Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

udtryk forforskellige situationer som, at man som forældre fx har et alkoholproblem,

at man har en anden etnisk baggrund end dansk eller at man

som ressourcestærke etnisk danske forældre påpeger et problem i dagtilbudet.

Omvendt kan man klassificeres som kompetente forældre, hvis man er i

stand til at skjule et alkoholproblem, hvis man er i stand til at bekræfte pædagogerne

på en måde, de synes om, eller hvis man grundlæggende deler

personalets værdier.

På den ene side er forældreinddragelse, forældreindflydelse og forældresamarbejde

altså en etableret selvfølge – ikke mindst i lovgrundlaget. På

den anden side er ingen helt overbeviste om, at forældrene nu også er så gode

til at være forældre, som de burde. Og heri består forældresamarbejdets

dilemma.

Alle interessentgrupper er præget af de grundlæggende dilemmaer og uklarheder,

som er et resultat af disse to modsatte diskurser. De interviewede er

alle præget af, at definitionen på, hvad det vil sige at være forældre, ikke er

nogen indlysende selvklarhed. På grund af nye livsvilkår, livssammenhænge,

idealer og normer er der behov for jævnligt at påkalde sig, hvad forældrerollen

indeholder – eller burde indeholde. Denne usikkerhed komplicerer

billedet og gør, at forældresamarbejde og forældreindflydelse ikke er problemfri

fænomener.

På samme måde dokumenterer interviewene (ligesom evalueringsundersøgelsen

i det hele taget), at også dagtilbud er en størrelse i forandring. Selve

kvalitetsdiskussionen er i sig selv et udtryk for, at samfundet har brug for at

besinde sig på, hvad et dagtilbud er – eller burde være. Undersøgelsen har

vist, at vi generelt ved langt mindre om det, end vi tror (se rapport 1).

Aktørgrupperne er altså præget af to diskurser og et dilemma. Disse interview

er nemlig ikke kun klare og entydige partsindlæg i en debat om kvaliteten

i dagtilbud. De er også del af en proces, hvor fortællingen om, hvad et

dagtilbud er, indgår i et spil, hvor pædagogidentitet, forældreidentitet og

dagtilbudsindhold forhandles og defineres. Det er fordi, hverken et dagtilbud,

pædagogrollen eller forældrerollen er afklarede. Og det på trods af at

alle parter i en vis forstand taler om såvel dagtilbud som pædagoger og forældre,

som om de var entydige og uproblematiske betegnelser. Det er de

imidlertid langt fra. Tværtimod befinder de sig i en fase af nyorientering og

afklaring. Interviewene giver indblik i, hvordan denne afsøgning foregår, og

hvilke overvejelser og vanskeligheder processen afføder.

Debatten handler også i videre forstand om, hvad et barn er om, hvad det vil

sige at være menneske, og om hvad det betyder at indgå i menneskelige relationer

i og uden for familien. I denne debat afsøges grænsen mellem familie

og institution, mellem det private og det professionelle. Der er således

107

More magazines by this user
Similar magazines