Kirkeblad-2010-4.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2010-4.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

4

2010

SKALBORG SOGN


2

Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen

Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen og

kirkens præster.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Sognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57 hloh@km.dk

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60 st., 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Sognepræst Hanne Pahuus

Egehusvej 4, 9520 Skørping

Tlf. 98 65 68 64 hkp@km.dk

Mobiltlf. 21 60 00 90

Kordegn Bente Schüsler

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Tlf. 98 13 34 28 (privat), 20 93 42 05 (kirken)

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Tlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Korleder Mette Kamstrup Christensen

Tlf. 20 95 66 72 (privat), 40 48 11 63 (kormobil)

korleder@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dk

Fax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dk

Mandag lukket

Tirsdag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00

Menighedslokalerne tlf. 98 18 85 92

Menighedsrådets formand

Henning Bentzen, Rungsvej 21, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dk

Næste nummer udkommer 19. feb. 2011

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S

Esbjerg-evangeliet

Esbjergevangeliet er et 40 meter langt og 3

meter højt vægmaleri, skabt af Erik Hagens i

årene 2003-2005 til foyeren på uddannelsesinstitu

tionen CVU Vest i Esbjerg.

Der er fremstillet en reproduktion i lidt formind

sket størrelse på 5 stofbannere, i alt 30

meter lang. Den kommer til Skalborg Kirke

og hænges op i Sognesalen i uge 3 og 4.

Esbjergevangeliet er nutidig bibelhistorie

med udgangspunkt i paradisets have, der illustreres,

som det ses på Kirkebladets forside.

Vægmaleriet fortsætter med Jesu fødsel midt

i og med påskemåltidet 40 meter længere

henne. Det er bibelhistorie vist med aktuelle

Danmarks billeder med mere end 150 henvisninger

til skriftsteder i Bibelen.

Torsdag den 20. jan. kl. 19.00 vil Helle Rosenkvist

introducere værket, som også kan

ses i forbindelse med kirkekaffen, og ellers

kun efter aftale.


Nyd og yd

Vi har tradition

for frivillighed i

Danmark. Hver

tredje dansker

udfører frivilligt

arbejde. Uden den

frivillige indsats

var der mange

opgaver, som ikke

blev udført. Den

indsats bunder på

den holdning, at

vi skal yde, førend

vi kan nyde.

I Skalborg engagerer frivillige sig i bestyrelserne

for institutioner og skole, Skalborg

borgerhjælp, beboerforeninger, sportsklubber

og kirkens arbejde, for blot at nævne nogle.

Vores engagement i frivillige organisationer

har mange årsager. For det meste er det, fordi

vi har et værdi- eller indholdsmæssigt fællesskab.

Disse fællesskaber er selvvalgte, og vi

hopper ind og ud af dem afhængig af, hvad

vores interesse er her og nu. Vi samles om

værdier og får et fællesskab oven i.

Vi vil både yde og nyde.

Et fællesskab kan sammenlignes med et vintræ

med grene, og her gælder princippet om,

at man skal yde førend man kan nyde, ikke.

Jesus er vintræet, og vi er grenene, som suger

al vores livskraft gennem ham.

Vi nyder, førend vi yder.

Hovedstammen i det kristne fællesskab er

Kristus selv. Det kristne fællesskab har et

centrum, som vi altid skal pege hen på. Det

kristne fællesskab er ikke et fællesskab om

gudstjenesten eller kirken. Gaven fra Gud til

os er den kraft, som vi kan leve af og som er

forskellen mellem livet og døden. Det er den,

der stråler ind i vore hjerter på de mørke dage,

så de bliver lidt lysere. Det er Guds gave, der

af Heine Hansen

møder os, når kæresten siger ord, som får

hjertet til at slå dobbelt. Det er den, som gør

vores glæde fuldkommen og ikke kun halv.

Og det er den, som vi ikke kan leve foruden,

og som alle tilbydes altid. Gud vil ikke slippe

noget menneske væk fra hans kærlige favn.

Fordi Gud har vist sig i menneskeskikkelse

som Kristus, der levede blandt os for at dø for

os og for til sidst at genopstå med os, så kan vi

leve vores liv med ham. Vi skal blive i fællesskabet

med ham, fordi Jesus er og bliver i os.

For ligesom grene tørrer ud, når de adskilles

fra træet, sådan tørrer vi også ud og får et

tomt liv uden for dette fællesskab.

Glæde skabes bedst ved at dele den med

andre. Så bliver vore hænder dem, som

modtager Guds gaver og i samme bevægelse

gi’r dem videre til den anden. I én og samme

bevægelse bliver vi til gavn for hinanden, for

kristen tro skal leves ud i vores liv i hverdagen

med hinanden.

Troen er lige midt i virkeligheden som det, der

bærer vores liv og gør det frugtbart for andre

og os selv. Troen har vi med os på festdagen

og i hverdagen, så vi gør mest mulig gavn for

ham og giver tak.

3


En af dem fra 40 år siden

Søndag den 28. november fejrer vi Skalborg

Kirkes 40-års jubilæum. I den anledning har

kirkebladets redaktion talt med en af dem, der

var markant engageret i det kirkelige arbejde

for 40 år siden, og

som i øvrigt stadig

er aktivt med, Poul

Mandrup Larsen.

- Min kone Else og

jeg har boet her på

Johan Skjoldborgsvej

siden 1964. Dengang

var Digtervejen et

hjulspor, og køerne

græssede på den anden side. Men allerede året

efter fik vi en midlertidig kirke.

Skalborgs kirke 1965-1970.

I sommeren 1969 var der valg til det første

menighedsråd i Skalborg. Poul Mandrup blev

valgt og blev straks rådets formand. Han blev

også formand for det byggeudvalg, der skulle

stå for opførelsen af den nye kirke.

- Efter den første valgperiode på kun et halvt

år var jeg formand også i den følgende normale

periode. Så valgte jeg at slutte med en

periode som næstformand, men jeg har fulgt

tæt med i det kirkelige liv i alle årene siden.

Det var og er en vigtig del af Elses og mit liv.

Hvad husker du særligt?

- Jeg kan nævne grundstensnedlæggelsen til

den nye kirke den 12. okt. 1969. Biskop Erik

Jensen nedlagde den første sten med ordene:

4

”Når vore navne engang er glemt, vil der

endnu på dette sted prædikes i Jesu navn”

Poul Mandrup ved siden af Erik Jensen.

I kirkebladet skrev du engang om ”Den

glemte kirke”, at hele det kirkelige ”apparat”

jo fungerer, men mening får det først gennem

det indhold, der lægges i det. Hvad foretog

menighedsrådet sig i den henseende?

- Ja, vi ønskede jo at fylde kirken med liv, og

derfor etablerede vi en møderække – kaldet

kirkeskole, med fokus på kirkens forkyndelse.

En anden møderække – kaldet sognemøder,

skulle beskæftige sig mere bredt med menneskelige

og kristelige emner. Vi fik også

etableret et rigt koncertliv.

Har du et ønske for Skalborg Kirke og sogn?

- Ja, at Kirken må blive stedet, hvor mennesker

søger hen for at finde helheden i en

opsplittet virkelighed, slutter Poul Mandrup.

PAN

Søndag den 28. nov. kl. 10.00 er der festgudstjeneste

og bagefter kirkefrokost med

menighedsrådet som vært. Her vil der være

musikalske indslag ved koret ”Black Russian”

(se programfolderen).


Sommerkorskole

Amanda og Emma fra kirkens ungdomskor

deltog i FUK’s sommerkorskole på Løgumkloster

Højskole. De fortæller begejstret:

Vi tog af sted på den lange tur til Sønderjylland,

fordi vi simpelthen elsker at synge, og

det gjorde vi så en hel uge. Deltagerne fra 12

til 21 år var inddelt i niveauer fra A til H alt

efter erfaring, nodelæsning og stemmetræning.

Efter en lækker morgenmad kl. 7.30 og den

fælles opvarmning kl. 8.00 lyder det i en halv

time fra hold E – H: Requiem aeternam dona

eis Domine. Niveauet er højt fra morgenen af.

Så følger en time Bodyworks med hårdt fysisk

program som Thaiboksning og broadwaydans

– den sjoveste aktivitet på sommerskolen,

selvom det ikke inkluderer megen sang.

Dagen fortsætter med øvekoret for dirigentkursisterne,

ensemblesang og sangklasser

med solosang som masterclass eller enkeltundervisning

alt efter ønske. Vore stemmer udfolder

sig virkelig, så det er næsten ærgerligt,

at vi skal videre til hørelære, hvor vi lytter

intenst efter intervaller og rytmer. Vi slutter

dagen med fælleskor og nyder både, at dagen

snart er omme, og at der venter en ny og lige

så sjov dag i morgen.

Sommerskolen er en oplevelse, som skulle

være alle forundt.

Emma og Amanda

Se mere på kirkens hjemmeside.

Små sang sammen

100 børn var samlet til fællessang i Skalborg

Kirke den 16. september 2010 som en del af

det landsdækkende “Små synger sammen”projekt.

Børn fra børnehaverne og dagplejen

var inviteret sammen med forældre, bedsteforældre

og pædagoger til en sangtime.

Sange og salmer med

tilhørende fagter blev

introduceret af bl.a.

kirkens nye korleder,

Mette Kamstrup

Christensen, som også

lærte børnene at lytte

til orgelets mange forskellige

lyde, mens

organist Eva-Marie Kjæhr Olesen spillede.

Børnene fik også vist en af de største piber fra

orgelet.

Fotos: Christian Roar Pedersen.

5


Julen nærmer sig

Juledekorationer og juletræer.

Søndag den 28. nov. er 1. søndag i advent,

og som nævnt andet sted i kirkebladet fejrer vi

den dag Skalborg Kirkes 40 - års jubilæum.

Samme dag vil FDF sælge juledekorationer i

forhallen til Sognesalen, og denne dag begynder

også FDF´s salg af juletræer og gran.

Den ellers traditionsrige julestue bliver ikke

afholdt i år.

Adventsfest

Onsdag den 1. dec. kl. 14.00

Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken

og fortsætter i Sognesalen med kaffe, lagkage

og fællessang. Her kommer skuespiller Ebbe

Trenskow og underholder.

Børnegudstjenester.

Børnehavebørn: Tirsdag den 14. dec. kl. 10.00

Alle børnehaverne i sognet er inviteret. Vi

begynder i kirken med en gudstjeneste, der er

særligt tilrettelagt for børnene. Bagefter er der

sang og leg og noget lækkert i Sognesalen.

De mindste: Fredag den 17. dec. kl. 10.00

Dagplejemødre og andre med små børn inviteres

til at deltage. Programmet er det samme

som om tirsdagen før.

Kirkens julefest

Tirsdag den 28. dec. kl. 19.00

For alle i sognet, med eller uden børn og børnebørn

holdes der en god, gammeldags julefest

med alt tilhørende, og der sluttes med julespil i

kirken. Tilmelding er ikke nødvendig.

6

Nytårskoncert

Efter udsendelsen af sæsonens programhæfte

er endnu en koncert blevet mulig:

Onsdag den 26. januar kl. 19.30 er der festlig

nytårskoncert i Skalborg Kirke med Aalborg

Kulturskoles store harmoniorkester Brass’n

Harmony dirigeret af Paul Cook, og med

Eva-Marie Kjæhr Olesen på orgel.

Musikken vil være lettere klassisk.

Gospel i Kirken

Lørdag-søndag den 5.-6. februar er der igen

gospelworkshop i Skalborg Kirke. Sidste år

deltog over 100 begejstrede sangere:

Denne gang får vi Joachim Hejslet Jørgensen

som instruktør. Der øves lørdag kl. 10 – 17

og igen søndag kl. 12.30 – 14.30 efterfulgt af

en gospelgudstjeneste kl. 15.00.

Enhver, uanset alder og sanglige evner, som

bare har lyst til at synge, er velkommen.

Deltagelse koster 100 kr. Betaling sker ved

tilmelding, efter den 8. dec. og inden den

14. jan. på kirkekontoret. Deltagerantallet er

begrænset til 120, og beboere i Skalborg Sogn

har fortrinsret.


Gudstjenester

November

Søndag 21. 10.00 Heine Hansen Sidste søndag i kirkeåret. Matt. 11,25-30

Søndag 28. 10.00 Alle præsterne 1. søndag i advent. Matt. 21,1-9 BIL

Tirsdag 30. 17.00 Helle Rosenkvist Spaghettigudstjeneste

December

Søndag 5. 10.00 Helle Rosenkvist 2. søndag i advent. Luk. 21,25-36

Søndag 12. 10.00 Heine Hansen 3. søndag i advent. Matt. 11,2-10

Søndag 19. 10.00 Heine Hansen 4. søndag i advent. Joh. 1,19-28

Fredag 24. 13.30 Helle Rosenkvist Juleaften. Matt. 1,18-25

Fredag 24. 15.00 Peter A. Krogsøe

Fredag 24. 16.30 Heine Hansen

Lørdag 25. 10.00 Peter A. Krogsøe Juledag. Luk. 2,1-14 BIL

Søndag 26. 10.00 Hanne Pahuus Anden juledag. Matt. 23,34-39

Januar

Lørdag 1. 16.00 Heine Hansen Nytårsdag. Matt. 6,5-13

Søndag 2. 10.00 Helle Rosenkvist Helligtrekongers søndag. Johs. 8,12-20

Søndag 9. 10.00 Peter A. Krogsøe 1. søndag efter helligtrekonger. Luk. 2,41-52

Søndag 16. 10.00 Heine Hansen 2. søndag efter helligtrekonger. Johs. 4,5-26 BIL

Søndag 23. 10.00 Heine Hansen 3. søndag efter helligtrekonger. Luk. 17,5-10

Søndag 30. 10.00 Hanne Pahuus 4. søndag efter helligtrekonger. Matt. 14,22-33

Februar

Tirsdag 1. 19.00 Helle Rosenkvist Konfirmandgudstjeneste

Søndag 6. 10.00 Heine Hansen 5. søndag efter helligtrekonger. Matt. 13,44-52

Søndag 6. 15.00 Helle Rosenkvist Gospelgudstjeneste

og Heine Hansen

Søndag 13. 10.00 Heine Hansen Sidste søndag efter helligtrekonger. Joh. 12,23-33

Søndag 20. 10.00 Peter A. Krogsøe Søndag septuagesima. BIL

Indsamlingsformål i kirkebladsperioden. Indtil jul: Kirkens sociale arbejde (Kirkens Korshær i

Aalborg). I julen: Børnesagens Fællesråd. Derefter: Det Danske Bibelselskab.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester undtagen juleaften.

Drachmannshave Sofiegården

24. december Heine Hansen kl. 10.45 24. december Heine Hansen kl. 9.45

4. januar Helle Rosenkvist 11. januar Peter A. Krogsøe

1. februar Hanne Pahuus 8. februar Heine Hansen

Stationsmestervej

14. december Helle Rosenkvist

18. januar Heine Hansen

15. februar Peter A. Krogsøe

7


Kirkens kalender

November

Tirsdag 23. 19.00 Sangtime

Søndag 28. 10.00 Kirkens fødselsdag. Se omtale side 4

December

Onsdag 1. 14.00 Adventsfest

Tirsdag 7. 16.00 Studiekreds. ”Et fornyet gudstjenesteliv”

Onsdag 8. 19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag 12. 14.00 Julekoncert med Skalborg Kirkes Ungdomskor

Tirsdag 14. 10.00 Juleafslutning for børn i børnehavealderen

Fredag 17. 10.00 Juleafslutning for dagplejebørn m.fl.

Torsdag 28. 19.00 Kirkens Julefest

Januar

Onsdag 5. 10.00 Højskoledag. ”Babettes gæstebud” ved sognepræst Marianne Koch

Tirsdag 11. 16.00 Studiekreds. ”At læse gudstjenesten”

Torsdag 13. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag 14. 18.00 Fredagstræf. ”Det blev mit liv” ved MF Orla Hav, Nørresundby

Uge 3 og 4 Esbjergevangeliet. Se omtale side 2

Søndag 23. 14.30 Søndagshjørnet

Tirsdag 25. 19.00 Sangtime

Onsdag 26. 19.30 Nytårskoncert ved Brass’n Harmony

Februar

Onsdag 2. 10.00 Højskoledag. ”Den som mærker, at græsset gror” ved Erik Sommer

5. og 6. Gospelworkshop. Se omtale side 6

Tirsdag 8. 16.00 Studiekreds. ”Den menneskelige gudstjeneste”

Tirsdag 8. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag 11. 18.00 Fredagstræf. ”Vintereventyr” ved fortæller Ingrid Hvass, Vinderup

Sigurd i Skalborg Kirke

Mandag den 11. april kl. 16.30 fortæller Sigurd

Barrett bibelhistorie i Skalborg Kirke og synger helt

nye sange for tøjdyret Snapper, akkompagneret af

Sigurds trio. Der medvirker også en række lokale

børnekor. Allerede fra den 1. december kan der

købes billetter. Det kunne være årets julegaveide til

de yngste. Billetter sælges på Skalborg Kirkes kontor

eller FOKUS, Dannebrogsgade 43, Aalborg.

Pris: 70 kr.

Ved køb af 4 billetter (familiepakke) i alt 240 kr.

More magazines by this user
Similar magazines