samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Høringssvar vedr. budgetprioriteringer i Faxe Kommune:

Forældrebestyrelsen for Børnehuset Mælkevejen har gennemgået de fremsendte prioriteringsforslag

vedrørende budget 2013 og har følgende kommentarer:

1. At fremrykke starten i børnehaven finder vi ikke forsvarligt af følgende grunde:

a. Langt fra alle børn har forudsætninger for at indgå i en hverdag i et børnhavemiljø, der

afviger en del fra rammerne i en vuggestue og for ganske mange børn sker der en stor

udvikling de sidste 2-3 måneder af deres vuggestuetid.

b. Det er det pædagogiske personale i samarbejde med barnets forældre som på ovenstående

baggrund bør være de eneste beslutningstagere ifb. med en evt. tidligere børnhavestart

end den i dag bredt anerkendte af hensyn til barnets tarv.

c. Flere grundige udenlandske undersøgelser af skolebørn i indskolingen peger på, at den

omsiggribende DAMP diagnosticering i vid udstrækning kan tilskrives for tidlig start på et

skoleforløb. Vi frygter, at en sammenlignelig situation kan opstå, hvis vuggestuebørn flyttes

for tidligt over i børnehavemiljøet. Som det er set på andre områder, blandt andet

ovennævnte har dette store menneskellige og økonomiske følger for både familie og

kommune senere i barnets liv.

d. Det vil udløse større belastning på personalet da børnehaven vil have flere børn der:

i. skal sove til middag

ii. kræver bleskift/hjælp til toiletbesøg

iii. Hjælp til af- / påklædning

Det er vores opfattelse at ovenstående punkter sammenlagt vil udhule det anslåede besparelsespotentiale

og have betydelige negative konsekvenser for såvel børn som personale.

2. At gennemføre reduktion af støttekorps finder vi ikke forsvarligt af følgende grunde:

a. Der er bred enighed blandt fagfolk om, at den forebyggende indsats er utrolig vigtig fra en

tidlig alder.

b. De senere år er der veldokumenterede undersøgelser der fastslår, at manglende støtte og

forebyggelseindsats for børn med disse behov i de første barneår får større konsekvenser,

bliver vanskeligere at løse og er forbundet med væsentlig større omkostninger at

løse/støtte senere i barnets liv

c. At gennemføre spareforslaget vil derfor efter vorees opfattelse blot udløse endnu større

omkostninger senere i barnets tilværelse

More magazines by this user
Similar magazines