samlet - Faxe Kommune

faxekommune.dk

samlet - Faxe Kommune

3

dialog – anerkendelse – tillid – helhed

Vi gør afstanden kort

- sammen sætter vi os i bevægelse

Høringssvar til budget 2013

a. Høring af anlægssag: Elevator til Kongsted Plejecenter.

b. Høring af inspirationsforslag :Afskaffe lukkedage i dagcentre

c. Høring af inspirationsforslag: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene

d. Høring af inspiratinsforslag: Forløbsprogram for hjertekarsygdomme og type 2

diabetes

e. Høring af inspirationsforslag: Oprettelse af specialiserede aflastningspladser

f. Høring af inspirationsforslag: Arbejdsmiljø og sygefravær

Vi synes det er en god ide, at flytte demensdagcenteret til 1. salen af Kongsted Ældrecenter.

Fordelene er:

sparring mellem personalet på demensdagcenter og demensældrecenter, til gavn for

den faglige udvikling på demensområdet

den demente dagcenterborger samt pårørende får kendskab til demensboliger før

boligskift bliver nødvendig

bedre udendørs faciliteter med mulighed for udendørsaktiviteter for dagcenterbrugerne

(ex. Havearbejde, drivhus og evt. ”mandeværksted” i ”stenhuset”.

Udover etablering af elevatorer, ser vi dog også, at der er behov for etablering af håndvask i

køkkenet og opvaskemaskine med høj varmegrad (krav fra Levnesmiddelstyrelsen) samt

handicaptoilet og andre justeringer (bl.a. dørbredder). Disse ændringer vil efter al

sandsynlighed kunne etableres indenfor det søgte beløb.

Ad b:

I de år hvor dagcentrene har holdt ferielukket, er der familier – specielt hos de demensramte,

hvor ferieperioden har været svær at komme igennem. Derfor synes vi det er optimalt, at fjerne

ferielukningen i dagcentrene. Hermed kan vi også aflaste hjemmeplejen som også er

”ferieramt”.

Dette kan dog ikke gøres uden personaleopnormering, da dagcentrene kører med en

minimumbemanding, hvorfor vi glædes over, at der også er taget højde for dette i

budgetforslaget.

Ad c:

Vi vil foreslå, at de nyansatte aktivitetsmedarbejdere skal have focus på involvering af frivillige i

aktiviteter på plejecentrene samt have en sparringsrolle – både overfor de frivillige og det

plejepersonale som allerede på nuværende tidspunkt står for aktiviteter på plejecentrene.

Ad d:

Som en del af det udførende led i dette forløbsprogram vil vi gerne støtte op om dette forslag,

da vi har set, hvordan forløbet har hjulpet mange borgere.

Ad e:

Med øget pres på den Regionale medfinansiering ser vi det som en god ide, at oprette

kommunale specialiserede aflastningspladser. Den Regionale medfinansiering ved

indlæggelser dækker også træningsudgifter til ergo- og fysioterapeutopgaver. Disse

opgaver/udgifter vil med kommunale specialiserede aflastningspladser forblive i kommunalt