Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Hvad siger lovgivningen og vejledningen om tilsynet?

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er kommunernes

tilsyn med dagtilbudene formuleret i §§15 og 16:

60

“Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at beslutte, hvordan kommunen

skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale- og sundhedsmæssige

område efter den sociale lovgivning… Kommunalbestyrelsen

har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver

løses jf. §15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbudene og den måde,

opgaverne udføres på.”

Tilsynet er formuleret som en pligt, kommunen skal varetage for samtlige

dagtilbud, som modtager kommunal finansiering, og det bliver understreget

i loven, at der både skal føres tilsyn med indholdet af tilbudet og måden,

dagtilbudene udfører arbejdet på.

Det faglige indhold i tilsynet er beskrevet i vejledning om Dagtilbud m.v. til

børn efter lov om social service, og omhandler:

• Pædagogisk indhold og kvalitet

• Sikkerhed og hygiejne

• Økonomiske forhold

Kommunerne skal påse, at medarbejderne har de fornødne kvalifikationer,

som gør det muligt for dem at opfylde de målsætninger, der er for dagtilbudet,

og at de opgaver som dagtilbudene påtager sig samt måden, de løser

dem på, tilgodeser de kommunale mål og rammer. Desuden skal kommunalbestyrelsen

som led i tilsynsforpligtelsen bidrage med at løse eventuelle

konflikter om det enkelte barns forhold eller om det pædagogiske arbejde

og kvaliteten af samme i samarbejde med dagtilbudet og forældrene.

Det sikkerhedsmæssige og hygiejniske indhold af tilsynet handler overordnet

set om, hvorvidt dagtilbudene er egnede til ophold for de børn, som skal

være der. Der kan være tale om forebyggelse af ulykker bl.a. ved at sikre legepladsens

indretning, og at legeredskaberne og legetøj er i forsvarlig stand.

Befordring, barneseler, sovestillinger samt røgfri miljøer er også emner,

som bliver trukket frem.

Vedrørende selvejende daginstitutioners økonomiske forhold understreges i

vejledningen, at kommunalbestyrelsens tilsynspligt ikke er opfyldt ved at

udpege et medlem til institutionsbestyrelsen, men at bestyrelsen for den

selvejende institution har et selvstændigt tilsynsansvar således, at institutionens

administrative og økonomiske forhold varetages under hensyn til institutionens

formål og de regler, der til enhver tid gælder for ledelse og drift.

Det er ikke nedfældet præcist, hvordan ansvarsfordelingen er, hvad angår

tilsynsforpligtelsen vedrørende selvejende institutioner, hvor man kan sige,

at tilsynspligten er delt mellem kommunal- og institutionsbestyrelse.

More magazines by this user
Similar magazines