Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Søren Smidt: Serviceloven og de centrale aktører på

dagtilbudsområdet

Når man tager servicelovens perspektiv på dagtilbudsområdet, så ses dagtilbudene

som et samlet system. Her fastlægges de generelle rammer for dagtilbudenes

virke, og her opstilles de overordnede mål, som kommuner og

dagtilbud skal leve op til.

Når man så – som vi har gjort – forsøger at efterspore betydningen af de

rammer, serviceloven sætter, bliver billedet af dagtilbudene som et samlet

system mere komplekst. Vores datamateriale er først og fremmest interview

med forskellige voksne aktører i kommuner plus dagtilbud, og desuden har

vi også 25 9. klasses elevers vurdering af deres egen tidligere daginstitution

(Rasmussen 2003). Kompleksiteten skyldes mange forhold, men bl.a., at

kommunerne håndterer området forskelligt. Desuden findes der mange forskellige

typer af dagtilbud: Dagpleje, puljeinstitutioner, vuggestuer, børnehaver

og 0-6 års institutioner (både kommunale, selvejende og puljeinstitutioner),

som er forskellige både med hensyn til størrelse, organisering og

pædagogisk indhold.

Men kompleksiteten skyldes også, at de aktører, som præger dagtilbudene,

har forskellige forudsætninger og indfaldsvinkler til området. For at anskueliggøre

den kompleksitet, der kendetegner dagtilbudsområdet, vil vi i denne

artikel – ud fra vores indsamlede datamateriale – derfor beskrive de forskellige

aktører på dagtilbudsområdet.

Vi vil i det efterfølgende prøve at efterspore, hvordan forskellige aktører

forholder sig til det felt der skabes i og med, at kommunerne skal formulere

mål og rammer for dagtilbudene. Det er vores tese, at med målformuleringerne

sættes dagtilbudsområdet ind i en samlet kommunal ramme, som forskellige

aktører forholder sig forskelligt til alt efter deres position og perspektiv.

Vi har valgt at beskrive følgende centrale aktører: Børnene, kommunalpolitikerne,

de ansatte i forvaltningen, daginstitutionslederne, pædagogerneogdeaktiveforældre.

Hvad er et dagtilbud?

Et dagtilbud kan beskrives på mange måder, alt efter hvilket perspektiv man

vælger, men hvis man tager udgangspunkt i de centrale aktører, kan man

opstille følgende tre væsentlige funktioner. Et dagtilbud er:

• En arena i børns hverdagsliv

• En arbejdsplads for pædagogisk personale

• En del af den kommunale service til borgerne

5

More magazines by this user
Similar magazines