Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Bjørg Kjær: Forældre og forældresamarbejde – hvordan

omtales forældre, og hvordan udtaler de sig?

I serviceloven fremhæves, at dagtilbudene har en forpligtelse til at samarbejde

med forældrene, og en tilbagevendende formulering er “i samarbejde

med forældrene”. Mange kommuner påpeger også dette markant i dokumenterne.

Men hvordan ser det ud i et hverdagsperspektiv og vurderet ud

fra konkrete erfaringer hos de mennesker, der er involveret i samarbejdet?

I det følgende gennemgås tendenser og eksempler fra undersøgelsens interviewmateriale

i ni udvalgte kommuner. Interviewmaterialet anskues som

fortællinger, der kan belyse dagtilbudet og dagtilbudsområdet som kulturelt

fænomen. At betragte dagtilbud som kulturelt fænomen indebærer her at

forstå det som et felt, hvor handlinger, fortællinger og strukturer tilsammen

indgår i en produktion af betydning. Betydningsdimensionen peger på, at

ord og handlinger har symbolske lag, fordi de som virkelighedsfortolkninger

forsøger at bemægtige sig retten til at definere verden.

Artiklen er afgrænset tematisk omkring forældre og forældresamarbejde.

Alle områdets forskellige interessentgrupper har udtalt sig om dette tema.

Det betyder for det første, at specifikke interesser synliggøres i aktørernes

forsøg på at etablere deres egen rolle og position i forhold til dagtilbudsområdet.

For det andet synliggøres underliggende diskurser eller fortællinger,

som kan genfindes hos alle aktørgrupper.

På baggrund af interviewmaterialet kan man konkludere, at to fortællinger

hele tiden er på banen. De er modstridende, men hænger alligevel sammen.

Derfor vil perspektivet i artiklen bestå i en undersøgelse af disse to fortællinger

eller diskurser og det dilemma, som opstår i spændet mellem dem.

To diskurser og et dilemma

Alle, høj som lav er enige om, at forældresamarbejde er godt. Forældresamarbejdet

er et nødvendigt grundlag for at synliggøre den kommunale service

og pædagogernes faglighed for at gøre børnenes hverdag tryg og sammenhængende,

for at gøre det muligt at hjælpe truede eller svage børn, ja kort

sagt skabe kvalitet i dagtilbudene. Forældrene tages meget alvorligt og deres

krav om kvalitet i dagtilbudene ligeså:

“Jeg tror, det er meget meget, meget vigtigt, at man ude i daginstitutionerne

følger med tiden på den måde, at forældre stiller større og

større krav til daginstitutionerne, og det er man nødt til at tage alvorligt,

men man er også nødt til samtidig at have sine egne ben at stå på.

Jeg tror, det er meget meget vigtigt, at man har fokus på, i den enkelte

institution, hvordan man kan skabe et godt samarbejde med forældre-

105

More magazines by this user
Similar magazines