Prospekt for Regionshospitalet Horsens - Region Midtjylland

hospitalsenheden.horsens.dk

Prospekt for Regionshospitalet Horsens - Region Midtjylland

Regionshospitalet Horsens


Indholdsfortegnelse

Indledning

Hospitalets profil 2

Udfordringer og indsatsområder 2

Eksisterende forhold 4

Fleksibilitet og udvidelse 5

Optageområde for fælles akutmodtagelse 6

Demografi og aktivitetsudvikling 7

Anvendte arealstandarder 8

Psykiatri 10

Den funktionelle logistiske hovedide 12

Konkrete byggeplaner - Etape 0 og 1a 14

Etape 1b 15

Etape 1c 16

Etape 1d og 1 e 17

Sengekapacitet - Sengebalance 18

Arealbehov og arealbalance 19

Etape 2 20

Etape 3 21

Økonomi 22

Bilagssamling 23


Hospitalsenheden Horsens, Revideret prospekt

Hospitalsenheden Horsens udarbejdede i 2008 et screeningsmateriale, som Region Midtjylland forelagde Det

rådgivende udvalg. Screeningsmaterialet indgik dog ikke i de prospekter, som Det rådgivende udvalg i den første

runde anbefalede over for regeringen.

Med bistand af Arkitektfirmaet C.F. Møller igangsatte hospitalsledelsen i foråret 2009 en revision af prospektet til

brug for Det rådgivende udvalgs anden runde. Det rådgivende udvalgs aktivitetsforudsætninger er lagt til grund for

revisionen.

I det reviderede prospekt er de bærende principper i etableringen af akuthospitalet fastholdt. Opdelingen i byggeetaper

er revideret, og prospektet fokuserer primært på selve det byggeri, der er en forudsætning for etablering af

akuthospitalet. De efterfølgende helt nødvendige etaper er kort beskrevet for at vise sammenhæng med etableringen

af akuthospitalet.

Prospektet beskriver hovedprincipperne i udbygningsplanen og skitserer omfanget af den nødvendige udvidelse

til akuthospital. Der er ikke foretaget en nærmere detailplanlægning af de enkelte funktioners placering ud over

indplacering af henholdsvis akutaksen og den ambulante akse samt den udvidede sengemasse.


Hospitalets profil

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup (Herefter Hospitalsenheden Horsens eller blot regionshospitalet) er af Region Midtjylland

udpeget som akuthospital for patienter bosiddende i Horsens, Odder, Hedensted eller Skanderborg kommuner og skal dermed dække

den sydøstlige del af Region Midtjylland.

Regionshospitalet rummer følgende specialer: Kardiologi, lungesygdomme, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin,

nefrologi (satellitfunktion), reumatologi, ortopædi, kirurgi, gynækologi, obstetrik samt pædiatri og urologi i samarbejde med Regionshospitalet

Randers, anæstesiologi, diagnostisk radiologi og klinisk biokemi. Hospitalsenheden Horsens rummer desuden: Fertilitetsklinikken

samt et Livsstils center, der behandler patienter med svær overvægt, diabetes, hjertekar sygdomme, lungesygdomme eller osteoporose.

Hospitalsapoteket drives i samarbejde med Århus Sygehus og leverer medicin til regionshospitalets matrikler i Horsens og Brædstrup,

Friklinikken i Brædstrup samt psykiatrien beliggende ved Regionshospitalet Horsens.

I forbindelse med budget 2009 besluttede Region Midtjylland at lukke sengekapaciteten i Brædstrup og Odder hurtigst muligt. Sengekapaciteten

overføres herefter til Regionshospitalet Horsens, hvor der skal foretages en udbygning, sådan at hospitalet kan varetage

funktioner i overensstemmelse med den samlede hospitalsplan for Region Midtjylland.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for akutmodtagelser er godt på vej til at være implementeret. Regionshospitalet fokuserer på at optimere

de akutte patientforløb og har etableret en velfungerende, mindre fælles akutafdeling for hele regionshospitalet. Sengekapaciteten skal

dog fordobles for at akutafdelingen fuldt ud kan betjene hele regionshospitalet.

Regionshospitalet har en stærk innovationsprofil. Der arbejdes således strategisk og systematisk med innovation. Dette kommer til

udtryk inden for kerneområderne behandling, pleje og rehabilitering, men også på uddannelses- og forskningsområdet og i relation til

medarbejderne, fx i forbindelse med implementering af regionshospitalets velfærdsstrategi. Derudover har Hospitalsenheden Horsens

været foregangshospital inden for it-teknologi og har i dag en fuldt udbygget elektronisk patientjournal, digitaliseret røntgen (PACS),

talegenkendelse og iHospitalsløsning.

Aktiviteten på Hospitalsenheden Horsens er i de senere år steget med omkring 10% årligt. En udvikling der er fortsat efter regionsdannelsen.

Udfordringen i de kommende år bliver at rumme de patienter, der søger hospitalsbehandling i Horsens. Det indenregionale

befolkningsunderlag for Hospitalsenheden Horsens er beregnet til 203.000 borgere. Hertil kommer, at hospitalsenheden på en række

specialiserede områder også behandler patienter bosat i det tidligere Vejle Amt.

Vejle Sygehus er i dag en del af Sygehus Lillebælt. Sygehuset er ikke længere akutsygehus i Region Syddanmark. I forhold til akuthospitalet

i Horsens, er nærmeste akutsygehus i Region Syddanmark Kolding Sygehus i en afstand af 60 km. Nærmeste akuthospital i Region

Midtjylland er Århus Universitetshospital, Skejby, i en afstand af 55 km.

Udfordringer og indsatsområder

Regionshospitalet Horsens indgår i Region Midtjyllands hospitalsplan som akuthospital for den hastigt voksende befolkningsgruppe i regionens

sydøstlige del. For at leve op til kravene til et akuthospital, er det nødvendigt at udbygge og renovere regionshospitalets fysiske

rammer, som over en årrække i stigende grad er blevet utilstrækkelige og utidssvarende. Den manglende modernisering af regionshospitalets

rammer truer den fortsatte udvikling i en sådan grad, at en generalplan blev udarbejdet i maj 2007. Det centrale fokus i planen er

at sikre de nødvendige rammer for den fortsatte udvikling af de veldokumenterede resultater regionshospitalet har opnået inden for bl.a.

human ressource management, anvendelse af ny It-teknologi og logistikoptimering.

Regionshospitalet er indrettet i henholdsvis en ambulant- og en akutakse med hver deres særlige kendetegn. Akutaksen er fx kendetegnet

ved en stor nærhed mellem akutafdelingen og de diagnostiske faciliteter, intensivafdelingen og operationsstuerne m.m.

02

Regionshospitalet Horsens – Dit akuthospital!

SKEjby - 55 Km

Regionshospitalet Horsens

KOLDING - 60 Km ODENSE - 100 Km


Regionshospitalet Horsens har nu lagt sporet for udbygningen til akuthospital.

Regionshospitalet ønsker med udbygningen at skabe tidssvarende og gode forhold for

såvel patienter som medarbejdere.

Ny viden underbygger, at de geografiske rammer og bygningsforhold er med til at

fremme sundhed. For at løfte kvaliteten i patientvaretagelsen omkring den akutte situation

arbejder hospitalet i retning af at bygge akuthospital inden for regionshospitalets

rammer. Regionshospitalet vil befinde sig i byggeaktiviteter i de kommende 10 år, inden

det færdige resultat er etableret og sat i drift. Alle medarbejdere på regionshospitalet

bidrager til at patientvaretagelsen under byggeaktiviteterne er upåvirket af byggeriet.

Når akuthospitalet står færdigt, har byggeriet på regionshospitalet været med til at

definere en ny standard for hospitalsdrift.”

Hospitalsledelsen

INDLÆGGELSER

2007 2018 Aktiviteter

22.794

18.909

OPERATIONER

14.920

10.996

AMBULANTE BESØG

183.147

114.909

De tværfaglige udrednings- og behandlingspakker skal medvirke til at sikre gode patientforløb og effektivitet samt høj kvalitet og patientsikkerhed.

Dette understøttes med den klare adskillelse af ambulantaksen fra akutaksen og sengeafdelingerne, men med en god forbindelse

til laboratorium og billeddiagnostik.

Generalplanen understøtter regionshospitalets udviklingsstrategi, hvorefter kvaliteten i behandlingen fortsat skal udvikles uden at gå på kompromis

med regionshospitalets høje produktivitet og effektivitet. Dvs. kontinuerlig udvikling af regionshospitalets akutafdeling, de tværfaglige

udrednings- og behandlingspakker, regionshospitalet som uddannelsesinstitution og arbejdsplads, patientsikkerhed og kvalitet, venlige

patient- og pårørende miljøer og effektiv logistik samt opdatering af sengeområderne i henhold til Arbejdstilsynets påbud (mere om dette

nedenfor).

Det reviderede prospekt bygger således videre på hovedelementerne i generalplanen fra 2007.

Der er taget afsæt i, at regionshospitalet i overensstemmelse med Region Midtjyllands hospitalsplan fremover skal varetage og udvikle

funktioner, bl.a. indenfor: Kirurgi, urologi, ortopædi, intern medicin herunder kardiologi, gynækologi herunder IVF, obstetrik og fødsler samt

pædiatri (ambulant og pædiatrisk back up).

En forudsætning for etablering af akuthospitalet er indretning af én fælles akutafdeling af tilstrækkelig størrelse til at betjene hele regionshospitalet.

Dette kan ske i den bygning, som i dag rummer den nuværende operationsafdeling i plan 2.

Ved samtidigt at flytte den eksisterende dagkirurgi i den dagkirurgiske bygning en etage op, fra plan 2 til et nybygget plan 3, skabes der på

plan 2 i den dagkirurgiske bygning plads til at etablere den ene af de to operationsafdelinger. På samme plan i den tilstødende nybygning

Nye Nord 1 etableres den anden operationsafdeling, hvorved akutaksen med de tilhørende logistiske fordele for patienter og hospital bevares.

De to operationsafdelinger overvejes målrettet hhv. ”blød” og ”hård” kirurgi, med hver sin perioperative enhed med pre- og postoperative

faciliteter. Afdelingerne indrettes efter de nyeste principper for god og patientsikker logistik og fremtidssikret arbejdsmiljø. Operationsstuerne

indrettes med ’state of the art’ medicoteknisk udstyr og iHospitalsløsning.

Ud over et større indenregionalt optageområde ventes en stigning i den ambulante aktivitet på ca. 50% i 2018 set i forhold til 2007. Ambulatoriefunktionerne

skal derfor udvides kraftigt, og det er vigtigt at fastholde den optimale placering af ambulatorierne i stueetagen (plan 1).

Med alle ambulatoriefunktionerne på ét plan, og direkte tilgængelige fra forhallen, opnås betydelige fordele for både patienter og logistik.

Fremtidige udvidelser vil fortsat være muligt i samme plan.

Løsningen af den kapacitetsflaskehals som allerede i dag skaber store problemer for Regionshospitalet Horsens, og som vil være stigende i

perioden frem til 2018, er helt afgørende for, at regionshospitalet kan løfte de opgaver, der er besluttet med hospitalsplanen i Region Midtjylland.

Sideløbende med at funktionerne på hospitalsmatriklen i Brædstrup (30.000 kvm.) overføres til Regionshospitalet Horsens, stiger

arealbehovet i Horsens med 26.074 kvm. Fra de nuværende 33.468 kvm. til 59.542 kvm. ved brutto/nettofaktor 2,0.

Endvidere har Arbejdstilsynet givet Regionshospitalet Horsens et påbud om at opdatere patientområderne (sengestuer og badeværelser) til

gældende standard i den eksisterende sengebygning. Dette kan kun ske ved etagevis tømning af sengeetagerne, hvorved op til 46 senge af

gangen tages ud af drift. Opdateringen kræver forudgående etablering af en sengebuffer. Denne buffer etableres i nybygningerne Nye Nord 1

og 2, ved kortvarigt at bestykke hver bygning med 48 senge, hvor arealstandarden tilsiger 40 senge.

I de opdaterede sengeafsnit vil kapaciteten permanent være reduceret med op til 10 senge pr. etage i sengebygningen. Idet opdateringen

vedrører tre etager, reduceres den eksisterende sengemasse permanent med op mod 30 senge.

Etableringen af én fælles akutafdeling, indflytningen af funktioner fra Regionshospitalet Brædstrup og Regionshospitalet Odder, væksten i

optageområdet samt før nævnte opdatering af de eksisterende sengeafsnit udgør grundlaget for etablering af Nye Nord 1 og 2.

03


04

Eksisterende forhold

Regionshospitalet ligger smukt placeret med et grønt areal, der grænser op til Horsens fjord, kun adskilt af Strandpromenaden,

som er en af byens hovedindfaldsveje. Den liggende patienttransport til Regionshospitalet Horsens

sker via en anden hovedindfaldsvej, Sundvej, der afgrænser regionshospitalet mod nord.

I det nordvestlige hjørne af Regionshospitalet Horsens på en nord/sydgående akse ligger de somatiske funktioner

placeret. Længst mod nord ligger dagkirurgien placeret ved Sundvej. Herefter Behandlingsbygning Nord der rummer

modtagelse og akutafdeling, operationsafdeling, vagtværelser, medicinsk kirurgisk visitation, lægevagt, medicinsk

daghospital og skopicenter samt hovedindgang med information. Fra Sundvej er der direkte adgang til behandlingsbygningen.

Fra Behandlingsbygning Nord er der direkte adgang til højhuset, hvor stueetagen rummer laboratoriet. Medicinske,

kirurgiske, og ortopædkirurgiske sengeafdelinger samt afdelingen for kvindesygdomme og fødegangen er placeret på

etagerne ovenover laboratoriet.

Fra både Behandlingsbygning Nord og Sengebygningen er der direkte adgang til ambulatorierne samt billeddiagnostisk

i Behandlingsbygning Syd.

I aksens sydligste del ligger Behandlingsbygning C med fysioterapi, ergoterapi, varmtvandsbassin, Hospitalsapotek,

hæmodialyse og barselsafdelingen.

I den nordøstlige kvadrant ligger pædiatrisk ambulatorium, jordemoderkonsultation, elevbygning, centralkøkken,

maskinhus (Teknisk afdeling) samt linneddepot.

Psykiatrisk bygningskompleks ligger i den sydøstlige kvadrant.

Regionshospitalets akutakse i niveau 2 udgår fra ambulancetilkørslen, akutmodtagelse/skadestue og med tilhørende

akutfunktioner på samme etage som billeddiagnostik, operation og i sengebygningen intensiv/opvågning og coronarafsnit.

Ambulantaksen med ambulatoriefunktioner og medicinsk daghospital, hovedindgang og information ligger på plan 1

(etagen under akutaksen) med en nord-sydgående fordelingsakse.

Administrationen er i foråret 2009 udflyttet til et midlertidigt modulbyggeri mellem behandlingsbygning Syd og

behandlingsbygning C, og de rømmede administrationslokaler er indrettet til ambulant kapacitet og et skopicenter

med fire stuer i etape 0.

De eksisterende forhold udvides yderligere i etape 0, i form af en tilbygning til behandlingsbygning Syd. Nybygningen

i tre plan á ca. 450 kvm. er en mindre, men hårdt tiltrængt udvidelse af de pressede ambulante funktioner og

akutafdelingen i henholdsvis plan 1 og 2. I plan 0 etableres køkken- og kantinefunktionen, hvorved hospitalet forventer,

at det eksisterende store og utidssvarende køkken kan indrettes til at huse depoter, service, indkøb og logistik.

Horsens Kommune har gentagne gange udtrykt sin reservation mod bebyggelse af det grønne areal mod syd og mod

etablering af parkeringspladser på arealet. Disse bindinger på udnyttelsen af de grønne arealer er en medvirkende

årsag til, at det overvejes at opføre et tre etagers p-hus med 430 p-pladser, på den eksisterende personaleparkering

ved Administrationsbygningen.


Fleksibilitet og udvidelse

Nybyg og ombyg

Etablering af Akutmodtagelse

Diagram

Eksist. bebyggelse

Diagram

Fremtidig udvidelse

Somatik 33.468 kvm.

Psykiatri 7.369 kvm.

90.517 m2 grundareal

Somatik 53.551 kvm.

Psykiatri 7.369 kvm.

90.517 m2 grundareal

05


06

Optageområde for fælles akutmodtagelse

Skanderborg

Horsens

Hedensted

Akut behandling via praktiserende læge/vagtlæge

- Akut kørsel med 112 køres altid til nærmeste hospital med fælles

akutmodtagelse

Odder

203.000

EFFEKT AF AKUTPLAN

+

+ 19.787

+

Somatik

STGN. I ANTAL AKUTINDLÆGGELSER

STGN. I ANTAL SENGEDAGE

AFL. SENGEBEHOV v. 85% BELÆGN.

64

4.531

Akutafdelingen etableres som et hospital i hospitalet og skal håndtere et væsentligt større antal

patienter end i dag. I 2006 var optageområdet for Horsens Sygehus ca. 140.000. I år 2018 vil

befolkningsunderlaget udgøre 203.000 indbyggere jf. Danmarks Statistik. Befolkningsunderlaget

er endvidere det hastigst voksende i Danmark. I 2007 var antallet af akutte indlæggelser 13.600

(eksklusiv fødsler), svarende til 37 akutte indlæggelser pr. dag. Med det forøgede optageområde

bliver der knap 50 daglige akutte indlæggelser.

Generalplanen tager højde for, at alle akutte patienter bliver modtaget og hurtigst muligt

diagnosticeret og behandlet - enten til indlæggelse, ambulant behandling eller udskrivelse.

Akutafdelingen er placeret i samme plan og i umiddelbar nærhed af såvel billeddiagnostisk-

som kardiologiske afdeling, hvilket er en stor fordel, når der er behov for yderligere undersøgelser.

Desuden er akutafdelingen placeret i nærheden af operationsgangen, hvilket er vigtigt,

når der er behov for akutte operationer. Der vil være isolationsstuer til patienter, der formodes at

have smitsomme sygdomme. Vagtlægefunktionen får undersøgelsesrum på samme etage som

akutafdelingen og i umiddelbar nærhed. I tvivlstilfælde kan der koordineres mellem vagtlægefunktionen

og speciallæge om eventuelt tilbud vedrørende subakut behandling. Endvidere

udvides med opholdsrum til teamet, der bemander akutbilen i den præhospitale indsats.

Akutafdelingen udreder og behandler patienter med henblik på hjemsendelse efter et behandlingsparadigme,

hvor ca. 55% af de akutte medicinske patienter hjemsendes inden 24

timer. Patienter som indlægges, skal derimod straks efter udredning visiteres til de respektive

afdelinger.


Demografi og aktivitetsudvikling

Kapacitetsbehovet er beregnet ved fremskrivning af aktiviteten i 2007 inklusiv det forøgede optageområde.

Der er samtidigt korrigeret for faldende gennemsnitlige liggetider på baggrund af den historiske

udvikling.

Grundlaget for planlægningen er Region Midtjyllands beslutning om regionshospitalets fremtidige rolle

som akuthospital i en større del af regionen. Det skal bemærkes, at landsdækkende befolkningsfremskrivninger

forudser, at Horsens-området får den største procentuelle befolkningsmæssige tilvækst i

Danmark.

samlet aktivitetsudvikling

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5000

0 2007

2018

INDLÆGGELSER

IALT

OPERATIONER

PÅ AMBULANTE PTT.

OPERATIONER

PÅ INDLAGTE PTT.

Den forventede aktivitet i 2018, som fremgår af figuren nedenfor, er den faktiske 2007-aktivitet korrigeret

for ændret optageområde og fremskrevet iht. befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik.

Fremskrivningen følger de retningslinjer, som er udarbejdet af Danske Regioner. Dog er Det rådgivende

udvalgs forudsætninger om en reduktion af liggetid på hhv. 2% og 4% årligt på de kirurgiske

og medicinske specialer samt en stigning i de ambulante aktiviteter på i alt 50% indarbejdet i det

nærværende prospekt i henhold til Det rådgivende udvalgs forventninger.

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

2007

2018

AMBULANT

BILLEDDIAGN. US.

SENGEDAGE

07


I tabellen overfor (og tabel 2 side 19 nedenfor) er kapacitets- og arealberegningen, som ligger

til grund for dimensionering af anlægsprojektet, illustreret for de enkelte funktionsområder med

sammenhænge mellem den fremskrevne 2018 aktivitet, de hertil beregnede kapaciteter samt

det anslåede arealbehov. Der er angivet det samlede bruttoareal for de enkelte funktioner.

Anvendte arealstandarder

Arealbehovet er udregnet med udgangspunkt i arealstandarder anbefalet af Det rådgivende

udvalg. Det samlede arealbehov er opgjort til 59.542 kvm. brutto.

I dag har Hospitalsenheden Horsens et samlet bruttoareal på 46.668 kvm. Heraf udgør Regionshospitalet

Horsens 33.468 kvm. og Regionshospitalet Brædstrup udgør 13.000 kvm.

Med udbygningen af bygningsmassen vil regionshospitalet være rustet til opgaverne, som er

skitseret i Region Midtjyllands akutplan.

Der anvendes en arealstandard, så samtlige sengepladser i nybyggeriet bliver enestuer. De

eksisterende sengestuer renoveres, så de lever op til nutidige krav. Fx bliver der etableret

enestuer, hvor forholdene tillader dette.

08


Forventet aktivitet 2018 Beregnet kapacitetsbehov Anslået total areal Kvm.

SENGEDAGE SENGE SENGEAREAL 15.292

77.361 sengedage i sengeafsnit og akutmodtagelse 228 ordinære senge, 37 obs-senge. I alt 293 senge (inkl. 28 hotelsenge)

2 % fald i forhold til 2007 115 senge placeret på 1-sengs-stuer

Fald i liggetid fra 4,2 til 3,7 dage i gennemsnit Forudsat 85 % belægning på ordinære senge

PATIENTER I FÆLLES AKUTMODTAGELSE AKUT MODTAGEKAPACITET BEHANDLINGSAREALER 23.020

15.335 patienter modtages i fælles akutmodtagelse Bl.a. 37 obs-senge, 2 traumerum, 6 skadestuelejer, 10 us. rum, 2 triage- Fælles akutmodtag. 5.601 kvm.

Forventet gennemsnitligt ophold i 12 timer 3 billediagnostiske enheder, 2 psykiatriske senge i fælles akutmodtagelse

70 % belægning på obs-senge (observationssenge)

BEHANDLINGER BEHANDLINGSKAPACITET

14.920 operationer, heraf 53 % ambulante Bl.a. 18 operationsstuer, 4 endoskopistuer, 85 ambulante undersøgelesrum,

6.300 endoskopier 8 intensivsenge

183.147 amb besøg svarende til 50 % stigning ift. 2007 Udnyt. svarende til 245 dage årl. Op/amb 2,5 op pr leje pr dag, 9-14 amb besøg pr stue/dag

DIAGNOSTIK DIAGNOSTISK KAPACITET DIAGNOSTISKE AREALER 5.242

Billeddiagnostik, laboratorieanalyser, patologisvar m.m. 20 billeddiagnostiske rum (inkl. 3 i fælles akutmodtagelse)

Stigning i billeddiagnostik på knap 40 % ift. 2007

ØVRIGE AKTIVITETER KAPACITET ØVRIGE AREALER 15.988

Undervisning, forskning og administration Kliniske kontorer, køkken, depot, apotek og teknisk og service mv.

Øvrige servicefunktioner og teknik 28 hotelsenge

TOTALT BRUTTO AREALBEHOV 59.542

09


10

Psykiatri

Region Midtjylland har med psykiatriplanen for Region Midtjylland ønsket at styrke kvaliteten af den

psykiatriske udredning og behandling. Midlerne er øget specialisering og samling af behandlingen

under indlæggelse i færre, mere fagligt robuste enheder, samt en tættere tilknytning til somatikken.

Den Fælles Akutte Modtage Enhed (akutafdelingen) er sammen med en styrkelse af psykiatriens

adgang til de somatiske hospitalers diagnostiske faciliteter og eksperter en forudsætning for, at

Psykiatriplanen i Region Midtjylland kan gennemføres.

Psykiatrien i Region Midtjylland er organisatorisk adskilt fra somatikken, selvom man på regionshospitalerne

overvejende er placeret i fysisk sammenhæng. Med Psykiatriplanen og etableringen af en

fælles akutafdeling er det vigtigt at se psykiatri og somatik i sammenhæng, hvorfor psykiatriens udfordringer

og visioner præsenteres her i sammenhæng med planerne for Regionshospitalet Horsens.

Regionspsykiatrien i Horsens har i dag en psykiatrisk akutmodtagelse. Med etableringen af én fælles

akutafdeling på Regionshospitalet Horsens vil der blive indarbejdet faciliteter til at modtage patienter

med akut behov for psykiatrisk behandling og udredning – dvs. observationssenge, samtalerum mv.

Ved at flytte den eksisterende psykiatriske akutmodtagelse til den fælles akutafdeling på Regionshospitalet

Horsens vil psykiatri og somatik knyttes tættere sammen, og der vil blive bedre muligheder

for at afdække somatiske sygdomme hos akutte psykiatriske patienter og omvendt. De psykiatriske

sengeafdelinger i Horsens er allerede en del af Regionshospitalet Horsens bygninger, og der er

derfor gode muligheder for at transportere patienter og personale mellem sengeafdelinger og den

fælles akutafdeling.


akutmodtagelse

hovedankomst

psykiatri

SAMLET AKTIVITETSFREMSKRIVNING

980

950

920

18.000

17.500

17.000

55

53

51

2007 2013 2018

970 INDLÆGGELSER - VOKSENPSYKIATRI

17.176

52

SENGEDAGE - VOKSENPSYKIATRI

SENGEBEHOV V. BELÆGNING PÅ 90%

2 2 HERAF SENGE I AKUT MODTAGELSE

1

0

17.000 16.453 AMBULANTE BESØG - VOKSENPSYKIATRI

13.000

9.000

Regionspsykiatrien,

Horsens

203.000

Behandling under

indlæggelse

Silkeborg

Skanderborg

Horsens

Distriktspsykiatri

Ambulante funktioner

Odder

Mobilteam

Fælles akutmodtagelse

11


12

Den funktionelle logistiske hovedidé

Imødekommende fysiske rammer er vigtige i udbygningen af regionshospitalet. Det skal være let for patienter,

pårørende og besøgende at orientere sig. Samtidigt ønskes den eksisterende viden om patient- og personalesikkerhed

anvendt. Patienternes ønsker og behov skal understøttes ved gode fysiske rammer, herunder åbne

receptioner og arbejdsstationer, som indbyder til kontakt. Rumindretning og skiltning skal være tydelig og

entydig, så patienter og besøgende let kan orientere sig og finde rundt på regionshospitalet. Indbydende og

velindrettede rammer påvirker arbejdsglæden og indbyder til, at personalet leverer ydelser af høj kvalitet.

Uddannelse er en vigtig del af Regionshospitalets rolle og med dagens og morgen dagens rekrutteringsproblemer

in mente, er det nødvendigt at sikre gode uddannelsesforhold for det kliniske personale. Uddannelsen

foregår både på afdelingerne, i uddannelsesenheder og i læringslaboratorier samt i auditorier. Derfor er det

vigtigt at sikre, at der er plads til at undervise større grupper af personer på afdelingerne og i auditorier.

En ny sygeplejerskeuddannelse er under etablering i Horsens, og der planlægges et tæt samarbejde om moderne

læringsmiljøer, bl.a. med integreret færdighedslaboratorium og iHospitalskoncept.

Det akutte patientforløb er et hovedindsatsområde. De akutte modtagelser er derfor samlet i en Akutafdelingen

i plan 2. Med etableringen af den fælles akutmodtagelse vil patienter kunne modtages af erfarne speciallæger.

En tværfaglig gruppe af speciallæger vil således være parat til at vurdere og diagnosticere patienter, så den

optimale behandling straks kan iværksættes.

Med placeringen i umiddelbar tilknytning til ambulancerampe, akutafdeling, vagtlægekonsultation, billeddiagnostik

og operationsgang er Hospitalsenheden Horsens langt i forhold til at realisere anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens

akutrapport. Som det fremgår af afsnittet “Psykiatri” side 10, forudsætter Region Midtjyllands

psykiatriplan, at Regionspsykiatrien i Horsens styrkes ved adgang til den fælles akutmodtagelse.

Af hensyn til patientlogistikken placeres intensivafdelingen tættere på akutafdelingen og operations afdelingen.

Opvågning, anæstesi og forberedelse placeres i tæt tilknytning dertil.

Den eksisterende ambulante akse i plan 1 er velfungerende og ønskes fastholdt og udbygget på samme

niveau med hovedindgang, foyer og forbindelse til de ambulante funktioner. Af hensyn til patientlogistikken er

størsteparten af medicinsk ambulatorium flyttet ind i aksen. Den planlagte udvikling såvel som den fremtidige

udvikling af ambulatorierne, vil også fremover ske i aksen på plan 1.

Coronar

Intensiv

OP

Diagnostik / Røngten

Akutafdeling

OP

Ambulance

Akutakse

PLAN 2

Ambulantakse

PLAN 1


Konkrete byggeplaner

Etape 0 og 1.

Udbygning til akuthospital i overensstemmelse med Region Midtjyllands hospitalsplan.

Etape 0 omfatter:

• Tilbygning til behandlingsbygning SYD

Etape 1 omfatter i hovedtræk:

• Udbygning af akutafdelingen i de nuværende skadestue- og operations-arealer.

• Nødvendig forudgående udflytning af ovennævnte operationsafdeling til nybyggeri.

• Etablering af opvågning tilknyttet de to operationsafdelinger (evt. som perioperativ enhed med præ- og post-OP).

• Etablering af 2 x 48 senge i nybyggeri således at den nødvendige udtynding af senge i eksisterende sengeafsnit kan påbegyndes jf. Arbejdstilsynets påbud. Efter endt renovering af sengeafsnittene bestykkes

nybyggeriet med 2 x 40 senge iht. arealstandarden.

• Flytning af intensivsenge til nybyggeriet som forudsat for opdatering Silkeborg

af nuværende kardiologi- og coronarafsnit.

• Etablering af parkeringshus.

Regionspsykiatrien,

Horsens

203.000

Behandling under

indlæggelse

Skanderborg

Horsens

Distriktspsykiatri

Ambulante funktioner

Odder

Mobilteam

Fælles akutmodtagelse

13


Etablering af akuthospitalet opdelt i

del-etaper:

Etape 0 :

1. Tilbygning til behandlingsbygning SYD med udvidelse af køkkenfunktion, ambulatorium og

Akutafdeling.

Etape 1a i hovedtræk:

1. Dagkirurgibygningen tilføjes en etage i plan 3, som indrettes til dagkirurgi.

2. Dagkirurgibygningens plan 2 ombygges og indrettes med halvdelen af den

nuværende stationære operationsafdeling

3. Den frigjorte ”halve” operationsafdeling i plan 2 ombygges til akutafdeling

Den eksisterende dagkirurgi i plan 2 flyttes til den nybyggede etage i plan 3, hvilket efterlader

plads til at indrette en moderne stationær operationsafdeling med seks stuer i samme plan som

de nuværende operations-, intensiv- og akutafdelinger.

For at anvende den nuværende dagkirurgi til stationære operationer er det nødvendigt samtidig

at foretage nogle ombygninger af etagen. Placeringen af en stationær operationsafdeling med

akutafdelingen i samme plan vurderes at være nødvendig af hensyn til håndteringen af det akutte

patientflow.

I lighed med fx DNU ønsker Regionshospitalet Horsens at indrette operationsenheden med et

perioperativt afsnit med præoperativ klargøring og postoperativ overvågning. Samtidigt overvejes

det at målrette de to operationsafdelinger i enheden til hhv. bløddelskirurgi og ortopædi.

Udflytningen af den ovennævnte operationsafdeling frigør ca. 800 kvm. til etablering af de

primære rum og funktioner til andre patienter i akutafdelingen. De sekundære støtterum etableres

efter udflytning af den resterende stationære OP i etape 1c.

Med etape 1a får akutafdelingen forøget antallet af modtagesenge, som i dag udgør en væsentlig

flaskehals for akutsygehuset, og udvidelsen vil derfor bidrage positivt til løsningen af akuthospitalets

påtrængende kapacitetsproblem.

14

Nybygning 1.127 m2

Ombygning 1.927 m2

Anlægsøkonomi

om/nybygning i alt Kr. 62.207.000


Nybygning 5.720 m2

Anlægsøkonomi

om/nybygning i alt Kr. 40.000.000

Etape 1b i hovedtræk:

1. Eksisterende køkkenbygning forventes indrettet til samling af service, indkøb og logistik.

2. Parkeringshus i tre etager opføres på personaleparkeringen ved administrationsbygningen.

Som tidligere beskrevet bliver køkkenfunktionen i etape 0 flyttet til nybyggeriet ved behandlingsbygning

Syd, hvorefter køkkenfunktionen løses på mindre plads, end tilfældet er ved den nuværende

placering. Tilbygningen udnyttes i overliggende plan 1 til udvidelse af ambulatorieareal

og i plan 2 til udvidelse af akutafdelingen. Tilbygningen er ikke en del af nærværende prospekt og

behandles derfor ikke yderligere, men etableres i etape 0, forinden etape 1b igangsættes.

Etape 0 er samtidig en forudsætning for, at den eksisterende køkkenbygning kan omdannes til

samling af service, indkøb og logisstik.

Nybygningerne Nye Nord 1 og 2 etableres på parkeringspladserne foran hovedindgangen, hvorved

et antal parkeringspladser forsvinder. Hospitalsenheden Horsens har undersøgt, hvordan de

nye p-pladser etableres bedst og billigst muligt, og peger på et nyt p-hus i tre etager med 430

p-pladser på den eksisterende personaleparkeringsplads.

Der er sideløbende etableret p-pladser ved bedre udnyttelse af p-arealerne ved indgang B, mellem

behandlingsbygning Syd (ambulatorium og røntgen) og behandlingsbygning C.

Herefter kan byggepladsen til nybygningerne Nye Nord 1 og 2 i etape 1c og 1d etableres.

Det skal bemærkes, at Horsens Kommune har meddelt, at kommunen ikke er villig til at give

regionshospitalet byggetilladelser til ombygninger, såfremt dette medfører en reduktion i antallet

af p-pladser ligesom der skal etableres yderligere p-pladser forud for, at kommunen vil give

byggetilladelse til en forøgelse af bebyg gelsesgraden på matriklen.

15


Etape 1c i hovedtræk:

1. Bygning af Nye Nord 1

2. Ombygning af Behandlingsbygning Nord til akutafdeling

I etape 1c bygges Nye Nord 1 (mod Sundvej) med 3 etager på hver 1.300 kvm. (plan 2, 3 og 4)

samt åben parkering under bygningen i plan 1.

I plan 2 Indrettes en stationær operationsafdeling med opvågning og perioperativt afsnit (i plan

med, og tæt på,den anden stationære operationsafdeling og akutafdeling). Plan 3 og 4 indrettes

med sengeafsnit à 24 senge pr. etage, i alt 48 senge.

Ombygning af det frigjorte areal, der i dag anvendes til operationsafdeling og akutafdeling (i alt

2.000 kvm.), færdiggøres samtidigt til fælles akutafdeling i den igangværende etape 1c.

Efter ibrugtagning af de nye senge i nye Nord 1 og akutafdelingen frigør regionshospitalet en hel

etage i den eksisterende sengebygning, så Arbejdstilsynets påbud om opdatering kan igangsættes

etagevis i etape 2.

16

Nybygning 4.400 m2

Ombygning 4.800 m2

Anlægsøkonomi

om/nybygning i alt Kr. 158.100.000


Nybygning 7.300 m2

P-pladser 2.130 m2

Anlægsøkonomi

om/nybygning i alt Kr. 171.540.000

Etape 1d og 1e i hovedtræk:

1. Bygning af Nye Nord 2

2. Reetablering af p-pladser hhv. under Nye Nord 1og ved Nye Nord 2

I etapen bygges Nye Nord 2 (mod syd) med 4 etager a 1.300 kvm. (plan 1, 2, 3 og 4).

Nye Nord 2 indrettes i plan 1 med ambulatorium mv.

I plan 2 indrettes et intensiv-sengeafsnit i plan med akutafdelingen. Indflytning af intensivsengeafsnittet

frigør arealer i M2 (sengebygningen) og muliggør en arealmæssig forbedring og

opdatering af etagens kardiologi- og coronarafsnit i etape 2.

Plan 3 og 4 indrettes med hver 24 ordinære senge, 48 i alt, tilsvarende standarden i Nye Nord 1.

Det kan bemærkes, at Nye Nord 1 og 2 dermed indeholder i alt 96 senge, hvor arealstandarden

tilsiger 80 senge. Presset på arealstandarden skal ses i sammenhæng med den påbudte renovering

af de eksisterende sengeafsnit i etape 2. Det er nødvendigt at lukke én etage af gangen ifm.

renoveringen. Derved mister Regionshospitalet Horsens helt op til 46 senge på én etage under

renoveringen. Efter renoveringen vil antallet af senge på samme etage være reduceret til ca. 35

senge. I perioden frem til renoveringen af sengeafsnittene er fuldendt, har Regionshospitalet

Horsens derfor et ekstraordinært behov for supplerende sengekapacitet, hvilket er årsagen til

bestykning af Nye Nord 1 og 2 med 96 senge. Efter fuldendt renovering reduceres antal senge til

80 en-sengs-stuer i henhold til arealstandarden.

Etape 1E (1.380 m2)

1. Etablering af omklædnings- og badefaciliteter til personale, tøjdepoter, sengedepot og tunnelforbindelse

til Dagkirurgibygningen og Nye Nord 1 og 2.

17


Sengekapacitet - sengebalance

Sengeprognosen for regionshospitalet Horsens er revideret svarende til Det rådgivende udvalgs forudsætninger. Den

reviderede sengeprognose viser et behov på 293 senge i 2018 (inkl. obs.senge i akutmodtagelsen) samt 28 hotelsenge.

Prognosen inkluderer senge fra Regionshospitalet Brædstrup.

Den øgede patienttilgang på grund af akuthospitalsfunktionen får kun afdæmpet virkning på sengebehovet i 2018, idet

der er forudsat betydeligt fald i liggetid, men der vil i de mellemliggende år være behov for nogen udvidelse af den

nuværende sengekapacitet, bl.a. som øget antal obs.senge i Akutafdelingen.

Behovet for nye senge forstærkes af at en opdatering af den eksisterende sengebygning er nødvendig på grund af Arbejdstilsynets

påbud. Opdateringen forudsætter at sengeetagen tømmes under ombygningen.

I det følgende skema er vist hvordan Regionshospitalets sengekapacitet udvikler sig under byggeetaperne.

Der er regnet med to nye sengeetager på både Nye Nord 1 og Nye Nord 2 med i alt 2x48 senge kortfristet (langfristet udtyndet

til 2x40 senge med højere standard og udlukkende 1-sengsstuer). Denne kapacitet af nye senge giver mulighed

for på langt sigt at rumme både sengene og behovet for hotelsenge inden for den opdaterede sengebygning og de nye

sengeetager.

Tabel 1: Sengekapacitet under byggeriets etaper

Efter etape Efter etape Efter etape Under Efter etape Under Under Efter etape Behov

jun-09 Kommentar 0

1A 1C etape 2 1D etape 2 etape 2 2

2018

P7 40 Er renoveret 40 40 40 40

P6 29 ekskl. 6 fødestuer 0 23 23 23

P5 46 34 0 32 32

P4 46 * 46 34 0 25

M2 22 22 22 22 22

C2 14 14 14 14 10

Udvidelse af behandlingsbygning C 0 27 27 24 24 24

Eksisterende bygning i alt 197 * 183 157 155 176

Nye Nord 1 48 48 48 48 40

Nye Nord 2 0 48 48 48 40

Brædstrup 27 0 0 0 0 0

Ordinære senge i alt 224 * 231 253 251 256 228

Observationssenge i akutafd. 21 GVA 37 37 37 37 37 37

Patienthotelsenge 0 0 0 0 0 28

Senge alt i alt 245 268 290 288 293 293

* Ekskl. senge på intensiv og opvågning (behandlingspladser).

** Ekskl. Livsstilscentret.

*** Kortfristet med lavere arealstandard.

**** Med arealstandard 35 kvm. netto pr. seng.

***** Svarende til 85 % belægning. Fysisk indrettes 43 pladser da det forudsættes 70 % belægning af obs-senge i akutafd. Plus 2 til 4 psyk. senge.

****** Ifølge notat 29.5.2009 ”Konsekvensberegning af ændrede beregningsforudsætninger, Regionshospitalet Horsens.

18


Tabel 2: Arealbehov før og nu på Regionshospitalet Horsens


Arealbehov – arealbalance

Fremtidigt arealbehov for regionshospitalet Horsens er revideret svarende til Det rådgivende udvalgs forudsætninger.

Den reviderede arealberegning tager udgangspunkt i en høj udnyttelsesgrad af ambulatorier og behandlingsrum svarende til 245

dage pr. år, med effektiv udnyttelse 7 timer om dagen.

Samlet viser arealberegningen et behov for bygningsareal i 2018 på brutto ca. 59.542 kvm. med brutto/nettofaktor= 2,0 jfr. tabel

2, hvor arealbehovet også er sammenlignet med beregning fra tidligere prospekt. Arealbehovet er inkl. funktioner i Brædstrup

svarende til en samling på matriklen i Horsens.

De eksisterende bygningsarealer er opgjort til i alt 33.468 kvm. brutto, jfr. opgørelse i generalplan 2007 side 38. Dette areal reduceres

efter nedrivning af linneddepot, samt fraflytning af lokaler lånt i psykiatribygningen til 31.964 kvm. brutto, Den kortfristede

justering med tilbygning i etape 0 samt de planlagte udvidelser i etape øger det eksisterende bygningsareal i Horsens til 35.074

m2 brutto.

Den følgende tabel viser at bygningsarealet i Horsens med de planlagte nybygninger vil øges til i alt 53.551 kvm. brutto, men at

dette fortsat er væsentligt lavere end arealbehovet ifølge den kvalificerede arealberegning vist i tabel 2 .

Tabel 3: Arealbalance for Regionshospitalet Horsens

Noter:

Eksisterende byggeri udgør brutto 33.468 kvm. uden i tabel 3 nævnte korrektioner.

Parkeringsfaciliteteer er udeladt af tabellen.

Bruttoareal

ifølge

prospektet

Bruttoarealbehov

i

2018 ved

bruttonettofaktor

2,0

Eksisterende byggeri korrigeret for nedrivning og tilbygning i etape 0 35.074

Nybygning i teape (1 A - E) 12.827

Nybygning Lærings og innovationscenter (etape 3) 5.650

Samlet areal efter etape 3 53.551 59.542

19


Etaperne 2 og 3

Etaperne 2 og 3 vedrører ikke selve etableringen af akuthospitalet, men indeholder en tiltrængt

renovering af sengebygningen. Etaperne er medtaget i prospektet for at synliggøre helheden i den

planlagte om- og tilbygning på Regionshospitalet Horsens.

Etape 2 i hovedtræk:

1. Renovering af sengebygning

2. Renovering af sterilcentral

De eksisterende sengeafsnit i sengebygningen står som tidligere nævnt over for en tiltrængt renovering

i henhold til Arbejdstilsynets påbud. Formålet med renoveringen er at opdatere patientområderne i de

eksisterende sengeafsnit, iht. til de gældende standarder på området. Dette indebærer bl.a. en reduktion

i antallet af flersengsstuer til fordel for etablering af flere enkeltsengs-stuer.

De tekniske installationer i sengebygningen er primært fra opførelsestidpunktet (1963 - 1970) med

løbende mindre ombygninger. Konverteringen til enkeltsengs-stuer med renovering af bad og toilet

gør det nødvendigt at øge antallet af føringsveje for fx vand, faldstammer, ventilation og evt. luft og

gas i sengebygningen. Føringsvejene etableres ved stedvis at gennembryde de betondæk der adskiller

etagerne, og gennembrydningerne indebærer dermed forstyrrelser i driften på de berørte etager.

Reelt forudses det, at disse stuer må lukkes i perioder under renoveringen. Herved forværres den

midlertidige sengebalance yderligere på Regions-hospitalet Horsens. Dette er en medvirkende årsag

til, at sengekapaciteten i Nye Nord 1 og 2 som før omtalt midlertidigt øges til 96 senge, frem for de

permanente 80 senge.

Renoveringen påbegyndes på etagen P6 i plan 6 og fortsættes etagevis nedad i sengebygningen med

P5 og P4, P3, M2 og M1.

Som følge af det øgede optageområde, og indflytningen af funktioner fra Brædstrup og Odder til Regionshospitalet

Horsens, er kapaciteten på sterilcentralen i dag udnyttet til det yderste. En renovering

er derfor uomgængelig.

20

Nybygning

Ombygning 9.900 m2

Anlægsøkonomi

om/nybygning i alt Kr. 190.300.000


Etape 3 i hovedtræk:

1. Nedrivning af linneddepot

2. Etablering af et Lærings- og innovationscenter

På arealet som tænkes anvendt til et Lærings- og innovationscenter står i dag et utidssvarende linneddepot, som

forventes nedrevet.

Herefter opføres i fem etager et Lærings- og innovationscenter som skal rumme et moderne læringscenter,

vagtværelser, auditorium m.m. samt kontorer til kliniske og administrative formål. Bygningen skal også give

mulighed for at udflytte Serviceafdelingen og Teknisk Afdeling fra de nuværende faciliteter på Regionshospitalet

Horsens, som herefter kan benyttes til kliniske formål (P3 i sengebygningen).

Behovet for Lærings- og innovationscentret skal bl.a. ses i sammenhæng med de betydelige problemer som

Regionshospitalet Horsens oplever i forhold til overenskomstmæssige krav om vagtværelser, krav om kontorer til

overlæger og øvrige pladsproblemer f.eks. i forhold til mødefaciliteter.

Lærings- og innovationscenteret skal samtidigt understøtte den nye sygeplejerskeuddannelse, som er under

etablering i Horsens. Uddannelsesinstitutionen og Regionshospitalet Horsens indgår i et tæt samarbejde om

etablering af moderne og innovative læringsmiljøer. Herunder uddannelse i et integreret færdighedslaboratorium

med oplæring og træning i iHospitalskonceptet.

Nybygning 5.650 m2

Ombygning 450 m2

Anlægsøkonomi

om/nybygning i alt Kr. 96.410.000

Fleksibilitet og elasticitet i byggeriet

Generalplanens byggeetaper er tilpasset et konkret behov for at Regionshospital Horsens skal kunne fungere som

akuthospital for en given del af Region Midtjylland. Kapaciteter og arealbehov er tilpasset denne opgave. Men

vurderingen af de fremtidige behov vil altid være behæftet med usikkerhed, og udviklingen i sygdomsmønstret og

i teknologier kan forløbe anderledes end dagens prognose tilsiger.

Fleksibilitet i byggeriet skal give mulighed for at anvende bygningsarealer til andre formål end det de bygges til,

hvis udviklingen medfører et ændret behov. Elasticitet skal give mulighed for at kunne udvide (eller reducere)

hospitalet som helhed og de enkelte funktionsområder i hospitalet væsentligt mere (eller mindre) end generalplanen

angiver. Se side 37 for definition af fleksibilitet og elasticitet.

Generalplanens opdeling i mindre, overskuelige byggeetaper er et bidrag til elasticiteten. De første byggeetaper

1a, 1b, 1c, 1d og 1E vil være strengt nødvendige for at hospitalet kan opfylde rollen som akuthospital. Efter disse

etaper kan den videre udbygning revurderes.

De første byggeetaper vil blive udformet med standardiserede sengeenheder og behandlingsenheder. For

sengeenhederne indebærer fleksibiliteten for det første at de i en indledende fase skal kunne anvendes med et

højere sengetal og en lavere arealstandard (kun delvis 1-sengsstuer) end på længere sigt, hvor de kan anvendes

med en lidt lavere sengekapacitet og gennemgående med 1-sengsstuer, som det er målsætningen for fremtidens

sygehuse. Fleksibiliteten i sengeafsnittene omfatter også at de delvis kan anvendes til sammedagsbehandling

hvis udviklingen viser et dramatisk skift i balancen mellem stationær- og sammedagsbehandling.

For behandlingsafsnittene i nybygningerne vil der på samme måde være indtænkt fleksibilitet. Behandlingsafsnittene

omfatter primært operationsstuer, der indrettes standardiseret og vil kunne anvendes til stationær kirurgi og/

eller sammedagskirurgi eller diagnostiske procedurer afhængigt af om behovet og hospitalets opgaveprofil skulle

ændre sig.

Den nødvendige renovering af den eksisterende sengebygning (byggeetape 2) udføres med standardiserede

sengeetager (på nær én), således at der er fuld fleksibilitet med hensyn til de enkelte afdelingers fremtidige brug

af sengeetagerne.

Den senere planlagte byggeetape af et Lærings- og Innovationscenter er i vidt omfang udformet som et generelt

byggeri, med en lav installationstæthed og derfor relativt billigt byggeri. Bygningen vil rumme en høj grad af

fleksibilitet som base for hospitalets undervisningsrum, vagtværelser, kontorer mv.

Generalplanens elasticitet til evt. andre nye hospitalsfunktioner, som ikke er direkte knyttet til hospitalets akutakse,

vil findes i den sydlige del af hospitals komplekset, ved evt. forlængelse af ambulantaksen mod syd med byggeri

koblet på denne akse.

21


Tabel 4: Økonomisk overslag inkl. alle omkostninger, ekskl. moms. Prisindeks 118,9

22


Noter til tabel 4:

Ved ombygninger er indregnet udgift til renovering af tekniske installationer samt energiforbedring af klimaskærm.

Overslaget tager ikke højde for evt. udskiftning af VVS installationer i terræn, så som kloak, som følge af dårlig stand.

* Udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg og centrale tekniske installationer på etage 3 (P3) der forsyner hele patientbygningen M/P

RegionSHoSPiTAleT HoRSenS SCReeningSSKeMA

bilagssamling:

23


1. Nøgletabeller

1.1 behandlingskapacitet

Tabel A: Planlægningsgrundlag

2007 2018

Forventet i dag- og ambulant behandling 114.909 172.364

Forudsat i hjemmebehandling 2) 2)

Forudsat i antal sengedage, somatik 77.185 77.361

Forudsat i antal indlæggelser, somatik 18.909 24.401

Forudsat i liggetider (gns. antal dage), somatik 4,2 3,7

Forudsat antal sengedage, psykiatri

Forudsat antal indlæggelser, psykiatri

Forudsat liggetid, psykiatri

1) Inklusiv ændringer i optageområde

2) Der er ikke udarbejdet en opgørelse over antallet af hjemmebehandlinger, idet der endnu ikke er en fast registreringspraksis for aktiviteten,

Over de næste 10 år forventes der dog en generel stigning i niveauet for hjemmebehandlinger.

24


Tabel b: Sengestuer, forventet skøn for fordeling på antal senge

År 2007 2013 2018

Somatiske Psykiatriske Somatiske Psykiatriske Somatiske Psykiatriske

senge senge senge senge senge senge

Antal 1-sengsstuer 61 61 115

Antal 2-sengsstuer 51 51 34

Antal 3-sengsstuer 15 15 15

Antal 4-sengsstuer 9 9 0

Antal 5+sengsstuer 0 0 0

Skadestue/modtagelse 28 37 37

Antal senge på

patienthotel

0 0 0

i alt sengepladser 280 289 293

25


26

2. Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter –

Regionshospitalet Horsens

Tabel C: Grund og byggeri

Areal (kvm.)

Grundareal 90.517

Bebygget areal 19.672

Bruttoetageareal 70.316

Heraf kælderareal 16.723

Parkeringsarealer (uden for bygning) 9.580

Psykiatri beliggende på matriklen 6.272

Friarealer 54.993


Tabel D. Arealstandarder

Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det

Arealstandard (kvm. netto)

Ved 1-sengsstuer: 35 kvm.

Forventet pris pr.

m2 indeks 118,9

bedes angivet, hvor stor en andel Ved 2-sengsstuer: 30 kvm.

27.000 kr.

wc/bad udgør heraf.

intensiv (pr. sengeplads)

Ved 3+sengsstuer:

50 kvm., intensiv

30 kvm, intermediære

27.000 kr.

opvågning (pr. sengeplads) 16 kvm 27.000 kr.

Dagpladser (pr plads) 15 kvm 27.000 kr.

operation, pr oP-stue 120 kvm 27.000 kr.

Ambulatorier, pr us-rum

30 kvm, alm. rum

50 kvm. specialrum

27.000 kr.

Fødeafdeling (pr stue) 70 kvm. 27.000 kr.

Dialysepladser (pr plads) 23 kvm. 27.000 kr.

Kontorer (pr fast plads) 10 kvm. 27.000 kr.

evt. patienthotel 23 kvm. 27.000 kr.

Anvendt brutto/nettofaktor 2,0

*Arealstandarder omfatter primærrum samt støttefunktioner

Kommentar (evt.)

**Gennemsnitsprisen på 27.000 kr. pr. kvm. er eksklusiv moms og omfatter teknisk udstyr, apparatur og løst inventar. Det skal understreges, at 27.000 kr. pr. kvm. er anvendt ved nybyggeri. Ved ombyggeri er der

anvendt individuelle ombygningspriser. Endvidere er der tale om en gennemsnitspris. Det er klart, at de forskellige bygningsområder har varierende byggepriser pr. kvm. Desuden indeholder beløbet IKKE:

• P-hus / P-kælder og/eller P på terræn

• Grundkøb (ny sygehusgrund)

• Byggemodning, hovedforsyninger, tilslutningsafgifter mv.

• Indtægt ved evt. salg af eksisterende grunde og bygninger

• Byggestyring (egen byggeorganisation)

27


Tabel E: Arealforbrug

28

Behandli

ngs-

Laboratorier

og

Sengestuer inkl.

Øvrige

tilknyttet toilet og bad arealer Kontor Patienthotel diagnostik arealer Total

April 2010 20.412 24.892 6.916 1.208 6.376 7.402 67.206

Planlagt udvidelse 1.400 1.260 450 3.110

I alt 21.812 26.152 6.916 1.208 6.376 7.852 70.316

Tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende, via off. transport mv.

Transport med akutkøretøj til Regionshospitalet Horsens sker via hovedindfaldsvejen Sundvej, der afgrænser hospitalet mod nord. Fra Sundvej er der direkte ambulancetilkørsel til den fælles akutmodtageenhed på hospitalet.

Tilkørslen anvendes udelukkende af akutkøretøjer og er således absolut uforstyrret af øvrig trafik på hospitalet ligesom tilkørslen ikke forstyrres eller på anden måde generes af de kommende års byggeprocesser.

Patienttransport via offentligt transportmiddel sker ad to hovedindfaldsveje. Via Sundvej, hvor der mindre end 100 meter fra hospitalets hovedindgang er busstoppested til og fra hospitalet. Adgangen sker ugeneret af

anden trafik på hospitalets område, ligesom adkomstforholdene ikke ventes hindret af byggeprocesserne.

Via hovedindfaldsvejen Strandpromenaden, der afgrænser hospitalet mod syd, er der busstoppested til og fra hospitalet. Adgangen sker langs hospitalsparken og fører direkte til bl.a. Behandlingsbygning Syd med

ambulatorier og billeddiagnostik, Behandlingsbygning C med dialyse, terapi samt hovedindgangen og psykiatrisk hospital.

Øvrig patienttransport med privat køretøj: Bil, motorcykel og cykel kan frit ske via hver af de to hovedindfaldsveje. Der er etableret parkeringspladser for biler og motorcykler umiddelbart indenfor på hospitalets område,

hvorfra der er direkte adgang til f.eks. hovedindgangen. Ved hovedindgangen er der etableret cykelparkering og taxi-holdeplads. Der kan vise sig begrænsede forstyrrelser og/eller gener for cyklister og taxipassagerer i

forbindelse med dele af byggeprocessen.

I udkanten af matriklen har personalet egnet videoovervåget parkeringsområde med bom-system.


Fleksibilitet generelt

Region Midtjylland planlægger de kommende hospitalsbyggerier således, at bygningsmassen vil kunne tilpasse sig ændringer i organisering, aktivitet og fremtidig teknisk udvikling.

Det er vigtigt at projekterne ikke fastlåses i forhold til den nuværende organisering, men at der er fleksible grænser mellem hospitalernes hovedfunktioner.

Samtlige projekter i Region Midtjylland planlægges med stor grad af generalitet, fleksibilitet og elasticitet.

Ved generalitet forstås de bygningsmæssige rammers mulighed for anvendelse til forskellige formål afhængig af behov. Det kan være indretning med høj grad af multifunktionelle rum - rum der kan anvendes til flere

forskellige funktioner uden eller med meget lille grad af ombygning.

Ved fleksibilitet forstås bygningsmassens mulighed for at kunne ombygges i takt med ændrede behov. Her har de bærende principper stor betydning og blandt andet placering af søjler og bærende vægge.

Ved elasticitet forstås bygningsmassens udvidelsesmuligheder. Her har særligt bygningernes placering i forhold til intern og ekstern logistik stor betydning.

Fleksibilitet i bygningsmassen på Regionshospitalet Horsens

I anlægsplanerne for Regionshospitalet Horsens er der sikret multifleksibilitet i operationsenheder, sengeafsnit og undersøgelsesrum. F.eks. indrettes og bestykkes operationsstuer og skopistuer således, at de kan

anvendes til begge formål. På nær en enkelt etage indrettes sengeetagerne i højhuset identisk. Det vil sige, at eventuelle forskydninger i aktivitetsniveauer mellem specialerne kan understøttes af såvel indskrænkninger

som udvidelser af specialernes sengemasse. Endelig er planerne udarbejdet således, at det er fuldt ud muligt at udvide f.eks. sengebygningerne med ”fløje” i såvel øst- som vestlig retning.

Omstillingsomkostninger

I processen frem til ibrugtagning af de nye/ombyggede hospitalsbygninger vil der kunne opstå nogle omstillingsomkostninger.

Omstillingsomkostningerne ved Region Midtjyllands byggeprojekter varierer fra projekt til projekt, men der er generelt stor fokus på at de minimeres mest muligt. Dette opnås primært ved en stram styring af byggeprocessen,

således at den daglige drift på hospitalerne kan fortsætte nogenlunde uændret med et minimalt tab af produktivitet til følge. Ved flere af projekterne kan hovedparten af byggerierne foretages fuldstændigt

uden at berøre eller reducere de eksisterende aktiviteter.

En anden type omstillingsomkostninger er genhusningsomkostninger, som der er stor fokus på i forbindelse med planlægningen af de interne rokader under byggerierne.

Regionshospitalet Horsens er der lavet en hensigtsmæssig faseopdeling af byggeprocessen, således at patientbehandlingen forstyrres mindst muligt. Eksempelvis etableres der allerede i fase 1 et to gange 24

sengsafsnit i nybyggeri, som afdelingerne på skift kan flyttes over i, så de forstyrres mindst muligt i forbindelse med ombygningerne.

Effektiv drift og rationelle patientforløb

En af ambitionerne på sundhedsområdet i Region Midtjylland er en højt kvalificeret og effektiv udredning og behandling af patienten. De fysiske rammer er i væsentlig grad en medvirkende faktor til opfyldelsen af

denne ambition.

29


Ved vurdering af den fremtidige arealanvendelse på hospitalerne i Region Midtjylland har effektiv drift og rationelle patientforløb været et vigtigt forhold i udformningen af fremtidens hospitaler.

Der er lagt stor vægt på en infrastruktur, som sikrer de rationelle patientforløb ved at begrænse transporter af patienter, personale, pårørende og varer. De forskellige funktioner på fremtidens hospitaler i regionen er

placeret, så de bedst muligt understøtter den tværgående og sammenhængende opgaveløsning og giver let og hurtig adgang til ydelserne. Samtidig er der taget hensyn til de synergieffekter, der kan opnås ved at

placere visse funktioner tæt på hinanden, eksempelvis fælles mødelokaler, receptioner og transportsystemer eller udnyttelse af overskudsenergi og herigennem optimering af energiudnyttelsen.

Efter implementering af anlægsprojektet på Regionshospitalet Horsens er patientforløbene organiseret omkring to centrale akser: Ambulantaksen og akutaksen. Derved undgås en sammenblanding af ”varme” og

”kolde” aktiviteter.

Den ambulante akse ligger i plan 1 (terræn) med én adgang for patienterne via Regionshospitalets hovedindgang. Herfra er der direkte adgang til samtlige ambulatoriefunktioner, og ambulante patienter føres derfor ikke

langt ind i hospitalskomplekset.

Den akutte akse ligger i plan 2 med adgang via ambulancerampen. Her er der direkte adgang til den fælles akutte modtageenhed, skadestue, vagtlægekonsultation samt billeddiagostisk afdeling, operations- og

intensivområderne, som ligger i tilstødende arealer i samme etage. Alle de nødvendige behandlings- og undersøgelsesfaciliteter er således indenfor umiddelbar rækkevidde, hvilket er særligt vigtigt for udredning og

behandling af patienter indenfor højrisiko gruppen.

30


Projektøkonomi

Tabel F: Projektøkonomi

Mio.kr. (excl.moms) indeks 118,9 Nybyggeri Ombygning I alt

Grundkøb 0,000 0,000 0,000

Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 0,000

Byggemodning/infrastruktur 0,000

Parkeringsarealer og veje 40,000 40,000

Håndværkerudgifter/entreprise 325,055 263,590 588,646

Byggestyring 0,000

Medico-teknisk udstyr/apparatur/It 81,264 65,898 147,161

I alt, konkret byggeri 446,319 329,488 775,807

Andet (intern byggestyring) 1,500 1,500 3,000

Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0,000

I alt 447,819 330,988 778,807

Note: Ekstern rådgivning indeholdes i håndværkerudgifter/entreprise

31


Tabel G: Skønnet investeringsprofil

32

År Faser i alt mio. kr.

2011 30,429

2012 229,878

2013 171,540

2014 122,400

2015 125,150

2016 96,410

2017 0,000

775,807

Årsagsforklaringer til ændring i anlægssum

Anlægsprojektet på Regionshospitalet Horsens koster i alt 775,807 mio. kr. ekskl. 3,000 mio. kr. i intern byggestyring (indeks 118,9). Dette indebærer en reduktion i forhold til den anlægssum, som Det rådgivende

udvalg tidligere har fået præsenteret.

Projektet er nu gennemregnet, således at det følger de forudsætninger og standarder der er udmeldt af Det rådgivende udvalg. Ved ombygninger i eksisterende byggeri er der dog anvendt individuelt vurderede standarder.

Reduktionen i anlægssummen skyldes derudover, at projektet er revideret med fokus på etableringen af akuthospitalet.

Endvidere er omkostningerne til medicoteknik, løst inventar og IT nu gennemregnet og indgår i anlægssummen.


Effektiviseringer mv.

Tabel H: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv.

Mio.kr., helårsniveau % ift investering % ift lokalt driftsbudget % ift regionens driftsbudget

Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering 6.192.051 1,39% 0,77% 0,03%

- heraf muligt at realisere i eksisterende struktur

[effektiviseringer, der ikke forudsætter nybyggeri eller

modernisering] 0 0,00% 0,00% 0,00%

- heraf muligt at realisere i ny struktur 6.192.051 1,39% 0,77% 0,03%

Note: Der nybygges ca. 30.000 kvm., hvoraf ca. halvdelen ibrugtages af klinisk personale og servicepersonale. De øvrige kvm. ibrugtages til depoter,

parkering, undervisning og kontorer til klinisk personale. Effektiviseringen på 1,39 % af den samlede anlægssum (etablering af akuthospitalet i etape 1 samt

de efterfølgende etaper 2 og 3 vedrørende renovering af sengebygningen og etablering af Lærings- og innovationscenteret) dækker derfor over en højere

effektivisering i de ny- og ombyggede araler med klinisk relevans.

Ud af ca. 17.000 kvm. ombygninger ibrugtages ca. 7.000 kvm. heraf til klinisk formål. Det er ikke muligt at effektivisere den eksisterende struktur yderligere

uden modernisering. Der er derfor anført en effektivisering på 0,77 % i tabellen ovenfor.

Tabel I: Udnyttelsesgrader nu og ved ibrugtagning

eksisterende struktur Ved ibrugtagning

Årligt antal dag- og ambulant behandling

Årligt antal sengedage

Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr

år hhv timer pr. dag)

122.934

81.408

220 dg. 6 timer/dg.

Første etape ca. 2013 – 2015 fremskrivning:

166.556 behandlinger

Første etape ca.2013 – 2015 fremskrivning:

96.508 sengedage

Svarende til 245 dage a 7 timer

Belægningsprocenter, sengeafdelinger (jf tabel D) 86 procent 85 procent

Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt

timer pr. dag)

220 dg. 6 timer/dg. Svarende til 245 dage a 7 timer

Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv.

Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv

timer pr. dag)

6 timer/dg Svarende til 245 dage a 7 timer

• konv røntgen 220 dg. 6 timer/dg Svarende til 245 dage a 7 timer

• Angiografi 220 dg. 6 timer/dg Svarende til 245 dage a 7 timer

• CT scanner 220 dg. 6 timer/dg Svarende til 245 dage a 7 timer

• Ultralyd scanner 220 dg. 6 timer/dg Svarende til 245 dage a 7 timer

• MR scanner 220 dg. 6 timer/dg Svarende til 245 dage a 7 timer

• PET scanner Svarende til 245 dage a 7 timer

• Evt. andet større apparatur

33


2.3 Nuværende bygningsmasse

Tabel j: Nuværende bygningsmasse

Antal kvm. Opførelsesår År for større modernisering Antal kvm. moderniseret År for tilbygning Antal kvm. tilbygget

D 2.052 2005

N 6.764 1963-1970 2006 575

S 5.694 1963-1970 2006 900 2004 122

M/P 16.085 1963-1970 2008 51

C 3.934 1993 2008 1.805

E 1.443 1943 2005 610

K 3.404 1974 2002 268

L 753 1942 1972 40

T 1.127 1941 1969

ADM. BYGNING 1.200 2009

Bygningsgennemgang/-redegørelse

Bebyggelsen på Regionshospitalet Horsens er opført etapevis fra ca. år 1940-2009. Hovedkomplekset er opført i 1965.

Bygningsmassen er af meget forskellig kvalitet på grund af den store tidsperiode ligesom byggestilen er tidsafhængig.

De ældste bygninger er opført i traditionelt muret byggeri mens resten er opført som moderne systembyggeri i beton.

Klimaskærmen kræver for størstedelen af bygningsmassen en facade –og vinduesrenovering.

Med hensyn til afløbs – og brugsvandsinstallationer er en stor del af rørsystemet tæret og trænger til udskiftning.

34

More magazines by this user
Similar magazines