Kirkenyt 4 2012 - Seden Kirke

sedenkirke.dk

Kirkenyt 4 2012 - Seden Kirke

Kirkenyt

Seden Sogn • Årgang 58 • Nr. 4 • December 2012, januar og februar 2013

Lyset skinner i mørket,

og mørket fik ikke bugt med det

Johannesevangeliet kapitel 1 vers 5


Info

Sognepræst

Kirkebogsfører, begravelses- og

vielsesmyndighed N. H. Ellekilde,

Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ

Telefon 66 10 93 43.

Telefontid: tirsdag, onsdag og fredag

kl. 12-13, torsdag kl. 17-18.

Mail: nhe@km.dk

Sognepræst

Embedet er vakant

Kirkekontor

Kordegn Ellen Rasmussen

Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ

Telefon 66 10 94 47.

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-13.

Mail: elr@km.dk

Organist

Hans Brehm

Mobil 20 49 85 32

Graver

Leif Hansen

Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ

Telefon 65 93 82 01, mobil 20 43 10 87.

Kl. 11.30-12.30 undtagen mandag.

Kirkenyt

Udgives af Seden Menighedsråd.

Bladet udkommer 4 gange om året

og husstandsomdeles i Seden Sogn.

Næste nr. udkommer uge 10 – 2013.

Ansvarshavende redaktør:

Sognepræst N. H. Ellekilde

2

Præsten har ordet

Fred på jord

Således sang englene julenat

over marken uden for Bethlehem:

»Ære være Gud i det

højeste og på jorden fred til

mennesker med Guds velbehag«.

Lige fra den allerførste

begyndelse var kristendommen

således en kærlighedens

og fredens tro. Fred med sin gud og fred med sin

næste, som det udtrykkes et sted.

Freden og næstekærligheden var i højsædet hos de

første kristne, og man organiserede sig derefter.

Man tog sig af de fattige, de gamle og de syge. Man

tog sig af enkerne og de faderløse. I det bibelske

skrift, som hedder Apostlenes Gerninger, fortælles

der endog om det i detajler, at man satte 7 mand

ind som omsorgsledere i den første kristne menighed.

Det var virkelig fred og kærlighed, som kom

til jorden julenat.

Men alligevel gik noget galt. Krigene og volden fortsatte

op gennem historien, også og især ført an af de

kristne lande. Hvornår gik det galt, hvornår ophørte

efterklangen af englenes sang julenat? Det skete, da

kirken fødtes som institution som følge af kristendommens

udbredelse i det store romerrige. Den tidlige

kristendom var en form for græsrodsbevægelse,

men da kejser Konstantin den Store blev kristen og

gjorde kristendommen til anerkendt religion i Rom,

og kirken som følge deraf voksede frem som institution,

fik det store følger.

Kirken blev ret hurtigt en stor, magtfuld og velhavende

institution i romerriget, og det satte sit præg

på dem, som søgte derind. Tidligere kunne i romerriget

unge ambitiøse mænd uden rigdom og jord

opnå en karriere i hæren eller i statsadministrationen,

men nu åbnede der sig en tredje karrierevej,

og magtmenneskene fik adgang til kirken, og så

begyndte det at skride.

Den institution, som om nogen skulle tale fredens

sag, har i stedet pustet til ilden, og de fleste større

krige, som har raset op gennem Europas historie,

har haft noget med tro at gøre. Man kan næsten

ikke forstå det.


Der har ellers været et par store begivenheder, som

kunne have sat en stopper for det. Den lutherske

reformation kunne have brudt kirkens verdslige

magt, men det mislykkedes, og reformationen og

modsætningerne mellem protestanter og katolikker

blev årsag til endnu mere vold.

Op gennem de følgende århundreder også gennem

oplysningstiden i 1700-tallet skete der ingenting.

Men med arbejdernes »Internationale« i slutningen

af 1800 tallet opstod der nye initiativer til fællesskab

og fred på tværs af landegrænserne. Bevægelsen var

politisk og økonomisk begrundet med en erkendelse

af, at arbejderne og almindelige mennesker havde

mere tilfælles indbyrdes på tværs af grænser og skel,

end det man havde nationalt.

Og helt uden tanke på politik så mange mennesker

her en gryende fællesskabets bevægelse, som ville

sige nej til krig og vold. Her i dette, det første store

europæiske forsøg på fællesskab på tværs af nationerne,

håbede man, at de almindelige mennesker,

der nu havde forbindelse med hinanden, fremover

ville sige nej til at gå i krig imod hinanden.

Og alle holdt vejret i starten i 1900-tallet, da kongehuse

og kejserriger raslede med sablen og genoplivede

gamle intriger og konflikter. Nu ville de vel sige

fra, alle de tusinder af mennesker, som havde fundet

Seden menighedsråd

Fra 1. søndag i advent 2012 og de næste 4 år.

Ved orienterings- og opstillingsmødet i konfirmandstuen

Seden Præstegård den 12. september

blev der opstillet en »fællesliste« for de mennesker

og fraktioner, som ønskede sæde i menighedsrådet.

Der er ikke fremkommet andre lister, hvorved

selve valghandlingen den 13. november blev aflyst,

og den omtalte liste betragtet som valgt.

Menighedsrådet 2012 – 2016

• Niels Erik Mertz Rasmussen,

Tværvej 25, 5240 Odense NØ

• Birgit Jæger, Bjergskiftet 12, 5240 Odense NØ

• René Melby, Pilegården 7,5240 Odense NØ

hinanden på tværs af grænserne. Men da militærmusikken

marcherede gennem byernes gader med

kolonner af soldater i flotte uniformer, og politikerne

holdt flammende nationale taler, faldt det hele

sammen, og millioner af almindelige mennesker,

som intet havde at udsætte på hinanden drog i krig

imod hinanden med kaos til følge. Resten af historien

kender vi.

Og vi spørger op gennem historien, hvor blev budskabet

om fred på jorden af? Hvor er efterklangen af

englenes sang? Hvad er det, som er så vigtigt, at det

betyder mere end det enkelte menneskes møde med

sin næste. Var julenat kun en parentes?

Nej, bort med det hele. Væk med alle hensyn til

politik, penge, nationalitet, magt og rigdom. Og

lad os genfinde den fred, englene sang om julenat.

Lad os vende tilbage til det oprindelige. At det, som

vi mennesker har fælles, er langt mere, end det som

skiller os. Og at kærligheden og freden er den eneste

vej.

Derfor sang englene julenat om, at frelseren var

født. For hvis vi gik i hans fodspor, hvis vi lyttede

til hans ord, så meget anderledes ud.

En glædelig jul til alle

Sognepræst Nils Holger Ellekilde

• Marlene Højbjerg-Rasmussen,

Pilegårdsvænget 11, 5240 Odense NØ

• Arne Mølgaard Andersen,

Hvenekildeløkken 410, 5240 Odense NØ

• Vera Brik,

Bjerggårdsløkken 44, 5240 Odense NØ

• Karin Holst Nielsen,

Svendsagervej 72, 5240 Odense NØ

• Helge Pedersen,

Hammeren 113, 5320 Agedrup

Samtidigt skal der lyde en stor tak til de to, som efter

denne periode har valgt at forlade menighedsrådet.

Tak til Wicki Bergholdt Andersen og til Elin Jensen.

3


Arrangementer i Seden

Fælles julekoncert

Søndag den 16. december kl 14.00 ved gospelkoret Emmaus

Dette kor har medlemmer i Åsum sogn og

har før begejstret os med deres sang.

Gospelmusikken er en livsbekræftende

musikalsk forkyndelse af vor kristne tro,

men i stedet for præstens tørre prædiken

får vi her rytmiske, iørefaldende og glade

melodier om troen, håbet og kærligheden.

Koncerten arrangeres af begge menighedsråd,

og holdes efter traditionen i Åsum

kirke, da denne har bedst plads.

Julegudstjenester for børn

Kravlegudstjeneste

Seden kirke fredag den 14. december kl. 10.00

Kravlegudstjenesten er specielt for dagplejebørn

og hjemmepassede børn. Dagplejemødre, hjemmegående

mødre eller fædre og især bedsteforældre

er velkomne med de små.

Måske kan man forberede sig en lille smule

hjemmefra og øve på de første fem vers af »Et

barn er født i Bethlem«, den nye salmebog nr.

104 og den gamle salmebog nr. 85. Om ikke

andet så kan børnene synge med på »halleluja«,

som er omkvædet for hvert enkelt vers.

Og »Dejlig er den himmelblå«, den nye salmebog

nr. 136 og den gamle salmebog nr. 113.

Her gentages den sidste linie i hvert vers, og kan

de små synge med der, er det fint.

Desuden synger vi nogle fagtesange, som vi

lærer på stedet

Præsten vil genfortælle juleevangeliet ud fra de

enkelte figurer i kirkens krybbespil, mens engle

og stjerner daler ned fra himmelen.

4

Børnehaver

Tirsdag den 18. december kl 10.00

Her indbydes Børnehuset Fridasholm og Børnehuset

Hvenekilden

Børnehaverne fra det gamle Seden

Onsdag den 19. december kl 10.00

Her indbydes Børnehuset Fjordager og Seden

Børnehave.

Fælles for begge gange: Kirken sørger for transport

i form af en turistbus med seler på sæderne

til sikkerhed for børnene. Tidspunkt for denne

transport aftales mellem institutionen og kirkekontoret.

Undtaget er Seden Børnehave, som jo

ligger i gåafstand til kirken. De tjenstgørende

pædagoger er velkomne, men der er også plads

til forældre og bedsteforældre i kirken, hvis de

har lyst. Disse bedes da komme direkte til kirken.

Også her var det fint at øve på de to salmer

som er nævnt under kravlegudstjenesten. Programmet

ligner, men er naturligvis tilpasset de

lidt større børn.

Alle børnegudstjenesterne varetages af sognepræst Nils Holger Ellekilde


Skoleafslutninger

Rågelund Skolehjem

holder juleafslutning i Åsum kirke

Torsdag den 20. december kl. 9.30.

Programmet aftales mellem skolen og kirken.

Seden skole 0. – 1. klasse

Holder juleafslutning i Seden kirke

Fredag den 2. december kl. 8.30.

Programmet aftales mellem skolen og kirken.

Seden skole 2. – 3. klasse

Holder juleafslutning i Seden kirke

Fredag den 2. december kl. 9.30.

Programmet aftales mellem skolen og kirken.

Juleafslutningerne varetages af sognepræst

Nils Holger Ellekilde

Musikaften i Seden Kirke

Torsdag den 7. februar kl 19.00

Nybyggersange med Kristin Lomholt, sang

– Andreas Tophøj, violin og Sigurd Hockings guitar.

En fortælling i ord og musik om indvandringen i USA

Nybygger-sange er en medrivende fortælling i ord

og musik. Set igennem sange, anekdoter og historiske

kilder fortælles vi historien om indvandringen

i USA. Det er historien om tusinder af europæere,

som søgte lykken i USA, om det de rejste væk fra,

og det de kom til.

Fri entre. Alle er velkomne.

5

Hvenekilden

Der holdes andagter på

Ældrecentret Hvenekilden således:

Adventsandagt

Tirsdag den 11. december kl. 14.30.

Ved pastor emeritus Jørgen Mose Laursen

Julegudstjeneste

Den 24. december kl. 11.00.

Ved pastor emeritus Jørgen Mose Laursen.

Denne gudstjeneste er primært for beboerne

på ældrecenret og deres pårørende, men

er også åben for andre ældre og pensionister

i Seden Syd.

Andagt

15. januar kl. 14.30.

Ved sognepræst Nils Holger Ellekilde.

Andagt

12. februar kl. 14.30.

Ved sognepræst Nils Holger Ellekilde.

Andagt

12. marts kl. 14.30.

Ved sognepræst Nils Holger Ellekilde.


Babysalmesang

For børn i alderen 0 – 1 år og deres forældre

Musik, rytmik og dans kan binde forældre og

barn sammen. Kom og oplev det ved de meget

hyggelige babysalmesangsarrangementer i Seden

Kirke. Tirsdage fra kl 9.30 i kirken, og bagefter

hygger man sig med kaffebord i sognegården.

Leder er Helle Vallum Skov, som også stod for

det i efteråret med stor succes. Babysalmesangen

fortsætter i foråret således:

Arrangementer i Åsum

Tirsdagscaféer i Rytterskolen

Tirsdag d. 8. januar kl. 14.30

Indtryk fra Den danske Kirke i Los Angeles,

USA. Af Marianne Hougaard Larsen.

Marianne Hougaard Larsen boede og arbejdede

i 2 år i Californien, hvor hun sammen

med sin mand var ansat ved Den danske Kirke

i Sydcalifornien. De to år bød på mange spændende

udfordringer og sjove oplevelser både i

kirken og i det amerikanske samfund.

Tirsdag d. 5. februar kl. 14.30

Om glæden ved bøger ved Bodil Helbo. En international

kendt forfatter fra nærområdet har

for længst udtrykt sin begejstring for rejselivet.

Jeg vil med glæde dele min begejstring for en

række forfattere og deres værker og arrangere

en rejse i bøgernes mangfoldige, underholdende,

oplysende og inspirerende multivers.

Tirsdagscafé 5. marts kl. 14.30

Peru med Bodil og Hans Rytter.

Et pust fra naturen i den store verden.

Bodil og Hans Rytter har være i Peru. De vil

fortælle og vise billeder med udgangspunkt i

natur, fugle og kultur.

6

Start tirsdag den ved 15.

januar i Seden kirke kl.

9.30, hvor programmet og de praktisk ting gennemgåes.

Babysalmesang hver tirsdag. Vinterferie

i uge 8 eller 9 efter aftale. Påskeferie i uge 13.

Afslutning 16. april.

Tilmelding til Seden kirkekontor,

Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ

Tlf. 66 10 94 47 • Mail elr@km.dk

Sogenaftener

Sogneaften onsdag d. 23. januar 2013

Persisk kultur, Vollsmose Bibliotek kl. 19 – 21.

Den persiske Kulturforening vil sammen med

Vollsmose Bibliotek arrangere en kulturaften,

hvor der fortælles om persisk kultur og gives

smagsprøver på persisk mad. Derfor har vi

denne aften udflugt til Vollsmose Bibliotek.

Eventuelt kan kørsel fra Åsum aftales på telefon

66 10 26 73.

Sogneaften onsdag d. 27. februar kl. 19.30

Filippinerne bag postkortet.

Trine Skovsende Christensen, der er fra Åsum,

arbejdede som pædagogstuderende et halvt år

med de fattigste børn og har sin rygsæk fyldt

med tankevækkende, barske, men også sjove

oplevelser fra et samfund, der er meget fjernt

fra dansk kultur og standard.


Siden sidst i Seden og Åsum

Døbte, fremstillede

19. aug, 2012 Seden Liam Kristiansen, Vægtens Kvarter 352

19. aug. 2012 Seden Ester Højbjerg-Rasmussen, Pilegårdsvænget 11

23. sept. 2012 Seden Kaya Krüger Them, Bullerupvej 26

7. okt. 2012 Seden Caroline Boerskov, Søbjerggårvej 20

18. nov. 2012 Seden Mikkel Bjerkstad Mortensen, Hvenekildeløkken 317 1.tv.

11. nov. 2012 Åsum Adrian Storm Hansen, Øksnebjergvej 47

18. nov. 2012 Åsum Frederik Svindt Olsen, Saxovænget 8

25. nov. 2012 Åsum Mark Rasmussen Bruhn, Gårdhanen 19

25. nov. 2012 Åsum Julius Sjarles Quist Jensen, Rågelundvej 177

Vielser, kirkelig velsignelser

25. aug. 2012 Seden Lone Rosensten og Kenneth Meyer Jensen, Hyldegårdsvej 21

1. sept. 2012 Seden Julia Michelle Hvidtfeldt og Glenn Jensen, Tværvej 3

20. okt. 2012 Åsum Anne Henriksen og Mikael Viuff Hansen,

H.C. Andersens Gade 66

Døde, begravede, bisatte

11. aug. 2012 Seden Toni Joan Høeg, Bjerggårds Allé 13

23. aug. 2012 Seden Karen Elise Vestergaard Nyberg, Bjerggårdsløkken 68

23. aug. 2012 Seden Lasse Weng, Miskesvej 9

26. aug. 2012 Seden Jette Augusta Weinhandler, Hvenekildeløkken 452

30. aug. 2012 Seden Richardt Henry Lauritzen, Fjordholmen 39

30. aug. 2012 Seden Poul Meisner, Miskesvej 11

7. sept. 2012 Seden Tove Solveig Hansen, Fjordholmen 57

13. sept. 2012 Seden Lars Jørgen Hulgaard Laursen, Degesvænget 18

26. sep. 2012 Seden Ebbe Rasmussen, Poppelhaven 78 A

30. sept. 2012 Seden Karl Ludvig Lund, Fridasholmvej 44

13. okt. 2012 Seden Birgit Elinor Kirsten Bladt, Hvenekildeløkken 418

18. okt. 2012 Seden Erik Storm, Tvedvænget 1

19. okt 2012 Seden Jytte Rosengaard Jensen, Hvenekildeløkken 255

23. okt. 2012 Seden Döne Kökten, Flaskehalsen 5 B

30. okt. 2012 Seden Hans Henning Broskov, Bjergskiftet 30

16. nov. 2012 Seden Birgit Larsen, Borsvinget 21 E

17. nov. 2012 Seden Pia Angelique Rasmussen, Granparken 110

8. okt. 2012 Åsum Poul Erik Brandt Hansen, Staupudevej 14 E

15. okt. 2012 Åsum Marie Lorentsen, Saven 11

7


Gudstjenester

DECEMBER

Seden Åsum

Søndag 16. 3. s.i advent Ingen kl. 14.00 NHE

Fælles julekoncert

Søndag 23. 4.s.i advent kl. 16.00 JML Ingen

Vi synger julen ind

Mandag 24. Juleaften kl. 11.00 JML

Hvenekilden

Mandag 24. Juleaften kl. 14.00 JML

kl. 15.15 JML

kl. 16.30 NHE kl. 15.00 NHE

Tirsdag 25. Juledag kl. 9.30 JML kl. 11.00 JML

Onsdag 26. 2. juledag kl. 11.00 NHE Ingen

Søndag 30. Julesøndag kl. 9.30 JML kl. 11.00 JML

JANuAR

Tirsdag 1. Nytårsdag kl. 10.00 NHE kl. 11.00 NHE

Søndag 6. H.3k søndag kl. 11.00 NHE kl. 9.30 NHE

Søndag 13. 1.s.e.h.3 k. kl. 9.30 JML kl. 11.00 JML

Kor og kirkekaffe Kor

Søndag 20. Sidste s.e.h.3 k. kl. 11.00 NHE kl. 9.30 NHE

Søndag 27. Septuagesima kl. 9.30 JML kl. 11.00 JML

FEBRuAR

Søndag 3. Seksagesima kl. 11.00 NHE kl. 9.30 NHE

Kor og kirkekaffe Kor

Søndag 10. Fastelavn kl. 11.00 JML kl. 14.00 NHE

Søndag 17. 1.s.i fasten Ingen kl. 11.00 NHE

Søndag 24. 2.s.i fasten kl. 11.00 NHE kl. 19.00 NHE

MARTS

Søndag 3. 3.s.i fasten kl. 19.00 JML kl. 11.00 JML

Kor og kirkekaffe

JML Jørgen Mose Laursen NHE Nils Holger Ellekilde

ProGrafisk ApS • 63 38 39 40

More magazines by this user
Similar magazines