Referat af generalforsamling 26. april 2012 - Rørløkken

rorlokken.dk

Referat af generalforsamling 26. april 2012 - Rørløkken

RØRPOSTEN

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt

torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev.

Formanden, Finn Nørregaard, bød velkommen til generalforsamlingen, og fortsatte straks til

dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent. Formanden spurgte forsamlingen, om der var nogen,

der var villig til at være dirigent, og da ingen meldte sig, foreslog han Jørgen Johansen og gjorde

samtidig opmærksom på, at han ikke iflg. vedtægterne kunne være dirigent for generalforsamlingen,

da han var grundejerforeningens revisor. Forsamlingen havde trods dette ingen indvendinger,

og herefter blev Jørgen Johansen valgt.

Jørgen Johansen takkede for valget og konstaterede – med forsamlingens tilslutning – at den

ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, jf. vedtægternes § 13, og således beslutningsdygtig

i enhver henseende.

Dirigenten fastslog, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægters

§ 15, var som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen til budget for 2012 – herunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder valg af formand.

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Ad 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formand Finn Nørregaard oplyste, at der på generalforsamlingen forrige år blev nedsat et postkasseudvalg

bestående af: Kirsten Holkenfeldt R39, Kent Knudsen R102 og Anette Gjøl Piil

R53. De undersøgte markedet for postkasser, og fandt en pæn og solid postkasse i 2 størrelser

samt en postkassestander. Leverandøren blev Stark i Glostrup, som gav den bedste pris. Der

var 38 beboere, som købte postkassen og 45 beboere, som købte en stander. Formanden takkede

herefter postkasseudvalget for deres store arbejde hermed og oplyste, at der var 2 flasker

vin på vej til dem.

Herudover oplyste formanden, at der var blevet afholdt en enkelt gartnerdag, hvor der blev lavet

en del, og han takkede dem, som gav en hånd med.

Formanden omtalte desuden huset på R10, som ikke er magen til vores og heller ikke medlem

af vores grundejerforening, og oplyste, at da det var blevet angrebet af skimmelsvamp, havde

bestyrelsen givet tilladelse til, at beboerne kunne bo på vores fællesareal mellem R8 og R10,

hvorfor vores gamle udslidte redskabsskur var blevet revet ned for at give plads til beboelsescontainere.

Da beboerne i R10 så kunne flytte ind i deres eget hus, blev der indkøbt et nyt redskabsskur,

som R10’s forsikringsselskab betalte. Nogle bestyrelsesmedlemmer samlede og

opsatte skuret samme sted, som det gamle skur stod. I skuret er der en havefræser og en trom-

1


le, som beboerne kan låne, og nøglen til skuret kan afhentes hos Finn Nørregaard R12, Anders

Mouritsen R60 og Marianne Hartwich R15.

Formanden fortsatte med at oplyse, at bestyrelsen også i 2011 havde fået klager over parkering

af biler på vores område. Han påpegede, at der i vores lokalplan stod, at der skulle være plads

til 2 biler i vores indkørsler, og hvis man også havde en trailer, skulle der også være plads til

den på grundarealet. Når man havde gæster, så foreslog bestyrelsen, at man lavede aftaler

med naboer og genboer, hvor der kunne parkeres uden gene for dem. I den forbindelse gjorde

han opmærksom på, at de almindelige politibestemmelser også gjaldt i vores grundejerforening,

således at gæster ikke måtte parkere under en afstand af 10 meter til et vejhjørne.

Formanden oplyste endvidere, at bestyrelsen i efteråret 2011 besluttede, at grundejerforeningen

skulle være medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Her fik vi for det første en kollektiv

forsikring, som dækkede vores behov, samt for det andet adgang til et konsulentfirma, som

kunne rådgive vedr. vores fælles kloaksystem og meget mere. Herudover fik hver husstand i

Rørløkken tilsendt medlemsbladet MIT HUS, som var et informativt og alsidigt blad, som udkom

4 gange om året.

Herudover oplyste formanden, at fastelavn atter i år var blevet afholdt på legepladsen ved de

ulige numre med stor deltagelse af både børn og voksne, og at alle havde været glade for arrangementet.

Formanden fortsatte med at oplyse, at bestyrelsen forventede at iværksætte en stikprøve undersøgelse

af vores fælles kloaksystem. Herudover var det planen at forskønne vores fællesarealer,

således at der blev plantet små buske med gule blomster ved endegavlene, og de fælles

fortove skulle desuden renses for ukrudt.

Til sidst takkede formanden alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de

havde udført i 2011.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til bestyrelsens beretning, og

da der ikke var nogle bemærkninger, blev denne herefter godkendt med samtlige stemmer.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Marianne Hartwich oplyste, at regnskabet for 2011 viste et overskud på godt 51.300

kr., og det var godt 77.300 kr. bedre end budgettets underskud på 26.000 kr.

Kassereren fortsatte med at oplyse, at indtægterne blev som budgetteret, dog fik foreningen et

gebyr fra en ejendomsmægler, som solgte et af husene. Så regnskabets afvigelse i forhold til

budgettet var på udgiftssiden, og den største besparelse lå på udgifterne til fællesarealerne.

Udgifterne til vedligeholdelsen var godt 17.500 kr. mindre end budgetteret, og årsagen var, at

vores gartnerfirma Bomin ikke sendte faktura på det arbejde, som han udførte i 2011, for som

han oplyste, var det service denne gang. Græsslåningen var desuden knap 8.000 kr. mindre

end budgetteret. Herudover havde vi næsten ingen vinter i slutningen af 2011, så her blev sparet

knap 23.000 kr. i forhold til budgettet. Altså en samlet besparelse på godt 48.400 kr. på fællesarealerne.

Kassereren oplyste desuden, at der ikke havde været vedligeholdelse af legeredskaberne i

2011, hvilket gav en besparelse på 5.000 kr. i forhold til budgettet. Undersøgelsen af grundejerforeningens

fælles kloaksystem blev endvidere udskudt til 2012.

2


Herudover oplyste kassereren, at da bestyrelsen havde undersøgt priser på forsikringer, som

skulle dække grundejerforeningens behov, besluttede de at indmelde foreningen i Parcelhusejernes

Landsforening, for her var der større dækning. Prisen herfor var lidt højere. Indmeldingen

skete i 4. kvartal af 2011, og da budgettet dækkede hele året, var der en besparelse der.

Samlet gav dette en besparelse på godt 23.700 kr. på de øvrige udgifter i forhold til budgettet.

Til sidst oplyste kassereren, at kapitalkontoen herefter udgjorde godt 94.150 kr. den 31/12

2011.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde spørgsmål til regnskabet for 2011, og da

der ikke var nogle bemærkninger, blev dette herefter godkendt med samtlige stemmer.

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen til budget for 2012 – herunder fastsættelse af kontingent

Kasserer Marianne Hartwich oplyste, at budgetforslaget for 2012 viste et underskud på 61.100

kr., og herefter ville kapitalkontoen udgøre godt 33.000 kr. ultimo 2012, og at der i budgettet var

foreslået et uforandret kontingent på 850 kr. pr. kvartal for hver husstand.

Kassereren oplyste endvidere, at renovering og vedligeholdelse af fællesarealerne var budgetteret

til 40.000 kr., for bestyrelsen havde, udover den almindelige vedligeholdelse, planer om at

plante små buske ved endegavlene samt rense alle de fælles fortove for ukrudt.

Herudover ville udgiften til grundpakken fra YouSee stige med 5,6%, således at prisen udgjorde

189,48 kr. pr. måned pr. hus, så der forelå stadig en rabat på ca. 9,50 kr. i forhold til YouSee’s

nye kunder.

Kassereren fortsatte med at oplyse, at der var budgetteret med 20.000 kr. til en ekstern rådgivning

vedr. stikprøvekontrol af det fælles kloaksystem, og her kunne medlemskabet af Parcelhusejernes

Landsforsikring blive gavnligt, for de havde en aftale med et konsulentfirma vedr.

dette og meget andet. De øvrige udgifter fulgte nogenlunde budgettet for 2011.

Kassereren afsluttede med at opfordre alle til at tilmelde sig betalingsservice ved betaling af

kontingentet, og hun oplyste, at der nu var 92 beboere, som var tilmeldt.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var spørgsmål til det foreslåede budget for

2012, og da der ikke var nogle bemærkninger, blev forslaget godkendt med samtlige stemmer,

og dirigenten konstaterede samtidig, at kontingentet blev uforandret 850 kr. pr. kvartal.

Ad 5. Forslag fra medlemmerne

Dirigenten oplyste, at der var kommet 2 rettidige forslag fra medlemmerne, og at det første var

kommet fra Hanne Koch R71:

I forbindelse med at man fra bestyrelsens side vil give bebyggelsen et facelift i form af

rensning af fortove for ukrudt samt renovering af beplantning ved flere gavle, ville det tillige

forbedre indtrykket af bebyggelsen, hvis man udførte en rensning af de gavle, som er blevet

sorte og røde af alger grundet mange års skygge fra beplantning.

Mit forslag er, at det er en opgave, der udføres i forbindelse med nyplantning og for grundejerforeningens

regning, da algevæksten først er kommet tydeligt til syne og har skæmmet

bebyggelsen efter fjernelse af buske.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde bemærkninger hertil, og efter at have

konstateret, at det var der ikke, så enedes forsamlingen om en skriftlig afstemning af forslaget.

3


Resultatet heraf blev 20 nej-stemmer, 16 ja-stemmer, 1 ugyldig og 3 blanke stemmer. Dirigenten

konstaterede herefter, at forslaget var blevet nedstemt.

Det andet rettidige forslag var kommet fra Jørgen Johansen R90:

Jeg vil gerne foreslå, at der anlægges 1 eller 2 petanquebaner, der hver måler 3x12 meter.

Dette vil kun kræve, at der graves ca. 15 cm græs, hvor der lægges grus, banen kan markeres

med reb eller snor. Jeg mener, at udgiften er begrænset, og da vi har et overskud på

51.000 kr. og har etableret og betalt nogle dejlige og lovlige legepladser, ville det være rart,

at der var muligheder, som både børn og voksne kunne få glæde af. Vi har masser af grønne

områder, hvor de kan etableres, jeg foreslår bl.a. området ved legepladsen ved de ulige

numre helt op mod hovedrørløkken, men der ville også være muligheder for andre steder.

Jeg håber, at generalforsamlingen vil tage godt imod forslaget.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om de havde bemærkninger til dette forslag, og Susanne

Creutzberg R75 oplyste, at hun syntes, det var hyggeligt, at der var liv på legepladsen

ved de ulige numre og henviste samtidig til den omdelte skrivelse:

Vi vil ikke anbefale forslaget vedtaget, og vil i det efterfølgende begrunde denne holdning.

Vores huse er beliggende ved legepladsen ved de ulige numre. Området benyttes af foreningens

børn, daginstitutioner, dagplejemødre, gumnasieelever og børnefamilier, som

kommer kørende i bil eller på cykel. De slår sig ned og hygger sig med madpakke, boldspil

osv. Vi har desuden fornøjelse af knallertkørsel på fortovet ved legepladsen. De nye boliger

på Cirkusgrunden har også tiltrukket nye brugere af vores områder.

Vi er jævnligt i dialog med brugerne af området, for at sikre, at de alle er medvirkende til at

passe på tingene.

Især i forårs- og sommerperioden er der øget aktivitet, til solen går ned. Det er således et

vilkår, som er forbeholdt de enkelte grundejere, som bor omkring fællesarealerne.

Vi ser ingen grund til at lave investeringer, som øger mængden af belastning på fællesarealerne.

Det er belastninger som slitage, øget skrald og støj.

Grundejerforeningens bestyrelse forvalter foreningens penge på en meget kompetent måde,

og det er trygt og godt med et overskud på budgettet.

Vi håber at finde forståelse for vores argumenter og vil anbefale, at petanque interesserede

vil benytte sig af de faciliteter, som findes andre steder i kommunen, eksempelvis gennem

en petanque klub.

Der opstod herefter en livlig debat omkring petanque baner. En beboer oplyste, at der kun var

300 meter op til de nærmeste petanque baner. En anden at disse baner skulle vedligeholdes,

for ellers groede de til med ukrudt. Nogle mente, at forslaget var to-delt, således at man først

skulle stemme om, der var tilslutning til forslaget, og herefter om hvor banerne skulle ligge. Andre

sagde, at der kunne nedsættes et udvalg, som kunne beslutte placeringen.

Dirigenten skar igennem og foreslog en skriftlig afstemning om der overhovedet var tilslutning

til, at foreningen fik en petanque bane. Resultatet heraf blev 22 nej-stemmer, 18 ja-stemmer og

1 blank stemme. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var blevet nedstemt.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder valg af formand

Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

4


Marianne Hartwich R15 og

Thomas Madsen R36, som begge var villige til valg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorefter Marianne Hartwich og Thomas

Madsen blev genvalgt med samtlige stemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Dirigenten konstaterede ligeledes, at bestyrelsen ønskede, at Finn Nørregaard fortsatte som

formand for bestyrelsen, hvilket forsamlingen godkendte med samtlige stemmer.

Ad 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at følgende suppleant til bestyrelsen var på valg:

Morten Brønnum-Carlsen R16, som var villig til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorefter Morten Brønnum-Carlsen blev

genvalgt med samtlige stemmer til suppleant til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Dirigenten oplyste, at følgende revisorer og revisorsuppleant var på valg:

Kirsten Holkenfeldt R39,

Jørgen Johansen R90 og

Erik Petersen R77, som alle var villige til genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, hvorefter Kirsten Holkenfeldt og Jørgen

Johansen blev genvalgt som revisorer og Erik Petersen som revisorsuppleant med samtlige

stemmer for en 1-årig periode.

Ad 9. Eventuelt

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var noget, der skulle behandles under dette punkt, og

gjorde samtidigt opmærksom på, at der ikke kunne stilles forslag til afstemning.

Erling Mortensen R41 spurgte bestyrelsen, om Herlev Kommune havde planer om at afgive

vejene, således at de ville blive private for grundejerforeningen. Formand Finn Nørregaard oplyste,

at det ikke havde været den forrige borgmesters plan, men man kunne aldrig vide, hvad

den nye borgmester mente om dette.

Susanne Creutzberg R75 var bekymret over den tomme sandkasse på legepladsen ved de ulige

numre, den var både høj og farlig og blev brugt til skrald. Bestyrelsesmedlem Thomas Madsen

sagde, at de ville se på dette.

Erik Petersen R77 spurgte, om man ikke kunne opstille skilt med teksten: Privat område. Bestyrelsesmedlem

Thomas Hartwich svarede, at det tidligere var blevet undersøgt hos kommunen,

og svaret havde været, at det skulle grundejerforeningen selv betale, og at det ville koste 25-

30.000 kr., så dette havde bestyrelsen ikke planer om.

Jørgen Johansen R90 oplyste, at asfalten foran hans indkørsel smuldrede, og at han havde

henvendt sig til kommunen, men de havde ikke tid på nuværende tidspunkt. Andre beboere

oplyste hertil, at de havde fået kommunen til at komme og repareret dette hurtigt.

5


Per Højbjerg Jeppesen R 104, som bor ud til stien mellem Rørløkken og Vingetoften, udtrykte

irritation over, at hans genbo i Vingetoften havde en ringklokke på lågen ud til stien. Børn rendte

ud og ind af lågen, så det ringede konstant. Bestyrelsen foreslog, at han henvendte sig til beboeren

og gjorde opmærksom på problemet.

En beboer påpegede, at den gamle låge ud til stien ved legepladsen ved de lige numre ikke

kunne lukke, og spurgte bestyrelsen, om man ikke kunne isætte en ny låge med fjeder på, så

den lukkede automatisk. Bestyrelsen lovede at se på dette.

Herudover kom der en bemærkning om, det var muligt, at generalforsamlingen kunne starte

enten tidligere eller senere end kl. 19.00 af hensyn til de familier, som skulle lægge børn i seng.

Efter disse indlæg konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og han gav ordet til

formanden, som takkede både dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10.

Som dirigent:

Jørgen Johansen

Finn Nørregaard Anders Mouritsen Marianne Hartwich

Thomas Hartwich Thomas Madsen Mia Staal

Morten Brønnum-Carlsen

6

More magazines by this user
Similar magazines