Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Forældresamarbejdet har altså to aspekter: For det første det som handler

om formaliseret forældresamarbejde i forældrebestyrelser, samråd, fællesforældreråd

osv. For det andet det som handler om samarbejde om bestemte,

konkrete børn, manifesteret i det daglige møde omkring aflevering og afhentning

af barnet. Forældresamarbejdet har således en dimension, der peger

i retning af demokratisk medbestemmelse og en anden, der peger i retning

af at tage udgangspunkt i det enkelte barn/familie. Det formaliserede

forældresamarbejde forholder sig til mere overordnede principper og målsætninger,

økonomi, dagtilbudets fysiske rammer, aktiviteter osv. Det konkrete,

individuelle forældresamarbejde forholder sig til det enkelte barns

situation og trivsel. Man kan sige, at det formaliserede forældresamarbejde

handler om form og principper, hvor det individuelle forældresamarbejde

(hvad enten det er formaliseret eller uformelt) handler om indhold og konkretion.

Forbindelsen mellem de to samarbejdsformer er af flere grunde

vanskelig at håndtere, hvilket vi ser nærmere på i det følgende.

Samarbejde i bestyrelsen – forældreindflydelse eller ritual?

På dagplejeområdet sættes problematikken på spidsen i forbindelse med

forældreindflydelse, bestyrelsesarbejde og målsætningsbeskrivelse. En dagplejeleder

fortæller, at dagplejerne ser målsætningerne som noget forældrene

skal have og læse. Men dette formaliserede og skriftliggjorte forældresamarbejde

opleves af dagplejerne som meget fjernt og uvedkommende.

Dagplejelederen selv ser også flere vanskeligheder med bestyrelsesarbejdet:

“Forældrebestyrelsen skal være med på sidelinien, men de ved ikke så

meget om, hvordan dagplejen fungerer. Forældrebestyrelsen er med

til at lave handleplaner og kan således give deres besyv med, men de

er ikke med i målsætningsprocessen, og det er også vanskeligt at få

forældre med til noget som helst. De er på arbejde.”

Dagplejeleder

Forældrene ser også bestyrelsesarbejdet som en kompliceret størrelse. En

bestyrelsesformand siger:

“Jeg har det ambivalent med bestyrelsesarbejdet, fordi man godt kan

miste følingen med det, fordi vi holder få møder. Det er en kamp at få

folk til at deltage. Men det er ikke et skindemokrati, man kan faktisk få

indflydelse. Der er et godt samarbejde mellem os og ledelsen, derfor

kan vi få indsigt i dagligdagen. Hvis der er noget, der går skævt, vil

jeg gerne have indflydelse. Men det kan være svært at gennemskue,

om målene bliver overholdt, fordi lederen er tættere på de faktiske

forhold.”

Formand for forældrebestyrelse

På den ene side fremhæver denne bestyrelsesformand, at det faktisk er muligt

at få indflydelse og på den anden side, føler han sig lidt usikker på,

hvorvidt indflydelsen har mere end rituel karakter. Det kan hænge sammen

med det simple forhold at det, hvorom det er lettest at tale, nemlig princip-

113

More magazines by this user
Similar magazines