Mandag Morgen Forebyggelsespolitiks arbejde Endeligt skema ...

mandagmorgen.com

Mandag Morgen Forebyggelsespolitiks arbejde Endeligt skema ...

Mandag Morgen

Forebyggelsespolitiks arbejde

Endeligt skema

DK2011-1056

PEHA

Document1

Last printed: 4/17/2012 2:17:00 PM

Tekst

Denne undersøgelse gennemføres for TrygFonden og Mandag Morgen af YouGov.

Batteri enkeltsvar

Sp. 1 Bør det offentlige efter din mening bruge færre penge, bruge det samme eller bruge flere penge på

følgende opgaver?

1. At uddanne børn og unge

2. At bygge nye veje og broer

3. At fremme sundhed blandt borgerne

4. At forebygge terrorangreb

5. At mindske udledningen af CO2

6. At forebygge livsstilssygdomme blandt borgerne

7. At støtte forskning

8. At forebygge sociale problemer

Skala:

1. Bruge meget færre penge

2. Bruge lidt færre penge

3. Bruge det samme som nu

4. Bruge lidt flere penge

5. Bruge mange flere penge

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 2 Bør kommunerne i Danmark efter din mening bruge færre penge, bruge det samme eller bruge flere

penge på følgende opgaver?

1. At få arbejdsløse i arbejde

2. At drive kulturtilbud som biblioteker og lignende

3. At sørge for hjælp til ældre

4. At vedligeholde veje, kloakker og lignende

5. At fremme sundhed blandt borgerne

6. At drive folkeskoler

7. At hjælpe socialt udsatte borgere som f.eks. børn fra familier med problemer

8. At drive daginstitutioner og lignende

9. At forebygge livsstilssygdomme blandt borgerne

10. At udvikle det lokale erhvervsliv

11. At integrere flygtninge og indvandrere

Skala:

1. Bruge meget færre penge

2. Bruge lidt færre penge

3. Bruge det samme som nu

4. Bruge lidt flere penge

5. Bruge mange flere penge

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

1


6. Ved ikke

Flersvar

Sp. 3 Hvorfra får du din viden om, hvad der er sundt og usundt? (Sæt gerne flere krydser)

1. Internettet

2. Ugeblade og magasiner

3. Aviser

4. TV

5. Reklamer

6. Bøger

7. Radio

8. Sociale medier som facebook, twitter og lignende

9. Venner og bekendte

10. Familie

11. Fitnessinstruktører, sportstrænere og lignende

12. Min læge

13. Apoteket

14. Butikker

15. Egne erfaringer

16. Ingen steder – jeg interesserer mig ikke for, hvad der er sundt og usundt

17. Andet

18. Ved ikke

Enkeltsvar

Sp. 4 Mener du, at staten går for vidt, passende eller ikke vidt nok med indførelse af rygeforbud?

1. Alt for vidt

2. Lidt for vidt

3. Passende

4. Ikke vidt nok

5. Slet ikke vidt nok

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 5 Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar?

1. At skaffe arbejde til dem, der ønsker et arbejde

2. At sørge for behandling af sygdom

3. At betale for tandlægebehandling

4. At sikre pension til de ældre

5. At fremme sund livsførelse

6. At forebygge smitsomme sygdomme

7. At forebygge sygdomme som hjerte/kar sygdomme, kræft og diabetes

8. At sikre arbejdsløshedsunderstøttelse ved ledighed

9. At sørge for tilbud om rygeafvænning

10. At sørge for behandlingstilbud til mennesker, der er afhængige af alkohol

11. At sørge for behandlingstilbud til mennesker, der er svært overvægtige

Skala:

1. Helt uenig

2. Delvist uenig

3. Hverken enig eller uenig

4. Delvist enig

5. Helt enig

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

2


Sp. 6 Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis?

1. Spise sundt

2. Undgå rygning

3. Dyrke motion

4. Undgå for meget alkohol

5. Undgå at tage på i vægt

6. Undgå stress

7. Have et godt familieliv

8. Have gode venner

9. Have en god balance mellem arbejde og privatliv

10. Nyde livet, også selv om det ind imellem er usundt

11. Få tilstrækkeligt med søvn

12. Bevæge sig i det daglige

Skala:

1. 0 – Overhovedet ingen betydning

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5 – Hverken/eller

7. 6

8. 7

9. 8

10. 9

11. 10 – Overordentlig stor betydning

12. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 7 Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve ”det gode

liv”?

1. Fysisk sundhed

2. Mental sundhed

3. Et liv uden stress

4. At man har et godt familieliv

5. At man har gode venner

6. At man har en god balance mellem arbejde og privatliv

7. At man nyder livet, også selv om det ind imellem er usundt

8. At man ikke mangler penge

9. At man er glad for sit arbejde

10. At man har gode kolleger på arbejdet

Skala:

1. 0 – Overhovedet ingen betydning

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5 – Hverken/eller

7. 6

8. 7

9. 8

10. 9

11. 10 – Overordentlig stor betydning

12. Ved ikke

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

3


Enkeltsvar

Sp. 8 Forestil dig en dialog mellem 2 personer – A og B.

Hvilken af de følgende 2 personer er du mest enig med? Du behøver altså ikke at være helt enig med nogle

af parterne, men blot svare på hvem du alt i alt er mest enig med:

1. A siger: Alle borgere bestemmer selv, om de vil leve sundt eller ej. Det er vildledende at tale om, at

det er ”samfundets skyld”

2. B siger: Borgerne har forskellige ressourcer og forudsætninger, så de bestemmer reelt ikke så

meget selv. Det er vildledende at tale om, at det bare er ”den enkeltes ansvar”

3. Ikke enig med nogen af parterne

4. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 9 Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige

voksne i dag?

1. At dagligdagen er fyldt med stillesiddende aktiviteter

2. At dagligdagen er fyldt med billig usund mad

3. At vi mangler bedre muligheder for at bevæge os i dagligdagen

4. At mange ikke har råd til at købe sund mad

5. At mange ved for lidt om, hvad der er sundt og usundt

6. At folk har for lidt tid til at dyrke motion

7. At det offentlige ikke har grebet ind i tide

8. At mange ikke lærer at leve sundt i barndommen

9. At mange har en slap selvdisciplin

10. At mange i dag spiser deres måltider alene

Skala:

1. 0 – Overhovedet ingen betydning

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5 – Hverken/eller

7. 6

8. 7

9. 8

10. 9

11. 10 – Overordentlig stor betydning

12. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 10 Det diskuteres, hvad der er årsagen til, at nogle samfundsgrupper har dårligere helbred end andre.

Hvor stor betydning mener du personligt, at følgende faktorer har?

1. De har dårlige sociale levevilkår

2. Det er dyrt at leve sundt

3. De mangler viden om, hvad der er sundt og usundt

4. De har mindre selvdisciplin

5. De er genetisk disponerede

6. Det offentlige gør ikke nok for at hjælpe dem med deres sundhed

7. De har et fysisk eller psykisk hårdt arbejde

8. De vælger selv at leve usundt

9. De har et svagt socialt netværk

10. De er simpelthen uheldige

11. De har dårlige økonomiske vilkår

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

4


12. De mangler overskud i hverdagen

Skala:

1. Ingen betydning

2. Begrænset betydning

3. En vis betydning

4. Stor betydning

5. Meget stor betydning

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

1. Det er rimeligt, at sygehusene stiller krav om rygestop som betingelse for at behandle storrygere for

de sygdomme, som rygningen har forårsaget

2. Det offentlige skal tage et større ansvar for at sikre sunde rammer, der gør de sunde valg nemmere

og billigere

3. Der er alt for lidt tolerance over for folk, der er overvægtige

4. Borgerne har krav på hjælp fra det offentlige til at leve et sundt liv

5. Det er fortrinsvist den enkeltes ansvar at leve et sundt liv

6. Hvis samfundet ikke griber ind nu, så vil der blive mange flere overvægtige i fremtiden

7. Det offentlige blander sig i dag for meget i, om folk lever sundt eller usundt

8. Folk, der lever usundt, belaster samfundet økonomisk

Skala:

1. Helt uenig

2. Delvis uenig

3. Hverken enig eller uenig

4. Delvis enig

5. Helt enig

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 12 Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et sundt liv?

1. Det enkelte menneske selv

2. Familien

3. Institutioner og skoler

4. Stat og kommune

5. Fødevareproducenterne

6. Dagligvarehandelen

7. Arbejdspladsen

8. Fagforeningerne

9. Den enkeltes venner

10. Den enkeltes kolleger

11. Den praktiserende læge

Skala:

1. 0 – Overhovedet intet ansvar

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5 – Hverken/eller

7. 6

8. 7

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

5


9. 8

10. 9

11. 10 – Overordentlig stort ansvar

12. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 13 Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge

sygdomme som hjerte/kar sygdomme, diabetes og kræft?

Skala:

1. Informationskampagner om, hvad der er sundt og usundt

2. Regler om, hvor man ikke må ryge

3. Skatter og afgifter (f.eks. afgifter på usunde varer, momsfritagelse for sunde varer)

4. Arbejdspladsers motionstilbud til medarbejderne

5. Øget udbud af sunde varer i dagligvarebutikkerne

6. Arbejdspladsers tilbud om sund kost i kantinen

7. Flere sportshaller

8. Trapper i stedet for elevatorer i bygninger

9. Flere cykelstier

10. Begrænsning af bilkørsel i byerne

11. Flere grønne områder i byerne

12. Regelmæssige helbredssamtaler hos den praktiserende læge

13. Et grundigt livsstilscheck af alle, der kommer på sygehus

14. Tilbud om rygestopkurser på arbejdspladsen

1. 0 – Overhovedet ingen virkning

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5 – Hverken/eller

7. 6

8. 7

9. 8

10. 9

11. 10 – Overordentlig stor virkning

12. Ved ikke

Enkeltsvar

Sp. 14 Forestil dig en dialog mellem 2 personer – A og B.

Hvilken af de følgende 2 personer er du mest enig med? Du behøver altså ikke at være helt enig med nogle

af parterne, men blot svare på hvem du alt i alt er mest enig med.

1. A siger: Folk ved selv, hvad der er bedst for dem. Offentlige indgreb ender let i formynderi

2. B siger: Mange mennesker fører en livsstil, som de senere i livet fortryder. Derfor er det i orden, at

det offentlige griber ind

3. Ikke enig med nogen af parterne

4. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 15 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

1. Jeg synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt

2. Folk går generelt for meget op i at leve sundt

3. Jeg kan ikke lade være med at se lidt ned på overvægtige mennesker

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

6


4. I virkeligheden ved læger og forskere meget lidt om, hvad der er sund og usund livsstil

5. Samfundet favoriserer folk, der er slanke og sunde

6. Det er svært at leve sundt, hvis ens familie og omgangskreds lever usundt

7. Sundhed fylder generelt for meget i den offentlige debat

8. Hvis det offentlige bruger penge på at få folk til at leve sundere, kan vi på lang sigt spare mange

penge på at behandle sygdomme

9. Samfundet er præget af sundhedshysteri

10. Jeg hører tit modstridende anbefalinger om, hvad der er sundt og usundt

Skala:

1. Helt uenig

2. Delvis uenig

3. Hverken enig eller uenig

4. Delvis enig

5. Helt enig

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 16 Ville du opfordre…

1. Et medlem af din nærmeste familie, der ikke bevæger sig nok, til at motionere?

2. Et medlem af din nærmeste familie, som har usunde madvaner, til at spise sundere?

3. Et medlem af din nærmeste familie, der ryger, til at holde op med at ryge?

4. Et medlem af din nærmeste familie, der nogle gange drikker lidt for meget, til at holde sig inden for

Sundhedsstyrelsens anbefalinger?

5. En nær ven, der ikke bevæger sig nok, til at motionere?

6. En nær ven, som har usunde madvaner, til at spise sundere?

7. En nær ven, der ryger, til at holde op med at ryge?

8. En nær ven, der nogle gange drikker lidt for meget, til at holde sig inden for Sundhedsstyrelsens

anbefalinger?

9. En nær kollega, der ikke bevæger sig nok, til at motionere?

10. En nær kollega, som har usunde madvaner, til at spise sundere?

11. En nær kollega, der ryger, til at holde op med at ryge?

12. En nær kollega, der nogle gange drikker lidt for meget, til at holde sig inden for Sundhedsstyrelsens

anbefalinger?

Skala:

1. Nej, helt sikkert ikke

2. Nej, sandsynligvis ikke

3. Ja, sandsynligvis

4. Ja, helt sikkert

5. Ved ikke

6. Ønsker ikke at svare

Batteri enkeltsvar

Sp. 17 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

1. Jeg ville spise et stykke kage, hvis jeg havde lyst, selvom jeg var ude med en ven, som var på

slankekur

2. Jeg ville gerne gå eller løbe en tur med en ven, hvis vedkommende forsøgte at dyrke mere motion

3. Jeg ville undlade at servere alkohol til maden, hvis en af gæsterne var i behandling for

alkoholmisbrug

4. Jeg ville undlade at servere alkohol til maden, hvis en af gæsterne forsøgte at skære lidt ned på sit

alkoholforbrug

5. Jeg ville sørge for kun at servere sund mad, hvis en af mine gæster var på slankekur

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

7


6. Jeg ville opfordre en ven til ikke at selskabsryge, hvis vedkommende havde besluttet at stoppe med

at ryge

Skala:

1. Helt uenig

2. Delvis uenig

3. Hverken enig eller uenig

4. Delvis enig

5. Helt enig

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 18 Hvor acceptabel eller uacceptabel er følgende situationer?

1. Den praktiserende læge opfordrer patienter, der ryger, til at holde op med at ryge

2. Den praktiserende læge opfordrer patienter, der er overvægtige, til at dyrke motion

3. Den praktiserende læge opfordrer patienter, der har et stort alkoholforbrug – men ikke et misbrug –

til at drikke mindre

4. Sagsbehandleren i et jobcenter opfordrer ledige, der ryger, til at holde op med at ryge

5. Sagsbehandleren i et jobcenter opfordrer ledige, der er overvægtige, til at dyrke motion

6. Sagsbehandleren i et jobcenter opfordrer ledige, der har et stort alkoholforbrug – men ikke et

misbrug – til at drikke mindre

7. Folkeskolelæreren opfordrer forældre til børn, der ryger, til at få børnene til at holde op med at ryge

8. Folkeskolelæreren opfordrer forældre til børn, der er overvægtige, til at få børnene til at dyrke motion

9. Social- og sundhedsassistenten opfordrer ældre, der ryger, til at holde op med at ryge

10. Social- og sundhedsassistenten opfordrer ældre, der er overvægtige, til at dyrke motion

11. Social- og sundhedsassistenten opfordrer ældre, der har et stort alkoholforbrug – men ikke et

misbrug – til at drikke mindre

Skala

1. Helt uacceptabel

2. Overvejende uacceptabel

3. Overvejende acceptabel

4. Helt acceptabel

5. Ved ikke

Batteri Enkeltsvar

Sp. 20 Ville det være acceptabelt eller uacceptabelt, hvis en af dine venner foreslog dig at:

1. Spise sundere?

2. Holde op med at ryge?

3. Dyrke mere motion?

4. Drikke mindre alkohol?

5. Lade være med at gå i solarium?

Skala

1. Helt uacceptabelt

2. Overvejende uacceptabelt

3. Overvejende acceptabelt

4. Helt acceptabelt

5. Ved ikke

6. Ikke relevant for mig

Batteri Enkeltsvar

Sp. 21 Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag?

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

8


1. Tillade tv-reklamer for cigaretter og tobak

2. Tillade tv-reklamer for alkohol

3. Lade det være op til den enkelte restaurant eller det enkelte værtshus, om man vil tillade rygning

eller ej

4. Sætte aldersgrænsen på salg af cigaretter ned til 15 år

5. Sætte aldersgrænsen for salg af alkohol ned til 15 år

6. Sænke afgifterne på alkohol

7. Sænke afgifterne på cigaretter

8. Tillade alle offentligt ansatte at ryge på deres arbejde

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 22A Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag til at fremme en sund livsstil blandt børn og

unge?

1. Indføre bilfri zoner tæt på skoler for at motivere forældrene til at cykle eller gå med børnene til skole

2. Indføre hårdere straffe til værtshusejere, der lader personer under 18 år købe alkohol

3. Tilbyde gratis, sund mad i folkeskolen

4. Indføre daglige idrætstimer i folkeskolen

5. Forbyde alkoholprodukter, der henvender sig til unge (alkoholsodavand som Barcardi Breezer,

alkoholslik som Gajol-shot etc.)

6. Forbyde al rygning både ude og inde for både lærere og elever i folkeskoler, gymnasier, tekniske

skoler og lignende

7. Indføre mere undervisning i ernæring og sund madlavning i skolen

8. Tilbyde rygestopprogrammer målrettet børn og unge i alle kommuner

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 22B Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag til at fremme en sund livsstil blandt børn og

unge?

1. Forbyde reklamer for usunde snacks, slik og sodavand

2. Fjerne muligheden for at forlade skolen i pauserne, så eleverne tvinges til at spise på skolen

3. Forlange, at skolebørn er ude i frikvartererne

4. Forbyde salg af alkohol i forbindelse med sportsarrangementer

5. Genindføre et årligt sundhedstjek hos skolesundhedsplejersken

6. Forbyde al rygning hjemme hos dagplejemødre

7. Sætte grænsen for salg af alkoholvarer op til 18 år

8. Forbyde salg af alkohol på uddannelsesinstitutioner

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

9


4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 23 Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag til at få voksne til at bevæge sig noget mere?

1. Anlægge flere cykelstier

2. Anlægge flere parker og grønne områder

3. Indføre gratis medlemskab til idrætsforeninger

4. Anlægge bilfri bykerner

5. Indføre et ekstra skattefradrag for normalvægtige borgere

6. Begrænse rulletrapper og flytte elevatorer om bagerst i bygningerne

7. Gennemføre restriktioner på bilkørsel over korte afstande

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 24 Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag til generelt at få danskerne til at spise sundere?

1. Øge afgiften på sukker og sukkerholdige varer

2. Indføre differentieret moms, så sunde fødevarer bliver billigere, og usunde fødevarer bliver dyrere

3. Stille krav om sund mad i kantinerne på arbejdspladsen

4. Indføre obligatorisk sundhedsmærkning af samtlige fødevarer

5. Sende overvægtige borgere nederst på ventelisten til behandling i sundhedsvæsenet

6. Indføre mulighed for at få en henvisning fra lægen til en diætist (kostvejledning)

7. Stille krav om, at dagligvarebutikker indrettes anderledes, så der f.eks. ikke står slik ved kassen

8. Forbyde mængderabatter på sukkerprodukter, kiks og kager

9. Indføre personlig vægtafgift, så man betaler sundhedsskat, hvis man er overvægtig

10. Stille krav om, at der ikke må serveres usund mad i idrætshaller

11. Indføre en grænse for, hvor mange fastfoodbutikker og -restauranter, der må ligge i et område

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 25 Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag til at begrænse danskernes generelle

alkoholindtag?

1. Begrænse antallet af alkohol-/værtshusbevillinger

2. Indføre en særligt lav promillegrænse for bilister under 25 år

3. Øge afgiften på alkohol

4. Indføre en promillegrænse på 0, så man slet ikke må have drukket alkohol, hvis man skal køre bil

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

10


5. Begrænse tilgængeligheden af alkohol via oprettelsen af en form for ’systembolag’ efter svensk

forbillede

6. Indføre forbud mod reklamer for alkohol i alle medier

7. Sende alkoholikere nederst på ventelisten til behandling i sundhedsvæsenet

8. Indføre strammere ”lukkelov” for salg af alkohol som i Norge

9. Indrette dagligvarebutikkerne anderledes, så produkter med alkohol ikke står fremme

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 26 Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag til at begrænse danskernes tobaksrygning?

1. Øge afgiften på tobaksvarer

2. Forbyde salg af tobak efter kl. 18

3. Fjerne cigaretter fra supermarkederne for at mindske tilgængeligheden

4. Forbyde rygning totalt – dog med mulighed for at købe tobak på recept på apoteket, hvis man

allerede er afhængig

5. Forbyde røg på steder, hvor mange mennesker er samlet, f.eks. på stadion og gågader

6. Indføre regler om, at folk, der arbejder med mennesker, ikke må ryge i arbejdstiden, f.eks. læger,

sygeplejersker, pædagoger og undervisere

7. Forbyde salg af tobak alle andre steder end særlige tobaksbutikker med licens

8. Forbyde al rygning på restauranter, værtshuse og lignende uanset størrelse

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 27 Hvor godt eller dårligt synes du om følgende forslag til at fremme en sund levevis blandt borgerne?

1. Årlig indkaldelse til sundhedstjek hos lægen

2. Krav om, at skoler og institutioner skal udforme sundhedspolitikker

3. Chefen skal modtage lønbonus ved faldende sygefravær blandt de ansatte på en arbejdsplads

4. Krav om, at man ved alle lovforslag vurderer sundhedskonsekvenserne, ligesom der i dag er

krav om vurdering af miljøkonsekvenser

5. Unge under 18 år bør forbydes adgang til solarier

6. Ansatte får en lønbonus, hvis de har mindre end 5 sygedage om året

7. Kommunerne skal kunne sende overvægtige arbejdsløse til fitness eller motion som led i deres

aktivering

8. Etablere sundhedshotlines, som borgerne kan ringe til og få hjælp til at leve sundt

9. Kommunerne skal tilbyde ældre gratis motion

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

11


6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 28 Hvor godt eller dårligt synes du om følgende utraditionelle forslag?

1. Indføre krav om, at cigaretter kun må sælges i kartonpakninger med mindst 10 pakker cigaretter for

at forhindre impulskøb

2. Tallerkener i kantiner gøres mindre, så folk automatisk spiser lidt mindre

3. Det bør være muligt for den enkelte at få sat en spærre på ens dankort, så man efter eget valg ikke

kan købe f.eks. tobak eller alkohol

4. Brødproducenter og detailhandel indgår en frivillig aftale om at tilsætte fuldkornsmel i alle

brødprodukter

5. Myndighederne indgår en aftale med fødevareindustrien om at tilsætte mindre sukker i sodavand

6. Der indrettes afsætningspladser, hvor forældre i bil kan aflevere børnene i en vis afstand fra skolen,

så børnene cykler eller går det sidste stykke

Skala:

1. Meget dårligt forslag

2. Ret dårligt forslag

3. Hverken godt eller dårligt forslag

4. Ret godt forslag

5. Meget godt forslag

6. Ved ikke

Enkeltsvar

Sp. 30 Hvor sundt eller usundt tror du generelt, at den danske befolkning lever i forhold til de andre nordiske

lande?

1. Meget mindre sundt end de andre nordiske lande

2. Lidt mindre sundt end de andre nordiske lande

3. Hverken mere eller mindre sundt end de andre nordiske lande

4. Lidt mere sundt end de andre nordiske lande

5. Meget mere sundt end de andre nordiske lande

6. Ved ikke

Enkeltsvar

Sp. 31 Vil du alt i alt vurdere, at du lever mere eller mindre sundt end den danske befolkning generelt?

1. Meget mindre sundt end befolkningen generelt

2. Lidt mindre sundt end befolkningen generelt

3. Hverken mere eller mindre sundt end befolkningen generelt

4. Lidt mere sundt end befolkningen generelt

5. Meget mere sundt end befolkningen generelt

6. Ved ikke

7. Ønsker ikke at svare

Enkeltsvar – indsæt smiley

Sp. 32 Hvis du tænker på dine venner. Vil du så alt i alt vurdere, at dine venner lever mere eller mindre sundt

end befolkningen generelt?

1. Meget mindre sundt end befolkningen generelt

2. Lidt mindre sundt end befolkningen generelt

3. Hverken mere eller mindre sundt end befolkningen generelt

4. Lidt mere sundt end befolkningen generelt

5. Meget mere sundt end befolkningen generelt

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

12


6. Ved ikke

Tekst

Nu kommer der nogle spørgsmål om noget helt andet.

Batteri enkeltsvar

Sp. 33 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

1. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart

2. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i

strid med miljøinteresser

3. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag

4. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag

5. Indtægtsforskellene i det danske samfund er for store

6. Velfærden er gået for vidt – folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og

serviceydelser fra det offentlige

Skala:

1. Helt uenig

2. Delvis uenig

3. Hverken enig eller uenig

4. Delvis enig

5. Helt enig

6. Ved ikke

Enkeltsvar

Sp. 34 Nogle mener, at de selv kan bestemme præcist, hvordan deres liv udvikler sig, mens andre mener, at

deres egne handlinger ikke har indflydelse på, hvordan det går dem. Hvor stor eller lille indflydelse

oplever du, at du har på udviklingen i dit liv?

1. Overhovedet ingen indflydelse på udviklingen i mit liv

2. Nogen indflydelse på udviklingen i mit liv

3. Megen indflydelse på udviklingen i mit liv

4. Overordentlig megen indflydelse på udviklingen i mit liv

5. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 35 I hvilken grad bekymrer du dig i hverdagen om følgende forhold?

Skala:

1. Om du spiser sundt nok

2. Om du får nok motion

3. Din vægt

4. Dit alkoholforbrug

5. Risikoen for at blive syg

6. At blive afskediget fra dit arbejde

7. At komme ud for en trafikulykke

8. Risikoen for at et familiemedlem eller en person tæt på dig skulle blive syg

9. At blive stresset

10. At blive udsat for passiv rygning

1. Slet ikke

2. I mindre grad

3. I nogen grad

4. I høj grad

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

13


5. I meget høj grad

6. Ved ikke

Batteri enkeltsvar

Sp. 36 Hvor let eller svært har du ved følgende?

1. At gennemskue hvad der er sundt og usundt

2. At modstå fristelser til usunde ting

3. At få råd til at købe sunde fødevarer

4. At få tid i hverdagen til at være fysisk aktiv

5. At lade være med at drikke for meget til fester

6. At finde overskud til at være fysisk aktiv efter arbejde

Skala:

1. 0 – Meget svært

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5 – Hverken/eller

7. 6

8. 7

9. 8

10. 9

11. 10 – Meget let

12. Ved ikke

13. Ikke relevant for mig

Enkeltsvar

Sp. 37 Har du nære familiemedlemmer eller nære venner, som har fået konstateret en livsstilsrelateret

sygdom som eksempelvis rygerlunger (KOL), diabetes, kræft, hjerte/kar sygdomme eller lignende?

1. Ja

2. Nej

3. Ved ikke

Enkeltsvar

Sp. 38 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?

1. Dårligt

2. Mindre godt

3. Godt

4. Vældig godt

5. Fremragende

6. Ved ikke

Enkeltsvar

Sp. 39 Ryger du?

1. Nej, overhovedet ikke, og jeg har aldrig røget

2. Nej, overhovedet ikke, men jeg har røget tidligere og er holdt op

3. Ja, selskabsryger nu og da

4. Ja, 1-4 cigaretter eller tilsvarende dagligt

5. Ja, 5-9 cigaretter dagligt

6. Ja, 10-14 cigaretter dagligt

7. Ja, 15-19 cigaretter dagligt

8. Ja, 20 eller flere cigaretter dagligt

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

14


9. Ved ikke

10. Ønsker ikke at oplyse

Enkeltsvar

Sp. 40 Cirka hvor mange genstande drikker du typisk i løbet af en uge? (En almindelig 33 cl. øl med 4,6 %

alkohol indeholder cirka 1 genstand)

1. Drikker aldrig eller næsten aldrig alkohol

2. 1-4 genstande

3. 5-9 genstande

4. 10-14 genstande

5. 15-19 genstande

6. 20-29 genstande

7. 30 eller flere genstande

8. Ved ikke

9. Ønsker ikke at oplyse

Enkeltsvar

Sp. 41 Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske

aktivitet i fritiden?

1. Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen

2. Dyrker motionsidræt eller udfører tungt havearbejde eller lignende mindst 4 timer om ugen

3. Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer om ugen (medregn også

søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde)

4. Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse

5. Ved ikke

6. Ønsker ikke at svare

Batteri Enkeltsvar

Sp. 42 Har du et ønske om at…

1. Spise sundere?

2. Holde op med at ryge?

3. Nedsætte dit alkoholforbrug?

4. Være mere fysisk aktiv?

Skala:

1. Ja

2. Nej

3. Ved ikke

4. Ikke relevant for mig

5. Ønsker ikke at oplyse

PDL

[urban] Hvilket af følgende alternativer passer bedst på den by/det område, du er bosat i?

Hovedstadsområdet

Storby (over 100.000 indbyggere) – men ikke hovedstadsområdet

Bymæssig bebyggelse 50.000-100.000 indbyggere

Bymæssig bebyggelse 10.000-49.999 indbyggere

Bymæssig bebyggelse under 10.000 indbyggere

Udenfor bymæssig bebyggelse – landområde

PDL

[beskæftigelse i occupation] Angiv venligst din beskæftigelse. Hvis du er på barsel/orlov i dag beder vi dig

angive din tiden, inden du gik på barsel/orlov.

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

15


Er ikke erhvervsaktiv (pensioneret/efterløn)

Er ikke erhvervsaktiv (arbejdssøgende)

Hjemmegående

Studerende/lærling/elev

Funktionær

Faglært/ufaglært (ikke funktionær)

Selvstændig erhvervsdrivende

Andet

PDL

[education] Angiv venligst din højeste gennemførte uddannelse?

Grund-/folkeskole

Almengymnasial uddannelse (studentereksamen/HF)

Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX)

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort videregående uddannelse under 3 år

Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år

Lang videregående uddannelse 5 år eller mere

Forskeruddannelse (f.eks. PHD)

Ønsker ikke at oplyse

PDL

[household_income] Hvad er din husstands årlige bruttoindtægt (før skat)?

Mindre end 100.000 kr.

100.000 til 199.999 kr.

200.000 til 299.999 kr.

300.000 til 399.999 kr.

400.000 til 499.999 kr.

500.000 til 599.999 kr.

600.000 til 699.999 kr.

700.000 til 799.999 kr.

800.000 til 899.999 kr.

900.000 til 999.999 kr.

1.000.000 kr. eller mere

Ønsker ikke at oplyse

Ved ikke

PDL

[family_situation] Din familiesituation – hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din nuværende situation?

Jeg bor hjemme hos mine forældre (eller én af dem)

Jeg er single/enlig og har hjemmeboende børn

Jeg er single/enlig og har ingen hjemmeboende børn

Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har hjemmeboende børn

Jeg er samboende/gift/registreret partnerskab og har ingen hjemmeboende børn

Jeg bor i bofællesskab med hjemmeboende børn

Jeg bor i bofællesskab uden hjemmeboende børn

Andet

Enkeltsvar

Sp. 43 Når du ser tilbage på Folketingsvalget d. 15. september 2011, hvilket parti stemte du så på?

1. Socialdemokraterne

2. Radikale Venstre

3. Konservative Folkeparti

4. Socialistisk Folkeparti - SF

5. Kristendemokraterne

6. Dansk Folkeparti

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

16


7. Venstre

8. Enhedslisten

9. Liberal Alliance

10. Andet parti

11. Kandidat uden for partierne

12. Stemte ikke

13. Stemte blankt

14. Havde ikke stemmeret

15. Vil ikke svare

16. Ved ikke

Numerisk enkeltsvar

Sp. 44 Hvad er din højde i cm?

1. Noter venligst: ____

2. Ønsker ikke at oplyse

3. Ved ikke

Numerisk enkeltsvar

Sp. 45 Hvad er din vægt i kg?

1. Noter venligst: ____

2. Ønsker ikke at oplyse

3. Ved ikke

© 2012 YouGov A/S – Ryesgade 3 – DK-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@yougov.dk

Results may not be published without written authorisation from YouGov A/S

17

More magazines by this user
Similar magazines