Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

gennem at tilrettelægge og følge en rationel styringsproces gennem formulering

af mål og opfølgning heraf, økonomisk effektivitet bl.a. gennem decentralisering

til det institutionelle niveau (eller recentralisering), styrkelse

af lederrollen, kontraktstyring af det institutionelle niveau og nye økonomiske

styringsprincipper samt forældretilfredshed forstået som forbrugertilfredshed.

Karakteristisk for denne diskurs er, at tankegangen er processuel

og abstrakt og principielt løsrevet fra et bestemt fagligt indhold eller institutionelt

område. Denne forståelse kendetegner primært politikere og chefer.

Kvalitet som proces kan forstås som en udviklings- og oplysningsstrategi,

der hænger sammen med introduktionen af nye målrationelle styringsformer

i 1990erne. Der fokuseres på den udvikling, der skabes gennem aktørernes

accept af mål og deres evne til at følge dem.

Denne kvalitetsforståelse bidrager til at koble dagtilbudsområdet tættere til

den kommunale forvaltning. Med mål- og rammestyringen og kvalitetsudviklingen

er der på den måde tale om en professionalisering af dagtilbudsområdet

og en integration af området i den kommunale forvaltning.

Modbilledet i den politisk-administrative styringsdiskurs er et traditionelt

fagforeningssyn på kvalitet 1 , der sætter lighedstegn mellem øget kvalitet og

flere ressourcer. Det vil sige en forståelse, som ikke følger med tiden, som

altid kræver mere, og som ikke er orienteret mod pædagogisk udvikling og

ressourcebevidsthed.

Den anden kvalitetsdiskurs er en pædagogisk-faglig indholdsdiskurs, der

bygger på en substantiel forståelse af kvalitet. Det vil sige, at den pædagogiske

praksis er i fokus, relationen mellem barn og voksen samt relationerne

mellem børnene i hverdagen samt forældretilfredshed forstået som et samarbejde

om en fælles opgave, der hedder opdragelsen af barnet. Det er

grundlæggende menneskelige værdier og kvaliteter, der beskrives som pædagogisk

kvalitet.

Forældrene ses i denne forståelse som medspillere i forhold til dagtilbudet.

Denne forståelse kendetegner såvel pædagogiske konsulenter og dagplejeledere

som institutionsledere, pædagoger og forældre.

Karakteristisk for denne diskurs er, at den er konkret forankret i et fagligt

indhold og et institutionelt rum. Forståelse af kvalitet udtrykker “den autonome

institutions selvbevidsthed”. Dagtilbudsområdet forstås som præget af

pædagogernes autonomi og selvforvaltning samt en professionel identitet,

der er tæt knyttet til den medfølgende selvbestemmelse – især hvad angår

det pædagogiske indhold.

1

Det skal understreges, at dette billede ikke nødvendigvis har noget med, hvad fagforeninger

tænker i virkeligheden.

54

More magazines by this user
Similar magazines