opstart i dagpleje - Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune

dagplejen.faaborgmidtfyn.dk

opstart i dagpleje - Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Barnets sikre stabile base i det nære miljø.

I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen.

Indhold

1. Dagplejens opbygning

2. Dagplejen

3. Dagplejehjemmet

4. Barnets trivsel

5. Forældrebestyrelsen

6. Kontaktoplysninger

2


1. Dagplejens opbygning

Dagplejen arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede politikker og retningslinjer.

Dagplejen arbejder desuden ud fra Dagtilbudsloven af 24. maj 2007. Heri indgår arbejdet med

pædagogiske læreplaner.

I Dagplejen arbejdes ud fra følgende temaer:

Personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sprog

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Dagplejekontoret

Dagplejekontoret yder service over for dagplejere og forældre i form af dialog om visitation af

dagplejepladser.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen står for alt vedrørende venteliste og forældrebetaling.

Du skal selv skrive dit barn op til en plads via den digitale pladsanvisning. Den finder du på

www.faaborgmidtfyn.dk under selvbetjening.

På www.faaborgmidtfyn.dk under genveje og børnepasning kan du finde alle andre oplysninger

eksempelvis vedrørende søskendetilskud og fripladsansøgning.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi pladsgaranti. Pladsgarantien gælder en plads i nærområdet,

indenfor 8 km.

2. Dagplejen

Rammerne

Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune er den primære pasningsordning til børn

fra 0-2 år 10 mdr. Dagplejen foregår i private hjem med hver sit særpræg. Børnegruppen er på 4

børn og evt. et gæstebarn. Dagplejen er derfor en institution, der tilbyder en fastsat og maksimal

normering. Dagplejen er et lille overskueligt miljø i hjemlige og trygge rammer. Her er tid, omsorg

og nærhed. Barnet er i centrum, og der er plads til individuelle hensyn, så barnet får optimale

udviklingsmuligheder.

Fundamentet

Børnenes hverdag i den kommunale Dagpleje er et samarbejde mellem forældre, dagplejere og

kommunens dagplejekontor. Den kommunale Dagpleje bygger på gensidig forståelse og

samarbejde. Det har stor betydning for barnet, at forældre og dagplejer taler om barnets trivsel, så

der ikke opstår misforståelser og konflikter. Det er derfor vigtigt, at forældre og dagplejer har en

åben dialog omkring det enkelte barn.

Åbningstider

De enkelte dagplejehjem har individuelle åbningstider – 48 timer ugentlig – som tilrettelægges efter

de behov, der er for pasning det enkelte sted. Dog som udgangspunkt tidligst kl. 6.00 og senest kl.

18.00 på ugens 5 hverdage.

3


Det forventes, af hensyn til dagplejehjemmets rutiner og evt. udflugter, at barnet møder senest kl.

9.00. Andet skal aftales med dagplejeren. Ved forsinkelse meldes dette til dagplejeren. Er barnet

ikke mødt til aftalt tid, kan dagplejeren ikke forventes at være hjemme.

Holder barnet fri, skal dette meddeles til dagplejeren inden kl. 8.00, gerne dagen før.

Hvis barnet er fraværende på grund af sygdom, vil dagplejeren gerne have besked dagen før

barnet kommer i dagpleje igen.

Der anmodes om respekt for dagplejerens åbningstider, således foregår henvendelser indenfor

dagplejehjemmets åbningstid.

Et barn afleveres som udgangspunkt ikke til andre end forældrene. Hvis barnet bliver afhentet af

andre, skal dagplejeren have besked.

Hvis barnet ikke bliver afhentet, kontaktes forældre eller anden kontaktperson. Hvis det ikke er

muligt at træffe nogen, kontaktes nærmeste politi, som sætter sig i forbindelse med vagthavende

socialrådgiver.

Ferie/fridage

Dagplejerne i Faaborg Midtfyn kommune holder ferie i henhold til gældende ferielov. Forældrene

vil i god tid få en skrivelse, hvor evt. pasningsbehov kan krydses af.

Udover almindelig ferie har dagplejeren 9 årlige afspadseringsdage.

Lukkedage

Som udgangspunkt holder dagplejen lukket Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og 31.

december samt dagene mellem jul og nytår. Der holdes dog åbent i fornødent omfang. Hvis der på

disse dage er behov for pasning, kan henvendelse ske til dagplejekontoret senest en måned før.

Der kan ikke garanteres pasning i eget område eller hos egen gæstepleje.

Den 24. december er der lukket i dagplejen.

Gæstepleje

I tilfælde af at en dagplejer er syg, holder ferie, afspadserer eller er på kursus, tilbydes en

gæstedagplejer. Det tilstræbes at barnet har få faste gæstedagplejere fra dagplejerens

netværksgruppe.

Ved dagplejers sygdom, kontaktes forældrene om morgenen pr. telefon, og får tilbudt en

gæstedagpleje. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for at kunne ringe forældrene op. Når

dagplejeren igen er rask, gives der besked gennem gæsteplejeren, eller forældrene kontaktes pr.

telefon.

Det forsøges så vidt det er muligt at tilbyde gæstedagplejer inden for legestuegruppen eller i

nærområdet. Der vil dog i nogle tilfælde blive tilbudt gæstedagplejer i andre områder, f.eks. hvis

flere dagplejere har sammenfald i fravær.

Hvis der skal tages særlige hensyn til dit barn, er det vigtigt at gæsteplejen orienteres.

Legestuer

Dagplejen er opdelt i netværksgrupper. Som udgangspunkt mødes netværksgruppen hver 14. dag

i heldagslegestue.

I legestuen lærer børnene de andre dagplejere og børn at kende. Det gør det lettere for det enkelte

barn, når det er nødvendigt at omplacere børnene ved ferie, afspadsering, sygdom og kurser.

Legestuen er også en god forberedelse til barnets senere liv i børnehave.

4


I legestuerne laves mange forskellige aktiviteter og projekter.

Nogle gange vil der i legestuen være besøg af den pædagogiske supervisor, sprogvejlederen,

motorikvejlederen, tale-høre konsulenten, ergoterapeuten eller sundhedsplejersken.

Udflugter og transport

Transport af børn i Dagplejen, skal normalt foregå med offentlige transportmidler eller i lejet bus.

Dagplejeren kan dog køre i egen bil med børnene, hvis de er fastspændt i godkendte

autostole/seler, og hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse. Formularer for tilladelse udleveres af

dagplejeren.

Besøg hos dagplejeren

Når familien har modtaget en dagplejepladsplads aftales et besøg hos dagplejeren. Dagplejeren

fortæller om hverdagen i dagplejehjemmet, og hvad der er af øvrige aktiviteter i Dagplejen.

Forældrene får mulighed for at fortælle om deres forventninger til dagplejeren.

Det er vigtigt, at dagplejeren orienteres om alt, der kan fremme forståelsen og kendskabet til

barnet. Det kan være barnets sove- og spisevaner, barnets forskellige reaktioner samt oplysning

om eventuelt sygdomme eller allergi.

Det aftales med dagplejeren, hvad der vil være den bedste start for barnet, så overgangen mellem

hjem og Dagpleje bliver så optimal for barnet som mulig.

Vi anbefaler, at barnet kun passes få timer i de fremmede omgivelser de første dage.

Tavshedspligt

Alle ansatte ved Dagplejen har tavshedspligt.

Udmeldelse af Dagplejen

Udmeldelse af barnet fra Dagplejen skal ske via digital pladsanvisning med mindst en måneds

varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Børn, der får tilbudt en børnehaveplads, bliver automatisk udmeldt af Dagplejen.

Forældrenes kontaktoplysninger

Det er vigtigt, at dagplejer og Dagplejekontor altid kan komme i kontakt med forældrene. Husk

derfor at informere dagplejeren, hvis der er ændringer i adresse, telefonnummer og arbejdsplads.

3. Dagplejehjemmet

Rygepolitik

Der må ikke ryges i dagplejehjemmet, når der passes børn.

Lokaler som primært er indrettet til børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

Barnets udstyr

Børn skal have lov til at røre sig. Lad dem derfor få tøj på som er robust, og kan tåle at blive

snavset. Udendørstøj bør være vandtæt eller vandafvisende.

Barnet skal i Dagplejen medbringe: Bleer, vaskeklude, håndklæde, hagesmæk, godkendt

barnevogn med godkendt sele, sengetøj, evt. sovedyr og sut, sko/støvler og overtrækstøj til

udendørsleg, regntøj, hjemmesko/tykke sokker til indendørsbrug, samt mindst ét komplet sæt

5


skiftetøj. Om vinteren desuden varmt overtrækstøj, hue og vanter.

Det er forældrenes ansvar, at børnenes tøj er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Snore, synlige

elastikker og små påsyede pyntegenstande, kan betyde alvorlige ulykker. Barnet skal derfor ikke

have den slags tøj på i Dagplejen.

Tilsyn

Dagplejens pædagogiske supervisorer foretager lovpligtige tilsynsbesøg i dagplejehjemmene. Et

tilsynsbesøg kan være både anmeldt og uanmeldt. Den pædagogiske supervisor giver råd,

vejledning og inspiration til arbejdet med børnene.

Den pædagogiske supervisor rykker ud, hvis der opstår noget akut i dagplejehjemmet.

Den primære kontakt er mellem dagplejer og forældre, men forældre kan også kontakte den

pædagogiske supervisor.

Hvis der opstår særlige behov, kan både dagplejer og forældre tage initiativ til et møde, hvor også

den pædagogiske supervisor deltager. Efter aftale med forældrene kan der formidles kontakt til

sundhedsplejerske, ergoterapeut, tale-høre konsulent og børne- og ungerådgivningen (BUR).

Ansvar og forsikring

Dagplejeren har ansvaret for barnet i den tid, det opholder sig i dagplejehjemmet, og må ikke gå

fra barnet. Dagplejeren må ikke overlade barnet til andre uden forældrenes og dagplejekontorets

accept.

Faaborg-Midtfyn kommune har ikke tegnet en kollektiv børneulykkesforsikring, men har i stedet

tegnet en ulykkesforsikring, som har en invaliditetsdækning på max 600.000 kr. Derudover

behandles tandskader i Fåborg-Midtfyns kommunale tandpleje indtil barnet er fyldt 18 år.

Det anbefales derfor, at der tegnes en privat heltidsulykkesforsikring for dit barn. Det anbefales

også, at der tegnes en ansvarsforsikring, da børn kan gøres erstatningsansvarlige for deres

handlinger på samme måde som voksne.

4. Barnets trivsel

Kost og måltider

Børnene får en sund og varieret kost i det tidsrum, de er i Dagplejen.

Kosten tilberedes i overensstemmelse med barnets alder og udvikling.

Børnene i Dagplejen får flg. Måltider: Hvis barnet møder inden kl. 7.30 tilbydes morgenmad.

Derudover får barnet et let måltid til formiddag, frokost og igen et let måltid efter middagsluren.

Drikkelse er vand eller mælk.

Alle måltider er en hyggestund, hvor børnene sidder ved bordet med en kop og tallerken, og hvor

så mange af børnene, som det er muligt, spiser selv.

Hvis et barn skal have speciel kost, f.eks. pga. sukkersyge, allergi eller krav om økologisk kost,

skal dette medbringes.

Husk at medbringe speciel kost i gæstedagplejen.

Sygdom og medicinering

Børn kan modtages i dagpleje, når de kan følge dagen ude og inde sammen med de andre børn.

6


Hvis børn afleveres i dagpleje uden at være raske, kan de smitte de andre børn og deres

dagplejer.

I Dagplejen følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sygdom. Den kan du læse på vores

hjemmeside www.dagplejen.faaborgmidtfyn.dk under vigtig information.

Det er den enkelte dagplejer, der, i dialog med forældrene, vurderer, om et barn er for sygt til at

være i dagpleje. Er dette tilfældet, ringes der til forældrene, der hurtigst muligt henter barnet.

Der gives som udgangspunkt ikke medicin i Dagplejen. Det kan dog ske i tilfælde af kroniske

sygdomme og hvor der er en læges anvisning.

Husk at oplyse dagplejeren om barnets vaccinationer og børnesygdomme.

5. Forældrebestyrelsen

I Dagplejen er der valgt en forældrebestyrelse. Denne bestyrelse er af stor vigtighed for at sikre, at

børnenes og familiernes behov tilgodeses. Medlemmerne af bestyrelsen skal derfor ses som

forældrenes talerør mellem brugere og ledelse / kommune.

Forældrebestyrelsen har beføjelser til at diskutere og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører

Dagplejens virksomhed, og bestyrelsen fører tilsyn med, at Dagplejen lever op til de mål, der

sættes i Dagplejens aftalestyring. Forældrebestyrelsen fastsætter

overordnede principper for Dagplejens virksomhed, samt fastsætter principper for anvendelse af

en budgetramme for Dagplejen inden for de af byrådet fastsatte mål og rammer. Bestyrelsen skal

ligeledes diskutere kommunens løbende udkast til ændringer af Dagplejeområdet.

Det er ikke bestyrelsens opgave at beslutte hvordan dagligdagen i Dagplejen skal foregå, men

bestyrelsen kan kommentere og komme med forslag til ændringer. Herud over kan bestyrelsen stå

for arrangementer, forældreblad, o.l.

Bestyrelsen består af:

7 forældrerepræsentanter valgt for 2 år

4 medarbejderrepræsentanter valgt for 2 år

Dagplejelederen er sekretær for udvalget, derudover er der valgte suppleanter for udvalget.

Som forælder er du altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis du har

spørgsmål eller forslag, som du ønsker drøftet. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Forældremøde med valg til bestyrelsen

Der afholdes forældremøde med valg til bestyrelsen hvert år inden udgangen af oktober.

7


6. Kontaktoplysninger

Dagplejens administration

Dagplejens administration yder service over for dagplejere og forældre i form af dialog om

visitation til Dagplejen.

Dagplejens administration

Floravej 17a

5750 Ringe

Tlf.: 72 53 43 00.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen står for alt vedrørende venteliste og forældrebetaling.

Du skal selv skrive dit barn op til en plads via den digitale pladsanvisning. Den finder du på

www.faaborgmidtfyn.dk under selvbetjening.

På www.faaborgmidtfyn.dk under genveje og børnepasning kan du finde alle andre oplysninger

eksempelvis vedrørende søskendetilskud og fripladsansøgning.

8

More magazines by this user
Similar magazines