Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

målet om, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem “ekspertsystemerne”

og dagtilbudene.

Dette spørgsmål bliver yderligere aktualiseret i forbindelse med, at flere af

kommunerne ønsker, at der arbejdes med “rummelighed” i dagtilbudene.

Samarbejdet mellem dagtilbud og skole har en noget anden karakter end

med “ekspertsystemerne”. Her er der tale om to institutionsformer, der har

en række fælles træk:

• De omfatter stort set alle børn – dvs. at de børn, der er i dagtilbudene,

også kommer i skolen

• At der er en række opgaver, som udspringer af, at børnene er henvist til

at opholde sig der, fordi forældrene er på arbejde. Opgaver, der drejer

sig om omsorg, opdragelse, meningsfulde aktiviteter, skabelse af rammer

for opbygning af fællesskaber m.v.

• Lighedstræk mellem formålsparagrafferne i folkeskoleloven og i serviceloven.

Samtidig opfattes det af aktørerne som to meget forskellige systemer. Det

kan skyldes, at folkeskolens historie er væsentlig længere end daginstitutionernes

og dermed mere sikkert funderet i lovgivningen, i den kommunale

administration og i den offentlige – og sikkert også personlige – bevidsthed.

Her betyder det sandsynligvis også meget, at daginstitutionerne som før

nævnt i princippet er frivillige og til en vis grad betales af den enkelte familie.

Endelig er det et nyt fænomen, at stort set alle børn deltager i dagtilbudene.

Der skal ikke her postuleres en nærmere analyse af sammenhænge mellem

dagtilbud og skole – men derimod ses på disse sammenhænge som endnu

en arena for pædagogers beskrivelse og udvikling af faglighed.

Der har i flere omgange været taget initiativer til at beskrive og igangsætte

udvikling af systemerne omkring børnenes skolestart: Skolestartbetænkningen

fra midten af 1970erne og betænkning om skolegangens påbegyndelse i

folkeskolen – Bisgaard-betænkningen – fra starten af 1980erne. Disse udredninger

har i højere grad beskæftiget sig med skolestarten i folkeskolen –

inkl. børnehaveklassen – end med sammenhænge mellem dagtilbud og

skole. Der kom imidlertid et klart initiativ i handlingsprogrammet “Folkeskolen

år 2000”, som blev udarbejdet i 1997 af Danmarks Lærerforening,

Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet i forening. Her

formuleres 8 punkter, som bl.a. omfatter “kvalitet og udvikling”, “udfordringer

for den enkelte elev”, “forældre og skole” og – hvad der er mest

centralt i denne sammenhæng – “en god start – det fælles grundlag”, som er

fokuspunkt 5 i handlingsplanen.

I beskrivelsen af hensigten med punkt 5 hedder det:

95

More magazines by this user
Similar magazines