Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Det er på denne baggrund, vi har valgt at lade pædagogerne selv udtrykke

sig om deres faglighed. Ud fra materialet har vi valgt tre arenaer, hvor fagligheden

særligt udtrykkes og udfordres:

• Samarbejdet med forældrene

• Skriftlighed – som den kommer til udtryk i virksomheds- og årsplaner

• Det tværfaglige samarbejde

Samarbejdet med forældrene – en vigtig og modsætningsfyldt

del af den pædagogiske faglighed

Arbejdet i dagtilbudene har altid foregået tæt på familierne, fordi børnene er

små, og forældrene har den daglige gang i institutionen eller dagplejen i forbindelse

med aflevering og afhentning af børnene. Men ogfordi arbejdet i

større eller mindre grad rammer ind i familiens indre liv, der bl.a. rummer

de opdragelsesmæssige værdier og følelsesmæssige relationer mellem forældre

og børn. Samarbejdet med forældrene har gennem årene været anset

som både vigtigt og problematisk – vel især fordi dagtilbudenes rolle i forhold

til familien har været uklar – men ogfordi samfundets forventninger

til dagtilbudene har været uklare.

I forbindelse med ændringer i den offentlige forvaltning i retning af i højere

grad at se institutionerne som ydende service over for brugere er forældrenes

formelle indflydelse på dagtilbudene blevet beskrevet. Først i loven om

forældrebestyrelser, der trådte i kraft i 1996, og senere i lov om social service.

Her hedder det i §4:

76

“Kommunen og amtskommunen sørger for, at de opgaver og tilbud,

der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med

forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling,

trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen

af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats

over for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

eller med et andet særligt behov for støtte.”

Senere står i formålsparagraffen for dagtilbud – §8 stk. 2:

“Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børnene omsorg

og støtte, det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og

almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige

udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.”

Denne beskrivelse af kravet om dagtilbudets samarbejde med forældrene

om at opfylde de overordnede mål for børnenes liv og udvikling uddybes i

Socialministeriets “Vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social

service”:

“Bestemmelsen præciserer, at indsatsen over for det enkelte barn skal

ske i samarbejde med forældrene og fastholder dermed også, at for-

More magazines by this user
Similar magazines