Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Vi vil fremstille nogle af de generelle træk ved de funktioner, de ansatte i

forvaltningen udøver i forhold til dagtilbudene, for at beskrive dem som aktører

på området. Vi skelner mellem de ansatte med ledelsesfunktioner på

den ene side og de pædagogiske konsulenter og lederne af dagplejen på den

anden side. De to sidste funktioner varetages sædvanligvis af pædagogisk

uddannet personale, mens de andre funktioner varetages af medarbejdere

med en række forskellige administrativt relevante uddannelser.

Forvaltningens ledelse

Ledelsen i forvaltningen har en managementorienteret opfattelse af styringen

fra det politiske niveau og til det enkelte dagtilbud. Terminologien er

hentet fra den private sektor, fx ord som virksomhedskontrakter, benchmarking

effektmåling og kontraktstyring. Forvaltningens ledelse vægter styringens

effektivitet højere end styringens legitimitet, det er forvaltningsledelsens

kerneopgave at sikre omsætningen af de kommunalpolitiske målsætninger

i dagtilbudene, samt at lovgivningen på området følges.

På denne baggrund er det naturligt, at forvaltningens ledelse har et fokus på

servicelovens §8. Der er et udbredt kendskab til formålsparagraffen, som

man har forsøgt at omsætte i det politiske niveaus målsætninger og i dagtilbudenes

praksis. Der er en tilfredshed i forvaltningen med, at lovgivningen

på dagtilbudsområdet er blevet mere målrettet end tidligere.

Forvaltningens ledelse anvender en række redskaber, som skal sikre en styring

af dagtilbudenes implementering af de politiske målsætninger og lovgivningen

generelt. Målstyring og forældretilfredshedsundersøgelser er meget

udbredte redskaber i forvaltningen, som er grundlag for en vurdering af

det enkelte dagtilbud eller en vurdering af den samlede indsats på området

som helhed.

En anden type ledelsesredskaber knytter sig til personaleledelsen af dagtilbudene,

hvor dagtilbudenes ledere særligt er i fokus. Afdelingslederen i en

forvaltning udtrykker det således:

“Min indgang til institutionen er primært institutionslederen, som jeg

holder møder med og er i dialog med om opgaver, der er stillet politisk

og af direktionen. Mit nøgleord for tiden er, hvordan vi omsætter

opgaverne i institutionerne.”

Senere præciseres ledernes funktion set fra afdelingslederens perspektiv:

“Den enkelte leder skal være med til at sikre balancen mellem brugerne

og kravene fra direktionen/det politiske niveau.”

Forvaltningen sørger eksempelvis ogfor tværgående ledermøder, hvor

der udveksles erfaringer på tværs af dagtilbudene. Nogle kommuner har

indført resultatkontrakter for lederne i dagtilbudene, hvor lederen har speci-

13

More magazines by this user
Similar magazines