Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

kelte familie – og i forhold til forældrebestyrelsen. Samarbejdet er ikke altid

uproblematisk, der er mange konfliktmuligheder indbygget pga. de vidt forskellige

positioner henholdsvis forældre og pædagoger indtager i daginstitutionsfeltet.

Disse forskellige positioner beskrives nærmere i artiklen om forældre

og pædagoger. Undersøgelsen viser, at samarbejdet med forældrene

tages meget alvorligt og prioriteres højt, og at der fra personalets side arbejdes

kvalificeret med at kunne rumme de modsætninger, der er indbygget i

samarbejdet og med at kunne håndtere dem i det praktiske arbejde.

En væsentlig baggrund for at kunne opbygge et tillidsfuldt og udviklende

samarbejde med forældrene er, at personalet arbejder målrettet med udviklingen

af det pædagogiske arbejde. I dette arbejde er virksomhedsplanen et

vigtigt omdrejningspunkt. Det vil vi komme nærmere ind på i det næste afsnit.

Virksomhedsplaner – årsplaner – evaluering: Betydningen

af skriftlighed og synliggørelse i udviklingen af den pædagogiske

faglighed

I det foregående afsnit om pædagogers faglighed i forhold til samarbejde

med forældre blev der nævnt, at forældre efterlyser “klare udmeldinger” fra

pædagogerne om centrale pædagogiske spørgsmål. Der efterspørges holdninger

til vigtige opdragelsesspørgsmål og konkret information om det pædagogiske

arbejde – ikke mindst sammenhænge mellem overordnede mål

og den daglige praksis.

Også fra forvaltningen og det politiske niveau stilles der krav om, at dagtilbudene

kan redegøre for det pædagogiske arbejde. Dette gælder generelt,

idet det forventes, at dagtilbudet udarbejder virksomhedsplaner, der indeholder

målsætninger og handleplaner. Desuden melder en del kommuner

særlige indsatsområder ud – fx “overgange mellem dagtilbud og skole”,

“rummelighed”, “sproglig opmærksomhed” – hvor det forventes, at dagtilbudet

redegør eksplicit for arbejdet med dette område.

Der stilles således krav til dagtilbudets kapacitet til at sætte mål, planlægge

og evaluere udefra. Disse krav stemmer imidlertid godt med personalets

forventninger til, hvordan det pædagogiske arbejde planlægges og systematiseres.

Undersøgelsen viser, at der arbejdes med virksomhedsplaner e.l. i

de kommuner, der er med i undersøgelsen – og ikke mindst at dette arbejde

af ledere og pædagoger betragtes som en naturlig og nødvendig måde at redegøre

for det faglige arbejde på.

Pædagoger og institutionsledere beskriver, hvordan års- og virksomhedsplanlægningen

er en selvfølgelig og integreret del af institutionens arbejde.

Disse planer udgør i høj grad det medium, hvorigennem pædagogernes faglighed

udtrykkes.

82

More magazines by this user
Similar magazines