Der skal anvendes personaleressourcer til at planlægge

arbejdet samt udarbejde materialet. Der skal anvendes

ressourcer til trykning af informationsmateriale.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

63


22: Information og fakta om affald

64

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker, at borgere og erhverv

til stadighed er informerede om affaldshåndteringen

i kommunen samt baggrunden for, at affaldet

indsamles og håndteres, som det gør. På den måde er

der større sandsynlighed for, at ordningerne bruges

optimalt.

De enkelte ordninger er beskrevet i regulativer og

informationsmateriale fra kommunen. Med dette

initiativ ønsker Gladsaxe Kommune på en kortfattet,

let og overskuelig måde at informere om de enkelte

affaldstyper og deres håndtering. Informationen skal

også indeholde en kort orientering om baggrunden

for de forskellige former for affaldshåndtering samt

hvilke produktgrupper der er årsag til den pågældende

affaldstype, de steder hvor det er relevant.

Hvordan gør vi det?

Gladsaxe Kommune udarbejder faktaark om de

enkelte affaldstyper, som lægges på kommunens

hjemmeside. Der vil fra faktaarkene være links til de

relevante ordninger. Faktaarkene samles i en fil, der

fremstår som en slags affaldshåndbog, der også kan

skrives ud.

Faktaarkene kan også integreres i den affaldstjekfunktion,

der i planperioden oprettes i forbindelse

med initiativerne ӯget genanvendelse af affald fra

industrivirksomheder” og ”Bedre sortering af affald

fra butikker” (initiativ nr. 24 og 25).

Hvornår gør vi det?

”Information og fakta om affald” udarbejdes i

1. kvartal af 2009 og lægges på kommunens hjemmeside

i 2. kvartal 2009.


BAGGRUnd

Bl.a. på baggrund af henvendelser til kommunen

vurderes det, at der i et vist omfang er en mangel på

forståelse for affaldsordningerne og deres indretning.

Ligeledes synes der i nogle tilfælde at være uklarhed

om hensigten med ordningerne rent miljømæssigt.

Med udarbejdelsen af et sådant lille ”affaldsleksikon”

skulle en stor del af disse problemer kunne afhjælpes,

og links fra faktaarkene til de relevante ordninger, vil

gøre det let at orientere sig i ordningerne.

indflydelse på miljø

Det vurderes, at denne form for information vil

forbedre sortering og indsamling, og dermed få en

positiv indflydelse på miljøet.

Service

Denne form for information vil desuden være et

ekstra servicetilbud til borgere og erhverv, da det på

en let måde informerer begge grupper om affaldssystemernes

anvendelse og begrundelsen for deres

indretning.

Status for indsamling

Datamateriale er ikke relevant.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

lovgivning

I regeringens hidtidige affaldsstrategi har der været

fokus på information og vidensdeling som et middel

til at nå strategiens sigtelinjer.

Ressourcer

Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse af faktaark

samt løbende opdatering af disse.

65


23: Bedre håndtering af affald fra kommunale

institutioner

66

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune ønsker at sikre en optimal og

korrekt sortering og indsamling af affald fra kommunens

institutioner. Begrebet institutioner dækker her

over institutioner til ældre, daginstitutioner, skoler,

rådhus m.v.

Målet er, at kommunens egne institutioner går foran,

og viser vejen for at øge genanvendelsen og mindske

mængden af affald til forbrænding og deponi.

Gladsaxe Kommune vil gennem en række

servicebesøg på institutionerne, gennemgå

affaldshåndteringen i alle led, og sammen med institutionerne

sørge for at affaldshåndteringen justeres,

hvis det er nødvendigt, så håndteringen er i fuld

overensstemmelse med kommunens regulativer og

affaldspolitik. Kommunen vil udarbejde målrettet

informationsmateriale til institutionerne for at forankre

indsatsen og arbejde på at udvikle en ”inspirationsinstitution”

for hver institutionstype.

Hvordan gør vi det?

For at gennemføre initiativet vil Gladsaxe Kommune:

1. Udarbejde en arbejdsplan for servicebesøg på

institutionerne. Institutionerne inddeles i grupper

og besøgene gennemføres successivt gruppevis.

Arbejdsplanen diskuteres med den relevante fagforvaltning,

som institutionerne hører under.

2. For hver institutionsgruppe indledes med et antal

pilotbesøg, og erfaringen herfra bruges ved besøg

på de resterende institutioner i gruppen.

3. Løbende udarbejde målrettet informationsmateriale,

som uddeles til institutionerne så hurtigt

som muligt efter besøgene. Informationsmaterialet

udarbejdes på baggrund af de erfaringer, der

opnås ved besøgene.

4. De samlede erfaringer fra servicebesøgene i institutionsgruppen

forelægges den relevante fagforvaltning,

så der kan ske en opfølgning fra fagforvaltningens

side i forhold til de udfordringer, der

gælder for gruppen som helhed. I løbet af besøgene

arbejdes der på, i samarbejde med de enkelte

institutioner og den relevante fagforvaltning, at

finde og udvikle en ”inspirationsinstitution”, som

på sigt kan fungere som udflugtsmål for andre

institutioner af samme type.

Hvornår gør vi det?

1. Der udarbejdes en arbejdsplan for service besøgene

i 1. kvartal af 2009.

2. Servicebesøgene påbegyndes i 2. kvartal af 2009 og

fortsætter i 2010 og 2011.

3. Informationsmateriale udarbejdes løbende i perioden,

hvilket også gælder opsamlingen i samarbejde

med fagforvaltningen.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Der kan ikke anslås et mængdepotentiale for dette

initiativ. Indsamling af affald fra kommunens institutioner

foregår i dag via flere forskellige ordninger og

transportører.

Det vurderes, at sorteringen og indsamlingen ikke

i alle tilfælde foregår på den miljømæssigt set mest optimale

måde, ligesom det må antages, at en vis koordinering

af aftaler om indsamling af affaldsfraktioner

fra institutionerne vil kunne medføre besparelser for

institutionerne.

Viden om, hvordan affaldet skal sorteres og håndteres,

er en væsentlig forudsætning for, at affaldet kan håndteres

korrekt, ligesom det er en forudsætning, at det

rigtige indsamlingsudstyr findes i institutionerne.

indflydelse på miljø

Forbedret sortering og behandling af affaldet fra institutionerne

vil medføre mindre påvirkning af miljøet.

Service

Gennemgang af institutionerne i samarbejde med personalet

samt udarbejdelse af målrettet informationsmateriale,

vil betyde bedre service for institutionerne.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

Status for indsamling

Der findes ikke specifikke affaldsdata fra de kommunale

institutioner, men hvis man ser generelt på

mængden af affald fra alle servicevirksomheder (institutioner,

handel og kontor) i Gladsaxe Kommune, er

genanvendelsen steget fra 68 % i 2002 til 75 % i 2007.

Dog var der et fald i genanvendelsen i 2006, hvor

kun 57 % blev genanvendt. Årsagen til disse udsving

kendes ikke.

lovgivning

Kommunen skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen anvise

håndteringen af det affald, der ikke er omfattet af en

indsamlingsordning.

Ressourcer

Der skal anvendes ressourcer til at planlægge, gennemføre

og samle op på besøgene, samt til at udarbejde

informationsmateriale.

67


24: Øget genanvendelse af affald fra industri-

virksomheder

68

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune vil fremme en bedre sortering

af affald fra industrivirksomheder for derved at opnå

en større genanvendelse af affaldet.

Dette gøres ved at tilbyde kommunens industrivirksomheder

et servicebesøg, hvor virksomheden

informeres om forskellige forhold, der kan fremme

en bedre affaldssortering. Det er frivilligt, om virksomhederne

vil gøre brug af tilbuddet om et servicebesøg.

Initiativet sættes i gang for at undersøge, om tilbuddet

om et servicebesøg giver en bedre dialog med

virksomhederne og dermed på sigt en bedre affaldshåndtering

på virksomhederne. Initiativet skal ses

som et supplement til de ordinære tilsynsbesøg, som

kommunen er forpligtiget til at foretage.

Målet er, at kommunens industrivirksomheder

genanvender mindst 70 % af affaldet inden udgangen

af 2011.

Hvordan gør vi det?

For at gennemføre initiativet vil Gladsaxe Kommune:

1. Udarbejde en arbejdsplan for hvilke virksomheder,

der skal tilbydes et servicebesøg, samt hvordan

besøgene skal tilrettelægges.

2. Udarbejde sorteringsfoldere til støtte for virksomhedernes

affaldshåndtering. Desuden vil der

på kommunens hjemmeside blive etableret en

”affaldstjekfunktion”, der på en hurtig måde giver

industrivirksomheder og andre erhverv mulighed

for at få et overblik over, hvordan affaldet skal

sorteres og bortskaffes.

3. Gennemføre servicebesøg hos alle industrivirksomheder,

der ønsker det, for at informere om

affaldssortering og affaldshåndtering. Virksomhederne

får bl.a. oplysninger om, hvilke muligheder

der er for afhentning og behandling af affald.

4. På baggrund af besøgene søges det klarlagt og registreret,

hvad årsagerne kan være til den faldende

genanvendelse, der er konstateret mellem 2002 og

2007. På baggrund af denne registrering planlægges

og gennemføres nødvendige initiativer i den

resterende del af planperioden.

Hvornår gør vi det?

1. Der udarbejdes en arbejdsplan for besøgene i

1. kvartal 2009.

2. Der udarbejdes sorteringsfoldere samt etableres en

”affaldstjekfunktion” på hjemmesiden i 1. kvartal

af 2009.

3. Der gennemføres servicebesøg hos virksomhederne

fra 2. kvartal 2009 til og med 4. kvartal

2010.

4. Efter første års erfaring med servicebesøgene

udarbejdes et sammendrag over de årsager, der

måtte være konstateret til den faldende genanvendelse.

På baggrund af dette gennemføres nødvendige

initiativer i den resterende del af planperioden.


BAGGRUnd

Anslået mængdepotentiale

Der er sket et fald i genanvendelsen af industriaffald.

Samtidig er der sket en stigning i mængderne af affald

til forbrænding. I 2002 blev 68 % af affaldet genanvendt,

hvilket var faldet til 49 % i 2006 og til 43 % i

2007. Dvs. at genanvendelsen er faldet med ca. 25 %

for denne gruppe virksomheder på 5 år.

Sammenlignet med en række andre kommuner i

Vestforbrændings opland, vurderes det, at Gladsaxe

Kommune kan øge den andel af affaldet, der sendes til

genanvendelse.

indflydelse på miljø

Det vurderes, at information i form af sorteringsfoldere

og servicebesøg vil forbedre sortering og indsamling,

og dermed få en positiv indflydelse på miljøet.

Service

Besøgene, folderne og ”affalds-tjek-funktionen” på

hjemmesiden vil være et ekstra servicetilbud til industrivirksomhederne,

og gøre det lettere for virksomhederne

at få etableret og opretholdt korrekt affaldshåndtering.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

Status for indsamling

I 2007 blev der indsamlet i alt 13.949 ton industriaffald.

Af dette blev 43 % genanvendt, 54 % forbrændt

og 2 % blev deponeret.

lovgivning

Kommunen skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen anvise

håndteringen af det affald, der ikke er omfattet af en

indsamlingsordning.

Ressourcer

Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse af sorteringsfoldere

samt til gennemførelse af servicebesøg og

opfølgning på initiativet. Desuden skal der anvendes

ressourcer til etablering af en ”affalds-tjek-funktion”

på kommunens hjemmeside.

69


25: Bedre sortering af affald fra butikker

70

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

Mål oG plAnlæGninG

Hvad vil vi?

Gladsaxe Kommune vil fremme en bedre sortering

af affald fra butikker for derved at opnå en bedre udsortering

af genanvendelige materialer. Dette gøres

ved at tilbyde butikkerne et servicebesøg, hvor de

informeres om forskellige forhold, der kan fremme

en bedre affaldssortering. Det er frivilligt, om butikkerne

vil gøre brug af tilbuddet om et servicebesøg.

Initiativet sættes i gang for at undersøge, om tilbuddet

om servicebesøg giver en bedre dialog med

butikkerne og på sigt en bedre affaldshåndtering.

Initiativet skal ses som et supplement til de ordinære

tilsynsbesøg, som kommunen er forpligtiget til at

foretage.

Målet er, at butikker i kommunen i videst muligt

omfang benytter de eksisterende affaldsordninger

korrekt.

Hvordan gør vi det?

For at gennemføre initiativet vil Gladsaxe Kommune:

1. Udarbejde en arbejdsplan for hvilke butikker, der

skal tilbydes et servicebesøg, samt hvordan besøgene

skal tilrettelægges.

2. Udarbejde sorteringsfoldere til støtte for butikkernes

affaldshåndtering. Desuden vil initiativet

drage fordel af, at der allerede er etableret en

”affaldstjekfunktion” på kommunens hjemmeside,

der på en hurtig måde giver erhverv mulighed for

at få et overblik over, hvordan affaldet skal sorteres

og bortskaffes.

3. Gennemføre servicebesøg hos alle butikker, der

ønsker det, for at informere om affaldssortering

og -håndtering. Butikkerne får bl.a. oplysninger

om, hvilke muligheder der er for afhentning og

behandling af affald.

Hvornår gør vi det?

1. En arbejdsplan for besøgene udarbejdes i 1. kvartal

2012.

2. Der udarbejdes sorteringsfoldere i 1. kvartal 2012.

3. Der gennemføres servicebesøg hos butikkerne fra

2. kvartal 2012 til og med 4. kvartal 2012.


BAGGRUnd

Det er via de tilsyn kommunen hidtil har foretaget

konstateret, at ikke alle butikker sorterer og håndterer

affaldet korrekt. I nogle tilfælde sker der f.eks. ikke

frasortering af genanvendelige materialer. I andre

tilfælde overfyldes dagrenovationsbeholderne.

indflydelse på miljø

Det vurderes, at information i form af sorteringsfoldere

og servicebesøg vil forbedre sortering og indsamling,

og dermed få en positiv indflydelse på miljøet.

Service

Besøg og foldere vil være et ekstra servicetilbud til

butikkerne, der skal bidrage til at gøre det lettere for

dem at få etableret en korrekt affaldshåndtering.

Gladsaxe Kommunes

lokale initiativer

Status for indsamling

Der findes ingen specifikke data om affald fra butikker,

men hvis man generelt ser på mængden af affald

fra alle servicevirksomheder (institutioner, handel og

kontor) i Gladsaxe Kommune, er genanvendelsen steget

fra 68 % i 2002 til 75 % i 2007. Dog var der et fald

i genanvendelsen i 2006, hvor kun 57 % blev genanvendt.

Årsagen til dette udsving kendes ikke.

lovgivning

Kommunen skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen anvise

håndteringen af det affald, der ikke er omfattet af en

indsamlingsordning.

Ressourcer

Der skal afsættes ressourcer til udarbejdelse af sorteringsfoldere

samt til gennemførelse af servicebesøg.

71


Tidsplan for initiativer

Initiativer i samarbejde med Vestforbrænding

Målsætninger Initativer

At forebygge dannelsen af affald

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under

hensyntagen til miljø, økonomi og service

At øge kvalitet og effektivitet i kommunens

affaldsordninger

Husholdning Erhverv Husholdning og erhverv

1. Brugerdreven innovation – undersøgelse af forskellige

målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og

affald

2. Affaldets vej – net-baseret tv som følger affaldet fra

grav til vugge

3. Direkte genbrug – undersøgelse af mulighederne i

direkte genbrug

4. Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse –

koordinering af mål og midler

5. Papir og pap – identificering af optimal

indsamlingsmetode

6. Dagsrenovation – identificering af optimal

indsamlingsmetode

7. Plastaffald – identificering af optimal

indsamlingsmetode

8. Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet –

vis mig dit køkkenskab

9. Øget indsamling af farligt

husholdningsaffald

10. Øget indsamling af batterier og småt elektronik

11. Øget indsamling af PCB-holdigt affald

12. Øget indsamling af klinisk risikoaffald

13. Øget indsamling af emballageaffald

14. Alternative løsninger til deponi

15. Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører

16. Fremtidens affaldssystem


Tidsplan

2009 2010 2011 2012

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

73


Tidsplan for initiativer

Gladsaxe Kommunes lokale initiativer

Målsætninger Initativer

At forebygge dannelsen af affald

At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen

til miljø, økonomi og service

Husholdning Erhverv Husholdning og erhverv

17. Kompostering af have- og parkaffald

18. Forsøg med affaldsøer

19. Øget indsamling af emballageglas

20. Affaldsvejledning i boligselskaber

21. Information om affald på flere sprog

22. Information og fakta om affald

23. Bedre håndtering af affald fra kommunale

institutioner

24. Øget genanvendelse af affald fra industrivirksomheder

25. Bedre sortering af affald fra butikker

På kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/affaldoggenbrug vil man i løbet af planperioden kunne følge med

i status og udviklingen af de enkelte initiativer.

74


Tidsplan

2009 2010 2011 2012

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

75


Gladsaxe Kommune

By- og Miljøforvaltningen

Forsyningsafdelingen

Rosenkæret 39

2860 Søborg

gladsaxe.dk/affaldoggenbrug

E-mail: affald@gladsaxe.dk

Telefon: 39 57 58 51

Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk • Juli 2009

More magazines by this user
Similar magazines