samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

Center for Sundhed & Pleje

Høringssvar til budget 2013 -2016

Den 16. august 2012

Centersekretariatet for Sundhed & Pleje har behandlet sagen på et personalemøde med

MED status den 16. august 2012.

Sekretariatet føler ikke rimelighed i den måde besparelserne til konto 06 er fordelt på. Centret

er pålagt en besparelse på 434.000 kr., hvilket er fordelt ud fra, at der er ansat ca. 38 personer

på konto 06. Sekretariatet vil her påpege, at 30 personer er ansat i visitationen (myndighed)

og 8 personer i sekretariatet. Myndighed og sekretariatet er to selvstændige enheder, som

ikke kan indgå i løsningen af hinandens opgaver. Ydermere er visitationen underlagt et stort

lovgivningsområde, hvilket gør det vanskeligt at reducere her.

Vi frygter derfor at besparelsen på de 434.000 kr. alene vil være i sekretariatet.

Center for Sundhed & Pleje er et drifts tungt område med store drifts opgaver, og hvor der til

stadighed er stor bevågenhed både fra offentligheden, det politiske niveau såvel lokalt som

nationalt. I og med at det er et stort driftsområde med uopsætlige opgaver går bekymringen

på, at der ikke er ressourcer nok til udvikling og servicering af bl.a. det politiske system.

Sekretariatet har et ønske om at være mere proaktive i forhold til sagsfremstillinger, med

mulighed for at gå mere i dybden med sagerne og få et bredere spektrum på. Det ser vi ikke

er muligt, når der til stadighed er besparelser i sekretariatet.

Det er med stor undring, at vi igen skal reduceres i personalenormeringen, da vi vurderer, at

vores fagcenter er et stort område både med hensyn til opgaver og den demografiske

udvikling taget i betragtning. Ældrebefolkningen vil stige meget i løbet af de næste 5-10 år,

hvilket al andet lige vil medføre flere udviklings- og administrationsopgaver til sekretariatet.

Center for Sundhed og Pleje har i de seneste år bidraget med store reduktioner, både ved

effektiviseringer i driften og ved personalereduktioner på konto 6.

Centersekretariatet

Center for Sundhed & Pleje

More magazines by this user
Similar magazines