Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Marianne Malmgren: Tilsyn mellem sagsbaseret

brandslukning og pædagogisk kvalitetsudvikling

Som ansvarlig for dagtilbudsområdet har kommunalbestyrelsen pligt til at

føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst. Dette er fastsat

i retssikkerhedsloven. Der er imidlertid ikke centralt fastsatte krav til, hvordan

udmøntningen af tilsynspligten skal foregå. Kommunalbestyrelsen fastlægger

selv, hvordan tilsynsforpligtelsen bliver opfyldt. Gennem tilsynspligten

har kommunen pligt til at følge, om indholdet af det pædagogiske

arbejde i dagtilbudene, og den måde arbejdet bliver varetaget på, er i overensstemmelse

med den generelle formålsbestemmelse i serviceloven samt

det indhold og den kvalitet, som kommunen har fastsat. Opfølgningen af,

hvorvidt dagtilbudene lever op til kommunens fastsatte mål og rammer for

dagtilbudenes arbejde, kan derved blive en integreret del af udmøntningen

af tilsynsforpligtelsen.

Denne artikels hovedtema er at se nærmere på, hvordan kommunerne opfatter

tilsynspligten. Vi kan på baggrund af interview med forvaltnings- og

dagplejeledere, pædagogiske konsulenter og institutionsledere i ni udvalgte

kommuner identificere to måder, hvorpå tilsynet bliver opfattet:

• En reaktiv måde, hvor tilsynspligten primært fungerer som sagsbaseret

brandslukning ved forældreklager eller henvendelser

• En proaktiv måde, hvor tilsynet bliver betragtet som et styringsredskab i

forbindelse med pædagogisk kvalitetsudvikling i dagtilbudene.

Det kommunale tilsyn i forhold til institutionerne starter typisk på baggrund

af konkrete episoder, klager eller ulykker, og det er således den reaktive

måde at forvalte tilsynspligten på, som karakteriserer kommunernes praksis.

Men som vi beskriver senere i artiklen, foregår der flere udviklingsprojekter

på området i øjeblikket, hvor tilsynspligten tænkes ind som et redskab i det

pædagogiske udviklingsarbejde i institutionerne.

Dagplejetilsynet vil vi derimod overordnet set karakterisere som proaktivt

og systematisk fastsat med dagplejepædagogernes anmeldte og uanmeldte

besøg i dagplejehjemmet.

En central problemstilling, som der bliver reflekteret meget over blandt udøverne

af tilsynet, er forholdet mellem tilsyn som kontrol og tilsynet som

pædagogisk kvalitetsudvikling i en ligeværdig dialog mellem forvaltning og

institution. De pædagogiske konsulenter og dagplejepædagogerne, som typisk

varetager tilsynet, skal på den ene side fungere som ligeværdig samarbejdspartner.

På den anden side er relationen ulige, fordi de også skal varetage

en kontrolfunktion som i ekstreme tilfælde kan føre til lukning af

dagtilbudet, hvis forholdene det pågældende sted er uacceptable.

59

More magazines by this user
Similar magazines