velkommen i Dagplejen - Silkeborg Kommune

silkeborgkommune.dk

velkommen i Dagplejen - Silkeborg Kommune

velkommen i

Dagplejen

tilbage til indholdsfortegnelsern

1

gå til indholdsfortegnelsern


indhold

Hvad er dagpleje ? 3

Mål 4

Læreplaner 5

Start i dagpleje 6

Tavshedspligt 8

Ansættelse af dagplejer 8

Legestuegrupper 9

Tværfagligt samarbejde 10

Rygepolitik i dagplejen 10

Åbningstider i dagplejen 11

Ændring af bopæl og telefonnumre 11

Befordring af dagplejebørn 12

Forældrebestyrelsen 12

Sundhedsstyrelsens retningslinier 16

Dagplejers sygdom 17

Dagplejeres ferie 18

velkommen

Vi byder jer og jeres barn velkommen i Silkeborg Kommunale

Dagpleje. I denne pjece vil vi gerne fortælle lidt om dagplejen.

Dagplejen er normeret til 1320 børn og modtager fortrinsvis børn

i alderen 0-3 år. Børn over 3 år kan blive i dagplejen, indtil de får

tilbudt en børnehaveplads.

I dagplejehjemmet vil der maksimalt være 4 dagplejebørn og

eventuelt 1 gæstebarn.

Der er ansat ca. 370 dagplejere.

Hvad er dagpleje ?

Dagplejen er et lille overskueligt miljø, med tæt følelsesmæssig

tilknytning til én voksen. Det er den samme voksne, der varetager

barnets behov i løbet af dagen i et hjemligt miljø, hvilket er med

til, at give det lille barn en tryg og overskuelig dag i dagplejen.

I dagplejen er børnene med i den praktiske hverdag, og de deltager

aktivt i de mange gøremål og oplevelser, der er i et hjem.

Der arrangeres frokost, borde dækkes, der tændes lys, der leges,

danses, krammes, og børnene inddrages i dagplejerens familieliv.

Dagplejens styrke ligger i det hjemlige miljø og karakteriseres

ved omsorg.

Dagplejen har det nære, det tætte, det varme og trygge, hvilket

giver det enkelte barn en oplevelse af at være noget særligt.

3


mål

Dagplejens mission – hvad er vi her for ?

Dagplejen i Silkeborg er et pædagogisk udviklende pasningstilbud

til 0-3 årige børn i overensstemmelse med dagtilbudsloven

og Silkeborg Kommunes Sammenhængende Børne- og unge

politik. Dagplejen medvirker til at skabe sammenhæng både

fagligt og tværfagligt. Dagplejen skal skabe rammer, der fremmer

børns alsidige udvikling og trivsel baseret på principper vedtaget

af forældrebestyrelsen indenfor de mål og rammer, der er

fastlagt af byrådet i øvrigt.

Dagplejens vision – hvad vil vi ?

Vi vil med udgangspunkt i en relationel tænkning stræbe efter

at alle børn i dagplejen oplever livsglæde og et godt børneliv. Vi

vil arbejde hen imod at gøre dagplejen til en bæredygtig arbejdsplads

med trivsel og dialog.

Dagplejens værdier – hvad vil vi kendes på?

Livsglæden i en genkendelig og udfordrende dagpleje er kendetegn

på en anerkendende og inkluderende hverdagspraksis.

Dagplejeren kendes på nærvær og omsorg, og har ansvaret for

at relationerne er bæredygtige. I dagplejen skal børnene opleve

fællesskaber der er båret af forpligtende samvær,

demokrati, nysgerrighed, lyst til at lære samt anerkendelse.

Disse værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg

kan kendes

på beskrives nærmere i pjecen ”Det gode børneliv

i dagplejen”. Du kan finde den på Silkeborg Kommunes

hjemmeside under dagplejen.

læreplaner

I dagplejen ønsker vi at bidrage til at børns læring understøttes.

Den enkelte dagplejer støtter og udfordrer barnets læring. Det kan

være gennem leg, spontane oplevelser samt ved at dagplejeren

skaber og understøtter situationer, der giver børnene mulighed

for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Læring foregår i

processer, der både omfatter målsatte læringsforløb og spontane

aktiviteter styret af børnene selv.

4 5

tilbage til indholdsfortegnelsern


Start i dagpleje

Dit barn skal nu starte i dagpleje - et nyt kapitel i barnets liv

begynder. Ja, oftest det første møde med den store verden

uden for hjemmets trygge vægge.

Inden barnet starter i dagplejen afholdes et kontaktmøde,

hvor den pædagogiske leder vil deltage. Formålet med mødet

er først og fremmest, at både du/I og dit/jeres barn bliver

trygge ved det sted, barnet skal passes.

Og hvordan kan dagplejeren og forældre så bedst

lette overgangen ?

I dagplejen lægges vægt på en stille periode med få udadvendte

aktiviteter, hvor der er god tid til at lære det nye barn at kende.

Samtidig er det vigtigt at arbejde på at få den nye børnegruppe

til at fungere sammen. Vores mål er at gøre jer trygge som forældre

da vi ved, at det er afgørende for jeres barns trivsel.

Den pædagogiske leder vil kort efter barnets start i dagplejen

komme på et besøg i dagplejehjemmet. Måske er der behov for

en hjælpende hånd eller flere opfølgende besøg.

Som forældre er det vigtigt, at I spørger, hvis der er noget, I er i

tvivl om/undrer jer over. Kom endelig med gode råd, der kan lette

starten - I kender barnets rutiner og vaner bedst.

Langt de fleste børn falder hurtigt til i dagplejen. Det er trygt og

godt hver dag at blive afleveret til den samme voksne. Ligesom

det er overskueligt for et lille barn kun at skulle forholde sig til en

lille børnegruppe.

En ting, vi hvert år erfarer, er dog at det kan være svært at sige

farvel. Drøft det med dagplejeren og find i fællesskab ud af, hvad

der er bedst for barnet.

Det er svært, men naturligt for et barn at græde ved aflevering i

dagplejen. Hvis dit barn havde sprog ville det sige: ”Du skal vide,

at jeg helst vil være ved dig - så det er bare det, jeg vil fortælle dig”.

Her er det godt at sige til barnet: ”Jeg kan godt forstå, du er ked

af det, men jeg skal på arbejde”. Det viser, at du har forstået barnet

og ved, hvorfor det græder.

Det er helt normalt, at barnet reagerer med gråd og fortvivlelse,

når det afleveres i dagplejen de første gange. Det ved jo endnu ikke,

at far og mor kommer igen senere på dagen. Det er en erfaring,

barnet gør sig i løbet af de første uger.

6 7

tilbage til indholdsfortegnelsern


Hvis det er svært at sige farvel kan man hjælpe sit barn ved helt

konkret at markere, nu går far eller mor. Altså ikke noget med at

snige sig ud, når barnet ser ud til at være optaget af at lege. Barnet

skal vide, hvad der foregår - og når forældrene har sagt, at de går

- så skal de kysse, kramme, vinke og gå. Også selvom barnet

græder fortvivlet og gør alt for at holde på forældrene.

Det er de færreste børn, der aldrig falder til i dagplejehjemmet,

for

nogle børn kan det tage adskillige uger, nogle

få gange helt op til 2-3 måneder. Hav

tålmodighed. Som regel bliver de børn,

der har svært ved at falde til i dagplejehjemmet

senere svære at få med hjem.

Tavshedspligt

Dagplejeren har pligt til at tale med den

pædagogiske leder om alle forhold, der gør sig gældende vedrørende

barnets trivsel.

Dagplejeren samt personale, der arbejder på dagplejekontoret

har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnet og dets

forældres private forhold. Tavshedspligten gælder også efter barnet

er udmeldt af dagplejen, og ligeledes efter at dagplejerens

eller den pædagogiske leders arbejdsforhold er ophørt.

ansættelse af dagplejer

Ved ansættelsen lægger vi vægt på, at dagplejeren viser forståelse

for børns udvikling og behov samt er indstillet på samarbejde med

både forældre, andre dagplejere og dagplejens pædagogiske

personale. Det er også af stor betydning, at dagplejerens familie er

positiv indstillet til arbejdet som dagplejer. Røgfri hjem foretrækkes

Dagplejere får løbende tilbud om forskellige kurser, der dygtiggør

dem i deres dagligdag.

legestuegrupper

8 tilbage til indholdsfortegnelsern

Hver dagplejer er tilknyttet en legestuegruppe, hvor de har et

tæt samarbejde.

Dagplejerne i gruppen mødes i legestue mindst hver fjortende dag

i vinterhalvåret, hvor de tilrettelægger fællesaktiviteter.

Ligeledes mødes dagplejerne spontant enten for at lave små ture

sammen eller besøge hinanden.

Gennem dagplejernes samarbejde får børnene mulighed for at

afprøve sig selv i større grupper. De lærer andre børn og dagplejere

at kende, hvilket er en forudsætning for, at gæsteplejen

kan fungere tilfredsstillende.

Samarbejdet mellem dagplejerne giver også dagplejeren mulighed

for kollegial sparring. De bliver inspireret af hinanden, og der

kommer flere øjne på det enkelte barn, hvilket ellers kan være

svært at tilgodese på en ene arbejdsplads.

9


Tværfagligt samarbejde

Vi vægter højt, at børn med behov for støtte tilbydes denne så

hurtigt som muligt. Hvis vi vurderer at et barn vil have gavn af

støtte fra andre fagpersoner, vil kontakten altid foregå i samarbejde

med forældrene.

vi samarbejder med:

• Sundhedsplejerskerne

• Socialrådgiverne

• Bibliotekerne

• Tandplejen

• Børn- og ungerådgivningen, hvor der er ansat tale/høre pæda-

goger, fysioterapeuter og psykologer

• Pædagogiske konsulenter og vejledningspædagoger

• Daginstitutioner

Da dagplejen er forankret i lokalmiljøet, vil der være personer og

lokaliteter den enkelte dagplejer/legestue samarbejder med.

Vi ønsker at gøre børnenes overgang fra dagpleje til børnehave

så let som muligt. Vi har derfor et tæt samarbejde med de børnehaver,

hvor afstanden gør det muligt.

Rygepolitik i dagplejen

I den kommunale dagpleje må der i dagplejens åbningstid ikke

ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som

børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

Åbningstider i dagplejen

Der er mulighed for 2 tidssatser i dagplejen:

Op til 45 timer pr. uge i tidsrummet kl. 6.00 – 17.00, fordelt på

ugens 5 hverdage.

Op til 48 timer pr. uge i tidsrummet kl. 6.00 – 17.00, fordelt på

ugens 5 hverdage.

Mere om møde- og afhentningstidspunkter

Hvis du bliver nødt til at ændre de daglige møde- og afhentningstidspunkter,

kan det aftales med dagplejeren senest dagen

i forvejen og inden arbejdstids ophør. Ændringer skal holdes

inden for dagplejerens åbningstid. Ønsker du en fast ændring af

mødetiden, kan det ske efter aftale med den pædagogiske leder

eller dagplejeren.

Mødetiden begynder når du kommer med barnet og slutter, når

du forlader hjemmet. Afleverer du dit barn mere end en halv

time efter aftalt tid, kan dagplejeren af hensyn til de andre børn

ikke forventes at være hjemme.

Hvis barnet hentes af andre end forældrene, skal dagplejeren

have besked.

Ændring af bopæl og telefonnumre

Hvis der sker ændring i de forhold, som er oplyst ved barnets indmeldelse,

skal du meddele det til dagplejekontoret. Det gælder

f.eks. adresse, telefonnummer eller arbejdssted m.v.

10 11

tilbage til indholdsfortegnelsern


Befordring af dagplejebørn

Hvis dagplejeren ønsker at tage barnet med til skov eller strand

i egen bil, må det kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse

og når børnene er forsvarligt fastspændt, efter gældende regler i

færdselsloven.

Ved brug af offentlige transportmidler kan man ikke forvente at

barnet er fastspændt.

Forældrebestyrelsen

I dagplejen er der oprettet en forældrebestyrelse bestående af 7

forældrerepræsentanter, 3 suppleanter, 1 pædagogiske leder og

1 dagplejeleder fra dagplejen.

Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med dagplejen skabe rammer,

der fremmer børns alsidige udvikling, trivsel og selvstændighed,

baseret på principper vedtaget af forældrebestyrelsen

og indenfor de mål og rammer, der er fastlagt af byrådet.

Der afholdes valg til forældrebestyrelsen hvert år inden udgangen

af oktober.

Forældre har altid mulighed for at rette henvendelse til forældrebestyrelsen.

Se mere på Dagplejens hjemmeside. ”Håndbog for forældre i

dagplejens bestyrelse”.

opsigelse af dagplejeplads

Udmeldelse af barnet skal ske med mindst 1 måneds varsel fra

den 1. eller den 15. i måneden.

garantiplads

Silkeborg Kommune tilbyder en garantiplads i dagplejen til forældre,

som i en periode selv ønsker at passe deres barn. Garantiplads

kan kun gives max. 1 år, og kun så længe at barnets alder svarer

til dagplejens målgruppe.

12 13

tilbage til indholdsfortegnelsern

Tøj

Det er meget vigtigt, at barnet er hensigtsmæssigt påklædt efter

årstiden. Sørg altid for et ekstra sæt tøj - der kan jo ske uheld. Det

er vigtigt med gode sko/støvler til udendørs leg samt hjemmesko

til indendørs brug. Vi anbefaler velcrolukning. Det giver barnet

mulighed for tidligere at blive selvhjulpne og samtidig få oplevelsen

af ”jeg kan selv”.

Rummelige flyverdragter giver gode udfoldelsesmuligheder, når

barnet klatrer, løber eller sidder på den fugtige jord.

Allerede børn fra 10 mdr. alderen har glæde af at komme ned og

bevæge sig og undersøge naturen frem for at sidde passive i

barnevognen.


Huskeseddel

• Bleer

• Undertøj

• Hagesmække

• Sovedyr

• Sutter

• Salve/pudder/solcreme

• Håndklæder

• Engangsvaskeklude

• Papirlommetørklæder ved forkølelse

• Ekstra tøj

• Støvler/sko til udendørs brug

• Regntøj/gummistøvler + evt. termotøj

• Flyverdragt, hue, vanter halstørklæde

• Hjemmesko

• Plasticposer til snavsetøj

• Dyne/pude

• Barnevogn med godkendt sele, insektnet og regnslag

Dagplejerne vejleder gerne vedrørende beklædning og fodtøj.

Eksperter er de ikke, - men næsten.

Af hensyn til barnets sikkerhed skal snore i jakker fjernes eller

udskiftes med elastik.

Suttekæder frarådes.

14 15

tilbage til indholdsfortegnelsern


Sundhedsstyrelsens retningslinier

om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i

dagpleje/daginstitution for børn og unge

Formålet med forholdsreglerne er at hindre eller begrænse

spredningen af alment farlige sygdomme og andre smitsomme

sygdomme.

Hvornår er barnet igen parat til at komme i dagplejen,

vurderes ud fra om:

• Barnet spiser og drikker normalt

• Barnet ikke har temperaturforhøjelse

• Barnet har fået sit normale humør igen

• Barnet interesserer sig igen for leg

• Barnet kan følge den normale hverdag i dagplejen

Se vejledning på Sundhedsstyrelsen. Smitsomme sygdomme hos

børn og unge.

Ved særlige sygdomme skal dagplejen omgående have besked,

hvorefter disse tilfælde indberettes til embedslægen.

Dette gælder: Tyfus - paratyfus - dysenteri - meningitis - polio -

difteri - tuberkulose.

Bliver barnet sygt i dagplejen, kontaktes forældrene af dagplejeren.

Besked til dagplejeren

Dagplejeren skal have besked, hvis barnet er sygt og derfor

ikke kommer i dagpleje. Husk at give dagplejeren besked

i arbejdstiden, mindst én dag før dit barn igen kommer i

dagpleje.

Dagplejers sygdom

Såfremt en dagplejer ikke kan modtage børn på grund af egen

eller eget barns sygdom kan gæstepleje anvises. Barnet tilbydes

gæsteplads hos en fastansat gæstedagplejer, hvis der findes

en i området og såfremt der er plads. Ellers tilbydes gæsteplads

indenfor legestuegruppen, hvis dette er muligt og helst hos en

dagplejer, som barnet kender.

ved sygemelding er praksis følgende:

• Dagplejeren kontakter telefonisk morgenvagten på dagplejekontoret

• Morgenvagten kontakter forældre med tilbud om gæstepleje

• Ligeledes kontakter morgenvagten gæsteplejeren, så hun er

informeret om, at barnet kommer.

Barnet kan blive i den tildelte gæsteplads, indtil der er givet besked

om, at den faste dagplejer er raskmeldt.

I særlige situationer kan det blive nødvendigt at tildele et barn en

ny gæsteplads.

Forældre, der i første omgang takker nej til en gæsteplads, kan

ved henvendelse til dagplejekontoret tildeles en gæsteplads, hvis

behovet alligevel skulle opstå.

ved raskmelding er praksis følgende:

• Er barnet i gæstepleje får forældre besked der igennem

• Er barnet ikke i gæstepleje kontaktes forældre telefonisk i løbet

af dagen.

Husk at aflytte eventuel telefonsvarer inden

hjemmet forlades om morgenen.

16 17

tilbage til indholdsfortegnelsern


Dagplejeres ferie

En dagplejer har ferie i henhold til gældende ferielov (5 uger +

6. ferieuge) Derudover optjener en dagplejer 6 fridage grundet

arbejdstid på 48 timer pr. uge.

Ligeledes optjener en dagplejer fridage for deltagelse i aftenmøder.

En del af dagplejerens fridage er hvert år lagt fast på dage, hvor

meget få børn har brug for pasning.

Dagplejen er lukket på lørdage og søn- og helligdage inklusiv 5.

juni og 24.december.

Derudover er der ferielukket i dagplejen i nedennævnte perioder,

men der tilbydes fælles feriepasning i 4 områder:

• De tre dage op til påske

• Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

• 3 uger i skolernes sommerferie

Ønsker forældre at aflægge besøg hos en tildelt gæstedagplejer,

er de velkommen til dette. Besøget skal aftales telefonisk og

foregå i dagplejerens åbningstid.

læs mere om dagplejen på

www.silkeborgkommune.dk

18 19

tilbage til indholdsfortegnelsern


Layout og tryk: · B&F.2039 · 04.2013

tilbage til indholdsfortegnelsern

More magazines by this user
Similar magazines