Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

grunde ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. De ni udvalgte kommuner

repræsenterer imidlertid tilsammen efter vores opfattelse en tilfredsstillende

bredde i forhold til kommunerne i Danmark, således at vi på den måde har

sikret repræsentativitet og alsidighed i de forskellige aktørers synspunkter,

oplevelser og erfaringer.

For at sikre bredden i typer af institutioner (vuggestue, børnehave, 0-6 års

institutioner og dagpleje) og organisationsform (kommunale, selvejende,

puljeinstitutioner) sørgede vi for, at der indgik dagtilbud inden for de nævnte

typer og organisationsformer i datamaterialet.

Interviewundersøgelsens fokus og temaer

Hovedfokus i interviewundersøgelsen var at afdække de forskellige aktørers

erfaringer og synspunkter i forhold til:

• Hvordan kommunerne havde anvendt servicelovens målsætninger på

dagtilbudsområdet

• Forholdet mellem kvalitetstænkning og kvalitetspraksis i kommunen

Interviewene var semistrukturerede, og der blev udarbejdet tre forskellige

interviewguider til henholdsvis:

• Kommunalpolitikere og ansatte i forvaltningen

• Ledere og medarbejdere i dagtilbud

• Forældre

De tre interviewguider er vedlagt dette bilag.

De indsamlede data er blevet bearbejdet og analyseret ud fra en fokusering

på en række temaer, som er blevet behandlet i hver sin artikel. Vi valgte følgende

temaer:

• De forskellige aktører på dagtilbudsområdet. Forskellige perspektiver og

indbyrdes forhold, relationer og samarbejde

• Kvalitetsforståelser – forskellighed og/eller uklarhed – med særlig fokus

på sammenhængen med målsætningsarbejdet

• Tilsynspligtens forvaltning i kommunerne – også i forhold til de forskellige

dagtilbud/institutioner, dagpleje)

• Pædagogernes faglighed – dels i forhold til normalområdet, dels i forhold

til specialområdet og tværfagligt samarbejde

• Forældrenes perspektiv på børnenes hverdag samt, hvad forvaltningen

og de professionelle siger om forældrene og forældresamarbejdet.

127

More magazines by this user
Similar magazines